Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika

2 EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2

3 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE Podstawowa nawigacja po systemie Wyszukiwanie w listach wyboru Tryb wyszukiwania OPERACJE Uruchomienie formularza Towary w module Centralny Słownik Systemu Wprowadzenie nowej definicji indeksu towarowego Dodanie domyślnej stawki VAT Modyfikacja nazwy i skrótu zatwierdzonego indeksu Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Towary Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Klasyfikacje Założenie nowej klasyfikacji Wprowadzanie kodów klasyfikacji Ustawienie domyślnej stawki VAT dla indeksu z powiązaniem z kodem PKWiU Ustawienie domyślnej stawki VAT bez wiązania z kodem PKWiU

4 Nawigacja po systemie 1. Podstawowa nawigacja po systemie W formularzach można poruszać się czterema sposobami, a mianowicie za pomocą: myszy - można poruszać się po widocznych w formularzu polach klikając lewym przyciskiem myszy na wybranym polu, poleceń podręcznego menu rozwijalnego, przycisków paska narzędzi, klawiatury. W tabeli zamieszczonej poniżej znajduje się zestawienie operacji służących do poruszania się w formularzu i sposoby ich wykonania: Nazwa operacji Klawisz Przycisk narzędzi Polecenie menu podręcznego Przejście do następnego pola [Tab], [Enter] - Pole>Następne Przejście do poprzedniego pola [Schift+Tab] - Pole>Poprzednie Przejście do następnego bloku [Ctrl+Page Down] Blok>Następny Przejście do poprzedniego bloku [Ctrl+Page Up] Blok>Poprzedni Poruszanie się wewnątrz pola Poruszanie się w liście wyboru Przejście na początek/koniec zapisu w polu Klawisze kierunkowe Klawisze kierunkowe [Home]/[End] - - Na pasku narzędziowym umieszczone są najczęściej wykorzystywane narzędzia aplikacji. Uruchomienie polecenia następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym przycisku formularza. Poprzez wskazanie przycisku wskaźnikiem myszy i odczekanie około dwóch sekund, uzyskuje się krótkie objaśnienie procedury uruchamianej przez wskazany przycisk. Wszystkie przyciski dostępne są również przy pomocy skrótów klawiszowych. Opis funkcji realizowanych przez przyciski narzędzi: Zachowaj [F10] Zapisuje do bazy danych zmiany rekordów wprowadzone do formularza. 4/45

5 Wstaw rekord [F6] Wstawia w aktywnym formularzu czysty rekord, gotowy do wypełniania danymi. Usuń rekord [Shift+F6] Wyczyść rekord [Shift+F4] Kopiuj rekord [F4] Usuwa aktywny rekord. Aby akcja zaszła w bazie należy w następnej kolejności uruchomić polecenie Zachowaj. Usunięcie rekordu jest niemożliwe, jeżeli istnieją powiązane z nim inne rekordy. W takim przypadku należy najpierw usunąć zależne rekordy. Czyści aktywny rekord i wszystkie z nim powiązane. Jeżeli nie jest to ostatni z wybranych z bazy rekordów, to na pustym miejscu w formularzu po anulowanym rekordzie automatycznie pojawia się rekord następny wraz z odpowiednimi powiązanymi rekordami. Kopiuje do nowego rekordu wartości z poprzedniego rekordu w obrębie danego bloku. Kopiuj pole [F3] Wprowadź zapytanie [F7] Wykonaj zapytanie [F8] Kopiuje do nowego pola wartość analogicznego pola w poprzednim rekordzie, w obrębie danego bloku. Ustawia formularz w tryb wprowadzania zapytania. W pola rekordów należy wprowadzić warunki (parametry) zapytania. Po uruchomieniu zapytania, zostaną znalezione w bazie wszystkie rekordy spełniające podane warunki. Znaki specjalne: % - zastępuje dowolny ciąg znaków, _ - zastępuje 1 znak. Aplikacja znajduje w bazie wszystkie rekordy spełniające parametry zapytania i odczytuje je z bazy. Znalezione rekordy można przeglądać w formularzu. Zlicz rekordy zapytania [Shift+F2] Poprzedni blok [Ctrl+Page Up] Następny blok [Ctrl+Page Down] Pierwszy rekord Ostatni rekord Edytor tekstu Liczy rekordy znalezione w bazie podczas wykonywania zapytania i wyświetla ich liczbę w pasku komunikatów. Jeżeli formatka składa się z kilku bloków, kursor przechodzi do poprzedniego bloku. Kursor przechodzi do następnego bloku w formatce. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla pierwszy rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla poprzedni rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla następny rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla ostatni rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Wywołuje formularz służący do edycji wartości znajdującej się w aktywnym polu. Informacje dodatkowe Pola definiowalne Filtr Wyświetla informację o dacie utworzenia i modyfikacji aktywnego rekordu i o użytkowniku, który te operacje wykonał. Możliwe jest zdefiniowanie w CSS dodatkowego pola, które nie będzie pokazywany na formularzu standardowo, lecz dopiero po użyciu tegoż przycisku. Umożliwia filtrowanie danych według filtrów zdefiniowanych w module CSS. Sortowanie Umożliwia sortowanie danych według definicji dokonanej w module CSS. Raporty użytkownika Pomoc [F1] Przycisk uruchamia Generator Raportów umożliwiający stworzenie pożądanego raportu, jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Uruchamia formularz z pomocą kontekstową. Pomoc może dotyczyć bloków lub pól. Wyjście [Ctrl+q] Zakończenie pracy w aktywnym formularzu. Lista wartości [F9] Rozwija listę możliwych wartości w polu, w którym jest ona dostępna. Informacja o dostępie do listy wyboru wyświetlana jest w pasku komunikatów w czasie, gdy kursor znajduje się w polu z listą. 5/45

6 2. Wyszukiwanie w listach wyboru. Lista Czynności: 1. Uruchomienie listy W niektórych polach dostępne są listy wyboru. Listy uruchamiane są poprzez dwuklik myszką w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. 2. Filtrowanie listy Przeważnie w otwieranych listach w dolnej części okna znajdują się pola służące filtrowaniu. W zależności od kolumny, którą chcemy przefiltrować w odpowiednim polu wpisujemy szukany tekst. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zamówień Publicznych po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście ublicz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %ublicz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. UWAGA: wielkość liter może mieć znaczenie przy filtrowaniu. 6/45

7 3. Zatwierdzenie wyboru Poszukiwana wartość powinna być oznaczona na żółto na liście. Po czym wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 3. Tryb wyszukiwania. W systemowych formularzach możliwe jest wyszukiwanie wcześniej zarejestrowanych danych. Wyszukiwanie jest możliwe w tzw. trybie wyszukiwania oznaczonym kolorem niebieskim. Tryb wyszukiwania wprowadzamy przyciskiem lub klawiszem F7. W przypadku niektórych formularzy ich otwarcie automatycznie powoduje wprowadzenie trybu zapytania. W uruchomionym trybie zapytania można w danym polu wpisać szukaną wartość. Po wpisaniu poszukiwanych wartości należy wybrać przycisk lub klawisz F8. 7/45

8 UWAGA: W trybie wyszukiwania (kolor niebieski) można szukać po wielu polach w ramach tego samego bloku danych. Należy zwracać uwagę na wielkość wpisywanych znaków, gdyż w niektórych formularzach ma ona znaczenie. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zamówień publicznych po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście ublicz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %ublicz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. Jeżeli podczas wykonywania zapytania nie znika kolor niebieski oznacza to, że brak jest odpowiadających danych do podanego zapytania. Wprowadzenie trybu wyszukiwania poprzez podwójny wybór przycisku lub klawisza F7 powoduje podpowiedź ostatniego zapytania. Poniżej przedstawiono przykład wyszukania wniosku po miesiącu wystawienia i realizatorze do, którego skierowano wniosek. Lista Czynności: 1. Wprowadzenie trybu zapytania W formularzu do obsługi wniosku wprowadzamy tryb zapytania wybierając przycisk lub klawisz F7. 2. Wprowadzenie wyszukiwanych wartości Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zamówień Publicznych po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście amów oraz ublicz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %amów%ublicz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. W przypadku daty aby wyszukać wnioski z danego miesiąca należy podać zapis np. % UWAGA: wielkość liter może mieć znaczenie przy filtrowaniu. 8/45

9 3. Wykonanie zapytania Po wprowadzeniu filtru wyszukiwania należy wybrać przycisk lub klawisz F7. System wyszuka pasujące do zapytania rekordy danych. 9/45

10 10/45

11 Operacje 4. Uruchomienie formularza Towary w module Centralny Słownik Systemu. Lista Czynności: 4. Uruchomienie formatki Towary w module Centralny Słownik Systemu Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu; nastąpi przejście do głównego menu modułu Centralny Słownik Systemu. 11/45

12 12/45

13 Z menu aplikacji wybieramy: Towary \ Towary. 5. Wprowadzenie nowej definicji indeksu towarowego. Lista Czynności: 1. Wprowadzenie definicji towaru W bloku Towary przyciskiem lub klawiszem F6 dodajemy nowy rekord. W zakładce Szczegóły wypełniamy pola (patrz rysunek poniżej): UWAGA: Pola wypełniamy poprzez ustawienie kursora w danym polu i ewentualne wpisanie wartości. W niektórych polach dostępne są listy wartości po dwukliku lewym przyciskiem myszy w dane pole w takim przypadku należy podać w polu wartość za pomocą listy wartości. W dalszej części opisano, w którym polu kryje się lista. Sposób przeszukiwania list opisano w rozdziale 2 Wyszukiwanie w listach wyboru. Nazwa - nazwa będzie drukowana na dokumentach np. zapotrzebowaniach, fakturach, dokumentach magazynowych, UWAGA: Po podaniu nazwy indeksu w polu Nazwa i przejściu do kolejnego pola system ustawi skrót nazwy w polu Skrót nazwy towaru poprzez skopiowanie wartości z pola z nazwą. Rodzaj - należy staranie uzupełnić wartość oznaczając czy dany indeks jest towarem czy usługą od uzupełnienia uzależnione są: nadanie numeru i generacja planów zamówień publicznych. Towary rodzaju Usługa będą uwzględniane podczas generacji planów zamówień publicznych na usługi, a towary rodzaju Towar będą uwzględniane podczas generacji planów zamówień publicznych na dostawy. Jednostka miary wybór z rozwijanej listy wartości. W przypadku indeksów ogólnych, dla których nie możliwe jest dokładne określenie jednostki miary należy wybrać wartość -. 13/45

14 Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Pojawi się okno z zapytaniem czy na pewno chcesz zarejestrować towar z podanym rodzajem w polu Rodzaj. Jeżeli podałeś wartość usługa to system zapyta: Jeżeli podałeś wartość towar to system zapyta: Jeżeli podany rodzaj jest prawidłowy potwierdzamy zapis definicji indeksu poprzez wybór przycisku [Tak]. 14/45

15 Jeżeli podano zły rodzaj to anulujemy zapis poprzez wybór przycisku [Nie] po czym należy poprawić wartość w polu Rodzaj i dokonać ponownego zapisu za pomocą klawisza klawiszem F10 lub przyciskiem. UWAGA: Po potwierdzeniu zapytania o poprawność podanego rodzaju towaru przyciskiem [Tak] zostanie zapisana definicja indeksu i dodatkowo zostanie nadany automatycznie indeks (kod) towaru w polu Indeks towaru. Numeracja indeksów, dla których określono rodzaj Usługa rozpoczyna się od litery U (np. U000001). Numeracja indeksów, dla których określono rodzaj Towar rozpoczyna się od litery T (np. T000001). 2. Zmiana stanu na Gotowy do zatwierdzenia Zmieniamy stan definicji wprowadzanego towaru z Nowy na Gotowy do zatwierdzenia za pomocą przycisku [Gotowy do zatwierdzenia]. 3. Zatwierdzenie indeksu Zmieniamy stan definicji wprowadzanego towaru z Gotowy do zatwierdzenia na Zatwierdzony za pomocą przycisku [Zatwierdzony]. Towar zatwierdzany musi posiadać wprowadzoną jednostkę miary. 15/45

16 16/45

17 4. Sklasyfikowanie indeksu UWAGA: Klasyfikowanie indeksów polega na przypisywaniu indeksu do grup (kodów klasyfikacji) w ramach wybranych grupowań (klasyfikacji). Klasyfikacje (grupowania) mogą być wykorzystywane w różnych elementach systemu takich jak: kontrola budżetu i generacja planu rzeczowo-finansowego w module Contrlolling klasyfikacja KOSZT_RODZ generacja planów zamówień publicznych poszczególne klasyfikacje tworzone przez realizatorów: o PZP-KI-D - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na dostawy KI o PZP-KI-U - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na usługi KI o PZP-KZ-D - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na dostawy KZ o PZP-KZ-R - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na roboty budowlane KZ o PZP-KZ-U - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na usługi KZ Generacja pozycji planu następuje w oparciu o przypisanie indeksu do kodu klasyfikacji stanowiącego daną pozycją w planie. klasyfikacje CPV i CPC. sprzedaż (wystawianie faktur VAT) klasyfikacja PKWiU2008 i inne Dokładny opis kroków potrzebnych do wykonania, aby sklasyfikować indeks znajduje się w rozdziale Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Towary niniejszej instrukcji lub w kroku 6 Przypisanie do cennika i klasyfikacji rozdziału Wprowadzenie nowej definicji indeksu patrz krok następny. 5. Przypisanie do cennika i klasyfikacji Ustawiamy kursor w polu z nazwą towaru i klikamy jednokrotnie prawym przyciskiem myszy w celu rozwinięcia menu podręcznego z którego wybieramy opcję [Dodaj do klasyfikacji i cennika]. Dodanie do cennika 17/45

18 W oknie Dodawanie do cennika i klasyfikacji polu Cennik wybieramy cennik do którego chcemy dodać indeks - wybór z dostępnej listy wyboru po dwukliku lewym przyciskiem myszy w pole lub ustawieniu kursora w polu i wyborze klawisza F9. UWAGA: Indeks zostanie dodany do cennika z ceną równą 0. Wybór cennika z listy zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Następnie wykonujemy operację przypisania stawki do indeksu poprzez przycisk [Wykonaj]. W ramach operacji zostanie wyświetlony komunikat o przebiegu operacji. 18/45

19 Komunikat zamykamy przyciskiem [Zamknij]. Przycisk [Zapisz] służy do zapisania treści komunikatu do pliku. Po wykonaniu akcji przypisania zamykamy okno akcji przyciskiem [Zamknij]. Dodanie do klasyfikacji W oknie Dodawanie do cennika i klasyfikacji polu Kod klasyfikacji wybieramy kod do którego chcemy przypisać indeks - wybór z dostępnej listy wyboru po dwukliku lewym przyciskiem myszy w pole lub ustawieniu kursora w polu i wyborze klawisza F9. Wybór kodu z listy zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 19/45

20 Następnie wykonujemy operację przypisania stawki do indeksu poprzez przycisk [Wykonaj]. W ramach operacji zostanie wyświetlony komunikat o przebiegu operacji. Komunikat zamykamy przyciskiem [Zamknij]. Przycisk [Zapisz] służy do zapisania treści komunikatu do pliku. Po wykonaniu akcji przypisania zamykamy okno akcji przyciskiem [Zamknij]. 20/45

21 6. Dodanie domyślnej stawki VAT UWAGA: Domyślnie ustawiana jest dla każdego nowego indeksu towarowego stawka podstawowa VAT (23 %). W przypadku, gdy indeks towarowy ma mieć domyślnie przypisaną inną stawkę VAT należy wykonać niniejszy krok. Dwie opcje: A. Opcja przypisania stawki domyślnej do wszystkich rodzajów transakcji B. Opcja przypisania stawki domyślnej do poszczególnych rodzajów transakcji A. Opcja przypisania stawki domyślnej do wszystkich rodzajów transakcji Dla danego indeksu następuje przypisanie podanej stawki jako domyślnej dla wszystkich rodzajów transakcji. Ustawiamy kursor w polu z nazwą towaru i klikamy jednokrotnie prawym przyciskiem myszy w celu rozwinięcia menu podręcznego z którego wybieramy opcję [Ustaw stawkę VAT]. W polu Stawka VAT wybieramy kod domyślnej stawki z dostępnej listy wyboru po dwukliku lewym przyciskiem myszy w pole lub ustawieniu kursora w polu i wyborze klawisza F9. 21/45

22 Wybór stawki z listy zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Następnie wykonujemy operację przypisania stawki do indeksu poprzez przycisk [Wykonaj]. W ramach operacji zostanie wyświetlony komunikat o przebiegu operacji. Komunikat zamykamy przyciskiem [Zamknij]. Przycisk [Zapisz] służy do zapisania treści komunikatu do pliku. Po wykonaniu akcji przypisania zamykamy okno akcji przyciskiem [Zamknij]. 22/45

23 B. Opcja przypisania stawki domyślnej do poszczególnych rodzajów transakcji Dla danego indeksu wybieramy przycisk znajdujący się przy polu Stawka podatku VAT. W oknie Stawki VAT wybieramy rodzaj transakcji, dla którego wprowadzamy domyślną stawkę i wybieramy przycisk [Dodaj domyślny KP]. 23/45

24 Z listy wybieramy stawkę. Wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Wstawiony zostanie domyślny kod podatku dla danego rodzaju transakcji i wybranego indeksu. Wychodzimy z okna Stawki VAT za pomocą przycisku [Zamknij]. Po ustawieniu domyślnej stawki VAT nowa stawka jest wyświetlana w polu Domyślny kod. 24/45

25 25/45

26 7. Modyfikacja nazwy i skrótu zatwierdzonego indeksu. UWAGA: Modyfikacji nazwy i skrótu dokonujemy, w przypadku gdy wprowadzona wcześniej nazwa lub skrót jest błędna tzn. zawiera np błędy ortograficzne, gramatyczne lub stylistyczne. Operację można wykonać na indeksach zatwierdzonych i wykorzystywanych w systemie. Modyfikacji dokonujemy w formularzu do wprowadzania towarów w module Centralny Słownik Systemu. Lista Czynności: 1. Zmodyfikowanie nazwy lub skrótu nazwy W formularzu Towary w module CSS. Ustawiamy się na indeksie, którego nazwę lub skrót nazwy chcemy zmodyfikować. Wciskamy przycisk Modyfikacja nazwy i skrótu. W polu Nazwa wpisujemy nową nazwę towaru, w polu Skrót wpisujemy nowy skrót nazwy towaru. Wciskamy przycisk Zatwierdź. 26/45

27 8. Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Towary. Lista Czynności: 1. Klasyfikacja indeksu Towary na potrzeby innych funkcjonalności wymagają sklasyfikowania czyli przypisania do odpowiednich kodów klasyfikacji (kodów grup) w ramach wybranej klasyfikacji (grupowania). M.in. konieczne klasyfikowanie w ramach klasyfikacji kosztów rodzajowych KOSZT_RODZAJ. Aby sklasyfikować towar należy przejść do zakładki Atrybuty następnie należy ustawić się na klasyfikacji (rekord podświetlony na żółto), a następnie należy wybrać przycisk [Klasyfikuj towar]. 27/45

28 28/45

29 Po wybraniu przycisku otwiera się okno Klasyfikowanie towaru. W oknie tym wybieramy kod klasyfikacji do którego chcemy przypisać towar po czym wybieramy przycisk [Powiąż]. UWAGA: Na potrzeby generacji planów zamówień publicznych konieczne jest sklasyfikowanie indeksu do klasyfikacji zakładanej przez poszczególnego realizatora na podstawie, której następuje generacja planu: o PZP-KI-D - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na dostawy KI o PZP-KI-U - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na usługi KI o PZP-KZ-D - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na dostawy KZ o PZP-KZ-R - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na roboty budowlane KZ o PZP-KZ-U - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na usługi KZ Ponadto indeksy można klasyfikować w ramach klasyfikacji CPV i CPC. UWAGA: W oknie możemy posługiwać trybem wyszukiwania wprowadzając go klawiszem F7 po wcześniejszym ustawieniu kursora w bloku, w którym chcemy dokonać wyszukiwania tj. w bloku Kody klasyfikacji lub Klasyfikacje. Po wprowadzeniu trybu zapytania (kolor niebieski wiersza) w danym polu wpisujemy szukaną wartość. Po wprowadzeniu szukanej wartości dokonujemy wyszukania poprzez wybór klawisza F7. 29/45

30 9. Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Klasyfikacje. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Klasyfikacje Należy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. 2. Wybór klasyfikacji Należy ustawić się na żądanej klasyfikacji (podświetlenie na żółto). A następnie przejść na zakładkę Kody klasyfikacji. 30/45

31 3. Wybór kodu klasyfikacji Należy zaznaczyć kod klasyfikacji,do którego będziemy klasyfikować towar i zaznaczyć znaczniki Odświeżaj w obszarach Towary związane i Towary dostępne. 31/45

32 4. Wyszukanie towaru do sklasyfikowania Należy ustawić kursor na liście towarów dostępnych w obszarze Towary dostępne. Następnie wchodzimy w tryb zapytania wciskając F7 lub przycisk odpowiednie pola indeks, skrót nazwy lub nazwę towaru. i wykonujemy zapytanie wciskając F8 lub przycisk.. Następnie wpisujemy w UWAGA: Szczegółowy opis wyszukiwania opisano w rozdziale 3 Tryb wyszukiwania. 32/45

33 5. Sklasyfikowanie Po wyszukaniu danego towaru należy go sklasyfikować do danej klasyfikacji poprzez wybranie przycisku. UWAGA: Przycisk wiąże wszystkie wyfiltrowane indeksy w bloku Towary dostępne. Przycisk służy do pojedynczego odwiązania indeksu towarowego zaznaczonego po stronie bloku Towary związane. Przycisk związane. służy do grupowego odwiązania indeksów towarowych wyfiltrowanych w bloku Towary 33/45

34 10. Założenie nowej klasyfikacji. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Klasyfikacje Należy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 34/45

35 Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. 2. Wstawienie nowej definicji klasyfikacji W zakładce Klasyfikacje przyciskiem lub klawiszem F6 dodajemy nowy rekord. Wypełniamy pola: Skrót, Nazwa, Rodzaj Należy podać wartość Grupująca Następnie oznaczamy checkboxem Unikalna czy klasyfikacja jest unikalna tzn. czy indeks może być przypisany tylko do jednej grupy w ramach klasyfikacji czy też nie. UWAGA: Klasyfikacje tworzone do wykorzystania przy generacji planów zamówień publicznych muszą być unikalne. Następnie oznaczamy jakiego rodzaju indeksy mogą być przypisywane do klasyfikacji. W tym celu oznaczamy odpowiednio checkboxy: Towary, Opakowania, Usługi, Komplety. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. 35/45

36 3. Tworzenie poziomów W następnej kolejności określamy strukturę klasyfikacji tzn. ile poziomów będzie budować kody klasyfikacji. W tym celu w bloku Poziomy klasyfikacji wprowadzamy tyle wierszy ile ma być poziomów. Każdy z rekordów będzie odzwierciedlać definicję poziomu. Wprowadzamy wartości w polach: Symbol najczęściej symbole w prowadza się od P1 do Pn Separator najczęściej separatorem może być znak -. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. 36/45

37 4. Zatwierdzenie klasyfikacji Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie definicji klasyfikacji poprzez wybór przycisku Zatwierdź 11. Wprowadzanie kodów klasyfikacji Lista Czynności: 1. Przejście na zakładkę Kody klasyfikacji 37/45

38 Należy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. Następnie wybieramy klasyfikację, dla której chcemy założyć kod klasyfikacji (podświetlenie wybranego rekordu na żółto), po czym należy przejść na zakładkę Kody klasyfikacji. 2. Dodanie kodu na pierwszym poziomie 38/45

39 Niezależnie czy klasyfikacja jest wielopoziomowa czy jednopoziomowa, kod na pierwszym, poziomie tworzymy zakładce Kody klasyfikacji poprzez wybór przycisku [Dodaj na pierwszym poziomie]. W polu Kod podajemy symbol kodu klasyfikacji w polu Opis opis kodu. UWAGA: W przypadku klasyfikacji używanej do generacji planów zamówień publicznych opis będzie stanowić nazwę przedmiotu zamówienia generowaną na pozycji planu zamówień publicznych. 39/45

40 Po uzupełnianiu danych należy wybrać przycisk [Zatwierdź]. 3. Dodanie kodu na poziomie podrzędnym W przypadku dodawania kodów na kolejnych poziomach należy w zakładce Kody klasyfikacji oznaczyć kod, który będzie kodem nadrzędnym do wstawianego (podświetlenie na żółto). W polu Kod podajemy symbol kodu klasyfikacji w polu Opis opis kodu. 40/45

41 Po uzupełnianiu danych należy wybrać przycisk [Zatwierdź]. System utworzy kod klasyfikacji podrzędny z automatycznym nadaniem numerem pełnego. 41/45

42 12. Ustawienie domyślnej stawki VAT dla indeksu z powiązaniem z kodem PKWiU2008 Domyślną stawkę VAT można przypisać do indeksu w dwojaki sposób: Poprzez związanie domyślnej stawki VAT z kodem klasyfikacji PKWiU a następnie powiązanie indeksu z kodem. Poprzez przypisanie wprost domyślnej stawki VAT do indeksu Lista Czynności: 1. Przejście na zakładkę Kody klasyfikacji Należy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. 2. Ustawienie domyślnej stawki VAT dla kodu klasyfikacji W zakładce Kody klasyfikacji odszukujemy kod PKWiU2008 na najniższym 4 poziomie. Następnie wybieramy przycisk [Stawki]. 42/45

43 43/45

44 W polu Kod podatku z dostępnej listy wybieramy stawkę VAT. Następnie wybieramy przycisk [Domyślny] i [Odśwież towary] (w kolejności jaką podano). Po przeprowadzeniu operacji zamykamy okno. 44/45

45 3. Powiązanie indeksu z kodem klasyfikacji Powiązanie indeksu z kodem klasyfikacji spowoduje, że indeks będzie mieć przypisaną domyślną stawkę VAT zdefiniowaną dla kodu klasyfikacji. Kroki jakie należy poczynić aby przypisać indeks do klasyfikacji opisano w poprzednich rozdziałach. 13. Ustawienie domyślnej stawki VAT bez wiązania z kodem PKWiU2008 Domyślną stawkę VAT można przypisać do indeksu w dwojaki sposób: Poprzez związanie domyślnej stawki VAT z kodem klasyfikacji PKWiU a następnie powiązanie indeksu z kodem. Poprzez przypisanie wprost domyślnej stawki VAT do indeksu Aby przypisać stawkę VAT bez wiązania indeksu z kodem PKWiU2008 należy powiązać indeks z stawką VAT dla rodzaju transakcji Sprzedaż krajowa. Operacja przypisania została opisana w rozdziale 6 Dodanie domyślnej stawki VAT. 45/45

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo