UMOWA (wsparcia Spolki Komunalnej Dorzecze Bialej Sp. z o.o)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA (wsparcia Spolki Komunalnej Dorzecze Bialej Sp. z o.o)"

Transkrypt

1 UMOWA (wsparcia Spolki Komunalnej Dorzecze Bialej Sp. z o.o) Zawarta w dniu 7 pazdziernika 21 r. w ie, pomiedzy: 1) (tiiiina Cifzkowice ul. Tysiaclecia 19, Ciezkowice, reprezentowana przez: Jozef Szymariski - Burmistrz Gminy Ciezkowice 2) (iniina Rzepiennik Strzyzewski Rzepiennik Strzyzewski Rzepiennik Strzyzewski, reprezentowan^ przez: Kazimierz Fudala - Wojt Gminy Rzepiennik Strzyzewski 3) (iniina Ryglice Rynek 9, Ryglice, reprezentowanq przez: przy kontrasygnacie Glownego Ksiegowego - Alina Janus 4) Grainy ul. Rynek 1, reprezentowan^ przez: Mariusz Rys - Burmistrz Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika - Magdalena Marszalek zwanymi w dalszej czesci umowy..(.[iiinaini" przy udziale: Spolki Komunalnej Dorzecze Bialej Sp. z o.o. z sied/iha w ie, ul. Jana III Sobieskiego 69C jako Beneficjenta Kohcowego Projektu zwanego dalej,,spolka/', reprezentowanego przez: Stawomira Jedrusiaka - Prezesa Zarzadu Maj^c na uwadze koniecznosc realizacji miedzygminnego Projektu pn. Uporz^dkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzeki Biala w ramach programu 'Czysty Dunajec', na terenach Gmin bedacych stronami niniejszej umowy. jak rowniez koniecznosc zabezpieczenia na ten eel srodkow fmansowych z budzetow poszczegolnych Gmin, Funduszu Spojnosci Unii Europejskiej (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko) oraz kredytu komercyjnego z doplatq do odsetek ze srodkow Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Gminy postanawiaja w oparciu o art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 21 r.. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zawrzec umowe o nastepujacej tresci:

2 1 1. Finansowanie Projektu dokonywane bedzie poprzez podwyzszenie kapitalu podstawowego Spolki wkladami pienie^nymi Gmin, poprzedzone wymaganymi i odpowiednimi uchwalami Rad Gmin bed^cych stronami niniejszej umowy. 2. Podwyzszenie kapitalu zakladowego Spolki bedzie realizowane kwartalnie, zgodnie z..harmonogramem dokapitalizowania" stanowiacym zalacznik nr 1 do umowy. 3. Zmiana..Harmonogramu dokapitalizowania" nastajm w nastepuj^cych przypadkach: - po Decyzji Komisji Europejskiej lub Instytucji Posrednicz^cej zmieniaj^cej wartosc lub czas trwania Projektu. - po podpisaniu z wykonawcq umowy dla zadania objetego Projektem. Ostateczny..Harmonogram dokapitalizowania" zostanie ustalony w terminie 9 dni od dnia zakoriczenia realizacji Projektu - na podstawie ostatecznego..harmonogram dokapitalizowania" ustalony zostanie procentowy udzial w finansowaniu Projektu 4. Gminy akceptuj^ warunki Studium Wykonalnosci na podstawie ktorego Spolka zawrze umowe trojstronn^ z Bankiem udzielaj^cym dlugoterminowego kredytu inwestycyjnego oraz z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej udzielaj^cym doplaty do odsetek kredytu Gminy zobowi^zuj^ sie do wspoldzialania i wzajemnej pomocy w realizacji obowi^zkow wynikaj^cych z niniejszej umowy i zmierzajacych do realizacji zadania o ktorym mowa na wstepie umowy. 2. W szczegolnosci Gminy zobowi^zuj^ sie do niezwlocznego przygotowania, zatwierdzenia i przekazania Spotce wszelkich dokumentow koniecznych do zarejestrowania podwyzszenia kapitatu zakladowego Spolki w terminach umozliwiaj^cych prawidlowa realizacj? Projektu i splate zadluzenia z tytulu zaci^gnietego przez Spolke dlugoterminowego kredytu inwestycyjnego z doplaty do odsetek ze srodkow Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w planowanej kwocie 28 7 zt (dwadziescia osiem milionow siedemset tysiecy zlotych) 3. Gminy zobowi^zujq sie do udzielania Spolce wszelkiej niezbednej pomocy w uzyskaniu stosownych uchwal, zarz^dzeh, decyzji i innych aktow niezbednych do realizacji Projektu. 4. Gminy zobowi^zuj^ sie do przestrzegania i postepowania zgodnego z wytycznymi i stanowiskami ustalanymi przez instytucje i organy uczestnicz^ce w przyznawaniu dotacji z Funduszu Spqjnosci Unii Europejskiej W przypadku wystaj)ienia zagrozenia utraty plynnosci fmansowej Spolki a tym samym splaty planowanego kredytu inwestycyjnego na kwote 28 7 zl Gminy zobowi^zuj^ sie proporcjonalnie do nakladow przypadajqcych na Gminy w ramach realizacji projektu pn. Uporz^dkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzeki Biala w ramach programu 'Czysty Dunajec' dokapitalizowac Spolke (przez objecie nowo utworzonych udzialow) celem zapewnienia wskaznikow obstugi pokrycia dlugu oraz wskaznikow plynnosci na poziomie uzgodnionym pomiedzy Spotk^, Bankiem udzielaj^cym komercyjnego kredytu inwestycyjnego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej udzielaj^cym doplat do odsetek kredytu inwestycyjnego.

3 2. Maksymalna wartosc dokapitalizowania w skali kazdego roku obshagi zadluzenia (od 215 do 224 roku) wynosi 1 3 z\n milion trzysta tysi^cy ztotych). Gminy zobowi^zuj^ sie do dokapitalizowania Spolki w proporcjach wynikaj^cych z ostatecznego..harmonogram dokapitalizowania" o ktorym mowa w Do czasu sporz^dzenia ostatecznego..harmonogram dokapitalizowania" Gminy zobowi^zuja^ si? do uwzglexmienia w Wieloletnich Planach Finansowych zobowia^an wynikaj^cych z ich procentowego udzialu w zabezpieczeniu maksymalnej wartosci dokapitalizowania o ktorej mowa w ust. 2. Procentowy udzialu kazdej z Gmin bedzie weryfikowany kwartalnie na podstawie wartosci nakladow inwestycyjnych, przypadaj^cych na dana^ Gmin? w stosunku do calkowitej wartosci Projektu - okreslonych na podstawie Harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiacego zalacznik do Umowy z WFOSiGW w Krakowie nr POIS /8 z dnia roku 4. Dokapitalizowanie nast^pi najpozniej w terminie do 9 dni od powiadomienia Gmin przez Spolke o zagrozeniu utraty plynnosci fmansowej. 5. Zestawienie maksymalnych wartosci zobowi^zari Gmin z tytulu utrzymania plynnosci Spolki, na dzien sporzqdzenia niniejszej umowy, zawiera zat^cznik nr 2 4 W sprawach nie uregulowanych niniejsz^ umowg bed^ mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego. 5 Wszelkie spory jakie moga^ wynikn^c z wykonania niniejszej umowy rozstrzygac b?dzie wlasciwy miejscowo i rzeczowo sad powszechny. 6 Integraln^ czesc niniejszej umowy stanowi^ zal^czniki: 1. Harmonogram dokapitalizowania - Zal. Nr 1 2. Roczny maksymalny udziat Gmin w dokapitalizowaniu Spolki w celu utrzymania plynnosci - Zal. Nr 2 7 Umowe sporz^dzono w dziesieciu egzemplarzach, kazdy na prawach oryginalu, dwa dla kazdej z Gmin i dwii dla Spolki,, r\ Qmlna Cl^ikowlce T Fuaata ;; Ul. Rynek 9-1? 7 AlinManus Gowny Ksiegowy Gmina. f w obenosci: Spolki Komunalnej Dorzecze Bialej Sp. z o.o. SPOLKAKOMUNALNA ndorzecze BIALEF Sp. ^. PREZfiS ZAR2ADU 33-17, ul. Jana 111 Sobieshego 69 ll REGON:

4 Zalijcznik nr 1 do UMOWY (wsparcia Spoiki Komunalnej Dorzecze Bialej Sp. z o.o) z dnia 7 pazdziernika 21 r. w ie, pomi^dzy: 1) dm in;} Ci^zkowice ul. Tysi^clecia 19, Ci^zkowice, reprezentowana przez: Jozef Szymariski - BurmistrzGminy Ci^zkowice 2) (,min;t Rzepiennik Strzyzewskl Rzepiennik Strzyzewski 4, Rzepiennik Strzyzewski, reprezentowana przez: Kazimierz Fudala - Wqjt Gminy Rzepiennik Strzyzewski 3) Gminq Ryglice Rynek 9, Ryglice, reprezentowana. przez: przy kontrasygnacie Glownego Ksiegowego - Alina Janus 4) t,iiiin;i Tuch6w ul. Rynek 1, reprezentowana przez: Mariusz Rys - Burmistrz Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika - Magdaleny Marszalek HARMONOGRAM DOKAPITALIZOWANIA Spoiki Komunalnej Dorzecze Bialej Sp. z o.o ( w tys. zl) Rzepiennik Strzyzewski Ryglice Ci zkowice rok kwartat BURMISTRZ GMINt J^i^vav^' mgrjfj/. Jozef Szymanski Gmina Cl^kowfce GMINA RZEPIENNIK STRZYZEWSKI iV..;i;;;.1.^wttr- K T a OJ REGON 8S NIP 8?3-io-i8-438 GMINA RYGLICE up. -s* Bernard Karasiewicz B-U- ul. RyneR 9 Gf6wnv ' -SK; RBNK GMINi w obecnosci: Spoiki Komunalnej Dorzecze Bialej Sp. z o.o. SPOtKA KOMUNALNA (,DORZECZEBiALEilVSp.'zo.o; 33-17, ul. Jana II! Sobieskiego 69C tel REGON: NIP:

5 Zalacznik nr 2 do UMOWY (wsparcia Spoiki Komunainej Dorzecze Bialej Sp. z o.o) z dnia 7 pazdziernika 21 r. w ie, pomi^dzy: 1) Gminq Ci^zkowice ul. Tysiaclecia 19, Ciezkowice, reprezentowana przez: Jozef Szymariski - Burmistrz Gminy Ciezkowice 2) Gmina Rzepiennik Strzyzewski Rzepiennik Strzyzewski 4, Rzepiennik Strzyzewski. reprezentowana przez: Kazimierz Fudala - Wojt Gminy Rzepiennik Strzyzewski 3) Gmin^ Ryglice Rynek 9, Ryglice, reprezentowana przez: przy kontrasygnacie Gtownego Ksiegowego - Alina Janus 4) Gminq ul. Rynek 1, 33-17, reprezentowana przez: Mariusz Rys - Burmistrz Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika - Magdaleny Marszatek Roczny maksymalny udzial Gmin w dokapitalizowaniu Spoiki w celu utrzymania ptynnosci (w tys. zl) Rzepiennik Strzyzewski Ryglice Ciezkowice Razem mgrire/j6zefszymarisk BURMISTRZ Gmina Wtys. zf CM I NY RZEPIENNIK STRZYZEWSKI S':arbnik Qpuny Iffiin^ fmpe^wsfrwsewski wj fir.aiopoisv.* \nna Dziuoan -RtGON NIP 873-KM8-43S GMINA RYGLICI I «P- Skarbnika ul. Rynek 9 pigrw^irfnsflwafsrateft Gmina f ^t /?yi rv 1... voi. w obecnosci: Spoiki Komunalnej Dorzecze Bialej Sp. z o.o. SPOtKA KOMUNALNA HDOHMCZEBtAL-EJ-Sp.-z o.b-.''"*«sff S ZARZ/VDU 33-17, ul. Jana III Sobieskiego 69C y, - tel Slafi&mtr Jftlruxiak REGON: NtP:

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZSPOJNOSCI Tuchow, dn. 21.06.2011r. Ldz. JRP/604/PZ/P/K1/6/2011/912 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOJNOSCI Tuchow, dn. 13.10.2 Ldz. JRP/1289/JS/P/K2/10/2011/1857 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udział Gminy Miasto Płock jako Partnera w projekcie grupowym pt. Zielone inwestycje szansą na poprawę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli

PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli URZAD GMINY PROTOKÓL Wplynelo Jeziorzany, dnia A..Y? woj. lubelskie,.... 20.o.rr. 155b L.dz zal. z przeprowadzonej w Urzedzie Gminy Jeziorzany ul. Rynek 22 (21-146 Jeziorzany), REGON: 000540 647, zwanym

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE ZA 2009R. Spis:

FINANSOWE ZA 2009R. Spis: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ~ KROSNIENSKI HOLDING KOMUNALNY SPOLKA Z OGRANICZON4 ODPOWIEDZIALNOSCI4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009R. Spis: 1. Wprowadzenie do sprawozdania.

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Zatqcznik ^/^^/1 Zarzadu Wojewbdzlwa Lubuskiego AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Art. 1. Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr.../Rok/P/...

UMOWA POŻYCZKI Nr.../Rok/P/... UMOWA POŻYCZKI Nr.../Rok/P/... na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynków w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu zwanego dalej "zadaniem" zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki:

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki: 35 kwalifikowalnosci okreslone w Wytycznych, 6. Do wspotfinansowania ze srodkow UE nie mozna przedtozyc projektu, ktory zostal fizycznie ukoficzony lub w petni zrealizowany przed przedlozeniem IZ wniosku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL KONTROLI. Ferenc. [dowod: akta kontroli str. 3-24]

PROTOKOL KONTROLI. Ferenc. [dowod: akta kontroli str. 3-24] OM/OP-./1/. Of11/44/(0 PROTOKOL KONTROLI Urz~du Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszow, Regon 000650614, zwanego dalej Urz~dem. Ferenc. Prezydentem Miasta Rzeszowa od dnia 29 listopada 2002 r. - jest

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi , J 20110/, 1 Warszawa, dnia. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWN~TRZNYCH I ADMINISTRACn DP-I-0231-44/11/JZG Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 26 kwietnia 2011 r. KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r.

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-126-03 Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Załącznik do uchwały Nr 67 /2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

a, (imię i nazwisko) wydanym przez:,

a, (imię i nazwisko) wydanym przez:, UMOWA WSTĘPNA POŻYCZKI określająca wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe stron w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta

Bardziej szczegółowo

wniosku o ptatnosc kohcowa^ moze zostac wstrzymana do czasu podpisania aneksu do umowy/decyzji o dofinansowanie, o czym Benef icjent jest

wniosku o ptatnosc kohcowa^ moze zostac wstrzymana do czasu podpisania aneksu do umowy/decyzji o dofinansowanie, o czym Benef icjent jest 5.1.8 Procedure weryfikacji wnioskowo pfatnosc kohcowa skladanych przezfundusze pozyczkowe i por?czeniowe, w ktorych Beneficjenci nie wnioskuja^o przyznanie dofinansowania. uchybieh przekazywany jest do

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Na podstawie przepisów rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dzialan podejmowanych przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej ~~ REGIONAL NY ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a Protok61 z lustracji problemowej SpoldzielniMieszkaniowej "PIAST" w Katowicach marzec 2007

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo