Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu"

Transkrypt

1 Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i Wyd. PG. Gdańsk Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2010 w polskiej wersji językowej. Uruchomienie programu Program AutoCAD, podobnie jak kaŝdy inny, uruchomiony moŝe być na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki ikony znajdującej się na pulpicie. Inny sposób uruchomienia programu polega na wybraniu odpowiedniej pozycji z menu Rysunek 1) (patrz Rysunek 1 Przykładowa ścieŝka kursora w celu uruchomienia programu AutoCAD 2010 PL Po uruchomieniu programu AutoCAD 2010, domyślnie otwarty zostaje dokument o nazwie Rysunek1.dwg. Od początku widoczne jest główne okno programu, składające się z kilku części (patrz Rysunek 2). Ikony odpowiadające róŝnym funkcjom programu zostały zebrane w kilku kartach umieszczonych na wstąŝce w górnej części okna. Ich opis oraz stosowanie jest intuicyjne.

2 Tryby pracy w programie AutoCAD 2010 W zaleŝności od potrzeb moŝna skorzystać z trzech dostępnych w programie trybów których wybór umoŝliwia przycisk umiejscowiony w prawym dolnym rogu okna. Dostępne opcje to Rysowanie 2D i opis, Modelowanie 3D, AutoCAD wersja standardowa (patrz Rysunek 3). Rysunek 2 Okno główne programu AutoCAD 2010 widok domyślny Obszar roboczy główna część okna programu zawierająca wykonywany rysunek Zakładki widoków rysowanie odbywa się na zakładce Model, pozostałe zakładki (np. Arkusz 1) słuŝą do przygotowania rysunku do wydruku Wiersz poleceń część okna programu, w której program wyświetla podpowiedzi, w tym wierszu prowadzony jest dialog pomiędzy programem i uŝytkownikiem Lokalny układ współrzędnych symboliczna reprezentacja dodatnich kierunków osi głównych przyjętego w rysunku układu współrzędnych Kursor wskazuje połoŝenie myszki względem innych znajdujących się na rysunku elementów Rysunek 3 Menu wyboru trybu okna głównego

3 Wygląd okna programu w poszczególnych trybach przedstawiają Rysunki 4 6. Rysunek 4 Okno programu w trybie Rysowanie 2D i opis Rysunek 5 Okno programu w trybie Modelowanie 3D

4 Rysunek 6 Okno programu w trybie AutoCAD wersja standardowa Paski narzędzi graficzna reprezentacja funkcji AutoCAD-a w postaci ikon Menu rozwijalne menu zawierające zestaw poleceń i funkcji wykorzystywanych do pracy z programem Polecenie: Przełączyć domyślny tryb okna głównego na AutoCAD wersja standardowa Rozwiązanie: 1. Uruchom program AutoCAD 2010 PL. 2. Najechać kursorem na ikonę w prawej dolnej części ekranu, kliknąć lewym klawiszem myszy i z rozwijalnego menu widocznego na Rysunku 3 wybrać AutoCAD wersja standardowa 3. Po wybraniu tej opcji program zmieni swój wygląd (Rysunek 6) Tworzenie nowego rysunku w odpowiednim szablonie Jak juŝ wcześniej wspomniano program po uruchomieniu otwiera domyślnie plik Rysunek1.dwg. Jest on tworzony na bazie domyślnie przyjmowanego pliku szablonu. Aby utworzyć plik oparty na własnym lub innym spośród dostępnych szablonów naleŝy otworzyć nowy dokument. Poszczególne kroki postępowania ilustruje poniŝszy przykład:

5 Polecenie: Po uruchomieniu AutoCAD 2010 utwórz nowy rysunek wykorzystując do tego celu jeden z istniejących szablonów formatowych. Rozwiązanie: 1. Uruchom program AutoCAD W menu głównym programu wybrać opcję Nowy Rysunek (Rysunek 7 lewa) Rysunek 7 Tworzenie nowego rysunku 3. Alternatywną drogą do otrzymania identycznego rezultatu jest otwarcie menu Plik Nowy (Rysunek 7 prawa) lub wprowadzenie kombinacji Ctrl + N na klawiaturze. MoŜna równieŝ skorzystać z ikony. 4. Wszystkie powyŝsze moŝliwości prowadzą do otwarcia okna wyboru szablonu (Rysunek 8)

6 Rysunek 8 Okno wyboru szablonu rysunku 5. Domyślnie proponowany jest szablon acadiso.dwt i jego teŝ wybieramy wskazując plik na liście. Po prawej stronie okna pojawi się podgląd szablonu po wskazaniu go na liście. Klikamy przycisk Otwórz 6. Program utworzy nowy rysunek wykorzystując wskazany szablon. Paski narzędzi programu AutoCAD Paski narzędzi są zbiorami ikon odpowiadających poszczególnym procedurom i poleceniom programu. Polecenie: Uaktywnij kilka dowolnych palet narzędziowych i następnie umieść je poza obszarem roboczym. Rozwiązanie: 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na któryś z widocznych pasków narzędzi lub na szarym polu w ich okolicy. 2. Pojawi się wysuwane menu wyboru pasków narzędzi (Rysunek 9)

7 Rysunek 9 Wysuwane menu wyboru pasków narzędzi 3. Paski aktywne w danym momencie są oznaczone symbolem po lewej stronie nazwy. 4. Uaktywnij jeden dowolny pasek narzędziowy, w tym celu najedź kursorem na nazwę paska i kliknij lewym klawiszem myszki. Pasek pojawi się w obrębie obszaru roboczego. 5. Aby umieścić pasek narzędziowy poza obszarem roboczym przesuń kursor myszki na pasek narzędziowy (uchwyt po prawej stronie) 6. Wciśnij lewy przycisk myszki i następnie trzymając go w pozycji wciśniętej przesuń pasek narzędziowy poza obszar roboczy. 7. Puść przycisk myszki. Pasek narzędziowy zostanie wkomponowany w obrys obszaru roboczego. 8. Powtórz powyŝszą procedurę dla dwóch innych pasków narzędzi.

8 9. Po zakotwiczeniu pasków poza obszarem roboczym moŝliwe jest ich zablokowanie w miejscach jakich zostały umieszczone. W tym celu najprościej skorzystać z ikony w prawym dolnym rogu ekranu 10. Po jej kliknięciu pojawia się menu umoŝliwiające blokadę elementów programu na swoich miejscach (Rysunek 10) 11. Po zablokowaniu pasków narzędzi ich przemieszczanie nie jest moŝliwe Kolor obszaru roboczego programu W zaleŝności od tego na jakich danych pracujemy często występuje potrzeba zmiany kolorystyki tła ze względu na ograniczona widoczność. Ilustruje to poniŝsze ćwiczenie. Polecenie: Zmień kolor tła obszaru roboczego Rozwiązanie: 1. Wywołanie okna w którym moŝna dokonać zmiany ustawień kolorystyki okna roboczego moŝna przeprowadzić na kilka sposobów: a. Poprzez Menu: Narzędzia Opcje b. Poprzez klikniecie prawym przyciskiem myszy w obrębie obszaru roboczego i wybór z rozwijalnego menu polecenia Opcje 2. Na ekranie pojawi się okno ustawień programu AutoCAD Opcje. Przejdź do zakładki Ekran i wybierz znajdujący się poniŝej przycisk Kolory

9 Rysunek 10 Okno ustawień programu Opcje 3. Pojawi się kolejne okno Kolory okna rysunku. Rysunek 11 Okno Kolory okna rysunku

10 4. Z okna kontekst wybierz Obszar modelu 2D 5. Z okna Elementy interfejsu wybierz Tło jednolite 6. W oknie kolor wskaŝ Czarny 7. Kliknij przycisk tuŝ pod oknem podglądu 8. Zamknij okno Opcje przyciskiem OK. 9. Po wprowadzeniu tycz zmian okno programu wygląda następująco:

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.

Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Spis treści 1. Instalacja aplikacji Notow@niaPlus (na przykładzie przeglądarki Mozzilla Firefox)... 2 2. Uruchamianie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze STREAM soft 2 Raporty i formularze SPIS TREŚCI NAUKA TWORZENIA RAPORTÓW W MODULE REPORT BUILDER5 Wstęp 5 Projektowanie 6 Podgląd 6 Dane 6 Praca z podręcznikiem 6 SZYBKI TEST

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Część A INSTALACJA KONFIGURACJA

Część A INSTALACJA KONFIGURACJA Część A INSTALACJA KONFIGURACJA ABC 6.2 Obiekt3D 2 Informacje ogólne A1. Instalacja programu ABC Pierwszym krokiem po zakupie kaŝdego nowego programu jest zainstalowanie go na własnym komputerze. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC - SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją... 5 2. Okno główne aplikacji... 7 3. Przeglądarki...13 4. Podstawowe funkcje przeglądarki...16

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006.

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. KATALOG Instrukcja Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. 1 I. WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROGRAMIE 1.1 Wprowadzenie Program KATALOG jest aplikacją dodatkową do systemu HART2000. SłuŜy on do przeglądania

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Podręcznik elektroniczny Selection CAD

Podręcznik elektroniczny Selection CAD Podręcznik elektroniczny Selection CAD Wersja: 1.0 Nazwa: PL_AutoCAD_V1.PDF Tematy: 1 Podstawy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Powierzchnia AutoCAD...2 2.1 Funkcje menu...2 2.2 Funkcje ikon AutoCAD...4 3

Bardziej szczegółowo

Allplan Architektura. Szybki start

Allplan Architektura. Szybki start Allplan Architektura Szybki start 1 Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe.

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe. Menu Programu Polecenia SEE Electrical są podzielone na Kategorie. Każda Kategoria zawiera Panele. Panel zawiera pojedyncze polecenia lub całe grupy poleceń związanych z danym narzędziem. Menu Plik W menu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

LOKALE... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4

LOKALE... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 Lokale MMSoft 1 SPIS TREŚCI LOKALE... 1 SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 START... 5 FUNKCJE STANDARDOWE... 7 DOSTĘP... 11 USTAWIENIA... 14 SŁOWNIKI... 19 DANE OBIEKTÓW... 26

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo