Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja uŝytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja uŝytkownika"

Transkrypt

1 Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja uŝytkownika

2 EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja UŜytkownika. 2

3 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 Podstawowa nawigacja po systemie... 4 OPERACJE... 6 Uruchomienie formularza Towary w module Centralny Słownik Systemu... 6 Wprowadzenie nowej definicji indeksu towarowego Modyfikacja nazwy i skrótu zatwierdzonego indeksu Modyfikacja cech partii zatwierdzonej (dotyczy Księgarni ) Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Towary Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Klasyfikacje ZałoŜenie nowej klasyfikacji Wprowadzanie kodów klasyfikacji Ustawienie domyślnej stawki VAT dla indeksu z powiązaniem z kodem PKWiU Ustawienie domyślnej stawki VAT bez wiązania z kodem PKWiU

4 Nawigacja po systemie Podstawowa nawigacja po systemie W formularzach moŝna poruszać się czterema sposobami, a mianowicie za pomocą: myszy - moŝna poruszać się po widocznych w formularzu polach klikając lewym przyciskiem myszy na wybranym polu, poleceń podręcznego menu rozwijalnego, przycisków paska narzędzi, klawiatury. W tabeli zamieszczonej poniŝej znajduje się zestawienie operacji słuŝących do poruszania się w formularzu i sposoby ich wykonania: Nazwa operacji Klawisz Przycisk narzędzi Polecenie menu podręcznego Przejście do następnego pola [Tab], [Enter] - Pole>Następne Przejście do poprzedniego pola [Schift+Tab] - Pole>Poprzednie Przejście do następnego bloku [Ctrl+Page Down] Blok>Następny Przejście do poprzedniego bloku [Ctrl+Page Up] Blok>Poprzedni Poruszanie się wewnątrz pola Poruszanie się w liście wyboru Przejście na początek/koniec zapisu w polu Klawisze kierunkowe Klawisze kierunkowe [Home]/[End] - - Na pasku narzędziowym umieszczone są najczęściej wykorzystywane narzędzia aplikacji. Uruchomienie polecenia następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym przycisku formularza. Poprzez wskazanie przycisku wskaźnikiem myszy i odczekanie około dwóch sekund, uzyskuje się krótkie objaśnienie procedury uruchamianej przez wskazany przycisk. Wszystkie przyciski dostępne są równieŝ przy pomocy skrótów klawiszowych. Opis funkcji realizowanych przez przyciski narzędzi: Zachowaj [F10] Zapisuje do bazy danych zmiany rekordów wprowadzone do formularza. Wstaw rekord [F6] Wstawia w aktywnym formularzu czysty rekord, gotowy do wypełniania danymi. Usuń rekord [Shift+F6] Usuwa aktywny rekord. Aby akcja zaszła w bazie naleŝy w następnej kolejności uruchomić polecenie Zachowaj. Usunięcie rekordu jest niemoŝliwe, jeŝeli istnieją powiązane z nim inne rekordy. W takim przypadku naleŝy najpierw usunąć zaleŝne rekordy. 4/33

5 Wyczyść rekord [Shift+F4] Kopiuj rekord [F4] Czyści aktywny rekord i wszystkie z nim powiązane. JeŜeli nie jest to ostatni z wybranych z bazy rekordów, to na pustym miejscu w formularzu po anulowanym rekordzie automatycznie pojawia się rekord następny wraz z odpowiednimi powiązanymi rekordami. Kopiuje do nowego rekordu wartości z poprzedniego rekordu w obrębie danego bloku. Kopiuj pole [F3] Wprowadź zapytanie [F7] Wykonaj zapytanie [F8] Zlicz rekordy zapytania [Shift+F2] Poprzedni blok [Ctrl+Page Up] Następny blok [Ctrl+Page Down] Pierwszy rekord Poprzedni rekord [ ] Następny rekord [ ] Ostatni rekord Edytor tekstu Kopiuje do nowego pola wartość analogicznego pola w poprzednim rekordzie, w obrębie danego bloku. Ustawia formularz w tryb wprowadzania zapytania. W pola rekordów naleŝy wprowadzić warunki (parametry) zapytania. Po uruchomieniu zapytania, zostaną znalezione w bazie wszystkie rekordy spełniające podane warunki. Znaki specjalne: % - zastępuje dowolny ciąg znaków, _ - zastępuje 1 znak. Aplikacja znajduje w bazie wszystkie rekordy spełniające parametry zapytania i odczytuje je z bazy. Znalezione rekordy moŝna przeglądać w formularzu. Liczy rekordy znalezione w bazie podczas wykonywania zapytania i wyświetla ich liczbę w pasku komunikatów. JeŜeli formatka składa się z kilku bloków, kursor przechodzi do poprzedniego bloku. Kursor przechodzi do następnego bloku w formatce. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla pierwszy rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla poprzedni rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla następny rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla ostatni rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Wywołuje formularz słuŝący do edycji wartości znajdującej się w aktywnym polu. Informacje dodatkowe Pola definiowalne Filtr Wyświetla informację o dacie utworzenia i modyfikacji aktywnego rekordu i o uŝytkowniku, który te operacje wykonał. MoŜliwe jest zdefiniowanie w CSS dodatkowego pola, które nie będzie pokazywany na formularzu standardowo, lecz dopiero po uŝyciu tegoŝ przycisku. UmoŜliwia filtrowanie danych według filtrów zdefiniowanych w module CSS. Sortowanie Raporty uŝytkownika Pomoc [F1] UmoŜliwia sortowanie danych według definicji dokonanej w module CSS. Przycisk uruchamia Generator Raportów umoŝliwiający stworzenie poŝądanego raportu, jeŝeli uŝytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Uruchamia formularz z pomocą kontekstową. Pomoc moŝe dotyczyć bloków lub pól. Wyjście [Ctrl+q] Zakończenie pracy w aktywnym formularzu. Lista wartości [F9] Rozwija listę moŝliwych wartości w polu, w którym jest ona dostępna. Informacja o dostępie do listy wyboru wyświetlana jest w pasku komunikatów w czasie, gdy kursor znajduje się w polu z listą. 5/33

6 Operacje Uruchomienie formularza Towary w module Centralny Słownik Systemu. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Cenniki w module Zakupy Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę uŝytkownika, hasło (pomiędzy polami moŝna przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. NaleŜy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu; nastąpi przejście do głównego menu modułu Centralny Słownik Systemu. 6/33

7 Z menu aplikacji wybieramy: Towary \ Towary. Wprowadzenie nowej definicji indeksu towarowego. Lista Czynności: 1. Wprowadzenie definicji cennika W bloku Towary przyciskiem lub klawiszem F6 dodajemy nowy rekord. W zakładce Szczegóły wypełniamy pola (patrz rysunek poniŝej): Nazwa - nazwa będzie drukowana na dokumentach np. zapotrzebowaniach, fakturach, dokumentach magazynowych, UWAGA: Po podaniu nazwy indeksu w polu Nazwa i przejściu do kolejnego pola system ustawi skrót nazwy w polu Skrót nazwy towaru poprzez skopiowanie wartości z pola z nazwą. Rodzaj - naleŝy staranie uzupełnić wartość oznaczając czy dany indeks jest towarem czy usługą od uzupełnienia uzaleŝnione są: nadanie numeru i generacja planów zamówień publicznych. Towary rodzaju Usługa będą uwzględniane podczas generacji planów zamówień publicznych na usługi, a towary rodzaju Towar będą uwzględniane podczas generacji planów zamówień publicznych na dostawy. Jednostka miary wybór z rozwijanej listy wartości. W przypadku indeksów ogólnych, dla których nie moŝliwe jest dokładne określenie jednostki miary naleŝy wybrać wartość -. 7/33

8 UWAGA: W polu Kod/nazwa obiektu po wybraniu z dostępnej listy wyboru jednostki Realizatora w przypadku wskazania danej jednostki system uwzględni dany kod jednostki w numeracji indeksu towarowego. Przykładowo po podaniu jednostki BHP w numeracji indeksu zostanie uwzględniony kod jednostki i indeks towaru będzie mieć postać np. BHP-T lub BHP-U Podobnie po wybraniu jednostki CI, indeks towaru będzie miał przykładowo postać np CI-T lub CI-U w zaleŝności od rodzaju towaru. W związku z powyŝszym dla rozróŝnienia indeksów między Realizatorami naleŝy wypełniać pole Kod/nazwa obiektu wybierając w nim odpowiednią jednostkę org. Patrz poniŝej. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Pojawi się okno z zapytaniem czy na pewno chcesz zarejestrować towar z podanym rodzajem w polu Rodzaj. JeŜeli podałeś wartość usługa to system zapyta: JeŜeli podałeś wartość towar to system zapyta: JeŜeli podany rodzaj jest prawidłowy potwierdzamy zapis definicji indeksu poprzez wybór przycisku [Tak]. JeŜeli podano zły rodzaj to anulujemy zapis poprzez wybór przycisku [Nie] po czym 8/33

9 naleŝy poprawić wartość w polu Rodzaj i dokonać ponownego zapisu za pomocą klawisza klawiszem F10 lub przyciskiem. UWAGA: Po potwierdzeniu zapytania o poprawność podanego rodzaju towaru przyciskiem [Tak] zostanie zapisana definicja indeksu i dodatkowo zostanie nadany automatycznie indeks (kod) towaru w polu Indeks towaru. Numeracja indeksów, dla których określono rodzaj Usługa rozpoczyna się od litery U (np. U000001). Numeracja indeksów, dla których określono rodzaj Towar rozpoczyna się od litery T (np. T000001). UWAGA: W przypadku uŝytkowników Księgarni, posiadających odpowiednie uprawnienie system automatycznie uzupełnia pole Kod / nazwa obiektu poprzez podpowiedź jednostki org. Wydawnictwa (WUEK), dzięki czemu system nadaje numer kolejny indeksu towarowego w ramach numeracji rozpoczynającej się od litery W. 2 Zmiana stanu na Gotowy do zatwierdzenia Zmieniamy stan definicji wprowadzanego towaru z Nowy na Gotowy do zatwierdzenia za pomocą przycisku [Gotowy do zatwierdzenia]. 9/33

10 3. Dodanie partii towaru dotyczy Księgarni!!! UWAGA: Krok dotyczy indeksów towarowych stanowiących ksiąŝki / tytuły wydawnicze / czasopisma przyjmowane na stan magazynów Wydawnictwa i / lub Księgarni!!! W pozostałych przypadkach naleŝy przejść do kroku 4. W zakładce Partie naleŝy zarejestrować partię kolejności przyjęcia danego indeksu na magazyn. W pustym polu Kod partii podajemy numer partii jako numer kolejny przyjęcia (dla nowo zakładanego indeksu numer partii 1). Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Po zapisaniu zmian uzupełniamy wartości cech indeksu: Autorzy/Redakcja Cena ewidencyjna pole musi być wprowadzone przed przyjęciem na magazyn, wartości tylko liczbowe (wartości ułamkowe naleŝy rozróŝniać przecinkiem, nie kropką) ISBN ISSN Kolejność wydania Koszt bezp. Wyd. - wartości tylko liczbowe (wartości ułamkowe naleŝy rozróŝniać przecinkiem, nie kropką) Koszt Poligrafii - wartości tylko liczbowe (wartości ułamkowe naleŝy rozróŝniać 10/33

11 przecinkiem, nie kropką) Koszt pośr. Wyd. - wartości tylko liczbowe (wartości ułamkowe naleŝy rozróŝniać przecinkiem, nie kropką) Nakład - wartości tylko liczbowe (wartości ułamkowe naleŝy rozróŝniać przecinkiem, nie kropką) Objętość w arkuszach - wartości tylko liczbowe (wartości ułamkowe naleŝy rozróŝniać przecinkiem, nie kropką) Podtytuł Rok publikacji Seria wydawnicza Sygnatura wybór z dostępnej listy wartości po dwukrotnym kliknięciu w dane pole Tytuł UWAGA: NaleŜy podać wartości dla wszystkich cech natomiast w przypadku, gdy nie znamy wartości dla danej cechy podajemy wartość - lub w przypadku wartości liczbowych 0. Wartości będą mogły być uzupełnione w późniejszym czasie. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Po wprowadzeniu cech naleŝy zatwierdzić partię poprzez wybranie przycisku Zatwierdzona dla danej partii w zakładce Partie. 11/33

12 UWAGA: W momencie zatwierdzania partii system automatycznie nadaje wartość w polu EAN, wartość ta wykorzystana jest do wydruku kodu kreskowego. 4 Zatwierdzanie indeksu Zmieniamy stan definicji wprowadzanego towaru z Gotowy do zatwierdzenia na Zatwierdzony za pomocą przycisku [Zatwierdzony]. Towar zatwierdzany musi posiadać wprowadzoną jednostkę miary. 12/33

13 5 Dodanie definicji domyślnej stawki UWAGA: Domyślnie ustawiana jest dla kaŝdego nowego indeksu towarowego stawka podstawowa VAT (23 %). W przypadku, gdy indeks towarowy ma mieć domyślnie przypisaną inną stawkę VAT naleŝy wykonać niniejszy krok. W oknie wybieramy rodzaj transakcji, dla którego wprowadzamy domyślną stawkę i wybieramy przycisk [Dodaj domyślny KP]. Z listy wybieramy stawkę. Wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 13/33

14 Wstawiony zostanie domyślny kod podatku dla danego rodzaju transakcji i wybranego indeksu. Wychodzimy z okna Stawki VAT za pomocą przycisku [Zamknij]. Po ustawieniu domyślnej stawki VAT nowa stawka jest wyświetlana w polu Domyślny kod. 14/33

15 6 Sklasyfikowanie indeksu UWAGA: Klasyfikowanie indeksów polega na przypisywaniu indeksu do grup (kodów klasyfikacji) w ramach wybranych grupowań (klasyfikacji). Klasyfikacje (grupowania) mogą być wykorzystywane w róŝnych elementach systemu takich jak: kontrola budŝetu klasyfikacja KOSZT_RODZ generacja planów zamówień publicznych poszczególne klasyfikacje tworzone przez Realizatorów (np dla DAG odpowiednio utworzone klasyfikacje DAG-DOSTAW i DAG-USŁUGI) oraz klasyfikacje CPV i CPC. sprzedaŝ (wystawianie faktur VAT) klasyfikacja PKWiU2008 i inne Dokładny opis kroków potrzebnych do wykonania, aby sklasyfikować indeks znajduje się w rozdziale Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Towary niniejszej instrukcji. Modyfikacja nazwy i skrótu zatwierdzonego indeksu. UWAGA: Modyfikacji nazwy i skrótu dokonujemy, w przypadku gdy wprowadzona wcześniej nazwa lub skrót jest błędna tzn. zawiera np błędy ortograficzne, gramatyczne lub stylistyczne. Operację moŝna wykonać na indeksach zatwierdzonych i wykorzystywanych w systemie. Modyfikacji dokonujemy w formularzu do wprowadzania towarów w module Centralny Słownik Systemu. Lista Czynności: 1. Zmodyfikowanie nazwy lub skrótu nazwy W formularzu Towary w module CSS. Ustawiamy się na indeksie, którego nazwę lub skrót nazwy chcemy zmodyfikować. Wciskamy przycisk Modyfikacja nazwy i skrótu. W polu Nazwa wpisujemy nową nazwę towaru, w polu Skrót wpisujemy nowy skrót nazwy towaru. Wciskamy przycisk Zatwierdź. 15/33

16 Modyfikacja cech partii zatwierdzonej (dotyczy Księgarni ). Lista Czynności: 1. Modyfikowanie wartości cech partii W formularzu Towary w module CSS. Wyszukujemy indeks towarowy. Następnie przechodzimy na zakładkę Partie. W zakładce ustawiamy się na w polu Wartość cechy dla partii w ramach cechy, której chcemy zmienić wartość a następnie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybieramy akcję Zmień wartość cechy. Po uruchomieniu akcji otworzy się okno Zmiana wartości cechy, w którym w polu Wartość podajemy nową wartość cechy a następnie naleŝy wybrać przycisk Wykonaj i następnie Zamknij. 16/33

17 UWAGA: Akcja jest dostępna w przypadku, gdy dotychczasowa wartość cechy jest róŝna od wartości pustej. W przypadku, gdy wartość cechy jest pusta naleŝy ustawić się w polu Kod partii a następnie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybieramy akcję Dodaj wartość cechy. Otworzy się okno w którym w polu Cecha naleŝy z dostępnej listy (dwuklik myszką w pole) wybrać nazwę cechy, dla której będziemy dodawać wartość, a następnie podać wartość wprowadzanej cechy w polu Wartość i wybrać przycisk Wykonaj i następnie Zamknij. Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Towary. Lista Czynności: 1. Klasyfikacja indeksu Towary na potrzeby innych funkcjonalności wymagają sklasyfikowania czyli przypisania do odpowiednich kodów klasyfikacji (kodów grup) w ramach wybranej klasyfikacji (grupowania). M.in. konieczne klasyfikowanie w ramach klasyfikacji kosztów rodzajowych KOSZT_RODZAJ. Aby sklasyfikować towar naleŝy przejść do zakładki Atrybuty następnie naleŝy ustawić się na klasyfikacji (rekord podświetlony na Ŝółto), a następnie naleŝy wybrać przycisk [Klasyfikuj towar]. 17/33

18 Po wybraniu przycisku otwiera się okno Klasyfikowanie towaru. W oknie tym wybieramy kod klasyfikacji do którego chcemy przypisać towar po czym wybieramy przycisk [PowiąŜ]. UWAGA: Na potrzeby generacji planów zamówień publicznych konieczne jest sklasyfikowanie indeksu do klasyfikacji zakładanej przez poszczególnego Realizatora na podstawie, której następuje generacja planu. Ponadto indeksy moŝna klasyfikować w ramach klasyfikacji CPV i CPC. Uwaga: W oknie moŝemy posługiwać trybem wyszukiwania wprowadzając go klawiszem F7 po wcześniejszym ustawieniu kursora w bloku, w którym chcemy dokonać wyszukiwania tj. w bloku Kody klasyfikacji lub Klasyfikacje. Po wprowadzeniu trybu zapytania (kolor niebieski wiersza) w danym polu wpisujemy szukaną wartość. Po wprowadzeniu szukanej wartości dokonujemy wyszukania poprzez wybór klawisza F7. 18/33

19 Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Klasyfikacje. Lista Czynności: 1. Uruchomienie NaleŜy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do formatki głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ Klasyfikacje Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. 2 Wybór klasyfikacji NaleŜy ustawić się na Ŝądanej klasyfikacji (podświetlenie na Ŝółto). A następnie przejść na zakładkę Kody klasyfikacji. 19/33

20 3 Wybór kodu klasyfikacji NaleŜy zaznaczyć kod klasyfikacji,do którego będziemy klasyfikować towar i zaznaczyć znaczniki OdświeŜaj w obszarach Towary związane i Towary dostępne. 4 Znalezienie towaru, który ma być sklasyfikowany. NaleŜy ustawić kursor na liście towarów dostępnych w obszarze Towary dostępne. Następnie wchodzimy w tryb zapytania wciskając F7 lub przycisk. Następnie wpisujemy w odpowiednie pola indeks, skrót nazwy lub nazwę towaru. i wykonujemy zapytanie wciskając F8 lub przycisk. 20/33

21 5 Przypisanie indeksu Po wyszukaniu danego towaru naleŝy go sklasyfikować do danej klasyfikacji poprzez wybranie przycisku. UWAGA: Przycisk Towary dostępne. wiąŝe wszystkie wyfiltrowane indeksy w bloku Przycisk słuŝy do pojedynczego odwiązania indeksu towarowego zaznaczonego po stronie bloku Towary związane. Przycisk słuŝy do grupowego odwiązania indeksów towarowych wyfiltrowanych w bloku Towary związane. 21/33

22 ZałoŜenie nowej klasyfikacji. Lista Czynności: 1. Uruchomienie NaleŜy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do formatki głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ Klasyfikacje Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. 2 Wstawienie nowej definicji klasyfikacji. W zakładce Klasyfikacje przyciskiem lub klawiszem F6 dodajemy nowy rekord. Wypełniamy pola: Skrót, Nazwa, Rodzaj NaleŜy podać wartość Grupująca Następnie oznaczamy checkboxem Unikalna czy klasyfikacja jest unikalna tzn. czy indeks moŝe być przypisany tylko do jednej grupy w ramach klasyfikacji czy teŝ nie. UWAGA: Klasyfikacje tworzone do wykorzystania przy generacji planów zamówień publicznych muszą być unikalne. Następnie oznaczamy jakiego rodzaju indeksy mogą być przypisywane do klasyfikacji. W tym celu oznaczamy odpowiednio checkboxy: Towary, Opakowania, Usługi, Komplety. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. 22/33

23 3 Tworzenie poziomów W następnej kolejności określamy strukturę klasyfikacji tzn. ile poziomów będzie budować kody klasyfikacji. W tym celu w bloku Poziomy klasyfikacji wprowadzamy tyle wierszy ile ma być poziomów. KaŜdy z rekordów będzie odzwierciedlać definicję poziomu. Wprowadzamy wartości w polach: Symbol najczęściej symbole w prowadza się od P1 do Pn Separator najczęściej separatorem moŝe być znak -. UWAGA: Dla potrzeb generacji planów zamówień publicznych moŝliwie jest utworzenie klasyfikacji: jednopoziomowych (z których generowane będą tylko pozycje w planie) dwupoziomowych (z których generowane będą pozycje i zadania w planie) 23/33

24 Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. 4 Zatwierdzenie klasyfikacji Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie definicji klasyfikacji poprzez wybór przycisku Zatwierdź Wprowadzanie kodów klasyfikacji Lista Czynności: 1. Przejście na NaleŜy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do zakładkę Kody głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ klasyfikacji Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. 24/33

25 Następnie wybieramy klasyfikację, dla której chcemy załoŝyć kod klasyfikacji (podświetlenie wybranego rekordu na Ŝółto), poczym naleŝy przejść na zakładkę Kody klasyfikacji. 2 Dodanie kodu na pierwszym poziomie. NiezaleŜnie czy klasyfikacja jest wielopoziomowa czy jednopoziomowa, kod na pierwszym, poziomie tworzymy zakładce Kody klasyfikacji poprzez wybór przycisku [Dodaj na pierwszym poziomie]. 25/33

26 W polu Kod podajemy symbol kodu klasyfikacji w polu Opis opis kodu. UWAGA: W przypadku klasyfikacji uŝywanej do generacji planów zamówień publicznych opis będzie stanowić nazwę przedmiotu zamówienia generowaną na pozycji planu zamówień publicznych. 3 Dodanie kodu na poziomie podrzędnym. Po uzupełnianiu danych naleŝy wybrać przycisk [Zatwierdź]. W przypadku dodawania kodów na kolejnych poziomach naleŝy w zakładce Kody klasyfikacji oznaczyć kod, który będzie kodem nadrzędnym do wstawianego (podświetlenie na Ŝółto). 26/33

27 W polu Kod podajemy symbol kodu klasyfikacji w polu Opis opis kodu. UWAGA: W przypadku klasyfikacji uŝywanej do generacji planów zamówień publicznych opis będzie stanowić nazwę zadania w ramach danej pozycji generowaną na pozycji planu zamówień publicznych. Po uzupełnianiu danych naleŝy wybrać przycisk [Zatwierdź]. System utworzy kod klasyfikacji podrzędny z automatycznym nadaniem numerem pełnego. 27/33

28 Ustawienie domyślnej stawki VAT dla indeksu z powiązaniem z kodem PKWiU2008 Domyślną stawkę VAT moŝna przypisać do indeksu w dwojaki sposób: Poprzez związanie domyślnej stawki VAT z kodem klasyfikacji PKWiU a następnie powiązanie indeksu z kodem. Poprzez przypisanie wprost domyślnej stawki VAT do indeksu Lista Czynności: 1. Przejście na NaleŜy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do zakładkę Kody głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ klasyfikacji Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. 28/33

29 Następnie wybieramy klasyfikację PKWiU2008, dla której chcemy załoŝyć kod klasyfikacji (podświetlenie wybranego rekordu na Ŝółto), poczym naleŝy przejść na zakładkę Kody klasyfikacji. 2 Ustawienie domyślnej stawki VAT dla kodu klasyfikacji W zakładce Kody klasyfikacji odszukujemy kod PKWiU2008 na najniŝszym 4 poziomie. Następnie wybieramy przycisk [Stawki]. 29/33

30 W polu Kod podatku z dostępnej listy wybieramy stawkę VAT. Następnie wybieramy przycisk [Domyślny] i [OdświeŜ towary] (w kolejności jaką podano). Po przeprowadzeniu operacji zamykamy okno. 3 Powiązanie indeksu z kodem klasyfikacji Powiązanie indeksu z kodem klasyfikacji spowoduje, Ŝe indeks będzie mieć przypisaną domyślną stawkę VAT zdefiniowaną dla kodu klasyfikacji. Kroki jakie naleŝy poczynić aby przypisać indeks do klasyfikacji opisano w poprzednich rozdziałach. Ustawienie domyślnej stawki VAT bez wiązania z kodem PKWiU2008 Domyślną stawkę VAT moŝna przypisać do indeksu w dwojaki sposób: Poprzez związanie domyślnej stawki VAT z kodem klasyfikacji PKWiU a następnie powiązanie indeksu z kodem. Poprzez przypisanie wprost domyślnej stawki VAT do indeksu 30/33

31 Lista Czynności: 1. Uruchomienie okna przypisywania stawek VAT dla indeksu NaleŜy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu; nastąpi przejście do głównego menu modułu Centralny Słownik Systemu. Z menu aplikacji wybieramy: Towary \ Towary. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. Następnie naleŝy wybrać indeks, dla którego chcemy zmienić przypisanie stawki VAT (oznaczenie rekordu kolorem Ŝółtym). I wybieramy przycisk Przelicznik stawki VAT. dostępny przy polu 2 Dodanie definicji domyślnej stawki W oknie wybieramy rodzaj transakcji, dla którego wprowadzamy domyślną stawkę i wybieramy przycisk [Dodaj domyślny KP]. 31/33

32 Z listy wybieramy stawkę. Wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Wstawiony zostanie domyślny kod podatku dla danego rodzaju transakcji i wybranego indeksu. Wychodzimy z okna Stawki VAT za pomocą przycisku [Zamknij]. 32/33

33 Po ustawieniu domyślnej stawki VAT nowa stawka jest wyświetlana w polu Domyślny kod. 33/33

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Zapotrzebowania roczne. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Zapotrzebowania roczne. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Zapotrzebowania roczne Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Zapotrzebowania roczne i wnioski Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Instrukcja Użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 Podstawowa nawigacja w aplikacji... 4 KONFIGURACJA... 7 Założenie jednostki org. stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Gospodarka Magazynowa Instrukcja użytkownika EG_LOG Gospodarka magazynowa Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie...

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Rejestracja faktury zakupowej Rejestracja faktury zakupowej z pozycjami towarowymi. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Rejestracja faktury zakupowej Rejestracja faktury zakupowej z pozycjami towarowymi. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Rejestracja faktury zakuowej Rejestracja faktury zakuowej z ozycjami towarowymi Instrukcja użytkownika 1 Sis treści SPIS TREŚCI... 2 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 3 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Administracja w obszarze Logistyki. Instrukcja administratora

Obszar Logistyka. Administracja w obszarze Logistyki. Instrukcja administratora Obszar Logistyka Administracja w obszarze Logistyki Instrukcja administratora EG_LOG Administracja w obszarze Logistyki Instrukcja Administratora. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika EG_LOG Cenniki zakupowe Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów 4.2 Edycja kontrahentów [ Kontrahenci ] 25 5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów Wprowadzanie do obsługi programu zaczniemy od dodawania kontrahentów do bazy danych. Program SQLogic Sprzedaż pozwala

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Podręcznik dla uŝytkowników modułu

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców 1. Wywiadówka Dnia 7 stycznia 2008r. odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klasy Ib. Jesteś wychowawczynią tej klasy i musisz przygotować się do zebrania. Po pierwsze musisz przygotować i rozesłać

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika 4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Administracja słowników - Agenci Kraków, grudzień 2008r. Redakcja wykazu Agentów ubezpieczeń majątkowych Dla prawidłowej pracy systemu naleŝy

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Dodawanie nowego wniosku (przeglądarka internetowa) Spis treści: 1. Plan roczny 1 2. Zapotrzebowanie bieżące planowane 2 3. Wniosek o udzielenie postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009 Znaczniki dla podmiotów nowe moŝliwości analizy i grupowania danych Dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Dane umieszczone w oddzielnych zestawieniach

Rys. 1. Dane umieszczone w oddzielnych zestawieniach :: Trik 1. Wyszukiwanie danych w kilku tabelach jednocześnie :: Trik 2. Wygodna nawigacja po obszernych zakresach danych :: Trik 3. Szybka analiza bazy danych :: Trik 4. Wynik formuły i jej składnia w

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń Poruszanie się w ialadin Partner Podczas poruszania się w systemie ialadin Partner należy wykorzystywać jedynie przeznaczone do tego przyciski

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo