K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K O N T R A K T Y T E R M I N O W E"

Transkrypt

1 "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek Stypendysta projektu Matematyka najpewniejszym kapitałem absolwenta współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Przykład 1 Rozliczenie z dostawą instrumentu bazowego na przykładzie kontraktów na akcje spółki KGHM. Zgodnie ze standardem instrumentu na jeden kontrakt terminowy przypada 100 sztuk akcji. Załóżmy, że zawieramy transakcję po kursie 130 zł. W przypadku rozliczenia z dostawą w terminie wygaśnięcia: sprzedający kontrakt (wystawca) musi dostarczyd 100 sztuk akcji spółki KGHM, w zamian otrzymując od nabywcy kontraktu środki pieniężne wysokości zł (=130 zł x 100 sztuk), nabywca kontraktu otrzymuje od wystawcy 100 sztuk akcji spółki KGHM, w zamian za które musi zapłacid kwotę zł.

3 Rozliczenie pieniężne W tym przypadku jedna ze stron transakcji wypłaca drugiej kwotę pieniężną nazywaną KWOTĄ ROZLICZENIA (ang.: settlement value). Kwota rozliczenia stanowi zysk z inwestycji w kontrakty.

4 Ostateczny kurs rozliczeniowy (final settlement price) Dla kontraktów na indeksy giełdowe śr. arytm. z wartości z ostatniej godziny notowao ciągłych oraz wartości indeksu ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej Dla kontraktów na akcje średnia ważona obrotami kursów wszystkich transakcji zawartych w ciągu całej sesji giełdowej

5 Efekt dźwigni finansowej

6 Przykład 4 (nabywca kontraktu) Zgodnie ze standardem instrumentu na jeden kontrakt terminowy KGHM przypada 100 akcji. Załóżmy, że zawieramy transakcje po kursie 100 zł, a wartośd depozytu zabezpieczającego wynosi zł. Przed zawarciem transakcji na kontraktach nabywca oraz wystawca muszą w biurze maklerskim złożyd depozyty wysokości zł,

7 Transakcja na kontraktach na KGHM po kursie 100 zł oznacza wartośd transakcji zł (kurs kontraktu 100 zł x 100 sztuk). Załóżmy, że w terminie wygaśnięcia kurs akcji KGHM rośnie o 10% i ostateczny kurs rozliczeniowy zostaje wyznaczony na poziomie 110 zł. Wzrost wartości instrumentu bazowego oznacza, że na tej inwestycji zarobił nabywca kontraktu, a stracił jego wystawca.

8 Kwota rozliczenia = (110 zł 100 zł) x 100 akcji = zł (tyle zarobił nabywca kontraktu). Zatem na depozyt zabezpieczający wpłynie nam dodatkowe 1000 zł. Wyznaczmy teraz stopę zwrotu, czyli wielkośd, która pokazuje, jaka była rentownośd zaangażowanych w inwestycję kapitałów. Pamiętajmy, że aby kupid kontrakt wystarczyło zainwestowad jedynie zł (depozyt zabezpieczający), nie musieliśmy posiadad pełnej wartości kontraktu, czyli zł. Stopa zwrotu = kwota rozliczenia/ wartośd depozytu = zł / zł = 67%.

9 Powyższy przykład udowadnia, że w efekcie zmiany wartości instrumentu bazowego o 10% nabywca kontraktu osiągnął stopę zwrotu aż 67%. Zyski na kontrakcie były prawie 7-krotnie wyższe niż zyski z bezpośredniej inwestycji w akcje spółki KGHM. Tak właśnie działa efekt dźwigni finansowej.

10 Zamknięcie pozycji przed terminem wygaśnięcia

11 Mnożniki Mnożnik to wielkośd, która po przemnożeniu przez kurs kontraktu daje nam wartośd kontraktu. W kontraktach terminowych na akcje mnożnik jednocześnie wskazuje na liczbę akcji przypadających na jeden kontrakt. Wszystkie kontrakty na akcje notowane na GPW mają identyczny mnożnik na poziomie 100 (100 akcji przypada na jeden kontrakt). Zatem jeżeli na kontraktach na akcje zrobimy transakcję np. po kursie 150 zł, oznacza to, że zawarliśmy transakcję o wartości zł (kurs 150 zł x mnożnik 100).

12 Mechanizm równania do rynku Depozyt zabezpieczający wnoszony w biurze maklerskim gwarantuje wypłacalnośd strony transakcji do wysokości tego depozytu.

13 Codzienna kalkulacja kwoty rozliczenia może się odbywad z wykorzystaniem następujących danych: kursu otwarcia pozycji, kursu zamknięcia pozycji, ostatecznego kursu rozliczeniowego, dziennego kursu rozliczeniowego

14 Dzienny kurs rozliczeniowy jest wyznaczany codziennie po zakooczeniu sesji giełdowej. Od ostatecznego kursu rozliczeniowego różni się głównie tym, że jest wyznaczany z wykorzystaniem kursów kontraktów terminowych. Kurs ostateczny natomiast wyznacza się, wykorzystując wartości instrumentu bazowego. Algorytm kalkulacji kursu dziennego jest identyczny dla wszystkich kontraktów terminowych, niezależnie od instrumentu bazowego (algorytm kursu ostatecznego jest różny dla różnych grup kontraktów).

15 Dzienny kurs rozliczeniowy równy jest kursowi zamknięcia kontraktów, czyli kursowi ostatniej zawartej w danym dniu transakcji na danym instrumencie. Jeśli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy.

16 Dla inwestora, który otwiera pozycję długą. inwestor otwiera i zamyka pozycję w kontrakcie na tej samej sesji dzienną kwotę rozliczenia stanowi różnica pomiędzy kursem zamknięcia pozycji a kursem otwarcia pozycji. Wynik mnożymy przez mnożnik oraz przez liczbę kontraktów w transakcji (tzw. wolumen),

17 inwestor otworzył pozycję i nie zamknął jej na tej samej sesji dzienną kwotę rozliczenia stanowi różnica pomiędzy wyznaczonym na koniec sesji dziennym kursem rozliczeniowym a kursem otwarcia pozycji. Wynik mnożymy przez mnożnik oraz wolumen,

18 inwestor trzyma otwartą pozycję przez kilka sesji dzienną kwotę rozliczenia wyznaczoną na koniec kolejnych sesji, kiedy inwestor trzyma otwartą pozycję, stanowi różnicę pomiędzy dziennym kursem rozliczeniowym wyznaczonym na koniec danego dnia, a dziennym kursem rozliczeniowym wyznaczonym na koniec poprzedniej sesji giełdowej. Wynik mnożymy przez mnożnik oraz wolumen,

19 inwestor zamyka pozycję (nie jest to pozycja otwarta na tej samej sesji) dzienną kwotę rozliczenia stanowi różnica pomiędzy kursem zamknięcia pozycji a dziennym kursem rozliczeniowym wyznaczonym na koniec poprzedniej sesji giełdowej. Wynik mnożymy przez mnożnik oraz wolumen,

20 inwestor utrzymuje pozycję do wygaśnięcia dzienną kwotę rozliczenia stanowi różnica pomiędzy ostatecznym kursem rozliczeniowym a dziennym kursem rozliczeniowym z dnia poprzedniego lub kursem otwarcia, jeżeli pozycja została otwarta w dniu wygaśnięcia.

21 Przykład: Zakładamy, że na sesji T inwestor kupuje jeden kontrakt terminowy na WIG20 po kursie pkt

22 Warianty Inwestor otwiera i zamyka pozycję na tej samej sesji giełdowej (sesji T). Kurs zamknięcia pozycji 3020 pkt Inwestor otwiera pozycję na sesji T, po czym zamyka na sesji T+2, (Kurs zamknięcia po sesji T wynosi 3029, po sesji T+1 wynosi 3005, po sesji T+2 wynosi 3043) Kalkulacja kwoty rozliczenia = (3020 pkt 3002 pkt) x 10 zł x 1 = + 18 pkt x 10 zł = 180 zł Po sesji T = (3029 pkt 3002 pkt) x 10 zł x 1 = + 27 pkt x 10 zł= 270 zł Po sesji T+1 = (3005 pkt 3029 pkt) x 10 zł x 1= =- 24 pkt x 10zł = =- 240 zł Po sesji T+2 = (3043 pkt 3005 pkt) x 10 zł x 1 = =+ 38 pkt x 10zł = = 380 zł Wynik inwestycji = 180 zł = zł 240 zł zł = 410 zł

23 Depozyty zabezpieczające 1)Depozyt wstępny 2)Depozyt właściwy (minimalny)

24 Standardy kontraktów terminowych Kontrakty terminowe są notowane w seriach serie kontraktów różnią się od siebie terminami wygaśnięcia oraz instrumentami bazowymi. Dla każdego instrumentu bazowego zawsze w obrocie pozostaje kilka serii, np. w przypadku kontraktów na indeks WIG20 są to 4 serie o różnych terminach wygaśnięcia.

25 Standardy kontraktów terminowych FXYZkr F rodzaj instrumentu (futures) XYZ skrót nazwy instrumentu bazowego, np.: -W20 dla indeksu WIG20, k kod określający miesiąc wykonania - H marzec, - M czerwiec, - U wrzesieo, - Z grudzieo. r ostatnia cyfra roku wygaśnięcia

26 Jedna seria kontraktów na indeksy giełdowe pozostaje w obrocie przez 12 miesięcy. Jedna seria kontraktów na akcje pozostaje w obrocie przez 9 miesięcy. Powyższe kontrakty wygasają w trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia. W tym dniu kooczy się obrót kontraktami terminowymi.

27 widełki statyczne: kontrakty indeksowe = +/- 5% kontrakty na kursy akcji = +/- 5% kontrakty terminowe na kursy walut = +/- 3% kontrakty na obligacje = 1,5 punktu procentowego widełki dynamiczne: kontrakty na WIG20 = 25 punktów indeksowych kontrakty na mwig40 = 30 punktów indeksowych kontrakty na kursy akcji = +/- 3,5% kontrakty terminowe na kursy walut = 4 zł kontrakty na obligacje = 0,4 punktu procentowego

28 Maksymalny wolumen zlecenia Kontrakty na indeksy = 500 kontraktów Kontrakty na kursy walut = 100 kontraktów Kontrakty na akcje = 500 kontraktów Kontrakty na obligacje = 500 kontraktów

29 W analizie notowao na rynku kontraktów terminowych kluczowe znaczenie mają: wolumen obrotu (ang. volume turnover), liczba otwartych pozycji (LOP) (ang. number of open interest), baza.

30 Zasady obserwacji LOP Jeśli w czasie zwyżki LOP rośnie, potwierdza trend wzrostowy i sygnalizuje, że można zwiększad długie pozycje Gdy LOP rośnie, a ceny spadają, oznacza to, że aktywnie działają łapacze dołków. (sprzedawaj krótko) Jeśli LOP rośnie, a cena jest w trendzie horyzontalnym, oznacza to przyszłe spadki. Można oczekiwad, że jest to oznaką otwierania nowych, krótkich pozycji przez inwestorów zabezpieczających się na rynku futures

31 Jeśli LOP spada w trendzie horyzontalnym jest to oznaką pokrywania krótkich pozycji przez inwestorów zabezpieczających się na rynku futures. Jeśli w czasie spadków cen spada LOP, oznacza to, że inwestorzy posiadający krótkie pozycje zamykają je. (przygotuj się do zajęcia pozycji długiej) Jeśli w czasie zwyżki cen spada LOP, oznacza to, ża długie pozycje realizuję zyski, a krótkie pozycje są pokrywane. Trend jest bliski odwrócenia.

32 Bibliografia: 1. _3.pdf 2. Krzywda M., GPW papiery wartościowe w praktyce. Akcje i kontrakty terminowe futures krok po kroku., Złote Myśli.

33 MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podręcznik użytkownika 1 Oddajemy w Państwa ręce platformę demo do nauki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaŝy (opcja sprzedaŝy) określonego

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW III - Kontrakty terminowe i opcje w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest Starter Pack?

Dla kogo jest Starter Pack? STARTER PACK FUTURES MASTERS 1 Dla kogo jest Starter Pack? Pigułka edukacyjna przygotowana została dla osób zainteresowanych inwestowaniem w giełdowe kontrakty terminowe, szczególnie tych, biorących udział

Bardziej szczegółowo

Giełdowe kontrakty walutowe

Giełdowe kontrakty walutowe Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja 2015-1- AGENDA 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie - Problemy oraz przykłady strategii arbitrażowych

Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie - Problemy oraz przykłady strategii arbitrażowych 1 dr Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie - Problemy oraz przykłady

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Poradnik inwestora. Poradnik inwestora

Poradnik inwestora. Poradnik inwestora Poradnik inwestora 1 Inwestycja to przeznaczenie pewnej części środków finansowych na realizację pomysłów, które w przyszłości przyniosą zysk. Inwestowanie jest działaniem aktywnym, które go celem jest

Bardziej szczegółowo