Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 dr Stanisław Hońko,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 dr Stanisław Hońko, www.honko.oz.pl, e-mail: honko@wneiz."

Transkrypt

1 Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 Zadanie 27. (Wycena aktywów i zobowiązań w warunkach braku kontynuacji działania) Bilans przedsiębiorstwa handlowego EURO-CRASH kontynuującego działalność na dzień przedstawia się następująco. A B AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe Długoterminowe aktywa finansowe (nieruchomości inwestycyjne) Rozliczenia międzyokresowe kosztów Aktywa obrotowe A B Kapitał własny Kapitał zakładowy Zobowiązania PASYWA Towary Środki pieniężne w kasie Środki na rachunkach bankowych Kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług RAZEM Sporządź bilans przy założeniu braku kontynuacji, wiedząc że: - wartość rynkowa aktywów wynosi: a) środki trwałe: zł, b) nieruchomości inwestycyjne: zł, c) towary: zł, W skład wartości niematerialnych i prawnych wchodzi jedynie licencja na program ERP. W warunkach licencji przewidziano zakaz sprzedaży licencji osobom trzecim. Rozliczenia międzyokresowe obejmują zapłacony z góry czynsz za wynajem hal handlowej okres 5 lat (opłata nastąpiła w styczniu Nierozliczona część dotyczy czterech lat). Ze względu na budowę w mieście konkurencyjnego marketu w pobliżu istnieje możliwość wynajęcia hali innej firmie za zł/rok. Zadanie 28. (Zasada istotności zadania sytuacyjne) 1. Dokonaliśmy zakupu wyposażenia do biura oraz narzędzi, których jednostkowa wartość wynosi od zł zł. Jak należy ująć w księgach rachunkowych zakup tych składników majątku? W jaki sposób będą wykazane w sprawozdaniu finansowym? 2. Spółka z o.o. prowadzi działalność handlową. Jakie uproszczenia można zastosować w ewidencji zapasów towarów? 3. Produkcyjna spółka jawna zobligowana do prowadzenia ksiąg rachunkowych nie zamierza prowadzić ewidencji magazynowej materiałów. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne i jak w takiej sytuacji powinna przebiegać ewidencja zakupu materiałów? 4. Ewidencję kosztów prowadzimy tylko na kontach zespołu 4. Produkty gotowe nie są objęte ewidencją bilansową podczas składowania. Jak w takim przypadku należy wyceniać wytworzone produkty gotowe w ciągu roku oraz produkty niesprzedane na dzień bilansowy? Jak powinna przebiegać ewidencja sprzedaży tych produktów oraz kosztu wytworzenia sprzedanych produktów? 5. Osoba fizyczna prowadzi działalność handlową (sprzedaż detaliczna w kilku sklepach). Jakie można zastosować uproszczenia w ewidencji kosztów handlowych aby być w zgodzie w przepisami? 6. Czy spółka jawna ma obowiązek prowadzenia kasy? Jak ewidencjonować obrót gotówkowy w przypadku gdy spółka nie prowadzi kasy? 7. Jak w księgach rachunkowych ujmować koszty ubezpieczenia majątku firmy? Czy trzeba rozliczać je w czasie? 8. We wrześniu 2007 r. otrzymałam fakturę VAT za telefon, w której wyszczególniono opłaty za sierpień oraz abonament za wrzesień. Termin płatności przypada w październiku. Jak zaksięgować taką fakturę zgodnie z zasadą memoriałową? 9. Sprawozdanie finansowe naszej jednostki nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, mimo to takie badanie jest w naszej jednostce przeprowadzane. Nie ogłaszamy sprawozdania w Monitorze Polskim B. Czy możemy kwalifikować umowy leasingu w sposób uproszczony, określony w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości? Temat 6: Budżetowanie i analiza odchyleń Zadanie 29. (Budżet przychodów ze sprzedaży) Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane średnio w 70%. Pozostała część (30%) jest sprzedawane w następnym miesiącu. Marża handlowa wynosi 20% i jest ustalana metodą w stu. Ustal wartość przychodów ze sprzedaży w marcu i w kwietniu. Zadanie 30. (Budżet produkcji, zużycia i zakupu materiałów)

2 Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 10 Planowana sprzedaż wyrobu X w firmie A w kolejnych miesiącach wynosi: I 1000 szt., II 1300 szt., III 1500 szt., IV 800 szt. Firma utrzymuje zapasy produktów na poziomie 10% sprzedaży następnego miesiąca. Stan początkowy wyrobu X wynosi 50 szt. Polecenia: a) sporządzić budżet produkcji za I kwartał. b) sporządzić budżet zużycia materiałów A w pierwszym kwartale, jeżeli 1 sztuka wyrobu X pochłania 2 kg materiału A. c) sporządzić budżet zakupu materiałów w pierwszym kwartale i ustalić wartość zapasów. Firma utrzymuje zapasy na poziomie 20% zużycia miesiąca następnego. Zapas materiału na początek okresu wynosił 1000 kg. Planowany zapas materiału A na wynosi 2000 kg. Zadanie 31. (Sporządzanie budżetów operacyjnych) Przedsiębiorstwo produkcyjne BACAN wytwarza trzy wyroby (A, B, C). Wybrane dane charakteryzujące produkcję przedstawia tabela. Lp. Pozycje danych Wyrób A Wyrób B Wyrób C 1 Zużycie materiału A (kg/szt.) Zużycie materiału B Robocizna bezpośrednia (rh/szt.) Prognozowana sprzedaż (szt.) Jednostkowa cena sprzedaży (zł/szt) Wymagany stan końcowy wyrobów (szt.) Stan początkowy wyrobów Standardowa cena 1 kg materiału wynosi 8 zł, a materiału B - 5 zł. Stan początkowy materiału A ma wartość 800 kg, natomiast materiału B kg. Wymagany stan końcowy kształtuje się na poziomie po 400 kg dla każdego materiału. Cena jednej roboczogodziny wynosi 10 zł. Koszty wydziałowe, wynoszące zł rozlicza się proporcjonalnie do bezpośrednich roboczogodzin. Na podstawie przedstawionych danych sporządzić budżet: 1. sprzedaży wyrobów, 2. produkcji i zapasów wyrobów,, 3. zużycia materiałów bezpośrednich, 4. zakupów materiałów bezpośrednich, 5. robocizny bezpośredniej, 6. kosztów jednostkowych. Zadanie 32. (Ustalenie zapotrzebowania na środki pieniężne) Firma WAGARY sprzedaje wyłącznie jeden towar. Firma przygotowuje budżet kosztów administracyjnych i sprzedaży dysponując następującymi danymi: Pozycja kosztów Miesięczny koszt stały Koszt zmienny na sprzedaną jednostkę Wynagrodzenia prowizyjne sprzedawców 1,2 Koszty wysyłki towarów 1,3 Reklama zł 3,5 Wynagrodzenie zarządu i administracji zł Amortyzacja urządzeń biurowych zł Pozostałe koszty administracji zł RAZEM zł 6 zł/szt. Wszystkie koszty (oprócz amortyzacji) wymagają poniesienia wydatku. Ile sztuk towaru może maksymalnie sprzedać firma w miesiącu, jeżeli na pokrycie kosztów administracyjnych i sprzedaży może miesięcznie przeznaczyć do zł gotówki? Zadanie 33. (Budżet zakupu towarów) Planowana sprzedaż detaliczna towaru A w firmie handlowej CULL w pierwszym kwartale wynosi (w szt.): - w styczniu , - w lutym , - w marcu Stan początkowy towaru A na dzień wynosił 7500 szt. Planowany zapas na koniec każdego miesiąca wynosi 10% sprzedaży planowanej na następny miesiąc. Sporządź budżet zakupu towarów w styczniu i w lutym. Zadanie 34. (Budżet wpływów) Przewidywane w budżecie przychody ze sprzedaży wyniosły zł w styczniu i zł w lutym. Struktura regulowania należności przedstawia się następująco: - należności regulowane w miesiącu sprzedaży: 75%, - należności regulowane w miesiącu następującym po miesiącu sprzedaży 20%,

3 Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 11 - pozostała część - należności nieściągalne. 1) Ustalić wpływy środków pieniężnych z tytułu sprzedaży w styczniu i w lutym, jeżeli w styczniu nastąpi wpływ zł z tytułu sprzedaży grudniowej. 2) Ustal stan środków pieniężnych na koniec lutego, jeżeli stan na dzień wynosił zł, w styczniu wydatkowano zł a w lutym zł. Nie występowały inne wpływy niż wynikające ze sprzedaży. Zadanie 35. (Budżet zużycia materiałów) Ze względu na planowane od przyszłego roku podwyżki firma SKĄPIEC planuje zakupy materiałów na pierwszy kwartał przyszłego roku. Kolejne zakupy materiałów będą dokonywane dopiero w kwietniu. Na dzień 30 grudnia stan zapasów materiału A wynosi kg. A. W dniu 1 stycznia firma ustaliła, że minimalny poziom zapasu materiału A na dzień 31 marca powinien wynosić kg. Planowana produkcja wynosi w styczniu sztuk, w lutym sztuk a w marcu szt. wyrobu X. Norma zużycia materiału A wynosi 4 kg/1 sztukę wyrobu X. Polecenia do wykonania: 1. Sporządź budżet zużycia materiałów. 2. Ustal poziom zapasu początkowego na dzień 1.01., który zapewni osiągnięcie zapasu końcowego na na ustalonym poziomie. Ile kg materiału A firma musi dokupić do (porównaj z zapasem na 30.12)? Zadanie 36. (Budżet środków pieniężnych) Stan środków pieniężnych firmy MARUDA w dniu X wynosi zł. Ustal stan środków pieniężnych na dzień: 31.01, i X, jeżeli: a) w dniu X firma MARUDA zaciągnęła krótkoterminowy kredyt bankowy na kwotę zł, który został przekazany na rachunek bankowy w dniu X b) bank pobrał prowizję za udzielenie kredytu 100 zł w dniu X, c) X zakupiono 100 sztuk sanek motorowych po 500 zł/szt d) X wystawiono fakturę za 95 sprzedanych sanek. Marża wynosi 20% i jest ustalana metodą koszt plus. Termin płatności wynosi 25 dni (klient wpłacił należność w wymaganym terminie) e) X dokonano wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za styczeń i luty zł f) X dokonano odpisu aktualizującego należności wątpliwe z grudnia zł g) X spłacono kredyt wraz z odsetkami zł Zadanie 37. (Sporządzanie budżetu przychodów i wpływów) Stan środków pieniężnych firmy SANTA w dniu X wynosi zł. Ustal stan środków pieniężnych na dzień: 31.01, i X, jeżeli: a) w dniu X firma SANTA zaciągnęła krótkoterminowy kredyt bankowy na kwotę zł, który został przekazany na rachunek bankowy w dniu X b) bank pobrał prowizję za udzielenie kredytu 100 zł w dniu X, c) X zakupiono 100 sztuk sanek motorowych po 1000 zł/szt d) X wystawiono fakturę za 84 sprzedane sanki. Marża wynosi 30% i jest ustalana metodą w stu. Termin płatności wynosi 25 dni (klient wpłacił należność w wymaganym terminie) e) X dokonano wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za styczeń i luty zł f) X utworzono rezerwę na zobowiązania zł g) X wpłacono zaliczkę na poczet wynagrodzeń pracowników zł h) X spłacono kredyt wraz z odsetkami zł Zadanie 38. (Budżet wpływów ze sprzedaży) Budżet sprzedaży przedsiębiorstwa MAT na sierpień, wrzesień i październik przedstawia się następująco (w zł): Sprzedaż Sierpień Wrzesień Październik Gotówkowa Na kredyt Ogółem Menedżer finansowy ocenił, że 60% należności ze sprzedaży na kredyt wpływa w miesiącu sprzedaży, 35% w miesiącu następnym a 5% ze sprzedaży kredytowej będzie nieściągalna. Ustalić całkowitą kwotę wpływów ze sprzedaży we wrześniu i w październiku. Zadanie 39. (Sporządzanie budżetu przychodów i wpływów) W spółce GROS przychody ze sprzedaży w poszczególnych miesiącach wynosiły: styczeń zł luty zł marzec zł kwiecień zł Szacowany sposób regulacji należności przedstawia następujące zestawienie: 50% wartości sprzedaży danego miesiąca sprzedaż gotówkowa, 20% wartości sprzedaży danego miesiąca spłata należności po miesiącu,

4 Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 12 20% wartości sprzedaży danego miesiąca spłata należności po dwóch miesiącach, 10% wartości sprzedaży danego miesiąca spłata należności po trzech miesiącach. Ustalić wartość wpływów ze sprzedaży w kwietniu. Zadanie 40. (Budżet zakupu towarów) W firmie handlowej CHIŃCZYK zakupy towarów są równe cenie nabycia towarów sprzedanych w miesiącu następnym. Przychody ze sprzedaży w sierpniu wynosiły zł, we wrześniu zł a w październiku zł. Marża brutto wynosi 30% wartości sprzedaży. Za połowę nabywanych towarów firma płaci w miesiącu zakupu. Pozostałą połowę spłaca w kolejnym miesiącu. Ustal zapotrzebowanie na środki pieniężne we wrześniu związane z zakupem towarów (bez uwzględnienia wpływów ze sprzedaży). Zadanie 41. (Wskaźnik zmienności kosztów) Koszty w przedsiębiorstwie handlowym w kolejnych miesiącach kształtowały się następująco: Lp. Pozycja kosztów Koszty stycznia Koszty lutego 1. Zużycie materiałów Wynagrodzenia Energia Amortyzacja Razem Wielkość sprzedaży w styczniu wyniosła szt., natomiast w lutym szt. Polecenia do wykonania: 1. Ustalić szczegółowe wskaźniki zmienności kosztów oraz wskaźnik ogólny, 2. Określić, jakie będą poszczególne koszty w marcu, jeżeli obroty w stosunku do stycznia wzrosną o 25%, Zadanie 42. (Wskaźnik zmienności kosztów) Koszty produkcji wydziału mechanicznego ilustruje tabela: Lp. Pozycja kosztów Koszty lipca Koszty sierpnia 1 Zużycie materiałów Wynagrodzenia Energia Amortyzacja Na podstawie przedstawionych danych ustalić wskaźniki zmienności kosztów, jeżeli wielkość produkcji w lipcu wynosiła szt. wyrobu X, w sierpniu szt. Ponadto określ, jakie będą koszty, jeżeli produkcja w stosunku do lipca: a) wzrośnie o 20%, b) zmniejszy się o 15%. Zadanie 43. (Sporządzanie budżetów finansowych) Firma handlowa BUDGET sp. z o.o. planuje w grudniu 200X-1 zaciągnięcie kolejnego kredytu na początku marca 200X. W tym celu zamierza sporządzić budżet bilansu na dzień X. Bilans na dzień X prezentuje tabela: AKTYWA ZŁ PASYWA ZŁ A. AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe (samochód VW o dotychczasowym umorzeniu zł) B. AKTYWA OBROTOWE Towary (w cenach zakupu) Kasa A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY Kapitał zakładowy B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Kredyty bankowe RAZEM RAZEM Firma planuje zakup towarów (w cenach netto) w styczniu za zł a w lutym za zł. Zapłata za zakupione towary jest w połowie dokonywana gotówką, natomiast pozostała część zobowiązań jest spłacana w następnym miesiącu. Firma sprzedaje towary z marżą 20% (liczona w stu ). Towary znajdujące się w magazynie na dzień zostaną sprzedane w całości w styczniu. Cała sprzedaż jest opodatkowana 22% stawką VAT. W analizowanym okresie jednostka nie będzie ubiegać się o bezpośredni zwrot podatku naliczonego. Sprzedaż towarów w całości następuje w miesiącu zakupu. 90% towarów jest sprzedawana za gotówkę, 5% stanowią należności o terminie spłaty w kolejnym miesiącu. 5% przychodów ze sprzedaży stanowią należności nieściągalne. Samochód VW jest amortyzowany metodą liniową według 20% stopy amortyzacji. W dniu 5 dnia każdego miesiąca spółka spłaca ratę kredytu w kwocie zł, oraz wypłaca wynagrodzenia za bieżący miesiąc w kwocie 4000 zł. Należy przyjąć założenie, że firma terminowo reguluje swoje zobowiązania, starając się jednak maksymalnie wykorzystać terminy płatności. Firma opłaca podatek dochodowy od osób prawnych w wymaganych terminach.

5 Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 13 Polecenia do wykonania: 1. Sporządzić budżet przychodów ze sprzedaży (dla stycznia i lutego), 2. Sporządzić budżet wpływów i wydatków (dla stycznia i lutego), 3. Sporządź budżet środków pieniężnych (dla stycznia i lutego), 4. Budżet kosztów działalności (w styczniu i lutym), 5. Sporządź budżet bilansu na dzień x. Zadanie 44. Przedsiębiorstwo Delta" ustaliło następujące koszty postulowane (standardowe) dla jednostki wyrobu H: - materiały bezpośrednie - 15 kg po 16 zł/kg - płace bezpośrednie - 4 godz. po 24 zł/godz. - zmienne koszty pośrednie produkcji - 4 godz. Po 14zł/godz. - w budżecie na listopad przewidziano produkcję 550sztuk wyrobu H. Dane wykonania za listopad: - wielkość produkcji sztuk wyrobu H - zakup materiałów bezpośrednich kg o wartości zł - zużycie materiałów bezpośrednich kg - płace bezpośrednie 2300 godz. po 23,6 zł/godz. Ogółem zmienne koszty pośrednie produkcji zł. Przedsiębiorstwo wykazuje odchylenia od cen materiałów związane z zakupem materiałów. Ustalić, jakie było w listopadzie: 1) Odchylenie całkowite kosztów płacy bezpośredniej, 2) Odchylenie płac bezpośrednich z tytułu stawek, 3) Odchylenie płacy bezpośredniej z tytułu wydajności, wskazując na odchylenia korzystne (K) i niekorzystne (N). Zadanie 45. Przedsiębiorstwo Malwa" ustaliło następujące koszty postulowane (standardowe) dla jednostki wyrobu S: - materiały bezpośrednie - 12 kg po 14 zł/kg - płace bezpośrednie - 3 godz. po 18 zł/godz. - zmienne koszty pośrednie produkcji - 3 godz. po 8 zł/godz. Dane wykonania za marzec: - wielkość produkcji sztuk wyrobu S - zakup materiałów kg po 13,60 zł za kg - zużycie materiałów bezpośrednich kg - płace bezpośrednie godz. po 19 zł/godz. - ogółem zmienne koszty pośrednie produkcji zł. Przedsiębiorstwo wykazuje odchylenia od cen materiałów związane z zakupem materiałów. Ustalić, jakie było w marcu: 1) Odchylenie całkowite kosztów zmiennych pośrednich produkcji, 2) Odchylenie zmiennych kosztów pośrednich produkcji od budżetu, 3) Odchylenie zmiennych kosztów pośrednich produkcji z tytułu wydajności, wskazując odchylenia korzystne (K) i niekorzystne (N). Zadanie 46. Przedsiębiorstwo Wena ustaliło następujące koszty postulowane (standardowe) dla jednostki wyrobu Y: materiały bezpośrednie 20 kg po 6 zł/kg, płace bezpośrednie 5 godz. po 16 zł/godz., zmienne koszty pośrednie 5 godz. po 4 zł/godz. Dane wykonania za listopad: wielkość produkcji sztuk wyrobu Y, zakup materiałów kg po 5,20 zł za kg, zużycie materiałów bezpośrednich kg, płace bezpośrednie godz. po 15 zł/godz., ogółem zmienne koszty pośrednie produkcji zł. Przedsiębiorstwo wykazuje odchylenia materiałów z tytułu cen zakupu. Ustalić, jakie było w listopadzie: 1) odchylenie kosztów materiałów bezpośrednich z tytułu cen, 2) odchylenie kosztów materiałów bezpośrednich z tytułu zużycia, wskazując na odchylenia korzystne (K) i niekorzystne (N). Zadanie 47.

6 Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 14 Przedsiębiorstwo Swan" ustaliło następujące koszty postulowane (standardowe) dla jednostki wyrobu M: materiały bezpośrednie 4 kg po 14 zł/kg, płace bezpośrednie 8 godz. po 10 zł/godz., zmienne koszty pośrednie produkcji 8 godz. po 8 zł/godz., wielkość stałych pośrednich kosztów produkcji w budżecie na maj wynosiła zł, dla przewidywanej wielkości produkcji odpowiadającej godzinom płacy bezpośredniej. Dane wykonania za maj: wielkość produkcji sztuk wyrobu M, zakup materiałów kg po 13,70 zł za kg, zużycie materiałów bezpośrednich kg, płace bezpośrednie godz., całkowity koszt płacy bezpośredniej zł, ogółem zmienne koszty pośrednie produkcji zł, ogółem stałe pośrednie koszty produkcji zł. Ustalić, jakie było w maju: 1) odchylenie całkowite stałych pośrednich kosztów produkcji, 2) odchylenie stałych pośrednich kosztów produkcji od budżetu, 3) odchylenie stałych pośrednich kosztów produkcji z tytułu rozmiarów produkcji, wskazując na odchylenia korzystne (K) i niekorzystne (N). Zadanie 48. Spółka ABC z o.o. wytwarza jeden produkt ABC. Standardowa ilość materiału X zużywanego do produkcji wynosi 5 kg/szt., a cena materiału 2 zł/kg. Planowana ilość produkcji wynosi szt. W rzeczywistości wyprodukowano szt. produktu abc, zużywając kg materiału X i ponosząc koszty zużycia tego materiału w wysokości zł. Polecenie: a) oblicz odchylenie cen materiałów bezpośrednich, b) oblicz odchylenie zużycia materiałów bezpośrednich, c) oblicz odchylenie łączne kosztów materiałów bezpośrednich, d) wymień kilka możliwych przyczyn odchylenia cen i zużycia materiałów bezpośrednich. Zadanie 49. Spółka ALFA z o.o. wytwarza jeden produkt Beta. Standardowa ilość roboczogodzin zużywanych do produkcji wynosi 3 rg/szt., a stawka płac 2 zł/rg. Planowana ilość produkcji wynosiła szt. W rzeczywistości wyprodukowano szt. produktu Beta, zużywając rg i ponosząc koszty płac bezpośrednich w wysokości zł. Polecenie: a) oblicz odchylenie stawki płac bezpośrednich, b) oblicz odchylenie wydajności w płacach bezpośrednich, c) oblicz odchylenie łączne kosztów płac bezpośrednich, d) wymień kilka możliwych przyczyn odchylenia stawki płac bezpośrednich i wydajności w płacach bezpośrednich. Zadanie 50. (Test) Zaznacz właściwą odpowiedź (tak lub nie zaznacz x w tabeli) LP TREŚĆ Tak Nie 1. Budżet przygotowany dla jednego poziomu produkcji to inaczej budżet elastyczny 2. Budżet kosztów sprzedaży jest elementem budżetu operacyjnego 3. Planowane przychody ze sprzedaży w lutym są równe 1000 zł przy cenie wyrobu 10 zł/szt. Zapas początkowy jest równy 0 szt. a końcowy 50 szt. Zapotrzebowanie na produkcję wynosi 100 szt. 4. Firma handlowa zakupiła 100 szt. towaru za 5 zł/szt. Marża handlowa liczona w stu wynosi 20%. W bm. sprzedano 50% zakupionych towarów. Wpływy ze sprzedaży towarów wynoszą 312,5 zł 5. Koszty wynagrodzeń akordowych wynoszą zł. Współczynnik zmienności tych kosztów wyniesie 0,75, jeżeli koszty wynagrodzeń zmienią się o 1500 zł jeżeli produkcja wzrośnie o 10%. 6. Planowane przychody ze sprzedaży w lutym są równe 1000 zł przy cenie wyrobu 20 zł/szt. Zapas początkowy jest równy 50 szt. a końcowy 100 szt. Zapotrzebowanie na produkcję wynosi 100 szt. 7. Budżet przygotowany dla kilku poziomów produkcji to inaczej budżet elastyczny 8. Budżet kosztów sprzedaży jest elementem budżetu finansowego 9. Budżet zakupów towarów odgrywa w przedsiębiorstwie usługowym tę samą rolę co budżet produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym 10. Budżetowanie przyrostowe może powodować powielanie nieefektywności z poprzednich okresów 11. Firma handlowa zakupiła 100 szt. towaru za 5 zł/szt. Marża handlowa liczona w stu wynosi 20%. W bm. sprzedano 50% zakupionych towarów. Przychody ze sprzedaży towarów wynoszą 312,5 zł 12. Koszty wynagrodzeń akordowych wynoszą zł. Koszty wynagrodzeń zmienią się o 750 zł jeżeli produkcja wzrośnie o 12% a współczynnik zmienności kosztów wynagrodzeń wynosi 0,7.

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza Poza rachunkowością Jawność (Tajne/Jawne/Publik.) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Wierzyciele Klienci Rząd Społeczeństwo Zaawansowana rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300 Zadanie 1 (rozliczanie kosztów wydziałowych) Firma K zaplanowała koszty na następny okres (w zł): materiały bezpośrednie 10 000 robocizna bezpośrednia 30 000 czynsz za halę fabryczną 10 000 wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO

SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO 1. BudŜet sprzedaŝy Planowana ilość sprzedaŝy w szt. Planowana cena sprzedaŝy Planowane przychody ze sprzedaŝy I II III I kwartał 2. Zestawienie wpływów gotówkowych ze sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Na podstawie poniższych informacji ogólnych i listy parametrów przy wykorzystaniu formuł programu Excel (bez wpisywania liczb bezpośrednio z klawiatury

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 271. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski w Piotrkowie Trybunalskim. [BMSiG-20537/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow ROZWIĄZANIE ZADANIA Cash flow A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto 44 II. Korekty o pozycje: -67.Amortyzacja 30 2.Odsetki i udziały w zyskach 8 3.Zmiana

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. skutki przeklasyfikowania aktywów do inwestycji aktualizacja wartości vs odpisy umorzeniowe

Inwestycje. skutki przeklasyfikowania aktywów do inwestycji aktualizacja wartości vs odpisy umorzeniowe Inwestycje 1 Inwestycja art. 3 ust 1 pkt 17. aktywa POSIADANE w celu osiągania korzyści ekonomicznych z: (wytworzone) przyrostu wartości odsetek dywidend transakcji handlowych klasyfikacja inwestycji:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Załącznik do Uchwały Nr XXV/214/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 marca 2013 roku WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1) Nazwa (firma) i siedziba. GMNNA BBLOTEKA PUBLCZNA 2) nformacje wstępne. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

0, ,00 I. Zapasy 0,00. 0, , Materiały 1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.3. Produkty gotowe. społecznych

0, ,00 I. Zapasy 0,00. 0, , Materiały 1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.3. Produkty gotowe. społecznych Miejski Ośrodek Kultury ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013r. Burmistrz Miasta Lędziny AKTYWA Stan na Stan na Stan na Stan na PASYWA 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi Autorzy: Agata Marta Wycena Wycena w rachunkowości ma szczególne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 Sprawozdanie sporządzono za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 zgodnie z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 61-809 POZNAŃ ŚW.MARCIN 80/82 0000266321 2) czas trwania działalności organizacji,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BILANS AKTYWA PASYWA A AKTYWA TRWAŁE A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał (fundusz) podstawowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Udziały (akcje) własne

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo