Forward Rate Agreement

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forward Rate Agreement"

Transkrypt

1 Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy. Kontrakty futures i forward są to umowy kupna i sprzedaży określonych instrumentów bazowych w określonym czasie w przyszłości oraz na warunkach określonych w kontrakcie. Instrumentami bazowymi kontraktu mogą być następujące aktywa: towary, akcje, indeksy giełdowe i stopy procentowe. Jednymi z najczęściej spotykanych kontraktów są procentowe kontrakty terminowe (interest rate futures/forward), w których instrumentem bazowym jest oprocentowany papier wartościowy, np. obligacje skarbowe, bony skarbowe, depozyty, gdzie kurs kontraktu jest wyrażany jako stopa procentowa (dyskontowa). Pewną odmianą kontraktów forward są kontrakty na przyszłą wartość stopy procentowej, kontrakty FRA. Kontrakty na przyszłą wartość stopy procentowej (FRA Forward Rate Agreement), zobowiązują obie strony umowy do wypłaty lub otrzymania w przyszłości określonej płatności odsetkowej, wynikającej z różnicy pomiędzy uzgodnioną stopą FRA, a stopą referencyjną (rynkową). Wartość przepływów odsetkowych liczona jest od wartości nominalnej, a kontrakt rozliczany jest netto, czyli wypłaca się jedynie różnicę pomiędzy ustaloną stopą procentową, a zmienną stopą. W kontraktach FRA możemy wyróżnić trzy momenty czasowe. Pierwszym momentem jest data zawarcia kontraktu FRA. Następuje wówczas określenie stałej stopy FRA, stopy referencyjnej oraz momentów rozpoczęcia i wygaśnięcia kontraktu. W momencie rozpoczęcia kontraktu FRA, porównywana jest rynkowa wartość stopy referencyjnej ze stopą FRA. Przeważnie w tym momencie następuje również rozliczenie kontraktu. Polega ono na wypłacie zdyskontowanej różnicy odsetek od wartości nominalnej. Jeżeli rynkowe stopy procentowe są większe od stopy FRA to sprzedający kontrakt zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy nimi. W przeciwnym wypadku to kupujący kontrakt musi przelać na konto sprzedającego FRA, kwotę odpowiadającą różnicy obu stóp procentowych. Po określonym czasie od momentu rozliczenia, następuje wygaśnięcie kontraktu.

2 Kwotę należnych odsetek oblicza się ze wzoru: gdzie: K- kwota odsetek, A- kwota nominalna, r FRA - stała stopa procentowa kontraktu FRA, r ref - zmienna stopa procentowa (rynkowa np. WIBOR), t- okres trwania kontraktu FRA. Kontrakty na przyszłą stopę procentową służą inwestorom do zabezpieczenia przyszłego poziomu stopy procentowej. Przykładowo: firma musi za 3 miesiące zaciągnąć kredyt obrotowy na 6 miesięcy w celu zapłaty za zakupione towary. Problemem jest przyszły poziom stóp procentowych. W ciągu tego okresu RPP zbierze się trzy razu i podejmie decyzje w sprawie zmiany poziomu stóp procentowych. Chcąc ograniczyć ryzyko stopy procentowej firma może zabezpieczyć się przed wzrostem/spadkiem stopy procentowej poprzez zakup/sprzedaż kontraktu FRA. Dla inwestorów posiadający kredyt oprocentowany zmiennie lub lokatę o stały oprocentowaniu ryzykiem jest wzrost w przyszłości stóp procentowych dlatego kupują oni FRA. Dla inwestorów lokujących środki po zmiennej stopie procentowej lub posiadających kredyt o oprocentowaniu stałym stratą będzie spadek w przyszłości stopy procentowej, dlatego sprzedają oni kontrakty FRA. W terminie zapadalności kontraktu następuje przepływ pieniężny pomiędzy stronami transakcji, np. inwestor kupił kontrakt FRA 3x6 po 15% na kwotę 1mln PLN. Po trzech miesiącach stopa 3 miesięczna wynosi 16%. Inwestor

3 trafnie przewidział poziom stóp procentowych (ich wzrost) dlatego otrzymuje on płatność z banku wynoszącą: 1mln PLN ( )x91/365= PLN która po zdyskontowaniu stopą 16% wynosi /(1+0.16x91/365)= Kontrakty FRA oznacza się FRA NxM, gdzie N jest liczbą miesięcy pomiędzy datą zawarcia kontraktu, a datą rozpoczęcia kontraktu. M określa liczbę miesięcy pomiędzy datą zawarcia kontraktu, a momentem jego wygaśnięcia. W przykładzie N=3, a M=6. Przebieg kontraktu FRA przedstawia poniższy schemat:

4 Wartość stopy FRA można ustalić na pewnym poziomie lub obliczyć wykorzystując dostępne na rynku stopy procentowe. gdzie: r d - stopa procentowa dla dłuższego okres, r k - stopa procentowa dla krótszego okres, d d - liczba dni w dłuższym okresie, d k - liczba dni w krótszym okresie. Kontrakty FRA są najczęściej wykorzystywane do zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej. Są one umowami zawieranymi z reguły na okres do jednego roku, podczas którego trwania korzystający z FRA nie ponosi żadnych kosztów. Często polecane są jako zabezpieczenie stóp procentowych dla: kredytobiorców (leasingobiorców, emitentów papierów dłużnych itp.), spłacających swoje zobowiązania odsetkowe w oparciu o zmienne oprocentowanie inwestorów, którzy lokują swe środki według zmiennej stopy procentowej Stawką referencyjną dla kontraktów FRA w Polsce jest WIBOR. W tym przypadku oznacza to, że wypłacane są różnice odsetkowe między wysokością terminowej stopy procentowej z dnia zawarcia transakcji FRA a wysokością stawki WIBOR w dniu jej rozliczenia. Transakcje FRA nie są wystandaryzowne dlatego istniej możliwość negocjacji z bankiem kwoty kontraktu, terminu zapadalności a czasem i sposobu rozliczenia. Kontrakty FRA umożliwiają firmą zabezpieczenie się przed ryzykiem stopy procentowej i dzięki temu pozwalają w lepszy sposób planować przyszłe przepływy finansowe. Jest to instrument, który w Polsce nie zdobył jeszcze wystarczającego

5 poparcia ze strony inwestorów dlatego obrót kontraktami FRA nie jest duży. Za pomocą kontraktów FRA możliwe jest także prognozowanie jak będzie kształtowała się krótkoterminowa stopa procentowa w przyszłości oraz określanie oczekiwań inwestorów co do ich zmian. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rentowności kontraktów terminowych FRA.11x12 Krótkoterminowa stopa procentowa wynosząca obecnie w USA 525 punktów bazowych jest wyższa od kontraktów terminowych FRA 11x12. Oznacza to korzystną sytuację dla tych, którzy zarabiają na rynkach obligacji. Spadek rentowności kontraktów terminowych FRA 11x12 oznacza korzystną sytuację dla inwestorów, którzy oczekują dalszych spadków rentowności a co za tym idzie wzrostu cen. Europejska krótkoterminowa stopa procentowa wynosząca obecnie 35 punktów bazowych jest niższa od kontraktów terminowych FRA. Wzrost rentowności kontraktów FRA 11x12 oznacza niekorzystna sytuację niosącą za sobą spadki cen. W przypadku obligacji na rynku polskim krótkoterminowa stopa procentowa jest niższa od kontraktów terminowych FRA 9x12 (jest to negatywna informacja dla inwestorów ze względu na występującą między nimi różnicę in plus). W takiej sytuacji

6 wnioskujemy, iż w najbliższym czasie inwestorzy spodziewają się wzrostów stóp procentowych. Podsumowanie: Kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) są instrumentem finansowym służącym do: ograniczania ryzyka związanego ze zmianą stóp procentowych, wykorzystywania zmian oprocentowania rynkowego w celu osiągania zysku. kontrakt FRA jest umową, w której strony ustalają poziom stopy procentowej w określonej walucie na wyznaczony termin, datę rozliczenia oraz kwotę nominalną transakcji, w rozliczeniu kontraktu FRA nie dochodzi do rzeczywistego przepływu kwoty nominalnej, rozliczeniu podlegają odsetki będące różnicą pomiędzy odsetkami naliczonymi według ustalonej w dniu zawarcia kontraktu FRA stopy procentowej a odsetkami obliczonymi według bieżącej stawki referencyjnej (dla kwoty nominalnej transakcji), stawkami referencyjnymi są odpowiednie stawki WIBOR, kontrakt FRA może być zawarty na okres do 12 miesięcy, warunkiem rozpoczęcia współpracy w zakresie zawierania kontraktów FRA jest podpisanie umowy ramowej, posiadanie rachunku bieżącego oraz ustanowienie zabezpieczenia kontraktu FRA.

7 Korzyści płynące z zawierania kontraktów terminowych FRA: zabezpieczenie przed wzrostem lub spadkiem stóp procentowych, co umożliwia dokładne zaplanowanie wysokości przepływów finansowych związanych ze spłatą rat kredytowych lub otrzymywanych odsetek od lokat możliwość czerpania zysków z prawidłowych prognoz dotyczących zmian stóp procentowych transakcja może zostać rozliczona przed terminem brak dodatkowych kosztów i prowizji elastyczne formy i niski poziom zabezpieczenia rozliczenia transakcji FRA Joanna Szczurowska

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa DATA WALUTY (value date) Data, w której następuje rozliczenie transakcji walutowej (poprzez dostawę walut lub rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Poradnik inwestora. Poradnik inwestora

Poradnik inwestora. Poradnik inwestora Poradnik inwestora 1 Inwestycja to przeznaczenie pewnej części środków finansowych na realizację pomysłów, które w przyszłości przyniosą zysk. Inwestowanie jest działaniem aktywnym, które go celem jest

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 01/2014 Zarządu Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. z dnia 08 stycznia 2014 r. ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Instrumenty o stałym dochodzie Spis treści Rozdział. Elementy arytmetyki finansowej...................... Wartość pieniądza w czasie - jedna płatność................... 2... Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski S.A. Oferta Departamentu Skarbu dla klientów korporacyjnych

PKO Bank Polski S.A. Oferta Departamentu Skarbu dla klientów korporacyjnych PKO Bank Polski S.A. Oferta Departamentu Skarbu dla klientów korporacyjnych Konin, 2015-02-24 1. Informacje o Grupie Kapitałowej PKO BP 2. Otoczenie makroekonomiczne 3. Produkty skarbowe PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo