elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej"

Transkrypt

1 elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, Warszawa

2 1. WPROWADZENIE CEL DOKUMENTU SŁOWNIK POJĘĆ ELEMENTY EKRANU SPIS RYSUNKÓW PRAWA DOSTĘPU ROLE PRZECHODZENIE DO PODSYSTEMU PŁATNOŚCI ZARZĄDZANIE DANYMI AKCEPTANTA UZUPEŁNIANIE DANYCH AKCEPTANTA MODYFIKOWANIE DANYCH AKCEPTANTA USUWANIE DANYCH AKCEPTANTA PRZEGLĄDANIE DANYCH AKCEPTANTA ZARZĄDZANIE UMOWAMI Z AKCEPTANTAMI REJESTROWANIE UMOWY INSTYTUCJI FINANSOWEJ Z AKCEPTANTEM MODYFIKACJA UMOWY Z AKCEPTANTEM USUWANIE UMÓW Z AKCEPTANTEM PRZEGLĄDANIE UMÓW Z AKCEPTANTAMI WYSZUKIWANIE UMÓW Z AKCEPTANTEM PO ATRYBUTACH / 46

3 1. Wprowadzenie Instrukcja skierowana jest do Akceptantów (usługodawców), którzy w podsystemie płatności będą rejestrowali umowy z Instytucjami Finansowymi oraz swoje rachunki bankowe, na które dokonywane będą płatności z tytułu realizacji usług przez nich udostępnianych. Warunkiem koniecznym do realizacji takiej płatności za pośrednictwem epuap jest zarejestrowanie w podsystemie płatności epuap Instytucji Finansowej oraz umowy ramowej, jaka została zawarta między tą instytucją a MSWiA (szczegóły w Instrukcji Administratora PL). Instytucja finansowa, będąca wystawcą EPO elektroniczne potwierdzenie opłaty, rejestruje w systemie metody płatności jakie udostępnia w procesie realizacji płatności (np. przelew, transfer itp.). Umowa ramowa zawierająca informacje o prowizjach Instytucji Finansowej będzie w systemie rejestrowana przez Administratora płatności (szczegóły w Instrukcji Administratora PL). Po wprowadzeniu do podsystemu płatności danych Instytucji Finansowej oraz umowy ramowej, Akceptant przystepuje do uzupełnienia swoich danych o numery rachunków, na które dokonywana będzie płatność oraz rejestruje umowę zawartą z Instytucją Finansową. Dane teleadresowe Akceptanta będą przenoszone automatycznie z podsystemu bezpieczeństwa w momencie pierwszego uruchomienia formatki Szczegóły Akceptanta (szczegóły w rozdziale 3). Z poziomu tej formatki uŝytkownik będzie mógł wprowadzić tylko opis, jak równieŝ rachunki bankowe, na które dokonywane będą płatności. Te same rachunki bankowe rejestrowane będą przez Akceptanta w opisie usługi w Katalogu Usług epuap lub w systemie zewnętrznym, z informacją o moŝliwości dokonania płatności, za realizację tej usługi, na wskazany rachunek. Przed zamieszczeniem rachunku bankowego w opisie usługi, niezbędne jest, zarejestrowanie przez Akceptanta w podsystemie płatności epuap, umowy zawartej z Instytucją Finansową. Umowa taka będzie zawierała dane: data zawarcia, data waŝności umowy oraz informację czy koszt prowizji jest po stronie Akceptanta czy usługobiorcy (instytucja Finansowa na skutek udostępniania róŝnych metod płatności (np. przelewów, 3 / 46

4 transferów itp.)_ będzie pobierała prowizję, która w zaleŝności od zaznaczonej w umowie opcji będzie pokrywana przez usługodawcę lub usługobiorcę). W umowie wskazywane będą równieŝ rachunki Akceptanta, na które dokonywana będzie płatność za wskazane usługi oraz metody płatności, jakie w ramach tej umowy udostępnia Instytucja Finansowa. JeŜeli umowa zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Administratora płatności (weryfikacji podlega sprawdzenie czy rachunki bankowe zarejestrowane w umowie przez Akceptanta są zgodne z rachunkami posiadanymi przez Instytucję finansową) oraz jeśli umowa będzie miała status Aktualna, wtedy moŝliwa będzie realizacja płatności na wskazany w usłudze rachunek Cel dokumentu Niniejsza instrukcja będzie stanowiła pomoc dla Akceptanta w zakresie korzystania z podsystemu płatności. Na początku kaŝdej części opisany będzie ogólny zarys danego obiektu oraz procesy zachodzące na danych. Dodatkowo do kaŝdego rozdziału będą dodawane zrzuty z ekranu (całego ekranu lub przycisków akcji) z opisem na dole w celu lepszej orientacji przez uŝytkownika Słownik pojęć Nazwa Formatka, formularz Rola Czynność Radio button Objaśnienie KaŜdy ekran, na którym system wyświetla dane uŝytkownikowi Funkcja sterująca uprawnieniami dostępu do wykonania czynności Postępowanie mające na celu wykonanie danej operacji. Przycisk opcji, przełącznik do wybierania tylko 4 / 46

5 jednej z wielu opcji formatki. Check-box Kliknięcie Akceptant Przycisk opcji, pozwalający na zaznaczenie wielu opcji wyboru jednocześnie Jednorazowe naciśnięcie lewego przycisku myszy na wskazanym polu. Podmiot epuap, na którego konto bankowe jest dokonywana opłata za usługę Usługobiorca Zalogowany uŝytkownik systemu epuap dokonujący płatności za wskazaną usługę. Metoda płatności EPO Typ operacji płatniczej, sposób płatności opierający się np. na przelewie bankowym, karcie kredytowej, płatności przy uŝyciu smsa Elektroniczne Poświadczenie Opłaty Dokument XML o ustalonej strukturze, w którym uprawniona strona (Instytucja Finansowa) poświadcza fakt przyjęcia wpłaty określonej kwoty, na określony rachunek, z określonym tytułem. EPO moŝe równieŝ zawierać róŝne dodatkowe informacje o okolicznościach wpłaty. Informacje w EPO poświadczone są podpisem cyfrowym wystawcy. 5 / 46

6 1.3. Elementy ekranu PoniŜsza tabela zawiera zestawienie ikonek, przycisków znajdujących się na formatkach. Symbol Objaśnienie Czynność powodująca dodanie nowego elementu do systemu, np. wątku Przycisk pozwalający na edytowanie danego elementu Przycisk usuwający element z systemu Przycisk pozwalający na wyświetlenie szczegółów danego elementu 6 / 46

7 1.4. Spis rysunków RYSUNEK 1 STRONA GŁÓWNA EPUAP 10 RYSUNEK 2 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 12 RYSUNEK 3 LISTA AKCEPTANTÓW 13 RYSUNEK 4 EDYCJA DANYCH AKCEPTANTA 14 RYSUNEK 5 NOWY RACHUNEK BANKOWY 15 RYSUNEK 6 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 16 RYSUNEK 7 LISTA AKCEPTANTÓW 18 RYSUNEK 8 SZCZEGÓŁY AKCEPTANTA W TRYBIE EDYCJI 18 RYSUNEK 9 EDYCJA RACHUNKU BANKOWEGO 21 RYSUNEK 10 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 22 RYSUNEK 11 LISTA AKCEPTANTÓW 23 RYSUNEK 12 SZCZEGÓŁY AKCEPTANTA W TRYBIE EDYCJI 24 RYSUNEK 13 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 25 RYSUNEK 14 LISTA AKCEPTANTÓW 26 RYSUNEK 15 SZCZEGÓŁY AKCEPTANTA W TRYBIE EDYCJI 27 RYSUNEK 16 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 29 RYSUNEK 17 LISTA UMÓW Z AKCEPTANTAMI 30 RYSUNEK 18 NOWA UMOWA 31 RYSUNEK 19 RACHUNKI DLA UMÓW 33 RYSUNEK 20 METODA PŁATNOŚCI 34 RYSUNEK 21 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 35 RYSUNEK 22 LISTA UMÓW Z AKCEPTANTAMI 36 RYSUNEK 23 EDYCJA SZCZEGÓŁÓW UMOWY Z AKCEPTANTEM 37 RYSUNEK 24 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 39 RYSUNEK 25 LISTA UMÓW Z AKCEPTANTEM 40 RYSUNEK 26 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 41 RYSUNEK 27 LISTA UMÓW Z AKCEPTANTEM 42 RYSUNEK 28 SZCZEGÓŁY UMÓW Z AKCEPTANTEM 43 RYSUNEK 29 STRONA GŁÓWNA PODSYSTEMU PŁATNOŚCI 44 RYSUNEK 30 LISTA UMÓW Z AKCEPTANTEM 45 7 / 46

8 1.5. Prawa dostępu role Aby skorzystać z wybranych opcji udostępnianych przez aplikację, uŝytkownik powinien posiadać odpowiednią rolę. Dostępne role w systemie to: Administrator Płatności uŝytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania słownikiem metod płatności i danymi Instytucji Finansowych oraz przeglądania niektórych danych. Akceptant uŝytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania umowami oraz danymi akceptantów. UŜytkownik zalogowany uŝytkownik mający uprawnienia do wywołania funkcji zapłaty oraz przeglądania metod płatności. 8 / 46

9 Tabela przedstawia moŝliwość wykonywania określonych czynności z podziałem na Role: Uprawnienie w systemie UŜytkownik zarejestrowany Akceptant Administrator Płatności Instytucja Finansowa Wywołanie funkcji zapłaty X X X X Zarządzanie danymi Akceptanta X X Zarządzanie umowami z instytucjami finansowymi X X Wyszukiwanie umów X X Przeglądanie umów X X Zarządzanie słownikiem metod płatności X Zarządzanie danymi Instytucji Finansowych X X Weryfikacja umów X X Przeglądanie danych akceptanta X X Przeglądanie danych instytucji finansowych X X Przeglądanie metod płatności X Dodanie umowy ramowej X 9 / 46

10 2. Przechodzenie do Podsystemu płatności. Dane Akceptanta (jego rachunki bankowe i umowy zawarte z Instytucjami Finansowymi) będą rejestrowane w Podsystemie Płatności epuap. W celu uzupełnienia danych Akceptanta oraz zarejestrowania umowy niezbędne jest zalogowanie do systemu epuap oraz posiadanie odpowiednich uprawnień. Logowanie do portalu epuap zostało szczegółowo opisane w instrukcji uŝytkownika dla Podsystemu Bezpieczeństwa. Po zalogowaniu się, na stronie głównej portalu epuap uŝytkownik powinien kliknąć w Moje Konto, a następnie Konfiguracja (Rysunek 1Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.), przejść na zakładkę Płatności. UŜytkownik będzie miał dostęp do formatek Akceptanci i Umowy. Na formatce Akceptanci uŝytkownik będzie widział Instytucję Publiczną (Akceptanta), w kontekście której zalogował się do systemu epuap i dla której będzie mógł zarejestrować rachunki bankowe. Na formatce Umowy, uŝytkownik będzie mógł rejestrować umowy zawierane między Akceptantem a Instytucjami Finansowymi. Rysunek 1 Strona główna epuap 10 / 46

11 3. Zarządzanie danymi Akceptanta Ten rozdział zawiera opis funkcjonalności związanych z zarządzaniem danymi Akceptanta, czyli jego numerami rachunków, na które dokonywana będzie płatność z tytułu realizacji udostępnionej przez niego usługi. Dane teleadresowe Akceptanta będą przenoszone automatycznie z podsystemu bezpieczeństwa w momencie pierwszego uruchomienia formatki Szczegóły Akceptanta. Z poziomu tej formatki uŝytkownik będzie mógł wprowadzić tylko opis, jak równieŝ ww. rachunki bankowe. Te same rachunki rejestrowane będą przez Akceptanta w opisie usługi w Katalogu Usług epuap lub w systemie zewnętrznym, z informacją o moŝliwości dokonania płatności, za realizację tej usługi, na wskazany rachunek. Przed zamieszczeniem rachunku bankowego w opisie usługi, niezbędne jest, zarejestrowanie przez Akceptanta w podsystemie płatności epuap, umowy zawartej z Instytucją Finansową. W umowie tej rejestrowane będa rachunki Akceptanta, na które ma być dokonywana płatność oraz metody płatności, jakie w ramach tej umowy udostępnia Instytucja Finansowa. JeŜeli umowa zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Administratora płatności (weryfikacji podlega sprawdzenie czy rachunki bankowe zarejestrowane w umowie przez Akceptanta są zgodne z rachunkami posiadanymi przez Instytucję finansową) oraz jeśli umowa będzie miała status Aktualna, wtedy moŝliwa będzie realizacja płatności na wskazany w usłudze rachunek. Modyfikacja rachunków (zmiana nazwy) lub ich usuwanie jest moŝliwe jedynie dla rachunków, które jeszcze nie zostały zarejestrowane w Ŝadnej umowie z Instytucją Finansową. W rozdziale zawarty został opis następujących funkcjonalności: 1. Uzupełnianie danych Akceptanta 2. Modyfikowanie danych Akceptanta 3. Usuwanie danych Akceptanta 4. Przeglądanie danych Akceptanta 11 / 46

12 3.1. Uzupełnianie danych Akceptanta Funkcjonalność dostępna dla roli Akceptanta i Administratora Płatności. Opis: Dany podrozdział zawiera opis funkcjonalności rejestrowania nowych rachunków bankowych Akceptanta, na które dokonywane będą płatności z tytułu realizacji usług udostępnianych przez tego Akceptanta. Rachunki te będą następnie wykorzystywane w umowach zawieranych między Akceptantem a Instytucją Finansową. Uzupełnieniu danych moŝe podlegać równieŝ opis Akceptanta. Pozostałe dane teleadresowe Akceptanta będą automatycznie przenoszone z podsystemu bezpieczeństwa i ich modyfikacja z poziomu formatki Szczegóły Akceptanta nie będzie moŝliwa. Rysunek 2 Strona główna Podsystemu płatności 12 / 46

13 Krok 1. W celu uzupełnienia danych Akceptanta, na stronie głównej podsystemu płatności, zaznacz link Akceptanci. System uruchomił formatkę z listą Akceptantów (Rysunek 3). Rysunek 3 Lista Akceptantów Krok 2. Zaznacz radio button przy Akceptancie, w celu zdefiniowania rachunków bankowych, a następnie naciśnij przycisk Edycja pozycji. System wyświetlił formatkę ze szczegółami wskazanego Akceptanta w trybie edycji. 13 / 46

14 Rysunek 4 Edycja danych Akceptanta 14 / 46

15 Krok 3. Uzupełnij pole Opis (pole opcjonalne do 255 znaków), a następnie naciśnij przycisk Zapisz. W celu zdefiniowania nowego rachunku bankowego Akceptanta, w bloku Rachunki bankowe akceptantów naciśnij przycisk rachunku. Dodaj. System wyświetli dodatkowe pola z nazwą i numerem Rysunek 5 Nowy rachunek bankowy Krok 4. Uzupełnij pola Numer rachunku bankowego (pole obowiązkowe 26 znaków) oraz Nazwa rachunku bankowego (pole opcjonalne do 100 znaków), zaznacz checkbox w polu Aktualny, a następnie naciśnij na przycisk Zapisz. System wyświetli doany rachunek na liście rachunków bankowych danego Akceptanta (Rysunek 4). 15 / 46

16 3.2. Modyfikowanie danych Akceptanta Funkcjonalność dostępna dla roli Akceptanta i Administratora Płatności. Tylko część danych Akceptanta moŝe podlegać modyfikacji Opis: Dany podrozdział zawiera opis funkcjonalności modyfikowania danych Akceptanta. Modyfikacji danych podlegają: zmiana opisu Akceptanta, zmiana nazwy rachunku bankowego (pod warunkiem, Ŝe nie został on jeszcze zawarty w Ŝadnej umowie z Akceptantem) oraz status rachunku bankowego (Aktualny/Nieaktualny) Rysunek 6 Strona główna Podsystemu płatności 16 / 46

17 Krok 1. Na stronie głównej podsystemu płatności (Rysunek 6), zaznacz link Akceptanci. System uruchomił formatkę z listą Akceptantów. 17 / 46

18 Rysunek 7 Lista Akceptantów Krok 2. Zaznacz radio button przy Akceptancie, którego dane chcesz zmodyfikować, a następnie naciśnij przycisk formatkę ze szczegółami wskazanego Akceptanta. Edytuj. System wyświetlił Rysunek 8 Szczegóły Akceptanta w trybie edycji 18 / 46

19 19 / 46

20 Krok 3. Zmodyfikuj treść w polu Opis (do 255 znaków), a następnie w bloku Rachunki bankowe akceptantów naciśnij przycisk Edytuj (w celu np. modyfikacji Nawy rachunku bankowego lub zaznaczenia czy dany rachunek jest aktualny czy nie). System wyświetlił formatkę do edycji rachunków bankowych. JeŜeli podczas wprowadzania danych Akceptant wprowadził niepoprawne (tzw. Pomyłki operatora) dane dotyczące rachunku bankowego (numer, opis) moŝe je poprawić (zmodyfikować). 20 / 46

21 Rysunek 9 Edycja rachunku bankowego Krok 4. Zmień wartość w polach Nazwa rachunku bankowego (do 100 znaków), zaznacz checkbox Aktualny, dla rachunku, który jest aktualny, a następnie naciśnij przycisk Zapisz. 21 / 46

22 3.3. Usuwanie danych Akceptanta Funkcjonalność dostępna dla roli Akceptanta. Z danych Akceptanta moŝliwe jest usunięcie tylko takich rachunków bankowych, które nie zostały zawarte w Ŝanej umowie z Akceptantem. Rachunki bankowe, które nie są wykorzystywane do realizacji płatności mogą być usunięte z systemu lub oznaczone, jako nieaktualne. Rysunek 10 Strona główna Podsystemu płatności Krok 1. W celu usunięcia rachunku bankowego Akceptanta na stronie głównej podsystemu płatności (Rysunek 10), zaznacz link uruchomił formatkę z listą Akceptantów. Akceptanci. System 22 / 46

23 Rysunek 11 Lista Akceptantów Krok 2. Zaznacz radio button przy Akceptancie, którego dane chcesz usunać, a następnie naciśnij przycisk szczegółami wskazanego Akceptanta. Edytuj. System wyświetlił formatkę ze 23 / 46

24 Rysunek 12 Szczegóły Akceptanta w trybie edycji 24 / 46

25 Krok 4. Zaznacz radio button dla rachunku bankowego, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk zostanie bezpowrotnie usunięty z formatki z danymi. Usuń. Rachunek bankowy Akceptanta 3.4. Przeglądanie danych Akceptanta Funkcjonalność dostępna dla roli Akceptanta i Administratora. Opis: Dany podrozdział zawiera opis funkcjonalności przeglądania danych Akceptanta. Rysunek 13 Strona główna Podsystemu płatności Krok 1. Na stronie głównej podsystemu płatności, zaznacz link System uruchomił formatkę z listą Akceptantów. Akceptanci. 25 / 46

26 Rysunek 14 Lista Akceptantów Krok 2. Zaznacz radio button przy Akceptancie, którego dane chcesz przejrzeć, a następnie naciśnij przycisk szczegółami wskazanego Akceptanta. Edytuj. System wyświetlił formatkę ze 26 / 46

27 Rysunek 15 Szczegóły Akceptanta w trybie edycji 27 / 46

28 4. Zarządzanie umowami z Akceptantami W systemie rejestrowane będą umowy zawierane między Akceptantem, a Instytucja Finansową. Na podstawie takiej umowy moŝliwa będzie realizacja płatności na rachunek Akceptanta wskazany w tej umowie i zarejestrowany w opisie usługi w Katalogu Usług epuap lub systemie zewnętrznym. W ramach umowy, oprócz rachunków bankowych Akceptanta, wskazywana będzie umowa ramowa, zawarta między daną Instytucją Finansową, a MSWiA, oraz metody płatności udostępnione przez Instytucję Finansową. Tak zdefiniowana umowa podlega następnie procesowi weryfikacji (w podsystemie płatności epuap) pod kątem zgodności rachunków z rachunkami Instytucji Finansowej (szczegóły w Instrukcji Administratora). Pozytywny wynik weryfikacji umowy jest podstawą do realizacji płatności na rachunek z umowy. Rozdział zawiera opis następujących funkcjonalności: 1. Rejestrowanie umowy z Akceptantem 2. Modyfikacja umowy z Akceptantem 3. Usuwanie umowy z Akceptantem 4. Przeglądanie umów z Akceptantami 5. Wyszukiwanie umów z Akceptantami 28 / 46

29 4.1. Rejestrowanie umowy Instytucji Finansowej z Akceptantem Funkcjonalność dostępna dla Akceptanta Opis: Dany podrozdział zawiera opis funkcjonalności rejestrowania umowy Instytucji Finansowej z Akceptantem. Rysunek 16 Strona główna Podsystemu płatności Krok 1. W celu zarejestrowania nowej umowy Akceptanta z Instytucją Finansową na stronie głównej podsystemu płatności zaznacz link Umowy (Rysunek 16). System uruchomi formatkę z listą zarejestrowanych umów. 29 / 46

30 Rysunek 17 Lista umów z Akceptantami Krok 2. Na formatce z listą umów z Akceptantami, naciśnij przycisk System wyświetli formatkę do rejestrowania nowej umowy. Dodaj. 30 / 46

31 Rysunek 18 Nowa umowa Krok 3. Na formatce do definiowania nowej umowy uzupełnij następujące pola: 31 / 46

32 Numer umowy wpisz numer umowy (pole obowiązkowe do 30 znaków) Umowa ramowa wybierz z listy wartości numer umowy ramowej na podstawie, której została podpisana umowa Instytucji Finansowej z Akceptantem (pole obowiązkowe) Data zawarcia podczas rejestrowania nowej umowy, system automatycznie uzupełnia pole bieŝącą datą, którą moŝna zmodyfikować. Wpisz nową datę lub wybierz z kalendarza (pole obowiązkowe) Data waŝności - wpisz datę lub wybierz z kalendarza Koszt prowizji po stronie Akceptanta/Koszt prowizji po stronie Usługobiorcy zaznacz radio button dla jednej z wartości, określając, która ze stron będzie ponosiła koszt prowizji Aktualna zaznacz checkbox dla umowy aktualnej Uwagi wpisz uwagi do umowy (do 250 znaków) Po wprowadzeniu danych naciśnij przycisk Zapisz Krok 4. W bloku Rachunki umów naciśnij przycisk Dodaj. System uruchomił formatkę do definiowania rachunku bankowego w ramach umowy. 32 / 46

33 Rysunek 19 Rachunki dla umów W polu Rachunek wybierz z listy rachunków Akceptanta ten, który jest zawarty w umowie z Instytucją Finansową, a następnie naciśnij przycisk Zapisz. W celu dodania kolejnego rachunku powtórz operację. Krok 5 W bloku Metody płatności umów (Rysunek 18) naciśnij przycisk Dodaj. System uruchomił formatkę do definiowania metod płatności w ramach umowy. 33 / 46

34 Rysunek 20 Metoda płatności Krok 6 W polu Metoda płatności wybierz metodę płatności z listy wartości, a nastepnie naciśnij przycisk Zapisz. W celu dodania kolejnej metody płatności powtórz operację. 34 / 46

35 4.2. Modyfikacja umowy z Akceptantem Funkcjonalność dostępna dla Akceptanta i Administratora Płatności Modyfikacja jest moŝliwa jedynie dla umów niezweryfikowanych. Gdy umowa poziada status Zweryfikowana modyfikacji podlega jedynie pole Aktualna. Opis: Dany podrozdział zawiera opis funkcjonalności modyfikowania danych umowy z Akceptantem. Rysunek 21 Strona główna Podsystemu płatności Krok 1. Na stronie głównej podsystemu płatności (Rysunek 21) zaznacz link Umowy. System uruchomi formatkę z listą zarejestrowanych umów. 35 / 46

36 Rysunek 22 Lista umów z Akceptantami Krok 2. Na formatce z listą umów z Akceptantami (Rysunek 22), zaznacz radio button dla umowy, której dane chcesz zmodyfikować, a następnie naciśnij przycisk Edytuj. System wyświetli formatkę ze szczegółami wskazanej umowy z Akceptantem. 36 / 46

37 Rysunek 23 Edycja szczegółów umowy z Akceptantem 37 / 46

38 Krok 3. Zmodyfikuj wartości w polach: Numer umowy wpisz numer umowy (pole obowiązkowe do 30 znaków) Umowa ramowa wybierz z listy wartości numer umowy ramowej na podstawie, której została podpisana umowa Instytucji Finansowej z Akceptantem (pole obowiązkowe) Data zawarcia wpisz datę lub wybierz z kalendarza (pole obowiązkowe) Data waŝności - wpisz datę lub wybierz z kalendarza Koszt prowizji po stronie Akceptanta/Koszt prowizji po stronie Usługobiorcy zaznacz radio button dla jednej z wartości, określając, która ze stron będzie ponosiła koszt prowizji Aktualna zaznacz checkbox dla umowy aktualnej Uwagi wpisz uwagi do umowy (do 250 znaków) Po zmodyfikowaniu danych naciśnij przycisk Zapisz 38 / 46

39 4.3. Usuwanie umów z Akceptantem Funkcjonalność dostępna dla Akceptanta i Administratora Usuwać z systemu moŝna jedynie umowy niezweryfikowane. Opis: Dany podrozdział zawiera opis funkcjonalności usuwania z systemu umów z Akceptantem Rysunek 24 Strona główna Podsystemu płatności Krok 1. Na stronie głównej podsystemu płatności (Rysunek 24) zaznacz link Umowy. System uruchomi formatkę z listą zarejestrowanych w systemie umów. 39 / 46

40 Rysunek 25 Lista umów z Akceptantem Krok 2. Na formatce z listą umów z Akceptantami (Rysunek 25), zaznacz radio button dla tej umowy, którą chcesz usunąć (umowa musi posiadać status niezweryfikowana), a następnie naciśnij przycisk Usuń. Potwierdź chęć usunięcia umowy. Umowa zostanie bezpowrotnie usunięta z systemu. 40 / 46

41 4.4. Przeglądanie umów z Akceptantami Rysunek 26 Strona główna Podsystemu płatności Krok 1. Na stronie głównej podsystemu płatności (Rysunek 26) zaznacz link Umowy. System uruchomi formatkę z listą zarejestrowanych umów z Akceptantami. 41 / 46

42 Rysunek 27 Lista umów z Akceptantem Krok 2. Na formatce z listą umów z Akceptantem (Rysunek 27), zaznacz radio button dla umowy, której szczegóły chcesz przeglądać, a następnie naciśnij przycisk Szczegółowe informacje. System wyświetli formatkę ze szczegółami wskazanej umowy z Akceptantem. 42 / 46

43 Rysunek 28 Szczegóły umów z Akceptantem 43 / 46

44 4.5. Wyszukiwanie umów z Akceptantem po atrybutach Funkcjonalność dostępna dla Administratora i Akceptanta Opis: Dany podrozdział zawiera opis funkcjonalności wyszukiwania umów z Akceptantami po atrybutach (numer umowy, Instytucja finansowa, Akceptant, data zawarcia, statusy: zweryfikowana, aktualna) Rysunek 29 Strona główna Podsystemu płatności Krok 1. Na stronie głównej podsystemu płatności (Rysunek 29) zaznacz link Umowy. System uruchomi formatkę z listą zarejestrowanych umów..

45 Rysunek 30 Lista umów z Akceptantem Krok 2. Na pasku z ikonami zaznacz ikonę Filtrowanie pozycji. System rozwinie pasek wyświetlając pola z atrybutami, po których moŝna wyszukać dane: Numer umowy pole tekstowe Instytucja finansowa, - pole tekstowe Akceptant pole tekstowe Data zawarcia pole tekstowe z ikoną kalendarza Zweryfikowana pole 45 / 46

46 Krok 3. Wpisz w pola wartości, po których chcesz wyszukać umowę z Akceptantem, a następnie naciśnij przycisk spełniające podane warunki. Filtruj. System wyświetli wyniki wyszukiwania 46 / 46

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem płatności wersja 7.2 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika zewnętrznego Portal i Ramy Interoperacyjności wersja 7.0. 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. CEL DOKUMENTU... 5 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...

Bardziej szczegółowo

epuap Jak dodać usługę do KKSP

epuap Jak dodać usługę do KKSP epuap Jak dodać usługę do KKSP Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika zewnętrznego Katalog usług wersja 7.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika zewnętrznego (Instytucje zewnętrzne) Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów 1.0 Elektronicznych wersja 7.1. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog usług wersja 7.2 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Biuro Informatyki Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Instrukcja uŝytkownika Moduły: Przelewy Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŝnego gminie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu:

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu: Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS Autorzy Programu: mł. chor. sztab. rez. Piotr WOŹNICA p.woznica@wp.pl CA MON 511-644 kpt. Szymon KOZDĘBA szymkoz@poczta.fm CA MON

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em.

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Lista wprowadzonych zmian: zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy czy to z rejestracją czy z konfiguracją abcpanel-a,

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Składanie ofert w elektronicznych zapytaniach ofertowych e-rfx Version 1.0 1. Podstawowe informacje o module RFX W celu wzięcia udziału w procesie

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A.

Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A. Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A. 1. Spis treści 1. Spis treści...2 2. Wprowadzenie...3 3. Nawigacja w systemie...4 3.1 Podstawowe elementy interfejsu uŝytkowni... 4 3.2 Akcje...

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, 89 757 22 31 wew. 23, e-mail: monika.szczurowska@morag.pl Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany 2 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Moje dokumenty wersja 3.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do wprowadzenia przelewu w systemie ING Business SPIS TREŚCI A. JAK URUCHOMIĆ FORMULARZ PRZELEWU 1 B. WYPEŁNIENIE

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Spis treści Charakterystyka modułu... 3 Zakres funkcjonalny... 3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem bezpieczeństwa (profil podmiotu) wersja 2.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

epuap Jak załatwić sprawę?

epuap Jak załatwić sprawę? epuap Jak załatwić sprawę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.0. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika Strona 1 z 9 1 Portal użytkowników. Portal SDK to system umożliwiający użytkownikom tarnowskiej karty miejskiej uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Na ekranie Ustawienia w sekcji ustawień (Rysunek 49) w celu konfiguracji powiadomień mailowych naleŝy zaznaczyć radiobutton przy wybranej opcji

Na ekranie Ustawienia w sekcji ustawień (Rysunek 49) w celu konfiguracji powiadomień mailowych naleŝy zaznaczyć radiobutton przy wybranej opcji Krok 2. Na ekranie Ustawienia w sekcji ustawień (Rysunek 49) w celu konfiguracji powiadomień mailowych naleŝy zaznaczyć radiobutton przy wybranej opcji zawsze lub brak lub okresowo. W przypadku opcji powiadomień

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap

Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap 1 KROK 1 INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ KROK 2 PUBLIKACJA KARTY USŁUGI 2 KROK 1 - INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ 3 1. Pobrać plik aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 1 Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 2 Spis treści Charakterystyka modułu...3 Zakres funkcjonalny...3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

epuap Jak załatwić sprawę?

epuap Jak załatwić sprawę? epuap Jak załatwić sprawę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Management Information Systems Systemy wspierające zarządzanie dokumentami, zarządzenie wiedzą i zarządzanie procesami

Management Information Systems Systemy wspierające zarządzanie dokumentami, zarządzenie wiedzą i zarządzanie procesami Management Information Systems Systemy wspierające zarządzanie dokumentami, zarządzenie wiedzą i zarządzanie procesami SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny systemu...3 1.1. Architektura systemu...3 1.2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo