REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL / INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 3. Termin realizacji projektu: r r. 4. Biuro projektu znajduje się w Ośrodku Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, ul. Dworska 9, tel. (33) , , 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa kryteria rekrutacji, procedury kwalifikowania oraz udziału w projekcie, a także prawa i obowiązki uczestnika/czki projektu. 2. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji członków OSP z terenu Gminy Tomice. 3. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia: a) kurs prawa jazdy kat. C, b) kurs obsługi drabin mechanicznych, c) kurs umiejętności zarządzania stresem. 4. Liczbę uczestników projektu ustalono na 60 osób. 5. Uczestnik projektu może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu. 6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 7. Projekt nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia. 8. Szkolenia odbywać się będą na terenie Gminy Tomice, za wyjątkiem części praktycznej kursu i egzaminu prawa jazdy kat. C. 1

2 3 KRYTERIA ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna: a) będąca czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Tomice, b) mająca ukończone 18 lat, c) posiadająca prawo jazdy kat. B - w przypadku kursu prawa jazdy kat. C. 2. Uczestnik projektu zgłasza dobrowolnie chęć udziału w szkoleniu/-ach poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z par. 4 pkt W projekcie zgodnie z zasadą równości szans będą mogły brać udział kobiety i mężczyźni. 4. Kandydaci, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z całością niniejszego Regulaminu. 4 ZASADY REKRUTACJI ORAZ PROCEDURA NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Rekrutacja uczestników projektu trwa od r. do r. 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu warunków określonych w 3 pkt.1, jest złożenie w macierzystej jednostce OSP następujących dokumentów: a) wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, b) wypełniony i podpisany kwestionariusz rekrutacyjny na dane szkolenie, c) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, d) dowodu osobistego - do wglądu, e) prawa jazdy w przypadku kursu na prawo jazdy kat. C - do wglądu. 3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału w projekcie. 4. Formularze zgłoszeniowe i kwestionariusze rekrutacyjne dostępna są w Biurze Projektu, w poszczególnych jednostkach OSP z terenu Gminy Tomice oraz na stronie i 5. Złożone przez kandydatów dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 6. Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. 7. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu należy złożyć do naczelnika macierzystej jednostki OSP do dnia r. 2

3 8. Postępowanie rekrutacyjne jest 2 etapowe - suma uzyskanych punktów z 1 i 2 etapu decyduje o miejscu kandydata na liście rekrutacyjnej. 9. Etap 1 realizowany jest przez macierzystą jednostkę OSP i polega na weryfikacji przynależności do danej OSP oraz przydziale punktów wg następujących kryteriów: a) kurs prawa jazdy kat. B: posiadanie prawa jazdy kat. B i brak prawa jazdy kat. C - 2 pkt, posiadanie prawa jazdy kat. C - 0 pkt, brak prawa jazdy kat. B - wniosek nie podlega ocenie/osoba nie kwalifikuje się do udziału w szkoleniu, możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie danego szkolenia w akcjach ratunkowych - od 1 do 5 pkt. b) kurs obsługi drabin mechanicznych: brak kwalifikacji w zakresie danego szkolenia - 2 pkt, dezaktualizacja kwalifikacji w zakresie danego szkolenia - 1pkt, aktualne kwalifikacje w zakresie danego szkolenia - 0 pkt, możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie danego szkolenia w akcjach ratunkowych - od 1 do 5 pkt. c) kurs zarządzania stresem: brak wiedzy z zakresu szkolenia - 2 pkt, nieaktualna lub niewystarczająca wiedza z zakresu szkolenia - 1pkt, aktualna wiedza z zakresu szkolenia - 0 pkt, możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie danego szkolenia w akcjach ratunkowych - od 1 do 5 pkt. 10. Etap 2 rekrutacji realizowany jest przez Komisję rekrutacyjną w skład, której wchodzą: kierownik projektu, pracownik Urzędu Gminy w Tomicach odpowiedzialny za współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie Gminy Tomice oraz przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach. 11. Komisja rekrutacyjna: a) weryfikuje dokumenty zgłoszeniowe przez sprawdzenie spełnienia kryteriów formalnych zgodnie z 3 pkt.1, oraz terminu złożenia dokumentów rekrutacyjnych, b) weryfikuje etap 1 rekrutacji, c) analizuje potrzeby poszczególnych OSP w zakresie szkoleń i przydziela każdemu kandydatowi od 1 do 5 pkt. 3

4 d) sporządza listę rekrutacyjną na dane szkolenie wg sumy uzyskanych punktów przez poszczególnych kandydatów. 12. Limity miejsc na poszczególne szkolenia: a) kurs prawa jazdy kat. C - 8 osób, b) kurs obsługi drabin mechanicznych - 8 osób, c) kurs umiejętności zarządzania stresem - 60 osób. 13. Osoby posiadające aktualne uprawnienia z zakresu danego szkolenia zostaną niezakwalifikowane do projektu. 14. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, a spełniły kryteria udziału w projekcie zostaną wpisane na listy rezerwowe i będą brane pod uwagę w przypadku zwolnienia się miejsc. 15. Kandydaci, którzy złożyli dokumenty zgłoszeniowe będą o wynikach rekrutacji informowani telefonicznie, mailowo lub w inny sposób określony przez Komisję rekrutacyjną. 16. W terminie 3 dni od momentu otrzymania informacji o wynikach rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo wystąpienia o ponowne zweryfikowanie jego dokumentów zgłoszeniowych. 17. Wniosek o ponowne zweryfikowanie musi być złożony na piśmie do Komisji rekrutacyjnej. 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: a) bezpłatnego udziału w szkoleniu, b) ubezpieczenia NNW - w przypadku kursu prawa jazdy kat. C i kursu obsługi drabin mechanicznych, c) zgłaszania uwag i oceny szkolenia, w którym uczestniczy, d) wyżywienia podczas szkoleń, e) otrzymania świadectwa, certyfikatu lub zaświadczenia udziału w szkoleniu w ramach projektu. 2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: a) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 4

5 c) regularnego uczestniczenia we wszystkich szkoleniach, na które się zakwalifikował i potwierdzania obecności własnoręcznym podpisem na liście obecności, d) wypełniania w trakcie trwania projektu ankiet ewaluacyjnych, e) pisemnego informowania biura projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w szkoleniach, f) przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego oraz kulturalnego zachowania podczas zajęć, g) przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ oraz stosowania się do poleceń osób prowadzących zajęcia, h) przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego kończącego dane szkolenie (o ile egzaminy są wymagane), i) przystąpienia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w przypadku kursu na prawo jazdy kat. C, j) pisemnego informowania biuro projektu o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków zapisanych w 3). 3. Warunkiem uzyskania dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia jest odpowiednia frekwencja na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego i końcowego (zależne od rodzaju szkolenia). 4. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w szkoleniu, osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. Osoba taka zobowiązana jest również do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych. 5. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników kursu obsługi drabin mechanicznych oraz kursu prawa jazdy kat. C, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia w kwocie stanowiącej 100% kosztu szkolenia przypadającego na jednego uczestnika danego kursu. Termin wniesienia opłaty wynosi 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji, lub od dnia zawiadomienia o skreśleniu na wskazany przez organizatora rachunek bankowy. 6. W przypadku niezaliczenia egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C w pierwszym terminie opłatę za kolejny egzamin pokrywa uczestnik kursu. 7. Projektodawca ma prawo skreślenia uczestnika z listy szkolenia w przypadku, gdy uczestnik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Skreślony przez projektodawcę uczestnik, zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia zgodnie z 5 ust 5 niniejszego Regulaminu. 5

6 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie projektu lub wprowadzenie dodatkowych postanowień. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada kierownik projektu. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje przez cały czas trwania projektu. 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze projektu oraz na stronach internetowych i Regulamin projektu zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Kultury im. Wincentego Bałysa w Tomicach w dniu r. Załączniki do regulaminu: 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Kwestionariusz rekrutacyjny na kurs prawa jazdy kat. C. 3. Kwestionariusz rekrutacyjny na kurs obsługi drabin mechanicznych. 4. Kwestionariusz rekrutacyjny na kurs zarządzania stresem. 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 6

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin udziału w projekcie Regulamin udziału w projekcie WSPARCIE SZKOLENIE STAŻ ZATRUDNIENIE Projekt Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE. 1 Zasady ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE. 1 Zasady ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE 1 Zasady ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie CZAS NA KOMPETENCJE współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL.07.03.00-12-021/11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo