Raport SA-P MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice"

Transkrypt

1 Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska Katwice Tel.: (32) Faks: (32) Internet: KRS Sąd Rejnwy Katwice-Wschód w Katwicach Wydział VIII Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg Katwice, dnia 29 sierpień 2014 r.

2 Prównywalnść danych Dane zawarte w sprawzdaniu SA-P 2014 są prównywalne. 1. Zasady przyjęte przy sprządzeniu raprtu w tym infrmacje zmianach stswanych zasad (plityki) rachunkwści, raz infrmacje isttnych zmianach wielkści szacunkwych. Raprt kwartalny za I półrcze 2014 rku zstał sprządzny zgdnie z bwiązującymi zasadami rachunkwści z uwzględnieniem współmiernści przychdów i ksztów, ujmwanych według zasady memriałwej z zachwaniem zasady strżnści wyceny aktywów i pasywów. Omówienie zastswanych metd wyceny aktywów i pasywów raz pmiaru wyniku finansweg: Aktywa trwałe D aktywów trwałych jednstka zalicza aktywa nadające się d gspdarczeg wykrzystania, których kres użytecznści eknmicznej jest dłuższy niż jeden rk. D aktywów trwałych jednstka zalicza: wartści niematerialne i prawne, rzeczwy majątek trwały wraz ze śrdkami trwałymi w budwie, należnści długterminwe, długterminwe rzliczenia międzykreswe raz inwestycje bejmujące nieruchmści, akcje, udziały, bligacje. Wartści niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub ksztów wytwrzenia pmniejszne amrtyzację z uwzględnieniem dpisów z tytułu utraty wartści. Śrdki trwałe wycenia się p cenie nabycia, bądź kszcie wytwrzenia pmniejszając dpisy amrtyzacyjne z uwzględnieniem dpisów z tytułu utraty wartści. Odpisów amrtyzacji dknuje się metdm liniwą w parciu kresy eknmicznej użytecznści śrdków trwałych. Śrdki trwałe w budwie wycenia się według cen nabycia lub ksztu wytwrzenia zwiększając ich wartść VAT nie pdlegający zwrtwi, dsetki d kredytów wykrzystywanych na ich budwę, różnic kurswych ustalnych d czasu ddania śrdków trwałych d użytku. Należnści długterminwe w walucie plskiej wykazuje się w kwcie wymaganej zapłaty p uwzględnieniu dpisów z tytułu aktualizacji wyceny. Należnści w walucie bcej wycenia się p kursie średnim głaszanym przez NBP z statnieg dnia rbczeg pprzedzająceg peracje, na kniec kresu wg średnieg kursu NBP. Inwestycje w nieruchmści i wartści niematerialne i prawne wycenia się według cen (wartści) rynkwych z uwzględnieniem: dpisów amrtyzacyjnych i dpisów z tytułu trwałej utraty wartści. Pzstałe inwestycje długterminwe, z wyłączeniem instrumentów finanswych, zaliczne d aktywów trwałych wycenine są według ceny nabycia lub ksztu wytwrzenia pmniejsznej wartść umrzenia i ewentualne dpisy z tytułu trwałej utraty wartści. Udziały i akcje w jednstkach pdprządkwanych wyceniane są według ksztów nabycia pmniejsznych ewentualne dpisy z tytułu utraty wartści. Aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg ujmuje się w wyskści kwty przewidzianej w przyszłści d dliczenia d pdatku dchdweg w związku z ujemnymi różnicami przejściwymi, które spwdują w przyszłści zmniejszenie pdstawy bliczania pdatku dchdweg. Inne długterminwe rzliczenia międzykreswe bejmują wartść rzeczywistych ksztów dtyczącą przyszłych kresów sprawzdawczych dpisanych stswnie d upływu czasu lub wielkści świadczenia z zachwaniem zasady strżnści. Aktywa brtwe Aktywa brtwe bejmują: zapasy, należnści krótkterminwe, inwestycje krótkterminwe, śrdki pieniężne, krótkterminwe rzliczenia międzykreswe ksztów. Zapasy rzeczwych składników aktywów brtwych bjęte są ewidencją ilściw-wartściwą i bejmują: materiały, twary, prdukty gtwe, półfabrykaty raz prdukcję w tku. Zapasy materiałów zakupinych na własne ptrzeby wyceniane są według rzeczywistych cen zakupu z uwzględnieniem dpisu z tytułu utraty wartści. Prdukcję w tku na dzień bilanswy wycenia się według techniczneg ksztu wytwrzenia, uwzględniając stpień przetwrzenia w wyskści ksztów bezpśrednich (materiały, płace) + narzut uzasadninych ksztów pśrednich. Prdukty gtwe wycenia się według rzeczywisteg techniczneg ksztu wytwrzenia z uwzględnieniem dpisów z tytułu utraty wartści. Twary wycenia się według cen zakupu nie wyższych d ceny sprzedaży nett z uwzględnieniem dpisów z tytułu utraty wartści. D należnści krótkterminwych zalicza się wszystkie należnści z tytułu dstaw i usług z terminem wymagalnści pniżej rku. W księgach rachunkwych należnści są wykazywane w kwcie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem dpisów aktualizujących. Należnści w walucie bcej wycenia się p kursie średnim głaszanym przez NBP z statnieg dnia MOJ S.A. SA-P/2014 : Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I półrcze 2014 r. Strna 2 z 8

3 rbczeg pprzedzająceg peracje, na kniec kresu wg średnieg kursu NBP. Odpisy aktualizujące należnści są dnszne w ciężar pzstałych ksztów peracyjnych. Inwestycje krótkterminwe wycenia się w cenie rynkwej, uwzględniając ich trwałą utratę wartści w parciu uzyskane infrmacje sytuacji finansw-gspdarczej Spółek, w których jednstka aktywa pwyższe psiada. Aktywa pieniężne stanwią krajwe i zagraniczne śrdki płatnicze raz naliczne dsetki d aktywów finanswych. Śrdki pieniężne krajwe wykazuje się w wartści nminalnej, w walucie bcej wyceniane są p kursie średnim głaszanym przez NBP z statnieg dnia rbczeg pprzedzająceg peracje, na kniec kresu wg średnieg kursu NBP. Czynne rzliczenia międzykreswe bejmują: wydatki lub zużycie składników majątkwych dtyczące późniejszych kresów, niż ten w którym je pniesin raz nakłady na prace badawcze i rzwjwe d czasu siągnięcia stateczneg rezultatu. Kapitały własne Kapitały własne stanwią kapitały twrzne przez Spółkę zgdnie z bwiązującym prawem, tj. właściwymi ustawami. Kapitał akcyjny Spółki wykazany jest w wyskści zgdnej ze Statutem Spółki raz z wpisem d rejestru według wartści nminalnej. Kapitał zapaswy twrzny jest zgdnie ze Statutem Spółki. Wynik finanswy nett rku brtweg stanwi zysk lub strata wynikająca z rachunku zysków i strat. Wynik nett jest różnicą przychdów i dpwiadających im ksztów wytwrzenia, strat i zysków nadzwyczajnych pmniejsznych bwiązkwe bciążenia wyniku finansweg. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg wykazywana jest w wyskści kwty pdatku dchdweg, wymagającej w przyszłści zapłaty w związku z występwaniem ddatnich różnic, które spwdują zwiększenie pdstawy bliczania pdatku dchdweg. Rezerwy na świadczenia emerytalne i pdbne bejmują rezerwy twrzne na przyszłe zbwiązania z tytułu wypłaty świadczeń należnych pracwnikm tj. dpraw emerytalnych i jubileusze. Pzstałe rezerwy stanwią wiarygdnie szacwane wartści przyszłych zbwiązań. Zbwiązania długterminwe są t zbwiązania, których kres spłaty na dzień bilanswy jest dłuższy niż jeden rk. Zbwiązania krótkterminwe są t zbwiązania, których kres spłaty na dzień bilanswy jest krótszy niż jeden rk i bejmują zbwiązania z tytułu dstaw i usług, zbwiązania wbec budżetu, wbec ZUS, a także kredyty i pżyczki. Zbwiązania są wykazywane w kwcie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z dsetkami przypadającymi d zapłaty na dzień bilanswy. Zbwiązania przedawnine lub umrzne zwiększają pzstałe przychdy peracyjne lub przychdy finanswe. Szczególnym zbwiązaniem jest Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych twrzny przez dpisy w ciężar ksztów działalnści według zasad kreślnych w ustawie Zakładwym Funduszu Świadczeń Scjalnych. Rzliczenia międzykreswe przychdów bejmują zarachwane przychdy przyszłych kresów, rzliczenie dtyczy trzymanej w pprzednim kresie dtacji. Inwentaryzacja Składniki majątku Spółki są inwentaryzwane: śrdki trwałe c 4 lata prdukcja w tku na kniec rku brtweg, należnści i zbwiązania w ciągu rku brtweg, śrdki pieniężne na kniec rku brtweg, zapasy materiałwe, wyrby gtwe i inne wytypwane składniki majątku w ciągu rku brtweg. Zasady ustalania wyniku finansweg Wynik finanswy rku brtweg stanwi zysk lub strata wynikająca z rachunku zysków i strat jak rezultat następujących działalnści jednstki: działalnści peracyjnej, pzstałej działalnści peracyjnej, działalnści finanswej, zdarzeń nadzwyczajnych. Osiągniętym przychdm przeciwstawia się pniesine dla ich uzyskania kszty wg rdzajów działalnści. Przychdy i kszty wykazywane są zgdnie z zasadą memriału w wartści nett, nie uwzględniając pdatku VAT. MOJ S.A. SA-P/2014 : Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I półrcze 2014 r. Strna 3 z 8

4 Rachunek zysków i strat sprządza się w wersji prównawczej i kalkulacyjnej. Wynik finanswy uwzględnia: bwiązkwe bciążenia pdatkiem dchdwym d sób prawnych w kwcie wymagającej zapłaty raz część drczneg pdatku dchdweg rezerwy i aktywa na drczny pdatek dchdwy twrzy się w związku z przejściwą różnicą spwdwaną dmiennścią mmentu uznania przychdu za siągnięty lub ksztu za pniesiny w myśl przepisów pdatkwych. Rachunek przepływów śrdków pieniężnych sprządza się na pdstawie bilansu raz rachunku zysków i strat metdą pśrednią. Oprócz wyżej wymieninych sprawzdań jednstka sprządza zestawienie zmian pszczególnych pzycji kapitału własneg według zasad przyjętych dla bilansu. W przypadku peracji związanych z zapłatą należnści i zbwiązań w walutach bcych stsuje się kurs średni NBP z dnia pprzedzająceg dzień trzymania zapłaty. W przypadku wystawienia faktury sprzedaży, bądź trzymania faktury zakupu w walucie bcej stsuje się średni kurs NBP z dnia pprzedzająceg datę wystawienia faktury. 2. Opis isttnych dknań lub niepwdzeń Emitenta w kresie, któreg dtyczy raprt, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dtyczących W kresie sprawzdawczym nie wystąpiły czynniki ani zdarzenia nietypwym charakterze, mające znaczący wpływ na siągnięte wyniki finanswe. W kresie sprawzdawczym I półrcza 2014 r. Emitent kntynuwał działania knslidacyjne mające na celu płączenie struktur rganizacyjnych, infrmatycznych, księgw finanswych, struktury zatrudnienia płącznych Spółek. W zakresie zatrudnienia bniżn stanu załgi ze 204 sób na kniec 2013 rku d 200 na dzień r, a w przeliczeniu na pełne etaty ze 197,22 d 195,43 Emitent pdpisał następujące umwy znaczące : : - Umwy sprzedaży sprzęgieł,części zamiennych d sprzęgieł d maszyn i układów hamulcwych dla kpalń Kmpani Węglwej S.A. siągając kwtę 3 413,5 tys. zł (rap. bieżący nr 1/2014 z dn r.) - Umwy wyknania dkuwek dla Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych wartści sumarycznej tys zł za kres statnich 12 miesięcy (rap. bież. nr 3/2014 z r.), - Umwy zakupu d spółki Karbn 2 Sp. z.. surwca d prdukcji sumaryczną kwtę tys zł za statnie 12 miesięcy ( rap. bieżący nr 4/2014 z dn r) - Umwy wyknania dkuwek dla Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych wartści sumarycznej 4 277,5 tys zł za kres d r. (rap.bież. nr 6/2014 z r.), - Umwy sprzedaży granulatu d prdukcji twrzyw sztucznych spółce GET TRADE s.r.. Czech za kwtę 3 758,1 tys. zł d pczątku rku ( rap. bieżący nr 11/2014 z dn r.), - Umwy zakupu d spółki Karbn 2 Sp. z.. surwca d prdukcji dkuwek za kwtę 3 958,5 tys. zł d dnia publikacji pprzednieg raprtu transakcjach z tą firmą ( rap. bieżący nr 14/2014 z dn r) Pnadt kntynuwan rzpczętą w czwartym kwartale 2012 r. budwę pierwszych śmiu dmów w czterech zespłach bliźniaczych. Przewidywana sprzedaży dmów pwinna nastąpić d kńca br.. 3. Opis czynników i zdarzeń, w szczególnści nietypwym charakterze, mających znaczący wpływ na siągnięte wyniki finanswe W kresie sprawzdawczym nie wystąpiły czynniki ani zdarzenia nietypwym charakterze, mające znaczący wpływ na siągnięte wyniki finanswe. W dniu r. nastąpił płączenie spółki MOJ S.A. ze spółką Fabryka Wyrbów Metalwych Kuźnia Oswiec sp. z.. z siedzibą w Oswcu. Płączenie nastąpił w trybie art pkt 1 kdeksu spółek handlwych. Prezentwane wyniki za I półrcze 2014r. są wygenerwane przez płączne pdmity. MOJ S.A. SA-P/2014 : Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I półrcze 2014 r. Strna 4 z 8

5 4. Objaśnienia dtyczące seznwści lub cyklicznści działalnści Emitenta w prezentwanym kresie Zjawisk seznwści lub cyklicznści w kresie sprawzdawczym nie wystąpił. 5. Infrmacje dpisach aktualizujących wartść zapasów d wartści nett mżliwej d uzyskania i dwróceniu dpisów z teg tytułu Spółka twrzy dpisy aktualizujące na zapasy zalegające w magazynach pwyżej 12 miesięcy prprcjnalnie d wartści zalegających śrdków. Prcent dpisu uzależniny jest d rdzaju zapasu i długści zalegania. Zapasy zalegające w magazynie części gwarancyjnych, których psiadanie wynika z kniecznści zapewnienia części d napraw gwarancyjnych i serwiswych p kresie wymaganym przepisami prawa zstają zlikwidwane. Natmiast pzstałe zapasy są dwracalne w 99%. Stan dpisów aktualizujących wartść zapasów na dzień r. wynsił gółem 161 tys. zł. w tym dpisy magazynu części gwarancyjnych 38 tys. zł. 6. Infrmacje dpisach aktualizujących z tytułu utraty wartści aktywów finanswych, rzeczwych aktywów trwałych, wartści niematerialnych i prawnych lub innych aktywów raz dwróceniu takich dpisów Odpisy aktualizujące należnści Stan dpisów aktualizujących należnści na dzień r. wynsił gółem tys. zł. Obejmwały ne należnści d dłużników: zalegających z zapłatą pwyżej 12 miesięcy raz niezależnie d kresów zalegania w stsunku, c d których uzyskan infrmację głszeniu upadłści, twarciu pstępwania układweg, likwidacji, naliczne i nie zapłacne dsetki d przeterminwanych należnści. W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: utwrzenie 63 tys. zł rzwiązanie 30 tys. zł Odpisy aktualizujące aktywa trwałe W kresie sprawzdawczym nie wystąpiły. Odpisy aktualizujące wartści niematerialne i prawne W kresie sprawzdawczym nie wystąpiły. Odpisy aktualizujące krótkterminwe aktywa finanswe Spółka psiada przeznaczne d sprzedaży akcje spółki ntwanej na Giełdzie Papierów Wartściwych w Warszawie. Odpisy aktualizujące krótkterminwe aktywa finanswe: Stan na dzień r. 229 tys. zł Stan na dzień r. 229 tys. zł W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: utwrzenie 3 tys. zł rzwiązanie 3 tys. zł 7. Infrmacje utwrzeniu, zwiększeniu, wykrzystaniu i rzwiązaniu rezerw Rezerwy na świadczenia emerytalne i pdbne Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne: Stan na dzień r. 437 tys. zł Stan na dzień r. 435 tys. zł W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: utwrzenie 112 tys. zł rzwiązanie 114 tys. zł MOJ S.A. SA-P/2014 : Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I półrcze 2014 r. Strna 5 z 8

6 Pzstałe rezerwy Pzstałe rezerwy: Stan na dzień r. 0 tys. zł Stan na dzień r. 0 tys. zł W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: utwrzenie 0 tys. zł rzwiązanie 0 tys. zł 8. Infrmacje rezerwach i aktywach z tytułu drczneg pdatku dchdweg Aktywa z tyt. drczneg pdatku dchdweg Aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg: Stan na dzień r. 298 tys. zł Stan na dzień r. 399 tys. zł W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: utwrzenie 187 tys. zł rzwiązanie 86 tys. zł Rezerwy z tyt. drczneg pdatku dchdweg Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg: Stan na dzień r. 130 tys. zł Stan na dzień r. 115 tys. zł W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: utwrzenie 0 tys. zł rzwiązanie 15 tys. zł 9. Infrmacje isttnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczwych aktywów trwałych W kresie sprawzdawczym spółka nie nabyła ani nie sprzedała isttnych rzeczwych aktywów trwałych. 10. Infrmacje isttnym zbwiązaniu z tytułu dknania zakupu rzeczwych aktywów trwałych Zbwiązania z tytułu dknania zakupu rzeczwych aktywów trwałych zakupinych w kresach pprzednich są spłacane zgdnie z umwami. 11. Infrmacje isttnych rzliczeniach z tytułu spraw sądwych W kresie sprawzdawczym w spółce nie wystąpiły isttne rzliczenia z tytułu spraw sądwych. 12. Wskazanie krekt błędów pprzednich kresów W kresie sprawzdawczym w spółce nie dknan krekty błędów pprzednich kresów. 13. Infrmacje na temat zmian sytuacji gspdarczej i warunków prwadzenia działalnści, które mają isttny wpływ na wartść gdziwą aktywów finanswych i zbwiązań finanswych jednstki, niezależnie d teg, czy te aktywa i zbwiązania są ujęte w wartści gdziwej czy w skrygwanej cenie nabycia (kszcie zamrtyzwanym) W kresie sprawzdawczym w spółce nie wystąpiły zmiany sytuacji gspdarczej i warunków prwadzenia działalnści, które miały isttny wpływ na wartść aktywów finanswych i zbwiązań finanswych. Jednak w dniu r. nastąpił płączenie spółki ze spółką Fabryka Wyrbów Metalwych Kuźnia Oswiec sp. z.. z siedzibą w MOJ S.A. SA-P/2014 : Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I półrcze 2014 r. Strna 6 z 8

7 Oswcu. Płączenie nastąpił w trybie art pkt 1 kdeksu spółek handlwych pprzez przeniesienie całeg majątku Fabryka Wyrbów Metalwych Kuźnia Oswiec sp. z.. (Spółka Przejmwana) na spółkę MOJ S.A. (Spółka Przejmująca) z równczesnym pdwyższeniem kapitału zakładweg MOJ S.A., w zamian za akcje zwykłe imienne nwej emisji, które Spółka Przejmująca wydała wszystkim dtychczaswym wspólnikm, za wyjątkiem MOJ S.A. Z dniem płączenia Spółka Przejmująca z mcy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i bwiązki Spółki Przejmwanej. W knsekwencji, MOJ S.A. kntynuuje działalnść prwadzną dtychczas przez Fabrykę Wyrbów Metalwych Kuźnia Oswiec sp. z.. raz przejmuje też zbwiązania spółki przejmwanej istniejące na dzień płączenia, w szczególnści wynikające z zawartych przez tę spółkę umów. 14. Infrmacje niespłaceniu kredytu lub pżyczki lub naruszeniu isttnych pstanwień umwy kredytu lub pżyczki, w dniesieniu d których nie pdjęt żadnych działań naprawczych d kńca kresu sprawzdawczeg W kresie sprawzdawczym w spółce pwyższe zdarzenia nie wystąpiły. 15. Infrmacje zawarciu przez emitenta lub jednstkę d nieg zależną jednej lub wielu transakcji z pdmitami pwiązanymi, jeżeli pjedyncz lub łącznie są ne isttne i zstały zawarte na innych warunkach niż rynkwe, wraz ze wskazaniem ich wartści, przy czym infrmacje dtyczące pszczególnych transakcji mgą być zgrupwane według rdzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy infrmacje na temat pszczególnych transakcji są niezbędne d zrzumienia ich wpływu na sytuację majątkwą, finanswą i wynik finanswy emitenta, wraz z przedstawieniem: a) infrmacji pdmicie, z którym zstała zawarta transakcja, b) infrmacji pwiązaniach emitenta lub jednstki d nieg zależnej z pdmitem będącym strną transakcji, c) infrmacji przedmicie transakcji, d) isttnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finanswych raz wskazaniem kreślnych przez strny specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umwy, w szczególnści dbiegających d warunków pwszechnie stswanych dla daneg typu umów, e) innych infrmacji dtyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne d zrzumienia sytuacji majątkwej, finanswej i wyniku finansweg emitenta, f) wszelkich zmian transakcji z pdmitami pwiązanymi, pisanych w statnim sprawzdaniu rcznym, które mgły mieć isttny wpływ na sytuację majątkwą, finanswą i wynik finanswy emitenta W kresie sprawzdawczym w spółka nie zawierała transakcji na warunkach innych niż rynkwe. 16. W przypadku instrumentów finanswych wycenianych w wartści gdziwej - infrmacje zmianie spsbu (metdy) jej ustalenia W kresie sprawzdawczym w spółce nie dknan zmiany spsbu ustalania wartści gdziwej. 17. Infrmację dtyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finanswych w wyniku zmiany celu lub wykrzystania tych aktywów W kresie sprawzdawczym w spółce nie uległy zmianie klasyfikacje aktywów finanswych w wyniku zmiany celu lub wykrzystania tych aktywów. 18. Infrmacje dtyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałwych i kapitałwych papierów wartściwych W kresie sprawzdawczym nie przeprwadzan, ani nie pdjęt decyzji przeprwadzeniu teg typu działań. 19. Infrmacje dtyczące wypłacnej (lub zadeklarwanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z pdziałem na akcje zwykłe i uprzywilejwane W kresie sprawzdawczym nie wypłacn dywidendy. W dniu Walne Zgrmadzenie pdjęł uchwałę przeznaczeniu zysku za 2013 na kapitał zapaswy. 20. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły p dniu, na który sprządzn kwartalne sprawzdanie finanswe, nieujętych w tym sprawzdaniu, a mgących w znaczący spsób wpłynąć na przyszłe wyniki finanswe Emitenta Nie wystąpiły takie zdarzenia. 21. Infrmacje dtyczące zmian zbwiązań warunkwych lub aktywów warunkwych, które nastąpiły d czasu zakńczenia statnieg rku brtweg MOJ S.A. SA-P/2014 : Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I półrcze 2014 r. Strna 7 z 8

8 Należnści warunkwe: Stan na r tys. zł Stan na r tys. zł W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: Zbwiązania warunkwe: pwstanie zbwiązania tys. zł wygaśnięcie zbwiązania 543 tys. zł Stan na r. - 0 tys. zł Stan na r. - 0 tys. zł Zbwiązania zabezpieczne na majątku spółki: Stan na r tys. zł. Stan na r tys. zł. W kresie pierwszeg półrcza 2014 rku zstały ujęte następujące zmiany stanów: pwstanie zbwiązania tys. zł wygaśnięcie zbwiązania 220 tys. zł 22. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednstki gspdarczej, w tym w wyniku płączenia jednstek gspdarczych W kresie sprawzdawczym nie nastąpiły isttne zmiany w strukturze spółki. Infrmacje dtyczące płączeni z dnia r. zawarte są w infrmacji ddatkwej za IV kwartał 2013r. 22. Inne infrmacje mgące w isttny spsób wpłynąć na cenę sytuacji majątkwej, finanswej i wyniku finansweg emitenta Pitr Stangrett Marian Bąk Wiceprezes Zarządu MOJ S.A. Prezes Zarządu MOJ S.A. MOJ S.A. ul. Tkarska Katwice Tel.: (32) Faks: (32) Internet: KRS Sąd Rejnwy Katwice-Wschód w Katwicach Wydział VIII Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg MOJ S.A. SA-P/2014 : Infrmacja ddatkwa d sprawzdania finansweg za I półrcze 2014 r. Strna 8 z 8

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo