PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, , 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości ,64 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,66 zł, - dochody majątkowe w kwocie ,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w kwocie ,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości ,64 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, - wydatki majątkowe w wysokości ,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, w tym: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, Strona 1

2 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie ,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł przeznacza się na realizację: a) programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł, b) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie ,00 zł Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) sprzedaży papierów wartościowych, 2) wolnych środków z 2012 r., 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem nr Określa się łączną kwotę planowanych przychodów ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł, 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. 6. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie ,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki w kwocie ,00 zł. 9. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, Strona 2

3 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w ramach wydatków majątkowych między zadaniami, w ramach działu do kwoty ,00 zł łącznie w ciągu roku, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości ,00 zł, 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok i które nie są przedsięwzięciami. 11. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 12. Określa się sumę do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości ,00 zł. 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Strona 3

4 UZASADNIENIE 1. REGULACJE PRAWNE Projekt budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2. Procedowanie nad budżetem miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3 reguluje uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr L/644/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku ze zmianami w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z 5 ust. 1 ww. uchwały Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kaliszu: projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiały informacyjne. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU ORAZ KIERUNKI POLITYKI MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Plan dochodów i wydatków budżetowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego został opracowany w oparciu o: a) informację Ministerstwa Finansów o planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotach subwencji ogólnej na rok 2014; b) informację Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie administracji rządowej; c) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok; d) przyjęte 11 czerwca 2013 roku przez Radę Ministrów założenia do projektu przyszłorocznego budżetu: średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,4% PKB 2,5% 1 Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm. 3 tamże 4 Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm. Strona 4

5 W celu utrzymania dyscypliny budżetowej Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 1796/VI/2013 z dnia 13 września 2013 r. określił dla podległych jednostek organizacyjnych poniższe wytyczne w celu przygotowania projektów planów finansowych: Dochody bieżące: a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów; b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w kwocie przewidywanego wykonania roku 2013, z uwzględnieniem skutków planowanego od 2014 roku wprowadzenia opodatkowania spółek komandytowych, akcyjnych oraz likwidacji zwolnienia od podatku CIT wpłat dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wpłacającej; c) podatek od czynności cywilno - prawnych w wysokości przewidywanego wykonania roku 2013 w wyniku trendu spadkowego spowodowanego m.in. ograniczoną dostępnością do kredytów hipotecznych wynikającą z podniesienia przez banki kryteriów przy badaniu zdolności kredytowej klientów; d) dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencja ogólna w kwocie wynikającej z zawiadomień uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego; e) podatki lokalne zaplanować z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatkowych, podstawy opodatkowania ze stanem na dzień 30 września 2013 roku, skutków udzielonych ulg oraz zwolnień przy założeniu utrzymania wysokiego poziomu ściągalności; f) opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalić zakładając wysokość wymiaru na dzień 30 września 2013 roku skorygowanego o planowany wskaźnik ściągalności przyjęty na poziomie II półrocza 2013 roku; g) opłaty oraz inne dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013; Dochody majątkowe: a) środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej w kwotach wynikających z podpisanych umów i harmonogramów rzeczowo finansowych; b) dochody ze sprzedaży mienia w oparciu o analizę rynku nieruchomości, których prognoza jest obarczona ciągłym elementem niepewności spowodowanej obniżonym tempem wzrostu gospodarczego; c) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości porównywalnej z poprzednim okresem z uwzględnieniem zmian w przepisach. Strona 5

6 Wydatki bieżące: Potrzeba dalszego utrzymania wzmocnionej kontroli nad wydatkami bieżącymi poprzez ściślejsze powiązanie ich wzrostu z dynamiką dochodów bieżących jest uwarunkowana koniecznością respektowania nowych reguł ostrożnościowych wynikających z ustawy o finansach publicznych. Równocześnie obniżenie możliwości finansowych budżetu ze względu na ograniczone dochody wymaga od jednostek samorządu terytorialnego zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty. W związku z tym należy w projekcie budżetu na 2014 rok: a) planować wydatki na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013, pomniejszanego o dokonane jednorazowe wydatki z uwzględnieniem wskaźnika inflacji tj. 2,4% ale tylko tam gdzie istnieje zagrożenie obniżenia poziomu lub zakresu realizowanych usług publicznych; b) wynagrodzenia osobowe kalkulować według kwot wynikających ze stosunku pracy z uwzględnieniem obowiązkowych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków stażowych; c) zaplanować środki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych; d) zabezpieczyć wkład własny na zadania dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji zgodnie z art. 128 ust. 2 o finansach publicznych; e) uwzględnić kwoty wynikające z podpisywanych umów, z których termin płatności przypada na 2014 rok; f) zabezpieczyć wkład własny na projekty realizowane z funduszy Unii Europejskiej, na które zostały podpisane umowy; g) zaplanować rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wydatki majątkowe: a) zabezpieczyć kwoty na przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata w części dotyczącej 2014 roku; b) przeanalizować możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i w sytuacji szans na ich pozyskanie zabezpieczyć wkład własny; c) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej lub zadań rocznych poprzedzić szczegółową analizą w zakresie możliwości finansowych, pozyskania dodatkowych źródeł na ich sfinansowanie oraz uwarunkowań formalno prawnych związanych z ich realizacją. Projekt budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok został opracowany na podstawie określonych w powyższym zarządzeniu kierunkach działania Miasta: a) utrzymania nadwyżki operacyjnej na poziomie 12 13% dochodów operacyjnych co powinno pozytywnie wpłynąć na stabilność finansową miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Strona 6

7 b) kontynuowania działań pozwalających zachować na poziomie 2013 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia obliczany, jako relacja planowanej obsługi zadłużenia do planowanych w budżecie dochodów ogółem, która nie będzie mogła przekraczać średniej z ostatnich trzech lat relacji nadwyżki bieżącej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem; c) wykorzystania swojej elastyczności finansowej poprzez zwiększenia dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz poprawę działań windykacyjnych i egzekucyjnych; d) nie zaciągania zobowiązań dłużnych rodzących ryzyko przekroczenia w latach następnych dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi długu; e) utrzymania wysokiego poziomu wydatków majątkowych stanowiących przedział między 15% a 20% całości wydatków. Zakłada się, iż możliwości budżetowe miasta Ostrowa Wielkopolskiego nadal pozostaną mocno ograniczone, zarówno w wymiarze formalno prawnym, jak i finansowym. Związane jest to z istotnym osłabieniem dynamiki dochodów w wyniku spowolnienia gospodarczego a dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT). 3. GŁÓWNE PARAMETRY NADWYŻKA OPERACYJNA Struktura projektu budżetu na 2014 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnoszących się do: utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi, zachowania wskaźnika obsługi długu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W świetle powyższego, miasto będzie kontynuowało działania stabilizujące i wzmacniające finanse miasta polegające na utrzymaniu dyscypliny wydatkowej mające na celu poprawę wyniku na działalności operacyjnej. Zdolność do uzyskania dodatniego wyniku operacyjnego jest bardzo istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków zewnętrznych jak również poziomu wiarygodności kredytowej miasta. Lp. Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok Dynamika 2013 rok 2014 rok Dynamika Wykonanie Wykonanie 2012/ 2011 Plan na 30 września Projekt planu 2014/ 2013 w zł w zł w % w zł w zł w % A Dochody bieżące , ,59 B Wydatki bieżące , ,98 C Nadwyżka operacyjna (A - B) , ,72 D Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących ( %) 13,03% 13,33% - 10,57 % 12,81 % - Strona 7

8 Projekt budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego zakłada, że w stosunku do planu 2013 roku według jego stanu na dzień 30 września 2013 roku dochody bieżące będą wyższe o 4,59 %, natomiast wydatki bieżące wzrosną o 1,98 %. Prognoza dochodów bieżących na 2014 rok przewiduje wyższe wpływy o kwotę ,72 zł w stosunku do planu na dzień 30 września 2013 roku głównie z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzenia do planu budżetu opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego, podatku od nieruchomości, udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), subwencji oświatowej, opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Natomiast wzrost wydatków bieżących o 1,98%, to przede wszystkim zaplanowanie wyższych kwot związanych z: opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzrostem minimalnego wynagrodzenia, zwiększonymi wydatkami na opiekę społeczną, oświatę oraz dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, wzrostem rekompensaty finansowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A., wyższymi kwotami na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych, dodatkowymi środkami na utrzymanie placów zabaw. Tak zaplanowane dochody bieżące i wydatki bieżące pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki operacyjnej za 2014 rok wyższej o kwotę zł, w stosunku do planu na roku. Na wysoki poziom nadwyżki operacyjnej wpływ miała sytuacja, że w planie budżetu na roku zaplanowane były w wydatkach bieżących odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, w kwocie zł, które w planie na 2014 rok są ujęte w wydatkach majątkowych. Od kilku lat kluczowym celem polityki miasta jest poprawa wyniku budżetu operacyjnego jak również potrzeba utrzymania wzmocnionej kontroli nad wydatkami poprzez ściślejsze powiązanie wzrostu wydatków bieżących z dynamiką dochodów bieżących. Wyższy poziom nadwyżki operacyjnej poprawia sytuacje w zakresie: wiarygodności kredytowej miasta, bezpiecznej obsługi zadłużenia, przekazania wyższych kwot na wydatki majątkowe. DEFICYT BUDŻETU Deficyt budżetu zaplanowany na poziomie zł, tj. 3,12 % dochodów ogółem zostanie sfinansowany środkami zwrotnymi pochodzącymi z: nowej emisji obligacji komunalnych, pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA. wolnymi środkami z 2012 r. Strona 8

9 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 5 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalać budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, realizacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W 2014 roku obciążenie spłatami rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych powiększonych o odsetki oraz kwot wynikających z udzielonego poręczenia do planowanych dochodów ogółem wyniesie 5,22% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 6 wynoszącym 12,62%. raty odsetki poręczenia = = 0,0522x100% = 5,22% , ,64 nadwyżka operacyjna dochody ze sprzedaży majątku nadwyżka operacyjna dochody ze sprzedaży majątku nadwyżka operacyjna dochody ze sprzedaży majątku ⅓ , , , , , , , , ,17 + dochody ogółem 2011 rok dochody ogółem 2012 rok plan dochodów ogółem ze stanem na r. = ⅓ x ( 0, , ,1188) = ⅓ x 0,3788 = 0,1262 x 100% = 12,62% Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski spełnia w roku 2014 oraz w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nowe reguły ostrożnościowe wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 7. 5 Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 6 tamże. 7 tamże. Strona 9

10 DOCHODY OGÓŁEM Dochody zaplanowano w łącznej kwocie ,64 zł w tym dochody bieżące ,66 zł i dochody majątkowe ,98 zł. W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok zawarto tabelaryczne zestawienie dochodów według głównych źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Prognoza dochodów ogółem na 2014 rok przewiduje wpływy w wysokości ,64 zł, co oznacza wzrost o 3,96%, tj. o kwotę ,47 zł. Głównym czynnikiem ukształtowania się niskiego wskaźnika jest sytuacja, że w planie według stanu na dzień 30 września 2013 roku są dochody, których nie ma w projekcie budżetu na 2014 rok (między innymi z niewykorzystanych wydatków niewygasających ,00 zł) co wpłynęło na niższy wskaźnik. Udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w dochodach ogółem 2013 rok 92,7% 7,3% 2014 rok 93,2% 6,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% dochody bieżące dochody majątkowe DOCHODY BIEŻĄCE Znaczący wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu na r. tj. o kwotę ,01 zł wystąpił w poniższych tytułach: 1. innych opłatach i pozostałych podatkach ( ,01 zł) głównie z: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, strefy płatnego parkowania. Zmniejszenie dochodów z innych opłat i pozostałych podatków w stosunku do planu na dzień r. nastąpiło głównie z: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, Strona 10

11 opłaty targowej, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej, 2. podatku od nieruchomości ( ,00 zł) w związku z: waloryzacją stawek podatkowych o wskaźnik inflacji, oddaniem nowych powierzchni do użytkowania, wyższą szacowaną kwotą wpływów zaległych w wyniku nieuregulowania przez dużego przedsiębiorcę podatku za 2013 rok. W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku na r.) oraz stopień ściągalności podatków. Dochody z tego podatku są stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowią stabilne źródło dochodów budżetowych. 3. pozostałe dochody ( ,00 zł) Z dniem 1 września 2013 roku zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadziły ustawowe ograniczenie wysokości opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. W wyniku tego gminy od dnia 1 września 2013 roku otrzymują dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Ta forma dofinansowania, z którego gminy muszą się rozliczyć spowodowała, że opłaty za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego jak również z wyżywienia, które były gromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów, zostały w projekcie budżetu na 2014 rok ujęte po stronie planu dochodów jako wpływy z usług. To spowodowało, że wzrosły z tego tytułu pozostałe dochody. Zmniejszenie natomiast w tej grupie dochodów nastąpiło głównie z: dywidend, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek od lokat terminowych. 4. subwencji ogólnej ( ,00 zł.) 5. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ( ,00 zł) W 2014 roku udział gmin we wpływach w podatku wzrasta z 37,42% na 37,53% czyli o 0,11 %. Jego wysokość została zaplanowana na poziomie założonym przez Ministerstwo Finansów. W komunikacie opublikowanym w związku z ostatnią nowelizacją, ustawy budżetowej na 2013 rok resort finansów poinformował, że obecnie prognozowa kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowiąca podstawę do naliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego jest niższa o 5,9% od kwoty przyjętej do wyliczeń planowanych na rok 2013 dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT. 6. wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( ,00 zł) Spadek w dochodach bieżących ( ,29 zł) w stosunku do planu na roku wystąpił w poniższych tytułach: 1. dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, własne oraz na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej ( ,94 zł) w tym: Strona 11

12 a) na zadania zlecone ( ,41 zł) Niższe dotacje celowe zabezpieczone przez Wojewodę Wielkopolskiego na 2014 rok z tytułu: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, oraz brak kwoty na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, której zwiększenie następuje w trakcie roku budżetowego, spowodowało zmniejszenie tych dochodów. b) na zadania własne ( ,53 zł) Przekazanie na etapie konstrukcji budżetu przez Wojewodę Wielkopolskiego niższych kwot na: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej oraz brak dotacji celowych, które przekazywane są w trakcie roku na poniższe zadania: Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wychowanie przedszkolne, wspieranie rodziny, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, Wyprawkę szkolną wpłynęło na znaczny spadek kwoty. c) na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej (66 500,00 zł) Otrzymanie w dniu 22 sierpnia 2013 roku dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, której brak w projekcie budżetu na 2014 rok miało wpływ na zaniżenie kwoty planu dochodów. 2. środkach na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach UE - ( ,35 zł) Realizacja w 2013 roku poniższych programów miękkich, na które nie zaplanowano środków lub przyjęto w kwocie niższej: Udział w projekcie szansą na lepsze jutro, Od dziś pracuję na swój sukces spowodowała zaniżenie dochodów z tego tytułu. 3. w podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ( ,00 zł) to głównie: umniejszenie planu na 2014 rok z podatku od środków transportowych z uwagi na przerejestrowywanie pojazdów i opodatkowywanie ich w innych gminach, Strona 12

13 utrzymujące się osłabienie na rynku nieruchomości wśród osób prawnych, 4. dotacjach z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (13 115,00 zł) DOCHODY MAJĄTKOWE Zwiększenie dochodów majątkowych w 2014 roku w stosunku do planu na rok ( ,75 zł) nastąpiło w związku z: dofinansowaniem z budżetu UE zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim, dotacją celową w formie pomocy finansowej, ze Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim, pomocą finansową w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne Schronisko dla bezdomnych zwierząt - modernizacja. Natomiast uszczuplenie dochodów majątkowych w 2014 roku w stosunku do planu na roku w kwocie ,00 zł to głównie: niższe pozostałe dochody majątkowe z tytułu wpływów z wydatków niewygasających, których nie planuje się w budżecie pierwotnym, otrzymanie w 2013 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim, wpływy w 2013 roku z dochodów ze zbycia praw majątkowych, niższe zaplanowane kwoty w 2014 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności. Na 2014 rok zaplanowano w dochodach z odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy ze sprzedaży gruntu w specjalnej strefie ekonomicznej przy ul. Osiedlowej na kwotę ,00 zł. WYDATKI OGÓŁEM Wydatki miasta planowane są na 2014 rok w warunkach utrzymania się ograniczonych możliwości budżetowych. Ich wysokość jest również determinowana ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących oraz uzależniającym dopuszczalną wysokość obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu w danym roku a relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy. W związku z tym konieczna jest stała racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli utrzymać stabilność finansową miasta. W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok przedstawiono zestawienia wydatków z podziałem na bieżące, majątkowe oraz według działów klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem w 2014 roku ukształtowały się na poziomie ,64 zł co oznacza wzrost o 3,81% tj. o kwotę ,47 zł w stosunku do planu na 30 września 2013 roku. Strona 13

14 Udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 2013 rok 80,2% 19,8% 2014 rok 78,8% 21,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% wydatki bieżące wydatki majątkowe WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki bieżące w 2014 roku planuje się, że osiągną ,18 zł co oznacza wzrost o 1,98 % tj. o kwotę ,80 zł w stosunku do planu budżetowego 2013 roku według jego stanu na dzień 30 września 2013 roku. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w związku z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 8. W wyniku nie otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, która zostanie rozdzielona z rezerwy na początku roku 2014 nie zaplanowano w przedszkolach wydatków które będą z niej finansowane. Plany budżetów przedszkoli po stronie wydatków zostaną zwiększone po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego odnośnie przyznania dotacji celowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Spadek wydatków to wynik nie otrzymania na etapie konstruowania budżetu na rok 2014 dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, którą miasto otrzymuje w trakcie raku budżetowego. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę W budżecie na 2013 rok z wydatków niewygasających wprowadzono zadanie pn. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Ostrowa Wielkopolskiego, którego nie ma w planie 2014 roku. 8 Dz. U. Nr 152 poz. 897 z późn. zm. Strona 14

15 Dział 600 Transport i łączność Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są przede wszystkim na: rekompensatę finansową za realizacje usług transportu zbiorowego, utrzymanie urządzeń przystankowych, bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych, zakup energii do sygnalizacji świetlnej, wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg, wykonanie audytu rekompensaty. Wzrost planu wydatków w roku 2014 w stosunku do planu na r. o 3,61% tj. o kwotę ,56 zł to głównie wyższe zaplanowane wydatki na: rekompensatę finansową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej S.A., utrzymanie urządzeń przystankowych, wynagrodzenia i pochodne w Miejskim Zarządzie Dróg z tytułu wypłaty 7 osobom nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej oraz dodatków stażowych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Ukształtowanie się wskaźnika planu wydatków na 2014 rok w stosunku do planu ze stanem na roku na poziomie 49,43 % tj. o kwotę ,00 zł niższą to głównie: a) zaplanowanie kwot na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi w wydatkach majątkowych. W planie budżetu na 2013 rok kwota ,00 zł ujęta została w wydatkach bieżących, b) zaproponowanie przez wydział mniejszych kwot na: szacunki biegłych, podziały geodezyjne, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla celów komunalizacji, zabezpieczenia w księgach wieczystych, koszty postępowań procesowych, wypisy sądowe, podatek od nieruchomości za budynki posiadane przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. Dział 710 Działalność usługowa Niższe środki zaplanowane na 2014 rok o kwotę ,00 zł to wynik: otrzymania w 2013 roku dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, których uruchomienie w 2014 roku nastąpi po zawarciu stosownego porozumienia, niższych kwot zgodnie z harmonogramem na realizację zadania Działając razem osiągniemy więcej współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, częściowe sporządzanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta utrzymano kwoty na poziomie roku Dział 720 Informatyka Niższe środki zostały zabezpieczone, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym na realizację projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego, współfinansowanego z budżetu UE oraz budżetu państwa. Strona 15

16 Dział 750 Administracja publiczna W ramach wydatków bieżących zakłada się wzrost o 5,85 % głównie na: koszty związane z zatrudnieniem osób w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wypłatę dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, regulację płac w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, zwiększone wydatki na prowizję bankową, usługi pocztowe, w wyniku zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnym, planowaną zwiększoną częstotliwość posiedzeń Rady Miejskiej w związana z zakończeniem VI kadencji jak również rozpoczęciem nowej kadencji rady, promocję miasta, dodatkowe środki dla osiedli na utrzymanie placów zabaw, wydatki związane z działaniami w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w nowej perspektywie roku. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wyższa kwota zaplanowana na 2014 rok o 6,09% tj. o kwotę ,00 zł zabezpiecza: regulację płac w wyniku zmiany minimalnego wynagrodzenia, wzrost dodatków stażowych, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, dodatkowe patrole w dni wolne od pracy, zakup zapór przeciwpowodziowych oraz wyposażenia polowego na potrzeby zarządzania kryzysowego, wyższą opłatę za wykorzystanie włókien światłowodowych w systemie monitoringu. Dział 757 Obsługa długu publicznego Niższe środki zaplanowane na 2014 rok o kwotę ,00 zł to głównie spadek kwoty zabezpieczonej na odsetki od zaciągniętego zadłużenia. Dział 758 Różne rozliczenia Zabezpieczenie wyższych środków na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wyniku wzrostu wydatków bieżących głównie z tytułu nowego zadania w zakresie organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rezerwę ogólną utrzymano na poziomie kwoty z budżetu pierwotnego na rok Porównując plan tej rezerwy na 2014 rok w stosunku do planu ze stanem na r. jest jej wzrost ale to nie w wyniku zaplanowania wyższej kwoty na 2014 rok lecz w wyniku podziału rezerwy na 2013 r. w trakcie roku, czyli jej zmniejszenia. Dział 801 Oświata i wychowanie Znaczący wzrost kwoty w 2014 roku o 5,43% tj. o kwotę ,00 zł w stosunku do planu na roku jest głównie wynikiem: zabezpieczenia środków w szkołach podstawowych na objęcie 6-latków z I połowy roku 2008 od 1 września 2014 roku obowiązkiem szkolnym, awansu zawodowego nauczycieli, wzrostem minimalnego wynagrodzenia, Strona 16

17 wyższych wydatków, które były finansowane w 2013 roku z wydzielonego rachunku dochodów a od 2014 roku z budżetu w wyniku wprowadzenia dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W wyniku nie otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, która zostanie rozdzielona z rezerwy na początku roku 2014 nie zaplanowano w przedszkolach wydatków które będą z niej finansowane. Plany budżetów przedszkoli po stronie wydatków zostaną zwiększone po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego odnośnie przyznania dotacji celowej. Dział 803 Szkolnictwo wyższe W dziale tym nie zostały zaplanowane środki na 2014 rok dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, co spowodowało spadek tych wydatków o kwotę ,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Spadek kwoty w ochronie zdrowia o ,00 zł tj. o 11,72% to efekt zwiększenia w trakcie roku 2013 zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wolnych środków 2012 roku. Plan wydatków na 2014 rok został przyjęty w wysokości planowanych dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dział 852 Pomoc społeczna Uszczuplenie kwoty w opiece społecznej o kwotę ,53 zł tj. o 6,35% to nie efekt zaplanowania niższej kwoty w roku 2014 lecz wynik zabezpieczenia przez Wojewodę Wielkopolskiego na etapie konstrukcji projektu dotacji w kwotach niższych oraz nie przekazania informacji o tych dotacjach, które są przyznawane w trakcie roku głównie na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( ,00 zł), zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( ,00 zł), zasiłki stałe ( ,00 zł), Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( ,00), świadczenia pielęgnacyjne ( ,00 zł). Wyższe środki na 2014 rok zabezpieczono głównie na : usługi prowadzone w Domach Pomocy Społecznej, pieczę zastępczą, zasiłki i pomoc w naturze w części gwarantowanej ze środków gminy, zatrudnienie 2 pracowników socjalnych, udział własny do programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, regulację wynagrodzeń wynikającą ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia wypłatę dodatków stażowych oraz nagród jubileuszowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Strona 17

18 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W dziale tym planowane są środki finansowe na obsługę Żłobka Miejskiego, które wzrosły na 2014 rok o 7,4% w stosunku do planu na roku głównie z tytułu: wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wpłaty nagrody jubileuszowej, wyższych kwot za ścieki i wodę, przygotowanie posiłków oraz zakup komputera wraz z oprogramowaniem. Aneksowanie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na kontynuację programu Udział w projekcie szansą na lepsze jutro w trakcie roku miało wpływ na znaczne zaniżenie kwoty w tym dziale. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zabezpieczenie dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego na stypendia socjalne oraz Wyprawkę szkolną w trakcie roku budżetowego spowodowało, że porównanie planu wydatków na rok 2014 w stosunku do planu na rok daje wynik ujemny. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Znaczący wzrost wydatków bieżących w 2014 roku w stosunku do planu na rok o 39,01 tj. o kwotę ,53 zł, to głównie: wyższe kwoty na utrzymanie czystości i porządku w gminach, zaplanowanie nowego zadania finansowanego z opłat i kar z ochrony środowiska na dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych, wzrost wydatków na bieżące utrzymanie miejskich terenów zielonych, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych, zabezpieczenie wyższych kwot na utrzymanie i energię elektryczną wybudowanego oświetlenia ulicznego pozostającego na majątku gminy oraz sterylizację zwierząt. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wzrost wydatków w roku 2014 o 3,32% to wynik zaplanowania wyższych kwot z tytułu: dotacji podmiotowej dla Ostrowskiego Centrum Kultury oraz Muzeum Miasta, zadań z zakresu kultury i sztuki. Dział 926 Kultura Fizyczna Spadek kwoty o ,00 zł to nie zaplanowanie niższej kwoty w 2014 roku lecz zadania, które są w planie na r. w wydatkach bieżących: remont trybuny głównej Stadionu Miejskiego, projekt Realizacja dodatkowych zajęć lekkoatletycznych dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów w Ostrowie Wielkopolskim. Plan wydatków w tym dziale na 2014 rok utrzymano głównie na poziomie 2013 roku. Zwiększono tylko plan wydatków na utrzymanie boiska Orlik przy ul. Wiśniowej, zmniejszając jednocześnie zakupy. WYDATKI MAJĄTKOWE W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok zostały przedstawione wydatki majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej. Przy planowaniu wydatków majątkowych na rok 2014 kierowano się głównie możliwościami finansowymi zabezpieczając środki na zadania, na które: Strona 18

19 zawarto umowę o współfinansowanie z budżetu UE, złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa, zawarto umowy z wykonawcami na realizację zadania, wynikają kwoty z Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata r. z uwzględnieniem korekt, które będą przedłożone na Sesję Rady Miejskiej, wynikła potrzeba wprowadzenia zgłoszona przez Rady Osiedla, mieszkańców, jednostki organizacyjne oraz wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego. Dział 600 Transport i łączność Wzrost planu wydatków o 49,70 % na 2014 rok w stosunku do planu na roku to głównie: kwota zabezpieczona na podstawie podpisanej umowy na realizację zadania pn. Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym w wydatkach majątkowych została zaplanowana kwota ,00 zł na wypłatę odszkodowań osobom fizycznych i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, która w 2013 roku była w wydatkach bieżących, co miało wpływ na zwiększenie planu na 2014 rok w tym dziale. Dział 750 Administracja publiczna Zakończona realizacja zadania pn. Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem klimatyzacji miała wpływ na uszczuplenie planu wydatków w tym dziale. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wprowadzenie nowych zadań do planu wydatków majątkowych na 2014 rok w postaci: zakupu samochodu dla Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, rozbudowy monitoringu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim o dwa punkty monitorujące, zakup defibrylatora AED wpłynęło na zwiększenie planu w tym dziale. Dział 801 Oświata i wychowanie Znaczący spadek planu wydatków na 2014 rok w stosunku do planu na roku o 43,87 % to głównie brak w 2014 roku poniższych zadań inwestycyjnych w związku z ich zakończeniem: Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego (budynki Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11), Budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1). Jak również brak potrzeby planowania na kontynuowane zadanie Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 11) kwoty wyższej niż w 2013 roku. Strona 19

20 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Uszczuplenie kwoty planu wydatków majątkowych na 2014 rok w stosunku do planu na roku o 43,11% to głównie brak potrzeby planowania kwot w 2014 roku na poniższe zadania: Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz ze zbiornikiem retencyjnym, Budowa drogi KL łączącej ulicę Dębową z ulicą Bukową (budowa kolektora deszczowego). W 2014 roku zabezpieczono środki na inicjatywę lokalną w kwocie ,00 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury w 2014 roku, na które zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym należało zabezpieczyć wyższe środki finansowe, wpłynęła na zwiększenie wskaźnika w tym dziale. Dział 926 Kultura Fizyczna Wprowadzenie do planu budżetu na 2014 rok zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie trybuny - sektor dla gości wraz z ogrodzeniem i toaletami w kwocie ,00 zł spowodowało wzrost planu wydatków majątkowych w tym dziale o 160,79 % Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 Wykaz nakładów majątkowych na 2014 rok do projektu uchwały budżetowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok. Strona 20

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo