Optyka geometryczna. Soczewki. Marcin S. Ma kowicz. rok szk. 2009/2010. Zespóª Szkóª Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optyka geometryczna. Soczewki. Marcin S. Ma kowicz. rok szk. 2009/2010. Zespóª Szkóª Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku"

Transkrypt

1 skupiaj ce rozpraszaj ce Optyka geometryczna Zespóª Szkóª Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku rok szk. 2009/2010

2 skupiaj ce rozpraszaj ce Spis tre±ci 1 Wprowadzenie 2 Ciekawostki 3 skupiaj ce Konstrukcja obrazu w soczewce skupiaj cej Równanie soczewki 4 rozpraszaj ce Konstrukacja obrazu w soczewce rozpraszaj cej Równanie soczewki cienkiej

3 skupiaj ce rozpraszaj ce Rodzaje soczewek Soczewka - to bryªa wykonana z przezroczystego materiaªu (zwykle szkªa, ale te» ró»nych tworzyw sztucznych,»eli, mineraªów, a nawet parany lub wody). Istot soczewki jest to,»e przynajmniej jedna z jej powierzchni roboczych jest zakrzywiona, np. jest wycinkiem sfery, innej obrotowej krzywej sto»kowej jak parabola, hiperbola lub elipsa, albo walca.

4 skupiaj ce rozpraszaj ce

5 skupiaj ce rozpraszaj ce Konwencja znaków dla promieni krzywizn Je±li wypukªo± powierzchni skierowana jest na zewn trz soczewki (jak dla obu powierzchni soczewki dwuwypukªej), promie«krzywizny opatrujemy znakiem plus je±li do wn trza soczewki (czyli powierzchnia jest wkl sªa) - znakiem minus Powierzchni pªaskiej przypisujemy niesko«czony promie«krzywizny, wi c odwrotno± tego promienia jest równa zeru r d»y do to 1 r d»y do 0

6 skupiaj ce rozpraszaj ce Rodzaje soczewek sferycznych Kliknij na obrazek aby powi kszy

7 skupiaj ce rozpraszaj ce soczewek Ciekawostki Fresnela Fresnela s u»ywanie m.in. w latarniach morskich w celu maksymalizacji ilo±ci emitowanego ±wiatªa. Ten schemat pokazuje, jak dziaªa soczewka Fresnela. Jej ksztaªt podobny jest do pryzmatów zaªamuj cych ±wiatªo i kieruj cych je do przodu. ¹ródªo:

8 skupiaj ce rozpraszaj ce soczewek Ciekawostki Firma Nike opracowaªa koncepcyjny model okularów o nazwie Hindsight. Posiadaj one wbudowane soczewki Fresnela, które dodaj po 25 stopni do pola widzenia z ka»dej strony. ¹ródªo:

9 skupiaj ce rozpraszaj ce soczewek Ciekawostki Ludzkie oko w zale»no±ci gdzie znajduje si obserwowany obiekt postrzega go w ró»ny sposób. Gdy jest na wprost, oko rozpoznaje jego ksztaªt i kolor, natomiast im dalej na lewo lub prawo, oko rozpoznaje przede wszystkim ruch. Dokªadny opis na ilustracji obok. ¹ródªo:

10 skupiaj ce rozpraszaj ce soczewek Ciekawostki ¹ródªo: Dzi ki temu mo»liwe byªo zastosowanie soczewek Fresnela»e znieksztaªcaj obraz, jednak oko i tak tego nie jest w stanie zauwa»y gdy» postrzega tylko ruch. Dodatkowe 25 stopni ma pomaga w zauwa»eniu nadje»d»aj cego samochodu, a tak»e ograniczy ruchy gªow podczas skr cania.

11 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukcja obrazu w soczewce skupiaj cej Równanie soczewki Charakterystyczne promienie przy konstrukcji obrazu korzystamy z faktu,»e: promie«równolegªy do gªównej osi optycznej musi przej± przez ognisko soczewki, a poniewa» droga promienia jest odwracalna,promie«przechodz cy przez ognisko i padaj cy na soczewk musi wyj± jako równolegªy do gªównej osi optycznej. promie«przechodz cy przez ±rodek soczewki cienkiej nie ulega odchyleniu ani przesuni ciu

12 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukcja obrazu w soczewce skupiaj cej Równanie soczewki

13 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukcja obrazu w soczewce skupiaj cej Równanie soczewki

14 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukcja obrazu w soczewce skupiaj cej Równanie soczewki

15 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukcja obrazu w soczewce skupiaj cej Równanie soczewki

16 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukcja obrazu w soczewce skupiaj cej Równanie soczewki

17 Równanie soczewki Wprowadzenie skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukcja obrazu w soczewce skupiaj cej Równanie soczewki Równanie soczewki cienkiej 1 f = 1 x + 1 y x - wspóªrz dna poªo»enia przedmiotu od soczewki y - wspóªrz dna poªo»enia obrazu od soczewki f - ogniskowa (dodatnia dla soczewek skupiaj cych,ujemna dla rozpraszaj cych) p = y x = H h p - powi kszenie obrazu H - wysoko± obrazu h - wysoko± przedmiotu

18 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukcja obrazu w soczewce skupiaj cej Równanie soczewki Równanie soczewki Równanie soczewki 1 f = (n wzgl 1)( 1 r r 2 ) r 1, r 2 - promienie krzywizn soczewki n wzgl - wzgl dny wspóªczynnik zaªamania ±wiatªa f - ogniskowa (dodatnia dla soczewek skupiaj cych,ujemna dla rozpraszaj cych) w powy»szym wzorze n wzgl = nmat n osr gdzie: n mat - bezwzgl dny wspóªczynnik zaªamania materiaªu z którego wykonano soczewk n osr - bezwzgl dny wspóªczynnik zaªamania o±rodka w którym umieszczono soczewk

19 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukcja obrazu w soczewce skupiaj cej Równanie soczewki Interpretacja równania soczewki cienkiej soczewka skupiaj ca y = fx x f Zapami taj Ia obraz rzeczywisty przedmiotu rzeczywistego Ib obraz pozorny przedmiotu rzeczywistego Ic obraz rzeczywisty przedmiotu pozornego

20 skupiaj ce rozpraszaj ce Interpretacja równania soczewki cienkiej Konstrukcja obrazu w soczewce skupiaj cej Równanie soczewki Dyskusja wzoru dla soczewki skupiaj cej lp. x y p = y cechy obrazu x 1 f 0 wi zka promieni równolegªych do osi optycznej skupia si w ognisku 2 x > 2f f < y < 2f p < 1 obraz rzeczywisty, zmniejszony, obrócony 3 2f 2f 1 obraz rzeczywisty, wielko±ci przedmiotu, odwrócony 4 f < x < 2f y > 2f p > 1 obraz rzeczywisty, powi kszony, odwrócony 5 f promienie wychodz ce z ogniska, po przej±ciu przez soczewk - równolegªe 6 0 < x < f y < 0 p < 1 obraz rzeczywisty, przedmiotu pozornego, zmniejszony, prosty 7 x < 0 0 < y < f 1 < y x < 0 obraz pozorny, powi kszony, prosty symbole: x, y, f oznaczaj wspóªrz dne na wykresie i nie wymagaj dodatkowych korekt znaków niektóre sytuacje mo»na uzysta tylko w ukªadach soczewek

21 Konwencja znaków Wprowadzenie skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukacja obrazu w soczewce rozpraszaj cej Równanie soczewki cienkiej Ujemna warto± y oznacza,»e obraz powstaª po tej stronie soczewki, po której znajduje si przedmiot i jest obrazem pozornym. Obraz powstaj cy w soczewce rozpraszaj cej jest najcz ±ciej obrazem pozornym, prostym i pomniejszonym.

22 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukacja obrazu w soczewce rozpraszaj cej Równanie soczewki cienkiej

23 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukacja obrazu w soczewce rozpraszaj cej Równanie soczewki cienkiej

24 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukacja obrazu w soczewce rozpraszaj cej Równanie soczewki cienkiej

25 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukacja obrazu w soczewce rozpraszaj cej Równanie soczewki cienkiej

26 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukacja obrazu w soczewce rozpraszaj cej Równanie soczewki cienkiej

27 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukacja obrazu w soczewce rozpraszaj cej Równanie soczewki cienkiej

28 skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukacja obrazu w soczewce rozpraszaj cej Równanie soczewki cienkiej Interpretacja równania soczewki cienkiej soczewka rozpraszaj ca y = fx x f Zapami taj IIa obraz pozorny przedmiotu rzeczywistego IIb obraz rzeczywisty przedmiotu pozornego IIc obraz pozorny przedmiotu pozornego

29 skupiaj ce rozpraszaj ce Interpretacja równania soczewki cienkiej Konstrukacja obrazu w soczewce rozpraszaj cej Równanie soczewki cienkiej Dyskusja wzoru dla soczewki rozpraszaj cej x y p = y cechy obrazu x x > 0 f < y < 0 1 < y < 0 obraz pozorny przedmiotu rzeczywistego, prosty x f < x < 0 y > 0 p < 1 obraz rzeczywisty przedmiotu pozornego, powi kszony, prosty f wi zka promieni zbie»nych do ogniska, po przej±ciu przez soczewk staje si równolegªa 2f < x < f y < 2f p > 1 obraz pozorny przedmiotu pozornego, powi kszony, odwrócony 2f 2f p = 1 obraz pozorny odwrócony, wielko±ci przedmiotu pozornego x < 2f 2f < y < f p < 1 obraz pozorny przedmiotu pozornego, zmniejszony, odwrócony f 0 wi zka promieni równolegªych do osi optycznej staje si rozbie»na, po przej±ciu przez soczewk symbole: x, y, f oznaczaj wspóªrz dne na wykresie i nie wymagaj dodatkowych korekt znaków niektóre sytuacje mo»na uzysta tylko w ukªadach soczewek

30 Ukªady soczewek Wprowadzenie skupiaj ce rozpraszaj ce Konstrukacja obrazu w soczewce rozpraszaj cej Równanie soczewki cienkiej Zdolno± skupiaj ca Odwrotno± ogniskowej soczewki nazywamy zdolno±ci skupiaj c Z i wyra»amy w dioptriach (D). Z = 1 f [Z] = 1 [f ] = 1 m = 1dioptria(1D) skupiaj ce maj zdolno± skupiaj c dodatni, a rozpraszaj ce ujemn. Zdolno± skupiaj ca ukªadu cienkich soczewek ustawionych blisko siebie jest sum algebraiczn (tzn. z uwzgl dnieniem znaków) zdolno±ci skupiaj cych wszystkich soczewek. zatem Z = Z 1 + Z Z n 1 f = 1 f f f n

31

32

33

34

35

36

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO Korekcja wad wzroku zmiana położenia ogniska Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr im KEN w Szczecinku, klasa BLO OKULISTYKA Dział medycyny zajmujący się budową oka, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oczu.

Bardziej szczegółowo

Alternatywne modele neuronów i wªa±ciwo±ci ich sieci

Alternatywne modele neuronów i wªa±ciwo±ci ich sieci Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie Wydziaª Matematyki, Fizyki i Informatyki Beata Joanna Grzyb Alternatywne modele neuronów i wªa±ciwo±ci ich sieci (Alternative neuron models and properties

Bardziej szczegółowo

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej A. Bobrowski Spis tre±ci Teoria zbie»no±ci ci gów liczbowych strona 6. Gªówne zagadnienia 6.2 Granice sko«czone i niesko«czone

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisªawa Staszica w Krakowie Wydziaª In»ynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Systemów Energetycznych i Urz dze«ochrony rodowiska mgr in». Roman Filipek ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Tytuł oryginału: Technical Analysis For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-3672-3 Original English language edition Copyright 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH NR 65 CZERWIec 2013 wszystkie numery Izoptyki dostępne na www.jzo.com.pl OFERTA JZO Rekreacja, sport, ochrona Specjaliści JZO wyjaśniają Z WARSZTATU OPTYKA RSO linia nowoczesnych Nowe możliwości profilowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb

Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb 1. Podzielno± Przedmiotem bada«teorii liczb s wªasno±ci liczb caªkowitych. Zbiór liczb caªkowitych oznacza b dziemy symbolem Z. Zbiór liczb naturalnych

Bardziej szczegółowo

SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS

SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS Jerzy Wawro SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS ksi»k dedykuj Mamie Wydawnictwo Galicea, Jarosªaw-Rzeszów, 2012 rok (C) Jerzy Wawro ISBN 978-83-63384-00-5 Printed in Poland Wydanie I wersja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Projekt dyplomowy in»ynierski

Projekt dyplomowy in»ynierski Katedra/Zakªad: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalno± : Matematyka nansowa Rodzaj studiów: stacjonarne Imi i nazwisko: Alicja Czerwi«ska Numer albumu: 120132 Projekt

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsªugi Linux: obsªuga procesorów i pami ci, obsªuga procesów, komunikacja mi dzyprocesowa. Zarz dzanie procesami w systemie Linux.

Podstawy obsªugi Linux: obsªuga procesorów i pami ci, obsªuga procesów, komunikacja mi dzyprocesowa. Zarz dzanie procesami w systemie Linux. mgr Maciej Wróbel Podstawy obsªugi Linux: obsªuga procesorów i pami ci, obsªuga procesów, komunikacja mi dzyprocesowa. Zarz dzanie procesami w systemie Linux. 4 pa¹dziernik 2010 1. Wprowadzenie Procesy

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Teoria grup. Jan Derezi«ski. Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu.

Teoria grup. Jan Derezi«ski. Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu. Teoria grup Jan Derezi«ski Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu.pl 9 czerwca 2015 rok 2010/11 Spis tre±ci 1 Podstawowe wªasno±ci

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo