SKALA SKUTECZNOCI PRZEDSIBIORCZEJ SSP 1 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKALA SKUTECZNOCI PRZEDSIBIORCZEJ SSP 1 10"

Transkrypt

1 ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE Tom IX, numer SKALA SKUTECZNOCI PRZEDSIBIORCZEJ SSP 1 10 Przekonanie o własnej skutecznoci moe odnosi si do rónych oszarów funkcjonowania, rónych zada. Artykuł prezentuje skal do pomiaru przekonania o skutecznoci w podejmowaniu działa zwizanych z zakładaniem własnej firmy. Została ona opracowana na podstawie dwukrotnego adania grupy 315 potencjalnych przedsiiorców. Wyniki analizy czynnikowej pozwoliły na wyodrnienie trzech wszych oszarów skutecznoci przedsiiorczej: przekonania o skuteczno- ci w zieraniu informacji rynkowych, w podejmowaniu aktywnoci przedsiiorczej oraz przekonania o skutecznoci finansowo-prawnej. Metoda uzyskała wysoki wskanik zgodnoci wewntrznej Cronacha 0,96. Jej pozytywne korelacje z dotychczasowym dowiadczeniem, a take z wynikami Skali Uogólnionej Własnej ci GSES, Skali Samooceny SES, Testu Orientacji yciowej LOT-R, Kwestionariusza Nadziei na Sukces KNS oraz istotnie wysze wyniki u osó, które zamierzaj załoy własn firm, pozwalaj uzna j za trafne narzdzie oceny przekonania o skutecznoci przedsiiorczej. Słowa kluczowe: przekonanie o skutecznoci, skuteczno przedsiiorcza, przedsiiorczo, metody adania osoowoci. DR, Instytut Psychologii KUL, Al. Racławickie 14, Lulin. 1 Gorco dzikuj trzem anonimowym Recenzentom za ich cenne uwagi, które pozwoliły na poprawienie wczeniejszej wersji tekstu. Bardzo dzikuj take Panu Rafałowi Gorczycy za przeprowadzenie analiz dotyczcych stałoci struktury czynnikowej skali. Badania finansowane ze rodków udetowych na nauk w latach jako projekt adawczy nr 1 H01F

2 104 I. TEORETYCZNE PODSTAWY SKALI 1. Przekonanie o własnej skutecznoci Przekonanie o własnej skutecznoci (self-efficacy) to kluczowe pojcie koncepcji społeczno-poznawczej opracowanej przez A. Bandur. Odnosi si ono do sdów, jakie ludzie formułuj na temat swoich umiejtnoci działania w okrelonej sytuacji lu woec okrelonego zadania (Bandura, 1997). Jest to suiektywne przewiadczenie o tym, e potrafi poradzi soie z czym, a nie okrelenie rzeczywistych kompetencji w danej dziedzinie. W polskich tłumaczeniach tego terminu mona spotka róne okrelenia uywane zamiennie: poczucie własnej skutecznoci, poczucie własnej kompetencji, poczucie osoistej skutecznoci, przekonania na temat własnej kompetencji, spostrzeganie własnej skutecznoci, sdy na temat własnej skutecznoci (Zakrzewski, 1987; Pervin, 2002; Pervin, John, 2002). Wydaje si jednak, e termin przekonanie o własnej skutecznoci najlepiej oddaje poznawczy charakter tego konstruktu oraz jego miejsce jako jednego z sdów odnoszcych si do Ja (por. Ole, 2003, s. 213). Ta suiektywna ocena okazuje si jednym z kluczowych wyznaczników podejmowanych decyzji, wyorów, działa. Zdaniem Bandury (1986, 2000) wyniki, jakich ludzie oczekuj, zale w duej mierze od ich sdów co do tego, na ile dorze potrafi działa, radzi soie w danej sytuacji. Osoy z duym przewiadczeniem o efektywnoci oczekuj, e osign zadowalajcy wynik poprzez dore działanie; osoy z niskim poziomem tych przekona wyłczaj z analizy wiele moliwoci, nie zajmuj si nawet analizowaniem ich kosztów i korzyci. Wyniki ada potwierdzaj tezy wysunite przez Bandur (przegld i dyskusja najnowszych ada w: Bandura, Locke, 2003). Spostrzeganie sieie jako osoy skutecznej w danej dziedzinie sprzyja podejmowaniu zada o wysokim poziomie trudno- ci, pozwala take okreli, jak duy wysiłek dzie wkładany w dan aktywno i jak długo dzie on podtrzymywany mimo napotykanych przeszkód, co moe przyczynia si do osignicia sukcesu w działaniu (Bandura, 1986, 2001; Stajkovic, Luthans, 1998; Pajares, 2002). Przekonania o własnej skutecznoci kształtuj take to, czy ludzie zwracaj uwag na moliwoci czy te na przeszkody oecne w zdarzeniach swojego ycia oraz na ile grone wydaj im si te przeszkody. Osoy o wysokiej skutecznoci skupiaj si na moliwociach, które warto realizowa, i spostrzegaj przeszkody jako moliwe do przezwycienia. Osoy osaczone przez zwtpienie w sieie skupiaj si na przeciwnociach, które widz jako przeszkody, nad którymi mog sprawowa niewielk kontrol, i łatwo

3 SKALA SKUTECZNOCI PRZEDSIBIORCZEJ SSP 105 przekonuj same sieie o daremnoci wysiłku. Osigaj ograniczony sukces nawet w okolicznociach, które dostarczaj wielu moliwoci (Krueger, Dickson, 1994). Wyniki dotychczasowych ada potwierdzaj, e wiele naszych decyzji, w tym take wyór zawodu, decyzja o załoeniu własnej firmy, zaley w pewnym stopniu od przekona na własny temat, a zwłaszcza od przekonania o własnej skutecznoci (Chen, Greene, Crick, 1998; Bandura, 2000; Krueger, Reilly, Carsrud, 2000). 2. Przekonanie o skutecznoci przedsiiorczej Pojcie przekonania o własnej skutecznoci odnosi si do specyficznego zadania, jednak poziom tej specyficznoci moe róni si w rónych dziedzinach (Bandura, 1986, 1997). Definiujc je, najczciej mówi si o spostrzeganej zdolnoci wykonania konkretnego zadania (task). Jednak to pojcie odnosi si take do radzenia soie z okrelonym wydarzeniem (event), które moe oejmowa do szeroki zakres, a po np. wyór kariery zawodowej (Wood, Bandura, 1989). Takim stosunkowo specyficznym sdem jest przekonanie o własnej skutecznoci jako przedsiiorcy (entrepreneurial self-efficacy). Mona je zdefiniowa jako sił przekonania osoy, e jest ona w stanie skutecznie wykonywa róne zadania i podejmowa róne role zwizane z przedsiiorczoci (Chen, Greene, Crick, 1998). Mona wic mówi o rónych poziomach ogólnoci-specyficznoci w ocenie sieie od uogólnionego przekonania o skutecznoci niezalenego od sytuacji (por. Jerusalem, Schwarzer, 1992) poprzez przekonanie o skutecznoci w wszej dziedzinie, jak jest przedsiiorczo, a do przekonania o skutecznoci w radzeniu soie z wskimi zadaniami, np. znalezieniem lokalu dla swojej firmy. Takie hierarchiczne podejcie czsto spotykane jest w innych adaniach, np. nad osigniciami szkolnymi (Skaalvik, Skaalvik, 2004). Rola przekona o własnej skutecznoci w podejmowaniu działalnoci gospodarczej podkrelana jest coraz wyraniej zarówno w adaniach empirycznych, jak i ujciach teoretycznych opisujcych wyznaczniki sukcesu przedsiiorczego (Markman, Baron, 2003; Shane, Locke, Collins, 2003; Shook, Priem, McGee, 2003; Vecchio, 2003). Shapero (1982) i Ajzen (1991), a nastpnie Krueger (2000) w swoim integrujcym modelu włczyli przekonanie o skutecznoci jako jeden z kluczowych wyznaczników intencji przedsiiorczej. Badania empiryczne po-

4 106 twierdziły istnienie zalenoci postulowanych w tych modelach (Krueger, Reilly, Carsrud, 2000). Dotychczasowe adania wskazuj na pozytywny zwizek przekonania o skutecznoci przedsiiorczej z prawdopodoiestwem zostania przedsiiorc (Chen, Greene, Crick, 1998). Poczucie skutecznoci odrónia równie przedsiiorców i managerów (Chen, Greene, Crick, 1998), a take osoy, które podjły własn działalno gospodarcz, od tych, którzy nie zdecydowali si na to (Markman, Balkin, Baron, 2002; Markman, Baron, Balkin, 2005). Spostrzeganie wysokiej skutecznoci wie si te z osiganiem wysokich rocznych dochodów przez właciciela firmy (Markman, Balkin, Baron, 2002). 3. Stosowane dotychczas metody pomiaru Bandura twierdzi (1986, s. 396), e pomiar własnej skutecznoci musi y dostosowany do dziedziny psychologicznego funkcjonowania, która jest adana. Im ardziej specyficzna, odnoszca si do konkretnej dziedziny czy zadania jest ocena własnej osoy, tym ma wiksz moc w przewidywaniu efektów podejmowanego działania (Gist, 1987; Bandura, 1997). Wymaga to opracowania metod pomiaru specyficznych dla rónych sfer aktywnoci. Chcc wic mierzy przekonanie o skutecznoci w działaniach przedsiiorczych, powinnimy dysponowa skal odnoszc si do tego włanie oszaru funkcjonowania. Pozwoliłoy to unikn prolemu raku specyficznoci wielu dotychczasowych ada osoowo- ci przedsiiorców (por. Chen, Greene, Crick, 1998). Skale mierzce zgeneralizowane przekonanie o własnej skutecznoci, np. Skala Uogólnionej Własnej ci GSES Schwarzera, Jerusalema i Juczyskiego (Juczyski, 2001) nie spełniaj tego zadania, gdy nie odnosz si ezporednio do zada przedsiiorczych. Do szeroko stosowana skala Paulhusa Spheres of Control (Paulhus, 1983, 1990) zawiera jedn z podskal okrelan jako podskala osoistej skutecznoci. Jednak w adaniach przedsiiorców została ona uznana za mało uyteczn (Gatewood, Shaver, Gartner, 1995). Badania podłune, oejmujce osoy przed rozpoczciem własnej działalnoci, które zgłosiły si po porad i pomoc w załoeniu własnej firmy, i adane ponownie po roku, nie potwierdziły hipotezy o wpływie uogólnionego przekonania o skuteczno- ci na wytrwało w działaniu oraz sukces w postaci załoenia własnej firmy i dokonania pierwszej transakcji. Wynik ten jednak autorzy przypisuj włanie nie najlepiej doranej metodzie pomiaru. Podkrelaj jednoczenie potrze adania

5 SKALA SKUTECZNOCI PRZEDSIBIORCZEJ SSP 107 ardziej specyficznej oceny w odniesieniu do działa przedsiiorczych (Gatewood, Shaver, Gartner, 1995). W opracowanej specjalnie do pomiaru skutecznoci przedsiiorczej skali Entrepreneurial Self-Efficacy (ESE) jej autorzy Chen, Greene i Crick (1998) wyrónili pi wymiarów: marketing, innowacyjno, zarzdzanie, podejmowanie ryzyka i kontrol finansow. Skala oparta została na opisie zada i ról przedsiiorczych dokonanym na podstawie przegldu trzech pozycji iliograficznych oraz na wywiadach z picioma lokalnymi przedsiiorcami. Trafno jej twierdze oceniana yła przez 30 studentów przedsiiorczoci. Rzetelno dla poszczególnych podskal, okrelana za pomoc wskanika Cronacha, wahała si od 0,65 do 0,86 (0,89 dla wyniku ogólnego). Skala ta nie weszła jednak do szerszego uytku, a sami autorzy sugeruj potrze opracowania nowej metody W tej sytuacji, chcc mierzy przekonanie o skutecznoci w działaniach przedsiiorczych, konieczne staje si opracowanie własnego narzdzia, dostosowanego jednoczenie do warunków polskich. Na podstawie dotychczasowych ada mona wysun wniosek, e trzea próowa mierzy ardziej uogólnione przekonanie o skutecznoci poprzez gromadzenie wielu przekona odnoszcych si do danej dziedziny (Gist, 1987; Bandura, 1997). Jednym ze sposoów jest wskazanie specyficznych zada i ocena skutecznoci w kilku oszarach w ramach szerszej dziedziny (Chen, Greene, Crick, 1998). 1. Doór twierdze II. PRACE NAD KONSTRUKCJ KWESTIONARIUSZA Zamiast tworzenia własnej listy pyta do kwestionariusza, na podstawie przegldu dotychczasowych ada zdecydowałam si wykorzysta istniejce ju dane dotyczce aktywnoci podejmowanej przez osoy rozpoczynajce działalno gospodarcz. Chodziło o to, ay twierdzenia odnosiły si do faktycznych zada, z jakimi musz poradzi soie osoy, które chc załoy własn firm. Podstaw dla prezentowanej metody stanowiła cz kwestionariusza do adania aktywnoci przedsiiorców, autorstwa Gatewood, Shavera i Gartnera (1995). Opracowali oni list 29 zada, dla której punktem wyjcia ył przegld literatury dotyczcej działa przedsiiorców. Twierdzenia te poddane zostały Informacja osoista od Ch. Chen.

6 108 ocenie grupy doradców iznesowych. Dotyczyły one piciu grup aktywnoci: zierania informacji marketingowych, szacowania potencjalnych zysków, przygotowa do wytwarzania produktu lu usługi, opracowania struktury organizacyjnej własnej firmy oraz rozpoczynania działalnoci gospodarczej. Metoda ta nie została przez autorów opracowana pod wzgldem psychometrycznym i słuyła jedynie do analizy czasu powicanego poszczególnym działaniom przez osoy zakładajce własne firmy w Stanach Zjednoczonych. Ta lista działa została rozesłana przez autorów do osó, które rok wczeniej korzystały z doradztwa w zakresie zakładania własnej firmy (sporód 142 osó 85 odesłało kwestionariusze). Badanie miało na celu m.in. poznanie, które z wymienionych aktywnoci yły faktycznie podejmowane przez osoy zakładajce własne firmy w cigu pierwszego roku. Zadaniem osó adanych yło zaznaczenie zada, które podejmowały w cigu ostatniego roku, oraz okrelenie, ile godzin powicały kademu z nich. Co istotne dla tworzenia opisywanej tu nowej metody, przeprowadzone adania pokazały, e wszystkie wymienione działania yły faktycznie podejmowane przez osoy adane, cho róny ył czas powicany kademu z nich (Gatewood, Shaver, Gartner, 1995). Warto opracowanej listy pozycji została poddana weryfikacji empirycznej, która potwierdziła jej trafno w odniesieniu do zada podejmowanych na etapie powstawania nowej firmy. 2. Opracowanie wersji polskiej Omówiona powyej lista działa została przetłumaczona przez trzech tłumaczy na jzyk polski. Dwu z nich (w tym jeden pełnicy jednoczenie funkcj doradcy w prowadzeniu działalnoci gospodarczej) tłumaczyło tekst niezalenie. Trzeci, znajcy załoenia i metodologi ada, pełnił rol superwizora przekładu, dokonał uzgodnienia ou wersji tłumaczenia (por. Juczyski, 2001, s ; Hornowska, Paluchowski, 2004). Opracowana została take inna w stosunku do zastosowanej przez Gatewood, Shavera i Gartnera (1995) instrukcja, stosownie do celu adania. Jako sposó udzielania odpowiedzi przyjto skal od 0 do 100 punktów. Krace skali zostały opisane jako: 0 w ogóle nie potrafi, 100 jestem pewien, e potrafi, zarodek skali wyraał umiarkowan pewno jestem umiarkowanie pewny, e potrafi. Taki włanie system oceny, zalecany przez Bandur (1997), jest czsto uywany w adaniach nad przekonaniem o skutecznoci, gdy okazuje si mocniejszy psychometrycznie od skal typu Likerta (Pajares, Hartley, Valiante, 2001).

7 SKALA SKUTECZNOCI PRZEDSIBIORCZEJ SSP 109 Na kolejnym etapie prac nad metod dwa zespoły 12 osó z wykształceniem rednim i 6 z podstawowym dokonały oceny zrozumiałoci poszczególnych twierdze oraz instrukcji. Kada z osó czytała oddzielnie przetłumaczony tekst i zaznaczała miejsca niejasne i niezrozumiałe. Póniej wyjaniano wszelkie wtpliwoci i prolemy, a tłumacz superwizor zierał komentarze i propozycje zmiany sformułowa. Zespół, który dokonał tłumaczenia, przedyskutował zgłoszone uwagi i uzgodnił ostateczn wersj tekstu. Nastpnie zespół 12 sdziów kompetentnych dokonał oceny, na ile tre twierdze odnosi si do faktycznych zada podejmowanych przez przedsiiorców na etapie tworzenia firmy w warunkach polskich. Grup sdziów stanowiły osoy, które same załoyły swoje firmy i prowadziły działalno gospodarcz przez kilka lat w rónych ranach; miały wic dor orientacj w zadaniach zwizanych z podejmowaniem działalnoci gospodarczej w naszym kraju. Ocena dokonywana yła na skali 7-stopniowej, gdzie 1 oznacza twierdzenie w ogóle nie pasuje do sytuacji zakładania firmy, a 7 twierdzenie dorze oddaje działania podejmowane przy zakładaniu firmy. rednie oceny sdziów dla poszczególnych twierdze wahały si od 3,64 do 6,64, ze redni dla całej skali 5,45, co wskazuje na stosunkowo wysok ocen adekwatnoci ich dooru. Oceny sdziów róniły si jednak znacznie odchylenie standardowe dla poszczególnych twierdze wahało si od 0,50 do 2,34, a współczynnik zgodnoci W Kendalla dla całej skali wynosił 0,35. Dla podskal, które zostan przedstawione poniej, oceny sdziów yły ardziej zgodne wahały si od W = 0,43 do W = 0,46. Rónice ocen sdziów mog wynika ze zrónicowania ich osoistych dowiadcze prowadzili działalno gospodarcz w rónych ranach i w rónych miejscowociach. Poniewa mimo zrónicowania rednie oceny yły do wysokie, wszystkie twierdzenia zostały zakwalifikowane do dalszych prac nad metod. Powstała w ten sposó pierwsza wersja skali, któr przeadano 315 osó (w tym 208 koiet, co stanowiło 66,03% całej grupy), zgłaszajcych si na szkolenie dotyczce rozpoczynania działalnoci gospodarczej. Jest to wic grupa, która wykazuje zainteresowanie moliwoci załoenia własnej firmy i chce przygotowa si do tego poprzez udział w szkoleniu. Wiek adanych wahał si od 18 do 55 lat (M = 29,3; SD = 9,76). W analizach psychometrycznych wykorzystane zostały take powtórne adania tej samej grupy, przeprowadzone rok póniej. Wziło w nich udział 169 osó (w tym 120 koiet, co stanowiło 76,33% całej grupy).

8 110 Na podstawie tych ada oceniona została moc dyskryminacyjna poszczególnych pozycji skali. Wskanikiem mocy dyskryminacyjnej yła korelacja (r it ) twierdzenia z wynikiem skali pomniejszonej o to pytanie (zoacz ta. 1). Okazała si ona wystarczajco wysoka, ay wszystkie twierdzenia włczy do dalszych prac nad metod. Wartoci korelacji (r it ) dla wszystkich 29 twierdze wahały si od 0,53 do 0, Struktura czynnikowa skali Przyjte załoenia teoretyczne pozwalały przypuszcza, e konstrukt przekonania o własnej skutecznoci jest wielowymiarowy. Take w metodzie Gatewood, Shavera i Gartnera (1995), która stanowiła punkt wyjcia przy doorze twierdze, wskazywanych yło pi grup aktywnoci. W zwizku z tym, ay oceni, czy w skali uda si wyodrni podskale mierzce ardziej specyficzne oszary przekonania o skutecznoci, przeprowadzona została analiza czynnikowa. Taka metoda postpowania zalecana jest przez Bandur (1997), w celu okrelienia, czy w zakresie danej dziedziny przekonania o skutecznoci maj charakter jednorodny czy złoony, i ewentualnie wskaza ich ardziej uogólnione oszary. W analizie czynnikowej wykorzystano wyniki pierwszego (N = 315) oraz drugiego adania (N = 169). Wstpnie z ou ziorów danych oejmujcych po 29 pozycji skali SSP wyeliminowano raki danych, zastpujc je wartociami rednimi z pozostałych pozycji. Do analiz kwalifikowano te pozycje, w których licza raków danych nie yła wiksza ni 3 (ok. 10% pozycji). Przed przeprowadzeniem analizy czynnikowej zastosowany został test sferycznoci Bartletta (w pierwszym adaniu przylione 2 = 5385,79; p<0,001; w drugim adaniu przylione 2 = 3701,48; p<0,001) i miara adekwatnoci dooru zmiennych Kaiser-Meyer-Olkin (zarówno w pierwszym, jak i w drugim adaniu KMO = 0,95). Wartoci ou statystyk w oydwu adaniach yły ardzo dore i pokazywały, e moliwe jest przeprowadzenie dalszej analizy. Przy wyodrnianiu czynników posłuono si metod głównych składowych, a jako metody rotacji, z uwagi na rak załoenia o korelacji midzy czynnikami, wykorzystano rotacj Olimin (przy wartoci Delta = 0) z normalizacj Kaisera. Najpierw przeprowadzono osone analizy dla wyników pierwszego i drugiego adania. W ou uzyskano trzy czynniki, rónice si jednak przyporzdkowaniem niektórych twierdze. ey uzyska stailn struktur czynnikow, zadano najpierw trafno rónicow poszczególnych twierdze, przyjmujc za warunek, ay ładunek kadego z nich w jego własnym czynniku ył istotnie wyszy od

9 SKALA SKUTECZNOCI PRZEDSIBIORCZEJ SSP 111 ładunków, jakie ma ono w pozostałych dwóch czynnikach, co sprawdzano, stosujc transformacj logarytmiczn Fishera. Nastpnie oliczona została warto z dla rónicy midzy transformowanymi współczynnikami Wyeliminowano pozycje, które nie spełniały dwóch warunków: ich ładunki czynnikowe nie róniły si istotnie na dwóch czynnikach (ocena na podstawie wartoci z), a ich przynaleno czynnikowa zmieniała si w pierwszym i drugim adaniu. W ten sposó, w kolejnych analizach odrzucono osiem pozycji. Wszystkie twierdzenia, które pozostawiono w ostatecznej wersji metody, spełniały oa postawione warunki w pierwszym i drugim adaniu reprezentowały identyczn przynaleno czynnikow oraz warunek trafnoci rónicowej. Ostatecznie wic analiza czynnikowa, przy zastosowaniu kryterium Cattella, czyli analizy wykresu osypiska, kryterium Keisera, zgodnie z którym warto własna czynnika jest >1, oraz załoenia, e najmniejszy czynnik dzie wyjaniał wicej ni 5%wariancji, pozwoliła na wyodrnienie trzech czynników. Wyja- niaj one łcznie 69,33% wariancji w pierwszym oraz 76,73% wariancji w drugim adaniu Wyniki ostatecznej analizy czynnikowej, przeprowadzonej na 21 zakwalifikowanych twierdzeniach, przedstawia ta. 1. W skład pierwszego czynnika weszło 10 twierdze, które odnosz si do przekonania o skutecznoci w zakresie zakupu niezdnych materiałów, sprzeda- y i promocji produktu, pomocy klientom w dostosowaniu towaru lu usługi do ich potrze. Podskala ta moe y nazywana skutecznoci aktywnoci przedsiiorczej. Tre drugiego czynnika mona interpretowa jako przekonanie o własnej kompetencji w zakresie zierania informacji rynkowych dotyczcych kosztów materiałów, wynajmu pomieszcze, wynagrodze oraz informacji na temat konkurencji. Powstała w ten sposó skala złoona z szeciu twierdze, która nazywana dzie skutecznoci zierania informacji rynkowych. Transformacj logarytmiczn Fishera przeprowadzono według wzoru r = 0,5*(l n (1 + r) - l n (1 - r)), gdzie r jest współczynnikiem korelacji reprezentujcym ładunek czynnikowy danej pozycji w czynniku. Warto z dla rónicy midzy transformowanymi współczynnikami oliczono według wzoru: z = n 3 n 3 1 r r ' 1 ' 2 2 ' ', gdzie r i 1 r s transformowanymi wartociami współczynników 2 korelacji, za n 1 i n 2 liczenociami pró. Rónica jest istotna na poziomie p<0,05, jeli warto z jest wiksza od 1,96. 4 Zastosowanie rotacji Olimin pozwala jedynie na podanie wariancji wyjanianej przez wszystkie czynniki łcznie; nie mona wskaza, jaki % wariancji wyjaniaj poszczególne czynniki po rotacji.

10 112 Ta. 1. Wartoci ładunków czynnikowych oraz korelacje (r it ) z własn podskal i wynikiem ogólnym SSP dla poszczególnych twierdze uzyskane w pierwszym adaniu (N = 315) Numer twierdzenia Ładunki czynnikowe dla poszczególnych składowych z własn podskal Korelacje r it z wynikiem ogólnym SSP 29-0,83-0,14-0,140 0,76 0,73 SSP 25-0,81-0,06-0,080 0,78 0,74 SSP 26-0,81-0,08-0,060 0,88 0,84 SSP 22-0,80-0,07-0,030 0,82 0,80 SSP 23-0,79-0,09-0,040 0,77 0,75 SSP 21-0,79-0,10-0,080 0,70 0,68 SSP 28-0,74-0,16-0,070 0,74 0,73 SSP 24-0,65-0,05-0,110 0,71 0,71 SSP 27-0,64-0,11-0,210 0,81 0,82 SSP 20-0,59-0,18-0,320 0,64 0,63 SSP 4-0,01-0,81-0,050 0,76 0,67 SSP 2-0,18-0,78-0,015 0,71 0,64 SSP 5-0,14-0,76-0,240 0,71 0,64 SSP 6-0,01-0,74-0,130 0,74 0,68 SSP 1-0,06-0,72-0,080 0,70 0,66 SSP 3-0,20-0,71-0,050 0,73 0,68 SSP 14-0,03-0,06-0,830 0,80 0,71 SSP 15-0,07-0,09-0,780 0,81 0,73 SSP 18-0,07-0,07-0,760 0,76 0,70 SSP 17-0,10-0,13-0,720 0,79 0,74 SSP 16-0,30-0,17-0,570 0,82 0,84 0 W trzecim czynniku znalazło si pi pozycji mierzcych przekonanie o własnej umiejtnoci radzenia soie z prolemami finansowymi, ksigowymi i prawnymi w skrócie skuteczno finansowo-prawna. Przeprowadzona analiza pozwoliła wic na wyodrnienie trzech podskal, które mog słuy do oceny przekonania o skutecznoci w zakresie trzech oszarów ardziej specyficznych działa zwizanych z zakładaniem firmy. Wyniki uzyskane przez adanych w podskalach koreluj ze so w podonym stopniu, natomiast wyej z wynikiem ogólnym (ta. 2).

11 SKALA SKUTECZNOCI PRZEDSIBIORCZEJ SSP 113 Ta. 2. Korelacje r ho Spearmana wyników w podskalach SSP oraz korelacje z wynikiem ogólnym w pierwszym (a) i drugim () adaniu (N 1 = 315, N 2 = 169) przedsiiorcza zierania informacji rynkowych finansowo- -prawna aktywnoci przedsiiorczej finansowo-prawna a 0,63*** 0,69*** aktywnoci przedsiiorczej a 0,69*** 0,69*** a 0,75*** 0,76*** przedsiiorcza Wynik ogólny a 0,83*** 0,93*** a 0,88*** 0,89*** a 0,94*** 0,93*** *** p<0,001 (dwustronnie) Wysoki poziom korelacji midzy podskalami nie jest zaskakujcy, gdy mierz one ardziej szczegółowe wymiary przekonania o skutecznoci w działaniach odnoszcych si do tej samej dziedziny aktywnoci, jak jest zakładanie firmy. III. WŁACIWOCI PSYCHOMETRYCZNE SKALI Ostatecznie wic Skala ci Przedsiiorczej zudowana jest z 21 twierdze. Zawiera sze pozycji odnoszcych si do przekonania o skutecznoci w zieraniu informacji rynkowych, 5 dotyczcych przekonania o skutecznoci finansowo-prawnej oraz 10 oejmujcych przekonanie o skutecznoci w podejmowaniu aktywnoci przedsiiorczej. Proponuj taki włanie układ podskal, zamiast kolejnoci sugerowanej przez kolejno czynników, gdy ujmuje ona pewien logiczny porzdek działa przedsiiorczych opisywanych przez twierdzenia nalece do poszczególnych podskal. Badani zaznaczaj swoje odpowiedzi na skali 100-stopniowej. Wyniki zarówno w całej skali, jak i w podskalach s sumowane i dzielone przez licz twierdze, ay okreli rednie natenie przekonania o skutecznoci w danej dziedzinie (por. Bandura, 1997). Skale s wic jednoiegunowe, a zakres moliwych do uzyskania wyników wynosi od 0 do maksymalnego natenia, czyli 100 punktów; im wyszy wynik, tym wysze przekonanie o skutecznoci. Charakterystyki rozkładu wyników zawiera taela 3.

12 114 Ta. 3. Statystyki rozkładu wyników w pierwszym (a) i drugim () adaniu (N 1 = 315, N 2 = 169) Statystyki opisowe rednia Mediana SD Wariancja Skono Kurtoza zierania informacji rynkowych a 72,56 69,87 a 76,67 70,00 a 17,75 18,42 a 314,92 339,35 a -0,66-0,46 a -0,03-0,15 finansowo-prawna a 62,62 64,14 a 64,36 68,00 a 22,11 20,43 a 489,00 417,31 a -0,49-0,50 a -0,42-0,63 aktywnoci przedsiiorczej a 73,74 75,23 a 77,00 79,50 a 18,89 18,64 a 356,98 347,52 a -0,77-0,96 a 0,23 0,36 przedsiiorcza Wynik ogólny a 70,76 71,05 a 72,89 73,33 a 17,49 17,38 a 306,10 301,92 a -0,66-0,77 a -0,14 0,21 Badana grupa uzyskała stosunkowo wysze rednie w podskalach dotyczcych przekonania o skutecznoci w zieraniu informacji rynkowych oraz w aktywnoci przedsiiorczej, nisze natomiast w podskali trzeciej, dotyczcej skutecznoci finansowo-prawnej, przy jednoczenie wikszej wariancji w tym wymiarze. Wszystkie rozkłady maj skono ujemn, czyli przewag wyników wysokich, i odiegaj istotnie od rozkładu normalnego (test Kołmogorowa-Smirnowa wskazuje na istotne odchylenie od normalnoci we wszystkich podskalach, zarówno w pierwszym, jak i w drugim adaniu). Ta. 4. Rónice w wynikach skali SSP w grupie koiet (N = 208) i mczyzn (N = 107) Statystyki opisowe Koiety Mczyni M SD M SD U Manna- Whitneya p< zierania informacji rynkowych finansowo-prawna aktywnoci przedsiiorczej przedsiiorcza Wynik ogólny 70,64 17,95 76,29 16, ,50 0,010 60,82 22,30 66,11 21, ,50 0,050 71,29 19,97 78,51 15, ,00 0,010 68,61 18,20 74,92 15, ,50 0,001

13 SKALA SKUTECZNOCI PRZEDSIBIORCZEJ SSP 115 Analiza przeprowadzona osono dla koiet i mczyzn pokazała istotne rónice we wszystkich podskalach oraz w wyniku ogólnym mczyni uzyskali wysze wyniki (ta. 4). 1. Rzetelno Współczynnik zgodnoci wewntrznej Cronacha dla całej skali jest wysoki wynosi 0,96. Rzetelno połówkowa (dla twierdze parzystych i nieparzystych), okrelona za pomoc współczynnika Guttmana, jest równa 0,87 dla całej skali, a korelacja midzypołówkowa 0,76. Rzetelno całej skali oraz poszczególnych podskal, łdy standardowe pomiaru i przedziały ufnoci dla otrzymanych wyników przedstawia taela 5. Znajomo standardowych łdów pomiaru pozwala na wyznaczenie granic przedziału ufnoci, czyli przedziału, w jakim znajduje si prawdziwy wynik osoy adanej. Podane w taeli wartoci pozwalaj oceni (z prawdopodoiestwem 95%), w jakich granicach ley prawdziwy wynik osoy adanej (dodajc i odejmujc od uzyskanego przez ni wyniku podan warto). Ta. 5. Rzetelno, standardowe łdy pomiaru oraz przedziały ufnoci dla otrzymanych wyników (N = 315) przedsiiorcza Cronacha SEM 95% p.u. dla otrzymanego wyniku zierania informacji rynkowych 0,90 5,64 ±11,05 finansowo-prawna 0,93 5,97 ±11,71 aktywnoci przedsiiorczej 0,94 4,55 ±8,92 przedsiiorcza. Wynik ogólny 0,96 3,75 ±7,35 Stwierdzono równie do zadowalajc stailno narzdzia. Grupa 169 osó, adanych dwukrotnie w odstpie roku, wypełniała Skal ci Przedsiiorczej umieszczon w serii innych narzdzi. Korelacja pomidzy oydwoma pomiarami yła istotna, cho umiarkowana, i wynosiła 0,54 dla wyniku ogólnego (0,41 dla skutecznoci w zieraniu informacji rynkowych; 0,56 dla skutecznoci finansowo-prawnej; 0,49 dla skutecznoci w aktywnoci przedsiiorczej; wszystkie korelacje istotne statystycznie na poziomie p<0,001).

14 Trafno Za jedn z form oceny trafnoci treciowej mona uzna omówion wczeniej ocen poszczególnych twierdze skali przez 12 przedsiiorców działajcych w rónych ranach. Pokazała ona, e w ich opinii twierdzenia oddaj do dorze zadania, z jakimi musi poradzi soie osoa rozpoczynajca działalno gospodarcz. Dla oceny trafnoci kryterialnej metody przeprowadzone zostały adania korelacji midzy jej wynikami a innymi zmiennymi. Badania prowadzone yły na opisanej wczeniej grupie 315 osó uczestniczcych w szkoleniu dotyczcym podejmowania działalnoci gospodarczej. Przekonanie o skutecznoci przedsiiorczej koreluje istotnie, cho stosunkowo nisko, z dotychczasowym dowiadczeniem w tej dziedzinie. W adaniu zastosowana została krótka, 8-itemowa skala własnej konstrukcji do oceny dotychczasowego dowiadczenia. Pozwala ona ujmowa dowiadczenie w dwóch oszarach: w działalnoci gospodarczej (4 twierdzenia, np. Wczeniej prowadziłem ju firm, Pomagałem komu prowadzi firm ) oraz dowiadczenia w rany, w której kto chce podj działalno na własny rachunek (4 twierdzenia, np. Pracowałem wczeniej w rany, w której teraz chc podj samodzieln działalno gospodarcz, Mam wykształcenie w tej rany lu pokrewnej ). Odpowiedzi w skali dowiadczenia punktowane yły: tak = 1, nie = 0. Rzetelno oceniana za pomoc wskanika Cronacha wynosiła: dla dowiadczenia w działalnoci gospodarczej = 0,72, dla dowiadczenia w rany = 0,73, dla wyniku ogólnego = 0,73. Wyniki tak utworzonej skali wykazuj istotny zwizek z przekonaniem o skutecznoci przedsiiorczej (ta. 6). Nieco wysze s korelacje z dowiadczeniem w prowadzeniu firmy ni z dowiadczeniem w okrelonej rany. Pozytywne korelacje z uprzednim dowiadczeniem s zgodne z teori Bandury (1986), która mówi, e jednym z najwaniejszych ródeł przekonania o skutecznoci jest interpretacja rezultatów własnych uprzednich działa lu dowiadcze. Cho jednoczenie to raczej atryucja efektów działania oddziaływuje na przekonanie o skutecznoci ni oiektywne działania. To ostatnie stwierdzenie moe wyjania do niski poziom uzyskanych korelacji. Nawet przy oiektywnie takim samym poziomie zdolnoci i dowiadczenia ludzie mog ukształtowa soie róne poziomy przekonania o własnej skutecznoci.

15 SKALA SKUTECZNOCI PRZEDSIBIORCZEJ SSP 117 Ta. 6. Korelacje r ho Spearmana wyników w skali SSP z dotychczasowym dowiadczeniem (N = 315) Dowiadczenie zierania informacji rynkowych finansowo- -prawna aktywnoci przedsiiorczej przedsiiorcza Wynik ogólny Dowiadczenie w działalnoci gospodarczej Dowiadczenie w rany Dowiadczenie Wynik ogólny 0,30*** 0,25*** 0,28*** 0,31*** 0,28*** 0,20** 0,26*** 0,27*** 0,36*** 0,28*** 0,33*** 0,35*** *** p<0,001; ** p<0,01 (dwustronnie) Trafno kryterialna skali oceniana yła take poprzez ocen współczynników korelacji midzy wynikami w SSP a intencj załoenia firmy. Gotowo do załoenia firmy wie si w pewnym stopniu z wynikiem w nowej skali (dla całej skali korelacja wynosi 0,32; dla podskal waha si od 0,24 do 0,34). Zgodnie z oczekiwaniami, osoy, które s gotowe załoy własn firm, uzyskały istotnie wysze wyniki zarówno w poszczególnych podskalach, jak i w wyniku ogólnym Skali ci Przedsiiorczej (ta. 7). Ta. 7. Rónice midzy wynikami osó z intencj załoenia własnej firmy oraz tych, którzy nie wyraaj takiej intencji (N = 315) przedsiiorcza Brak intencji Intencja M SD M SD U Manna- Whitneya p< zierania informacji rynkowych 68,84 18,29 77,72 15, ,50 0,001 finansowo-prawna 58,09 21,82 68,89 21, ,00 0,001 aktywnoci przedsiiorczej przedsiiorcza Wynik ogólny 68,27 19,12 81,32 15, ,00 0,001 66,01 17,67 77,34 14, ,00 0,001

16 118 Trafno prognostyczn próowano oceni na podstawie korelacji midzy wynikiem w skali SSP a faktycznym załoeniem własnej firmy w rok po adaniu. Współczynnik korelacji wyniósł jednak tylko 0,02 i jest nieistotny statystycznie. Skala nie moe wic y uywana jako narzdzie słuce przewidywaniu faktycznego podjcia działalnoci gospodarczej. Wyniki Skali ci Przedsiiorczej koreluj take z niektórymi zmiennymi osoowociowymi (ta. 8). Ta. 8. Korelacje r ho Spearmana wyników w skali SSP ze zmiennymi osoowociowymi (N = 315) Zmienna Przekonanie o własnej skutecznoci Ogólna samoocena Metoda pomiaru Skala Uogólnionej Własnej ci GSES, Schwarzer, Jerusalem, Juczyski Skala Samooceny SES, Rosenerg zierania informacji rynkowych finansowo- -prawna aktywnoci przedsiiorczej przedsiiorcza Wynik ogólny 0,38*** 0,36*** 0,40*** 0,42*** 0,34*** 0,25*** 0,31*** 0,33*** Optymizm Nadzieja na sukces Wynik ogólny Umiejtno znajdowania rozwiza Test Orientacji yciowej LOT-R, Scheier, Carver, Bridges Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS, Snyder 0,31*** 0,28*** 0,33*** 0,34*** 0,35*** 0,34*** 0,39*** 0,40*** 0,35*** 0,28*** 0,37*** 0,37*** Siła woli 0,31*** 0,34*** 0,35*** 0,37*** *** p<0,001 (dwustronnie)

17 SKALA SKUTECZNOCI PRZEDSIBIORCZEJ SSP 119 Wana wydaje si pozytywna korelacja ze Skal Uogólnionej Własnej ci GSES Schwarzera, Jerusalema i Juczyskiego (Juczyski, 2001). Spo- ród wszystkich metod uytych do oceny trafnoci włanie ta skala uzyskała najwysze korelacje. Wynik ten wskazuje, e nowa skala ujmuje przynajmniej w pewnym stopniu podony konstrukt. Uogólnione przekonanie o skutecznoci okrelane jest jako zgeneralizowane przewidywanie, e jest si zdolnym podj potrzene działanie w sytuacjach wyzwa, i traktowane jest jako jeden z zasoów osoistych, wanych w radzeniu soie ze stresem (Jerusalem, Schwarzer, 1992; Stajkovic, Luthans, 1998). Cho przekonanie o skutecznoci, specyficzne dla sytuacji i zadania, w tym wypadku o skutecznoci przedsiiorczej, oraz uogólnione przekonanie traktowane s jako dwa róne konstrukty (por. Stajkovic, Luthans, 1998), to jednak odnosz si one oydwa do oceny własnej skutecznoci. Istotne, cho nie tak wysokie okazały si take korelacje ze Skal Samooceny SES Rosenerga (1989) w adaptacji Dzwonkowskiej, Łaguny i Lachowicz- -Taaczek (2006). Przekonanie o własnej skutecznoci jest podonie jak samoocena, czyli przekonanie o własnej wartoci jednym z sdów na temat Ja. Mimo rónic wykazywanych przez Bandur, niektórzy uwaaj wrcz samoocen za ardziej ogólny fenomen zawierajcy w soie przekonania na temat skutecznoci (por. Bandura, 1997). Std te istotne pozytywne korelacje potwierdzaj te teoretycznie zakładane zwizki midzy specyficznym, odnoszcym si do do wskiej sfery funkcjonowania, przekonaniem o skutecznoci a ogólnym poczuciem własnej wartoci. Jednak stosunkowo niski poziom korelacji pozwala sdzi, e ujmowane przez skal SSP przekonanie o skutecznoci przedsiiorczej jest jednak w duym stopniu odrne od ogólnej samooceny. Take miara optymizmu, jak jest Test Orientacji yciowej LOT-R Scheiera, Carvera i Bridges (1994), w adaptacji polskiej Poprawy i Juczyskiego (Juczyski, 2001), koreluje pozytywnie z przekonaniem o skutecznoci przedsiiorczej. Optymizm rozumiany jako cecha dyspozycyjna, wyraajca uogólnione oczekiwania pozytywnych zdarze podnosi motywacj i skuteczno działania (Scheier, Carver, 1985). Jest zwizany z sukcesem w rozwizywaniu prolemów, ustalaniu wysokich standardów i aspiracji (Oettingen, Mayer, 2002). Std pozytywne zwizki nowej skali z wynikami LOT-R take mog y potwierdzeniem jej trafnoci. Inn zmienn, która zgodnie z oczekiwaniami wykazuje zwizek z przekonaniem o skutecznoci przedsiiorczej, jest nadzieja na sukces, przez Snydera definiowana jako pozytywny stan motywacyjny oparty na powizanych ze so wza-

18 120 jemnie przekonaniach o silnej woli oraz o umiejtnoci znajdowania rozwiza, planowania dróg do osignicia celu (Snyder, 2002). Wynik ogólny w Kwestionariuszu Nadziei na Sukces (Łaguna, Trzeiski, Zia, 2005), jak równie wyniki w ou jego podskalach istotnie koreluj z now skal. * Skala ci Przedsiiorczej moe y uywana do adania suiektywnej oceny mocnych i słaych stron osó, które chciałyy podj działalno gospodarcz. Niskie przekonanie o skutecznoci moe y jedn z przyczyn unikania działa przedsiiorczych. Niektórzy nie podejmuj decyzji o załoeniu firmy nie z powodu raku niezdnych umiejtnoci, ale dlatego, e nie s przekonani, e potrafi to zroi. Rozpoznanie oszarów raku zaufania do sieie oraz skonfrontowanie ich z poziomem rzeczywistych kompetencji mogłoy stanowi pomoc w projektowaniu szkole przygotowujcych do działa przedsiiorczych. Moe take słuy do adania osó, które ju prowadz tak działalno. Zdarza si, e unikaj one pewnych rodzajów zada, poniewa maj małe poczucie skutecznoci w danej dziedzinie (por. Chen, Greene, Crick, 1998). Rozpoznanie tych oszarów i wsparcie w usuniciu wtpliwoci co do własnych kompetencji mogłoy pomóc im aktywnie zaangaowa si w te zadania, y ardziej wytrwałymi w oliczu trudnoci czy przeszkód, z wikszym zaufaniem do sieie podchodzi do nowych wyzwa. Poniewa w literaturze polskiej nie yło do tej pory narzdzia do pomiaru przekonania o skutecznoci przedsiiorczej, podjta została próa jego skonstruowania. Przedstawiona tu skala odznacza si du zgodnoci wewntrzn, a jej powizania ze skalami mierzcymi ardziej uogólnione przekonania dotyczce własnej osoy s zgodne z oczekiwaniami. Uzyskiwane za jej pomoc wyniki pozwalaj take w pewnym stopniu przewidywa gotowo do podjcia samodzielnej działalnoci gospodarczej, cho nie s dorym narzdziem do przewidywania podjcia faktycznych działa w tej dziedzinie. Wprawdzie metoda została opracowana na podstawie ada stosunkowo du- ej grupy osó, nie jest na razie sprawdzona jej uyteczno w adaniu innych grup. Do czasu potwierdzenia jej walorów psychometrycznych na innych grupach naley do ostronie traktowa uzyskiwane wyniki, zwłaszcza gdyy miały one słuy do diagnozy indywidualnej. Wydaje si natomiast, e metoda spełnia warunki stawiane kwestionariuszom stosowanym w adaniach naukowych, a dalsze

19 SKALA SKUTECZNOCI PRZEDSIBIORCZEJ SSP 121 adania z jej wykorzystaniem mogłyy dostarczy nowych danych pozwalajcych na szersz ocen jej trafnoci i innych właciwoci psychometrycznych. BIBLIOGRAFIA Ajzen, I. (1991). The theory of planned ehavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NY: Prentice Hall. Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. New York: Freeman & Co. Bandura, A. (2000). Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. W: E. A. Locke (red.), Handook of principles of organization ehavior (s ). Oxford, UK: Blackwell. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52, Bandura, A., Locke, E. A. (2003). Negative self-efficacy and goal effects revisited. Journal of Applied Psychology, 88, 1, Chen, Ch. C., Greene, P. G., Crick, A. (1998). Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers? Journal of Business Venturing, 13, Dzwonkowska, I., Łaguna, M., Lachowicz-Taaczek, K. (2006). Skala Samooceny SES M. Rosenerga (materiały nieopulikowane). Gatewood, E. J., Shaver, K. G., Gartner, W. (1995). A longitudinal study of cognitive factors influencing start-up ehaviors and success at venture creation. Journal of Business Venturing, 10, Gist, M. E. (1987). Self-efficacy: Implications for organizational ehavior and human resource management. Academy of Management Journal, 12, Hornowska, E., Paluchowski, W. J. (2004). Kulturowa adaptacja testów psychologicznych. W: J. Brzeziski (red.), Metodologia ada psychologicznych. Wyór tekstów (s ). Warszawa: PWN. Jerusalem, M., Schwarzer, R. (1992). Self-efficacy as a resource factor in stress appraisal processes. W: R. Schwarzer (red.), Self-efficacy. Thought control of action (s ). Washington: Hemisphere Pulishing Corp. Juczyski, Z. (2001). Narzdzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Krueger, N. F. Jr (2000). The cognitive infrastructure of opportunity emergence. Entrepreneurship: Theory and Practice, 24, 3, Krueger, N., Dickson, P. (1994). How elieving in ourselves increases risk taking: Self-efficacy and perceptions of opportunity and threat. Decision Science, 25, Krueger, N. F., Reilly, A. L., Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15, Łaguna, M., Trzeiski, J., Zia, M. (2005). Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Markman, G. D., Balkin, D. B., Baron, R. A. (2002). Inventors and new venture formation: The effects of general self-efficacy and regretful thinking. Entrepreneur Theory and Practice, 4,

20 122 Markman, G. D., Baron, R. A. (2003). Person-entrepreneurship fit: Why some people are more successful as entrepreneurs than others. Human Resource Management Review, 13, Markman, G. D., Baron, R. A., Balkin, D. B. (2005). Are perseverance and self-efficacy costless? Assessing entrepreneurs regretful thinking. Journal of Organization Behavior, 26, 1, Oettingen, G., Mayer, D. (2002). The motivating function of thinking aout the future: Expectations versus fantasies. Journal of Personality and Social Psychology, 83, Ole, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osoowoci. Warszawa: Scholar. Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy; EDUCATION/mfp/eff.html, Pajares, F., Hartley, J., Valiante, G. (2001). Response format in writing self-efficacy assessment: Greater discrimination increases prediction. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 33, Paulhus, D. (1983). Sphere-specific measure of perceived control. Journal of Personality and Social Psychology, 44, Paulhus, D. L. (1990). The Spheres of Control Scale: 10 yrs of research. Personality and Individual Differences, 11, 10, Pervin, L. A. (2002). Psychologia osoowoci. Gdask: GWP. Pervin, L. A., John, O. P. (2002). Osoowo: teoria i adania. Kraków: Wyd. UJ. Rosenerg, M. (1989). Society and adolescent self-image. Revised edition. Middletown, CT: Wesleyan University Press. Scheier, M. F., Carver, Ch. S. (1985). Optimism, coping, and health: Generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 3, Scheier, M. F., Carver, Ch. S., Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 6, Shane, S., Locke, E. A., Collins, Ch. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, 13, Shapero, A. (1982). Social dimensions of entrepreneurship. W: C. A. Kent, D. L. Sexton, K. H. Vesper (red.), The encyclopedia of entrepreneurship (s ). Englewood Clifs, NJ: Prentice-Hall. Shook, Ch. L., Priem, R. L., McGee, J. E. (2003). Venture creation and the entreprising individual: A review and synthesis. Journal of Management, 29, 3, Skaalvik, E. M., Skaalvik, S. (2004). Self-concept and self-efficacy: A test of the internal/external frame of reference model and predictions of susequent motivation and achievement. Psychological Reports, Part 2, 95, 3, Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainows in the mind. Psychological Inquiry, 13, 4, Stajkovic, A. D., Luthans, F. (1998). Self-efficacy and work-related performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 124, 2, Vecchio, R. P. (2003). Entrepreneurship and leadership: Common trends and common threads. Human Resource Management Review, 13, Wood, R., Bandura, A. (1989). Social cognitive theory of organizational management. Academy of Management Review, 14, 3, Zakrzewski, J. (1987). Poczucie skutecznoci a samoregulacja zachowania. Przegld Psychologiczny, 30, 3,

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Instrument oceny 360 stopni zgodny z naukową metodologią, to jest możliwe! Analiza przypadku

Instrument oceny 360 stopni zgodny z naukową metodologią, to jest możliwe! Analiza przypadku Instrument oceny 360 stopni zgodny z naukową metodologią, to jest możliwe! Analiza przypadku dr Victor Wekselberg, Senior Konsultant Mirosława Achinger, Prezes Mispol SA Plan wystąpienia 1. Czym jest kwestionariusz

Bardziej szczegółowo

POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI TEORIA I POMIAR 1

POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI TEORIA I POMIAR 1 ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA PSYCHOLOGICA 4, 2000 ZYGFRYD JUCZYŃSKI Zakład Psychologii Zdrowia Instytut Psychologii UŁ POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI TEORIA I POMIAR 1 PODSTAWY TEORETYCZNE Pojęcie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

ZASOBY OSOBISTE JAKO WYZNACZNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM U DZIECI

ZASOBY OSOBISTE JAKO WYZNACZNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM U DZIECI ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA PSYCHOLOGICA 5, 2001 NINA OGIŃSKA-BULIK Zakład Psychoprofilaktyki Instytut Psychologii UŁ ZASOBY OSOBISTE JAKO WYZNACZNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM U DZIECI Problematyka

Bardziej szczegółowo

Nadzieja i optymizm a intencja załoŝenia własnej firmy*

Nadzieja i optymizm a intencja załoŝenia własnej firmy* PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2006, TOM 49, Nr 4, 419-443 Nadzieja i optymizm a intencja załoŝenia własnej firmy* Mariola Łaguna**** Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski HOPE, OPTIMISM AND ENTREPRENEURIAL

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Spostrzeganie własnej skuteczności i koncepcja Ja u osób bezrobotnych. Możliwości modyfikacji poprzez działania edukacyjne

Spostrzeganie własnej skuteczności i koncepcja Ja u osób bezrobotnych. Możliwości modyfikacji poprzez działania edukacyjne PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, 2005 tom 10, nr 1 s. 69 78 69 Spostrzeganie własnej skuteczności i koncepcja Ja u osób bezrobotnych. Możliwości modyfikacji poprzez działania edukacyjne MARIOLA ŁAGUNA Instytut Psychologii

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA SKALI OCENY NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (SONKSS)

WALIDACJA SKALI OCENY NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (SONKSS) WALIDACJA SKALI OCENY NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (SONKSS) dr hab. Paweł Izdebski prof. nadzw. mgr Martyna Kotyśko Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Grant: Osobowościowe

Bardziej szczegółowo

W SUPERWIZJI W RAMACH PROJEKTU SUPERWIZJA ZAJ

W SUPERWIZJI W RAMACH PROJEKTU SUPERWIZJA ZAJ INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO UCZESTNICTWA W SUPERWIZJI W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU LAB SZKOŁA TRENERÓW I SUPERWIZJA ZAJ Zapraszamy Pa stwa do Superwizji własnych zaj LAB - szkoła trenerów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami.

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD SCEM poznajemy podstawowe umiejtnoci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. Bycie rodzicem jest czym wydawaoby si prostym i naturalnym, ale jednoczenie nie ma

Bardziej szczegółowo

Kognitywistyka II r. Terminy wykładów. Literatura - psychometria. Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (1)

Kognitywistyka II r. Terminy wykładów. Literatura - psychometria. Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (1) Kognitywistyka II r Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (1) Terminy wykładów 13. 03. 2008 27. 03. 2008 03. 04. 2008 17. 04. 2008 24. 04. 2008 08. 05. 2008 15. 05. 2008 29. 05. 2008 05. 06. 2008 12.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

MYLMY O DIAGNOZIE (I DIAGNOSTACH) SZERZEJ

MYLMY O DIAGNOZIE (I DIAGNOSTACH) SZERZEJ ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE/ ANNALS OF PSYCHOLOGY 2015, XVIII, 2, 193-197 MACIEJ KARWOWSKI 11 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie JOANNA SZEN-ZIEMIASKA Szkoła Wysza Psychologii

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Globalizacja: sprosta wyzwaniu

Od redakcji. Globalizacja: sprosta wyzwaniu OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Polish Przegld stanu zatrudnienia w OECD wydanie 2005 Podsumowanie w jzyku polskim Od redakcji Globalizacja: sprosta wyzwaniu John P. Martin dyrektor ds.

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Paulina HARAF Renata HARAF Marek Ł. GRABANIA ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy zawód funkcjonujcy obecnie na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ ZAŁACZNIK nr 2 KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Cz A dla dyscyplin: nauki humanistyczne i społeczne Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI I. WYNIKI DZIAŁALNOCI NAUKOWEJ 1. Publikacje

Bardziej szczegółowo

Psychometria. Psychologia potoczna. Psychometria (z gr. psyche dusza, metria miara) Plan wykładów. Plan wykładów. Wprowadzenie w problematykę zajęć

Psychometria. Psychologia potoczna. Psychometria (z gr. psyche dusza, metria miara) Plan wykładów. Plan wykładów. Wprowadzenie w problematykę zajęć Psychometria Wprowadzenie w problematykę zajęć W 1 Psychologia potoczna potoczne przekonanie dotyczące natury ludzkiego zachowania wyrażające się w zdroworozsądkowych, intuicyjnych twierdzeniach. dr Łukasz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. dr Victor Wekselberg Dyrektor Działu Doradztwa Organizacyjnego w Instytucie Rozwoju Biznesu

EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. dr Victor Wekselberg Dyrektor Działu Doradztwa Organizacyjnego w Instytucie Rozwoju Biznesu EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE dr Victor Wekselberg Dyrektor Działu Doradztwa Organizacyjnego w Instytucie Rozwoju Biznesu ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI 1. Kilka wyników z badania ankietowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Piotr Borowiec PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Sporód wielu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej algorytmy genetyczne doczekały si wielu implementacji. Mona je wykorzystywa

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. Metodyka bada«do±wiadczalnych dr hab. in». Sebastian Skoczypiec Cel wiczenia Zaªo»enia

wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. Metodyka bada«do±wiadczalnych dr hab. in». Sebastian Skoczypiec Cel wiczenia Zaªo»enia wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. wiczenia 1 2 do wiczenia 3 4 Badanie do±wiadczalne 5 pomiarów 6 7 Cel Celem wiczenia jest zapoznanie studentów z etapami przygotowania i

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Kolejna z analiz wielozmiennowych Jej celem jest eksploracja danych, poszukiwanie pewnych struktur, które mogą utworzyć wskaźniki

Kolejna z analiz wielozmiennowych Jej celem jest eksploracja danych, poszukiwanie pewnych struktur, które mogą utworzyć wskaźniki Analiza czynnikowa Kolejna z analiz wielozmiennowych Jej celem jest eksploracja danych, poszukiwanie pewnych struktur, które mogą utworzyć wskaźniki Budowa wskaźnika Indeks był banalny I miał wady: o Czy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJA W DIAGNOZOWANIU, CZYLI O KONIECZNO CI USTAWICZNEGO KSZTAŁCENIA

KOMPETENCJA W DIAGNOZOWANIU, CZYLI O KONIECZNO CI USTAWICZNEGO KSZTAŁCENIA ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE/ ANNALS OF PSYCHOLOGY 2015, XVIII, 2, 205-210 PIOTR K. OLE 13 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Psychologii Szkoła Wysza Psychologii Społecznej w Warszawie KOMPETENCJA

Bardziej szczegółowo

Reklama zewntrzna opinie ekspertów

Reklama zewntrzna opinie ekspertów Reklama zewntrzna opinie ekspertów Badanie obserwowanych zmian w brany oraz ocena atrakcyjnoci noników reklamowych Raport szczegółowy przygotowany dla: 02 stycznia 2009, Warszawa Agenda 1 Nota 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 dr in. Marek Dwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Tematyka dyskusji Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 Wymagania dotyczce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Cz 1: Perspektywa firm

Cz 1: Perspektywa firm Cz 1: Perspektywa firm Luty 2009 HRM partners S.A. ul. K. K. Baczyskiego 1 00-038 Warszawa tel. +48/22 244 15 50 fax. +48/22 244 15 51 e-mail: hrmpartners@hrmpartners.pl www.hrmpartners.pl NIP 525-22-01-858

Bardziej szczegółowo

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Acta Sci. Pol., Technica Agraria 6(2) 2007, 15-21 OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Akademia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz satysfakcji z wynagrodzenia. Kraków, 19.05.2015 r. Piotr Sedlak

Kwestionariusz satysfakcji z wynagrodzenia. Kraków, 19.05.2015 r. Piotr Sedlak Kwestionariusz satysfakcji z wynagrodzenia Kraków, 19.05.2015 r. Piotr Sedlak Dlaczego należy badać satysfakcję z wynagrodzenia? Dla Polaków najważniejszym czynnikiem wpływającym na satysfakcję z pracy

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10!

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10! HR Development Firma Kwiatek i Wspólnicy Data wygenerowania raportu 05-07-2014 15:45:10 Team Insight Survey jest narzędziem wykorzystywanym do pomiaru atmosfery w zespole / w firmie. Model, leżący u podstaw

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

W WIETLE TEORII INTELIGENCJI SPRZYJAJCEJ POWODZENIU YCIOWEMU ROBERTA J. STERNBERGA

W WIETLE TEORII INTELIGENCJI SPRZYJAJCEJ POWODZENIU YCIOWEMU ROBERTA J. STERNBERGA 95 ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE Tom IX, numer 1 2006 ANDRZEJ E. SKOWSKI STYMULOWANIE ROZWOJU ZDOLNOCI W WIETLE TEORII INTELIGENCJI SPRZYJAJCEJ POWODZENIU YCIOWEMU ROBERTA J. STERNBERGA W artykule dokonano próby

Bardziej szczegółowo

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego. opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Doradca Zawodwy

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego. opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Doradca Zawodwy Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Zawodwy Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego umoliwia uczniowi zdobycie

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza psychologiczna: podstawowe kompetencje (II część - decyzje diagnostyczne) Rola intuicji w diagnozie

Diagnoza psychologiczna: podstawowe kompetencje (II część - decyzje diagnostyczne) Rola intuicji w diagnozie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Psychologii Anna Słysz Diagnoza psychologiczna: podstawowe kompetencje (II część - decyzje diagnostyczne) konwersatorium/wykład Poznań 2008 1 Rola

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

OCENA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY POSTRZEGANIEM EDUKACJI W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A INTENCJAMI PRZEDSIĘBIORCZYMI STUDENTÓW 1

OCENA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY POSTRZEGANIEM EDUKACJI W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A INTENCJAMI PRZEDSIĘBIORCZYMI STUDENTÓW 1 ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 280, 2013 Jacek Białek *, Agnieszka Kurczewska ** OCENA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY POSTRZEGANIEM EDUKACJI W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A INTENCJAMI PRZEDSIĘBIORCZYMI

Bardziej szczegółowo

Dr Alicja Adamiec-Zgraja Studium Pedagogiczne Uniwersytet Jagielloski

Dr Alicja Adamiec-Zgraja Studium Pedagogiczne Uniwersytet Jagielloski Podstawy edukacji/ Psychologia Rok akademicki 2010/2011 Dr Alicja Adamiec-Zgraja Studium Pedagogiczne Uniwersytet Jagielloski Wykład III Metody badawcze w psychologii Etyczne zasady prowadzenia bada psychologicznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Przez program profilaktyczny rozumie si działania psychoedukacyjne, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikajcym z problemów w ich otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 59 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji matematyki w klasie 3 LO

Konspekt do lekcji matematyki w klasie 3 LO mgr Tomasz Grski Konspekt do lekcji matematyki w klasie LO Temat: Szecian jako szczególny przypadek graniastosłupa. Czas realizacji: 45 min Cel ogólny: ucze opanuje i utrwali soie wiadomoci dotyczce szecianu.

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami *

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * S. Tkaczyk, M. Roszak Zakład Zarzdzania

Bardziej szczegółowo

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Podstawowe informacje o badaniu Centrum Wolontariatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

oraz co to jest norma ISO 9001/2000

oraz co to jest norma ISO 9001/2000 Dlaczego system zarzdzania jakoci w firmie i orodku oraz propozycja certyfikacji grupowej dla małych firm geodezyjnych. oraz co to jest norma ISO 9001/2000 Wojciech Tokarski 2 Auditor wiodcy akredytowany

Bardziej szczegółowo

Norma IEEE 1058.1-1987 SPMP

Norma IEEE 1058.1-1987 SPMP Norma IEEE 1058.1-1987 SPMP Warszawa, 2004-05-09 IEEE - The Institute for Electrical and Electronics Engineering - Instytut inynierii elektrycznej i elektronicznej SPMP - Software Project Management Plan

Bardziej szczegółowo