DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o"

Transkrypt

1 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOJNOSCI Tuchow, dn Ldz. JRP/1289/JS/P/K2/10/2011/1857 Zainteresowani udziatem w postqpowaniu nrk-2/ 2011 Dotyczy; postqpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego wtrvbie przetargu nieograniczonego na,,udzielenie I obs/uoe dtugoterminowego kredytu inwestvcvjnego na realizacjq przeds/ewz/ec/a pn. "Uporzadkowanie gospodarki wodnosciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programu 'Czvstv Dunaiec'", prowadzenie rachunku biezqcego Spotki Komunalnei Dorzecze Biatei Sp. z P.O. w Tuchowie oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym ". Nr postepowania K-2/2011. Zamawiaj^cy: SpoJka Komunalna,,Dorzecze Bialej" Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje pytania dotycz^ce wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dla przetargu nieograniczonego K-2/2011 na,,udzielenie i obstuga dtugoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizacje przedsiewziqcia pn. "Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programu 'Czysty Dunajec'", prowadzenie rachunku biezqcego Spofki Komunalnej Dorzecze Biatej Sp. z o.o. w Tuchowie oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym" oraz udzielone na nie odpowiedzi: Pytanie nr 1 1. Wyjasnienia jaki jest faktycznie koszt zadania i struktura finansowania poniewaz: - wg aktualnego zal^cznika 3 do umowy o dofinansowanie przedstawionego w dniu r. naktady netto ,30 zt + VAT ,35 zt tj. razem ,65 zl finansowane: dotacja ,23 z\, kredyt zt, budzet jst zl - wg zat^cznika nr 22_projekcje finansowe do SIWZ: naktady netto zt + VAT zl tj. razem zt finansowane: dotacja z\, kredyt z\, wplaty gmin z\ wg SIWZ punkt III: koszt zt finansowane: dotacja z\, kredyt zl, srodki wtasne z* o wskazanie, ktore wielkosci s Spolka Komunalna "Dorzecze Biatej" Sp. z o.o. ul. Jano III Sobieskiego 69C, Tuch6w, tel * , REGON: NIP; , KRS: Tuctiow Cl^zlccwice Rygiice Rzeplennlk Srzyzewskl

2 Wiqzace wielkosci zawiera zaktualizowany na dzien r. zaia_cznik nr 3 do umowy o dofinansowanie, ktory zostal przedtozony do Instytucji Wdrazaj^cej zgodnie z wymogami Umowy o dofinansowanie. Zgodnie z tym za^cznikiem cajkowity koszt realizacji Projektu to kwota ,30 PLN, z tego: kwota wydatkow kwalifikowalnych ,45, kwota wydatkow niekwalifikowanych netto ,50 oraz podatek VAT (ktory rowniez stanowi wydatek niekwalifikowalny) ,35 PLN. Finansowanie Projektu przedstawia sie_ nast^puj^co: dotacja ,23 zl, kredyt zl, linia kredytowa ,35 oraz budzet jst ,72 z+. W wersji zat^cznika nr 3 zawartego w umowie o dofinansowanie z dnia r. wielkosci w/w przedstawialy si$ nast^puj^co: Koszt realizacji Projektu ,72 PLN, z tego: kwota wydatkow kwalifikowalnych ,45, kwota wydatkow niekwalifikowanych netto ,50 oraz podatek VAT (ktory rowniez stanowi wydatek niekwalifikowalny) ,77 PLN. Finansowanie Projektu przedstawia si$ nast^puj^co: dotacja ,23 zt, kredyt zt, linia kredytowa ,77 oraz budzet jest ,72 z*. Pytanie nr 2 Jaka jest aktualna suma ubezpieczenia nieruchomosci proponowanych na zabezpieczenie? Aktualna suma ubezpieczenia nieruchomosci proponowanych na zabezpieczenie: Stacja Uzdatniania Wody Lubaszowa PLN Oczyszczalnia sciekow w Tuchowie PLN Oczyszczalnia sciekow w Ci^zkowicach PLN Pytanie nr 3 Czy zamawiaj^cy przedstawi przed zawarciem umow kredytowych uchwaty Rad Gmin na ustanowienie zastawu rejestrowego na udzialach (majqtku Gmin) oraz uchwate^ zgromadzenia wspolnikow na ustanowienie zastawu? Zamawiaj^cy przedstawi uchwaly Rad Gmin w terminie 2 miesi^cy od wyboru Wykonawcy. Czas ten jest niezb^dny na podje_cie takich uchwal przez Rady czterech gmin. Pytanie nr 4 Czy Zamawiajcjcy dopuszcza przedstawienie przed podpisaniem umowy kredytowej aktualnych opinii z bankow i innych instytucji finansuj^cych? Tak, Zamawiaj^cy dopuszcza przedstawienie przed podpisaniem umowy kredytowej aktualnych opinii z bankow i innych instytucji finansuj^cych.

3 Pytanie nr 5 Zgodnie z obowi^zuj^cymi u Wykonawcy procedurami uruchomienia kredytow, warunkiem ich uruchomienia jest skuteczne ustanowienie zabezpieczeh na rzecz Wykonawcy. Czy Zamawiaj^cy dopuszcza wprowadzenie powyzszego warunku w obu transakcjach stanowi^cych przedmiot zamowienia? Tak, Zamawiaj^cy dopuszcza taki zapis z zastrzezeniem dotycza.cym zabezpieczenia w formie zastawu na udziatach - termin przedstawienia uchwat Rad Gmin wynosi 2 miesia.ce. Pytanie nr 6 Czy Zamawiaja^cy przewiduje dostarczenie Wykonawcy do wgla.du oryginajow dokumentow stanowi^cych podstaw^ uruchomienia kredytow? Tak, Zamawiaj^cy dostarczy Wykonawcy do wgla,du oryginaly dokumentow stanowi^cych podstawq uruchomienia kredytow, tj. faktury, protokoty odbioru. Pytanie nr 7 Czy Zamawiaja_cy zaakceptuje wysokosc odsetek przeterminowanych (od zadluzenia przeterminowanego) zgodnie z formut^ obowia,zuja_ca, u Wykonawcy? Odoowiedz: Tak, Zamawiaj^cy zaakceptuje wysokosc odsetek przeterminowanych zgodnie z formula, obowi^zuja.ca^ u Wykonawcy. v,-., * Pytanie nr 8 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza zawarcie umowy na prowadzenie rachunku bankowego na caty okres kredytowania? Tak, Zamawiaj^cy dopuszcza zawarcie umowy na prowadzenie rachunku bankowego na caty okres kredytowania. Pytanie nr 9 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza przeprowadzanie obrotow na tym rachunku, jezeli tak w jakiej wysokosci (%) w relacji do poziomu przychodow? Zamawiaj^cy dopuszcza przeprowadzanie obrotow na rachunku biez^cym - przewidywane wptywy. Przewidywane obroty sredniodobowe na tym rachunku Zamawiaja_cy szacuje na kwote PLN.

4 Pytanie nr 10 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia w formie por^czenia udziabwcow (Gmin)? Odpowledz: Nie, Zamawiaj^cy nie dopuszcza takiego zabezpieczenia. Pytanie nr 11 Czy Zamawiaj^cy podda sie, egzekucji do wysokosci okreslonej Banku, tj. do wysokosci stanowi^cej 150% kwoty udzielonego kredytu? wewn^trznymi przepisami Odoowledz: Tak, Zamawiaj^cy podda si$ egzekucji do wysokosci okreslonej wewne.trznymi przepisami Banku, tj. do wysokosci stanowi^cej 150% kwoty udzielonego kredytu. Pytanie nr 12 Czy Zamawiaja^cy dopuszcza mozliwosc zwi^kszenia, po okresie realizacji inwestycji, zabezpieczenia w formie przelewu wierzytelnosci do kwoty stanowi^cej rownowartosc planowanych rocznych przychodow? Odpowledz: Przewidywane wptywy roczne od klientow kluczowych (12 umow) obecnie wynosz$ ok PLN. Po okresie realizacji inwestycji Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zwi^kszenia zabezpieczenia w formie przelewu wierzytelnosci, z tym ze nie wiadomo o ile wzrosnie ilosc umow zawartych z klientami kluczowymi. Pytanie nr 13 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc wskazania w umowach z odbiorcami rachunku biez^cego Wykonawcy jako wtasciwego do przekazywania naleznosci? * Odpowledz: Zamawiaj^cy nie dopuszcza takiej mozliwosci, poniewaz nie kazdy bank posiada placowk^ w miejscowosci zamieszkania odbiorcow - a co za tym idzie odbiorcy ustug b^d^ musieli dokonywac wplat za posrednictwem innego banku z naliczon^ prowizj^. Pytanie nr 14 Czy Zamawiaja_cy dopuszcza cesje praw z umow z Wykonawcami i cesje z gwarancji (i innych form) zabezpieczaj^cych wykonanie tych umow przez Wykonawcow? Odoowiedz: Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na cesje praw z umow z Wykonawcami i cesje z gwarancji (i innych form) zabezpieczaj^cych wykonanie tych umow przez Wykonawcow - zapisy generuj^ce okreslone uprawnienia po stronie Zamawiaj^cego maj3 swoje zrodto w przepisach PZP i uprawnienia te przystuguj^ tylko Zamawiaj^cemu.

5 Pytanie nr 15 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza cesje praw z polls ubezpieczeniowych Projektu w trakcie realizacji? Nie, Zamawiaj^cy nie dopuszcza takiej mozliwosci, poniewaz polisy zawieraj3 wykonawcy poszczegolnych kontraktow. ubezpieczeniowe Pytanie nr 16 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza zapis obliguj^cy do przedktadania w Banku niezb^dnych dokumentow umozliwiaj^cych dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej niezwtocznie po uptywie terminu ich sporz^dzenia okreslonego we wlasciwych dla Zamawiaj^cego przepisach podatkowych lub zasadach sprawozdawczosci: roczne sprawozdanie finansowe (wraz z opinia^ bieglego i raportem) kwartalne wyniki finansowe Zamawiaj^cego w formie F-01 lub raportu zawieraj^cego bilans i rachunek wynikow Tak, Zamawiaj^cy dopuszcza zapis obliguj^cy do przedkladania w Banku niezb^dnych dokumentow umozliwiaj^cych dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej w/w. Pytanie nr 17 - czqsciowe Czy Zamawiaj^cy dopuszcza wprowadzenie nastepuj^cych klauzul do umowy kredytowej: r Zobowi^zanie Kredytobiorcy do utrzymania w catym okresie kredytowania wybranych wskaznikow finansowych w tym, wskaznika obslugi dtugu liczonego jako iloraz zysku netto powi^kszonego o amortyzacj^, odsetki od zadtuzenia kredytowego i podatek dochodowy do sumy rat zadtuzenia dlugoterminowego i odsetek przypadaj^cych do sptaty w danym roku na poziomje min. 1,3, wskaznika ptynnosci biez^cej liczonego jako iloraz aktywow obrotowych do zobowi^zah krotkoterminowych na poziomie min. 1,5 i ptynnosci szybkiej liczonej jako iloraz aktywow obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowi^zan krotkoterminowych na poziomie min. 1 pod rygorem pod rygorem podwyzszenia marzy Banku lub wypowiedzenia umowy kredytowej. Tak, Zamawiaj^cy wyraza zgod^ na wprowadzenie w/w klauzuli do umowy kredytowej. Pytanie nr 21 Czy Zamawiajcjcy dopuszcza zmianq rachunku bankowego dla potrzeb dofinansowania wskazanego w Umowie o dofinansowanie na rachunek bankowy Wykonawcy?,

6 Odoowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza zmiany rachunku bankowego dla potrzeb dofinansowania wskazanego w Umowie o dofinansowanie na rachunek bankowy Wykonawcy po wyrazeniu zgody na aneks w tym zakresie przez WFOSiGW w Krakowie. Pytanie nr 22 Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczacego mozliwosci zmiany harmonogramu poprzez zawieszenie splat kapitalu do 1 roku bez ponoszenia jakichkolwiek kosztow. Czy: przez koszty nalezy rozumiec brak kosztow zwi^zanych z prowizja. od przedmiotowej prolongaty, Zamawiajacy mial na mysli rowniez zawieszenie naliczania odsetek od zadluzenia w prolongowanym okresie i w jakich sytuacjach Wykonawca winien zagwarantowac Zamawiaja.cemu mozliwosc zmiany harmonogramu splaty poprzez zawieszenie splat kapitalu? Przez koszty nalezy rozumiec brak kosztow zwia.zanych z prowizja. od przedmiotowej prolongaty, Wykonawca winien zagwarantowac mozliwosc zmiany harmonogramu splaty na wniosek Zamawiaj^cego. Prezes/Pelnomotniit ds. Realizacji Projektu Funduszu Sp6jnosci MAO Umowa nr POJ /08 mgr inz.

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZSPOJNOSCI Tuchow, dn. 21.06.2011r. Ldz. JRP/604/PZ/P/K1/6/2011/912 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09

ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09 ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09 Nowy S¹cz 13.08.2009r. Wszyscy zainteresowani udziaùem w postêpowaniu nr ZP/PN/01/2009/JRP Dotyczy: postêpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ Spotka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spofka z o.o. ul Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow tel. 014 65-06-204 faks. 014 65-06-204 w. 23 www.dor7eczebialei.pl biuro(a)dorzeczebialei.pl DORZEQ2LE1MEJ Spolka

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli

PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli URZAD GMINY PROTOKÓL Wplynelo Jeziorzany, dnia A..Y? woj. lubelskie,.... 20.o.rr. 155b L.dz zal. z przeprowadzonej w Urzedzie Gminy Jeziorzany ul. Rynek 22 (21-146 Jeziorzany), REGON: 000540 647, zwanym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Podstawa prawna Art. 10d ust. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł.

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł. Znak: DIN-ZP.271.1.7.2014 Podegrodzie, dn. 15.05.2014 r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł. W związku z zapytaniem Wykonawcy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt.

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt. Dotyczy: pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 800 000,00 PLN Nasz znak: WZP.271.11.2013 Żagań

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia 9.08.2007r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w

Bardziej szczegółowo