Odpowiedz: Ogiaszajacy potwierdza powyzsze.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedz: Ogiaszajacy potwierdza powyzsze."

Transkrypt

1 zzoz.pow.atowy CZARNKOW ZESPOL ZAKLADpW OPIEKI ZDROWOTNEJ CZARNKOW, ul. Kosciuszki 96 tel. (067) , tel./fax (067) NIP REGON Czarnkow, dnia r ZAWIADOMIENIE Dotyczy post^powania konkursowego na : finansowanie Programu restrukturyzacji zobowiqzan krotkoterminowych wymagalnych Zespo/u Zakfadow Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. Post powanie opublikowane na stronie internetowej Oglaszaj^cego Do Oglaszajgcego w toku post powania zlozono nasl^pujqce zapytania: Pytanie nr 1 Zadanie 1 (pakiet ZUS): Prosze o potwierdzenie, ze dla celow przygotowania oferty nalezy przyjac jednorazowa wyplate catej kwoty pozyczki w dniu r. Potwierdzenie daty uruchomienia srodkow jest niezb^dne do wyliczenia ceny oferty przy jednakowych kryteriach przez wszystkich Oferentow OgUszajacy potwierdza powyzsze. Pytanie nr 2 Zadanie 1 (pakiet ZUS): Prosz? o potwierdzenie, ze faktyczne uruchomienie srodkow nastapi nie wczesniej niz r. Na gruncie ustawy niemozliwe jest zwi^kszenie wartosci umowy w stosunku do wartosci oferty, a taka koniecznosc moglaby zaistniec w przypadku wczesniejszego uruchomienia pozyczki. Ogiaszajacy potwierdza powyzsze. Pytanie nr 3 Zadanie 1 (pakiet ZUS): Prosze o wskazanie daty splaty ostatniej raty pozyczki. Ostatnia rata - termin splaty r. Pytanie nr 4 Zadanie 1 (pakiet ZUS): Prosze o potwierdzenie, ze 65 rat kapitaiowo-odsetkowych bedzie rownych, natomiast 66 rata kapitalowoodsetkowa bedzie wyrownujaca. Ogiaszajacy potwierdza powyzsze. Pytanie nr 5 Zadanie 1 (pakiet ZUS): Prosz? o potwierdzenie, ze do wyliczenia odsetek nalezy przyjac, ze miesiac Hczy 30 dni natomiast rok 360 dni. Ogiaszajacy potwierdza powyzsze. Pytanie nr 6 Zadanie 2 (pakiet handlowy): Prosz$ o potwierdzenie, ze data przej^cia zobowiazan jest r. Potwierdzenie daty przejecia zobowiazari jest niezbedne do wyliczenia ceny oferty przy jednakowych kryteriach przez wszystkich Oferentow. Ogiaszajacy potwierdza powyzsze.. strona 1/6

2 Pytanie nr 7 Zadanie 2 (pakiet handlowy): Prosze o wskazanie daty splaty ostatniej raty platnej przez Zamawiajacego w zakresie przejetych zobowiazari. Ostatnia rata-termin spiaty r. Pytanie nr 8 Zadanie 2 (pakiet handlowy): Prosz? o potwierdzenie, ze 89 rat kapitatowo-odsetkowych bedzie rownych, natomiast 90 rata kapitatowoodsetkowa b^dzie wyrownujaca. Oglaszajacy potwierdza powyzsze. Pytanie nr 9 Zadanie 2 (pakiet handlowy): Prosze o potwierdzenie, ze do wyliczenia odsetek nalezy przyjac, ze miesiac liczy 30 dni natomiast rok 360 dni. Ogtaszajqcy potwierdza powyzsze. Pytanie nr 10 Zadanie 2 (pakiet handlowy): Prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje przejecie zobowiazan w drodze cesji wierzytelnosci (art. 509 KG) i wstapienia w prawa zaspokojonego wierzyciela (art. 518 KC). Tak Pytanie nr 11 Zadanie 2 (pakiet handlowy): Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku subrogacji zobowiqzan, przejecie nast^powac bedzie tylko do wysokosci kwoty gtownej zobowiqzah. Tak za wyj^tkiem przypadku opisanego w pkt 12 Pytanie nr 12 Zadanie 2 (pakiet handlowy): W przypadku subrogacji odsetek, not odsetkowych oraz kosztow procesu prosze^ o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy wyrazi zgod$ na kapitalizacj? ww. naleznosci do kwoty gtownej zobowi^zania. Tak Pytanie nr 13 Zadanie 2 (pakiet handlowy): Prosze^ wskazanie listy wierzycieli wraz z naleznymi kwotami, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 (wykaz faktur VAT) do Porozumienia. Oglaszajacy wskazuje, ze na prosbe oferenta przesyla indywidualnie wersje elektroniczna szczegolowego zestawienia wierzycieli Pytanie nr 14 W przypadku jesli wewnetrzne procedury Wykonawcy nakazuj^ stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opoznienia w wysokosci 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie wiecej niz odsetki maksymalne, Zamawiajacy wyrazi na to zgode? Oglaszajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Pytanie nr 15 W przypadku gdy Zamawiajaey posiadanadwykonania prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku biezacym, jaki byl w latach poprzednich oraz jaka czesc zostala uznana przez NFZ. Zamawiajacy nie posiadal i nie posiada nadwykonari. strona 2/6

3 Pytanie nr 16 Prosimy o informacje czy jest mozliwe uzyskanie aktualnych danych fmansowych -Stan na r.? Tak na indywidualna prosbe w wersji elektronicznej Pytanie nr 17 Czy Zamawiaj^cy posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jezeli tak, to prosimy o udostepnienie. Tak posiada i udostepni na indywidualna^ prosbe w wersji elektronicznej Pytanie nr 18 Prosimy o podanie informacji dotyczqcych Szpitalatj. liczba: zatrudnionych, tozek oraz hospital izowanych. Liczba: zatrudnionych na dzien r osoby, Liczba tozek- 127 Liczba hospital izowanych w 2013r Pytanie nr 19 Prosimy o wskazanie giownego zrodla spfaty zobowiazan wynikajacych z umowy pozyczki oraz porozumienia dot. przej^tych zobowiazan. * Glownym zrodiem splaty zobowiazan b$d^ przychody z NFZ. Pytanie nr 20 Zamawiajacy prosi o przedstawienie informacji dotyczacych inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat fmansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierajacym dane: kwota, eel, nazwa projektu, srodki finansowania z podzialem na srodki wlasne, pochodzace z Budzetu Paristwa, Organu Zalozycielskiego, Jednostek Samorz^du Terytorialnego, UE Rok Nazwa Projektu Zakup aparatu USG, zestawu video endoskopow, aparatu do znieczulen, wiezy laparoskopowych oraz sterylizatorow dla Szpitala Powiatowego w Czarnkowie Poprawa zdrowotnosci mieszkancow Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego Poprawa zdrowotnosci mieszkancow Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego Program finansujacy WRPO - Priorytet V dzialanie 5.3 Mechanizm Finansowy EOG - Priorytet V opieka zdrowotna nad Matka^ i dzieckiem Mechanizm Finansowy EOG - Priorytet V opieka zdrowotna nad Matka i dzieckiem Kwota dofinansowania ,26 PLN ,00 PLN ,44 PLN Kwota srodkow wlasnych ,99 PLN ,76 PLN ,84 PLN strona 3/6

4 Pytanie nr 21 Prosimy o informacje czy Zamawiajacy posiada ugody dotyczace splaty zobowiazan wobec Zakladu Ubezpicczeri Spolecznych lub Urzedu Skarbowego. Jesli tak to prosimy o wskazanie ich wysokosci oraz okresu splaty. Zamawiajacy nie posiada takich ugod. Pytanie nr 22 Czy wobec Zamawiajacego prowadzone byly w okresie ostatnich 6 miesiecy lub sa prowadzone post^powania egzekucyjne? Jesli tak to prosimy o wskazanie wysokosci zaj^c komorniczych w kolejnych miesiacach poprzez wyrazenie ich wartosci procentowej relacji do miesitjcznych przychodow z NFZ. Byly prowadzone postepowania: -styczen 2014r. - 10,79% -marzec2014r.-l,92% - maj2014r.-0,23% Pytanie nr 23 Prosimy o podanie daty platnosci pierwszej raty odsetkowej i pierwszej raty kapitalu. Podanie tej daty jest niezbexlne do wyliczenia ceny oferty przy jednakowych kryteriach przez wszystkich Oferentow (data ta moze bye czysto teoretyczna - wykorzystana jedynie w procesie obliczenia ceny i skladania ofert). Brak informacji o ww. dacie moze spowodowac nieporownywalnosc zktzonych ofert. Piatnosc pierwszej raty odsetkowej r.; pierwszej raty kapitalu r. Pytanie nr 24 Czy wobec Zamawiajacego podmiot tworzacy planuje w okresie splaty pozyczki /porozumienia przeksztalcenie w spolk^ prawa handlowego? Nie. Pytanie nr 25 Czy Zamawiajacy wystapi o zgod$ Podmiotu Tworzacego na cesj$ na banki fmansujace Wykonawc^ oraz przelew zwrotny (w postaci uchwaty Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego)? Zgoda ta umozliwi przedstawienie korzystniejszych warunkow finansowania. Zamawiajacy wystapi o zgod na cesje na banki finansujace wykonawce oraz na przelew zwrotny z bankow fmansuj^cych Wykonawc^; na Wykonawc?. Pytanie nr 26 Wykonawca prosi o przedluzenie terminu skladania ofert do dnia 18 czerwca 2014 r. Prosb? swojq uzasadniamy koniecznoscia przeprowadzenia analizy zdolnosci kredytowej Szpitala polegajacej miedzy innymi na jego ocenie fmansowej, mozliwej do wykonania po udostepnianiu przez Zamawiajacego odpowiedzi na zadane w tym zakresie pytania. W zwiazku z duza iloscia zapytan analiza ta nie jest mozliwa do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Zamawiajacego, co moze ograniczyc liczbe oferentow mogacych wziac udzial w post^powaniu i przyczynic si? do wzrostu ceny oferty. Termin zostaje przedluzony do dnia r., przy zachowaniu takiej samej godziny skladania ofert jak w,,ogloszeniu" Pytanie nr 27 Czy oglaszajacy wyraza zgod$ na wykreslenie obowiazku wykonawcy (wskazanego w pkt 9 ogloszenia) do przedlozenia Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innego dokumentu uprawniajacego do strona 4/6

5 wykonywania dzialalnosci bankowej, o ktorym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe? Zniesienie obowiqzku przedlozenia zezwolenia KNF na prowadzenie dzialalnosci bankowej spowoduje rozszerzenie kategorii podmiotow mogqcych ubiegac si? o udzielenie zamowienia na pozostate wyspecjalizowane instytucje finansowe, co z pewnoscia. zwiekszy konkurencyjnosc ztozonych ofert i moze przetozyc si? na obnizenie oferowanej przez wykonawcow ceny. Tak Zamawiaj^cy wyraza zgode na powyzsze przy zachowaniu wymogow wynikaj^cych z zapisow pkt 8.1.a) ogioszenia Pytanie nr 28 Czy ogtaszajqcy dopuszcza mozliwosc przyj^cia stawki WIBOR 6M z okreslonego przez wykonawc? dnia tj. pierwszego dnia nowego okresu rozliczeniowego? Tak Zamawiaj^cy dopuszcza taka^ mozliwosc Pytanie nr 29 Czy ogtaszajacy dopuszcza mozliwosc przyst^pienia wykonawcy do konkursu tylko w zakresie jednego zadania? Nie. Pytanie nr 30 Czy ogiaszaj^cy potwierdza, ze zawarcie umowy pozyczki, a takze przekazanie srodkow do dyspozycji pozyczkobiorcy (oglaszajqcego) ma nastapic w tym samym dniu? Nie - z zastrzezeniem, ze termin wykorzystania pozyczki musi nastajiic do dnia r. Pytanie nr 31 Czy oglaszaj^cy potwierdza, ze splata pozyczki nast^pi poczqwszy od 1 lipca 2014r. i w tym okresie oglaszaj^cy splaca jedynie odsetki, a od 1 stycznia 2015r. nast^puje splata odsetek i kapitam w rownych ratach kapitalowo-odsetkowych? Tak. Pytanie nr 32 Czy oglaszajqcy potwierdza, ze splata pozyczki nast^pi w dniu 30 czerwca 2020r.? Tak. Pytanie nr 33 Czy w celu porownywalnosci ofert wykonawca ma przyjtjc WIBOR 6M z dnia 2 czerwca 2014r. (pkt 3 lit. m) czy tez z dnia 28 maja 2014r. (pkt 22 ppkt 4)? Wykonawca powinien przyjqc WIBOR 6M z dnia 2 czerwca 2014r. Pytanie nr 34 Czy oglaszaj^cy wyraza zgod? na przesuni^cie terminu skiadania ofert z dnia 10 czerwca 2014r. na dzieii 17 czerwca 2014r.? 9 strona 5/6

6 Termin zostaje przedluzony do dnia r., przy zachowaniu takiej samej godziny skladania ofert jak w,,ogloszeniu" Zamawiajqcy informuje jednoczesnie wszystkich zainteresowanych oferentow, iz w zwiazku z zadanymi pytaniami i udzielonymi odpowiedziami nalezy przy przygotowaniu ofert uwzglednic wszystkie powyzsze odpowiedzi jako \vh}/ace. mg Sporzqdzil: Barbara Wicher strona 6/6

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZSPOJNOSCI Tuchow, dn. 21.06.2011r. Ldz. JRP/604/PZ/P/K1/6/2011/912 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/34/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOJNOSCI Tuchow, dn. 13.10.2 Ldz. JRP/1289/JS/P/K2/10/2011/1857 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

WND- RPDS.08.01.00-02-041/08,

WND- RPDS.08.01.00-02-041/08, Kamienna Góra: kredyt pomostowy przeznaczony na realizację projektu nr WND- RPDS.08.01.00-02-041/08, pt.poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku Powiatowy w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/13/10 Sucha Beskidzka dnia 12.02.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo