Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI"

Transkrypt

1 OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego instrumentu bazowego po ściśle określonej cenie, w dniu wykonania (wygaśnięcia) opcji, po ustalonym odpowiednio wcześniej kursie wykonania opcji. Z kolei na wystawcę opcji (sprzedającego opcję) przechodzi obowiązek wywiązania się z kontraktu opcyjnego, czyli odpowiednio obowiązek do sprzedaży bądź do odkupienia instrumentu bazowego w dniu wykonania opcji - o ile nabywca opcji zechce z tego prawa skorzystać (o ile uzna wykonanie swojej opcji za opłacalne). Zatem opcja daje nabywcy opcji prawo (a nie obowiązek) do nabycia, bądź sprzedaży określonego instrumentu bazowego (aktywa rzeczowe, surowce, instrumenty finansowe etc.), w określonym momencie w przyszłości, po ściśle ustalonej cenie. Z kolei sprzedawca (wystawca) opcji jest zobowiązany do odpowiednio przeciwnego zachowania. W przypadku wystawienia opcji kupna zobowiązuje się do dostarczenia instrumentu bazowego w terminie wykonania opcji. Natomiast w przypadku wystawienia opcji sprzedaży, wystawca zobowiązuje się do odkupienia od nabywcy opcji danego instrumentu bazowego, na który opiewa opcja. W przypadku opcji notowanych na giełdzie regulowanie zobowiązań następuje wyłącznie w formie rozliczenia pieniężnego, pomimo, że nabycie opcji oznacza prawo do kupna (opcja kupna) lub prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego po ustalonej cenie to w przypadku opcji na instrumenty finansowe fizyczna dostawa instrumentu nie jest wpisana w standard opcji. W przypadku rozliczania opcji w sposób finansowy, OPCJĘ KUPNA możemy zatem zdefiniować jako prawo przysługujące nabywcy wobec wystawcy do żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej od różnicy pomiędzy ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego, a przyjętą w dniu zawarcia kontraktu opcyjnego ceną (wartością) wykonania opcji. Z kolei, OPCJĘ SPRZEDAŻY możemy zdefiniować jako prawo przysługujące nabywcy wobec wystawcy do żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej od różnicy pomiędzy ceną (wartością) wykonania a ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego. Ze względu na sposób wykonania opcji wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje opcji: opcje europejskie, opcje amerykańskie. Nabywca opcji europejskiej ma prawo wykonać ją (spieniężyć) jedynie w dniu wygaśnięcia opcji. Zamkniecie opcji może nastąpić wcześniej przez zajęcie pozycji przeciwstawnej (odpowiednio sprzedaż bądź kupno opcji na giełdzie), ale wykonanie możliwe jest jedynie w dniu wygaśnięcia opcji. Z kolei, nabywca opcji amerykańskiej ma prawo wykonać ją w dowolnym momencie czasu, przed dniem wygaśnięcia opcji. Opcje mogą być wykonywane przez: fizyczną dostawę instrumentu bazowego, rozliczenie pieniężne. Podobnie jak w przypadku kontraktów terminowych, wykonanie opcji z dostawą polega na fizycznej dostawie (opcja kupna) dla nabywcy opcji przedmiotu opcji, bądź na sprzedaży instrumentu bazowego przez nabywcę opcji (opcja sprzedaży) na rzecz wystawcy opcji. Wykonanie opcji rozliczanej pieniężnie - w dniu wygaśnięcia opcji jej nabywca i wystawca wyrównują wzajemnie (w formie pieniężnej) różnicę pomiędzy wartością instrumentu bazowego wynikającą z kontraktu, a rynkową ceną tego instrumentu. Kwota wynikająca z rozliczenia stanowi dla jednej strony zysk, a dla drugiej stratę. Na GPW notowane są wyłącznie opcje typu europejskiego, rozliczane pieniężnie. Strona 1

2 CZYNNIKI RYZYKA Z inwestowaniem w opcje związane są wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla instrumentu bazowego, na który dany kontrakt opcyjny opiewa. Ponadto nie istnieje jedna uniwersalna metoda służąca wyznaczeniu wartości opcji przed terminem wygaśnięcia, dlatego Klient powinien być świadomy, że cena rynkowa opcji jest wypadkową oczekiwań rynku co do przyszłego zachowania się instrumentu bazowego i nie posiada twardego punktu odniesienia. Maksymalna strata Klienta zajmującego pozycję długą na opcjach (nabycie opcji kupna bądź sprzedaży) jest równa wartości zainwestowanego kapitału. Maksymalna strata Klienta zajmującego pozycję krótką na opcjach (sprzedaż opcji kupna bądź sprzedaży) może przekroczyć wartość pierwotnie wpłaconego depozytu. Ryzyko rynkowe, wynikające z uzależnienia od instrumentu bazowego, jest potęgowane przez efekt dźwigni finansowej, wynikający z faktu, że wartość początkowej inwestycji którą w przypadku nabycia opcji jest kurs opcji przemnożony przez mnożnik, natomiast w przypadku wystawienia opcji depozyt zabezpieczający jest niska w porównaniu z wartością instrumentu bazowego. Dlatego też relatywnie małe wahania kursów instrumentu bazowego mają proporcjonalnie większy wpływ na wartość pozycji w opcjach. Ryzyko upływu czasu cena opcji jest uzależniona od czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia opcji. Zbliżanie się terminu wygaśnięcia opcji może powodować spadek wartości opcji nawet przy niezmienionym poziomie ceny instrumentu bazowego. Upływ czasu działa więc na niekorzyść nabywców opcji kupna i nabywców opcji sprzedaży. Ryzyko zmian zmienności instrumentu bazowego zmiany w zmienności instrumentu bazowego wpływają na wartość opcji. Im większa jest zmienność instrumentu bazowego, tym wartość opcji jest wyższa, im mniejsza zmienność, tym wartość opcji jest mniejsza. Ryzyko płynności płynność opcji wystawionych zwłaszcza na akcje jest bardzo niska. Opcje odznaczają się bardzo znaczącą zmiennością notowań. STANDARDY OPCJI - schemat opisu oraz inne informacje. Nazwa skrócona opcji OXYZkrrcccc Gdzie: O - rodzaj instrumentu XYZ - kod określający nazwę instrumentu bazowego (określony uchwałą Zarządu Giełdy) k - kod określający typ i miesiąc wygaśnięcia opcji (określony uchwałą Zarządu Giełdy) rr dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia cccc - kurs wykonania Kod opcji Typ opcji Klasa opcji Seria opcji Styl wykonania opcji Instrument bazowy Mnożnik Wartość opcji Wartość transakcji Jednostka notowania Miesiące wygaśnięcia Dzień wygaśnięcia Ostatni dzień obrotu Kurs wykonania Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN Opcje kupna i opcje sprzedaży Obejmuje wszystkie opcje na ten sam instrument bazowy, określone tym samym standardem Wszystkie opcje tej samej klasy i tego samego typu o tym samym dniu wygaśnięcia i tym samym kursie wykonania Europejski - opcje mogą być wykonane tylko w dniu wygaśnięcia Indeks WIG20 10 zł za punkt indeksowy Kurs przemnożony przez mnożnik Wartość opcji przemnożona przez wolumen transakcji Punkty indeksowe Trzy najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii. Jeżeli w tym dniu, zgodnie z kalendarzem giełdy, nie odbywa się sesja, to dniem wygaśnięcia jest ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wygaśnięcia. Dzień wygaśnięcia Wartość równa wartości instrumentu bazowego, w stosunku do której określana będzie, z uwzględnieniem mnożnika, wysokość kwoty rozliczenia. 1. Różnice pomiędzy kursami wykonania poszczególnych serii opcji (o najbliższym terminie wygaśnięcia) mogą wynosić: - 5 pkt dla kursów wykonania wynoszących od 5 pkt do 475 pkt, - 10 pkt dla kursów wykonania wynoszących od 480 pkt do 990 pkt, - 25 pkt dla kursów wykonania wynoszących co najmniej 1000 pkt. Strona 2

3 Różnice pomiędzy kursami wykonania poszczególnych serii opcji (dla dwóch kolejnych terminów wygaśnięcia) mogą wynosić: - 10 pkt dla kursów wykonania wynoszących od 10 pkt do 470 pkt, - 20 pkt dla kursów wykonania wynoszących od 480 pkt do 980 pkt, - 50 pkt dla kursów wykonania wynoszących co najmniej 1000 pkt. Różnice pomiędzy kursami wykonania poszczególnych serii opcji (dla trzech najdalszych terminów wygaśnięcia) mogą wynosić: - 20 pkt dla kursów wykonania wynoszących od 20 pkt do 460 pkt, - 40 pkt dla kursów wykonania wynoszących od 480 pkt do 960 pkt, pkt dla kursów wykonania wynoszących co najmniej 1000 pkt. 2. W pierwszym dniu sesyjnym po dniu wygaśnięcia serii wygasających w miesiącach styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad do obrotu wprowadzane są: 2.1. serie opcji wygasające w nowym terminie wygaśnięcia przypadającym w 3 miesiącu kalendarzowym następującym po dniu wygaśnięcia serii poprzednich, o następujących kursach wykonania: jedna seria z kursem wykonania najbardziej zbliżonym do wartości instrumentu bazowego z poprzedniej sesji; w przypadku, gdy wartość instrumentu bazowego z poprzedniej sesji stanowi średnią arytmetyczną dwóch najbliższych kursów wykonania, za kurs wykonania tej serii przyjmuje się wyższy z kursów, osiem serii z kursem wykonania wyższym od kursu wykonania określonego w pkt , osiem serii z kursem wykonania niższym od kursu wykonania określonego w pkt ; 2.2. serie opcji wygasające w najbliższym terminie wygaśnięcia, z takimi kursami wykonania, aby różnice pomiędzy wszystkimi kursami wykonania dla tego terminu były zgodne z zasadami określonymi w pkt W pierwszym dniu sesyjnym po dniu wygaśnięcia serii wygasających w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień do obrotu wprowadzane są: 3.1. serie opcji wygasające w nowym terminie wygaśnięcia przypadającym w 12 miesiącu kalendarzowym następującym po dniu wygaśnięcia serii poprzednich, o następujących kursach wykonania: jedna seria z kursem wykonania najbardziej zbliżonym do wartości instrumentu bazowego z poprzedniej sesji; w przypadku, gdy wartość instrumentu bazowego z poprzedniej sesji stanowi średnią arytmetyczną dwóch najbliższych kursów wykonania, za kurs wykonania tej serii przyjmuje się wyższy z kursów, cztery serie z kursem wykonania wyższym od kursu wykonania określonego w pkt , cztery serie z kursem wykonania niższym od kursu wykonania określonego w pkt ; 3.2. serie opcji wygasające w najbliższym oraz trzecim terminie wygaśnięcia, z takimi kursami wykonania, aby różnice pomiędzy wszystkimi kursami wykonania dla tych terminów były zgodne z zasadami określonymi w pkt Poza seriami opcji, o których mowa w pkt 2, oraz 3 do obrotu giełdowego wprowadzane są serie opcji w takich terminach oraz z takimi kursami wykonania, aby w obrocie znajdowało się jednocześnie co najmniej: 4.1. dla najbliższego terminu wygaśnięcia: szesnaście serii opcji z kursami wykonania wyższymi od ostatniej wartości instrumentu bazowego, oraz szesnaście serii opcji z kursami wykonania niższymi od ostatniej wartości instrumentu bazowego; 4.2. dla dwóch kolejnych terminów wygaśnięcia: osiem serii opcji z kursami wykonania wyższymi od ostatniej wartości instrumentu bazowego, oraz osiem serii opcji z kursami wykonania niższymi od ostatniej Strona 3

4 wartości instrumentu bazowego; 4.3. dla trzech najdalszych terminów wygaśnięcia: cztery serie opcji z kursami wykonania wyższymi od ostatniej wartości instrumentu bazowego, oraz cztery serie opcji z kursami wykonania niższymi od ostatniej wartości instrumentu bazowego. Cena wykonania Pierwszy dzień obrotu Kurs rozliczeniowy Cena rozliczeniowa Kwota rozliczenia Prawo przysługujące właścicielom opcji Zasady wykonania opcji 5. Zarząd giełdy może postanowić o wprowadzeniu dodatkowych serii opcji. Informacja o wprowadzeniu dodatkowych serii opcji podawana jest do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień wprowadzenia. Kurs wykonania przemnożony przez mnożnik W przypadku pierwszych serii opcji w danej klasie - określany jest przez Zarząd Giełdy. Pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia serii poprzednich - dla serii opcji, o których mowa w pkt. 2 i 3 rubryki Kurs wykonania albo dzień wprowadzenia danych serii do obrotu - dla serii opcji, o których mowa w pkt. 4 rubryki Kurs wykonania. W przypadku dodatkowych serii opcji określany jest przez Zarząd Giełdy Kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia opcji jako średnia arytmetyczna wyliczona ze wszystkich wartości indeksu WIG20 w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej, po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości. Kurs rozliczeniowy przemnożony przez mnożnik Dla opcji kupna kwota rozliczenia wyznaczana jest według wzoru: c(t) = max{[s(t)-m];0} Dla opcji sprzedaży kwota rozliczenia wyznaczana jest według wzoru: c(t) = max{[m - S(T)];0} gdzie: c(t) - kwota rozliczenia określana w dniu wykonania S(T) - cena rozliczenia określana w dniu wykonania m - cena wykonania T - dzień wykonania Właścicielom opcji przysługuje prawo wykonania opcji oraz otrzymania od wystawcy opcji zapłaty kwoty rozliczenia Wykonanie następuje automatycznie w dniu wygaśnięcia jeżeli: Dzień rozliczenia - dla opcji kupna - kurs rozliczeniowy jest większy od kursu wykonania danej serii opcji, - dla opcji sprzedaży - kurs rozliczeniowy jest mniejszy od kursu wykonania danej serii opcji. Właściciel opcji ma prawo do rezygnacji z wykonania opcji. Dzień roboczy po dniu ustalenia kursu rozliczeniowego Sposób rozliczenia Pieniężnie w polskich złotych. Tab. Standard opcji na indeks WIG20 - obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r. Źródło: Strona 4

5 Tab. Miesiące wygasania opcji i ich oznaczenia. Miesiąc Kod opcji kupna Kod opcji sprzedaży Styczeń A M Luty B N Marzec C O Kwiecień D P Maj E Q Czerwiec F R Lipiec G S Sierpień H T Wrzesień I U Październik J V Listopad K W Grudzień L X Źródło: WARUNKI OBROTU OPCJAMI NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Harmonogram sesji giełdowej jest określony zgodnie z tabelą poniżej. 08:30-08:45 FAZA PRZED OTWARCIEM (PRZYJMOWANIE ZLECEŃ NA OTWARCIE SESJI) 08:45 OTWARCIE (OKREŚLENIE KURSU NA OTWARCIU, FIXING) 08:45-16:50 FAZA NOTOWAŃ CIĄGŁYCH 16:50-17:00 FAZA PRZED ZAMKNIĘCIEM (PRZYJMOWANIE ZLECEŃ NA ZAMKNIĘCIE) 17:00 ZAMKNIĘCIE (OKREŚLENIE KURSU NA ZAMKNIĘCIU) 17:00-17:05 DOGRYWKA Tab. Harmonogram notowania instrumentów pochodnych (obowiązujący od r.). Dla opcji, podobnie jak dla pozostałych instrumentów notowanych na giełdzie, obowiązują odpowiednie kroki notowań. W określonym przedziale cenowym, dla danego instrumentu finansowego, obowiązują określone ticki albo skoki cenowe czyli dopuszczalne zaokrąglenia oznaczenia ceny w zleceniu. Systemy informatyczne giełdy i domów maklerskich nie pozwolą na przyjęcie zlecenia z innym limitem cenowym niż przyjęte w tabelach przedstawionych poniżej. OPCJE INDEKSOWE KURS INSTRUMENTU (punkt indeksowy) KROK NOTOWAŃ ( w punktach indeksowych) 0, ,01 Powyżej 50 0,05 OPCJE NA AKCJE KURS INSTRUMENTU (w PLN) KROKI NOTOWAŃ (w PLN) 0, ,01 Powyżej 50 0,05 Źródło: Opracowanie własne Strona 5

6 MARZEC CZERWIEC WRZESIEŃ GRUDZIEŃ MARZEC CZERWIEC WRZESIEŃ GRUDZIEŃ MARZEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Tab. Miesiące notowań poszczególnych serii opcji indeksowych (jedna seria opcji znajduje się w obrocie przez 12 miesięcy): Źródło: Opracowanie własne na podstawie RODZAJE POZYCJI NA OPCJACH Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje opcji: opcje kupna (call) i opcje sprzedaży (put). W każdym z rodzajów tych opcji inwestor może zająć dwa rodzaje pozycji: długą pozycję w opcji kupna (zakup opcji kupna long call), krótką pozycję w opcji kupna (sprzedaż/ wystawienie opcji kupna short call), długą pozycję w opcji sprzedaży (zakup opcji sprzedaży long put), krótką pozycję w opcji sprzedaży (sprzedaż/ wystawienie opcji sprzedaży short put). OPCJA KUPNA (CALL) Kupno opcji = Pozycja długa (LONG CALL) Sprzedaż opcji = Pozycja krótka (SHORT CALL) OPCJA SPRZEDAŻY (PUT) Kupno opcji = Pozycja długa (LONG PUT) Sprzedaż opcji = Pozycja krótka (SHORT PUT) DŁUGA POZYCJA W OPCJI KUPNA (LONG CALL) Nabywca opcji kupna, dla opcji z dostawą, zyskuje prawo (nie obowiązek) do nabycia określonych aktywów w określonym czasie w przyszłości (w dniu wykonania opcji), po ustalonej w momencie zawarcia umowy cenie. Nabywca opcji kupna w przypadku opcji rozliczanych pieniężnie nabywa prawo do otrzymania różnicy pomiędzy ceną instrumentu bazowego w dniu wykonania, a ceną wykonania opcji. Długą pozycję w opcji kupna otwiera inwestor, który przewiduje wzrost wartości instrumentu bazowego. Nabywca opcji w momencie jej zakupienia wnosi na rzecz wystawcy opcji tzw. premię opcyjną, która stanowi iloczyn ceny nabycia opcji i odpowiedniego mnożnika. Kwota wniesionej przez nabywcę premii stanowi jednocześnie jego maksymalną stratę, jaką może osiągnąć na długiej pozycji w opcji kupna (+koszt prowizji maklerskich z otwarcia i opcji). Strona 6

7 W terminie wygaśnięcia zysk, bądź stratę inwestora liczymy na podstawie wzoru: Przychód = max (cena instrumentu bazowego cena wykonania opcji; 0) Zysk/ strata = przychód zapłacona premia Prześledźmy na przykładzie kształtowanie się poziomu dochodowości otwartej długiej pozycji w opcji kupna. Np. Inwestor nabył na giełdzie wrześniową opcję kupna na indeks WIG20 z kursem wykonania 2300 pkt. OW20I za cenę 50 pkt. Przekazał więc wystawcy opcji kwotę 50 pkt x10 zł = 500zł. Zakładając, że inwestor, który nabył opcję, będzie ją utrzymywał na swoim rachunku do terminu wygaśnięcia (w tym przypadku będzie to trzeci piątek września 2014r.), to w zależności od kształtowania się wartości indeksu w dniu wygaśnięcia osiągnie on odpowiedni zysk, bądź stratę. Kurs rozliczeniowy w dniu wygaśnięcia (w pkt.) Przychód z pozycji LONG CALL (w PLN) Zysk/ strata z pozycji LONG CALL (w PLN) Tab. Rozkład rentowności długiej pozycji w opcji kupna. Zysk z opcji (w PLN) Cena instrumentu bazowego w dniu wygaśnięcia (poziom indeksu w pkt.) Schemat. Rozkład rentowności długiej pozycji w opcji kupna. Strona 7

8 Na przykładzie wyraźnie widać, że zyski inwestora otwierającego długą pozycję w opcji kupna są teoretycznie nieograniczone (o ile wartość instrumentu bazowego będzie rosła). Z kolei, jego strata (w przypadku spadku wartości instrumentu bazowego) jest ograniczona do wysokości kwoty wniesionej premii. KRÓTKA POZYCJA W OPCJI KUPNA (SHORT CALL) Wystawca (sprzedający) opcji kupna, dla opcji z dostawą ma obowiązek sprzedaży określonych aktywów, w ustalonym czasie po określonej cenie. Wystawca opcji kupna w przypadku opcji rozliczanych pieniężnie ma obowiązek do wypłacenia różnicy pomiędzy wartością instrumentu bazowego a ceną wykonania opcji. Krótką pozycję w opcji kupna otwiera inwestor, który przewiduje spadek wartości instrumentu bazowego. Rozkład zysków i strat w przypadku sprzedaży opcji kupna jest przeciwieństwem rentowności długiej pozycji w opcji kupna. W takiej sytuacji rentowność liczmy ze wzoru: Przychód = ( - ) max (cena instrumentu bazowego cena wykonania opcji; 0) Albo: Przychód = min (cena wykonania opcji cena instrumentu bazowego; 0) Zysk/ strata = przychód + otrzymana premia Np. Inwestor wystawił do sprzedaży na giełdzie wrześniową opcję kupna z kursem wykonania 2300 pkt. OW20I za cenę 50 pkt. Po tej cenie inny inwestor nabył opcję i przekazał dla wystawcy opcji kwotę 50 pkt x 10 zł = 500zł. W celu zabezpieczenia interesu nabywcy opcji, wystawca zablokował na swoim rachunku odpowiednią kwotę w depozycie zabezpieczającym. W terminie wygaśnięcia, w zależności od kształtowania się wyceny indeksu WIG20, zysk bądź strata wystawcy opcji będzie kształtowała się następująco: Kurs rozliczeniowy w dniu wygaśnięcia (w pkt.) Przychód z pozycji SHORT CALL (w PLN) Zysk/ strata z pozycji SHOIRT CALL (w PLN) Tab. Rozkład rentowności krótkiej pozycji w opcji kupna. Strona 8

9 Zysk z opcji (w PLN) Cena instrumentu bazowego w dniu wygaśnięcia (poziom indeksu w pkt.) Schemat. Rozkład rentowności krótkiej pozycji w opcji kupna. Zyski inwestora wystawiającego krótką pozycję w opcji kupna są przeciwieństwem zobowiązań inwestora nabywającego tą opcję. Maksymalny zysk jaki wystawca może uzyskać (w przypadku spadku wartości indeksu) to wysokość premii. Z kolei, maksymalna strata, jaką inwestor może ponieść (w przypadku wzrostu wartości indeksu) jest teoretycznie nieograniczona. DŁUGA POZYCJA W OPCJI SPRZEDAŻY (LONG PUT) Nabywca opcji sprzedaży, w przypadku opcji z dostawą, nabywa prawo (nie obowiązek) do sprzedania określonych aktywów w określonym czasie, po określonej cenie. Długą pozycję w opcji sprzedaży nabywa inwestor, który przewiduje spadek ceny instrumentu bazowego. Rentowność długiej pozycji w opcji sprzedaży liczymy ze wzoru: Przychód = max (cena wykonania opcji - cena instrumentu bazowego; 0) Zysk/ strata = przychód zapłacona premia Np. Inwestor nabył na Giełdzie wrześniową opcję sprzedaży z kursem wykonania 2300 pkt. OW20U za cenę 50 pkt. Przekazał więc wystawcy opcji kwotę 50 pkt x10 zł = 500zł. Zakładając, że inwestor, który nabył opcję, będzie ją utrzymywał na swoim rachunku do terminu wygaśnięcia (w tym przypadku będzie to trzeci piątek września 2014r.), to w zależności od kształtowania się wartości indeksu w dniu wygaśnięcia osiągnie on odpowiedni zysk, bądź stratę. W terminie wygaśnięcia zysk, bądź stratę inwestora liczymy na podstawie wzoru: Kurs rozliczeniowy w dniu wygaśnięcia (w pkt.) Przychód z pozycji LONG PUT (w PLN) Zysk/ strata z pozycji LONG PUT (w PLN) Strona 9

10 Tab. Rozkład rentowności długiej pozycji w opcji sprzedaży. Zysk z opcji (w PLN) Cena instrumentu bazowego w dniu wygaśnięcia (poziom indeksu w pkt.) -500 Schemat. Rozkład rentowności długiej pozycji w opcji sprzedaży. Podsumowując, zyski inwestora otwierającego długą pozycję w opcji sprzedaży są teoretycznie nieograniczone (o ile wartość instrumentu bazowego będzie malała). Z kolei, jego strata (w przypadku wzrostu wartości instrumentu bazowego) jest ograniczona do wysokości kwoty wniesionej premii (+ koszt prowizji maklerskich). KRÓTKA POZYCJA W OPCJI SPRZEDAŻY (SHORT PUT) - Wystawca (sprzedający) opcji sprzedaży ma obowiązek do kupna określonych aktywów, w określonym czasie i po ustalonej cenie. Rentowność krótkiej pozycji w opcji sprzedaży jest funkcją przeciwną do rentowności długiej pozycji w opcji sprzedaży i opisuje się ją wzorem: Przychód = ( - ) max (cena wykonania opcji - cena instrumentu bazowego; 0) Albo: Przychód = min (cena wykonania opcji cena instrumentu bazowego; 0) Zysk/ strata = przychód + otrzymana premia Np. Inwestor wystawił do sprzedaży na giełdzie wrześniową opcję sprzedaży z kursem wykonania 2300pkt. OW20U za cenę 50 pkt. Po tej cenie inny inwestor nabył opcję i przekazał dla wystawcy opcji kwotę 50 pkt x 10 zł = 500zł. W celu zabezpieczenia interesu nabywcy opcji, wystawca zablokował na swoim rachunku odpowiednią kwotę w depozycie zabezpieczającym. W terminie wygaśnięcia, w zależności od kształtowania się wyceny indeksu WIG20, zysk bądź strata wystawcy opcji będzie kształtowała się następująco: Strona 10

11 Kurs rozliczeniowy w dniu wygaśnięcia (w pkt.) Przychód z pozycji SHORT PUT (w PLN) Zysk/ strata z pozycji SHORT PUT (w PLN) Tab. Rozkład rentowności krótkiej pozycji w opcji sprzedaży. Zysk z opcji (w PLN) Cena instrumentu bazowego w dniu wygaśnięcia (poziom indeksu w pkt.) Schemat. Rozkład rentowności krótkiej pozycji w opcji sprzedaży. Zyski inwestora wystawiającego krótką pozycję w opcji są (w przypadku wzrostu wartości indeksu) ograniczone do wysokości premii. Z kolei, maksymalna strata, jaką inwestor może ponieść (w przypadku spadku wartości indeksu) jest teoretycznie nieograniczona. Strona 11

12 KUPNO OPCJI KUPNA (LONG CALL) KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (LONG PUT) SPRZEDAŻ OPCJI KUPNA (SHORT CALL) SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (SHORT PUT) Schemat. Rentowność poszczególnych pozycji na opcjach. Opcja kupna (call) Opcja sprzedaży (put) DŁUGA POZYCJA KRÓTKA POZYCJA DŁUGA POZYCJA KRÓTKA POZYCJA Nabycie opcji Wystawienie (zbycie) opcji Nabycie opcji Wystawienie (zbycie) opcji Gra na zwyżkę instrumentu bazowego Gra na zniżkę instrumentu bazowego Gra na zniżkę instrumentu bazowego Gra na zwyżkę instrumentu bazowego Inwestor płaci premię Inwestor wnosi depozyt Inwestor płaci premię Inwestor wnosi depozyt Inwestor otrzymuje premię Inwestor otrzymuje premię Uprawnia do kupna instr. bazowego po cenie wykonania Zobowiązuje do sprzedaży instr. bazowego po cenie wykonania Uprawnia do sprzedaży instr. bazowego po cenie wykonania Zobowiązuje do kupna instr. bazowego po cenie wykonania Zyski nieograniczone Strata ograniczona do wysokości przekazanej premii Zysk ograniczony do wysokości otrzymanej premii Strata nieograniczona Tab. Podsumowanie pozycji na opcjach. Zyski nieograniczone Strata ograniczona do wysokości przekazanej premii Zysk ograniczony do wysokości otrzymanej premii Strata nieograniczona Strona 12

13 POJĘCIE PREMII I DEPOZYTU Nabywca opcji wnosi na rzecz wystawcy opcji premię opcyjną, stanowiącą koszt nabycia opcji. Premia, w przypadku nabycia opcji, jest bezzwrotna. Wysokość premii opcyjnej oblicza się zgodnie ze wzorem: Wartość premii opcyjnej = kurs opcji x mnożnik Dla wystawcy opcji wysokość otrzymanej premii opcyjnej jest jednocześnie maksymalnym zyskiem, jaki może on osiągnąć z wystawienia opcji. Z drugiej strony, dla zabezpieczenia interesów obu stron transakcji opcyjnej wystawca opcji blokuje na swoim rachunku inwestycyjnym odpowiednią kwotę depozytu zabezpieczającego. Nabywca opcji nie ma obowiązku wnoszenia depozytu zabezpieczającego, ponieważ to wystawca opcji zobowiązuje się do dostarczenia kwoty rozliczenia opcji w terminie jej wygaśnięcia. Opcje określane są terminami: in-the-money, at-the-money i out-of-the-money. Opcja in-the-money (ITM, w pieniądzu) to taka opcja, która w sytuacji wykonania w danym momencie, prowadziłaby do dodatniego przepływu pieniężnego dla posiadacza opcji. Opcja at-the-money (ATM, przy pieniądzu) wykonana w danym momencie, nie prowadziłaby do żadnego przepływu pieniędzy (kurs wykonania jest równy bądź zbliżony do ceny instrumentu bazowego). Opcja out-of-the-money (OTM, poza pieniądzem) to opcja, której się nie wykonuje (nabywca opcji traci premię opcyjną, lub wystawca opcji ponosi stratę). CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CENĘ OPCJI Wyróżnia się kilka podstawowych czynników wpływających na cenę opcji: bieżąca cena rynkowa instrumentu bazowego, kurs wykonania, czas pozostający do wygaśnięcia opcji, zmienność kursu instrumentu bazowego. Cena opcji kupna Cena opcji sprzedaży Cena instrumentu bazowego Cena instrumentu bazowego Cena opcji kupna Cena opcji sprzedaży Kurs wykonania opcji Kurs wykonania opcji Strona 13

14 Cena opcji kupna Cena opcji sprzedaży Czas do wygaśnięcia Czas do wygaśnięcia Cena opcji kupna Cena opcji sprzedaży Zmienność kursu instrumentu bazowego Zmienność kursu instrumentu bazowego Opracowanie: Zespół Edukacji i Informacji Inwestorskich DM BZ WBK Aktualizacja: Opracowano na podstawie J. Hull Kontrakty terminowe i opcje wprowadzenie, WIG-Press Warszawa, H. Morawska, J. Truszkowski Finansowe instrumenty pochodne ryzyko, wycena i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009 Strona 14

Nazwa skrócona opcji. Styl wykonania opcji Instrument bazowy. wygaśnięcia. Indeks WIG20

Nazwa skrócona opcji. Styl wykonania opcji Instrument bazowy. wygaśnięcia. Indeks WIG20 1) Standard kupna i sprzedaży na Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek WIG20, określony Uchwałą Nr 11/977/2003 Rady Giełdy z dnia 19 lutego 2003 r. (z późn. zm.), na dzień aktualizacji niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaŝy (opcja sprzedaŝy) określonego

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW ABC opcji giełdowych Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, kwiecień 2015 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost i spadek

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska

Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska OPCJE NA WIG20 Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska Informacje ogólne o opcjach Terminologia Opcja KUPNA (CALL) - prawo zakupu po określonej cenie Opcja SPRZEDAŻY (PUT) - prawo sprzedaży po określonej cenie

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA OPCJI NA WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY DUŻYCH SPÓŁEK WIG20

WARUNKI OBROTU DLA OPCJI NA WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY DUŻYCH SPÓŁEK WIG20 WARUNKI OBROTU DLA OPCJI NA WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY DUŻYCH SPÓŁEK WIG20 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk. Rocznik Giełdowy 2013 Kontrakty terminowe W roku 2012 handlowano na giełdzie kontraktami terminowymi na indeksy WIG20, mwig40, na kursy walut dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz na

Bardziej szczegółowo

Opcje na WIG20 Nowe zasady obrotu. Warszawa, lipiec 2014 r.

Opcje na WIG20 Nowe zasady obrotu. Warszawa, lipiec 2014 r. Opcje na WIG20 Nowe zasady obrotu Warszawa, lipiec 2014 r. Zmiany w zasadach notowania opcji na WIG20 Zmiany w zasadach notowania opcji na WIG20 wprowadzone uchwałą Nr 804/2014 Zarządu Giełdy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Sebastian Siewiera Główny Specjalista Dział Rynku Terminowego Warszawa, marzec 2014-1- WSTĘP Kontrakty terminowe (futures) na stopy LIBOR/EURIBOR oraz obligacje skarbowe

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI ABC opcji NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny, Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach wypłaty, Dla nabywcy opcji z góry znana maksymalna strata, Nabywca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie

kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie Standard programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe określony Uchwałą Nr 561/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2013 r., z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje Zasady obrotu

Opcje na akcje Zasady obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Opcje na akcje Zasady obrotu Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Notowań i Rozwoju Rynku Zasady obrotu (1) Instrumenty bazowe (akcje

Bardziej szczegółowo

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW)

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) -opcje -kontrakty terminowe Kraków, 2014 Dom Maklerski BDM SA prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/wystawca zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Część I wstęp do opcji giełdowych. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Część I wstęp do opcji giełdowych. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Część I wstęp do opcji giełdowych Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Ogłoszenie Informujemy, że z powodów Święta Bożego Ciała wykład pt. Arbitraż, który miął się odbyć w czwartek 4 czerwca został przełożony

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA GPW. Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004

OPCJE NA GPW. Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004 OPCJE NA GPW Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004 CO TO JEST OPCJA, RODZAJE OPCJI Opcja - prawo do kupna, lub sprzedaży instrumentu bazowego po

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia dla nazw skróconych dla opcji na WIG20 są następujące:

Oznaczenia dla nazw skróconych dla opcji na WIG20 są następujące: 1. Dla której z poniższych opcji na WIG20 właściwe jest oznaczenie OW20U1310: a) Opcja sprzedaży, wygasająca we wrześniu 2010 roku z kursem wykonania 1300 pkt., b) Opcja kupna, wygasająca we wrześniu 2011

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2 Kontrakty terminowe Kontrakt terminowy Zobowiązanie obustronne do przyjęcia lub dostawy określonej ilości danego instrumentu bazowego w konkretnym momencie w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawarcia

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 Opcja to prawo do kupna instrumentu bazowego po cenie, która jest z góry określona - głosi definicja opcji. Owa cena, które jest z góry określona to tzw. cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją Nr DFL/4010/6/8/08/II/TB/23/2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Katalog instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego

Katalog instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Katalog instrumentów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją Nr DFL/4010/6/8/08/II/TB/23/2

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I ZASADY OBROTU PREZENTACJA -1-

INSTRUMENTY I ZASADY OBROTU PREZENTACJA -1- INSTRUMENTY I ZASADY OBROTU PREZENTACJA -1- PATRONI, SPONSORZY, PARTNERZY: -2- FUTURES NA WIBOR STANDARD KONTRAKTÓW 1M WIBOR 3M WIBOR 6M WIBOR Nominał 3.000.000 PLN 1.000.000 PLN 1.000.000 PLN Kwotowanie

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW Opcje 1 Opcje Narysuj: Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Profil wypłaty dla wystawcy opcji kupna. Profil wypłaty dla wystawcy opcji sprzedaży. 2 Przykład

Bardziej szczegółowo

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK:

WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK: WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK: AGORA S.A., BANK BPH S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., BRE BANK S.A., KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., NETIA S.A., PROKOM SOFTWARE S.A. Komisja Papierów

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Kurs wykonania Opcji (X) Premia (P) Punkt opłacalności X + P WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Z/S

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA STAWKI REFERENCYJNE WIBOR

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA STAWKI REFERENCYJNE WIBOR WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA STAWKI REFERENCYJNE WIBOR Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją w sprawie zatwierdzenia Warunków obrotu dla programu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Opcje Strategie opcyjne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24 materiał informacyjny 1 Kontrakty typu FUTURES Ogólne informacje: Notowane kontrakty: kontrakty terminowe na indeks IRDN24 Wykonanie kontraktu poprzez rozliczenie pieniężne

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynki i Instrumenty Finansowe Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynek Finansowy Rynek Finansowy, Rynek Kapitałowy RYNEK FINANSOWY RYNEK KAPITAŁOWY RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH RYNEK PIENIĘŻNY 3 Rynek Finansowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Opisy dla poszczególnych instrumentów finansowych zaprezentowane poniżej nie wyczerpują wszystkich związanych z ich nabyciem ryzyk. Kategorie zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE

Erste Securities Polska S.A. OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE Erste Securities Polska S.A. OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE 1. Akcje Akcje są udziałowymi papierami wartościowymi dającymi posiadaczom

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007 STRATEGIE OPCYJNE

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz. Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje

Krzysztof Mejszutowicz. Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje Krzysztof Mejszutowicz Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (022) 628 32 32 fax (022) 537 77 90

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY DUŻYCH SPÓŁEK WIG20

WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY DUŻYCH SPÓŁEK WIG20 WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY DUŻYCH SPÓŁEK WIG20 Komisja Papierów Wartościowych 1 oceniła, ze w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 16 maja 2016r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo