WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera Chełmno Tel NIP: REGON: N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno, dnia r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przetarg na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego, pożyczki inwestycyjnej w wysokości ,00 zł na okres 120 miesięcy z możliwością refinansowania poniesionych wydatków inwestycyjnych, nr post. 37/2012. Pytanie nr 1 Prosimy o podanie daty uruchomienia pożyczki/ kredytu. Podanie tej daty jest niezbędne do jednolitego wyliczenia ceny oferty przez wszystkich oferentów. Odpowiedź: Zamawiający wyłącznie dla potrzeb obliczeniowych i sporządzenia oferty wskazuje datę uruchomienia kredytu/ pożyczki na dzień r. Pytanie nr 2 Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy pożyczki bądź oświadczenia, iż Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy, która zawiera zapisy SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający zamieści w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia poprzez dodanie zapisu w sekcji III.6): Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy, która zawiera zapisy SIWZ oraz zapisy ogólnych warunków umowy. Pytanie nr 3 Zawracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy paragrafu: NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY,, 1. W razie stwierdzenia przez Pożyczkodawcę, że warunki udzielenia pożyczki lub jej spłaty nie zostały dotrzymane, w szczególności nastąpiło uchybienie terminowi płatności, Pożyczkodawca może: a) zażądać dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielenia pożyczki, lub b) postawić w stan natychmiastowej wymagalności pozostałą do spłaty część długu poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz zażądać od Pożyczkobiorcy natychmiastowego zwrotu pożyczki wraz z odsetkami należnymi Pożyczkodawcy. Od dnia postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wykonalności od pozostałej do zapłaty kwoty pożyczki Pożyczkodawcy przysługują odsetki w wysokości, o której mowa w Umowy.'' Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2 Pytanie nr 4 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy paragrafu: W przypadku powzięcia przez... informacji o planowanym przekształceniu Szpitala w spółkę prawa handlowego lub przekształceniu w taką spółkę,... uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszego Porozumienia, bez zachowania okresu wypowiedzenia i żądania natychmiastowego zwrotu całej niespłaconej kwoty wynikającej z niniejszego Porozumienia wraz z odsetkami i innymi kwotami należnymi.... Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5 Prosimy o informację od jakiego miesiąca ma być spłacana pierwsza rata kapitałowa. Odpowiedź: styczeń 2014 r. Pytanie nr 6 Prosimy o informację od jakiego miesiąca ma być spłacana pierwsza rata odsetkowa. Odpowiedź: styczeń 2013 r. Pytanie nr 7 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie faxem/mailem - sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zmian w kapitałach) Zamawiającego za rok 2011 i Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, na przesłanie powyższych dokumentów za pośrednictwem a/ poczty. Pytanie nr 8 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki w postaci cesji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 9 Prosimy o wyjaśnienie, czy instytucje nieprowadzące działalności bankowej mogą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu. Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 10 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie pocztą/faksem/mailem: - sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) Zamawiającego za rok 2010 oraz informacji o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek, - informacji o kontraktach z NFZ za lata 2011, 2012 (kwota zakontraktowana, wartość zrealizowanego

3 kontraktu, kwota niezapłaconych nadwykonań). Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, na przesłanie powyższych dokumentów za pośrednictwem a/ poczty. Pytanie nr 11..., zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągniecie kredytu inwestycyjnego, pożyczki inwestycyjnej w wysokości 2.500,000,00 zł na okres 120 miesięcy z możliwością refinansowania poniesionych wydatków inwestycyjnych do r. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia r. W związku z powyższym Zamawiający zamieści w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sekcji dotyczącej terminu składania ofert. Pytanie nr 12 Dotyczy: udostępnienia dokumentów Ponadto, prosimy o udostępnienie niżej wymienionych dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia analizy finansowej: 1.Oświadczenie, że będące w posiadaniu Banku dokumenty: - Zaświadczenie o numerze REGON - zaświadczenie o numerze NIP - Statut - Księga Rejestrowa z rejestru zakładów opieki zdrowotnej są na dzień pobrania SIWZ aktualne załącznik nr 1 do niniejszego pisma 1.Odpis z KRS (nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia SIWZ) 2.Zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (nie straszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia SIWZ) 3.Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania (nie starszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia SIWZ), 4.Podstawowe informacje o działalności gospodarczej załącznik nr 2 do niniejszego pisma, 5.Sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, wg stanu na dzień r. wraz z częścią opisową do sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 1 półrocze 2012 r. 6.Zestawienie należności i zobowiązań oraz pozycji pozabilansowych, w tym wynikających z transakcji Forward, Swap, Futures lub opcji na rynku pieniężnym, 7.Raport z badania audytora wraz z opinią za rok 2011, 8.Uchwała rady społecznej w sprawie wyrażenia opinii dot. zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w kwocie ,00 zł przez SP ZOZ w Chełmnie, 9.Uchwała rady społecznej w prawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu podziału zysku jednostki za rok 2011, 10.Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok 2011 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat, 11.Biznes plan/ Studium wykonalności inwestycji, 12.Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego (jeśli nie jest zawarty w biznes planie), 13.Pozwolenie/ uzgodnienia środowiskowe lub ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, 14.Dokumenty potwierdzające udokumentowanie źródeł finansowania inwestycji wkład własny, dotacje, pożyczki, itd. (np. wyciąg z rachunku, dowód zapłaty potwierdzający wniesienie już wkładu własnego, dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji, udzielenie pożyczki, itp.), 15.Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania jeśli nie zawiera jej biznes plan, 16.Główne założenia na podstawie których została sporządzona prognoza finansowa na okres kredytowania, 17.Model finansowy w formie elektronicznej, 18.Prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zmian wykonanych robót budowlanych, 19.Umowa z wykonawcą na realizację projektu inwestycyjnego, 20.Polisa dotycząca ubezpieczenie budowy od ryzyk w trakcie budowy wraz z potwierdzeniem opłacenia

4 składek, 21.Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, 22.Aktualny pełny odpis księgi wieczystej złożonej dla nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki, 23.Wycena nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki, nie starszą niż sześć miesięcy. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, na przesłanie powyższych dokumentów za pośrednictwem a/ poczty. Pytanie nr 13 Prosimy o wprowadzenie do ogólnych warunków umowy odsetek za opóźnienia w płatnościach w wysokości odsetek ustawowych. Jednocześnie prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, Zamawiający wyrazi na to zgodę? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ogólnych warunków umowy odsetek za opóźnienia w płatnościach w wysokości odsetek ustawowych. Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych. Pytanie nr 14 Prosimy o dodanie do istotnych postanowień umowy możliwości postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin zaproponowany poniżej). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia pożyczki w stan wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu. W przypadku akceptacji prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy stosownych zapisów:.. 1.W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej wysokości: a.strony ustalają, że pozostała część długu staje się w całości wymagalna poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Wykonawcę. b.wykonawca ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. 2.Przez pozostałą część długu, o której mowa w ust. 1 lit. a, należy rozumieć kwotę niespłaconych należności określonych w, przypadających na kolejne raty płatności określone w harmonogramie spłaty. Zamawiający zgadza się, że opóźnienie w zapłacie ponad 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do żądania zapłaty całości niespłaconej kwoty wierzytelności. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 15

5 1.Prosimy o wprowadzenie do istotnych postanowień umowy poniższych zabezpieczeń wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia. W przypadku wyrażenia zgody tylko na niektóre z wymienionych zabezpieczeń, prosimy o ich wskazanie. a. Cesja wierzytelności z NFZ, b. Zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Zamawiającego od NFZ c. Weksel in blanco W związku z powyższym, prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 stosownych zapisów : a. Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności przysługującej Wykonawcy Zamawiający, pod warunkiem uzyskania zgody na przelew wierzytelności wydanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przelewa na rzecz Wykonawcy wierzytelności jakie przysługują mu w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy świadczenia usług zdrowotnych nr z dnia, czego dowodem będzie przedłożona przed terminem uruchomienia środków umowa przelewu wierzytelności, której wzór stanowi załącznik nr oraz odpis oświadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia o wyrażeniu zgody na cesję wierzytelności. Brak ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności opisanych w zdaniu poprzedzającym uprawnia Wykonawcę do wypowiedzenia umowy. b. Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności przysługującej Wykonawcy Zamawiający ustanowi na rzecz Wykonawcy zastaw rejestrowy na... Brak ustanowienia zastawu rejestrowego uprawnia Wykonawcę do wypowiedzenia umowy. c. Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności przysługującej Wykonawcy Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk Wykonawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na c esję wierzytelności z NFZ: a. zabezpieczenie spłaty wierzytelności przysługującej Wykonawcy Zamawiający, pod warunkiem uzyskania zgody na przelew wierzytelności wydanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przelewa na rzecz Wykonawcy wierzytelności jakie przysługują mu w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy świadczenia usług zdrowotnych nr 11-12/T0008/POZN z dnia r., 11-13/T0008/POZ z dnia r., 11-13/T0008/POZT z dnia r., 11-13/T0008/REH z dnia r., 11-13/T0008/SPO z dnia r., 11-13/T0008/PSY z dnia r., czego dowodem będzie przedłożona przed terminem uruchomienia środków umowa przelewu wierzytelności, której wzór stanowi załącznik nr oraz odpis oświadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia o wyrażeniu zgody na cesję wierzytelności. Brak ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności opisanych w zdaniu poprzedzającym uprawnia Wykonawcę do wypowiedzenia umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na pkt 1 b i 1 c. Pytanie nr 16 Prosimy Zmawiającego o wprowadzenie do istotnych postanowień umowy zapisu: Ustanowienie zabezpieczeń jest warunkiem uruchomienia środków Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do istotnych postanowień umowy zapisu: Ustanowienie zabezpieczeń jest warunkiem uruchomienia środków. Pytanie nr 17 Czy Zamawiający poda Wykonawcom wyłącznie dla potrzeb obliczeniowych i sporządzenia oferty konkretny dzień wydania środków? W przypadku akceptacji prosimy o wskazanie konkretnej daty uruchomienia pożyczki (np r). Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert dostarczanych Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk. Odpowiedź: Zamawiający wyłącznie dla potrzeb obliczeniowych i sporządzenia oferty wskazuje datę ur uchomienia kredytu/ pożyczki na dzień r.

6 Pytanie nr 18 Prosimy Zamawiającego o określenie dat z jakich ma być liczony WIBOR 3M w celu aktualizacji harmonogramu spłaty rat (np. pierwszy dzień miesiąca nowego, trzymiesięcznego okresu obowiązywania WIBOR). Odpowiedź: Wysokość stawki bazowej WIBOR 3M określana jest na podstawie stawki WIBOR 3M z 20- tego dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w tym dniu nie ma notowania. Pytanie nr 19 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę uwzględniającym zapisy ogólnych warunków umowy oraz SIWZ? Odpowiedź: Tak, patrz odpowiedź do pytania nr 2. Pytanie nr 20 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty wzoru umowy, a jedynie oświadczenia, iż Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy. Pytanie nr 21 Prosimy Zamawiającego o udostępnienie operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki. Powyższe jest konieczne ze względu na fakt, iż Wykonawca przystępując do przetargu musi mieć podstawę do podjęcia decyzji co do możliwości faktycznego zabezpieczenia hipoteką swoich wierzytelności z pożyczki. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki/ kredytu. Pytanie nr 22 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie sposobu obliczania odsetek według formuły podanej w załączniku nr 2 do SIWZ: "Do obliczenia odsetek stosuje się formułę 365(366)/360, co oznacza, że odsetki są naliczane za rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 360 dni. Z jednej strony Zamawiający wskazuje, iż odsetki mają być naliczane za faktyczną liczbę dni, a z drugiej Wykonawca winien przyjąć do obliczeń 360 dni. Prosimy o zmianę zapisu na następujący: Do obliczenia odsetek przyjmuje się, w zależności od roku 365 lub 366 dni oraz faktyczną liczbę dni w miesiącu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się kalendarz odsetkowy, zgodnie z którym odsetki z tytułu kredytu liczone są według zasady: rzeczywista liczba dni/ 365/366. Pytanie nr 23 Prosimy o wyjaśnienie pojęć zawartych w Formularzu kalkulacji kosztów kredytu/pożyczki: a)ilość czy Zamawiający ma na myśli ilość rat? b)stawka - czy Zamawiający ma na myśli podatek VAT? c)wysokość opłat czy Zamawiający ma na myśli sumę odsetek? Odpowiedź: Ad) a ilość kwota kredytu/ pożyczki

7 Ad) b stawka stopa oprocentowania (WIBOR 3M + marża) Ad) c wysokość opłat suma odsetek. Pytanie nr 24 Prosimy o wyjaśnienie pkt. 17 SIWZ spłata kapitału kredytowego w malejących ratach miesięcznych z 1- rocznym okresem karencji. Czy miała tutaj miejsce omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli równe raty kapitałowe i malejące odsetkowe, co daje w sumie malejącą ratę do spłaty? Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli równe raty kapitałowe i malejące odsetkowe, co daje w sumie malejącą ratę do spłaty. Pytanie nr 25 Prosimy o potwierdzenie, iż raty będą płatne na ostatni dzień miesiąca, przy czym pierwsza rata odsetek płatna na koniec miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia pożyczki a pierwsza rata kapitałowa płatna w 13 tym miesiącu płatności odsetek. Odpowiedź: Tak, raty będą płatne na ostatni dzień miesiąca, przy czym pierwsza rata odsetek płatna na koniec miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia pożyczki a pierwsza rata kapitałowa płatna w 13 tym miesiącu płatności odsetek. Pytanie nr 26 Prosimy o potwierdzenie, iż w treści Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 6.1 nastąpiła omyłka. Zamawiający napisał, iż odsetki płatne wraz z kapitałem przewidując jednocześnie roczną karencję w spłacie kapitału. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy odsetki płatne od miesiąca następującego po uruchomieniu, czy dopiero od pierwszej raty kapitałowej? Odpowiedź: Odsetki płatne od miesiąca następującego po uruchomieniu kredytu/ pożyczki. Pytanie nr 27 Prosimy o wyjaśnienie treści Załącznika 2 do SIWZ pkt Zamawiający wskazał, iż spłata kapitału będzie w 120 ratach. Czy to oznacza, iż z uwzględnieniem okresu karencji odsetki będą płatne w 132 ratach? Odpowiedź: Tak, odsetki będą płatne w 132 ratach. Pytanie nr 28 Prosimy o udostępnienie, przesłanie bądź zamieszczenie na stronie internetowej: zaświadczeń o nadaniu numeru REGON i NIP aktualnego odpisu z KRS statutu zgody na zaciągnięcie zobowiązania, o ile nie wynika to z rejestru lub statutu dokumentu polowania dyrektora sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata i ostatni kwartał 2012 r. uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego prognozy wyników finansowych na okres kredytowania aktualnego zaświadczenia ZUS i US o barku zaległości aktualnych opinii bankowych zgody na ustanowienie zabezpieczenia na składnikach aktywów trwałych umowę wykonawczą z harmonogramem robót

8 tytułu do dysponowania nieruchomością pozwolenia na budowę kontraktu z NFZ-em wpisu do ewidencji zakładów zdrowotnych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie powyższych dokumentów za pośrednictwem poczty bądź . Pytanie nr 29 Jednocześnie prosimy o wskazanie: na jaki dzień należy przyjąć stawkę WIBOR 3M dla potrzeb przygotowania oferty wyjaśnienie czy zgodnie z pkt 17 ppkt 6 macie Państwo na myśli stałą ratę kapitału i zmienną kwotę odsetek, liczoną od malejącego salda kwoty kredytu, określenie na potrzeby oferty dnia wypłaty środków, wskazanie wysokości raty kredytu w poszczególnych okresach kredytowania, z uwagi na inwestycyjny charakter kredytu zasadą jest, że bank obciąża rachunek kredytowy kredytobiorcy, płacąc za faktury bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Prosimy zatem o informację czy będzie możliwa powyższa konstrukcja spłaty, a tym samym zmiana pkt 17 ppkt 6 doprecyzowanie pkt 17 ppkt 10 i określenie charakteru budynków na zabezpieczenie z przedstawieniem odpisu z KW i polisy ubezpieczeniowej odpowiedź na pytanie czy placówka realizuje świadczenia ponadlimitowe oraz czy terminowo otrzymuje za te świadczenia środki pieniężne z podaniem kwot ewentualnych opóźnionych płatności oraz określenie czy są na nie tworzone rezerwy. Odpowiedź: Stawkę WIBOR 3M dla potrzeb przygotowania oferty należy przyjąć na dzień r. Tak, Zamawiający miał stałą ratę kapitału i zmienną kwotę odsetek, liczoną od malejącego salda kwoty kredytu. Zamawiający wyłącznie dla potrzeb obliczeniowych i sporządzenia oferty wskazuje datę uruchomienia kredytu/ pożyczki na dzień r. Spłata kapitału w 120 równych miesięcznych ratach. Zamawiający nie wyraża zgody na zasadę, że bank obciąża rachunek kredytowy kredytobiorcy, płacąc za faktury bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Budynki z przeznaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych. Zamawiający udostępni KW i polisę po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający realizuje świadczenia ponadlimitowe. O otrzymaniu środków za te świadczenia decyduje Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ i wyłącznie po uzyskaniu zgody NFZ Zamawiający wystawia faktury za powyższe świadczenia. Zamawiający nie tworzy rezerw na świadczenia ponadlimitowe.

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo