Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem kontraktów terminowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem kontraktów terminowych"

Transkrypt

1 1 Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wyorzystaniem ontratów terminowych dr Krzysztof Pionte Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Aademia Eonomiczna we Wrocławiu Abstrat Tematem pracy jest przedstawienie warunów, jaie musza być spełnione, by można było sonstruować strategie arbitrażowe z wyorzystaniem najpopularniejszych instrumentów pochodnych na GPW ontratów futures. W części teoretycznej wprowadzone zostaną definicje arbitrażu typu I oraz II, a taże waruni umożliwiające przeprowadzenie odpowiednich strategii z uwzględnieniem specyfii polsiego rynu opłat, prowizji i depozytów zabezpieczających. W części pratycznej opisana zostanie szczegółowo wybrana, przyładowa, możliwa transacja arbitrażowa. 1. Arbitraż definicje i rodzaje Arbitraż jest pojęciem wieloznacznym (por. Jajuga (1997), Hull (1999), Kuzia, (2000)). Obszarem zainteresowania niniejszej pracy pozostaje jedynie wolny od ryzya arbitraż finansowy rozumiany zgodnie z definicją zaproponowaną przez Kuzia (por. Kuzia, (2000)): Arbitrażem jest niespeulacyjny transfer apitału z jednego rynu na drugi, wyorzystujący różnice cenowe między odpowiednimi instrumentami na tych rynach. Transferu apitału doonuje się poprzez jednoczesne wyonywane transacje na powiązanych rynach, co prowadzi do uzysania pozycji wolnej od ryzya, gwarantującej dochód niezależnie od zmian sytuacji rynowej. Jest niespeulacyjny, ponieważ arbitrażysta tylo wtedy doona transferu apitału, gdy zna ceny oraz oszty transacyjne na obu rynach i wie, że operacja ta przyniesie mu dochód. Znaczenie arbitrażu we współczesnej teorii finansów jest fundamentalne (por. Kuzia (2000). Wystarczy wspomnieć przyładowo o modelu wyceny firmy Modiglianiego-Millera (por. np. Brigham (1997)), modelu wyceny arbitrażowej (APT) (por. Jajuga (1997), Kuzia (2000)), czy o modelach wyceny instrumentów pochodnych (por. Gątare (1998), Hull (1999), Kuzia (2000)). U podstaw wszystich tych modeli znajduje się założenie, iż spełnione jest prawo jednej ceny, a w przeciwnym przypadu istnieją możliwości zawierania strategii arbitrażowych. Strategie arbitrażowe mogą być tzw. strategiami samofinansującymi lub wymagającymi naładów własnych, co prowadzi do rozróżnienia tzw. arbitrażu (strategii arbitrażowych)

2 2 pierwszego i drugiego rodzaju. Za lasyczna formę strategii arbitrażowych przyjmuje się arbitraż pierwszego rodzaju. Tabela 1. Zestawienie cech strategii arbitrażowych Strategia arbitrażowa pierwszego rodzaju Strategia arbitrażowa drugiego rodzaju 1. nie wymaga ponoszenia dodatowych 1. wymaga inwestycji własnych środów naładów (strategia samofinansująca się) 2. jest wolna od ryzya 2. jest wolna od ryzya 3. uzysana stopa zwrotu jest wyższa od 3. przynosi dodatni wyni ońcowy stopy wolnej od ryzya Źródło: opracowanie własne. Dla obu typów arbitrażu przedstawić można szereg dodatowych ryteriów podziału (por. Kuzia (2000), tóre pominięte zostaną ze względu na ograniczony rozmiar pracy 2. Uwarunowania polsie 2.1 Instrumenty pochodne na GPW w Warszawie Prawo jednej ceny może dotyczyć tego samego instrumentu na różnych rynach lub różnych instrumentów, tórych ceny są ze sobą wzajemnie powiązane. Taim powiązaniem są odpowiednie relacje pomiędzy instrumentami z rynu natychmiastowego i terminowego (pochodnego). Analizie poddany zostanie ten drugi przypade. Za instrument pochodny uważa się najczęściej instrument, tórego wartość zależy od wartości instrumentu bazowego (por. por. Jajuga (1997), Gątare (1998), Hull (1999), Tarczyńsi (1999)). W chwili obecnej (stan na r.) na GPW handluje się 99 instrumentami wystawionymi na 3 indesy, 14 acji różnych spółe, 2 waluty oraz 1 ontrat futures, z czego 49 instrumentów to ontraty terminowe 1, 20 instrumentów to opcje na WIG20, 29 instrumentów to warranty oraz 1 instrument to jednosta indesowa MiniWig20. Każdy z taich instrumentów może stanowić podstawę do transacji arbitrażowych. Do dalszych analiz, ze względu na ograniczony rozmiar pracy, wybrano jedynie ontraty futures na acje. Wybór podytowany jest tym, by potencjalna strategia arbitrażowa była prosta do zobrazowania i wyonania. 1 Kontraty acyjne 30 instrumentów (po 3 serie na acje 10 spółe), ontraty indesowe 9 instrumentów (po 3 serie na 3 indesy), ontraty walutowe 10 instrumentów (po 5 serii na 2 waluty).

3 3 2.2 Króta sprzedaż Pojęciem mającym, przynajmniej w teorii, luczowe znaczenie dla strategii arbitrażowych jest dozwolona na GPW od r., tzw. róta sprzedaż. Strategia ta polega na pożyczeniu od domu malersiego (lub poprzez dom malersi) papierów wartościowych (acji) celem ich późniejszego odupienia po niższej cenie i zwrotu. W Polsce róta sprzedaż nie jest jedna popularna. Powodów tego fatu można poszuiwać w pewnych organizacyjnych rozwiązaniach oraz w wysoościach depozytów zabezpieczających (por. podrozdział 2.3). Zgodnie z obowiązującymi regulacjami przedmiotem pożyczi mogą być jedynie acje spółe, tórych apitalizacja wynosi co najmniej 250 mln zł, a średnia arytmetyczna wartości obrotów z ostatnich 10 sesji wynosi nie mniej niż 1 mln zł (por. Dnia r. możliwe było pożyczenie w ramach rótiej sprzedaży acji jedynie 27 spółe notowanych na GPW. 2.3 Koszty transacyjne, depozyty zabezpieczające i specyfia obrotu W wielu przyładach teoretycznych pomija się oszty transacyjne oraz depozyty zabezpieczające w przypadu otwierania długich lub rótich pozycji w instrumentach pochodnych. Mają one jedna luczowe znaczenie w przypadu transacji arbitrażowych. Poniżej przedstawione zostaną onieczne do uwzględnienia opłaty. Prezentowane wartości liczbowe pochodzą z taryfy opłat i prowizji 2 DM BZ WBK na dzień (por. i zostaną następnie wyorzystane w przyładzie empirycznym. W przypadu upna oraz sprzedaży posiadanych acji dom malersi pobiera prowizję od wartości transacji w wysoości 0,39%. W chwili otwarcia lub zamnięcia (na olejnych sesjach) pozycji w ontratach futures dom malersi pobiera ażdorazowo opłatę w wysoości 13 zł od 1 sztui ontratu. W sytuacji, gdy ontrat wygasa i jest rozliczany, pobierana jest opłata 10 zł od 1 sztui. W przypadu otwarcia pozycji, obie strony (długa i róta) wnoszą depozyt zabezpieczający liczony jao pewien procent od wartości transacji. Wielość depozytu uzależniona jest od zmienności ursu instrumentu bazowego i podawana jest codziennie przez Izbę Rozrachunową Instrumentów Pochodnych przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (por. W dniu r., dla rozważanych w dalszej 2 We wszystich przypadach (poza rótą sprzedażą) załada się, że transacje zawierane są przez Internet, co w chwili obecnej jest raczej standardem.

4 4 części pracy ontratów futures na acje Teleomuniacji Polsiej, wysoość tzw. wstępnego depozytu zabezpieczającego wynosiła 7,3%. W przypadu rótiej sprzedaży inwestor wnosi prowizję od wartości transacji, a taże płaci pożyczodawcy za wypożyczenie acji wotę zależną od wartości transacji i długości oresu pożyczi (np. ooło 6%-9% w sali rou), oraz opłatę dla domu malersiego. W chwili zawierania transacji rótiej sprzedaży, pożyczobiorca zmuszony jest posiadać zabezpieczenie początowe (w gotówce) w wysoości 50% wartości transacji i wyniających prowizji. Po zawarciu transacji bloowana jest wota tworząca (łącznie z depozytem początowym) zabezpieczenie podstawowe w wysoości 130% wartości transacji. Wysoość podstawowego depozytu zabezpieczającego uniemożliwia w tym przypadu tworzenie strategii arbitrażowych typu pierwszego. Dla strategii arbitrażowych ważne jest taże w jaiej formie może być wnoszony depozyt zabezpieczający. KDPW dopuszcza wnoszenie depozytu w gotówce oraz częściowo (do 60% wartości) w papierach wartościowych. Codziennie podawane są informacje jaie papiery wartościowe mogą stanowić zabezpieczenie oraz jaie są tzw. stopy uznania (patrz Warto jedna uwzględnić fat, że domy malersie mogą obostrzyć wymagania w stosunu do KDPW i zmniejszyć udział papierów wartościowych w zabezpieczeniu. Przyładowo DM BZ WBK chwilowo nie aceptuje (w przypadu rótiej sprzedaży) depozytów wnoszonych w postaci papierów wartościowych 3. W nietórych strategiach arbitrażowych typu pierwszego wymagane jest zaciągnięcie redytu. Częstym błędem jest załadanie, iż uzysujemy redyt według tzw. stopy wolnej od ryzya. W niniejszej pracy założono wyorzystanie tzw. linii redytowej pod zaup papierów wartościowych oferowanej przez DM BZ WBK, tórej oprocentowanie w sali rou wynosi 16%. Specyfia obrotu pewnymi instrumentami pochodnymi oraz przyjęte rozwiązania dla rótiej sprzedaży powodują, iż nie możemy mówić o czystym arbitrażu, a jedynie o strategiach paraarbitrażowych. W przypadu rótiej sprzedaży acji związane jest to z fatem, że możemy być zmuszeni przez dom malersi do wcześniejszego zamnięcia pozycji. Gdy pożyczodawca żąda wcześniejszego zwrotu acji (a dom malersi nie ma możliwości pożyczenia acji od innego uczestnia rynu), zmuszeni jesteśmy do zwrotu acji do godziny 15:00 w drugim dniu sesyjnym po wezwaniu. Przedstawione powyżej faty dyswalifiują w pratyce transacje rótiej sprzedaży acji odnośnie czystych transacji

5 5 arbitrażowych. W części empirycznej zaprezentowane zostaną więc jedynie transacje załadające posiadanie długiej pozycji w acjach (zaup acji). W dalszej części pracy przedstawione zostanie jeszcze jedno źródło ryzya występujące przy strategiach arbitrażowych z wyorzystaniem ontratów futures, a mianowicie ryzyo niezerowej bazy, czyli zamnięcia pozycji spot i futures po różnych cenach. W przeciwieństwie do ryzya przymusowego zamnięcia pozycji rótiej w acjach, na to ryzyo inwestor ma już wpływ i istnieje możliwość minimalizowania jego wpływu do poziomu zaniedbywalnego. 3. Strategie arbitrażowe na ontratach terminowych Na rynu terminowym możliwości transacji arbitrażowych pojawiają się w następujących sytuacjach (por. Kuzia (2000)): gdy cena instrumentu (ontrat futures, opcja, warrant, jednosta indesowa) nie jest równa wartości teoretycznej wyniającej z modelu, gdy ta zwany parytet upno-sprzedaż nie jest zachowany, gdy cena instrumentu przeroczy tzw. granice cenowe ustalone na przyład na podstawie instrumentu bazowego. Ja łatwo wywniosować, możliwych strategii (dla różnych instrumentów pochodnych lub portfeli instrumentów) jest bardzo wiele. Przeanalizujmy jedynie możliwe strategie arbitrażowe, w sytuacji, gdy cena ontratu futures różni się od wartości wyniającej z modelu teoretycznego. Teoretyczna wartość ontratu futures dana jest następującym wzorem por. por. Jajuga (1997), Gątare (1998), Hull (1999), Tarczyńsi (1999): t Fteoret. ( S D0 ) = 1+ r, (1) 365 gdzie: S cena natychmiastowa acji, D 0 zdysontowana dywidenda wypłacana w oresie ważności ontratu, t ores do rozliczenia ontratu, r stopa procentowa. Srótowe przedstawienie przebiegu odpowiednich strategii dane jest w Tabeli 2. Transacje wymagające rótiej sprzedaży instrumentu bazowego, uznane zostaną w warunach polsich za strategie paraarbitrażowe i nie będą rozpatrywane w tej pracy. 3 Informacje pochodzą z infolinii telefonicznej DM BZ WBK.

6 6 niedowartościowanie ontratu F < F teoret. 1. róta sprzedaż instr. bazowego 2. loata gotówi 3. upno ontratu futures wygaśnięcie ontratu 4. rozliczenie ontratu 5. upno instrumentu bazowego 6. zwrot pożyczonego instr. bazowego Źródło: opracowanie własne. Tabela 2. Przebieg odpowiednich strategii arbitrażowych Strategie arbitrażowe przewartościowanie ontratu F > F teoret. 1. zaciągnięcie pożyczi 2. róta pozycja w futures 3. zaup instr. bazowego wygaśnięcie ontratu 4. sprzedaż instr. bazowego 5. rozlicznie ontratu 6. zwrot pożyczi Poniżej, w sposób szczegółowy, analizie poddany zostanie przypade, gdy ontrat futures jest przewartościowany ( F > F ). W obu przypadach pomija się sposób teoret. rozliczania ontratu typu futures poprzez codzienne równanie do rynu (por. Hull (1999), A) Przewartościowany ontrat arbitraż typu pierwszego Poniżej, zgodnie z ogólnym wzorem strategii (por. Tabela 2.) zaprezentowano szczegóły strategii arbitrażowej typu pierwszego. W nawiasach podano ierune przepływu gotówi z puntu widzenia arbitrażysty. 1. zaciągnięcie redytu (plus) dfs M + opl + SM + psm 2. sprzedaż ontratu (bez przepływu gotówi) Fs M depozyt zabezpieczający (minus) opłata za otwarcie pozycji futures (minus) dfs M opl 3. zaup acji (minus) SM prowizja (minus) ps M 4. sprzedaż acji (plus) SsM prowizja (minus) pssm 5. przychody z ontratu (plus) ( F - F ) M opłata za rozliczenie (minus) odbloowanie depozytu zabezp. (plus) s rozl dfs M

7 7 t dfs M opl SM psm r spłata redytu (minus) ( ) 1 gdzie: d- procentowa wartość depozytu zabezpieczającego, p procentowa wartość prowizji upna/sprzedaży acji, M mnożni ontratu, r stopa redytu, t czas do rozliczenia ontratu futures, opl opłata za otwarcie pozycji, rozl opłata za rozliczenie ontratu, S, S s, F, F s odpowiednio ceny upna i sprzedaży instrumentu bazowego oraz ontratu futures. Arbitraż jest możliwy, gdy przychody przewyższają oszty strategii, co spełnione jest dla warunu (por. punty (4)-(6)): t SsM+(Fs -F )M+dFs M > ( dfs M+opl+S M+pSM ) 1+r +pssm+rozl. (2) 365 Załada się, że w chwili rozliczenia ontratu, tzw. baza ontratu jest równa zero (por. Hull (1999), Kuzia (2000)), czyli S F 0, co prowadzi do następującego warunu: s 1 s ( s ) t F > df M+opl+S M+pS M 1+r +pssm-dfs M+rozl. (3) M 365 Niespełnienie warunu zerowej bazy może być przyczyną niesuteczności strategii arbitrażowej. Ryzyo to jedna można stosunowo sutecznie minimalizować sprzedając instrument bazowy w paietach w oresie ustalania ceny rozliczeniowej dla ontratu futures i starając się uzysać ze sprzedaży cenę średnią, tóra będzie równa cenie rozliczeniowej. Załada się, że ryzyo niezerowej bazy jest pomijalne. W innym przypadu, żadna z transacji na ontratach futures nie mogłaby być uznana za czystą strategię arbitrażową. Pominięcie we wzorze (3) wszelich opłat i prowizji prowadzi do warunu 4 : F s > S 1+r 365 t. (4) Warto zauważyć, iż nawet przy pominięciu opłat i prowizji należy uwzględnić oszt redytu po stopie omercyjnej, a nie wolnej od ryzya oraz spread na cenach upna i sprzedaży dla instrumentów bazowych i ontratów futures. B) Przewartościowany ontrat arbitraż typu drugiego Strategia typu drugiego polega na tym, że inwestor angażuje własne środi celem uzysania stopy zwrotu wyższej od stopy wolnej od ryzya. 4 Przy brau wypłaty dywidendy.

8 8 Inwestor (por. rozważania z puntu A)): zmuszony jest zaangażować wotę: dfs M + opl + S M + psm, uzysuje natomiast przychód: S M - ps M + ( F - F ) M - rozl + df M. Strategia arbitrażowa typu drugiego jest możliwa, gdy : s s s s SsM pssm rozl + ( Fs F ) M + dfs M t 1 > rf, (5) df M + opl + S M + ps M 365 s gdzie rf to stopa zwrotu z instrumentów wolnych od ryzya wyrażona w sali rou. Taże w tym przypadu załada się zerową bazę w terminie rozliczenia ontratu, co jest źródłem pewnego ryzya. Załadając S F 0, uzysujemy warune ostateczny istnienia możliwości arbitrażowych typu drugiego: s ( Fs S ) M ( opl + psm + pssm + rozl) t > rf. (6) S M + ( df M + opl + ps M ) 365 s 4. Przyładowa transacja arbitrażowa Celem części empirycznej było zidentyfiowanie, czy przy uwzględnieniu wszelich opłat i prowizji oraz specyfii instrumentów, istnieją na rynu możliwości arbitrażu. Znaleziono w nieodległej przeszłości ila przypadów możliwości arbitrażu. Prezentowany przyład obrazuje typową sytuację. Ze względu na ograniczone rozmiary pracy, przyład ten podany zostanie w sposób bardzo srócony. Zaprezentowane powyżej wartości opłat i depozytów oraz waruni na istnienie arbitrażu umożliwiają jedna (zdaniem autora) proste odtworzenie poszczególnych etapów rozumowania. Dnia o godzinie 11:14 zawarto transację na 2 ontratach futures (FTPSU4) na Teleomuniację Polsą, tóre wygasają (za 21 dni). Cena futures wynosiła 14,35 zł, natomiast cena natychmiastowa acji 14,15 zł. Mnożni ontratu ma wartość 500. Opłaty, prowizje i depozyty przyjęto na poziomie omówionym w podrozdziale 2.3., a stopę wolną od ryzya - na poziomie 6% (rentowność bonów sarbowych). Analiza strategii arbitrażowej na podstawie wzoru (1) z przyjętą stopą procentową na poziomie 6% i przy zaniedbaniu wszelich opłat prowadzi do wniosu, że na ażdym ontracie zarobimy 75,58 zł zysu arbitrażowego. Prawidłowe uwzględnienie osztów redytu oraz opłat i prowizji obrazuje pułapę, na jaą narażony jest niedoświadczony inwestor, gdyż nietrudno poazać, że na ażdym ontracie futures stracimy w rzeczywistości 49,67 zł. Spowodowane jest to między innymi wysoim osztem redytu, jai oferują domy

9 9 malersie pod zaup papierów wartościowych. Pewnym wyjściem jest rezygnacja z próby sonstruowania strategii samofinansującej się i zaangażowanie przez inwestora własnych środów (strategia typu drugiego). W przypadu strategii arbitrażowej typu drugiego (z uwzględnieniem wszelich opłat i prowizji według stawi dla inwestorów indywidualnych zaprezentowanej w podrozdziale 2.3., wniesieniu pełnych depozytów zabezpieczających w gotówce ) uzysana stopa zwrotu w sali rou wynosi 4,7%, czyli jest niższa od przyjętej stopy wolnej od ryzya (6%). Podniesienie stopy zwrotu możliwe jest poprzez wniesienie 60% depozytu zabezpieczającego w obligacjach sarbu państwa (przy założeniu, że inwestor i ta posiada taie obligacje i zamierza utrzymać taą pozycję). Podejście taie właściwe jest między innymi dla inwestorów instytucjonalnych, tórzy i ta cześć swoich atywów zamrażają w długoterminowych obligacjach sarbu państwa. W taim przypadu uzysana stopa zwrotu wzrasta do 4,9%, nadal jedna pozostając poniżej granicznej, z puntu widzenia opłacalności strategii, wartości 6%. Charaterystyczne dla inwestorów indywidualnych jest negocjowanie wysoości opłat i prowizji. Możliwe jest nawet obniżenie wysoości wszystich osztów o 40% 5. Załadając obniżenie osztów zawarcia strategii arbitrażowej o 30% (w stosunu do inwestora indywidualnego) oraz utrzymując założenie, że 60% wartości depozytu zabezpieczającego wniesiemy w postaci obligacji sarbowych, stopa zwrotu w sali rou wzrasta do wartości 10,57%. Strategia taa staje się opłacalna. W wielu przypadach inwestorzy zawierają strategie arbitrażowe II rodzaju na granicy opłacalności licząc na wcześniejsze wyzerowanie bazy i możliwość wcześniejszego zamnięcia pozycji, a tym wzrost rentowności. Podejście taie jest już jedna strategią speulacyjną w zaresie oczeiwań wcześniejszego zamnięcia pozycji. Standardowo inwestor musi załadać najbardziej nieorzystny przypade posiadania otwartej strategii arbitrażowej aż do rozliczenia ontratu. 5. Podsumowanie Na podstawie powyższych rozważań, prezentowanego przyładu, a taże obserwacji rynowych, można wysnuć następujące wniosi dotyczące strategii arbitrażowych z wyorzystaniem ontratów futures w warunach polsich: 5 Informacja uzysana na infolinii DM BZ WBK.

10 10 Organizacja rynu w zaresie rótiej sprzedaży uniemożliwia budowanie czystych strategii arbitrażowych, w tórych niezbędna jest róta sprzedaż instrumentu bazowego oraz strategii samofinansujących się. Z uwagi na oszt redytu zawsze arbitraż II rodzaju jest bardziej orzystny, niż arbitraż I rodzaju. Dużemu inwestorowi łatwiej jest osiągnąć zys arbitrażowy ze względu na niższe prowizje i opłaty. Bra płynności sprzyja możliwościom budowy strategii arbitrażowych. Arbitraż wymaga ciągłego monitoringu sytuacji na rynu (arbitraż możliwy jest dla rótich oresów), dlatego dostępny jest raczej wyspecjalizowanym uczestniom rynu, tórzy posiadają wręcz automatyczne systemy transacyjne. Zysi arbitrażowe na GPW zazwyczaj są niewielie, ponieważ wolumen obrotu instrumentami pochodnymi jest mały (bra efetu sali). Literatura BRIGHAM E., Podstawy zarządzania finansami, Polsie Wydawnictwo Eonomiczne, Warszawa, 1997 GĄTAREK D., MAKSYMIUK R., Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, Liber, Warszawa, 1998 HULL J., Option, Futures & Other Derivatives, Prentice Hall, 1999 JAJUGA K., KUZIAK K., MARKOWSKI P., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Aademii Eonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 1997 KUZIAK K., Arbitraż w teorii i pratyce rynów finansowych. Rozprawa dotorsa, Aademia Eonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2000 TARCZYŃSKI W., ZWOLANKOWSKI M., Inżynieria finansowa, Placet, Warszawa, 1999 strona Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie strona Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych strona Domu Malersiego BZ WBK Sumary Arbitrage opportunities on the Warsaw Stoc Exchange using derivatives The introduction on the WSE futures and warrants (1998), index participation units on the WIG20 index (2001) and options, caused (at least in theory) the possibility of applying arbitrage transactions using these derivatives. The arbitrage is possible while prices of the underlying instrument and/or derivatives do not fulfil specific conditions. The purpose of an arbitrage transaction is gaining a profit without the ris due to simultaneous entering into transactions into two or more marets (groups of instruments). In practice, the transaction commissions have also been taen into consideration. In this paper, author presents arbitrage strategies, theoretically possible currently on the WSE for futures contracts. The main goal is to assess if there has been a possibility to construct such strategies in the past and to evaluate duration of such opportunities and a scale.

Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie - Problemy oraz przykłady strategii arbitrażowych

Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie - Problemy oraz przykłady strategii arbitrażowych 1 dr Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie - Problemy oraz przykłady

Bardziej szczegółowo

koszt kapitału D/S L dźwignia finansowa σ EBIT zysku operacyjnego EBIT firmy. Firmy Modele struktury kapitału Rys. 8.3. Krzywa kosztów kapitału.

koszt kapitału D/S L dźwignia finansowa σ EBIT zysku operacyjnego EBIT firmy. Firmy Modele struktury kapitału Rys. 8.3. Krzywa kosztów kapitału. Modele strutury apitału oszt apitału Optymalna strutura apitału dźwignia finansowa / Rys. 8.3. Krzywa osztów apitału. Założenia wspólne modeli MM Modigliani i Miller w swoich rozważaniach ograniczyli się

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH MODYFICJ OSZTOW LGORYTMU JOHNSON DO SZEREGOWNI ZDŃ UDOWLNYCH Michał RZEMIŃSI, Paweł NOW a a Wydział Inżynierii Lądowej, Załad Inżynierii Producji i Zarządzania w udownictwie, ul. rmii Ludowej 6, -67 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2 Kontrakty terminowe Kontrakt terminowy Zobowiązanie obustronne do przyjęcia lub dostawy określonej ilości danego instrumentu bazowego w konkretnym momencie w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawarcia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 MAGDALENA WASYLKOWSKA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY ZASTOSOWANIU METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Instrumenty pochodne 2014 Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Jerzy Dzieża, WMS, AGH Kraków 28 maja 2014 (Instrumenty pochodne 2014 ) Wycena equity derivatives

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Spis treści Przedmowa... 7 1. Rynek instrumentów pochodnych... 9 1.1. Instrumenty pochodne... 9 1.2. Rynek

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynku opcji. Marek Suchowolec

Wprowadzenie do rynku opcji. Marek Suchowolec Wprowadzenie do rynku opcji Marek Suchowolec Plan Bibliografia Historia opcji Definicja opcji Porównanie opcji do polisy ubezpieczeniowej Rodzaje opcji Animatorzy opcji Depozyty zabezpieczające Warranty

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Podstawowe pojęcia Opcja: in-the-money (ITM call: wartość instrumentu podstawowego > cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej Krzysztof Mejszutowicz Dział Instrumentów Finansowych Dlaczego krótka sprzedaż jest niezbędna

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20

MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20 Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska Uniwersytet Warszawski MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20 Wprowadzenie Kryzys finansowy zapoczątkowany bankructwem

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 5 212 EWA DZIAWGO ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE Wprowadzenie Proces globalizacji rynków finansowych stwarza

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zysk/strata Zysk 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Strata 1 Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot Cena wykonania 2 Zysk/strata Zysk 1 Strata 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Zysk/Strata

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne - Zadania

Instrumenty pochodne - Zadania Jerzy A. Dzieża Instrumenty pochodne - Zadania 27 marca 2011 roku Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Zadania 1. Spekulant zajął krótką pozycję w kontrakcie forward USD/PLN zapadającym za 2 miesiące o nominale

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień 2014-1-

KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień 2014-1- KONTRAKTY WALUTOWE Warszawa, kwiecień 2014-1- PARY WALUT USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Krajowy rynek międzybankowy: Ponad 95% transakcji to pary walut EUR/PLN i USD/PLN 90% transakcji zawieranych jest w godzinach

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 6 maja 005 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU A Czas egzaminu: 00 minut . Inwestorzy

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Wykład 2-3 Kontrakt forward na przyszłą stopę procentową Kontrakty futures na długoterminowe instrumenty procentowe Swapy procentowe Przykład 1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

METODA KOSZTÓW NARASTAJĄCYCH W OCENIE EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W ENERGETYCE ROZPROSZONEJ

METODA KOSZTÓW NARASTAJĄCYCH W OCENIE EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W ENERGETYCE ROZPROSZONEJ Metoda osztów narastających w ocenie eonomicznej efetywności przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce rozproszonej 43 METODA OSZTÓW NARASTAJĄCYCH W OCENIE EONOMICZNEJ EFETYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Model Solow-Swan. Y = f(k, L) Funkcja produkcji może zakładać stałe przychody skali, a więc: zy = f(zk, zl) dla z > 0

Model Solow-Swan. Y = f(k, L) Funkcja produkcji może zakładać stałe przychody skali, a więc: zy = f(zk, zl) dla z > 0 dr Bartłomiej Roici Ćwiczenia z Maroeonomii II Model Solow-Swan W modelu lasycznym mieliśmy do czynienia ze stałą wielością czynniów producji, a zatem był to model statyczny, tóry nie poazywał nam dlaczego

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 10 Pośrednicy finansowi, instrumenty pochodne Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu) Rynki walutowe:

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PROCENT SKŁADANY, OPROCENTOWANIE LOKAT I KREDYTÓW. HARALD KAJZER ZST NR2 im. Mariana Batko

PROCENT SKŁADANY, OPROCENTOWANIE LOKAT I KREDYTÓW. HARALD KAJZER ZST NR2 im. Mariana Batko , OPROCENTOWANIE LOAT I REDYTÓW HARALD AJZER ZST NR im. Mariana Batko Prześledźmy losy pewnego kapitału 1000 zł zdeponowanego w banku na lokacie terminowej oprocentowanej 5% w skali roku. o 1000 1 1000+0,05

Bardziej szczegółowo

O możliwościach arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

O możliwościach arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie O możliwościach arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Jerzy A. Dzieża Maj 2005 Spis treści O arbitrażu wstępne rozważania... 3 1. Transakcje arbitrażowe: rynek kasowy - rynek kontraktów

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego

Bardziej szczegółowo

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne Matematyka finansowa - 8 Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne W ujęciu probabilistycznym cena akcji w momencie t jest zmienną losową P t o pewnym (zwykle nieznanym) rozkładzie prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 Podstawowym pojęciem dotyczącym transakcji arbitrażowych jest wartość teoretyczna kontraktu FV. Na powyższym diagramie przedstawiono wykres oraz wzór,

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Załączni nr Do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transacji rzez KDPW_CCP Wyliczanie deozytów zabezieczających dla rynu asowego (ozycje w acjach i obligacjach) 1. Definicje Ileroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI Kontrakty terminowe i forex Grzegorz Zalewski SPIS TREŚCI Część I Teoria Rozdział pierwszy: Zasady działania rynków terminowych Otwieranie i zamykanie pozycji Pozycje długie i krótkie Równanie do rynku

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym

Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym Wpływ zamiany typów eletrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym Grzegorz Barzy Paweł Szwed Instytut Eletrotechnii Politechnia Szczecińsa 1. Wstęp Ostatnie ila lat,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe 1 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem. Temat wykładu: Wycena kontraktów swap

Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem. Temat wykładu: Wycena kontraktów swap Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem Temat wykładu: Wycena kontraktów swap Podstawowe zagadnienia: 1. Wycena swapa procentowego metodą wyceny obligacji 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy System finansowy gospodarki Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy Rynki finansowe Rynek kasowy spot Ustalenie ceny i przeniesienie praw jest jednoczesne Rynek terminowy Termin przeniesienia praw

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia depozytów zabezpieczających w strategiach spreadowych na przykładzie portfela instrumentów pochodnych stopy procentowej

Obliczenia depozytów zabezpieczających w strategiach spreadowych na przykładzie portfela instrumentów pochodnych stopy procentowej Obliczenia depozytów zabezpieczających w strategiach spreadowych na przykładzie portfela instrumentów pochodnych stopy procentowej Warszawa, 28 maja 2014 KDPW_CCP autoryzowanym CCP ESMA adds KDPW_CCP to

Bardziej szczegółowo

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM EORI OBWODÓW I SYGNŁÓW LBORORIUM KDEMI MORSK Katedra eleomuniacji Morsiej Ćwiczenie nr 2: eoria obwodów i sygnałów laboratorium ĆWICZENIE 2 BDNIE WIDM SYGNŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Corporate actions Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007 STRATEGIE OPCYJNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Przedmowa 11 1. Wprowadzenie 15 1.1. Początki rynków finansowych 15 1.2. Konferencja w Bretton Woods 17 1.3. Początki matematyki finansowej 19 1.4. Inżynieria finansowa 23 1.5. Nobel'97 z ekonomii 26 1.6.

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Beata Stolorz. Słowa kluczowe: opcje, miary wrażliwości, gamma, zomma, model wyceny opcji Blacka Scholesa.

Beata Stolorz. Słowa kluczowe: opcje, miary wrażliwości, gamma, zomma, model wyceny opcji Blacka Scholesa. Zomma współczynnik wrażliwości opcji Beata Stolorz Zomma współczynnik wrażliwości opcji Streszczenie: Jednym z najlepszych narzędzi pomiaru ryzyka opcji są miary wrażliwości. Odzwierciedlają one wpływ

Bardziej szczegółowo

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2 II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014 Zadanie 2 1/ Analizowane są dwie spółki Alfa i Gamma. Spółka Alfa finansuje swoją działalność nie korzystając z długu, natomiast spółka Gamma finansuje

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje.

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy Marcin Kwaśniewski, Dział Rozwoju Rynku Czym jest dywidenda? Dywidenda zwykła (łac. dividendum-rzecz do podziału) część zysku netto

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. PI 9

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. PI 9 WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banu Zachodniego WBK S.A. PI 9 Niniejsze Waruni Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia nr U2001/2011 zawartej pomiędzy spółą BZ WBK-Aviva

Bardziej szczegółowo