POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) ; fax http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp"

Transkrypt

1 GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) ; fax http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp Dz. Z. P. 73/../15 Poznań, dnia r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości ,00 zł (cztery miliony sześćset tysięcy złotych) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem w dniu r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złoŝonymi przez Wykonawców w imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno - PołoŜniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) wyjaśniam: Pytania z dnia r. 1) Prosimy o podanie informacji Informacja o nadwykonaniach za rok 2012, 2013 i okres bieżący: - kwota nadwykonań, - kwota uznana przez NFZ, - kwota wypłacona przez NFZ. Załącznik nr 4 2) Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów. Załącznik nr 2 3) Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg. stanu na dzień r i na r wg schematu: Należności (w zł) Struktura należności r r Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 0-30 dni 1

2 31-90 dni dni powyżej 180 dni odpisy na należności Struktura zobowiązań Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni Zobowiązania (w zł) r r Załączniki nr 5, 6 7, 8,9 4) Jeżeli Szpital posiada program naprawczy, prosimy o jego udostępnienie. Nie posiadamy 5) Wykonawca prosi o informację, czy w trakcie trwania okresu kredytowania przewidywane jest przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową oraz ewentualne przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST? nie 6) Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. brak 7) Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. brak 8) Czy Szpital posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty?. Brak, nie posiadamy zaległości 9) Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich oraz z funduszu centralnego (MZ) bądź innych źródeł w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). NIE REZALIZOWANO INWESTYCJI Z UDZAŁEM SRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŻRÓDEŁ 10) Prosimy o przedstawienie informacji o realizowanych oraz planowanych zadaniach inwestycyjnych wraz z wyszczególnieniem szacowanego terminu ich realizacji, kwotą niezbędną na ich sfinansowanie oraz sposobem finansowania. Brak realizowanych inwestycji 2

3 11) Do końca 2016 roku szpitale muszą dostosować się do nowych standardów sanitarnych. Prosimy o udostępnienie informacji o niezbędnych inwestycjach, harmonogramie ich przeprowadzenia oraz źródłach finansowania, w związku z realizacją założenia. W przygotowaniu 12) Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie zamknięcie oddziałów? Jeśli tak to których i dlaczego? NIE 13) Czy ostatnich latach odbyły się zamknięcia oddziałów? Jeśli tak to których i dlaczego? NIE 14) Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem ich przekazania Wykonawcy? TAK 15) Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem przekazania Wykonawcy aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego.? TAK 16) Prosimy o udostępnienie informacji dotyczących Szpitala: Stan na Liczba: r - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - zatrudnionych na kontraktach - łóżek - hospitalizowanych Zatrudnionych 1060 osób, na kontaktach 196 osób, łóżek 397, hospitalizowanych Stan r na 17) Czy szpital posiada ubezpieczenie OC od zdarzeń medycznych? Jeśli tak to na jaką sumę ubezpieczenia? BRAK 18) Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy i jaką wartość Szpital zapłacił w latach ? We wskazanych latach nie wpłacono roszczeń. brak zasadzonych 19) Czy w ostatnich 4-ech latach Szpital rozszerzył swoją działalność o nowe oddziały? Jeśli tak, to których? nie 20) Czy Szpital przewiduje w najbliższym rozszerzenie swojej działalności o nowe oddziały? Jeśli tak, to których? nie 21) Czy zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia środków będzie ustanowienie przewidzianych umową zabezpieczeń w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową. 22) Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za lata oraz najbardziej aktualnych danych za 2014 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz 3

4 opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. Dostępne na stronie internetowej 23) Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie do wyliczeń odsetek terminu 360/360? nie 24) Wykonawca prosi o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone. Po wyborze ofertt 25) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego według zasad stosowanych przez Wykonawcę? Nie więcej niż aktualnie obowiązujące ustawowe odsetki 26) Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. kontrakt z NFZ 27) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? tak 28) Prosimy o potwierdzenie, że: a) stawki referencyjne WIBOR 1M ulegają zmianie w okresach miesięcznych. b) nowe stawki obowiązują od 01-go (pierwszego) dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. c) Stawki 1M WIBOR obliczane są do dwóch miejsc po przecinku i są równe wartości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc spłaty raty Kredytu. Zgodnie z SIWZ 29) ) Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci: d) oświadczenia o poddaniu się egzekucji (do 200% kwoty kredytu), e) pełnomocnictwa do rachunku bieżącego zamawiającego, f) poręczenia Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację do jakiej kwoty zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych poręczyciela). 30) Prosimy o: a. wskazanie kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? b. informację, czy kontrakt mający stanowić zabezpieczenie pożyczki jest wolny od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń, jest obciążony c. zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek bieżący, w którym środki z pożyczki postawione są do dyspozycji Zamawiającego kontrakt jest już obciążony d. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej niż wartość kontraktów, o których mowa w pkt. I zgodnie z SIWZ e. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiąże się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie pożyczki niezwłocznie po ich podpisaniu, zgodnie z SIWZ 4

5 f. czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy pożyczki? 31) Wykonawca prosi o wyjaśnienie pozycji w Bilansie i RZiS za 2013r.: inne należności krótkoterminowe; inne rozliczenia międzyokresowe; pozostałe rezerwy; inne zobowiązania długoterminowe; inne zobowiązania krótkoterminowe; inne przychody operacyjne; załącznik 32) Zwracamy się z prośbą o udostępnienie historycznego zestawienia dotacji/wsparcia od Organu Założycielskiego, z funduszy unijnych bądź innych źródeł w rozbiciu na poszczególne lata (za lata ). Czy takowe wsparcie jest planowane na kolejne lata? Po wyborze oferty 33) Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia realizowanych oraz planowanych zadań inwestycyjnych wraz z wyszczególnieniem szacowanego terminu ich realizacji, kwotą niezbędną na ich sfinansowanie oraz sposobem finansowania. Po wyborze ofertty 34) Z uwagi na dużą ilość zapytań i konieczność ich wyjaśnienia oraz krótki pozostały czas na zadawanie ewentualnych kolejnych zapytań, związanych szczególnie z częścią operacyjna zamówienia, gwarantujący prawidłowe przygotowanie oferty wnosimy o przesunięcia terminu składania ofert do r. nie ma zgody na przesunięcie terminu składania ofert 5

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych, nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/34/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/ P-27/2015 Radom, dnia 2015.05.04

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/ P-27/2015 Radom, dnia 2015.05.04 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Przetargi.rszs.radom.regiony.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji S.A. Ostrów Wielkopolski, POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A 42-580 W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) 769-50-66 fax U.M. - (0-32) 769-50-73 Strona internetowa U.M. - www.wojkowice.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł.

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł. Znak: DIN-ZP.271.1.7.2014 Podegrodzie, dn. 15.05.2014 r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł. W związku z zapytaniem Wykonawcy w

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 1.961.363,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie

Bardziej szczegółowo

na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN

na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN STARGARDZKIE Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105 73-110 Stargard Szczeciński Znak sprawy: ZP.01.2012 Stargard, 2012-06-14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Rzeszów, dnia 8 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń RZP.271.8.2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo