1 Informacje o projekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Informacje o projekcie"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości (nr projektu POKL..) realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Biuro Projektu znajduje się w Sosnowcu ul. Br. Mieroszewskich 122B; czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz do 16: Projekt obejmuje swym zasięgiem miasta: Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą i Będzin. 4. Okres realizacji projektu: r. do r. 5. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budŝetu państwa. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt.: Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości zwanym dalej Projektem, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz BudŜetu Państwa. 2. Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska, zwane dalej Organizatorem, będzie dąŝyć do zakwalifikowania do udziału w ramach projektu 240 uczestników, w tym: a. 24 osoby niepełnosprawne, b. 24 osoby powyŝej 45 roku Ŝycia, c. 5 kobiet, zamieszkujących miasto Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą lub Będzin. Uczestnicy kursu mogą korzystać z następujących szkoleń: a. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi met. TIG (141), b. Kurs spawania blach spoinami pachwinowymi i czołowymi met. MAG (135), c. Kurs spawania elektrodą otuloną blach- spoiny pachwinowe i czołowe met. MMA (111). 3 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnik szkoleń musi spełniać łącznie następujące warunki formalne: a. mieć ukończony 18 lat,

2 b. posiadać wykształcenie co najwyŝej średnie, c. posiadać adres zamieszkania w jednym z miast: Sosnowiec, Dabrowa Górnicza lub Będzin (w tym osoby zameldowane tymczasowo), d. z własnej inicjatywy być zainteresowany nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyŝszeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych poza godzinami pracy, e. wykonywać pracę na podstawie jednej z wymienionych form tj.: umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w 3 pkt. 1 niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i złoŝenie w Biurze Projektu formularza rekrutacyjnego w terminie określonym w 4 pkt Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest równieŝ uzupełnienie i złoŝenie wraz formularzem rekrutacyjnym w terminie określonym w 4 pkt. 4 wymaganego kompletu dokumentów, tj.: a. deklaracji uczestnictwa w Projekcie, b. zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie realizowanych w ramach POKL, c. Umowy Szkoleniowej, d. oświadczenia uczestnika projektu, e. podpisanego regulaminu usług szkoleniowych, f. oświadczenia uczestnika projektu o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, g. zaświadczenia o zatrudnieniu, h. kserokopii dowodu osobistego (oryginał do wglądu w 1-szym dniu zajęć). 4. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej w Biurze Projektu oraz w siedzibie beneficjenta. 5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu rekrutacyjnym, opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem potencjalnego uczestnika. 6. ZłoŜone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieŝąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. 7. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę uczestników zgodnie z kryterium grupy docelowej w 2 niniejszego regulaminu, według daty ich wpływu do Biura Projektu (przy zgłoszeniach pocztą tradycyjną decyduje data stempla).

3 4 Zasady rekrutacji 1. Proces rekrutacji będzie odbywał się sukcesywnie, rozpocznie się 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem cyklu szkoleń. 2. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację osób do Projektu prowadzi Asystent koordynatora projektu. 3. Terminy i daty szkoleń będą publikowane na stronie internetowej oraz we wszystkich narzędziach promocji (środki masowego przekazu). 4. Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia rozpocznie się od 1 sierpnia 2011r. o godz Do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby niepełnosprawne, kobiety i osoby powyŝej 45 roku Ŝycia. Osoby te traktowane będą w sposób priorytetowy dlatego maja prawo pierwszeństwa przed innymi uczestnikami. O końcowej liście osób na szkoleniu decyduje kadra zarządzająca projektem. 6. Sposoby informowania Beneficjentów Ostatecznych o rekrutacji: a. informacja na stronie internetowej b. ogłoszenia w środkach masowego przekazu. 7. W przypadku nie zebrania się grupy szkoleniowej w w/w terminach przewiduje się moŝliwość przedłuŝenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników. 8. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników dla określonej w 2 grupy docelowej. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej. 9. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: a. wypełnienie dokumentów określonych 3 pkt.3 i dostarczenie ich do Biura Projektu; b. weryfikacja złoŝonych dokumentów; c. selekcja kandydatów ze względu na kryterium grupy docelowej oraz ze względu na kryterium kolejności zgłoszeń; d. sporządzenie listy uczestników szkoleń; e. poinformowanie wszystkich osób, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie; 10. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne w zaakceptowaniem niniejszych procedur. 5 Kwalifikacja uczestników szkoleń/warunki przyjęcia 1. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria:

4 Kryteria formalne: złoŝenie w Biurze Projektu wymaganych dokumentów określonych w 3 pkt. 3 najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia spełnienie kryteriów wymienionych w 3 niniejszego regulaminu, Kryterium kolejności zgłoszeń; Wynik selekcji ze względu na kryterium grupy docelowej wymienionej w 2 pkt. 2 niniejszego regulaminu. 1. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy uczestników, którzy wezmą udział w szkoleniu. 2. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji w trakcie jej trwania, kandydat zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złoŝenia uzupełnień formalnych, kandydat zostaje skreślony z listy uczestników szkolenia. Na miejsce skreślonego kandydata wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej. 3. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w szkoleniu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie. 6 Prawa uczestnika szkolenia 1. KaŜdy Uczestnik szkolenia ma prawo do: a. udziału w szkoleniu, do którego się zakwalifikował, b. zgłaszania uwag i oceny szkolenia, w którym uczestniczy, c. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć, d. otrzymania certyfikatu o uczestnictwie w szkoleniu w ramach Projektu. 7 Obowiązki uczestnika szkolenia 1. KaŜdy Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do: a. złoŝenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych od 21 do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, b. zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, c. uczestnictwa we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował potwierdzonego własnym podpisem na liście obecności, d. wypełniania w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych, kwestionariuszy i testów sprawdzających, e. przystąpienia do egzaminu w ramach szkolenia, f. bieŝącego informowania Personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w szkoleniu, g. usprawiedliwienia wszystkich nieobecności u Asystenta Koordynatora projektu w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, h. bieŝącego informowania Asystenta Koordynatora projektu o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków zapisanych w 3, pkt. 1).

5 8 Szkolenia 1. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: a. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi met. TIG, b. Kurs spawania blach spoinami pachwinowymi i czołowymi met. MAG, c. Kurs spawania elektrodą otuloną blach- spoiny pachwinowe i czołowe (MMA). 2. Grupy szkoleniowe liczyć będą 16 osób. 3. Harmonogram szkoleń będzie dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu. 4. KaŜdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w całym cyklu szkolenia. 5. KaŜdy uczestnik moŝe opuścić zajęcia szkoleniowe po naleŝytym usprawiedliwieniu nieobecności zgłaszanego do Asystenta koordynatora projektu (zwolnienia lekarskie, zdarzenia losowe inne indywidualnie rozpatrywane sytuacje). 6. W przypadku przerwania szkolenia z winy uczestnika projektu lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz do zwrotu kosztów szkolenia w wysokości: a. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi met. TIG- 4635,50zł, b. Kurs spawania blach spoinami pachwinowymi i czołowymi met. MAG- 3819,69zł, c. Kurs spawania elektrodą otuloną blach- spoiny pachwinowe i czołowe (MMA)- 4525,75zł. 9 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu przez Koordynatora projektu od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości. 2. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie naleŝy do właściciela Przedsiębiorstwa Usługowego HARISPAL Paulina Szilistowska. 3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz w siedzibie beneficjenta. Renata Stemplowska Koordynator Projektu Sosnowiec dnia r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo