Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie - Problemy oraz przykłady strategii arbitrażowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie - Problemy oraz przykłady strategii arbitrażowych"

Transkrypt

1 1 dr Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie - Problemy oraz przykłady strategii arbitrażowych Wstęp Pomiędzy cenami instrumentów pochodnych oraz instrumentem bazowym muszą być spełnione specyficzne relacje. Odstępstwa od owego stanu równowagi skutkują możliwością przeprowadzania strategii arbitrażowych, co powinno w konsekwencji równoważyć rynek. Brak możliwości budowania takich strategii dowodzi, że w praktyce spełnione są owe parytety cen. Celem pracy jest przedstawienie warunków, jakie muszą być spełnione, by można było budować strategie arbitrażowe wykorzystujące fakt braku równowagi pomiędzy rynkiem opcji i kontraktów futures. Szczególny nacisk położony zostanie na organizację rynku polskiego (w zakresie handlu instrumentami i krótkiej sprzedaży) i konsekwencje przyjętych rozwiązań dla budowy strategii arbitrażowych. W części empirycznej zaprezentowane zostaną wyniki badań dla wygasłych w roku 2004 serii opcji i kontraktów terminowych wystawionych na indeks WIG20 z uwzględnieniem specyfiki notowań ciągłych. Prezentowana praca jest kontynuacją wcześniejszych badań autora dotyczących jedynie rynku kontraktów terminowych [6]. 1. Strategie arbitrażowe i instrumenty syntetyczne Pomiędzy ceną kontraktu terminowego lub opcji a ceną instrumentu bazowego (na rynku natychmiastowym spot) muszą być spełnione odpowiednie relacje. Zależności te dane są poprzez funkcję wyceny danego instrumentu (por. [3][4]). Dla kontraktu terminowego zależność tę nazywać można parytetem futures-spot, a dla opcji (osobno kupna i sprzedaży) parytetem call-spot oraz put-spot. Jeśli jednak na rynku istnieją różne instrumenty pochodne wystawione na ten sam instrument bazowy (i w szczególności wygasające w tym samym terminie), to ich ceny także muszą być powiązane odpowiednimi zależnościami parytetami. Najczęściej rozpatrywane są

2 2 parytety pomiędzy cenami opcji kupna i sprzedaży 1. Cena portfela takich opcji może być odniesiona do ceny instrumentu bazowego lub kontraktu futures. W pierwszym przypadku mówimy o klasycznym parytecie call-put-spot, natomiast w drugim - o parytecie call-put-futures. Analizuje się także osobno parytety call-futures oraz put-futures. Obszarem zainteresowania niniejszej pracy będą jedynie parytety call-putspot oraz call-put-futures, ze szczególnym uwzględnieniem tego ostatniego. Weryfikacji parytetu kupna/sprzedaży (call-put) dokonuje się poprzez sprawdzenie możliwości budowy tzw. strategii arbitrażowych. Arbitrażem jest niespekulacyjny transfer kapitału z jednego rynku na drugi, wykorzystujący różnice cenowe między odpowiednimi instrumentami. ransferu kapitału dokonuje się poprzez jednoczesne wykonanie transakcji na powiązanych rynkach, co prowadzi do uzyskania pozycji wolnej od ryzyka, gwarantującej dochód niezależnie od zmiany sytuacji rynkowej. [5] Strategie arbitrażowe mogą być tzw. strategiami samofinansującymi lub wymagającymi nakładów własnych. Za klasyczna formę strategii arbitrażowych przyjmuje się te pierwsze [5][6], które jako jedyne będą obszarem zainteresowania niniejszej pracy. Podstawą strategii arbitrażowych wykorzystujących instrumenty pochodne jest budowanie tzw. instrumentów syntetycznych [1][3][4], poprzez które rozumie się odpowiednie strategie inwestycyjne, których profil dochodu dla pewnego terminu jest zawsze identyczny z profilem (odzwierciedlanego) instrumentu. Poszczególne strategie arbitrażowe można sprowadzić zawsze do: a) kupna instrumentu (portfela) niedowartościowanego oraz krótkiej sprzedaży instrumentu syntetycznego odwzorowywującego ów instrument, b) krótkiej sprzedaży instrumentu (portfela) przewartościowanego oraz kupna odpowiedniego instrumentu (portfela) syntetycznego. Klasyczny parytet call-put-spot (pomiędzy opcjami kupna i sprzedaży oraz instrumentem bazowym) dany jest następującym wzorem [3][4][5]: X ct pt = St D0 1 + r, (1) gdzie: c t, p t ceny europejskich opcji kupna i sprzedaży z ceną wykonania równą X, S t cena instrumentu bazowego, r stopa procentowa, czas do rozliczenia instrumentów pochodnych, D 0 zdyskontowana wartość dywidendy. Zbudowanie strategii arbitrażowej w oparciu o brak parytetu call-put-spot wymaga bądź to zakupu instrumentu bazowego i późniejszego sprzedania go po cenie rozliczeniowej opcji, bądź krótkiej sprzedaży instrumentu bazowego [3][5]. Obie te sytuacje, w związku z organizacją polskiego rynku, 1 O takiej samej cenie wykonania oraz wygasające w tym samym terminie.

3 3 uniemożliwiają zbudowanie czystych, samofinansujących strategii arbitrażowych (por. pkt. 2.). Zasygnalizowanych problemów można uniknąć w przypadku budowania strategii arbitrażowej wykorzystującej nierównowagę pomiędzy rynkiem opcji a rynkiem kontraktów futures. Parytet call-put-futures dany jest następującą zależnością [1][2][3]: Ft X ct pt =, (2) 1 + r gdzie F t to cena kontraktu futures. Analizując parytet call-put-futures dysponuje się cenami trzech instrumentów. Bez znajomości ceny instrumentu bazowego, niemożliwa jest odpowiedź na pytanie, który z tych instrumentów jest źle wyceniony. 2 Możliwe jest więc zbudowanie szeregu instrumentów syntetycznych, które z punktu widzenia końcowego portfela inwestora prowadzą do tożsamych strategii. Poniżej zaprezentowano w jaki sposób buduje się odpowiednie instrumenty syntetyczne [3][4]: long synthetic futures = long call + short put, long synthetic call = long futures + long put, long synthetic put = short futures + long call, short synthetic futures = short call + long put, short synthetic call = short futures + short short synthetic put = long futures + short call, long to pozycja długa (kupno), a short krótka (wystawienie instrumentu). W dalszej części pracy analizie poddane zostaną przypadki, w których zakłada się, że to właśnie kontrakt futures jest przewartościowany lub niedowartościowany w stosunku do portfela opcji. Każdy z tych przypadków można jednak analizować względem każdego z instrumentów. abela 1. prezentuje (przy zaniechaniu opłat, prowizji i depozytów) przepływy właściwe dla strategii wykorzystywanej, gdy kontrakt futures jest przewartościowany. Strategia sprowadza się do zajęcia krótkiej pozycji w kontrakcie futures oraz długiej w syntetycznym kontrakcie powstającym z dwóch opcji. Jest to strategia samofinansująca, której wynik końcowy nie zależy od ceny instrumentu bazowego w chwili rozliczenia. W zależności od cen opcji kupna i sprzedaży, kwota (c-p) jest odpowiednio lokowana po stopie wolnej od ryzyka (r x =r f ) lub pożyczana po stopie kredytu komercyjnego (r x =r k ). Nietrudno zauważyć, że możliwość przeprowadzenia strategii arbitrażowej, która dowodziłaby braku spełnienia odpowiedniego parytetu, występuje gdy put, 2 W ogólności możliwa jest wręcz sytuacja, że każdy z instrumentów jest źle wyceniony względem instrumentu bazowego.

4 4 ( )( 1 x ) ( )( ) F > c p + r + X. Przychód arbitrażowy wynosi w tym przypadku A = F c p + r X. 1 x abela 2. prezentuje natomiast przepływy dla strategii stosowanej w przypadku niedowartościowanego (względem portfela opcji ) kontraktu futures. Podejmowane działania abela 1. Strategia typu long futures Przepływy Przepływy w dniu dzisiaj S X S < X > Wystawienie futures 0 F S Kupno call Wystawienie put Kredyt c p > 0; rx = rk Lokata c p < r = r 0; x f c S X 0 + p 0 S X c p ( c p)( + r ) 1 x Wynik 0 F X ( c p)( + r ) Źródło: opracowanie własne. Podejmowane działania 1 x abela 2. Strategia typu short futures Przepływy Przepływy w dniu dzisiaj S X S < X > Kupno futures 0 S F Kupno put p 0 X S Wystawienie call c X S 0 Kredyt p c > 0; rx = rk Lokata p c < r = r 0; x f p c ( p c)( + r ) 1 x Wynik 0 X F ( p c)( + r ) Źródło: opracowanie własne. 1 x Warunek możliwości arbitrażu przyjmuje postać ( )( 1 x ) Dochód arbitrażowy wynosi natomiast A = ( c p)( + r ) + X F. 1 x F < c p + r + X. Niestety budowanie strategii arbitrażowych w praktyce nie jest tak proste. Niezbędne jest uwzględnienie specyfiki rynku oraz wszelkich opłat, prowizji, depozytów. 2. Uwarunkowania polskie - depozyty, opłaty, prowizje

5 5 W dalszej części pracy uwaga skierowana będzie jedynie na strategie arbitrażowe oparte na instrumentach pochodnych wystawionych na kurs indeksu WIG20. W każdej chwili znajdują się w obrocie 3 serie kontraktów wygasających w trzech najbliższych miesiącach z cyklu: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień oraz przynajmniej 16 opcji (łącznie kupna i sprzedaży) o zróżnicowanych cenach wykonania wygasających w dwóch najbliższych miesiącach z wymienionego cyklu. Zarówno kontrakty, jak i opcje wygasają w trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. Ostateczny kurs rozliczeniowy dla tych instrumentów określony jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości indeksu WIG20 w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych, oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej. W przypadku strategii wynikających z przewartościowania kontraktu lub portfela opcji względem poziomu indeksu, zakłada się, że w dniu rozliczenia, sprzedaż instrumentu bazowego (portfela akcji) odbywa się właśnie po tzw. cenie rozliczeniowej. W ogólności tak być nie musi, co wprowadza element ryzyka i dyskwalifikuje taką strategie jako strategię arbitrażową 3. Gdy instrument lub instrumenty pochodne są niedowartościowane względem indeksu, niezbędna jest tzw. krótka sprzedaż instrumentu podstawowego (w tym przypadku indeksu WIG20, czyli portfela akcji). Zgodnie z obowiązującymi regulacjami przedmiotem krótkiej sprzedaży mogą być jedynie akcje spółek, których kapitalizacja wynosi co najmniej 250 mln zł, a średnia arytmetyczna wartości obrotów z ostatnich 10 sesji wynosi nie mniej niż 1 mln zł. Często dochodzi do sytuacji, że nie wszystkie spółki z indeksu WIG20 mogą być sprzedawane krótko w danym dniu. Po zawarciu transakcji blokowana jest kwota depozytu podstawowego w wysokości 130% wartości transakcji, co uniemożliwia budowę strategii samofinansującej. Dodatkowo, gdy pożyczkodawca żąda wcześniejszego zwrotu akcji (a dom maklerski nie ma możliwości pożyczenia akcji od innego uczestnika rynku), inwestor zmuszony jest do odkupienia akcji do godziny 15:00 w drugim dniu sesyjnym po wezwaniu, co stanowi także element ryzyka. Problemu z krótką sprzedażą nie rozwiązuje także wystawienie jednostki indeksowej. Z przedstawionych powyżej powodów, strategii budowanych w oparciu o parytet call-put-spot, nie można uznać w warunkach polskich za arbitrażowe w dosłownym sensie tego pojęcia. Problemów tych unika się w przypadku budowania strategii arbitrażowych w oparciu o brak parytetu call-put-futures. W praktyce niezbędne jest jednak 3 Inwestor ma możliwość redukowania tego ryzyka poprzez sprzedaż instrumentu bazowego w pakietach w okresie ustalania ceny rozliczeniowej. Podejście to nie eliminuje jednak ryzyka w sposób całkowity.

6 6 uwzględnienie wszystkich dodatkowych opłat i depozytów zabezpieczających, które często mają kluczowe znaczenie. Prezentowane i wykorzystywane później wartości opłat pochodzą z taryfy opłat i prowizji 4 DM BZ WBK na dzień W chwili otwarcia lub zamknięcia pozycji w kontraktach futures lub opcjach, dom maklerski pobiera opłatę w wysokości 13 zł od 1 sztuki instrumentu. W sytuacji, gdy instrument wygasa i jest rozliczany, pobierana jest opłata 10 zł. Konieczne jest także uwzględnienie wymaganych depozytów. Parametry potrzebne do wyznaczenia wielkości depozytów ogłaszane są codziennie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W przypadku otwarcia pozycji w kontraktach, obie strony (długa i krótka) wnoszą depozyt zabezpieczający liczony jako procent od wartości transakcji. W przypadku opcji, depozyty zabezpieczające wymagane są wyłącznie od wystawców opcji. W praktyce dla portfela instrumentów pochodnych zawierającego opcje wykorzystuje się tzw. Model Portfelowej Kalkulacji Ryzyka, w którym (dla każdego instrumentu bazowego) generowanych jest 16 scenariuszy zmian cen oraz zmienności tego instrumentu. Dla każdego scenariusza wyznaczana jest teoretyczna wartość wystawionej opcji, która określa wysokość wymaganego depozytu oraz wartość depozytu niezbędnego do zabezpieczenia zmian cen kontraktów futures. Łączny depozyt wyznaczany jest jako maksymalna wartość depozytu w poszczególnych scenariuszach i uwzględnia korelacje pomiędzy cenami instrumentów. Skomplikowana procedura wyznaczania depozytu utrudnia testowanie parytetu call-put-futures dla danych historycznych. W niektórych samofinansujących strategiach arbitrażowych wymagane jest zaciągnięcie kredytu. Błędem jest zakładanie, iż uzyskuje się kredyt według stopy wolnej od ryzyka. W pracy wykorzystano tzw. linię kredytową pod zakup papierów wartościowych BZ WBK, której oprocentowanie wynosi 16%. 3. Strategie arbitrażowe z uwzględnieniem kosztów i depozytów Uwzględnienie organizacji rynku wprowadza modyfikację do tabel przepływów dla strategii arbitrażowych. Dodatkowo uwzględniono tzw. spread bid-ask. Indeksy k i s oznaczają odpowiednio ceny zakupu i sprzedaży dla kontraktów futures i opcji. abela 3. prezentuje przepływy dla strategii z niedowartościowanym kontraktem futures, natomiast abela 4. - z przewartościowanym kontraktem. Poprzez op oznaczono opłaty otwarcia pozycji w kontraktach i opcjach, poprzez rozl opłaty za rozliczenie kontraktów oraz opcji, d f, d c, d p depozyty 4 Zakłada się, że transakcje zawierane są przez Internet.

7 7 odpowiednio wnoszone od pozycji w kontrakcie futures, opcji kupna i sprzedaży. Dla skrócenia zapisu, poprzez d oznaczono łączny depozyt wynikający z portfela opcji i kontraktu futures. abela 4. Strategia typu long futures z opłatami i depozytami Przepływy w dniu Podejmowane działania Przepływy dzisiaj X S < X Kupno futures Kupno put S op d f k > S F + d rozl pk op 0 X S rozl Wystawienie call + cs op dc X S rozl 0 Kredyt lub lokata p c 3op d Wynik 0 Źródło: opracowanie własne. k + + ( p c + 3op + d )( 1+ r ) s k s x X F + d 2rozl k ( p c 3op d )( 1 r ) k k x abela 5. Strategia typu short futures z opłatami i depozytami Przepływy w dniu podejmowane działania Przepływy dzisiaj X S < X wystawienie futures kupno call S op d f s ck op > F S + d rozl S X rozl 0 wystawienie put + ps op d p 0 S X rozl kredyt lub lokata c p 3op d k + + ( c p + 3op + d )( 1+ r ) s k s x wynik 0 Źródło: opracowanie własne. F X + d 2rozl s ( c p 3op d )( 1 r ) k s x W sytuacji niedowartościowania kontraktu futures, arbitraż jest możliwy, F < X p c + 3op + d 1+ r + d 2rozl. gdy ( )( ) k k s x Warunkiem zaistnienia możliwości arbitrażu w sytuacji niedowartościowania F > c p + 3op + d 1+ r + X d + 2rozl. kontraktu futures jest warunek ( )( ) s k s x Jak łatwo zauważyć, uwzględnienie opłat i depozytów prowadzi do uzyskania przedziału wartości ceny kontraktu futures, dla której niemożliwe jest osiąganie dochodu arbitrażowego. Zaniedbano oczywiście procedurę codziennego rozliczania depozytów (równanie do rynku). Powyższe rozważania uzupełnione zostaną przykładami strategii arbitrażowych dla rynku polskiego.

8 8 4. Przykłady strategii arbitrażowych W poniższych przykładach wykorzystano informacje o zawartych transakcjach na kontraktach terminowych oraz opcjach, które wygasły w marcu, czerwcu i wrześniu 2004 roku. Przykład pierwszy ujmuje depozyty w sposób pełen na podstawie codziennej informacji przedstawianej przez KDPW 5. Przykład 1. Dnia roku o godzinie 9:35 zawarto transakcję na kontraktach futures FW20Z4 po cenie 1840 pkt, na opcjach kupna OW20L4180 po cenie 56 pkt oraz na opcjach sprzedaży OW20X4180 po cenie 23 pkt. Wszystkie instrumenty wygasają dnia , czyli za 28 dni. ak zwany mnożnik dla każdego instrumentu wynosi 10 zł za 1 punkt indeksowy. Sprawdzono, czy istniała możliwość osiągnięcia przychodu arbitrażowego. W przypadku strategii short futures - long synthetic futures wymagany łączny depozyt wynosił 194,46 zł, natomiast dla strategii short futures long synthetic futures ,19 zł. Poniżej przedstawiono wyliczenia krytycznych wartości F ˆs, F ˆk (w zł) dla których możliwy byłby arbitraż. 28 ˆF s ( , 46) = , , = 18395, ˆF k ( , 19) = , , = 18259, Ponieważ F = 1840 pkt > 1839, 591 pkt, możliwy był przychód arbitrażowy w s wysokości 4,09 zł poprzez zbudowanie strategii typu short futures. Strategia typu long futures nie umożliwiała oczywiście w tym przypadku arbitrażu, gdyż F = 1840 pkt<1825 /, 94 pkt. k Przykład 2. - Przypadek tzw. 100 sekund Dnia roku na rynku kontraktów futures nastąpiły gwałtowne zmiany kursu kontraktu FW20H4 wynikające ze zlecenia sprzedaży, a później kupna 4000 kontraktów po każdej cenie złożonego przez pracownika pewnego domu maklerskiego. Sprawę badała nawet Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. abela 6. prezentuje ceny instrumentów oraz w ostatnich 3 kolumnach wolumen obrotu. Cena wykonania opcji 1400 pkt. abela 6. Przypadek 100 sekund czas cena futures cena call cena put wolumen futures wolumen call wolumen put 5 Na stronie KDPW zamieszczany jest jedynie arkusz kalkulacyjny właściwy dla danego dnia.

9 9 9: , : , : , Źródło: ftp.bossa.pl (opracowanie własne) O godz.15:18 istniała możliwość zawarcia transakcji arbitrażowej związku z przewartościowaniem kontraktu futures. Zrezygnowano z wyznaczania depozytu łącznego. Przyjęto, że od pozycji w kontrakcie futures należy wnieść depozyt w wysokości 6% (co jest dość typową wartością). Depozyt od krótkiej pozycji w opcji sprzedaży przyjęto jako 120% wartości opcji. Nie uwzględniono efektu redukcji ryzyka ( d = % 1031, d = 10 5, 1 120% 61). f W praktyce łączny depozyt byłby niższy od sumy depozytów dla pojedynczych instrumentów. Pomimo tak zawyżonej wartości depozytu istniały możliwości korzystnej strategii arbitrażowej typu short futures long synthetic futures. Niezbędne obliczenia przedstawiono poniżej: 44 F = ( ) 1+ 0, A = 17180zł 16235zł = 945 zł Przychód arbitrażowy wynosiłby w tym przypadku 945 zł. Niestety w danym momencie wolumen transakcji na opcjach kupna i sprzedaży wyniósł jedynie po 1 sztuce, co uniemożliwiało skorzystanie z efektu skali. Warunki do zawarcia transakcji arbitrażowej trwały w rzeczywistości około kilkudziesięciu sekund. Zbudowanie odpowiedniej strategii wymagałoby od inwestora ogromnego refleksu, bądź automatycznego systemu składania zleceń. Przykład 3. Każdy wiersz w abeli 7. prezentuje w sposób zbiorczy analizę możliwości arbitrażu na podstawie pary opcji kupna i sprzedaży oraz kontraktu futures. rzy pierwsze kolumny określają kody odpowiednich instrumentów. Analizy dokonać można jedynie dla zrealizowanych transakcji, gdyż brak jest dostępnych danych o zleceniach złożonych, lecz niezrealizowanych. Potencjalnie mogło być więc więcej możliwości arbitrażu. Nie ma też żadnej pewności, że transakcje potencjalnie składające się na strategię arbitrażową dokonane zostały przez jednego uczestnika rynku. Pełniejsza analiza nie jest jednak możliwa ze względu na brak ogólnie dostępnych danych. W kolumnie piątej przedstawiono liczbę sytuacji, gdy w ciągu 1 minuty dokonano transakcji na każdym z analizowanych instrumentów, co potencjalnie umożliwiało arbitraż. Ponieważ zaniedbano dokładną analizę kosztów wniesienia depozytów, za potencjalnie dochodowe strategie przyjęto subiektywnie te, które p

10 10 umożliwiały dochód powyżej 50 zł. Na podstawie prezentowanych wyników można zauważyć, że liczba możliwych transakcji jest bardzo niewielka, co świadczy o braku płynności. Niewielka pozostaje też liczba potencjalnie dochodowych transakcji. abela 7. Analiza liczby potencjalnych transakcji arbitrażowych OW20krccc liczba FW20k data liczba przeważający potencjalnie r call put wygaśnięcia transakcji typ strategii dochodowych H4 C4140 O long H4 C4150 O short H4 C4160 O short H4 C4170 O long/futures H4 C4180 O long/futures M4 F4150 R long M4 F4160 R short M4 F4170 R long/futures M4 F4180 R long/futures M4 F4190 R short U4 I4160 U long/futures U4 I4170 U short U4 I4180 U short U4 I4190 U long/futures Źródło: opracowanie własne. Podsumowanie Na podstawie prezentowanych rozważań i przykładów, a także obserwacji rynkowych, można wysnuć następujące wnioski dotyczące zachowania parytetu call-put-futures w warunkach polskich. Poza nielicznymi bardzo wyjątkami rynek znajduje się w równowadze zachowując parytet call-put-futures. Brak płynności zwiększa potencjalne zyski arbitrażowe, ale zmniejsza możliwości budowy strategii arbitrażowych. Im krótszy termin do wygaśnięcia instrumentów, tym niższe potencjalne zyski arbitrażowe. Arbitraż wymaga ciągłego monitoringu sytuacji na rynku, dlatego dostępny jest raczej wyspecjalizowanym uczestnikom rynku, którzy posiadają wręcz automatyczne systemy transakcyjne. Zyski arbitrażowe na GPW zazwyczaj są niewielkie, ponieważ wolumen obrotu instrumentami pochodnymi jest mały (brak efektu skali).

11 11 W większości przypadków osiągane ewentualnie przychody arbitrażowe są zbyt niskie, by wynagrodzić inwestorowi koniecznośc monitorowania rynku, codziennego rozliczania i ewentualnego uzupełniania depozytów zabezpieczających aż do wygaśnięcia instrumentów i zamknięcia strategii. Literatura [1] Draper P., Fung J., A Study of Arbitrage Efficiency Between the FSE-100 Index Futures and Options Contracts, University of Edinburgh, net2.hkbu.edu.hk/~brc/fdp pdf, 2001 [2] Fung J., Mok H., Index Options-Futures Arbitrage: A Comparative Study with Bid-Ask and ransaction Data, Department of Finance & Decision Sciences, Hong Kong Baptist University, 2001, net2.hkbu.edu.hk/~brc [3] Hull J., Option, Futures & Other Derivatives, Prentice Hall, 1999 [4] Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 1997 [5] Kuziak K., Arbitraż w teorii i praktyce rynków finansowych. Rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2000 [6] Piontek K., Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem kontraktów terminowych, III Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów (praca w druku), 2004 Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie Celem pracy jest analiza na ile, na giełdzie warszawskiej, zachowany jest parytet pomiędzy cenami opcji kupna i sprzedaży oraz kontraktami futures. Weryfikacja wspomnianego parytetu odbywa się poprzez analizę możliwości budowania strategii arbitrażowych. Zaprezentowano schematy budowy takich strategii dla niedowartościowanego i przewartościowanego kontraktu futures. Rozważania teoretyczne uzupełnione zostały o konsekwencje pewnych praktycznych rozwiązań i uwarunkowań dotyczących rynku polskiego. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań dla wygasłych w 2004 roku (do listopada) serii opcji i kontraktów na WIG20. Verification of put-call parity for polish options he introduction on the WSE options on WIG20 index, caused (at least in theory) the possibility of applying arbitrage transactions. he arbitrage is possible while prices of the options and index or options and futures do not

12 12 fulfil specific conditions put-call-spot-parity or put-call-futures-parity. Verification of the second conditions for young polish market is presented. he intraday data are used. Author presents arbitrage strategies, theoretically possible currently on the WSE for futures and options on WIG20 index. he main goal is to assess if there has been a possibility to construct such strategies in the past and to evaluate duration of such opportunities and a scale.

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej Krzysztof Mejszutowicz Dział Instrumentów Finansowych Dlaczego krótka sprzedaż jest niezbędna

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Instrumenty pochodne 2014 Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Jerzy Dzieża, WMS, AGH Kraków 28 maja 2014 (Instrumenty pochodne 2014 ) Wycena equity derivatives

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2 Kontrakty terminowe Kontrakt terminowy Zobowiązanie obustronne do przyjęcia lub dostawy określonej ilości danego instrumentu bazowego w konkretnym momencie w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawarcia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI ABC opcji NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny, Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach wypłaty, Dla nabywcy opcji z góry znana maksymalna strata, Nabywca

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zysk/strata Zysk 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Strata 1 Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot Cena wykonania 2 Zysk/strata Zysk 1 Strata 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Zysk/Strata

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH Instrukcja obsługi * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Część IX Hedging. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego

Część IX Hedging. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Część IX Hedging Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Zadanie Domowe Z jakim oprocentowaniem (w skali roku) możemy zaciągnąć pożyczkę w wysokości 10,000 PLN na trzy miesiące, do 18 września (3

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20

MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20 Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska Uniwersytet Warszawski MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20 Wprowadzenie Kryzys finansowy zapoczątkowany bankructwem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Część X opcje indeksowe. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego

Część X opcje indeksowe. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Część X opcje indeksowe Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Agenda 1. Co to jest indeks? 2. Obliczanie indeksu 3. Kontrakty indeksowe 4. Opcje indeksowe 5. Syntetyki Co to jest indeks? Indeks

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 5. Wycena opcji modele dyskretne Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007 STRATEGIE OPCYJNE

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość indeksu WIG20

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynku opcji. Marek Suchowolec

Wprowadzenie do rynku opcji. Marek Suchowolec Wprowadzenie do rynku opcji Marek Suchowolec Plan Bibliografia Historia opcji Definicja opcji Porównanie opcji do polisy ubezpieczeniowej Rodzaje opcji Animatorzy opcji Depozyty zabezpieczające Warranty

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego)

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne Matematyka finansowa - 8 Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne W ujęciu probabilistycznym cena akcji w momencie t jest zmienną losową P t o pewnym (zwykle nieznanym) rozkładzie prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I ZASADY OBROTU PREZENTACJA -1-

INSTRUMENTY I ZASADY OBROTU PREZENTACJA -1- INSTRUMENTY I ZASADY OBROTU PREZENTACJA -1- PATRONI, SPONSORZY, PARTNERZY: -2- FUTURES NA WIBOR STANDARD KONTRAKTÓW 1M WIBOR 3M WIBOR 6M WIBOR Nominał 3.000.000 PLN 1.000.000 PLN 1.000.000 PLN Kwotowanie

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH Tomasz Uściński, XTB Wall Street, Zakopane 2007 1 ArbitraŜ MoŜliwość osiągania zysków bez ryzyka z

Bardziej szczegółowo

Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * *

Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * * Instrukcja obsługi Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

O możliwościach arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

O możliwościach arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie O możliwościach arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Jerzy A. Dzieża Maj 2005 Spis treści O arbitrażu wstępne rozważania... 3 1. Transakcje arbitrażowe: rynek kasowy - rynek kontraktów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

ETF - czyli kup sobie indeks

ETF - czyli kup sobie indeks ETF - czyli kup sobie indeks Definicja ETF: Otwarty fundusz indeksowy charakteryzujący się możliwością stałej kreacji i umarzania jednostek, notowany na giełdzie, prosty, przejrzysty, o dużej płynności,

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaŝy (opcja sprzedaŝy) określonego

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI Kontrakty terminowe i forex Grzegorz Zalewski SPIS TREŚCI Część I Teoria Rozdział pierwszy: Zasady działania rynków terminowych Otwieranie i zamykanie pozycji Pozycje długie i krótkie Równanie do rynku

Bardziej szczegółowo

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji.

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji. Dział Rozwoju Rynku Terminowego Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji. Zmiana wartości nominalnej akcji czyli split i reverse split Split jest podziałem

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne - Zadania

Instrumenty pochodne - Zadania Jerzy A. Dzieża Instrumenty pochodne - Zadania 27 marca 2011 roku Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Zadania 1. Spekulant zajął krótką pozycję w kontrakcie forward USD/PLN zapadającym za 2 miesiące o nominale

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24 materiał informacyjny 1 Kontrakty typu FUTURES Ogólne informacje: Notowane kontrakty: kontrakty terminowe na indeks IRDN24 Wykonanie kontraktu poprzez rozliczenie pieniężne

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Podstawowe pojęcia Opcja: in-the-money (ITM call: wartość instrumentu podstawowego > cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne w mbanku

Instrumenty pochodne w mbanku Instrumenty pochodne w mbanku Instrumenty pochodne informacje podstawowe..2-5 Kontrakty terminowe jak to działa?...6-10 Kontrakty terminowe notowanie na GPW 11-15 Kontrakty terminowe rozliczenia w KDPW..16-28

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW Zlecenia bez limitu ceny: RODZAJE ZLECEŃ NA GPW PKC - zlecenie po każdej cenie PCR - zlecenie po cenie rynkowej PCRO - zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie Zlecenie z limitem ceny W tego typu zleceniach,

Bardziej szczegółowo

OPCJE II FINANSE II ROBERT ŚLEPACZUK. Opcje II

OPCJE II FINANSE II ROBERT ŚLEPACZUK. Opcje II Opcje II W obrocie opcjami stosuje się różnego rodzaju strategie. Stosują je zarówno nabywcy, jak i wystawiający opcje. Na poprzednich ćwiczeniach poznaliśmy cztery podstawowe strategie, nazywane również

Bardziej szczegółowo

Komunikat GPW w sprawie ukształtowania się kursów zamknięcia na sesji giełdowej w dniu 12 listopada 2008 r.

Komunikat GPW w sprawie ukształtowania się kursów zamknięcia na sesji giełdowej w dniu 12 listopada 2008 r. Komunikat GPW w sprawie ukształtowania się kursów zamknięcia na sesji giełdowej w dniu 12 listopada 2008 r. Podłoże i przyczyny sytuacji w fazie ustalania kursu zamknięcia w dniu 12 listopada W dniu 12.11.2008r.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania

Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania Prezentuje: Paweł Cymcyk Analityk Przygotował: Krzysztof Dresler Chief Financial Officer Xelion. Doradcy Finansowi UniCredit Group O giełdzie Tradycje

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii opcyjnych *

Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii opcyjnych * ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 853 863 Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii

Bardziej szczegółowo

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW)

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) -opcje -kontrakty terminowe Kraków, 2014 Dom Maklerski BDM SA prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7 Ćwiczenia 7 Historia instrumentów pochodnych Instrumenty pochodne powstały w celu zabezpieczenia podmiotów gospodarczych przed ryzykiem zmiany cen towarów. Transakcje na pniu Następnie ryzykiem rynkowym:

Bardziej szczegółowo