ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ"

Transkrypt

1 Spotka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spofka z o.o. ul Jana III Sobieskiego 69C, Tuchow tel faks w. 23 biuro(a)dorzeczebialei.pl DORZEQ2LE1MEJ Spolka Kornunalna Sp.zo.o Tuchow, dn, r. L.dz. UW/202/PZ/P/ZP18-12/06/2012/746 Zainteresowani udzialem w post^powaniu na,,dostaw3 w formie leasingu operacyjnego z opcja, wykupu nowego samochodu dostawczego typu furgonetka" Dotyczy: posteoowania o udzielenie zamowienia publiczneqo prowadzonego wtrybie przetargu nieoqraniczoneqo na,,dostawe w formie leasingu ooeracylneqo z opcja wykuou nowego samochodu dostawczeqo typu fumonetka" Znaksprawy ZP-18/12. ODPOWIEDZ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ Zamawiajqcy: SpoJka Komunalna,,Dorzecze BiaJej" Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 Poz. 759 ze zm.) przekazuje pytanie dotyczace wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz udzielona_ na nie odpowiedz: 1. Czy zamawiaja^cy dopuszcza aby: Na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy smadata si$ ; -1 wptata wste,pna w wysokosci 45%wartosc przedmiotu - 24 rowne raty leasingowe (platne z gory za kazdy miesia,c uzytkowania - w tym 1 rata przed odbiorem pojazdu) zawieraja^ce:,.,.., '» +koszt ubezpieczenia komunikacyjnego (pakiet OC AC NW) przez pierwszy rok trwania umowy +koszt rejestracji +inne oplaty zwia^zane z zawarciem umowy - wartosc koncowa - wykup w wysokosci 19% wartosci pocza^tkowej (po uiszczeniu ktorej Zamawiajajry staje sie_ wtascicielem przedmiotu dostawy) - nalezny podatek VAT 23% Odpowiedz: Zamawiaj^cy dopuszcza takie finansowanie przedmiotu zamowienia. Ci^zkowice BS Biecz: Kapitat zaktadowy: ,00 PLN Ryglice Rzepiennik Strzyzewski KRS: , NIP: REGON:

2 W zwiazku z powyzszym Zamawiaj^cy: Spotka Komunalna,,Dorzecze Biatej" Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 Poz. 759 ze zm.) zmienia tresc SIWZ w nast^puja^cych sposob: A. W pkt 24 TOM I - Instrukcja Dla Wykonawcow (IDW), w ten sposob, ze: s zamiast: 1. Podana w ofercie cena musi bye wyrazona w PLN. Cena musi uwzgl^dniac wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej realizacji przedmiotu zamowienia. 2. Wykonawca w Formularzu Ofertowym pod cene. za: S dostaws w formie leasingu operacyjnego z opcjq wykupu nowego samochodu dostawczego typu furgonetka; S ta.cznq cene, za dostaw$ w formie leasingu samochodu CENA = WARTOSC x 1,23 Wartosc - cafkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatkow od towarow, za zakres przedmiotu zamowienia okreslony w TOMIE 3 - Opis przedmiotu zamowienia, uwzgle^dniajqcy wszystkie koszty, tj: S 1 wptata w wysokosci 45% wartosci przedmiotu zamowienia; S 23 rownych rat leasingowych zawierajqcych: koszt ubezpieczenia komunikacyjnego (pakiet OC, AC, NW) przez pierwszy (1) rok trwania umowy leasingowej. W drugim (2) roku leasingowania Zamawiajqcy na wtasny koszt b^dzie ubezpieczatsamochod;.v inne optaty zwia.zane z zawarciem umowy; v" cena zbycia przedmiotu leasingu w wysokosci 1% wartosci pocza^tkowej (po ujszczeniu ktbrej Zamawiajqcy staje si^ wtascicielem przedmiotu dostawy). 1,23-wspotczynnik umozliwiajqcy porownanie cen zfozonych ofert. 4. Cena. oferty jest kwota brutto wymieniona w Formuiarzu Oferty, ktora zostanie wyliczona przez Wykonawcy w oparciu o Formularz Cenowy, ktorego wzor stanowi Zafacznik nr 1A oraz Zatacznik nrlb do niniejszej IDW. 5. Cen$ nalezy obliczyc z doktadnoscig do dwoch (2) miejsc po przecinku. s powinno bye: 1. Podana w ofercie cena musi bye wyrazona w PLN. Cena musi uwzgl^dniac wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytufu nalezytej realizacji przedmiotu zamowienia. 2. Wykonawca w Formularzu Ofertowym pod cen$ za: S dostawy w formie leasingu operacyjnego z opcj$ wykupu nowego samochodu dostawczego typu furgonetka; S ta_czna_ cenq za dostawy w formie leasingu samochodu

3 CENA = WARTOSC x 1,23 Wartosc - catkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatkow od towarow, za zakres przedmiotu zamowienia okreslony w TOMIE 3 - Opis przedmiotu zamowienia, uwzgle_dniaj3,cy wszystkie koszty, tj: S 1 wptata w wysokosci 45% wartosci przedmiotu zamowienia; v' 24 rownych rat leasingowych {w tym pierwsza ptatna z gory za 1 miesiqc uzytkowania - przy odbiorze) zawieraja_cych: koszt ubezpieczenia komunikacyjnego (pakiet OC, AC, NW) przez pierwszy (1) rok trwania umowy leasingowej. W drugim (2) roku leasingowania Zamawiajqcy na wtasny koszt bejdzie ubezpieczat samochod; inne optaty zwiqzane z zawarciem umowy; S wartosc koricowa - wykup w wysokosci 1% / 19%1 wartosci pocz^tkowej (po ujszczeniu ktbrej Zamawiaja^cy staje si^ wtascicielem przedmiotu dostawy). 1,23 - wspdfczynnik umozliwiaj^cy porownanie cen ztozonych ofert. 4. Cen^ oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty, ktora zostanie wyliczona przez Wykonawc^ w oparciu o Formularz Cenowy, ktorego wzor stanowi Zalacznik nr lado niniejszej IDW. 5. Centj nalezy obliczyc z doktadnosciq do dwoch (2) miejsc po przecinku. B. W pkt 11 TOM II - Istotne dla stron postanowienia umowy (...), w ten sposob, ze: s zamiast: Na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslony wyzej (na kazdy zsamochodow osobno), skfada siej: S 1 wptata wstejpna w wysokosci 45% wartosci przedmiotu zaraowienia [PLN]; S 23 rownych rat leasingowych [PLN] zawierajqcych: koszt ubezpieczenia komunikacyjnego (pakiet OC, AC, NW) przez pierwszy (1) rok trwania umowy leasingowej. W drugim (2) roku leasingowania Zamawiaja_cy na wtasny koszt bejdzie ubezpieczat samochody; S wartosc koricowa -wykup w wysokosci 1% wartosci poczqtkowej (po ujszczeniu ktorej Zamawiajqcy staje sie, wtascicielem przedmiotu dostawy) [PLN]; S oraz nalezny podatek VAT 23 %. s powinno bvc: Na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslony wyzej, sktada sie,: S 1 wptata wst^pna w wysokosci 45% wartosci przedmiotu zamowienia [PLN]; S 24 rownych rat leasingowych (w tym pierwsza ptatna z gory za 1 miesiqc uzytkowania - przy odbiorze) zawierajqcych: 1 Niewtasciwe skreslic

4 koszt ubezpieczenia komunikacyjnego {pakiet OC, AC, NW) przez pierwszy (1) rok trwania umowy leasingowej. W drugim (2) roku leasingowania Zamawiaja_cy na wtasny koszt be_dzie ubezpieczatsamochod; S wartosc koricowa - wykup w wysokosci 1% / 19%2 wartosci poczqtkowej (po ujszczeniu ktorej Zamawiajqcy staje si$ wtascicielem przedmiotu dostawy). S oraz nalezny podatek VAT 23 %. C. Wycofuje si^ Zatacznik nr 1A i zast^puje nowym - w zal^czeniu. Z powazaniem 2 Niewtasciwe skreslic

5 Zatgcznik nr 1A: Wzor Formularza Cenowego FORMULARZ CENOWY na dostaw w formie leasingu operacyjnego z j^ wykupu nowego samochodu dostawczego typu furgonetka Nr postqpowania: ZP-18/12 1. Zamawiajacy: Spotka Komunalna,,Dorzecze Biatej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c, Tuchow, Polska 2. Wykonawca: Niniejsza oferta zostaje ztozona przez3: l.p. 1. Nazwa(y) Adres(y) CENA = wartosc (A+B+C) + nalezny podatek VAT Wartosc - cafkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatkow od towarow, za zakres przedmiotu zamowienia okreslony w pkt 1.2 w TOMIE 3 - Opis przedmiotu zamowienia, uwzgl^dniajqcy wszystkie koszty, tj: A: 1 wpfata wste_pna w wysokosci 45% wartosci przedmiotu zamowienia [PLN]; B: 24 rownych rat leasingowych (w tym pierwsza ptatna z gory za 1 miesiqc uzytkowania - przy odbiorze) [PLN] zawierajqcych: koszt ubezpieczenia komunikacyjnego (pakiet OC, AC, NW) przez pierwszy (1) rok trwania umowy leasingowej; C: wartosc koricowa - wykup w wysokosci 1% / 19%4 wartosci poczqtkowej (po ujszczeniu ktorej Zamawiajqcy staje si^ wtascicielem przedmiotu dostawy). [PLN]. wartosc [PLN] (A+B+C) = + + [PLN] Cena [PLN] = wartosc [PLN] + nalezny podatek od towarow i ustug [PLN] = [PLN] 4. Podpis(y): Nazwa(y) Nazwisko i imi$ osoby (osob) upowaznionej(ych) do podpisanla niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osob) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Piecz^c(cie) Miejscowosc i data 1. " Wykonawca modeluje tabel^ ponizej w zaleznosci od swego skfadu, 4 Niewtasciwe skreslic

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa OFERTA

... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa OFERTA Sygnatura postępowania: BZP/50/DLA/2014... nazwa wykonawcy/wykonawców Załącznik nr 3 do SIWZ...... adres... nr tel./faksu http://...... internet... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Istotne postanowienia umowy na świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz innych związanych z organizacją przez BGK Konferencji (dalej zwanej Konferencją ) które znajdą się w umowie zawieranej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice, tel.: (074) 666-96-10, fax (0-74) 666-96-10 e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl adres strony internetowej: www.zgk.swiebodzice.pl/

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Istebna, dnia 18 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Na Obslug? gastronomiczna XIX Dni Istebnej w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku - grill + 2 budki" na podstawie art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo