Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel l-602,, fax 38-3 I -601 NIP:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60"

Transkrypt

1 MIEJSKIE wodoctaglwodoci{gi MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o. Regon: 670 I r Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: c- nrai : woda.radom.pl w w rv. woclociag i. radonr. pl Rejestr S4dowy: S4d Relonowv dla Miasta Stoleczncgo Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Re.iestru S4dowego Nr KRS :13438 Kapital zakladowy: 103. tt zl. Konto: Bank PeKaO SA ll ll q TP Radom dnia r na refinansowanie celu i udzielone Oc Gospodarki Wodnej na realizacjg zadania pn...modernizacja i rozbudowa systemu wodnokanalizac)'jnego na terenie gminy =Radom" w kredyt bankowy z doplatami do odsetek z Narodowe Ochron Zamawiajqcy, Wodoci4gi Miejskie w Radomiu Sp., o.o., Radom ul. Filtrowa 4 dzianajqc w trybie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zam6wieri publicznych udziela odpowiedzi na zadane pytania w postgpowaniu jw. Pyt. I 1. Dokumenty okre$laj4ce status prawny: l) Aktualny odpis z KRS (wuzny 3 miesi4ce) 2) Zalwiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 3) Zalwiadczenie NIP Odp. 1 Dokumenty w zalqczeniu. Pyl.2 2. Informacje finansowe Sp6lki Wodoci4gi Miejskie w Radomiu: l) Bilans wedlug stanu na 30 listopad 2009r 2) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporzqdzonego na dziefi 3l grudzieri 2008r 3) Sprawozdanie Zarzqdu 4) Uchwala Walnego ZgromadzeniaWsp6lnik6w nt. podzialu zysk6w za rok ) Prognozy finansowe (bilans, rachunek zysk6w i strat) na caly okres kredytowania w okresach rocznych poczqwszy od h

2 6) Wielko5 O nale1nosci zobowiryart przeterminowanych wg stanu na 30 listopad 2009 oraz ich strukfura czasowa, realne szanse odzyskania (uregulowania) naleznosci (zobowi ryafi. Czy Sp6lka tworzyla rezerwy na nalehnosci przeterminowane, jesli tak to w jakiej wysokosci 7) Stan zobowiryan z tytulu kredyt6w, po?yczek oraz zobowiqzah leasingolvych z podaniem nazry kredytodawcyl polyczkodawcy/ leasigodawcy, termin udzielenia (data podpisania umowy, data ostatecznej splaty), aktualne zadluhenie na 3l grudnia 2009, formy prawne g o zabezpieczenia 8) Czy Zamawiajqcy posiada zobowiqzania pozabilansowe, je6li tak to w jakiej wysoko5 ci oraz z jakiego tytulu. odp.2 Ad. I - Zamawiaj4cy nie posiadaktualnie bilansu wg stanu na dzieh 30 listopad2009r Ad. 2 - Dokument w zalqczeniu Ad. 3 - Dokument w zalqczeniu Ad. 4 - Dokument w zalqczeniu Ad.5 - Dokument w zalqczeniu Ad.6 Wg stanu na dzieh 30 listopada 2009r Zamawiaiqcy nie posiada hadnych zobowiqzart przeterminowanych. Nie utworzone sq r6wniez rezer:wy na naleznosci przeterminowane. Ad. 7 - Dokument w zalqczeniu Ad. 8 - Zamawiajqcy nie posiada zobowi1zah pozabilansowych. Pyt.3 3. Opinie bank6w i innych instytucji finansolvych nt. wsp6npracy, terminowosci i obslugi zadluzenta. Odp. 3 Zamawiajqcy nie posiada opinii bank6w i innych instytucji finansowych. Pyl.4 4. Informacje i dokumenty dotycz4ce prawnego zabezpieczenia kredytu: l) Aktualny odpis z KW nieruchomosci proponowanych na zabezpieczenie kredytu 2) Operaty szacunkowe nieruchomosci proponowanych na zabezpieczenie kredytu sporzqdzone nie wcze$ni ej ni? przed okresem dwunastu miesigcy od daty ogloszenia przetargu. Operat winien byi sporz qdzony przez rzeczoznawcq z listy akceptowalnej przez bank, dla cel6w zabezpieczenia wierzytelnosci z tytulu udzielonego kredytu. Akceptowane metody wyceny : por6wnaw cza, dochodowa. 3) Aktualne polisy ubezpieczeniowe nieruchomosci proponowanych na zabezpieczenie kredytu- w przypadku nieruchomosci zabudowanych Odp.4 Ad I i Ad. 2 - dokumenty zostan4 przedstawione w p62niejszym terminie. Ad.3 Zamawiaiqcy posiada zbiorczqpolisg ubezpieczeniow4 na wszystkie nieruchomosci znajdujqce sig w maj4tku Sp6lki. Pyt Informacje do oceny sytuacji spoleczno- ekonomicznej Udzialowca Sp6lki tj. Gminy Miasta Radomia: 1) Opinia RIO z wykonania bud2etu zarok 2008 oraz I p6lrocze 2009r

3 Odp. 5 Ad.l - Zartawiaj4cy nie posiada w/w dokumentu Pyt Informacje dotyczqce przedsiewzigcia inwestycyjnego, kt6re zostalo sfinansowane po?y czkq przez NF O S i GW : I ) Studium wykonalnosci przedsigwziecia 2) Termin rozpoczgcia i zakoric zenia inwestycj i 3) Warto$ci faktycznie poniesionych naklad6w i okreslenie firodel finansowania. Odp. 6 Ad. - Z uwagi na obszernosd dokumentu oraz fbkt, 2e zostal on sporzqdzony w roku 2004 i czgs1 informacji zostala zdezaktualizowana, Zamawiajqcy udostgpnia w/w dokument w swojej siedzibie, Radom ul. Filtrowa 4 Dzial Zarn6wieri publicznych. Ad.2-16 grudnia 2004r. (Decyzja K.E. o przyznaniu dofinansowania) - 3l.grudnia 201 0r (termin rczliczenia inwestycji) Ad. 3 - dokument w zalqczeniu Pyt.7 7. Uchwala Walnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w dotyczqca zacirynigcia przedmiotowego kredytu oraz obci4penie maj4tku Spotki. Odp. 7 - Zamawiajqcy nie posiada takiego dokumentu Pyt Ponadto prosimy o wyjasnienie nastepuj4cych kwestii dotycz4cych SIWZ: l) Prosimy o doprecyzowanie zapisu w opisie przedmiotu zam6wienia pkt. l.5d) tzn. stawka lm WIBOR z ostatniego miesi4ca kwartanu (zjakiego dnia?) zaktfiry nalezne sq odsetki + maraa banku okreslonao/o (prosimy o podanie przykladu poniewaz mar?a banku okreslana jest w p.p., kt6re dodajemy do WIBOR lm). Wnosimy o dopuszc zenie do zastosowania mar?y w punktach procentowych, o kt6rej mowa w opisie przedmiotu zam6wienia pkt. l.5d). 2) Prosimy o zmiarre zapisu w opisie przedmiotu zam6wienia pkt. l.5d) zdanie pierwsze stawka lm WIBOR z ostatniego miesi4ca kwartalr\ za ktory nalezne s4 odsetki na stawka lm WIBOR z ostatniego dnia miesi4ca poprzedzajqcego rozpoczgcie kwartalnego okresu obrachunkowego, za jaki nalezne odsetki od kredyu sq.naliczane i splacane. 3) Wnosimy o wykre$lenie pkt. 1.5 m) zdanie drugie,,zamawiaj4cy mohe wypowiedziec umowq w przypadku uniemozliwienia przez bank zmiany wysokosci oprocentowania na zasadach wskazanych w pkt. d) zdanie drugie" oraz pkt 1.5 d) zdarie drugie,,zamawiaj 4cy zastrzega prawo Zqdania zmniejszenia mar?y banku...". Odp. 8 Ad. I. Zamawiajqcy dzialajqc w trybie art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji tresci SIWZ w pkt. 1.5 d opisu przedmiotu zam6wienia. Po modyfikacji tre66 przedmiotowego zapisu brzmi: Oprocentowanie kredyu : stawka I M WIBOR z ostatniego dnia miesiqca kwartatu za kt6ry nalezne s4 odsetki + marza banku okreslona w o/o stala w calym okresie kredytowania. Zamawiajqcy zastrzega prawo Zqdania zmniejszenia mar?y banku

4 w przypadku gdy stosowana w okresie kredytowania przez Wykonawcamarha banku dla nowo udzielanych kredyt6w inwestycyjnych bgdzie niilsza niz ustalona w przedlohonej ofercie. Odsetki za pierwszy kwartal naliczane bgd4 w oparciu o stawkq lm WIBOR z miesi4ca poprzedzajqcego zawarcie umowy oraz marzg Banku Zamawiaiqcy nie dopuszcza stosowania stawki okre$lanej w punktach procentolvych. Ad.z i Ad.3 - Zapisy SIWZ pozostaj qbez zmian. Pyt. 9. W SIWZ w opisie przedmiotu zam6wienia - Zamawiaj4cy zobow,iqzuje Wykonawca do znoaeniawniosku i kompletu wymaganych (uzgodnionych z NFOSiGW) dokument6w w sprawie doplat do oprocentowania do NFOSiGW, co jest nie zgodne z zasadami postppowania przy udzielaniu doplat - wniosek sklada Wnioskodawca, co r6lvnie2 potwierdza umowa o doplaty do oprocentowania zawarta pomiedzy NFOSiGW' Beneficjentem oraz Bankiem, gdzie w czgsci wstepnej wskazano, i2 kredyt preferencyjny zostanie udzielony przez NFOSiGW wnioski Beneficjenta z dnia... O dofinansowanie przedsiewzigcia w formie doplat do oprocentowania preferencyjnego kredytu bankowego. W zwiqzku z powyilszym prosimy o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu SIWZ. Odp. 9 Zamawiajqcy dziahajqc w trybie art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji tresci SIWZ w opisie przedmiotu zam6wienia. Po modyfikacji tres6 przedmiotowego zapisu brzmi Zamawiajqcy zobowiqpuje Wykonawcg do zloilenia kompletu wymaganych ( uzgodnionych wczesniej z NFOSIGW) dokument6w w sprawie doplat do opiocentowania do Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szcze,g6ty dotyczqce kwestii doplat do oprocentowania zostanq uzgodnione z NFOSIGW po zawarciuumowy kredytowej. Pyt. l0 Zgodnie z przedstawionym przez Zamawiaj4cego Arkuszem negocjacyjnym warunk6w dofinansowania, stanowiacym zalqcznik nr 4 do procedury przeksztalceniowej w kwestii dotyczqcej planowanego okresu karencji i okresu kredytowania istnieje niezgodno$ ze SIWZ. Czy Zamawiajqcy posiada dokumenty stwi erdzajqce, i2 okresy te ulegly zmianie, prosimy o przedstawienie stosowanego dokumentu. Wnosimy o dostosowanie warunk6w udzielenia kredytu z warunkami umowy tr6jstronnej o doplaty do oprocentowania w tym zakresie. Odp. l0 Obowi4Tujacym jest okres 2010r-202h. Zartawiaj4cy nie posiada innych dokument6w pr6cz tych zanqczonych do SIWZ. Pyt. 1l Czy Zamawiaj4cy dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki l4cznej: zwyklej na zabezpieczenie kapitalu oraz kaucyjnej na zabezpieczenie odsetek na nieruchomosciach wskazanych w,,opisie przedmiotu zam6wienia w pkt. 1.5o) Odp.l1 Tak P\rt. 12

5 Czy Zamauriajqpy wyrara m ustenowflenie zabzprwzema w formie przelewu wierzytelnofui pienietnej z umowy trberipiccrenia nienrchsmogci wskazanych w opisie przedmiotu zam6wicnia w pkt. 1.5o) odp. 12 Nie Pyt.l3 Czy Zamawieiryy wqarl- zgdg rn znotmie o$wiadczenie o poddrriu sig egzekucji w trybie art.97 trstaqy Prawo Bankowe Odp. 14 Tak. B/t. 14 W z-n'iqlku z oglosze,niem dw przetargu oraz koniwmfciq dokornnia ooeny zdolnofci kredytowej, zgo&rie z Prawem Burkowym, T$nnamy sit z profbq o pftekazanuia prognoz finmsowych na olres firpnmwmia otaz urypemenie formularzy prze$lanych na adres owy Zamewiajtpcgo. Odp. 14. Patrz odpowisdzi jw. Dane zarrru& \t przeslanych formularzactr pkryqfiaiq siq z odpowiedzimri udzielhnymi pouryz j. PREZES &F ini. I,esaek

WODOCI{GI MIEISKIE w Radomiu Sp. 2 o.o.

WODOCI{GI MIEISKIE w Radomiu Sp. 2 o.o. MIEJSKIE WODOCI{GI MIEISKIE w Radomiu Sp. 2 o.o. wodoclagl 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. 48 38-31-600, sekretariat: tel. 48 38-31-602, fax 48 38-31-601 NIP: 796-010-15-60 Regon: e-mail: woda@woda-radom.pl

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZSPOJNOSCI Tuchow, dn. 21.06.2011r. Ldz. JRP/604/PZ/P/K1/6/2011/912 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOJNOSCI Tuchow, dn. 13.10.2 Ldz. JRP/1289/JS/P/K2/10/2011/1857 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Stromiec, dnia 2012.09.11 Znak sprawy: GPK.271.09.2012

Stromiec, dnia 2012.09.11 Znak sprawy: GPK.271.09.2012 Stromiec, dnia 2012.09.11 Znak sprawy: GPK.271.09.2012 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. Euro na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

DZ/221/10/2013 Do wszystkich uczestników postępowania DZ/20/2013

DZ/221/10/2013 Do wszystkich uczestników postępowania DZ/20/2013 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM 05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65 fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00 NIP:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych, nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia.09.205r. ZP.27.6.205 WYJAŚ TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zaciągnięcie kredytu na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Bardziej szczegółowo

ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09

ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09 ZNAK: JRP.WW.226-ZP-49/09 Nowy S¹cz 13.08.2009r. Wszyscy zainteresowani udziaùem w postêpowaniu nr ZP/PN/01/2009/JRP Dotyczy: postêpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej ~~ REGIONAL NY ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a Protok61 z lustracji problemowej SpoldzielniMieszkaniowej "PIAST" w Katowicach marzec 2007

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 1.961.363,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości

Bardziej szczegółowo

LJ, Wykonanie powierza siq pracownikom WydzialuFinansowo-Bud2etowego. Urzqdu Gminy i M iasta Czenvion k a-leszczyny.

LJ, Wykonanie powierza siq pracownikom WydzialuFinansowo-Bud2etowego. Urzqdu Gminy i M iasta Czenvion k a-leszczyny. B URN{iSTRZ GMINY i MIASTA Czenrlonka-Leszczyny Zarzqdzenie nr 376t 'll Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 12 pa2dziernika 2011 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowosci w Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

WND- RPDS.08.01.00-02-041/08,

WND- RPDS.08.01.00-02-041/08, Kamienna Góra: kredyt pomostowy przeznaczony na realizację projektu nr WND- RPDS.08.01.00-02-041/08, pt.poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku Powiatowy w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa

Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa 1 I Nazwa i adres zamawiającego Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa www.kargowa.pl REGON: 970770735 NIP: 923-10-49-471 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa

Bardziej szczegółowo

Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)

Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 Znak sprawy: RF:271.9.2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Kredyty długoterminowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29 I RDO Telefon: +48 22 543 16 00 Telefax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl Internet: www.bdo.pl BDO Sp. z 0.0. ul. Postepu 12, 02-676 Warszawa Polska Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo