elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej"

Transkrypt

1 elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, Warszawa

2 1. WPROWADZENIE CEL DOKUMENTU SŁOWNIK POJĘĆ ELEMENTY EKRANU SPIS RYSUNKÓW PRAWA DOSTĘPU ROLE PRZECHODZENIE DO PODSYSTEMU PŁATNOŚCI ZARZĄDZANIE DANYMI AKCEPTANTA UZUPEŁNIANIE DANYCH AKCEPTANTA MODYFIKOWANIE DANYCH AKCEPTANTA USUWANIE DANYCH AKCEPTANTA PRZEGLĄDANIE DANYCH AKCEPTANTA ZARZĄDZANIE UMOWAMI Z AKCEPTANTAMI REJESTROWANIE UMOWY INSTYTUCJI FINANSOWEJ Z AKCEPTANTEM MODYFIKACJA UMOWY Z AKCEPTANTEM USUWANIE UMÓW Z AKCEPTANTEM PRZEGLĄDANIE UMÓW Z AKCEPTANTAMI WYSZUKIWANIE UMÓW Z AKCEPTANTEM PO ATRYBUTACH / 46

3 1. Wprowadzenie Instrukcja skierowana jest do Akceptantów (usługodawców), którzy w podsystemie płatności będą rejestrowali umowy z Instytucjami Finansowymi oraz swoje rachunki bankowe, na które dokonywane będą płatności z tytułu realizacji usług przez nich udostępnianych. Warunkiem koniecznym do realizacji takiej płatności za pośrednictwem epuap jest zarejestrowanie w podsystemie płatności epuap Instytucji Finansowej oraz umowy ramowej, jaka została zawarta między tą instytucją a MSWiA (szczegóły w Instrukcji Administratora PL). Instytucja finansowa, będąca wystawcą EPO elektroniczne potwierdzenie opłaty, rejestruje w systemie metody płatności jakie udostępnia w procesie realizacji płatności (np. przelew, transfer itp.). Umowa ramowa zawierająca informacje o prowizjach Instytucji Finansowej będzie w systemie rejestrowana przez Administratora płatności (szczegóły w Instrukcji Administratora PL). Po wprowadzeniu do podsystemu płatności danych Instytucji Finansowej oraz umowy ramowej, Akceptant przystepuje do uzupełnienia swoich danych o numery rachunków, na które dokonywana będzie płatność oraz rejestruje umowę zawartą z Instytucją Finansową. Dane teleadresowe Akceptanta będą przenoszone automatycznie z podsystemu bezpieczeństwa w momencie pierwszego uruchomienia formatki Szczegóły Akceptanta (szczegóły w rozdziale 3). Z poziomu tej formatki uŝytkownik będzie mógł wprowadzić tylko opis, jak równieŝ rachunki bankowe, na które dokonywane będą płatności. Te same rachunki bankowe rejestrowane będą przez Akceptanta w opisie usługi w Katalogu Usług epuap lub w systemie zewnętrznym, z informacją o moŝliwości dokonania płatności, za realizację tej usługi, na wskazany rachunek. Przed zamieszczeniem rachunku bankowego w opisie usługi, niezbędne jest, zarejestrowanie przez Akceptanta w podsystemie płatności epuap, umowy zawartej z Instytucją Finansową. Umowa taka będzie zawierała dane: data zawarcia, data waŝności umowy oraz informację czy koszt prowizji jest po stronie Akceptanta czy usługobiorcy (instytucja Finansowa na skutek udostępniania róŝnych metod płatności (np. przelewów, 3 / 46

4 transferów itp.)_ będzie pobierała prowizję, która w zaleŝności od zaznaczonej w umowie opcji będzie pokrywana przez usługodawcę lub usługobiorcę). W umowie wskazywane będą równieŝ rachunki Akceptanta, na które dokonywana będzie płatność za wskazane usługi oraz metody płatności, jakie w ramach tej umowy udostępnia Instytucja Finansowa. JeŜeli umowa zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Administratora płatności (weryfikacji podlega sprawdzenie czy rachunki bankowe zarejestrowane w umowie przez Akceptanta są zgodne z rachunkami posiadanymi przez Instytucję finansową) oraz jeśli umowa będzie miała status Aktualna, wtedy moŝliwa będzie realizacja płatności na wskazany w usłudze rachunek Cel dokumentu Niniejsza instrukcja będzie stanowiła pomoc dla Akceptanta w zakresie korzystania z podsystemu płatności. Na początku kaŝdej części opisany będzie ogólny zarys danego obiektu oraz procesy zachodzące na danych. Dodatkowo do kaŝdego rozdziału będą dodawane zrzuty z ekranu (całego ekranu lub przycisków akcji) z opisem na dole w celu lepszej orientacji przez uŝytkownika Słownik pojęć Nazwa Formatka, formularz Rola Czynność Radio button Objaśnienie KaŜdy ekran, na którym system wyświetla dane uŝytkownikowi Funkcja sterująca uprawnieniami dostępu do wykonania czynności Postępowanie mające na celu wykonanie danej operacji. Przycisk opcji, przełącznik do wybierania tylko 4 / 46

5 jednej z wielu opcji formatki. Check-box Kliknięcie Akceptant Przycisk opcji, pozwalający na zaznaczenie wielu opcji wyboru jednocześnie Jednorazowe naciśnięcie lewego przycisku myszy na wskazanym polu. Podmiot epuap, na którego konto bankowe jest dokonywana opłata za usługę Usługobiorca Zalogowany uŝytkownik systemu epuap dokonujący płatności za wskazaną usługę. Metoda płatności EPO Typ operacji płatniczej, sposób płatności opierający się np. na przelewie bankowym, karcie kredytowej, płatności przy uŝyciu smsa Elektroniczne Poświadczenie Opłaty Dokument XML o ustalonej strukturze, w którym uprawniona strona (Instytucja Finansowa) poświadcza fakt przyjęcia wpłaty określonej kwoty, na określony rachunek, z określonym tytułem. EPO moŝe równieŝ zawierać róŝne dodatkowe informacje o okolicznościach wpłaty. Informacje w EPO poświadczone są podpisem cyfrowym wystawcy. 5 / 46

6 1.3. Elementy ekranu PoniŜsza tabela zawiera zestawienie ikonek, przycisków znajdujących się na formatkach. Symbol Objaśnienie Czynność powodująca dodanie nowego elementu do systemu, np. wątku Przycisk pozwalający na edytowanie danego elementu Przycisk usuwający element z systemu Przycisk pozwalający na wyświetlenie szczegółów danego elementu 6 / 46

7 1.4. Spis rysunków RYSUNEK 1 STRONA GŁÓWNA EPUAP 10 RYSUNEK 2 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 12 RYSUNEK 3 LISTA AKCEPTANTÓW 13 RYSUNEK 4 EDYCJA DANYCH AKCEPTANTA 14 RYSUNEK 5 NOWY RACHUNEK BANKOWY 15 RYSUNEK 6 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 16 RYSUNEK 7 LISTA AKCEPTANTÓW 18 RYSUNEK 8 SZCZEGÓŁY AKCEPTANTA W TRYBIE EDYCJI 18 RYSUNEK 9 EDYCJA RACHUNKU BANKOWEGO 21 RYSUNEK 10 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 22 RYSUNEK 11 LISTA AKCEPTANTÓW 23 RYSUNEK 12 SZCZEGÓŁY AKCEPTANTA W TRYBIE EDYCJI 24 RYSUNEK 13 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 25 RYSUNEK 14 LISTA AKCEPTANTÓW 26 RYSUNEK 15 SZCZEGÓŁY AKCEPTANTA W TRYBIE EDYCJI 27 RYSUNEK 16 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 29 RYSUNEK 17 LISTA UMÓW Z AKCEPTANTAMI 30 RYSUNEK 18 NOWA UMOWA 31 RYSUNEK 19 RACHUNKI DLA UMÓW 33 RYSUNEK 20 METODA PŁATNOŚCI 34 RYSUNEK 21 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 35 RYSUNEK 22 LISTA UMÓW Z AKCEPTANTAMI 36 RYSUNEK 23 EDYCJA SZCZEGÓŁÓW UMOWY Z AKCEPTANTEM 37 RYSUNEK 24 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 39 RYSUNEK 25 LISTA UMÓW Z AKCEPTANTEM 40 RYSUNEK 26 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 41 RYSUNEK 27 LISTA UMÓW Z AKCEPTANTEM 42 RYSUNEK 28 SZCZEGÓŁY UMÓW Z AKCEPTANTEM 43 RYSUNEK 29 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 44 RYSUNEK 30 LISTA UMÓW Z AKCEPTANTEM 45 7 / 46

8 1.5. Prawa dostępu role Aby skorzystać z wybranych opcji udostępnianych przez aplikację, uŝytkownik powinien posiadać odpowiednią rolę. Dostępne role w systemie to: Administrator Płatności uŝytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania słownikiem metod płatności i danymi Instytucji Finansowych oraz przeglądania niektórych danych. Akceptant uŝytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania umowami oraz danymi akceptantów. UŜytkownik zalogowany uŝytkownik mający uprawnienia do wywołania funkcji zapłaty oraz przeglądania metod płatności. 8 / 46

9 Tabela przedstawia moŝliwość wykonywania określonych czynności z podziałem na Role: Uprawnienie w systemie UŜytkownik zarejestrowany Akceptant Administrator Płatności Instytucja Finansowa Wywołanie funkcji zapłaty X X X X Zarządzanie danymi Akceptanta X X Zarządzanie umowami z instytucjami finansowymi X X Wyszukiwanie umów X X Przeglądanie umów X X Zarządzanie słownikiem metod płatności X Zarządzanie danymi Instytucji Finansowych X X Weryfikacja umów X X Przeglądanie danych akceptanta X X Przeglądanie danych instytucji finansowych X X Przeglądanie metod płatności X Dodanie umowy ramowej X 9 / 46

10 2. Przechodzenie do Podsystemu płatności. Dane Akceptanta (jego rachunki bankowe i umowy zawarte z Instytucjami Finansowymi) będą rejestrowane w Podsystemie Płatności epuap. W celu uzupełnienia danych Akceptanta oraz zarejestrowania umowy niezbędne jest zalogowanie do systemu epuap oraz posiadanie odpowiednich uprawnień. Logowanie do portalu epuap zostało szczegółowo opisane w instrukcji uŝytkownika dla Podsystemu Bezpieczeństwa. Po zalogowaniu się, na stronie głównej portalu epuap uŝytkownik powinien kliknąć w Moje Konto, a następnie Konfiguracja (Rysunek 1Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.), przejść na zakładkę Płatności. UŜytkownik będzie miał dostęp do formatek Akceptanci i Umowy. Na formatce Akceptanci uŝytkownik będzie widział Instytucję Publiczną (Akceptanta), w kontekście której zalogował się do systemu epuap i dla której będzie mógł zarejestrować rachunki bankowe. Na formatce Umowy, uŝytkownik będzie mógł rejestrować umowy zawierane między Akceptantem a Instytucjami Finansowymi. Rysunek 1 Strona główna epuap 10 / 46

11 3. Zarządzanie danymi Akceptanta Ten rozdział zawiera opis funkcjonalności związanych z zarządzaniem danymi Akceptanta, czyli jego numerami rachunków, na które dokonywana będzie płatność z tytułu realizacji udostępnionej przez niego usługi. Dane teleadresowe Akceptanta będą przenoszone automatycznie z podsystemu bezpieczeństwa w momencie pierwszego uruchomienia formatki Szczegóły Akceptanta. Z poziomu tej formatki uŝytkownik będzie mógł wprowadzić tylko opis, jak równieŝ ww. rachunki bankowe. Te same rachunki rejestrowane będą przez Akceptanta w opisie usługi w Katalogu Usług epuap lub w systemie zewnętrznym, z informacją o moŝliwości dokonania płatności, za realizację tej usługi, na wskazany rachunek. Przed zamieszczeniem rachunku bankowego w opisie usługi, niezbędne jest, zarejestrowanie przez Akceptanta w podsystemie płatności epuap, umowy zawartej z Instytucją Finansową. W umowie tej rejestrowane będa rachunki Akceptanta, na które ma być dokonywana płatność oraz metody płatności, jakie w ramach tej umowy udostępnia Instytucja Finansowa. JeŜeli umowa zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Administratora płatności (weryfikacji podlega sprawdzenie czy rachunki bankowe zarejestrowane w umowie przez Akceptanta są zgodne z rachunkami posiadanymi przez Instytucję finansową) oraz jeśli umowa będzie miała status Aktualna, wtedy moŝliwa będzie realizacja płatności na wskazany w usłudze rachunek. Modyfikacja rachunków (zmiana nazwy) lub ich usuwanie jest moŝliwe jedynie dla rachunków, które jeszcze nie zostały zarejestrowane w Ŝadnej umowie z Instytucją Finansową. W rozdziale zawarty został opis następujących funkcjonalności: 1. Uzupełnianie danych Akceptanta 2. Modyfikowanie danych Akceptanta 3. Usuwanie danych Akceptanta 4. Przeglądanie danych Akceptanta 11 / 46

12 3.1. Uzupełnianie danych Akceptanta Funkcjonalność dostępna dla roli Akceptanta i Administratora Płatności. Opis: Dany podrozdział zawiera opis funkcjonalności rejestrowania nowych rachunków bankowych Akceptanta, na które dokonywane będą płatności z tytułu realizacji usług udostępnianych przez tego Akceptanta. Rachunki te będą następnie wykorzystywane w umowach zawieranych między Akceptantem a Instytucją Finansową. Uzupełnieniu danych moŝe podlegać równieŝ opis Akceptanta. Pozostałe dane teleadresowe Akceptanta będą automatycznie przenoszone z podsystemu bezpieczeństwa i ich modyfikacja z poziomu formatki Szczegóły Akceptanta nie będzie moŝliwa. Rysunek 2 Strona główna Podsystemu płatności 12 / 46

13 Krok 1. W celu uzupełnienia danych Akceptanta, na stronie głównej podsystemu płatności, zaznacz link Akceptanci. System uruchomił formatkę z listą Akceptantów (Rysunek 3). Rysunek 3 Lista Akceptantów Krok 2. Zaznacz radio button przy Akceptancie, w celu zdefiniowania rachunków bankowych, a następnie naciśnij przycisk Edycja pozycji. System wyświetlił formatkę ze szczegółami wskazanego Akceptanta w trybie edycji. 13 / 46

14 Rysunek 4 Edycja danych Akceptanta 14 / 46

15 Krok 3. Uzupełnij pole Opis (pole opcjonalne do 255 znaków), a następnie naciśnij przycisk Zapisz. W celu zdefiniowania nowego rachunku bankowego Akceptanta, w bloku Rachunki bankowe akceptantów naciśnij przycisk rachunku. Dodaj. System wyświetli dodatkowe pola z nazwą i numerem Rysunek 5 Nowy rachunek bankowy Krok 4. Uzupełnij pola Numer rachunku bankowego (pole obowiązkowe 26 znaków) oraz Nazwa rachunku bankowego (pole opcjonalne do 100 znaków), zaznacz checkbox w polu Aktualny, a następnie naciśnij na przycisk Zapisz. System wyświetli doany rachunek na liście rachunków bankowych danego Akceptanta (Rysunek 4). 15 / 46

16 3.2. Modyfikowanie danych Akceptanta Funkcjonalność dostępna dla roli Akceptanta i Administratora Płatności. Tylko część danych Akceptanta moŝe podlegać modyfikacji Opis: Dany podrozdział zawiera opis funkcjonalności modyfikowania danych Akceptanta. Modyfikacji danych podlegają: zmiana opisu Akceptanta, zmiana nazwy rachunku bankowego (pod warunkiem, Ŝe nie został on jeszcze zawarty w Ŝadnej umowie z Akceptantem) oraz status rachunku bankowego (Aktualny/Nieaktualny) Rysunek 6 Strona główna Podsystemu płatności 16 / 46

17 Krok 1. Na stronie głównej podsystemu płatności (Rysunek 6), zaznacz link Akceptanci. System uruchomił formatkę z listą Akceptantów. 17 / 46

18 Rysunek 7 Lista Akceptantów Krok 2. Zaznacz radio button przy Akceptancie, którego dane chcesz zmodyfikować, a następnie naciśnij przycisk formatkę ze szczegółami wskazanego Akceptanta. Edytuj. System wyświetlił Rysunek 8 Szczegóły Akceptanta w trybie edycji 18 / 46

19 19 / 46

20 Krok 3. Zmodyfikuj treść w polu Opis (do 255 znaków), a następnie w bloku Rachunki bankowe akceptantów naciśnij przycisk Edytuj (w celu np. modyfikacji Nawy rachunku bankowego lub zaznaczenia czy dany rachunek jest aktualny czy nie). System wyświetlił formatkę do edycji rachunków bankowych. JeŜeli podczas wprowadzania danych Akceptant wprowadził niepoprawne (tzw. Pomyłki operatora) dane dotyczące rachunku bankowego (numer, opis) moŝe je poprawić (zmodyfikować). 20 / 46

21 Rysunek 9 Edycja rachunku bankowego Krok 4. Zmień wartość w polach Nazwa rachunku bankowego (do 100 znaków), zaznacz checkbox Aktualny, dla rachunku, który jest aktualny, a następnie naciśnij przycisk Zapisz. 21 / 46

22 3.3. Usuwanie danych Akceptanta Funkcjonalność dostępna dla roli Akceptanta. Z danych Akceptanta moŝliwe jest usunięcie tylko takich rachunków bankowych, które nie zostały zawarte w Ŝanej umowie z Akceptantem. Rachunki bankowe, które nie są wykorzystywane do realizacji płatności mogą być usunięte z systemu lub oznaczone, jako nieaktualne. Rysunek 10 Strona główna Podsystemu płatności Krok 1. W celu usunięcia rachunku bankowego Akceptanta na stronie głównej podsystemu płatności (Rysunek 10), zaznacz link uruchomił formatkę z listą Akceptantów. Akceptanci. System 22 / 46

23 Rysunek 11 Lista Akceptantów Krok 2. Zaznacz radio button przy Akceptancie, którego dane chcesz usunać, a następnie naciśnij przycisk szczegółami wskazanego Akceptanta. Edytuj. System wyświetlił formatkę ze 23 / 46

24 Rysunek 12 Szczegóły Akceptanta w trybie edycji 24 / 46

25 Krok 4. Zaznacz radio button dla rachunku bankowego, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk zostanie bezpowrotnie usunięty z formatki z danymi. Usuń. Rachunek bankowy Akceptanta 3.4. Przeglądanie danych Akceptanta Funkcjonalność dostępna dla roli Akceptanta i Administratora. Opis: Dany podrozdział zawiera opis funkcjonalności przeglądania danych Akceptanta. Rysunek 13 Strona główna Podsystemu płatności Krok 1. Na stronie głównej podsystemu płatności, zaznacz link System uruchomił formatkę z listą Akceptantów. Akceptanci. 25 / 46

26 Rysunek 14 Lista Akceptantów Krok 2. Zaznacz radio button przy Akceptancie, którego dane chcesz przejrzeć, a następnie naciśnij przycisk szczegółami wskazanego Akceptanta. Edytuj. System wyświetlił formatkę ze 26 / 46

27 Rysunek 15 Szczegóły Akceptanta w trybie edycji 27 / 46

28 4. Zarządzanie umowami z Akceptantami W systemie rejestrowane będą umowy zawierane między Akceptantem, a Instytucja Finansową. Na podstawie takiej umowy moŝliwa będzie realizacja płatności na rachunek Akceptanta wskazany w tej umowie i zarejestrowany w opisie usługi w Katalogu Usług epuap lub systemie zewnętrznym. W ramach umowy, oprócz rachunków bankowych Akceptanta, wskazywana będzie umowa ramowa, zawarta między daną Instytucją Finansową, a MSWiA, oraz metody płatności udostępnione przez Instytucję Finansową. Tak zdefiniowana umowa podlega następnie procesowi weryfikacji (w podsystemie płatności epuap) pod kątem zgodności rachunków z rachunkami Instytucji Finansowej (szczegóły w Instrukcji Administratora). Pozytywny wynik weryfikacji umowy jest podstawą do realizacji płatności na rachunek z umowy. Rozdział zawiera opis następujących funkcjonalności: 1. Rejestrowanie umowy z Akceptantem 2. Modyfikacja umowy z Akceptantem 3. Usuwanie umowy z Akceptantem 4. Przeglądanie umów z Akceptantami 5. Wyszukiwanie umów z Akceptantami 28 / 46

29 4.1. Rejestrowanie umowy Instytucji Finansowej z Akceptantem Funkcjonalność dostępna dla Akceptanta Opis: Dany podrozdział zawiera opis funkcjonalności rejestrowania umowy Instytucji Finansowej z Akceptantem. Rysunek 16 Strona główna Podsystemu płatności Krok 1. W celu zarejestrowania nowej umowy Akceptanta z Instytucją Finansową na stronie głównej podsystemu płatności zaznacz link Umowy (Rysunek 16). System uruchomi formatkę z listą zarejestrowanych umów. 29 / 46

30 Rysunek 17 Lista umów z Akceptantami Krok 2. Na formatce z listą umów z Akceptantami, naciśnij przycisk System wyświetli formatkę do rejestrowania nowej umowy. Dodaj. 30 / 46

31 Rysunek 18 Nowa umowa Krok 3. Na formatce do definiowania nowej umowy uzupełnij następujące pola: 31 / 46

32 Numer umowy wpisz numer umowy (pole obowiązkowe do 30 znaków) Umowa ramowa wybierz z listy wartości numer umowy ramowej na podstawie, której została podpisana umowa Instytucji Finansowej z Akceptantem (pole obowiązkowe) Data zawarcia podczas rejestrowania nowej umowy, system automatycznie uzupełnia pole bieŝącą datą, którą moŝna zmodyfikować. Wpisz nową datę lub wybierz z kalendarza (pole obowiązkowe) Data waŝności - wpisz datę lub wybierz z kalendarza Koszt prowizji po stronie Akceptanta/Koszt prowizji po stronie Usługobiorcy zaznacz radio button dla jednej z wartości, określając, która ze stron będzie ponosiła koszt prowizji Aktualna zaznacz checkbox dla umowy aktualnej Uwagi wpisz uwagi do umowy (do 250 znaków) Po wprowadzeniu danych naciśnij przycisk Zapisz Krok 4. W bloku Rachunki umów naciśnij przycisk Dodaj. System uruchomił formatkę do definiowania rachunku bankowego w ramach umowy. 32 / 46

33 Rysunek 19 Rachunki dla umów W polu Rachunek wybierz z listy rachunków Akceptanta ten, który jest zawarty w umowie z Instytucją Finansową, a następnie naciśnij przycisk Zapisz. W celu dodania kolejnego rachunku powtórz operację. Krok 5 W bloku Metody płatności umów (Rysunek 18) naciśnij przycisk Dodaj. System uruchomił formatkę do definiowania metod płatności w ramach umowy. 33 / 46

34 Rysunek 20 Metoda płatności Krok 6 W polu Metoda płatności wybierz metodę płatności z listy wartości, a nastepnie naciśnij przycisk Zapisz. W celu dodania kolejnej metody płatności powtórz operację. 34 / 46

35 4.2. Modyfikacja umowy z Akceptantem Funkcjonalność dostępna dla Akceptanta i Administratora Płatności Modyfikacja jest moŝliwa jedynie dla umów niezweryfikowanych. Gdy umowa poziada status Zweryfikowana modyfikacji podlega jedynie pole Aktualna. Opis: Dany podrozdział zawiera opis funkcjonalności modyfikowania danych umowy z Akceptantem. Rysunek 21 Strona główna Podsystemu płatności Krok 1. Na stronie głównej podsystemu płatności (Rysunek 21) zaznacz link Umowy. System uruchomi formatkę z listą zarejestrowanych umów. 35 / 46

36 Rysunek 22 Lista umów z Akceptantami Krok 2. Na formatce z listą umów z Akceptantami (Rysunek 22), zaznacz radio button dla umowy, której dane chcesz zmodyfikować, a następnie naciśnij przycisk Edytuj. System wyświetli formatkę ze szczegółami wskazanej umowy z Akceptantem. 36 / 46

37 Rysunek 23 Edycja szczegółów umowy z Akceptantem 37 / 46

38 Krok 3. Zmodyfikuj wartości w polach: Numer umowy wpisz numer umowy (pole obowiązkowe do 30 znaków) Umowa ramowa wybierz z listy wartości numer umowy ramowej na podstawie, której została podpisana umowa Instytucji Finansowej z Akceptantem (pole obowiązkowe) Data zawarcia wpisz datę lub wybierz z kalendarza (pole obowiązkowe) Data waŝności - wpisz datę lub wybierz z kalendarza Koszt prowizji po stronie Akceptanta/Koszt prowizji po stronie Usługobiorcy zaznacz radio button dla jednej z wartości, określając, która ze stron będzie ponosiła koszt prowizji Aktualna zaznacz checkbox dla umowy aktualnej Uwagi wpisz uwagi do umowy (do 250 znaków) Po zmodyfikowaniu danych naciśnij przycisk Zapisz 38 / 46

39 4.3. Usuwanie umów z Akceptantem Funkcjonalność dostępna dla Akceptanta i Administratora Usuwać z systemu moŝna jedynie umowy niezweryfikowane. Opis: Dany podrozdział zawiera opis funkcjonalności usuwania z systemu umów z Akceptantem Rysunek 24 Strona główna Podsystemu płatności Krok 1. Na stronie głównej podsystemu płatności (Rysunek 24) zaznacz link Umowy. System uruchomi formatkę z listą zarejestrowanych w systemie umów. 39 / 46

40 Rysunek 25 Lista umów z Akceptantem Krok 2. Na formatce z listą umów z Akceptantami (Rysunek 25), zaznacz radio button dla tej umowy, którą chcesz usunąć (umowa musi posiadać status niezweryfikowana), a następnie naciśnij przycisk Usuń. Potwierdź chęć usunięcia umowy. Umowa zostanie bezpowrotnie usunięta z systemu. 40 / 46

41 4.4. Przeglądanie umów z Akceptantami Rysunek 26 Strona główna Podsystemu płatności Krok 1. Na stronie głównej podsystemu płatności (Rysunek 26) zaznacz link Umowy. System uruchomi formatkę z listą zarejestrowanych umów z Akceptantami. 41 / 46

42 Rysunek 27 Lista umów z Akceptantem Krok 2. Na formatce z listą umów z Akceptantem (Rysunek 27), zaznacz radio button dla umowy, której szczegóły chcesz przeglądać, a następnie naciśnij przycisk Szczegółowe informacje. System wyświetli formatkę ze szczegółami wskazanej umowy z Akceptantem. 42 / 46

43 Rysunek 28 Szczegóły umów z Akceptantem 43 / 46

44 4.5. Wyszukiwanie umów z Akceptantem po atrybutach Funkcjonalność dostępna dla Administratora i Akceptanta Opis: Dany podrozdział zawiera opis funkcjonalności wyszukiwania umów z Akceptantami po atrybutach (numer umowy, Instytucja finansowa, Akceptant, data zawarcia, statusy: zweryfikowana, aktualna) Rysunek 29 Strona główna Podsystemu płatności Krok 1. Na stronie głównej podsystemu płatności (Rysunek 29) zaznacz link Umowy. System uruchomi formatkę z listą zarejestrowanych umów..

45 Rysunek 30 Lista umów z Akceptantem Krok 2. Na pasku z ikonami zaznacz ikonę Filtrowanie pozycji. System rozwinie pasek wyświetlając pola z atrybutami, po których moŝna wyszukać dane: Numer umowy pole tekstowe Instytucja finansowa, - pole tekstowe Akceptant pole tekstowe Data zawarcia pole tekstowe z ikoną kalendarza Zweryfikowana pole 45 / 46

46 Krok 3. Wpisz w pola wartości, po których chcesz wyszukać umowę z Akceptantem, a następnie naciśnij przycisk spełniające podane warunki. Filtruj. System wyświetli wyniki wyszukiwania 46 / 46

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

epuap Jak załatwić sprawę?

epuap Jak załatwić sprawę? epuap Jak załatwić sprawę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem bezpieczeństwa wersja 2.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem Komunikacyjny wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie Instrukcja uŝytkownika http://www.pmbank.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ...4 2. BEZPIECZEŃSTWO...5 2.1 CERTYFIKAT...5 2.2 PODPIS CYFROWY...5 3. KONFIGURACJA...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Wersja systemu: 3.37.000C Data wydania dokumentu: 2014-08-28 Przeznaczenie dokumentu: Asseco Poland S.A. Identyfikator dokumentu: DOC _UZT_def2500_REB_3.37.000C

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 SEP 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej POZNAŃ 2012 1 Spis

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo