Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, certyfikatami inwestycyjnym i, warrantami i produktami strukturyzowanymi 1. Prowizje standardowe od zleceń składanych osobiście lub telefonicznie (prowizja od wartości zrealizowanego zlecenia kupna, sprzedaży lub od wartości zrealizowanego zlecenia wystawionego na podstawie zapisu subskrypcyjnego) Wartość zrealizowanego zlecenia (PLN) do 500 od 500,01 do ,5% + 2,5 PLN od 2 500,01 do % + 15 PLN od ,01 do ,7% + 45 PLN od ,01 do ,6% + 70 PLN od ,01 do ,5% PLN Prowizja powyżej ,4% PLN 2. Prowizje od transakcji pakietowych prowizji negocjowana odrębnie dla każdego zlecenia. 3. Prowizje liniowe Wartość zrealizowanego obrotu (PLN) osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem Internetu do brak prowizji liniowej 0,35% od ,01 do ,85% 0,35% od ,01 do ,80% 0,35% od ,01 do ,75% 0,35% od ,01 od ,01 od ,01 od ,01 od ,01 do do do do do ,65% 0,60% 0,55% 0,50% 0,45% minimalna prowizji dla zrealizowaneg o zlecenia składanego osobiście lub 0,35% 0,35% 0,34% 0,33% 0,32% od ,01 do ,40% telefonicznie wynosi 8 PLN 0,31% od ,01 do ,40% 0,30% powyżej ,40% 0,25% Prowizja liniowa ustalana jest do końca bieżącego miesiąca na wniosek Klienta. Wysokość prowizji liniowej w danym miesiącu ustalana jest na podstawie wyższej z dwóch wartości: obrotu z poprzedniego miesiąca kalendarzowego albo średniej arytmetycznej obrotu z trzech poprzednich miesięcy kalendarzowych. Biuro Maklerskie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego dokonuje zmiany prowizji Klienta, który posiadał prowizję liniową, stosownie do uzyskanego obrotu. Biuro Maklerskie na wniosek Klienta może ustalić pobieranie prowizji liniowej w oparciu o analizę wartości i jakości portfela Klienta lub na podstawie deklaracji obrotu. minimalna prowizji dla zrealizowaneg o zlecenia składanego za pośrednictwem Internetu wynosi 5 PLN 4. Prowizja day trading (prowizja od transakcji odwrotnych zrealizowanych w danym dniu) 0,2% od wartości transakcji odwrotnej (min. 5 PLN). Prowizja naliczana jest wg stawki obowiązującej na

2 danym rachunku, a zwrot nadpłaconej części prowizji następuje w ciągu trzech dni roboczych od dnia zrealizowania transakcji odwrotnej. II. Prowizje od transakcji obligacjami i listami zastawnym i 1. Prowizje od transakcji obligacjami i listami zastawnymi (prowizja od wartości zrealizowanego zlecenia kupna, sprzedaży lub od wartości zrealizowanego zlecenia wystawionego na podstawie zapisu subskrypcyjnego) Wartość zrealizowanego zlecenia (PLN) osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem Internetu do ,40% od ,01 do ,30% minimalna od ,01 do ,25% prowizji wynosi 4 PLN powyżej minimalna prowizji wynosi 4 PLN 2. Prowizje od transakcji pakietowych prowizji negocjowana odrębnie dla każdego zlecenia. III. Prowizje od transakcji derywatami 1. Prowizje od obrotu kontraktami terminowymi z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje. Wielkość zrealizowanego obrotu (szt.) osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem Internetu do PLN 8 PLN powyżej PLN 7 PLN Wysokość prowizji w danym miesiącu ustalana jest na podstawie wyższej z dwóch wartości: obrotu z poprzedniego miesiąca kalendarzowego albo średniej arytmetycznej obrotu z trzech poprzednich miesięcy kalendarzowych. Biuro Maklerskie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego dokonuje zmiany prowizji Klienta, stosownie do uzyskanego obrotu. Biuro Maklerskie na wniosek Klienta może ustalić pobieranie prowizji w oparciu o analizę wartości i jakości portfela Klienta lub na podstawie deklaracji obrotu. 2. Prowizja day trading (prowizja od transakcji odwrotnych zrealizowanych w danym dniu) 6 PLN od 1 szt. kontraktu. Prowizja naliczana jest wg stawki obowiązującej na danym rachunku, a zwrot nadpłaconej części prowizji następuje w ciągu trzech dni roboczych od dnia zrealizowania transakcji odwrotnej. Prowizja day trading nie dotyczy kontraktów na akcje. 3. Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na akcje 3 PLN od kontraktu niezależnie od wielkości zrealizowanego na kontraktach na akcje obrotu i niezależnie od sposobu złożenia zlecenia. 4. Prowizje od obrotu opcjami (od wartości zrealizowanego zlecenia kupna lub sprzedaży) osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem Internetu 2% (min. 2 PLN, max. 15 PLN od jednej opcji) 2% (min. 2 PLN, max. 9 PLN od jednej opcji) IV. Prowizje dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych przez Internet dla rachunku MŁODY INWESTOR 2

3 Obrót akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, certyfikatami inwestycyjnymi, warrantami i produktami strukturyzowanymi Obrót kontraktami terminowymi z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje Obrót kontraktami terminowymi na akcje 0,25% minimalna prowizji wynosi 5 PLN 7 PLN / kontrakt 3 PLN / kontrakt prowizje w ramach rachunku MŁODY INWESTOR przyznawane są na wniosek Klienta i obowiązują do końca roku kalendarzowego, w którym posiadacz rachunku kończy 26 lat. B. OPŁATY I POZOSTAŁE PROWIZJE Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego UWAGA: Opłata pobierana jest z góry pierwszego dnia roboczego danego kwartału. Pobranie opłaty powoduje aktywację rachunków. Jeżeli saldo środków lub należności po sprzedaży, nie jest wystarczające do pobrania opłaty, rachunek nie jest aktywowany. Aktywacja takiego rachunku jest dokonywana po wpływie na rachunek pieniężny środków wystarczających na pobranie opłaty kwartalnej. Na rachunku nieaktywnym Klient nie może dokonywać operacji obciążających rachunek pieniężny oraz składać dyspozycji kupna papierów wartościowych. 2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne (od każdego instrumentu finansowego zarejestrowanego pod odrębnym kodem) 3. Przeniesienie instrumentów finansowych z rachunku papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na rachunek prowadzony przez inny podmiot (od każdego instrumentu finansowego zarejestrowanego pod odrębnym kodem) 4. Przeniesienie własności instrumentów finansowych pomiędzy rachunkami w Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Opłaty nie pobiera się, jeżeli nie następuje zmiana właściciela instrumentów finansowych 15 PLN kwartalnie (płatne z góry) 50 PLN 0,75 % od wartości rynkowej instrumentów finansowych, nie mniej niż 75 PLN, przy wartości instrumentów finansowych od PLN opłata negocjowana z Klientem 30 PLN 5. Wystawienie świadectwa depozytowego 30 PLN 6. Realizacja dyspozycji dotyczącej uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 7. Wystawienie dokumentu dotyczącego bieżącego roku kalendarzowego: 1) wydruku o stanie rachunku na bieżący dzień, 2) zaświadczenia o stanie rachunku na dowolny dzień w przeszłości, 3) historii rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego, 4) innego zaświadczenia lub potwierdzenia. 8. Wystawienie dokumentu dotyczącego zakończonego roku kalendarzowego: 1) zaświadczenia o stanie rachunku na dowolny dzień, 30 PLN bez opłat 50 PLN 3

4 2) historii rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego, 3) innego zaświadczenia lub potwierdzenia. 9. Przekazanie Klientowi na trwałym nośniku informacji o wykonaniu zlecenia: 1) listownie na podany adres do korespondencji, 2) w placówce Banku BGŻ BNP Paribas S.A., 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej. 10. Dokonanie na wniosek klienta blokady na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym w związku z zabezpieczeniem wierzytelności Opłaty nie pobiera się od blokad stanowiących zabezpieczenie dla kredytów udzielanych przez Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 11. Opłata kwartalna za depozyt: 1) akcji, 2) innych niż akcje papierów wartościowych. UWAGA: Od opłaty zwolnieni są Klienci, których wartość portfela nie przekracza 500 tys. PLN. Opłatę nalicza się od sumarycznej wartości akcji lub innych niż akcje papierów wartościowych zarejestrowanych na wszystkich rachunkach Klienta prowadzonych w Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wg stanu na ostatni dzień kwartału, przy czym dla papierów notowanych przyjmuje się kurs z ostatniej sesji giełdowej lub kurs zamknięcia, a dla papierów nie notowanych cenę emisyjną (dla obligacji wraz z odsetkami należnymi na dany dzień). Opłatę pobiera się z każdego rachunku proporcjonalnie do wartości portfela na rachunku. Opłaty nie pobiera się od Klientów, którzy w ciągu kwartału, za który naliczana jest opłata, zawarli transakcje o wartości, co najmniej 20% wartości zdeponowanych instrumentów finansowych. 12. Odsetki z tytułu nieuregulowania zobowiązań dotyczących realizacji zleceń z odroczonym terminem płatności (naliczane od kwoty nieuregulowanych zobowiązań) 13. Opłata za zamknięcie pozycji w związku z upływem terminu ważności finansowego kontraktu terminowego naliczana od pojedynczego kontraktu za każdy rok kalendarzowy 2 PLN bez opłat bez opłat 0,2% wartości blokowanych aktywów, min. 500 PLN 0,15 PLN 0,05 PLN (za PLN wartości portfela) odsetki ustawowe 8 PLN 14. Opłata za wykonanie opcji naliczana od pojedynczej opcji 5 PLN 15. Opłata za wykonanie warrantów jednego rodzaju na podstawie pojedynczej dyspozycji Klienta 16. Opłata za wykonanie warrantów jednego rodzaju w dniu wygaśnięcia poprzez rozliczenie pieniężne 17. Opłata za wykonanie złożonej przez Klienta dyspozycji blokady papierów wartościowych ustanowionej z tytułu udziału papierów wartościowych w depozycie zabezpieczającym 18. Opłata za wykonanie przelewu z rachunku pieniężnego na podstawie dyspozycji Klienta UWAGA: W przypadku przelewów na rachunek w Banku BGŻ BNP 8 PLN 15 PLN 5 PLN od przelewu 4

5 Paribas S.A. bez opłat 19. Opłata za wystawienie instrukcji rozliczeniowej do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dla transakcji poza rynkiem regulowanym na podstawie dyspozycji Klienta 50 PLN 20. Opłata za wystawienie duplikatu informacji podatkowej PIT-8C 21. Opłata za wystawienie duplikatu zaświadczenia depozytowego z rejestru sponsora emisji 22. Zmiana pakietu serwisu giełdowego na podstawie dyspozycji Klienta 5 PLN 23. Opłata za wydanie: 1) po raz pierwszy loginu i hasła do systemu 2) po raz kolejny na wniosek Klienta hasła do systemu UWAGA: opłata ta nie jest pobierana w przypadku gdy żądanie wydania nowego hasła wynika z konieczności uniemożliwienia dostępu do systemu osobom nieuprawnionym. bezpłatnie 20 PLN 24. Opłata miesięczna za korzystanie z wybranego serwisu giełdowego dla osób fizycznych (serwis udostępniany w czasie rzeczywistym): 1) ograniczony do jednej najlepszej oferty, bezpłatnie 2) ograniczony do pięciu najlepszych ofert 88 PLN kalendarzowego obroty przekraczające PLN na instrumentach finansowych wymienionych w części A pkt I, lub 100 szt. na rynku kontraktów terminowych lub 200 szt. opcji, 3) zawierający pełny arkusz ofert 174 PLN kalendarzowego obroty przekraczające PLN na instrumentach finansowych wymienionych w części A pkt I, lub 200 szt. na rynku kontraktów terminowych lub 400 szt. opcji. Opłata pobierana jest z góry. Za niewykorzystany serwis opłata nie jest zwracana. Zmiana pakietu w trakcie miesiąca wymaga dopłaty wynikającej z różnicy cen pakietów. Brak środków na rachunku wymaganych do pobrania opłaty za deklarowany pakiet powoduje automatyczną zmianę na pakiet ograniczony do jednej oferty. 25. Opłata miesięczna za korzystanie z wybranego serwisu giełdowego dla Klientów niebędących osobami fizycznymi (serwis udostępniany w czasie rzeczywistym): 1) ograniczony do jednej najlepszej oferty 172 PLN kalendarzowego obroty przekraczające PLN na instrumentach finansowych wymienionych w części A pkt I, lub 100 szt. na rynku kontraktów terminowych lub 200 szt. opcji, 2) ograniczony do pięciu najlepszych ofert 172 PLN 5

6 kalendarzowego obroty przekraczające PLN na instrumentach finansowych wymienionych w części A pkt I, lub 100 szt. na rynku kontraktów terminowych lub 200 szt. opcji, 3) zawierający pełny arkusz ofert 214 PLN kalendarzowego obroty przekraczające PLN na instrumentach finansowych wymienionych w części A pkt I, lub 200 szt. na rynku kontraktów terminowych lub 400 szt. opcji. Opłata pobierana jest z góry. Za niewykorzystany serwis opłata nie jest zwracana. Zmiana pakietu w trakcie miesiąca wymaga dopłaty wynikającej z różnicy cen pakietów. Brak środków na rachunku wymaganych do pobrania opłaty za deklarowany pakiet powoduje automatyczną zmianę na pakiet ograniczony do jednej oferty. 26. Inne opłaty zgodnie z zawartą umową 6

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta 1) Student Dobre Premium Walutowe Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w () JR () w Otwarcie konta Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta 1) Student Dobre Premium Walutowe Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w () JR () w Otwarcie konta Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty 360 360 360 Student Dobre Premium Obowiązuje od dnia 5.05.2014 strona 1 / 6 Internetowe Student Walutowe Rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy w walucie obcej () Otwarcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. (zawiera również inne brzmienie wskazanych pozycji obowiązujące od 1.06.2014

Bardziej szczegółowo

Infolinia 801 123 456 Opłata za połączenie według cennika operatora www.bgz.pl

Infolinia 801 123 456 Opłata za połączenie według cennika operatora www.bgz.pl Infolinia 801 123 456 Opłata za połączenie według cennika operatora www.bgz.pl Warszawa, dnia 3 maja 2013 r. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 28 lipca 2013 r. zmianie ulega Umowa ramowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie KONTO OSOBISTE Lp. Tytuł Konto osobiste z planem taryfowym Plan Standardowy Plan Senior 1) Plan Aktywny eplan ) Konto Plus ) 1) plan przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo