Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL /13 pt.: Akademia języka angielskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL /13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr WND-POKL /13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych pt.: Akademia Języka Angielskiego. 2. Szkolenia w ramach Projektu współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt realizowany jest przez Centrum Szkoleniowe Masterlang Marek Leśniak z siedzibą w Krakowie, adres do korespondencji: ul. Torfowa 3/1, Kraków. 4. Okres realizacji Projektu od 01 sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku. 5. Użyte w regulaminie skróty i pojęcia oznaczają: 1) Beneficjent Centrum Szkoleniowe Masterlang Marek Leśniak z siedzibą w Krakowie 2) Projekt wyłoniony do dofinansowania Projekt nr WND-POKL /13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych pt.: Akademia Języka Angielskiego 3) Biuro Projektu kontakt telefoniczny w dni powszednie od godziny 9.00 do pod numerem telefonu: ) Spotkania informacyjno-rekrutacyjne spotkanie bezpośrednie z potencjalnymi uczestnikami szkoleń 5) Strona internetowa Projektu 2 Rekrutacja uczestników szkoleń 1. Rekrutację uczestników do udziału w Projekcie przeprowadza Beneficjent. 2. Rekrutacja uczestników jest prowadzona w sposób ciągły przez cały czas trwania Projektu, trwa od 01 sierpnia 2013 roku do 30 września 2014 roku. 3. Rekrutacja odbywa się w trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych organizowanych w różnych powiatach województwa dolnośląskiego, a także poprzez zapisy w biurze Projektu. 4. Informacje o miejscach i terminach spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej dostępne są: 1) na plakatach i ulotkach udostępnianych w miejscach publicznych w różnych powiatach województwa dolnośląskiego 2) w ogłoszeniach zamieszczonych w prasie regionalnej 3) na stronie internetowej Projektu 1

2 4) telefonicznie w biurze Projektu 5) poprzez faxmailing 6) na terenach wiejskich poprzez ogłoszenia w kościele. 5. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: 1) pracują (zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło) lub zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego (w rozumieniu kodeksu cywilnego) 2) zgłaszających z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniu i nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie umiejętności i kompetencji w obszarze znajomości języka angielskiego 3) osoby które nie były, nie są i nie będą na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie objęte wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu i/lub Poddziałaniu i/lub Działaniu 9.3 oraz spełniają jeden z poniższych warunków: 4) w momencie przystąpienia do projektu są pełnoletnie i posiadają wykształcenie co najwyżej średnie (bez względu na status na rynku pracy) 5) w momencie przystąpienia do projektu są w wieku lata (bez względu na posiadane wykształcenie i status na rynku pracy) 6) w momencie przystąpienia do projektu są w wieku powyżej 64 roku życia, pozostają bez zatrudnienia i deklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie (bez względu na posiadane wykształcenie). 3 Dokumentacja rekrutacyjna 1. Potencjalny uczestnik zainteresowany udziałem w Projekcie zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i załączników, a także do ich własnoręcznego podpisania. 2. Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz w biurze Projektu. Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki można także pobrać w trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych. 3. Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki należy wypełnić, podpisać, a następnie przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura Projektu lub złożyć osobiście w biurze Projektu. Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz załączniki można złożyć również w trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych. 4. Komplet dokumentów zgłoszeniowych zawiera: 1) formularz zgłoszeniowy 2) test językowy w celu określenia poziomu znajomości języka przez uczestnika. Uczestnik, który chce rozpocząć naukę od podstaw składa jedynie podpis pod testem (nie wypełnia testu) 5. Zgłoszenia, w których Beneficjent stwierdzi brak formularza zgłoszeniowego i/lub któregokolwiek z załączników, brak podpisu potencjalnego uczestnika, jak też formularz zgłoszeniowy i/lub załączniki zostaną przesłane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej potencjalny uczestnik zostanie wpisany na listę rezerwową. Po dostarczeniu 2

3 w sposób opisany w ust. 3 powyżej kompletu dokumentów zgłoszeniowych potencjalny uczestnik zostanie wpisany na listę uczestników szkoleń. 6. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie decyduje również liczba przyznanych punktów tj. w Projekcie preferowane są: 1) kobiety którym przyznawany będzie 1 pkt 2) osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 2 pkt 3) osoby z wykształceniem zawodowym 1 pkt 4) osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich, zgodnie z definicją GUS 1 pkt 7. W przypadku tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym przez zgłoszenie należy rozumieć złożenie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów wymienionych w ust. 4 powyżej w sposób wskazany w ust. 3 powyżej. 8. Za datę złożenia dokumentów w biurze Projektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty) przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura Projektu. W przypadku gdy data spotkania informacyjno-rekrutacyjnego jest tożsama z datą wpływu dokumentów do biura Projektu pierwszeństwo mają osoby, które złożyły dokumenty podczas spotkania informacyjnorekrutacyjnego. 9. W momencie zebrania wymaganej liczby uczestników na dane szkolenie rekrutacja zostaje zakończona. 10. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostają powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, niezwłocznie po zamknięciu listy uczestników szkoleń. 11. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie któregoś z zakwalifikowanych uczestników na jego miejsce zostaje zaproszona osoba z listy rezerwowej. 4 Przystąpienie do Projektu 1. Uczestnicy szkoleń zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są na pierwszych zajęciach w ramach danego szkolenia podpisać deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz umowę uczestnictwa w szkoleniu, co jest równoznaczne z rozpoczęciem udziału w Projekcie. 2. Brak któregokolwiek z dokumentów o których mowa w 3 ust. 4 powyżej oraz w ust. 1 powyżej wyklucza udział w Projekcie. 5 Działania w Projekcie 3. Na Projekt składa się 80 grup szkoleniowych po max. 12 osób w grupie. Zajęcia dla każdej grupy będą łącznie trwać 120 godzin szkoleniowych. 4. Szczegółowe informacje o miejscach szkoleń dostępne będą na stronie internetowej Projektu oraz zostaną przekazane uczestnikom telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 5. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może zorganizować zajęcia w innym miejscu niż pierwotnie ustalone, na terenie tego samego powiatu, o czym poinformuje uczestników. 3

4 6 Szkolenia z języka angielskiego 1. Szkolenia z języka angielskiego na poziomie od A1 do B2 odbywać się będą śr. 2 x w tygodniu po 2h dydaktyczne w dogodnych dla uczestników lokalizacjach na terenie województwa dolnośląskiego. 2. Szkolenia prowadzone będą metodą komunikacyjną kładącą akcent na umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu. 3. Szkolenia odbywać się będą według szczegółowego harmonogramu zajęć przedstawionego uczestnikom danego szkolenia najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 4. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany szczegółowego harmonogramu zajęć. 5. Szkolenia zakończą się egzaminem TOEIC Bridge / TOEIC (odpowiednio dla poziomu do A2 i powyżej poziomu A2). Pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem certyfikatu TOEIC Bridge/ TOEIC. 7 Obowiązki uczestników szkoleń 1. Każdy uczestnik szkoleń ma prawo i obowiązek: 1) każdorazowo potwierdzić swój udział w zajęciach na liście obecności własnoręcznym podpisem; 2) przystąpić do egzaminu przewidzianego programem szkolenia; 3) wypełnić przedstawione ankiety ewaluacyjne; 4) brać udział w wywiadach w okresie uczestnictwa w Projekcie (w celu monitorowania i ewaluacji Projektu); 5) dokonywać aktualizacji danych kontaktowych (nazwisko np. zmiana stanu cywilnego, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, województwo, powiat, telefon stacjonarny, telefon komórkowy oraz adres poczty elektronicznej). 2. O nieobecności w danym dniu szkoleniowym uczestnik powinien poinformować Beneficjenta osobiście lub telefonicznie najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu. 3. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić podpisem odbiór materiałów szkoleniowych. 4. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od uczestników szkoleń zobowiązani są oni dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie ustalonym z Beneficjentem. 8 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w ramach szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Beneficjenta nie później niż w ciągu 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia o tym fakcie, składając stosowne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień doręczenia oświadczenia Beneficjentowi. 2. Uczestnik zobowiązany jest do 80% frekwencji na szkoleniach. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników. 4

5 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć jednakże w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 powyżej bez uzasadnionej przyczyny lub w trakcie trwania szkolenia bez uzasadnionej przyczyny lub skreślenia z listy uczestników na podstawie ust. 2 powyżej bądź też nieprzystąpienia do egzaminu przewidzianego programem szkolenia, Beneficjent uprawniony jest do obciążenia uczestnika kwotą stanowiącą 100% wartości wszystkich świadczeń otrzymanych w ramach projektu. 9 Postanowienia końcowe 1. Do interpretacji postanowień Regulaminu uprawniony jest wyłącznie Beneficjent. 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień. 3. W przypadku dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień Beneficjent zamieści na stronie internetowej Projektu stosowną informację. 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2013 roku. Niniejszy regulamin zatwierdzam Marek Leśniak Beneficjent 5

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas MenedŜera Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. Czas MenedŜera realizowanym przez Prospero Business Training

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Zadanie: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Regulamin realizacji zadania: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia w ramach zadania: Jedyna

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo