PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, , 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości ,64 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,66 zł, - dochody majątkowe w kwocie ,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w kwocie ,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości ,64 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, - wydatki majątkowe w wysokości ,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, w tym: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, Strona 1

2 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie ,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł przeznacza się na realizację: a) programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł, b) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie ,00 zł Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) sprzedaży papierów wartościowych, 2) wolnych środków z 2012 r., 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem nr Określa się łączną kwotę planowanych przychodów ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł, 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. 6. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie ,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki w kwocie ,00 zł. 9. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, Strona 2

3 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w ramach wydatków majątkowych między zadaniami, w ramach działu do kwoty ,00 zł łącznie w ciągu roku, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości ,00 zł, 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok i które nie są przedsięwzięciami. 11. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 12. Określa się sumę do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości ,00 zł. 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Strona 3

4 UZASADNIENIE 1. REGULACJE PRAWNE Projekt budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2. Procedowanie nad budżetem miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3 reguluje uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr L/644/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku ze zmianami w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z 5 ust. 1 ww. uchwały Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kaliszu: projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiały informacyjne. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU ORAZ KIERUNKI POLITYKI MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Plan dochodów i wydatków budżetowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego został opracowany w oparciu o: a) informację Ministerstwa Finansów o planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotach subwencji ogólnej na rok 2014; b) informację Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie administracji rządowej; c) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok; d) przyjęte 11 czerwca 2013 roku przez Radę Ministrów założenia do projektu przyszłorocznego budżetu: średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,4% PKB 2,5% 1 Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm. 3 tamże 4 Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm. Strona 4

5 W celu utrzymania dyscypliny budżetowej Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 1796/VI/2013 z dnia 13 września 2013 r. określił dla podległych jednostek organizacyjnych poniższe wytyczne w celu przygotowania projektów planów finansowych: Dochody bieżące: a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów; b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w kwocie przewidywanego wykonania roku 2013, z uwzględnieniem skutków planowanego od 2014 roku wprowadzenia opodatkowania spółek komandytowych, akcyjnych oraz likwidacji zwolnienia od podatku CIT wpłat dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wpłacającej; c) podatek od czynności cywilno - prawnych w wysokości przewidywanego wykonania roku 2013 w wyniku trendu spadkowego spowodowanego m.in. ograniczoną dostępnością do kredytów hipotecznych wynikającą z podniesienia przez banki kryteriów przy badaniu zdolności kredytowej klientów; d) dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencja ogólna w kwocie wynikającej z zawiadomień uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego; e) podatki lokalne zaplanować z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatkowych, podstawy opodatkowania ze stanem na dzień 30 września 2013 roku, skutków udzielonych ulg oraz zwolnień przy założeniu utrzymania wysokiego poziomu ściągalności; f) opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalić zakładając wysokość wymiaru na dzień 30 września 2013 roku skorygowanego o planowany wskaźnik ściągalności przyjęty na poziomie II półrocza 2013 roku; g) opłaty oraz inne dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013; Dochody majątkowe: a) środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej w kwotach wynikających z podpisanych umów i harmonogramów rzeczowo finansowych; b) dochody ze sprzedaży mienia w oparciu o analizę rynku nieruchomości, których prognoza jest obarczona ciągłym elementem niepewności spowodowanej obniżonym tempem wzrostu gospodarczego; c) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości porównywalnej z poprzednim okresem z uwzględnieniem zmian w przepisach. Strona 5

6 Wydatki bieżące: Potrzeba dalszego utrzymania wzmocnionej kontroli nad wydatkami bieżącymi poprzez ściślejsze powiązanie ich wzrostu z dynamiką dochodów bieżących jest uwarunkowana koniecznością respektowania nowych reguł ostrożnościowych wynikających z ustawy o finansach publicznych. Równocześnie obniżenie możliwości finansowych budżetu ze względu na ograniczone dochody wymaga od jednostek samorządu terytorialnego zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty. W związku z tym należy w projekcie budżetu na 2014 rok: a) planować wydatki na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013, pomniejszanego o dokonane jednorazowe wydatki z uwzględnieniem wskaźnika inflacji tj. 2,4% ale tylko tam gdzie istnieje zagrożenie obniżenia poziomu lub zakresu realizowanych usług publicznych; b) wynagrodzenia osobowe kalkulować według kwot wynikających ze stosunku pracy z uwzględnieniem obowiązkowych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków stażowych; c) zaplanować środki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych; d) zabezpieczyć wkład własny na zadania dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji zgodnie z art. 128 ust. 2 o finansach publicznych; e) uwzględnić kwoty wynikające z podpisywanych umów, z których termin płatności przypada na 2014 rok; f) zabezpieczyć wkład własny na projekty realizowane z funduszy Unii Europejskiej, na które zostały podpisane umowy; g) zaplanować rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wydatki majątkowe: a) zabezpieczyć kwoty na przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata w części dotyczącej 2014 roku; b) przeanalizować możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i w sytuacji szans na ich pozyskanie zabezpieczyć wkład własny; c) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej lub zadań rocznych poprzedzić szczegółową analizą w zakresie możliwości finansowych, pozyskania dodatkowych źródeł na ich sfinansowanie oraz uwarunkowań formalno prawnych związanych z ich realizacją. Projekt budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok został opracowany na podstawie określonych w powyższym zarządzeniu kierunkach działania Miasta: a) utrzymania nadwyżki operacyjnej na poziomie 12 13% dochodów operacyjnych co powinno pozytywnie wpłynąć na stabilność finansową miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Strona 6

7 b) kontynuowania działań pozwalających zachować na poziomie 2013 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia obliczany, jako relacja planowanej obsługi zadłużenia do planowanych w budżecie dochodów ogółem, która nie będzie mogła przekraczać średniej z ostatnich trzech lat relacji nadwyżki bieżącej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem; c) wykorzystania swojej elastyczności finansowej poprzez zwiększenia dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz poprawę działań windykacyjnych i egzekucyjnych; d) nie zaciągania zobowiązań dłużnych rodzących ryzyko przekroczenia w latach następnych dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi długu; e) utrzymania wysokiego poziomu wydatków majątkowych stanowiących przedział między 15% a 20% całości wydatków. Zakłada się, iż możliwości budżetowe miasta Ostrowa Wielkopolskiego nadal pozostaną mocno ograniczone, zarówno w wymiarze formalno prawnym, jak i finansowym. Związane jest to z istotnym osłabieniem dynamiki dochodów w wyniku spowolnienia gospodarczego a dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT). 3. GŁÓWNE PARAMETRY NADWYŻKA OPERACYJNA Struktura projektu budżetu na 2014 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnoszących się do: utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi, zachowania wskaźnika obsługi długu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W świetle powyższego, miasto będzie kontynuowało działania stabilizujące i wzmacniające finanse miasta polegające na utrzymaniu dyscypliny wydatkowej mające na celu poprawę wyniku na działalności operacyjnej. Zdolność do uzyskania dodatniego wyniku operacyjnego jest bardzo istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków zewnętrznych jak również poziomu wiarygodności kredytowej miasta. Lp. Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok Dynamika 2013 rok 2014 rok Dynamika Wykonanie Wykonanie 2012/ 2011 Plan na 30 września Projekt planu 2014/ 2013 w zł w zł w % w zł w zł w % A Dochody bieżące , ,59 B Wydatki bieżące , ,98 C Nadwyżka operacyjna (A - B) , ,72 D Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących ( %) 13,03% 13,33% - 10,57 % 12,81 % - Strona 7

8 Projekt budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego zakłada, że w stosunku do planu 2013 roku według jego stanu na dzień 30 września 2013 roku dochody bieżące będą wyższe o 4,59 %, natomiast wydatki bieżące wzrosną o 1,98 %. Prognoza dochodów bieżących na 2014 rok przewiduje wyższe wpływy o kwotę ,72 zł w stosunku do planu na dzień 30 września 2013 roku głównie z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzenia do planu budżetu opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego, podatku od nieruchomości, udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), subwencji oświatowej, opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Natomiast wzrost wydatków bieżących o 1,98%, to przede wszystkim zaplanowanie wyższych kwot związanych z: opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzrostem minimalnego wynagrodzenia, zwiększonymi wydatkami na opiekę społeczną, oświatę oraz dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, wzrostem rekompensaty finansowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A., wyższymi kwotami na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych, dodatkowymi środkami na utrzymanie placów zabaw. Tak zaplanowane dochody bieżące i wydatki bieżące pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki operacyjnej za 2014 rok wyższej o kwotę zł, w stosunku do planu na roku. Na wysoki poziom nadwyżki operacyjnej wpływ miała sytuacja, że w planie budżetu na roku zaplanowane były w wydatkach bieżących odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, w kwocie zł, które w planie na 2014 rok są ujęte w wydatkach majątkowych. Od kilku lat kluczowym celem polityki miasta jest poprawa wyniku budżetu operacyjnego jak również potrzeba utrzymania wzmocnionej kontroli nad wydatkami poprzez ściślejsze powiązanie wzrostu wydatków bieżących z dynamiką dochodów bieżących. Wyższy poziom nadwyżki operacyjnej poprawia sytuacje w zakresie: wiarygodności kredytowej miasta, bezpiecznej obsługi zadłużenia, przekazania wyższych kwot na wydatki majątkowe. DEFICYT BUDŻETU Deficyt budżetu zaplanowany na poziomie zł, tj. 3,12 % dochodów ogółem zostanie sfinansowany środkami zwrotnymi pochodzącymi z: nowej emisji obligacji komunalnych, pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA. wolnymi środkami z 2012 r. Strona 8

9 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 5 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalać budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, realizacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W 2014 roku obciążenie spłatami rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych powiększonych o odsetki oraz kwot wynikających z udzielonego poręczenia do planowanych dochodów ogółem wyniesie 5,22% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 6 wynoszącym 12,62%. raty odsetki poręczenia = = 0,0522x100% = 5,22% , ,64 nadwyżka operacyjna dochody ze sprzedaży majątku nadwyżka operacyjna dochody ze sprzedaży majątku nadwyżka operacyjna dochody ze sprzedaży majątku ⅓ , , , , , , , , ,17 + dochody ogółem 2011 rok dochody ogółem 2012 rok plan dochodów ogółem ze stanem na r. = ⅓ x ( 0, , ,1188) = ⅓ x 0,3788 = 0,1262 x 100% = 12,62% Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski spełnia w roku 2014 oraz w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nowe reguły ostrożnościowe wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 7. 5 Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 6 tamże. 7 tamże. Strona 9

10 DOCHODY OGÓŁEM Dochody zaplanowano w łącznej kwocie ,64 zł w tym dochody bieżące ,66 zł i dochody majątkowe ,98 zł. W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok zawarto tabelaryczne zestawienie dochodów według głównych źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Prognoza dochodów ogółem na 2014 rok przewiduje wpływy w wysokości ,64 zł, co oznacza wzrost o 3,96%, tj. o kwotę ,47 zł. Głównym czynnikiem ukształtowania się niskiego wskaźnika jest sytuacja, że w planie według stanu na dzień 30 września 2013 roku są dochody, których nie ma w projekcie budżetu na 2014 rok (między innymi z niewykorzystanych wydatków niewygasających ,00 zł) co wpłynęło na niższy wskaźnik. Udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w dochodach ogółem 2013 rok 92,7% 7,3% 2014 rok 93,2% 6,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% dochody bieżące dochody majątkowe DOCHODY BIEŻĄCE Znaczący wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu na r. tj. o kwotę ,01 zł wystąpił w poniższych tytułach: 1. innych opłatach i pozostałych podatkach ( ,01 zł) głównie z: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, strefy płatnego parkowania. Zmniejszenie dochodów z innych opłat i pozostałych podatków w stosunku do planu na dzień r. nastąpiło głównie z: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, Strona 10

11 opłaty targowej, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej, 2. podatku od nieruchomości ( ,00 zł) w związku z: waloryzacją stawek podatkowych o wskaźnik inflacji, oddaniem nowych powierzchni do użytkowania, wyższą szacowaną kwotą wpływów zaległych w wyniku nieuregulowania przez dużego przedsiębiorcę podatku za 2013 rok. W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku na r.) oraz stopień ściągalności podatków. Dochody z tego podatku są stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowią stabilne źródło dochodów budżetowych. 3. pozostałe dochody ( ,00 zł) Z dniem 1 września 2013 roku zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadziły ustawowe ograniczenie wysokości opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. W wyniku tego gminy od dnia 1 września 2013 roku otrzymują dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Ta forma dofinansowania, z którego gminy muszą się rozliczyć spowodowała, że opłaty za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego jak również z wyżywienia, które były gromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów, zostały w projekcie budżetu na 2014 rok ujęte po stronie planu dochodów jako wpływy z usług. To spowodowało, że wzrosły z tego tytułu pozostałe dochody. Zmniejszenie natomiast w tej grupie dochodów nastąpiło głównie z: dywidend, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek od lokat terminowych. 4. subwencji ogólnej ( ,00 zł.) 5. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ( ,00 zł) W 2014 roku udział gmin we wpływach w podatku wzrasta z 37,42% na 37,53% czyli o 0,11 %. Jego wysokość została zaplanowana na poziomie założonym przez Ministerstwo Finansów. W komunikacie opublikowanym w związku z ostatnią nowelizacją, ustawy budżetowej na 2013 rok resort finansów poinformował, że obecnie prognozowa kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowiąca podstawę do naliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego jest niższa o 5,9% od kwoty przyjętej do wyliczeń planowanych na rok 2013 dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT. 6. wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( ,00 zł) Spadek w dochodach bieżących ( ,29 zł) w stosunku do planu na roku wystąpił w poniższych tytułach: 1. dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, własne oraz na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej ( ,94 zł) w tym: Strona 11

12 a) na zadania zlecone ( ,41 zł) Niższe dotacje celowe zabezpieczone przez Wojewodę Wielkopolskiego na 2014 rok z tytułu: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, oraz brak kwoty na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, której zwiększenie następuje w trakcie roku budżetowego, spowodowało zmniejszenie tych dochodów. b) na zadania własne ( ,53 zł) Przekazanie na etapie konstrukcji budżetu przez Wojewodę Wielkopolskiego niższych kwot na: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej oraz brak dotacji celowych, które przekazywane są w trakcie roku na poniższe zadania: Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wychowanie przedszkolne, wspieranie rodziny, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, Wyprawkę szkolną wpłynęło na znaczny spadek kwoty. c) na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej (66 500,00 zł) Otrzymanie w dniu 22 sierpnia 2013 roku dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, której brak w projekcie budżetu na 2014 rok miało wpływ na zaniżenie kwoty planu dochodów. 2. środkach na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach UE - ( ,35 zł) Realizacja w 2013 roku poniższych programów miękkich, na które nie zaplanowano środków lub przyjęto w kwocie niższej: Udział w projekcie szansą na lepsze jutro, Od dziś pracuję na swój sukces spowodowała zaniżenie dochodów z tego tytułu. 3. w podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ( ,00 zł) to głównie: umniejszenie planu na 2014 rok z podatku od środków transportowych z uwagi na przerejestrowywanie pojazdów i opodatkowywanie ich w innych gminach, Strona 12

13 utrzymujące się osłabienie na rynku nieruchomości wśród osób prawnych, 4. dotacjach z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (13 115,00 zł) DOCHODY MAJĄTKOWE Zwiększenie dochodów majątkowych w 2014 roku w stosunku do planu na rok ( ,75 zł) nastąpiło w związku z: dofinansowaniem z budżetu UE zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim, dotacją celową w formie pomocy finansowej, ze Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim, pomocą finansową w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne Schronisko dla bezdomnych zwierząt - modernizacja. Natomiast uszczuplenie dochodów majątkowych w 2014 roku w stosunku do planu na roku w kwocie ,00 zł to głównie: niższe pozostałe dochody majątkowe z tytułu wpływów z wydatków niewygasających, których nie planuje się w budżecie pierwotnym, otrzymanie w 2013 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim, wpływy w 2013 roku z dochodów ze zbycia praw majątkowych, niższe zaplanowane kwoty w 2014 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności. Na 2014 rok zaplanowano w dochodach z odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy ze sprzedaży gruntu w specjalnej strefie ekonomicznej przy ul. Osiedlowej na kwotę ,00 zł. WYDATKI OGÓŁEM Wydatki miasta planowane są na 2014 rok w warunkach utrzymania się ograniczonych możliwości budżetowych. Ich wysokość jest również determinowana ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących oraz uzależniającym dopuszczalną wysokość obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu w danym roku a relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy. W związku z tym konieczna jest stała racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli utrzymać stabilność finansową miasta. W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok przedstawiono zestawienia wydatków z podziałem na bieżące, majątkowe oraz według działów klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem w 2014 roku ukształtowały się na poziomie ,64 zł co oznacza wzrost o 3,81% tj. o kwotę ,47 zł w stosunku do planu na 30 września 2013 roku. Strona 13

14 Udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 2013 rok 80,2% 19,8% 2014 rok 78,8% 21,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% wydatki bieżące wydatki majątkowe WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki bieżące w 2014 roku planuje się, że osiągną ,18 zł co oznacza wzrost o 1,98 % tj. o kwotę ,80 zł w stosunku do planu budżetowego 2013 roku według jego stanu na dzień 30 września 2013 roku. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w związku z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 8. W wyniku nie otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, która zostanie rozdzielona z rezerwy na początku roku 2014 nie zaplanowano w przedszkolach wydatków które będą z niej finansowane. Plany budżetów przedszkoli po stronie wydatków zostaną zwiększone po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego odnośnie przyznania dotacji celowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Spadek wydatków to wynik nie otrzymania na etapie konstruowania budżetu na rok 2014 dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, którą miasto otrzymuje w trakcie raku budżetowego. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę W budżecie na 2013 rok z wydatków niewygasających wprowadzono zadanie pn. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Ostrowa Wielkopolskiego, którego nie ma w planie 2014 roku. 8 Dz. U. Nr 152 poz. 897 z późn. zm. Strona 14

15 Dział 600 Transport i łączność Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są przede wszystkim na: rekompensatę finansową za realizacje usług transportu zbiorowego, utrzymanie urządzeń przystankowych, bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych, zakup energii do sygnalizacji świetlnej, wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg, wykonanie audytu rekompensaty. Wzrost planu wydatków w roku 2014 w stosunku do planu na r. o 3,61% tj. o kwotę ,56 zł to głównie wyższe zaplanowane wydatki na: rekompensatę finansową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej S.A., utrzymanie urządzeń przystankowych, wynagrodzenia i pochodne w Miejskim Zarządzie Dróg z tytułu wypłaty 7 osobom nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej oraz dodatków stażowych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Ukształtowanie się wskaźnika planu wydatków na 2014 rok w stosunku do planu ze stanem na roku na poziomie 49,43 % tj. o kwotę ,00 zł niższą to głównie: a) zaplanowanie kwot na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi w wydatkach majątkowych. W planie budżetu na 2013 rok kwota ,00 zł ujęta została w wydatkach bieżących, b) zaproponowanie przez wydział mniejszych kwot na: szacunki biegłych, podziały geodezyjne, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla celów komunalizacji, zabezpieczenia w księgach wieczystych, koszty postępowań procesowych, wypisy sądowe, podatek od nieruchomości za budynki posiadane przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. Dział 710 Działalność usługowa Niższe środki zaplanowane na 2014 rok o kwotę ,00 zł to wynik: otrzymania w 2013 roku dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, których uruchomienie w 2014 roku nastąpi po zawarciu stosownego porozumienia, niższych kwot zgodnie z harmonogramem na realizację zadania Działając razem osiągniemy więcej współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, częściowe sporządzanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta utrzymano kwoty na poziomie roku Dział 720 Informatyka Niższe środki zostały zabezpieczone, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym na realizację projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego, współfinansowanego z budżetu UE oraz budżetu państwa. Strona 15

16 Dział 750 Administracja publiczna W ramach wydatków bieżących zakłada się wzrost o 5,85 % głównie na: koszty związane z zatrudnieniem osób w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wypłatę dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, regulację płac w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, zwiększone wydatki na prowizję bankową, usługi pocztowe, w wyniku zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnym, planowaną zwiększoną częstotliwość posiedzeń Rady Miejskiej w związana z zakończeniem VI kadencji jak również rozpoczęciem nowej kadencji rady, promocję miasta, dodatkowe środki dla osiedli na utrzymanie placów zabaw, wydatki związane z działaniami w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w nowej perspektywie roku. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wyższa kwota zaplanowana na 2014 rok o 6,09% tj. o kwotę ,00 zł zabezpiecza: regulację płac w wyniku zmiany minimalnego wynagrodzenia, wzrost dodatków stażowych, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, dodatkowe patrole w dni wolne od pracy, zakup zapór przeciwpowodziowych oraz wyposażenia polowego na potrzeby zarządzania kryzysowego, wyższą opłatę za wykorzystanie włókien światłowodowych w systemie monitoringu. Dział 757 Obsługa długu publicznego Niższe środki zaplanowane na 2014 rok o kwotę ,00 zł to głównie spadek kwoty zabezpieczonej na odsetki od zaciągniętego zadłużenia. Dział 758 Różne rozliczenia Zabezpieczenie wyższych środków na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wyniku wzrostu wydatków bieżących głównie z tytułu nowego zadania w zakresie organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rezerwę ogólną utrzymano na poziomie kwoty z budżetu pierwotnego na rok Porównując plan tej rezerwy na 2014 rok w stosunku do planu ze stanem na r. jest jej wzrost ale to nie w wyniku zaplanowania wyższej kwoty na 2014 rok lecz w wyniku podziału rezerwy na 2013 r. w trakcie roku, czyli jej zmniejszenia. Dział 801 Oświata i wychowanie Znaczący wzrost kwoty w 2014 roku o 5,43% tj. o kwotę ,00 zł w stosunku do planu na roku jest głównie wynikiem: zabezpieczenia środków w szkołach podstawowych na objęcie 6-latków z I połowy roku 2008 od 1 września 2014 roku obowiązkiem szkolnym, awansu zawodowego nauczycieli, wzrostem minimalnego wynagrodzenia, Strona 16

17 wyższych wydatków, które były finansowane w 2013 roku z wydzielonego rachunku dochodów a od 2014 roku z budżetu w wyniku wprowadzenia dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W wyniku nie otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, która zostanie rozdzielona z rezerwy na początku roku 2014 nie zaplanowano w przedszkolach wydatków które będą z niej finansowane. Plany budżetów przedszkoli po stronie wydatków zostaną zwiększone po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego odnośnie przyznania dotacji celowej. Dział 803 Szkolnictwo wyższe W dziale tym nie zostały zaplanowane środki na 2014 rok dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, co spowodowało spadek tych wydatków o kwotę ,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Spadek kwoty w ochronie zdrowia o ,00 zł tj. o 11,72% to efekt zwiększenia w trakcie roku 2013 zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wolnych środków 2012 roku. Plan wydatków na 2014 rok został przyjęty w wysokości planowanych dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dział 852 Pomoc społeczna Uszczuplenie kwoty w opiece społecznej o kwotę ,53 zł tj. o 6,35% to nie efekt zaplanowania niższej kwoty w roku 2014 lecz wynik zabezpieczenia przez Wojewodę Wielkopolskiego na etapie konstrukcji projektu dotacji w kwotach niższych oraz nie przekazania informacji o tych dotacjach, które są przyznawane w trakcie roku głównie na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( ,00 zł), zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( ,00 zł), zasiłki stałe ( ,00 zł), Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( ,00), świadczenia pielęgnacyjne ( ,00 zł). Wyższe środki na 2014 rok zabezpieczono głównie na : usługi prowadzone w Domach Pomocy Społecznej, pieczę zastępczą, zasiłki i pomoc w naturze w części gwarantowanej ze środków gminy, zatrudnienie 2 pracowników socjalnych, udział własny do programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, regulację wynagrodzeń wynikającą ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia wypłatę dodatków stażowych oraz nagród jubileuszowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Strona 17

18 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W dziale tym planowane są środki finansowe na obsługę Żłobka Miejskiego, które wzrosły na 2014 rok o 7,4% w stosunku do planu na roku głównie z tytułu: wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wpłaty nagrody jubileuszowej, wyższych kwot za ścieki i wodę, przygotowanie posiłków oraz zakup komputera wraz z oprogramowaniem. Aneksowanie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na kontynuację programu Udział w projekcie szansą na lepsze jutro w trakcie roku miało wpływ na znaczne zaniżenie kwoty w tym dziale. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zabezpieczenie dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego na stypendia socjalne oraz Wyprawkę szkolną w trakcie roku budżetowego spowodowało, że porównanie planu wydatków na rok 2014 w stosunku do planu na rok daje wynik ujemny. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Znaczący wzrost wydatków bieżących w 2014 roku w stosunku do planu na rok o 39,01 tj. o kwotę ,53 zł, to głównie: wyższe kwoty na utrzymanie czystości i porządku w gminach, zaplanowanie nowego zadania finansowanego z opłat i kar z ochrony środowiska na dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych, wzrost wydatków na bieżące utrzymanie miejskich terenów zielonych, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych, zabezpieczenie wyższych kwot na utrzymanie i energię elektryczną wybudowanego oświetlenia ulicznego pozostającego na majątku gminy oraz sterylizację zwierząt. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wzrost wydatków w roku 2014 o 3,32% to wynik zaplanowania wyższych kwot z tytułu: dotacji podmiotowej dla Ostrowskiego Centrum Kultury oraz Muzeum Miasta, zadań z zakresu kultury i sztuki. Dział 926 Kultura Fizyczna Spadek kwoty o ,00 zł to nie zaplanowanie niższej kwoty w 2014 roku lecz zadania, które są w planie na r. w wydatkach bieżących: remont trybuny głównej Stadionu Miejskiego, projekt Realizacja dodatkowych zajęć lekkoatletycznych dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów w Ostrowie Wielkopolskim. Plan wydatków w tym dziale na 2014 rok utrzymano głównie na poziomie 2013 roku. Zwiększono tylko plan wydatków na utrzymanie boiska Orlik przy ul. Wiśniowej, zmniejszając jednocześnie zakupy. WYDATKI MAJĄTKOWE W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok zostały przedstawione wydatki majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej. Przy planowaniu wydatków majątkowych na rok 2014 kierowano się głównie możliwościami finansowymi zabezpieczając środki na zadania, na które: Strona 18

19 zawarto umowę o współfinansowanie z budżetu UE, złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa, zawarto umowy z wykonawcami na realizację zadania, wynikają kwoty z Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata r. z uwzględnieniem korekt, które będą przedłożone na Sesję Rady Miejskiej, wynikła potrzeba wprowadzenia zgłoszona przez Rady Osiedla, mieszkańców, jednostki organizacyjne oraz wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego. Dział 600 Transport i łączność Wzrost planu wydatków o 49,70 % na 2014 rok w stosunku do planu na roku to głównie: kwota zabezpieczona na podstawie podpisanej umowy na realizację zadania pn. Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym w wydatkach majątkowych została zaplanowana kwota ,00 zł na wypłatę odszkodowań osobom fizycznych i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, która w 2013 roku była w wydatkach bieżących, co miało wpływ na zwiększenie planu na 2014 rok w tym dziale. Dział 750 Administracja publiczna Zakończona realizacja zadania pn. Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem klimatyzacji miała wpływ na uszczuplenie planu wydatków w tym dziale. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wprowadzenie nowych zadań do planu wydatków majątkowych na 2014 rok w postaci: zakupu samochodu dla Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, rozbudowy monitoringu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim o dwa punkty monitorujące, zakup defibrylatora AED wpłynęło na zwiększenie planu w tym dziale. Dział 801 Oświata i wychowanie Znaczący spadek planu wydatków na 2014 rok w stosunku do planu na roku o 43,87 % to głównie brak w 2014 roku poniższych zadań inwestycyjnych w związku z ich zakończeniem: Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego (budynki Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11), Budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1). Jak również brak potrzeby planowania na kontynuowane zadanie Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 11) kwoty wyższej niż w 2013 roku. Strona 19

20 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Uszczuplenie kwoty planu wydatków majątkowych na 2014 rok w stosunku do planu na roku o 43,11% to głównie brak potrzeby planowania kwot w 2014 roku na poniższe zadania: Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz ze zbiornikiem retencyjnym, Budowa drogi KL łączącej ulicę Dębową z ulicą Bukową (budowa kolektora deszczowego). W 2014 roku zabezpieczono środki na inicjatywę lokalną w kwocie ,00 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury w 2014 roku, na które zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym należało zabezpieczyć wyższe środki finansowe, wpłynęła na zwiększenie wskaźnika w tym dziale. Dział 926 Kultura Fizyczna Wprowadzenie do planu budżetu na 2014 rok zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie trybuny - sektor dla gości wraz z ogrodzeniem i toaletami w kwocie ,00 zł spowodowało wzrost planu wydatków majątkowych w tym dziale o 160,79 % Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 Wykaz nakładów majątkowych na 2014 rok do projektu uchwały budżetowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok. Strona 20

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na.

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014. I. Wstęp podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚ 197.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 21.12.2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Dział 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo