Raport SA-P MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice"

Transkrypt

1 Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska Katwice Tel.: (32) Faks: (32) Internet: KRS Sąd Rejnwy Katwice-Wschód w Katwicach Wydział VIII Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg Katwice, dnia 29 sierpień 2014 r.

2 Prównywalnść danych Dane zawarte w sprawzdaniu SA-P 2014 są prównywalne. 1. Zasady przyjęte przy sprządzeniu raprtu w tym infrmacje zmianach stswanych zasad (plityki) rachunkwści, raz infrmacje isttnych zmianach wielkści szacunkwych. Raprt kwartalny za I półrcze 2014 rku zstał sprządzny zgdnie z bwiązującymi zasadami rachunkwści z uwzględnieniem współmiernści przychdów i ksztów, ujmwanych według zasady memriałwej z zachwaniem zasady strżnści wyceny aktywów i pasywów. Omówienie zastswanych metd wyceny aktywów i pasywów raz pmiaru wyniku finansweg: Aktywa trwałe D aktywów trwałych jednstka zalicza aktywa nadające się d gspdarczeg wykrzystania, których kres użytecznści eknmicznej jest dłuższy niż jeden rk. D aktywów trwałych jednstka zalicza: wartści niematerialne i prawne, rzeczwy majątek trwały wraz ze śrdkami trwałymi w budwie, należnści długterminwe, długterminwe rzliczenia międzykreswe raz inwestycje bejmujące nieruchmści, akcje, udziały, bligacje. Wartści niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub ksztów wytwrzenia pmniejszne amrtyzację z uwzględnieniem dpisów z tytułu utraty wartści. Śrdki trwałe wycenia się p cenie nabycia, bądź kszcie wytwrzenia pmniejszając dpisy amrtyzacyjne z uwzględnieniem dpisów z tytułu utraty wartści. Odpisów amrtyzacji dknuje się metdm liniwą w parciu kresy eknmicznej użytecznści śrdków trwałych. Śrdki trwałe w budwie wycenia się według cen nabycia lub ksztu wytwrzenia zwiększając ich wartść VAT nie pdlegający zwrtwi, dsetki d kredytów wykrzystywanych na ich budwę, różnic kurswych ustalnych d czasu ddania śrdków trwałych d użytku. Należnści długterminwe w walucie plskiej wykazuje się w kwcie wymaganej zapłaty p uwzględnieniu dpisów z tytułu aktualizacji wyceny. Należnści w walucie bcej wycenia się p kursie średnim głaszanym przez NBP z statnieg dnia rbczeg pprzedzająceg peracje, na kniec kresu wg średnieg kursu NBP. Inwestycje w nieruchmści i wartści niematerialne i prawne wycenia się według cen (wartści) rynkwych z uwzględnieniem: dpisów amrtyzacyjnych i dpisów z tytułu trwałej utraty wartści. Pzstałe inwestycje długterminwe, z wyłączeniem instrumentów finanswych, zaliczne d aktywów trwałych wycenine są według ceny nabycia lub ksztu wytwrzenia pmniejsznej wartść umrzenia i ewentualne dpisy z tytułu trwałej utraty wartści. Udziały i akcje w jednstkach pdprządkwanych wyceniane są według ksztów nabycia pmniejsznych ewentualne dpisy z tytułu utraty wartści. Aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg ujmuje się w wyskści kwty przewidzianej w przyszłści d dliczenia d pdatku dchdweg w związku z ujemnymi różnicami przejściwymi, które spwdują w przyszłści zmniejszenie pdstawy bliczania pdatku dchdweg. Inne długterminwe rzliczenia międzykreswe bejmują wartść rzeczywistych ksztów dtyczącą przyszłych kresów sprawzdawczych dpisanych stswnie d upływu czasu lub wielkści świadczenia z zachwaniem zasady strżnści. Aktywa brtwe Aktywa brtwe bejmują: zapasy, należnści krótkterminwe, inwestycje krótkterminwe, śrdki pieniężne, krótkterminwe rzliczenia międzykreswe ksztów. Zapasy rzeczwych składników aktywów brtwych bjęte są ewidencją ilściw-wartściwą i bejmują: materiały, twary, prdukty gtwe, półfabrykaty raz prdukcję w tku. Zapasy materiałów zakupinych na własne ptrzeby wyceniane są według rzeczywistych cen zakupu z uwzględnieniem dpisu z tytułu utraty wartści. Prdukcję w tku na dzień bilanswy wycenia się według techniczneg ksztu wytwrzenia, uwzględniając stpień przetwrzenia w wyskści ksztów bezpśrednich (materiały, płace) + narzut uzasadninych ksztów pśrednich. Prdukty gtwe wycenia się według rzeczywisteg techniczneg ksztu wytwrzenia z uwzględnieniem dpisów z tytułu utraty wartści. Twary wycenia się według cen zakupu nie wyższych d ceny sprzedaży nett z uwzględnieniem dpisów z tytułu utraty wartści. D należnści krótkterminwych zalicza się wszystkie należnści z tytułu dstaw i usług z terminem wymagalnści pniżej rku. W księgach rachunkwych należnści są wykazywane w kwcie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem dpisów aktualizujących. Należnści w walucie bcej wycenia się p kursie średnim głaszanym przez NBP z statnieg dnia MOJ S.A. SA-P/2014 : Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I półrcze 2014 r. Strna 2 z 8

3 rbczeg pprzedzająceg peracje, na kniec kresu wg średnieg kursu NBP. Odpisy aktualizujące należnści są dnszne w ciężar pzstałych ksztów peracyjnych. Inwestycje krótkterminwe wycenia się w cenie rynkwej, uwzględniając ich trwałą utratę wartści w parciu uzyskane infrmacje sytuacji finansw-gspdarczej Spółek, w których jednstka aktywa pwyższe psiada. Aktywa pieniężne stanwią krajwe i zagraniczne śrdki płatnicze raz naliczne dsetki d aktywów finanswych. Śrdki pieniężne krajwe wykazuje się w wartści nminalnej, w walucie bcej wyceniane są p kursie średnim głaszanym przez NBP z statnieg dnia rbczeg pprzedzająceg peracje, na kniec kresu wg średnieg kursu NBP. Czynne rzliczenia międzykreswe bejmują: wydatki lub zużycie składników majątkwych dtyczące późniejszych kresów, niż ten w którym je pniesin raz nakłady na prace badawcze i rzwjwe d czasu siągnięcia stateczneg rezultatu. Kapitały własne Kapitały własne stanwią kapitały twrzne przez Spółkę zgdnie z bwiązującym prawem, tj. właściwymi ustawami. Kapitał akcyjny Spółki wykazany jest w wyskści zgdnej ze Statutem Spółki raz z wpisem d rejestru według wartści nminalnej. Kapitał zapaswy twrzny jest zgdnie ze Statutem Spółki. Wynik finanswy nett rku brtweg stanwi zysk lub strata wynikająca z rachunku zysków i strat. Wynik nett jest różnicą przychdów i dpwiadających im ksztów wytwrzenia, strat i zysków nadzwyczajnych pmniejsznych bwiązkwe bciążenia wyniku finansweg. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg wykazywana jest w wyskści kwty pdatku dchdweg, wymagającej w przyszłści zapłaty w związku z występwaniem ddatnich różnic, które spwdują zwiększenie pdstawy bliczania pdatku dchdweg. Rezerwy na świadczenia emerytalne i pdbne bejmują rezerwy twrzne na przyszłe zbwiązania z tytułu wypłaty świadczeń należnych pracwnikm tj. dpraw emerytalnych i jubileusze. Pzstałe rezerwy stanwią wiarygdnie szacwane wartści przyszłych zbwiązań. Zbwiązania długterminwe są t zbwiązania, których kres spłaty na dzień bilanswy jest dłuższy niż jeden rk. Zbwiązania krótkterminwe są t zbwiązania, których kres spłaty na dzień bilanswy jest krótszy niż jeden rk i bejmują zbwiązania z tytułu dstaw i usług, zbwiązania wbec budżetu, wbec ZUS, a także kredyty i pżyczki. Zbwiązania są wykazywane w kwcie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z dsetkami przypadającymi d zapłaty na dzień bilanswy. Zbwiązania przedawnine lub umrzne zwiększają pzstałe przychdy peracyjne lub przychdy finanswe. Szczególnym zbwiązaniem jest Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych twrzny przez dpisy w ciężar ksztów działalnści według zasad kreślnych w ustawie Zakładwym Funduszu Świadczeń Scjalnych. Rzliczenia międzykreswe przychdów bejmują zarachwane przychdy przyszłych kresów, rzliczenie dtyczy trzymanej w pprzednim kresie dtacji. Inwentaryzacja Składniki majątku Spółki są inwentaryzwane: śrdki trwałe c 4 lata prdukcja w tku na kniec rku brtweg, należnści i zbwiązania w ciągu rku brtweg, śrdki pieniężne na kniec rku brtweg, zapasy materiałwe, wyrby gtwe i inne wytypwane składniki majątku w ciągu rku brtweg. Zasady ustalania wyniku finansweg Wynik finanswy rku brtweg stanwi zysk lub strata wynikająca z rachunku zysków i strat jak rezultat następujących działalnści jednstki: działalnści peracyjnej, pzstałej działalnści peracyjnej, działalnści finanswej, zdarzeń nadzwyczajnych. Osiągniętym przychdm przeciwstawia się pniesine dla ich uzyskania kszty wg rdzajów działalnści. Przychdy i kszty wykazywane są zgdnie z zasadą memriału w wartści nett, nie uwzględniając pdatku VAT. MOJ S.A. SA-P/2014 : Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I półrcze 2014 r. Strna 3 z 8

4 Rachunek zysków i strat sprządza się w wersji prównawczej i kalkulacyjnej. Wynik finanswy uwzględnia: bwiązkwe bciążenia pdatkiem dchdwym d sób prawnych w kwcie wymagającej zapłaty raz część drczneg pdatku dchdweg rezerwy i aktywa na drczny pdatek dchdwy twrzy się w związku z przejściwą różnicą spwdwaną dmiennścią mmentu uznania przychdu za siągnięty lub ksztu za pniesiny w myśl przepisów pdatkwych. Rachunek przepływów śrdków pieniężnych sprządza się na pdstawie bilansu raz rachunku zysków i strat metdą pśrednią. Oprócz wyżej wymieninych sprawzdań jednstka sprządza zestawienie zmian pszczególnych pzycji kapitału własneg według zasad przyjętych dla bilansu. W przypadku peracji związanych z zapłatą należnści i zbwiązań w walutach bcych stsuje się kurs średni NBP z dnia pprzedzająceg dzień trzymania zapłaty. W przypadku wystawienia faktury sprzedaży, bądź trzymania faktury zakupu w walucie bcej stsuje się średni kurs NBP z dnia pprzedzająceg datę wystawienia faktury. 2. Opis isttnych dknań lub niepwdzeń Emitenta w kresie, któreg dtyczy raprt, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dtyczących W kresie sprawzdawczym nie wystąpiły czynniki ani zdarzenia nietypwym charakterze, mające znaczący wpływ na siągnięte wyniki finanswe. W kresie sprawzdawczym I półrcza 2014 r. Emitent kntynuwał działania knslidacyjne mające na celu płączenie struktur rganizacyjnych, infrmatycznych, księgw finanswych, struktury zatrudnienia płącznych Spółek. W zakresie zatrudnienia bniżn stanu załgi ze 204 sób na kniec 2013 rku d 200 na dzień r, a w przeliczeniu na pełne etaty ze 197,22 d 195,43 Emitent pdpisał następujące umwy znaczące : : - Umwy sprzedaży sprzęgieł,części zamiennych d sprzęgieł d maszyn i układów hamulcwych dla kpalń Kmpani Węglwej S.A. siągając kwtę 3 413,5 tys. zł (rap. bieżący nr 1/2014 z dn r.) - Umwy wyknania dkuwek dla Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych wartści sumarycznej tys zł za kres statnich 12 miesięcy (rap. bież. nr 3/2014 z r.), - Umwy zakupu d spółki Karbn 2 Sp. z.. surwca d prdukcji sumaryczną kwtę tys zł za statnie 12 miesięcy ( rap. bieżący nr 4/2014 z dn r) - Umwy wyknania dkuwek dla Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych wartści sumarycznej 4 277,5 tys zł za kres d r. (rap.bież. nr 6/2014 z r.), - Umwy sprzedaży granulatu d prdukcji twrzyw sztucznych spółce GET TRADE s.r.. Czech za kwtę 3 758,1 tys. zł d pczątku rku ( rap. bieżący nr 11/2014 z dn r.), - Umwy zakupu d spółki Karbn 2 Sp. z.. surwca d prdukcji dkuwek za kwtę 3 958,5 tys. zł d dnia publikacji pprzednieg raprtu transakcjach z tą firmą ( rap. bieżący nr 14/2014 z dn r) Pnadt kntynuwan rzpczętą w czwartym kwartale 2012 r. budwę pierwszych śmiu dmów w czterech zespłach bliźniaczych. Przewidywana sprzedaży dmów pwinna nastąpić d kńca br.. 3. Opis czynników i zdarzeń, w szczególnści nietypwym charakterze, mających znaczący wpływ na siągnięte wyniki finanswe W kresie sprawzdawczym nie wystąpiły czynniki ani zdarzenia nietypwym charakterze, mające znaczący wpływ na siągnięte wyniki finanswe. W dniu r. nastąpił płączenie spółki MOJ S.A. ze spółką Fabryka Wyrbów Metalwych Kuźnia Oswiec sp. z.. z siedzibą w Oswcu. Płączenie nastąpił w trybie art pkt 1 kdeksu spółek handlwych. Prezentwane wyniki za I półrcze 2014r. są wygenerwane przez płączne pdmity. MOJ S.A. SA-P/2014 : Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I półrcze 2014 r. Strna 4 z 8

5 4. Objaśnienia dtyczące seznwści lub cyklicznści działalnści Emitenta w prezentwanym kresie Zjawisk seznwści lub cyklicznści w kresie sprawzdawczym nie wystąpił. 5. Infrmacje dpisach aktualizujących wartść zapasów d wartści nett mżliwej d uzyskania i dwróceniu dpisów z teg tytułu Spółka twrzy dpisy aktualizujące na zapasy zalegające w magazynach pwyżej 12 miesięcy prprcjnalnie d wartści zalegających śrdków. Prcent dpisu uzależniny jest d rdzaju zapasu i długści zalegania. Zapasy zalegające w magazynie części gwarancyjnych, których psiadanie wynika z kniecznści zapewnienia części d napraw gwarancyjnych i serwiswych p kresie wymaganym przepisami prawa zstają zlikwidwane. Natmiast pzstałe zapasy są dwracalne w 99%. Stan dpisów aktualizujących wartść zapasów na dzień r. wynsił gółem 161 tys. zł. w tym dpisy magazynu części gwarancyjnych 38 tys. zł. 6. Infrmacje dpisach aktualizujących z tytułu utraty wartści aktywów finanswych, rzeczwych aktywów trwałych, wartści niematerialnych i prawnych lub innych aktywów raz dwróceniu takich dpisów Odpisy aktualizujące należnści Stan dpisów aktualizujących należnści na dzień r. wynsił gółem tys. zł. Obejmwały ne należnści d dłużników: zalegających z zapłatą pwyżej 12 miesięcy raz niezależnie d kresów zalegania w stsunku, c d których uzyskan infrmację głszeniu upadłści, twarciu pstępwania układweg, likwidacji, naliczne i nie zapłacne dsetki d przeterminwanych należnści. W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: utwrzenie 63 tys. zł rzwiązanie 30 tys. zł Odpisy aktualizujące aktywa trwałe W kresie sprawzdawczym nie wystąpiły. Odpisy aktualizujące wartści niematerialne i prawne W kresie sprawzdawczym nie wystąpiły. Odpisy aktualizujące krótkterminwe aktywa finanswe Spółka psiada przeznaczne d sprzedaży akcje spółki ntwanej na Giełdzie Papierów Wartściwych w Warszawie. Odpisy aktualizujące krótkterminwe aktywa finanswe: Stan na dzień r. 229 tys. zł Stan na dzień r. 229 tys. zł W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: utwrzenie 3 tys. zł rzwiązanie 3 tys. zł 7. Infrmacje utwrzeniu, zwiększeniu, wykrzystaniu i rzwiązaniu rezerw Rezerwy na świadczenia emerytalne i pdbne Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne: Stan na dzień r. 437 tys. zł Stan na dzień r. 435 tys. zł W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: utwrzenie 112 tys. zł rzwiązanie 114 tys. zł MOJ S.A. SA-P/2014 : Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I półrcze 2014 r. Strna 5 z 8

6 Pzstałe rezerwy Pzstałe rezerwy: Stan na dzień r. 0 tys. zł Stan na dzień r. 0 tys. zł W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: utwrzenie 0 tys. zł rzwiązanie 0 tys. zł 8. Infrmacje rezerwach i aktywach z tytułu drczneg pdatku dchdweg Aktywa z tyt. drczneg pdatku dchdweg Aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg: Stan na dzień r. 298 tys. zł Stan na dzień r. 399 tys. zł W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: utwrzenie 187 tys. zł rzwiązanie 86 tys. zł Rezerwy z tyt. drczneg pdatku dchdweg Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg: Stan na dzień r. 130 tys. zł Stan na dzień r. 115 tys. zł W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: utwrzenie 0 tys. zł rzwiązanie 15 tys. zł 9. Infrmacje isttnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczwych aktywów trwałych W kresie sprawzdawczym spółka nie nabyła ani nie sprzedała isttnych rzeczwych aktywów trwałych. 10. Infrmacje isttnym zbwiązaniu z tytułu dknania zakupu rzeczwych aktywów trwałych Zbwiązania z tytułu dknania zakupu rzeczwych aktywów trwałych zakupinych w kresach pprzednich są spłacane zgdnie z umwami. 11. Infrmacje isttnych rzliczeniach z tytułu spraw sądwych W kresie sprawzdawczym w spółce nie wystąpiły isttne rzliczenia z tytułu spraw sądwych. 12. Wskazanie krekt błędów pprzednich kresów W kresie sprawzdawczym w spółce nie dknan krekty błędów pprzednich kresów. 13. Infrmacje na temat zmian sytuacji gspdarczej i warunków prwadzenia działalnści, które mają isttny wpływ na wartść gdziwą aktywów finanswych i zbwiązań finanswych jednstki, niezależnie d teg, czy te aktywa i zbwiązania są ujęte w wartści gdziwej czy w skrygwanej cenie nabycia (kszcie zamrtyzwanym) W kresie sprawzdawczym w spółce nie wystąpiły zmiany sytuacji gspdarczej i warunków prwadzenia działalnści, które miały isttny wpływ na wartść aktywów finanswych i zbwiązań finanswych. Jednak w dniu r. nastąpił płączenie spółki ze spółką Fabryka Wyrbów Metalwych Kuźnia Oswiec sp. z.. z siedzibą w MOJ S.A. SA-P/2014 : Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I półrcze 2014 r. Strna 6 z 8

7 Oswcu. Płączenie nastąpił w trybie art pkt 1 kdeksu spółek handlwych pprzez przeniesienie całeg majątku Fabryka Wyrbów Metalwych Kuźnia Oswiec sp. z.. (Spółka Przejmwana) na spółkę MOJ S.A. (Spółka Przejmująca) z równczesnym pdwyższeniem kapitału zakładweg MOJ S.A., w zamian za akcje zwykłe imienne nwej emisji, które Spółka Przejmująca wydała wszystkim dtychczaswym wspólnikm, za wyjątkiem MOJ S.A. Z dniem płączenia Spółka Przejmująca z mcy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i bwiązki Spółki Przejmwanej. W knsekwencji, MOJ S.A. kntynuuje działalnść prwadzną dtychczas przez Fabrykę Wyrbów Metalwych Kuźnia Oswiec sp. z.. raz przejmuje też zbwiązania spółki przejmwanej istniejące na dzień płączenia, w szczególnści wynikające z zawartych przez tę spółkę umów. 14. Infrmacje niespłaceniu kredytu lub pżyczki lub naruszeniu isttnych pstanwień umwy kredytu lub pżyczki, w dniesieniu d których nie pdjęt żadnych działań naprawczych d kńca kresu sprawzdawczeg W kresie sprawzdawczym w spółce pwyższe zdarzenia nie wystąpiły. 15. Infrmacje zawarciu przez emitenta lub jednstkę d nieg zależną jednej lub wielu transakcji z pdmitami pwiązanymi, jeżeli pjedyncz lub łącznie są ne isttne i zstały zawarte na innych warunkach niż rynkwe, wraz ze wskazaniem ich wartści, przy czym infrmacje dtyczące pszczególnych transakcji mgą być zgrupwane według rdzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy infrmacje na temat pszczególnych transakcji są niezbędne d zrzumienia ich wpływu na sytuację majątkwą, finanswą i wynik finanswy emitenta, wraz z przedstawieniem: a) infrmacji pdmicie, z którym zstała zawarta transakcja, b) infrmacji pwiązaniach emitenta lub jednstki d nieg zależnej z pdmitem będącym strną transakcji, c) infrmacji przedmicie transakcji, d) isttnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finanswych raz wskazaniem kreślnych przez strny specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umwy, w szczególnści dbiegających d warunków pwszechnie stswanych dla daneg typu umów, e) innych infrmacji dtyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne d zrzumienia sytuacji majątkwej, finanswej i wyniku finansweg emitenta, f) wszelkich zmian transakcji z pdmitami pwiązanymi, pisanych w statnim sprawzdaniu rcznym, które mgły mieć isttny wpływ na sytuację majątkwą, finanswą i wynik finanswy emitenta W kresie sprawzdawczym w spółka nie zawierała transakcji na warunkach innych niż rynkwe. 16. W przypadku instrumentów finanswych wycenianych w wartści gdziwej - infrmacje zmianie spsbu (metdy) jej ustalenia W kresie sprawzdawczym w spółce nie dknan zmiany spsbu ustalania wartści gdziwej. 17. Infrmację dtyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finanswych w wyniku zmiany celu lub wykrzystania tych aktywów W kresie sprawzdawczym w spółce nie uległy zmianie klasyfikacje aktywów finanswych w wyniku zmiany celu lub wykrzystania tych aktywów. 18. Infrmacje dtyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałwych i kapitałwych papierów wartściwych W kresie sprawzdawczym nie przeprwadzan, ani nie pdjęt decyzji przeprwadzeniu teg typu działań. 19. Infrmacje dtyczące wypłacnej (lub zadeklarwanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z pdziałem na akcje zwykłe i uprzywilejwane W kresie sprawzdawczym nie wypłacn dywidendy. W dniu Walne Zgrmadzenie pdjęł uchwałę przeznaczeniu zysku za 2013 na kapitał zapaswy. 20. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły p dniu, na który sprządzn kwartalne sprawzdanie finanswe, nieujętych w tym sprawzdaniu, a mgących w znaczący spsób wpłynąć na przyszłe wyniki finanswe Emitenta Nie wystąpiły takie zdarzenia. 21. Infrmacje dtyczące zmian zbwiązań warunkwych lub aktywów warunkwych, które nastąpiły d czasu zakńczenia statnieg rku brtweg MOJ S.A. SA-P/2014 : Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I półrcze 2014 r. Strna 7 z 8

8 Należnści warunkwe: Stan na r tys. zł Stan na r tys. zł W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: Zbwiązania warunkwe: pwstanie zbwiązania tys. zł wygaśnięcie zbwiązania 543 tys. zł Stan na r. - 0 tys. zł Stan na r. - 0 tys. zł Zbwiązania zabezpieczne na majątku spółki: Stan na r tys. zł. Stan na r tys. zł. W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: pwstanie zbwiązania tys. zł wygaśnięcie zbwiązania 220 tys. zł 22. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednstki gspdarczej, w tym w wyniku płączenia jednstek gspdarczych W kresie sprawzdawczym nie nastąpiły isttne zmiany w strukturze spółki. Infrmacje dtyczące płączeni z dnia r. zawarte są w infrmacji ddatkwej za IV kwartał 2013r. 22. Inne infrmacje mgące w isttny spsób wpłynąć na cenę sytuacji majątkwej, finanswej i wyniku finansweg emitenta Pitr Stangrett Marian Bąk Wiceprezes Zarządu MOJ S.A. Prezes Zarządu MOJ S.A. MOJ S.A. ul. Tkarska Katwice Tel.: (32) Faks: (32) Internet: KRS Sąd Rejnwy Katwice-Wschód w Katwicach Wydział VIII Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg MOJ S.A. SA-P/2014 : Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I półrcze 2014 r. Strna 8 z 8

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q3-2013 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2012 rku d 31 grudnia 2012 rku Białystk, marzec 2013 Wprwadzenie d sprawzdania finansweg AC S.A.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2014 rku d 31 grudnia 2014 rku Białystk, marzec 2015 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku Białystk, luty 2014 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU 1. Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściweg sądu rejestrweg i numeru

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raprt SA-Q4-2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013 Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenin następującymi metdami Przyjęte metdy wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany:

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany: Plityka rachunkwści ROZDZIAŁ I SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Działając na pdstawie ustawy z dnia 29.09.1994 r. rachunkwści (Dz. U. nr 121 z 1994 r.) raz zgdnie z MSSF 1 i MSR 8 wprwadza się pniższe

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-P MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raprt SA-P 2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok.

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok. Infrmacja ddatkwa Ostrwskieg Stwarzyszenia Osób Chrych na Stwardnienie Rzsiane za 215 rk. Infrmacja ddatkwa dla rganizacji nieprwadzącej działalnści gspdarczej: 1) Objaśnienie stswanych metd wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA IFRMACJA DDATKWA I BJAŚIEIA D SPRAWZDAIA FIASWEG ZA 2014 RK MIEJSKIEG PRZEDSIĘBIRSTWA KMUIKACYJEG SPÓŁKA Z.. WE WŁCŁAWKU IFRMACJA DDATKWA i bjaśnienia d sprawzdania finansweg za rk 2014 Miejskieg Przedsiębirstwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15182 Białystk Sprawzdanie finanswe za kres d 1 stycznia d 31 marca 2012 rku sprządzne według ustawy rachunkwści INFORMACJA DODATKOWA 1 I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług drukwania książek, czaspism raz materiałów edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

PROW DZE IE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PROW DZE IE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spółdzielnia MiesZkaniwa nfracja ddatkwa PRW ZE E SPRAWZAA FASWEG 1) azwa (fira) i siedziba, pdstawwy przedit działalnści jednstki raz wskazanie właściweg sądu lub inneg rganu prwadząceg rejestr. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU 2 GRUPA ROBYG S.A. za kres zakńczny dnia ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raprt SA-Q1-2017 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R 2012 I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-R 2012 I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-R 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprwicza w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-P MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raprt SA-P 2016 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2016 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2009 rok. Sprawzdanie finanswe Stwarzyszenia 61 za 2009 rk. 1 Wprwadzenie 1.1 Nazwa, siedziba i adres rganizacji Stwarzyszenie 61 Siedziba: ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa. Biur: ul. Kszykwa 10/5, 00-564 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

-"'. RAPORT KWARTALNY. Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

-'. RAPORT KWARTALNY. Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 ~ródrczne skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy Unima2000 za kres zakńczny 31.12.2013 rku zawierające skrócne jednstkwe sprawzdanie spółki Unima2000 Systemy Teleinfrmatyczne S.A. sprządzne w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Usługa drukwania biletów i druków wielkfrmatwych dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strna/ipaw/ Wałbrzych: Dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla Instytucji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer głszenia: 373722-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Gminy Lutcin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 3/2016

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 3/2016 INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 3/2016 ZA OKRES 1 LIPIEC 2016 30 WRZESIEŃ 2016 Wrocław, listopad 2016 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA KSIĘGOWA APARATURY NAUKOWEJ

EWIDENCJA KSIĘGOWA APARATURY NAUKOWEJ EWIDENCJA KSIĘGOWA APARATURY NAUKOWEJ Klasyfikacja Śrdków Trwałych (KŚT) Śrdki trwałe - t maszyny, urządzenia, śrdki transprtu i inne przedmity, których kres użytkwania jest dłuższy niż 1 rk. Jeżeli wartść

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, Kraśnik: LEASING OPERACYJNY PRZY DOSTAWIE CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Numer głszenia: 274463-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku materiałów reklamwych na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017 INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2017 31 MARZEC 2017 Wrocław, maj 2017 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r.

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r. Centrum Studiów Pdyplmwych Krakwskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mdrzewskieg zaprasza na szklenia we wrześniu 2011 r. 21 września 2011 Zasady prwadzenia pdatkwej księgi przychdów i 1. Zasady prwadzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska Jastrwie: Budwa układu kgeneracyjneg w istniejącej ktłwni wdnej przy ul. Wjska Plskieg w Jastrwiu Numer głszenia: 358732-2011; data zamieszczenia: 31.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki Wspinka za rok 2014

Sprawozdanie finansowe Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki Wspinka za rok 2014 Sprawzdanie finanswe Fundacji Wspierania Rzwju Wspinaczki Wspinka za rk 2014 Infrmacje gólne: 1) nazwa rganizacji, siedziba i adres alb miejsce zamieszkania i adres raz numer we właściwym rejestrze sądwym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg. Numer głszenia: 305760-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo