Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja uŝytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja uŝytkownika"

Transkrypt

1 Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja uŝytkownika

2 EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja UŜytkownika. 2

3 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 Podstawowa nawigacja po systemie... 4 OPERACJE... 6 Uruchomienie formularza Towary w module Centralny Słownik Systemu... 6 Wprowadzenie nowej definicji indeksu towarowego Modyfikacja nazwy i skrótu zatwierdzonego indeksu Modyfikacja cech partii zatwierdzonej (dotyczy Księgarni ) Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Towary Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Klasyfikacje ZałoŜenie nowej klasyfikacji Wprowadzanie kodów klasyfikacji Ustawienie domyślnej stawki VAT dla indeksu z powiązaniem z kodem PKWiU Ustawienie domyślnej stawki VAT bez wiązania z kodem PKWiU

4 Nawigacja po systemie Podstawowa nawigacja po systemie W formularzach moŝna poruszać się czterema sposobami, a mianowicie za pomocą: myszy - moŝna poruszać się po widocznych w formularzu polach klikając lewym przyciskiem myszy na wybranym polu, poleceń podręcznego menu rozwijalnego, przycisków paska narzędzi, klawiatury. W tabeli zamieszczonej poniŝej znajduje się zestawienie operacji słuŝących do poruszania się w formularzu i sposoby ich wykonania: Nazwa operacji Klawisz Przycisk narzędzi Polecenie menu podręcznego Przejście do następnego pola [Tab], [Enter] - Pole>Następne Przejście do poprzedniego pola [Schift+Tab] - Pole>Poprzednie Przejście do następnego bloku [Ctrl+Page Down] Blok>Następny Przejście do poprzedniego bloku [Ctrl+Page Up] Blok>Poprzedni Poruszanie się wewnątrz pola Poruszanie się w liście wyboru Przejście na początek/koniec zapisu w polu Klawisze kierunkowe Klawisze kierunkowe [Home]/[End] - - Na pasku narzędziowym umieszczone są najczęściej wykorzystywane narzędzia aplikacji. Uruchomienie polecenia następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym przycisku formularza. Poprzez wskazanie przycisku wskaźnikiem myszy i odczekanie około dwóch sekund, uzyskuje się krótkie objaśnienie procedury uruchamianej przez wskazany przycisk. Wszystkie przyciski dostępne są równieŝ przy pomocy skrótów klawiszowych. Opis funkcji realizowanych przez przyciski narzędzi: Zachowaj [F10] Zapisuje do bazy danych zmiany rekordów wprowadzone do formularza. Wstaw rekord [F6] Wstawia w aktywnym formularzu czysty rekord, gotowy do wypełniania danymi. Usuń rekord [Shift+F6] Usuwa aktywny rekord. Aby akcja zaszła w bazie naleŝy w następnej kolejności uruchomić polecenie Zachowaj. Usunięcie rekordu jest niemoŝliwe, jeŝeli istnieją powiązane z nim inne rekordy. W takim przypadku naleŝy najpierw usunąć zaleŝne rekordy. 4/33

5 Wyczyść rekord [Shift+F4] Kopiuj rekord [F4] Czyści aktywny rekord i wszystkie z nim powiązane. JeŜeli nie jest to ostatni z wybranych z bazy rekordów, to na pustym miejscu w formularzu po anulowanym rekordzie automatycznie pojawia się rekord następny wraz z odpowiednimi powiązanymi rekordami. Kopiuje do nowego rekordu wartości z poprzedniego rekordu w obrębie danego bloku. Kopiuj pole [F3] Wprowadź zapytanie [F7] Wykonaj zapytanie [F8] Zlicz rekordy zapytania [Shift+F2] Poprzedni blok [Ctrl+Page Up] Następny blok [Ctrl+Page Down] Pierwszy rekord Poprzedni rekord [ ] Następny rekord [ ] Ostatni rekord Edytor tekstu Kopiuje do nowego pola wartość analogicznego pola w poprzednim rekordzie, w obrębie danego bloku. Ustawia formularz w tryb wprowadzania zapytania. W pola rekordów naleŝy wprowadzić warunki (parametry) zapytania. Po uruchomieniu zapytania, zostaną znalezione w bazie wszystkie rekordy spełniające podane warunki. Znaki specjalne: % - zastępuje dowolny ciąg znaków, _ - zastępuje 1 znak. Aplikacja znajduje w bazie wszystkie rekordy spełniające parametry zapytania i odczytuje je z bazy. Znalezione rekordy moŝna przeglądać w formularzu. Liczy rekordy znalezione w bazie podczas wykonywania zapytania i wyświetla ich liczbę w pasku komunikatów. JeŜeli formatka składa się z kilku bloków, kursor przechodzi do poprzedniego bloku. Kursor przechodzi do następnego bloku w formatce. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla pierwszy rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla poprzedni rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla następny rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla ostatni rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Wywołuje formularz słuŝący do edycji wartości znajdującej się w aktywnym polu. Informacje dodatkowe Pola definiowalne Filtr Wyświetla informację o dacie utworzenia i modyfikacji aktywnego rekordu i o uŝytkowniku, który te operacje wykonał. MoŜliwe jest zdefiniowanie w CSS dodatkowego pola, które nie będzie pokazywany na formularzu standardowo, lecz dopiero po uŝyciu tegoŝ przycisku. UmoŜliwia filtrowanie danych według filtrów zdefiniowanych w module CSS. Sortowanie Raporty uŝytkownika Pomoc [F1] UmoŜliwia sortowanie danych według definicji dokonanej w module CSS. Przycisk uruchamia Generator Raportów umoŝliwiający stworzenie poŝądanego raportu, jeŝeli uŝytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Uruchamia formularz z pomocą kontekstową. Pomoc moŝe dotyczyć bloków lub pól. Wyjście [Ctrl+q] Zakończenie pracy w aktywnym formularzu. Lista wartości [F9] Rozwija listę moŝliwych wartości w polu, w którym jest ona dostępna. Informacja o dostępie do listy wyboru wyświetlana jest w pasku komunikatów w czasie, gdy kursor znajduje się w polu z listą. 5/33

6 Operacje Uruchomienie formularza Towary w module Centralny Słownik Systemu. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Cenniki w module Zakupy Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę uŝytkownika, hasło (pomiędzy polami moŝna przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. NaleŜy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu; nastąpi przejście do głównego menu modułu Centralny Słownik Systemu. 6/33

7 Z menu aplikacji wybieramy: Towary \ Towary. Wprowadzenie nowej definicji indeksu towarowego. Lista Czynności: 1. Wprowadzenie definicji cennika W bloku Towary przyciskiem lub klawiszem F6 dodajemy nowy rekord. W zakładce Szczegóły wypełniamy pola (patrz rysunek poniŝej): Nazwa - nazwa będzie drukowana na dokumentach np. zapotrzebowaniach, fakturach, dokumentach magazynowych, UWAGA: Po podaniu nazwy indeksu w polu Nazwa i przejściu do kolejnego pola system ustawi skrót nazwy w polu Skrót nazwy towaru poprzez skopiowanie wartości z pola z nazwą. Rodzaj - naleŝy staranie uzupełnić wartość oznaczając czy dany indeks jest towarem czy usługą od uzupełnienia uzaleŝnione są: nadanie numeru i generacja planów zamówień publicznych. Towary rodzaju Usługa będą uwzględniane podczas generacji planów zamówień publicznych na usługi, a towary rodzaju Towar będą uwzględniane podczas generacji planów zamówień publicznych na dostawy. Jednostka miary wybór z rozwijanej listy wartości. W przypadku indeksów ogólnych, dla których nie moŝliwe jest dokładne określenie jednostki miary naleŝy wybrać wartość -. 7/33

8 UWAGA: W polu Kod/nazwa obiektu po wybraniu z dostępnej listy wyboru jednostki Realizatora w przypadku wskazania danej jednostki system uwzględni dany kod jednostki w numeracji indeksu towarowego. Przykładowo po podaniu jednostki BHP w numeracji indeksu zostanie uwzględniony kod jednostki i indeks towaru będzie mieć postać np. BHP-T lub BHP-U Podobnie po wybraniu jednostki CI, indeks towaru będzie miał przykładowo postać np CI-T lub CI-U w zaleŝności od rodzaju towaru. W związku z powyŝszym dla rozróŝnienia indeksów między Realizatorami naleŝy wypełniać pole Kod/nazwa obiektu wybierając w nim odpowiednią jednostkę org. Patrz poniŝej. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Pojawi się okno z zapytaniem czy na pewno chcesz zarejestrować towar z podanym rodzajem w polu Rodzaj. JeŜeli podałeś wartość usługa to system zapyta: JeŜeli podałeś wartość towar to system zapyta: JeŜeli podany rodzaj jest prawidłowy potwierdzamy zapis definicji indeksu poprzez wybór przycisku [Tak]. JeŜeli podano zły rodzaj to anulujemy zapis poprzez wybór przycisku [Nie] po czym 8/33

9 naleŝy poprawić wartość w polu Rodzaj i dokonać ponownego zapisu za pomocą klawisza klawiszem F10 lub przyciskiem. UWAGA: Po potwierdzeniu zapytania o poprawność podanego rodzaju towaru przyciskiem [Tak] zostanie zapisana definicja indeksu i dodatkowo zostanie nadany automatycznie indeks (kod) towaru w polu Indeks towaru. Numeracja indeksów, dla których określono rodzaj Usługa rozpoczyna się od litery U (np. U000001). Numeracja indeksów, dla których określono rodzaj Towar rozpoczyna się od litery T (np. T000001). UWAGA: W przypadku uŝytkowników Księgarni, posiadających odpowiednie uprawnienie system automatycznie uzupełnia pole Kod / nazwa obiektu poprzez podpowiedź jednostki org. Wydawnictwa (WUEK), dzięki czemu system nadaje numer kolejny indeksu towarowego w ramach numeracji rozpoczynającej się od litery W. 2 Zmiana stanu na Gotowy do zatwierdzenia Zmieniamy stan definicji wprowadzanego towaru z Nowy na Gotowy do zatwierdzenia za pomocą przycisku [Gotowy do zatwierdzenia]. 9/33

10 3. Dodanie partii towaru dotyczy Księgarni!!! UWAGA: Krok dotyczy indeksów towarowych stanowiących ksiąŝki / tytuły wydawnicze / czasopisma przyjmowane na stan magazynów Wydawnictwa i / lub Księgarni!!! W pozostałych przypadkach naleŝy przejść do kroku 4. W zakładce Partie naleŝy zarejestrować partię kolejności przyjęcia danego indeksu na magazyn. W pustym polu Kod partii podajemy numer partii jako numer kolejny przyjęcia (dla nowo zakładanego indeksu numer partii 1). Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Po zapisaniu zmian uzupełniamy wartości cech indeksu: Autorzy/Redakcja Cena ewidencyjna pole musi być wprowadzone przed przyjęciem na magazyn, wartości tylko liczbowe (wartości ułamkowe naleŝy rozróŝniać przecinkiem, nie kropką) ISBN ISSN Kolejność wydania Koszt bezp. Wyd. - wartości tylko liczbowe (wartości ułamkowe naleŝy rozróŝniać przecinkiem, nie kropką) Koszt Poligrafii - wartości tylko liczbowe (wartości ułamkowe naleŝy rozróŝniać 10/33

11 przecinkiem, nie kropką) Koszt pośr. Wyd. - wartości tylko liczbowe (wartości ułamkowe naleŝy rozróŝniać przecinkiem, nie kropką) Nakład - wartości tylko liczbowe (wartości ułamkowe naleŝy rozróŝniać przecinkiem, nie kropką) Objętość w arkuszach - wartości tylko liczbowe (wartości ułamkowe naleŝy rozróŝniać przecinkiem, nie kropką) Podtytuł Rok publikacji Seria wydawnicza Sygnatura wybór z dostępnej listy wartości po dwukrotnym kliknięciu w dane pole Tytuł UWAGA: NaleŜy podać wartości dla wszystkich cech natomiast w przypadku, gdy nie znamy wartości dla danej cechy podajemy wartość - lub w przypadku wartości liczbowych 0. Wartości będą mogły być uzupełnione w późniejszym czasie. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Po wprowadzeniu cech naleŝy zatwierdzić partię poprzez wybranie przycisku Zatwierdzona dla danej partii w zakładce Partie. 11/33

12 UWAGA: W momencie zatwierdzania partii system automatycznie nadaje wartość w polu EAN, wartość ta wykorzystana jest do wydruku kodu kreskowego. 4 Zatwierdzanie indeksu Zmieniamy stan definicji wprowadzanego towaru z Gotowy do zatwierdzenia na Zatwierdzony za pomocą przycisku [Zatwierdzony]. Towar zatwierdzany musi posiadać wprowadzoną jednostkę miary. 12/33

13 5 Dodanie definicji domyślnej stawki UWAGA: Domyślnie ustawiana jest dla kaŝdego nowego indeksu towarowego stawka podstawowa VAT (23 %). W przypadku, gdy indeks towarowy ma mieć domyślnie przypisaną inną stawkę VAT naleŝy wykonać niniejszy krok. W oknie wybieramy rodzaj transakcji, dla którego wprowadzamy domyślną stawkę i wybieramy przycisk [Dodaj domyślny KP]. Z listy wybieramy stawkę. Wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 13/33

14 Wstawiony zostanie domyślny kod podatku dla danego rodzaju transakcji i wybranego indeksu. Wychodzimy z okna Stawki VAT za pomocą przycisku [Zamknij]. Po ustawieniu domyślnej stawki VAT nowa stawka jest wyświetlana w polu Domyślny kod. 14/33

15 6 Sklasyfikowanie indeksu UWAGA: Klasyfikowanie indeksów polega na przypisywaniu indeksu do grup (kodów klasyfikacji) w ramach wybranych grupowań (klasyfikacji). Klasyfikacje (grupowania) mogą być wykorzystywane w róŝnych elementach systemu takich jak: kontrola budŝetu klasyfikacja KOSZT_RODZ generacja planów zamówień publicznych poszczególne klasyfikacje tworzone przez Realizatorów (np dla DAG odpowiednio utworzone klasyfikacje DAG-DOSTAW i DAG-USŁUGI) oraz klasyfikacje CPV i CPC. sprzedaŝ (wystawianie faktur VAT) klasyfikacja PKWiU2008 i inne Dokładny opis kroków potrzebnych do wykonania, aby sklasyfikować indeks znajduje się w rozdziale Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Towary niniejszej instrukcji. Modyfikacja nazwy i skrótu zatwierdzonego indeksu. UWAGA: Modyfikacji nazwy i skrótu dokonujemy, w przypadku gdy wprowadzona wcześniej nazwa lub skrót jest błędna tzn. zawiera np błędy ortograficzne, gramatyczne lub stylistyczne. Operację moŝna wykonać na indeksach zatwierdzonych i wykorzystywanych w systemie. Modyfikacji dokonujemy w formularzu do wprowadzania towarów w module Centralny Słownik Systemu. Lista Czynności: 1. Zmodyfikowanie nazwy lub skrótu nazwy W formularzu Towary w module CSS. Ustawiamy się na indeksie, którego nazwę lub skrót nazwy chcemy zmodyfikować. Wciskamy przycisk Modyfikacja nazwy i skrótu. W polu Nazwa wpisujemy nową nazwę towaru, w polu Skrót wpisujemy nowy skrót nazwy towaru. Wciskamy przycisk Zatwierdź. 15/33

16 Modyfikacja cech partii zatwierdzonej (dotyczy Księgarni ). Lista Czynności: 1. Modyfikowanie wartości cech partii W formularzu Towary w module CSS. Wyszukujemy indeks towarowy. Następnie przechodzimy na zakładkę Partie. W zakładce ustawiamy się na w polu Wartość cechy dla partii w ramach cechy, której chcemy zmienić wartość a następnie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybieramy akcję Zmień wartość cechy. Po uruchomieniu akcji otworzy się okno Zmiana wartości cechy, w którym w polu Wartość podajemy nową wartość cechy a następnie naleŝy wybrać przycisk Wykonaj i następnie Zamknij. 16/33

17 UWAGA: Akcja jest dostępna w przypadku, gdy dotychczasowa wartość cechy jest róŝna od wartości pustej. W przypadku, gdy wartość cechy jest pusta naleŝy ustawić się w polu Kod partii a następnie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybieramy akcję Dodaj wartość cechy. Otworzy się okno w którym w polu Cecha naleŝy z dostępnej listy (dwuklik myszką w pole) wybrać nazwę cechy, dla której będziemy dodawać wartość, a następnie podać wartość wprowadzanej cechy w polu Wartość i wybrać przycisk Wykonaj i następnie Zamknij. Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Towary. Lista Czynności: 1. Klasyfikacja indeksu Towary na potrzeby innych funkcjonalności wymagają sklasyfikowania czyli przypisania do odpowiednich kodów klasyfikacji (kodów grup) w ramach wybranej klasyfikacji (grupowania). M.in. konieczne klasyfikowanie w ramach klasyfikacji kosztów rodzajowych KOSZT_RODZAJ. Aby sklasyfikować towar naleŝy przejść do zakładki Atrybuty następnie naleŝy ustawić się na klasyfikacji (rekord podświetlony na Ŝółto), a następnie naleŝy wybrać przycisk [Klasyfikuj towar]. 17/33

18 Po wybraniu przycisku otwiera się okno Klasyfikowanie towaru. W oknie tym wybieramy kod klasyfikacji do którego chcemy przypisać towar po czym wybieramy przycisk [PowiąŜ]. UWAGA: Na potrzeby generacji planów zamówień publicznych konieczne jest sklasyfikowanie indeksu do klasyfikacji zakładanej przez poszczególnego Realizatora na podstawie, której następuje generacja planu. Ponadto indeksy moŝna klasyfikować w ramach klasyfikacji CPV i CPC. Uwaga: W oknie moŝemy posługiwać trybem wyszukiwania wprowadzając go klawiszem F7 po wcześniejszym ustawieniu kursora w bloku, w którym chcemy dokonać wyszukiwania tj. w bloku Kody klasyfikacji lub Klasyfikacje. Po wprowadzeniu trybu zapytania (kolor niebieski wiersza) w danym polu wpisujemy szukaną wartość. Po wprowadzeniu szukanej wartości dokonujemy wyszukania poprzez wybór klawisza F7. 18/33

19 Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Klasyfikacje. Lista Czynności: 1. Uruchomienie NaleŜy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do formatki głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ Klasyfikacje Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. 2 Wybór klasyfikacji NaleŜy ustawić się na Ŝądanej klasyfikacji (podświetlenie na Ŝółto). A następnie przejść na zakładkę Kody klasyfikacji. 19/33

20 3 Wybór kodu klasyfikacji NaleŜy zaznaczyć kod klasyfikacji,do którego będziemy klasyfikować towar i zaznaczyć znaczniki OdświeŜaj w obszarach Towary związane i Towary dostępne. 4 Znalezienie towaru, który ma być sklasyfikowany. NaleŜy ustawić kursor na liście towarów dostępnych w obszarze Towary dostępne. Następnie wchodzimy w tryb zapytania wciskając F7 lub przycisk. Następnie wpisujemy w odpowiednie pola indeks, skrót nazwy lub nazwę towaru. i wykonujemy zapytanie wciskając F8 lub przycisk. 20/33

21 5 Przypisanie indeksu Po wyszukaniu danego towaru naleŝy go sklasyfikować do danej klasyfikacji poprzez wybranie przycisku. UWAGA: Przycisk Towary dostępne. wiąŝe wszystkie wyfiltrowane indeksy w bloku Przycisk słuŝy do pojedynczego odwiązania indeksu towarowego zaznaczonego po stronie bloku Towary związane. Przycisk słuŝy do grupowego odwiązania indeksów towarowych wyfiltrowanych w bloku Towary związane. 21/33

22 ZałoŜenie nowej klasyfikacji. Lista Czynności: 1. Uruchomienie NaleŜy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do formatki głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ Klasyfikacje Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. 2 Wstawienie nowej definicji klasyfikacji. W zakładce Klasyfikacje przyciskiem lub klawiszem F6 dodajemy nowy rekord. Wypełniamy pola: Skrót, Nazwa, Rodzaj NaleŜy podać wartość Grupująca Następnie oznaczamy checkboxem Unikalna czy klasyfikacja jest unikalna tzn. czy indeks moŝe być przypisany tylko do jednej grupy w ramach klasyfikacji czy teŝ nie. UWAGA: Klasyfikacje tworzone do wykorzystania przy generacji planów zamówień publicznych muszą być unikalne. Następnie oznaczamy jakiego rodzaju indeksy mogą być przypisywane do klasyfikacji. W tym celu oznaczamy odpowiednio checkboxy: Towary, Opakowania, Usługi, Komplety. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. 22/33

23 3 Tworzenie poziomów W następnej kolejności określamy strukturę klasyfikacji tzn. ile poziomów będzie budować kody klasyfikacji. W tym celu w bloku Poziomy klasyfikacji wprowadzamy tyle wierszy ile ma być poziomów. KaŜdy z rekordów będzie odzwierciedlać definicję poziomu. Wprowadzamy wartości w polach: Symbol najczęściej symbole w prowadza się od P1 do Pn Separator najczęściej separatorem moŝe być znak -. UWAGA: Dla potrzeb generacji planów zamówień publicznych moŝliwie jest utworzenie klasyfikacji: jednopoziomowych (z których generowane będą tylko pozycje w planie) dwupoziomowych (z których generowane będą pozycje i zadania w planie) 23/33

24 Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. 4 Zatwierdzenie klasyfikacji Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie definicji klasyfikacji poprzez wybór przycisku Zatwierdź Wprowadzanie kodów klasyfikacji Lista Czynności: 1. Przejście na NaleŜy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do zakładkę Kody głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ klasyfikacji Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. 24/33

25 Następnie wybieramy klasyfikację, dla której chcemy załoŝyć kod klasyfikacji (podświetlenie wybranego rekordu na Ŝółto), poczym naleŝy przejść na zakładkę Kody klasyfikacji. 2 Dodanie kodu na pierwszym poziomie. NiezaleŜnie czy klasyfikacja jest wielopoziomowa czy jednopoziomowa, kod na pierwszym, poziomie tworzymy zakładce Kody klasyfikacji poprzez wybór przycisku [Dodaj na pierwszym poziomie]. 25/33

26 W polu Kod podajemy symbol kodu klasyfikacji w polu Opis opis kodu. UWAGA: W przypadku klasyfikacji uŝywanej do generacji planów zamówień publicznych opis będzie stanowić nazwę przedmiotu zamówienia generowaną na pozycji planu zamówień publicznych. 3 Dodanie kodu na poziomie podrzędnym. Po uzupełnianiu danych naleŝy wybrać przycisk [Zatwierdź]. W przypadku dodawania kodów na kolejnych poziomach naleŝy w zakładce Kody klasyfikacji oznaczyć kod, który będzie kodem nadrzędnym do wstawianego (podświetlenie na Ŝółto). 26/33

27 W polu Kod podajemy symbol kodu klasyfikacji w polu Opis opis kodu. UWAGA: W przypadku klasyfikacji uŝywanej do generacji planów zamówień publicznych opis będzie stanowić nazwę zadania w ramach danej pozycji generowaną na pozycji planu zamówień publicznych. Po uzupełnianiu danych naleŝy wybrać przycisk [Zatwierdź]. System utworzy kod klasyfikacji podrzędny z automatycznym nadaniem numerem pełnego. 27/33

28 Ustawienie domyślnej stawki VAT dla indeksu z powiązaniem z kodem PKWiU2008 Domyślną stawkę VAT moŝna przypisać do indeksu w dwojaki sposób: Poprzez związanie domyślnej stawki VAT z kodem klasyfikacji PKWiU a następnie powiązanie indeksu z kodem. Poprzez przypisanie wprost domyślnej stawki VAT do indeksu Lista Czynności: 1. Przejście na NaleŜy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do zakładkę Kody głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ klasyfikacji Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. 28/33

29 Następnie wybieramy klasyfikację PKWiU2008, dla której chcemy załoŝyć kod klasyfikacji (podświetlenie wybranego rekordu na Ŝółto), poczym naleŝy przejść na zakładkę Kody klasyfikacji. 2 Ustawienie domyślnej stawki VAT dla kodu klasyfikacji W zakładce Kody klasyfikacji odszukujemy kod PKWiU2008 na najniŝszym 4 poziomie. Następnie wybieramy przycisk [Stawki]. 29/33

30 W polu Kod podatku z dostępnej listy wybieramy stawkę VAT. Następnie wybieramy przycisk [Domyślny] i [OdświeŜ towary] (w kolejności jaką podano). Po przeprowadzeniu operacji zamykamy okno. 3 Powiązanie indeksu z kodem klasyfikacji Powiązanie indeksu z kodem klasyfikacji spowoduje, Ŝe indeks będzie mieć przypisaną domyślną stawkę VAT zdefiniowaną dla kodu klasyfikacji. Kroki jakie naleŝy poczynić aby przypisać indeks do klasyfikacji opisano w poprzednich rozdziałach. Ustawienie domyślnej stawki VAT bez wiązania z kodem PKWiU2008 Domyślną stawkę VAT moŝna przypisać do indeksu w dwojaki sposób: Poprzez związanie domyślnej stawki VAT z kodem klasyfikacji PKWiU a następnie powiązanie indeksu z kodem. Poprzez przypisanie wprost domyślnej stawki VAT do indeksu 30/33

31 Lista Czynności: 1. Uruchomienie okna przypisywania stawek VAT dla indeksu NaleŜy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu; nastąpi przejście do głównego menu modułu Centralny Słownik Systemu. Z menu aplikacji wybieramy: Towary \ Towary. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. Następnie naleŝy wybrać indeks, dla którego chcemy zmienić przypisanie stawki VAT (oznaczenie rekordu kolorem Ŝółtym). I wybieramy przycisk Przelicznik stawki VAT. dostępny przy polu 2 Dodanie definicji domyślnej stawki W oknie wybieramy rodzaj transakcji, dla którego wprowadzamy domyślną stawkę i wybieramy przycisk [Dodaj domyślny KP]. 31/33

32 Z listy wybieramy stawkę. Wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Wstawiony zostanie domyślny kod podatku dla danego rodzaju transakcji i wybranego indeksu. Wychodzimy z okna Stawki VAT za pomocą przycisku [Zamknij]. 32/33

33 Po ustawieniu domyślnej stawki VAT nowa stawka jest wyświetlana w polu Domyślny kod. 33/33

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 9 KSIĘGOWOŚĆ... 9.9 9.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 9.9 9.2 Opis funkcji dostępnych w module... 9.10 9.2.1 Menu główne...9.10 System...9.10

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Producent : Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Handel, Handel Plus Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo