REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem oraz wzajemne prawa i obowiązki uczestników i Knowledge sp. z o.o. Realizatorem projektu jest Knowledge sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 44/50 lok. 200, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , NIP , REGON W sprawach projektu Knowledge sp. z o.o. reprezentuje Koordynator Projektu oraz inni członkowie Zespołu ds. Projektu, zgodnie z zakresem ich obowiązków i czynności oraz podziałem zadań i kompetencji. W skład Zespołu ds. Projektu wchodzi: 1. Koordynator Projektu, 2. Specjalista ds. promocji i rekrutacji, 3. Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, 4. Księgowa Projektu Informacje o projekcie Warunki uczestnictwa Projekt Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem, zwany dalej Projektem, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 2. Projekt jest realizowany w okresie r r. w województwie mazowieckim Udział w Projekcie mogą wziąć osoby spełniające kryteria kwalifikacyjne: a. formalne: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło; z udziału w Projekcie wyłączone są osoby samozatrudnione; b. podstawowe: miejsce zamieszkania, w rozumieniu kodeksu cywilnego, na terenie województwa mazowieckiego

2 c. uzupełniające: kolejność zgłoszeń, zainteresowanie z własnej inicjatywy nabyciem nowych kwalifikacji 2. Osoba chętna do wzięcia udziału w projekcie jest zobowiązana wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty: a. zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji Projektu (w tym: rekrutacji, organizacji szkoleń, monitoringu, ewaluacji oraz Podsystemu Monitoringu Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych t. j. Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) przez Knowledge sp. z o.o. oraz Instytucję Wdrażającą, Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Pośredniczącą; b. zgodę na zapis dźwięku i obrazu odbywających się w toku Projektu zajęć dydaktycznych oraz wykorzystanie wizerunku dla celów promocji oraz kontroli Projektu; c. oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, w celu potwierdzenia spełniania kryteriów kwalifikacyjnych formalnych i podstawowych; d. deklarację uczestnictwa w Projekcie; e. zgodę na badanie ankietowe przeprowadzone do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie; 3. Brak powyższych dokumentów, z wyłączeniem zgody wskazanej w p. 2b wyklucza udział w Projekcie Zgłoszenie udziału w Projekcie następuje przez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Wzór formularza stanowi załącznik do Regulaminu. Formularz może być złożony osobiście w biurze Knowledge sp. z o.o., pocztą zwykłą lub elektroniczną lub faksem. 2. Grupę docelową Projektu stanowi 60 osób. O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie, decyduje spełnienie wskazanych w 2 pkt 1 kryteriów kwalifikacyjnych, w tym kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych, zostanie utworzona lista rezerwowa licząca 16 osób. Nabór z listy rezerwowej, również według kolejności zgłoszeń, będzie prowadzony w przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej w pierwszej kolejności. 3. Rekrutację uczestników prowadzi Specjalista ds. rekrutacji i promocji. Działania projektu Na Projekt składa się 5 edycji szkolenia Zarządzanie projektami według metodyki TenStep, zwanego dalej Szkoleniem w wymiarze 56 godzin. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednej edycji Szkolenia. Utworzonych zostanie 5 grup szkoleniowych. 2. Szkolenie ma charakter zajęć grupowych. Grupa liczy maksymalnie 12 osób. 3. Zajęcia odbywają się w Warszawie przy ulicy Długiej 44/50 lok 200. Szczegółowe dane zostaną podane uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia.

3 4. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym, w wymiarze 16 godzin na weekend (sobota 8 godzin, niedziela 8 godzin), co dwa tygodnie, według ogólnego harmonogramu Projektu, zaakceptowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów oraz szczegółowym harmonogramem przedstawionym uczestnikom najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. W uzasadnionych przypadkach Knowledge sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć. 5. Szkolenie jest zakończone egzaminem zewnętrznym, trwającym do 8 godzin, organizowanym przez TenStep Polska sp. z o.o. Pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem certyfikatu TSPM. Ponadto sam udział w Projekcie, niezależnie od zdanego egzaminu, zostanie potwierdzony certyfikatem lub zaświadczeniem Knowledge sp. z o.o Każdy uczestnik Projektu ma obowiązek -punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, -każdorazowego potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na liście obecności poprzez własnoręczny podpis, -przystąpienia do egzaminu przewidzianego programem szkolenia. 2. O wiadomej nieobecności w danym dniu uczestnik Projektu powinien poinformować osobiście lub telefonicznie przed rozpoczęciem zajęć. 3. Każdemu z uczestników Projektu przysługuje 1 nieobecność w zajęciach, która nie wymaga usprawiedliwienia. Nieobecność obejmująca łącznie 2 dni lub więcej wymaga usprawiedliwienia. Nieusprawiedliwienie nieobecności trwającej łącznie 2 dni lub więcej uniemożliwia przystąpienie do egzaminu, ukończenie szkolenia oraz uzyskanie certyfikatów lub zaświadczeń, o których mowa w 4 pkt 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika, Koordynator Projektu po konsultacjach z wykładowcami, może zdecydować o wydaniu uczestnikowi certyfikatu, pomimo jego nieusprawiedliwionej nieobecności, pod warunkiem samodzielnego opanowania przez uczestnika materiału będącego przedmiotem zajęć oraz zaliczenia go w terminie określonym przez prowadzącego zajęcia. Na takich samych zasadach Koordynator Projektu może dopuścić do egzaminu zewnętrznego osobę, która nie usprawiedliwiła nieobecności na zajęciach, trwającej łącznie 2 dni lub więcej. 4. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej, obejmującej łącznie ponad 30% zajęć, wydanie zaświadczenia i/lub certyfikatu oraz dopuszczenie do egzaminu zewnętrznego następuje na podstawie decyzji Koordynatora Projektu, po wysłuchaniu opinii wykładowców oraz pod warunkiem samodzielnego opanowania przez uczestnika materiału będącego przedmiotem zajęć oraz zaliczenia go w terminie określonym przez prowadzącego zajęcia.

4 6. 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 2. Każdy z uczestników Projektu otrzymuje: - materiały edukacyjne, - materiały szkoleniowe w postaci teczki konferencyjnej, notatnika, długopisu, pendrive, - refundację kosztów dojazdu w wysokości do 20,00 zł za dzień, - posiłek w trakcie zajęć, których odbiór ma obowiązek pokwitować. 3. Materiały edukacyjne obejmują: podręcznik, skrypty, zeszyty ćwiczeń, konspekty etc. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik nie zwraca już otrzymanych materiałów. 4. Materiały szkoleniowe obejmują odpowiednio oznaczoną: teczkę konferencyjną, notatnik i długopis. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik nie zwraca otrzymanych materiałów. 5. Refundacja kosztów dojazdu obejmuje zwrot biletów na przejazd pociągiem, autobusem miejskim lub podmiejskim, tramwajem lub prywatnym samochodem. Maksymalna kwota refundacji dla jednej osoby stanowi iloczyn 20,00 zł i liczby dni szkoleniowych według poniższego schematu: 64 godziny : 8godzin/dzień = 8 dni 8dni * 20,00 zł = 160,00zł Warunkiem refundacji kosztów dojazdu jest przedstawienie biletów przejazdu. W przypadku refundacji dojazdu samochodem prywatnym, podstawą refundacji jest oświadczenie uczestnika. 6. Posiłek, w tym napoje zimne i gorące, przysługuje uczestnikowi, jeśli bierze on udział w zajęciach. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed rozpoczęciem zajęć, uczestnik zobowiązany jest jak najszybciej poinformować o tym fakcie Biuro Projektu osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. W przypadku rezygnacji z zajęć projektu w trakcie ich trwania uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji. 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z powodu zdarzeń losowych lub znalezienia zatrudnienia uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie, z przyczyn innych niż wskazane w punkcie 3, jest on zobowiązany do wniesienia opłaty stanowiącej 100% wartości wszystkich świadczeń otrzymanych przez niego w ramach projektu (usługi szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, koszt posiłku, koszt materiałów szkoleniowych) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w tym zakresie. Wysokość opłaty zostaje ustalona indywidualnie w odniesieniu do każdego

5 uczestnika przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących udziału uczestnika w projekcie; nie może ona być wyższa niż 7.240, 61 zł. Ewaluacja projektu W celu monitorowania i ewaluacji Projektu, uczestnik ma obowiązek wypełniać przedstawione mu ankiety i testy oraz brać udział w wywiadach w okresie uczestniczenia w zajęciach. 2. Każdy uczestnik jest ponadto zobowiązany do wzięcia udziału w ankiecie telefonicznej, przeprowadzanej przez Knowledge sp. z o.o. najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia projektu. Postanowienia końcowe Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2010 r. 2. Do interpretacji postanowień Regulaminu uprawniona jest wyłącznie Knowledge sp. z o.o. Data i podpis

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo