REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana 1 Informacje ogólne 1. Projekt pt. Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana realizowany jest przez Fundację EOS na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją EOS a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt pt. Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana, obejmuje wsparcie grupy 65 osób (powyŝej 18 roku Ŝycia) pracujących w branŝy turystycznej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zamieszkałych (zameldowanych) i pracujących na terenie woj. lubelskiego (z czego 60 % będą stanowiły kobiety), w zakresie doradztwa i szkoleń: 1. INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE - dla wszystkich uczestników, 2 godzin/osobę, 2. SZKOLENIA PROFILOWANE do wyboru jedno z 5 szkoleń: Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym dla 15 osób, 80 godzin, Recepcjonista w obiektach turystycznych dla 15 osób, 56 godzin, Marketing usług turystycznych dla 15 osób, 56 godzin, Język angielski dla kelnerów dla 10 osób, 80 godzin, Język angielski dla recepcjonistów, dla 10 osób, 80 godzin.

2 2 Warunki uczestnictwa 1. Do Projektu mogą przystąpić uczestnicy zwani dalej Beneficjentami Ostatecznymi, spełniający następujące wymogi formalne: a. osoby, które w momencie przystąpienia do projektu mają ukończony 18 rok Ŝycia, oraz b. osoby, które w momencie przystąpienia do projektu wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zamieszkałe (zameldowane) i pracujące na terenie woj. lubelskiego. 2. Beneficjenci Ostateczni projektu składają następujące dokumenty: - ankietę zgłoszeniową wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu wraz z deklaracją udziału w projekcie, - kserokopię dowodu osobistego. 3 Procedura przyjmowania zgłoszeń 1. Rekrutacja będzie prowadzona przez Pracowników Biura Projektu. 2. Nabór na szkolenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 3. Rekrutacja prowadzona będzie, od dnia r. do wyczerpania limitu miejsc (nie później niŝ do 30 listopada 2009 r. zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu). 4. Niezbędne dokumenty naleŝy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu, które mieści się przy ul. Puławskiej 25/u9 w Lublinie, w godzinach Zgłoszenia przesłane pocztą otwierane będą przed pracownikiem Biura Projektu. 6. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data wpływu/złoŝenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu. 7. Ankieta Zgłoszeniowa oraz Regulamin Rekrutacji są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie 8. Przy składaniu dokumentów naleŝy przedłoŝyć do wglądu dowód osobisty, w celu umoŝliwienia pracownikowi Fundacji prowadzącemu rekrutacje zweryfikowanie danych osobowych. 9. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem moŝliwości udzielania wsparcia w ramach Projektu.

3 10. Telefoniczne rezerwowanie miejsc na szkolenie nie jest moŝliwe. 11. ZłoŜenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 12. Dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 13. Fundacja EOS zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia rekrutacji w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub wyczerpania limitu miejsc. 4 Przebieg Rekrutacji 1. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: - Przewodniczący Komisji Kierownik Projektu - Członek - pracownik Fundacji EOS Specjalista ds. Rekrutacji. 2. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach: a. Etap I - wstępna rekrutacja uczestników. Celem etapu pierwszego jest przygotowanie listy osób kwalifikujących się do dalszego postępowania ze względu na spełnienie wymogów formalnych (tj., złoŝenie prawidłowych i kompletnych dokumentów). Decyzja podjęta podczas Etapu I rekrutacji moŝe ulec zmianie po uzupełnieniu przez uczestników brakujących dokumentów rekrutacyjnych. b. Etap II - rekrutacja ostateczna. Beneficjenci Ostateczni, którzy pozytywnie przejdą Etap I rekrutacji, będą wybierani na podstawie Decyzji Komisji Rekrutacyjnej, złoŝonej z Kierownika Projektu i Specjalisty ds. Rekrutacji. Z osób, które pozytywnie przeszły obydwa Etapy rekrutacji 65 osób umieszcza się na liście ostatecznej uczestników poszczególnych szkoleń. W przypadku rezygnacji z przyczyn losowych z cyklu szkolenia lista ostateczna uzupełniona będzie nazwiskami z listy rezerwowej. 3.Beneficjenci ostateczni będą poinformowani listownie, mailowo lub telefonicznie o zakwalifikowaniu do projektu.

4 5 Kryteria Rekrutacji 1.O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniach decyduje: Na etapie I data i kolejność wpływu/złoŝenia pełnej dokumentacji Na etapie II decyzja Komisji Rekrutacyjnej biorącej pod uwagę wyniki analizy ankiet zgłoszeniowych pod kątem następujących kryteriów: w całej grupie 65 osób co najmniej 60 % BO będą stanowiły kobiety. Po otrzymaniu Ankiety Zgłoszeniowej kaŝdy Beneficjent Ostateczny informowany jest o zakwalifikowaniu się do Projektu. Informacje o decyzji negatywnej nie będą przekazywane. W przypadku rezygnacji BO jest skreślany z listy zakwalifikowanych uczestników. Lista BO uzupełniana jest nazwiskami z listy rezerwowej. 2. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej Komisję Rekrutacyjną powołuje Prezes Zarządu. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi: a) Przewodniczący komisji - Kierownik Projektu, b) Jeden członek komisji pracownik Fundacji EOS Specjalista ds. Rekrutacji. 3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury rekrutacyjnej w ramach projektu Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. 4. Komisja dokonuje wyboru Beneficjentów Ostatecznych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Projektu i wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 5. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest zawarta w Ankiecie Zgłoszeniowej i potwierdzona podpisami Członków Komisji. 6. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiąŝąca.

5 6 Harmonogram 1. Cykl szkoleń i doradztwa realizowany będzie zgodnie z poniŝszym harmonogramem: Doradztwo / Nazwa szkolenia Wymiar (godz.) Termin Indywidualne doradztwo zawodowe 2 godz./osobę XI I 2010 Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym Recepcjonista w obiektach turystycznych 80 I VI I VI 2010 Marketing usług turystycznych 56 I VI 2010 Język angielski dla kelnerów 80 I VII 2010 Język angielski dla recepcjonistów 80 I VII Zajęcia odbywać się będą w następujących grupach: - Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 1 grupa 15 osobowa, - Recepcjonista w obiektach turystycznych 1 grupa 15 osobowa, - Marketing usług turystycznych 1 grupa 15 osobowa, - Język angielski dla kelnerów 1 grupa 10 osobowa, - Język angielski dla recepcjonistów 1 grupa10 osobowa. 7 Inne postanowienia 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 2. Realizator Projektu zastrzega sobie moŝliwość wniesienia zmian do Regulaminu. 3. Realizator Projektu zastrzega sobie moŝliwość przeniesienia zajęć na inny termin z przyczyn niezaleŝnych od niego. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia tj. od r.

REGULAMIN. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN. 1 Informacje ogólne REGULAMIN 1 Informacje ogólne 1. Projekt pt. "Profesjonalny urząd program doskonalenia zawodowego pracowników jednostek samorządu terytorialnego powiatu hrubieszowskiego" obejmuje wsparcie grupy 100 pracowników

Bardziej szczegółowo

Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie

Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu Profesjonalni na rynku pracy. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu Profesjonalni na rynku pracy. 1. Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu Profesjonalni na rynku pracy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Profesjonalni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zawód z przyszłością Barman Lubelszczyzny realizowanego w ramach umowy nr 131/POKL.08.01.01-06-664/08-00 zawartej w dniu 29.04.2009r. pomiędzy: Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie KREATYWNI realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

http://receptabis.eduportal.pl

http://receptabis.eduportal.pl REGULAMIN PROJEKTU Nowe kwalifikacje receptą na kryzys BIS! 1 Definicje 1. Projektodawca: COMBIDATA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. E. Plater 12 realizująca projekt w Partnerstwie z Regionem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim realizowany jest przez Constans

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Pilot samolotu cykl szkoleń e-learningowych do ATPL(A) I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU Pilot samolotu cykl szkoleń e-learningowych do ATPL(A) I. Postanowienia ogólne Bielsko-Biała, 26 kwietnia 2010r. REGULAMIN PROJEKTU I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji i udziału w projekcie Pilot samolotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Angielski jest prosty

Angielski jest prosty REGULAMIN PROJEKTU Angielski jest prosty Program podniesienia konkurencyjności kobiet i mężczyzn na rynku pracy przez podwyższenie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Kwalifikacje zawodowe 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kwalifikacje zawodowe realizowany jest przez Powiat Piotrkowski/ Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU PEŁNOsprawni realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Turystyka pasja i profesja. Specjalistyczne szkolenia zakresu turystyki

REGULAMIN PROJEKTU Turystyka pasja i profesja. Specjalistyczne szkolenia zakresu turystyki Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU Turystyka pasja i profesja. Specjalistyczne szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie "Leaderzy NGOs

Bardziej szczegółowo