Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych"

Transkrypt

1 Pracownia Molekularne Ciało Stałe Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych Brygida Mielewska, Tomasz Neumann Zagadnienia do przygotowania: 1. Budowa mikroskopu elektronowego 2. Wytwarzanie wiązki elektronów w dziale elektronowym 3. Zasada działania soczewki elektrostatycznej 4. Rodzaje soczewek i ich własności 5. Wady odwzorowań soczewek (aberracja sferyczna i chromatyczna) Zadania do wykonania: 1. Wykreślić rozkład potencjału w obszarze szczeliny soczewki 2- lub 3- elementowej. 2. Zbadać zaleŝność ogniskowych oraz współczynników aberracji sferycznej i chromatycznej od potencjałów elektrod oraz średnicy elektrod. 3. Przeanalizować wpływ rozmycia przestrzennego, kątowego i energetycznego wiązki na rozmiary i połoŝenie ogniska. 1

2 Soczewki elektrostatyczne. Soczewka elektronowa, podobnie jak soczewka optyczna, zmienia tor promienia przy czym w odniesieniu do optyki elektronowej przez promień rozumiemy tor ruchu pojedynczego elektronu. W największym uproszczeniu zmiana toru ruchu elektronu jest proporcjonalna do odległości promienia od osi optycznej. Jak wynika z rys. 1 (przyjmując h<<r,, gdzie R- promień krzywizny soczewki):, gdzie f jest ogniskową soczewki. 1. Prawo Snella. Rys. 1. Tory ruchu promieni w soczewce. Zmiana kierunku biegu elektronu zachodzi w obszarze przejściowym róŝnicy potencjałów U=V2 V1, w którym na elektron oddziałuje pole o natęŝeniu. Przyjmując sferyczny kształt powierzchni granicznej obszarów stałego potencjału V1 i V2, skupienie elektronu ilustruje rys. 2. Rys. 2. Załamanie promienia elektronowego na granicy potencjałów. (v1, v2 prędkość elektronu padającego i załamanego, f ogniskowa, R - promień krzywizny powierzchni granicznej). Na rysunku przedstawiono asymptotyczny bieg promienia padającego i załamanego. Ogólne równanie energii elektronu moŝna przedstawi jako: mc 2 = m 0c 2 + eu, gdzie przy v<<c: mc 2 = 1 + ½ (v/c) 2 Stąd: i. Z powyŝszych równań wynika, Ŝe:. Składowe prędkości elektronu styczne do granicy potencjałów nie ulegają zmianie, więc: v 1t = v 2t, a zatem: sin sin. ZaleŜność ta przedstawia prawo Snella, gdzie moŝe być traktowane jako współczynnik załamania: sin sin 2

3 RozwaŜmy dwa równoległe przeciwbieŝne promienie, których bieg przedstawiono na rys. 3. Rys. 3. Załamanie promieni elektronowych na granicy potencjałów. Na rysunku przedstawiono asymptotyczny bieg promienia padającego i załamanego. Z powyŝszego rysunku wynikają następujące zaleŝności:, ;, ;,. Poprzez eliminację kątów otrzymujemy: soczewki, f 1 i f 2. uzyskując jednocześnie informację o ogniskowych Analogicznie do soczewki optycznej moŝemy równieŝ podać równanie soczewki oraz zdefiniować powiększenie M dla soczewki cienkiej (oznaczenia jak na rys. 4): Rys. 4. Załamanie promieni w soczewce cienkiej. (P, Q odległości przedmiotu i obrazu od soczewki, f1, f2 ogniskowe soczewki, ro, ri rozmiary przedmiotu i obrazu ). 2. Soczewka gruba. W odróŝnieniu od soczewek cienkich, soczewki grube scharakteryzowane są przez cztery odległości ogniskowych: f 1, f 2, F 1, F 2 (rys.5). Rys. 5. Załamanie promieni w soczewce grubej (P1, P2 - płaszczyzny główne). 3

4 Dla geometrii soczewki grubej moŝemy otrzymać następujące zaleŝności definiujące równanie soczewki oraz powiększenie obrazu: W ten sposób wiemy, Ŝe f 1, f 2, F 1 i F 2 mogą nam opisywać nasz system optyczny. 3. Soczewki cylindryczne i przesłonowe (aperturowe) Podwójna soczewka cylindryczna. (a) V 1 V 2 (b) D 0.1D Rys. 6. (a) Podwójna soczewka cylindryczna; (b) rozkład potencjału w szczelinie soczewki. Rysunek 6 przedstawia układ dwóch przewodzących walców (elektrod) o średnicy D (typowy rozmiar ok. 10mm) umieszczonych zazwyczaj w odległości 0.1D od siebie. Do elektrod przyłoŝono potencjały V 1 i V 2 gdzie V 1 odpowiada za początkową, a V 2 za końcową energię elektronu. W obszarze szczeliny powstaje pole elektryczne przyspieszające lub opóźniające elektrony i powodujące zakrzywienie ich toru. Długości ogniskowych f 1, f 2, F 1, F 2 soczewki zaleŝą od stosunku potencjałów V 2/V 1, co ilustruje rys. 7. Na przykład dla = 8 F 1 = 1.87*D f 1 =1.00*D F 2 =1.47*D f 2 = 2.84*D Ogniskowa (*D) [mm] Jeśli P = 3*D Q=3.98*D oraz 0.88 Jeśli więc średnica soczewki D=5mm wówczas: P = 15mm i Q = 19.92mm. Rys. 7. ZaleŜność długości ogniskowych od stosunku potencjałów. 4

5 Informacje te moŝna takŝe zawrzeć przy pomocy wykresu Q(P) (rys.8). W tego rodzaju soczewce nie mamy moŝliwości zmiany energii wiązki bez zmiany połoŝenia obrazu. Rys. 8. Wykres Q(P) dla podwójnej soczewki cylindrycznej Potrójna soczewka cylindryczna V D V D V 3 D Rys. 9. Potrójna soczewka cylindryczna (szerokość środkowej elektrody 0.5*D lub 1*D; V2 potencjał skupiający). Soczewka trójelektrodowa umoŝliwia przyspieszanie (V 3/V 1 >1) lub opóźnianie (V 3/V 1 <1) wiązki poprzez zmianę wartości stosunku V 3/V 1, przy jednoczesnym utrzymaniu stałych wartości P i Q. Gdy V 3 = V 1 energia elektronów pozostaje niezmieniona, ale wiązka ulega skupieniu w ognisku. ZaleŜność pomiędzy potencjałem skupiającym V 2/V 1 a przyspieszającym V 3/V 1 moŝna przedstawić na krzywej powiększenia soczewki (rys.10). Często tego typu soczewki wykorzystuje się w celu przeprowadzenia wiązki elektronów z katody i skupienia jej na szczelinie wejściowej monochromatora lub przeprowadzenia wiązki elektronów z obszaru zderzenia i skupieniu jej na szczelinie wejściowej analizatora. Zarówno monochromator jak i analizator scharakteryzowane są przez pewną ustaloną wartość energii transmitowania wiązki E pass i do tej właśnie wartości naleŝy dostroić wprowadzaną wiązkę. Rys. 10. Krzywa powiększenia soczewki trójelektrodowej. 5

6 3.3. Soczewki aperturowe Rys. 11. Podwójna i potrójna soczewka aperturowa. Soczewki aperturowe mają podobne własności i zastosowanie jak soczewki cylindryczne. Soczewki cylindryczne mają lepszą zdolność skupiającą jak i charakteryzują się mniejszą aberracją, natomiast soczewki aperturowe zajmują mniej przestrzeni. 6

Zdolność rozdzielcza decyduje o możliwościach badawczych mikroskopów!

Zdolność rozdzielcza decyduje o możliwościach badawczych mikroskopów! Zdolność rozdzielcza decyduje o możliwościach badawczych mikroskopów! Abbé E. (1873) wykazanie ograniczenia mikroskopii świetlnej przez długość użytej fali. Obiekt może być widoczny, jeśli jego rozmiary

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe właściwości elektronu

Podstawowe właściwości elektronu Podstawowe właściwości elektronu Ładunek elektronu (e) (-)1.602 x 10-19 C 1 ev 1.602 x 10-19 J Masa spoczynkowa m o Energia kinetyczna (ładunek x różnica potencjałów) Stała Plancka Szybkość światła w próżni

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ Symulacja komputerowa i weryfikacja pomiarowa charakterystyk silnika

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. POLITECHNIKA POZNAŃSKA Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Paweł Berlak Norek Adrian Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kordowicz-Sot Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-7

Ć W I C Z E N I E N R O-7 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-7 POMIAR PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI PŁASKO-WYPUKŁEJ METODĄ PIERŚCIENI

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-11

Ć W I C Z E N I E N R E-11 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-11 POMIAR CZĘSTOŚCI DRGAŃ GENERATORA PRZY

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Grzegorz Samołyk Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

MAGNETYCZNE TŁUMIENIE DRGAŃ OSCYLATORA HARMONICZNEGO PIOTR PRZYBYŁOWICZ, TOMASZ SZMIDT

MAGNETYCZNE TŁUMIENIE DRGAŃ OSCYLATORA HARMONICZNEGO PIOTR PRZYBYŁOWICZ, TOMASZ SZMIDT MODELOWANIE INśYNIERSKI ISSN 896-77X 35, s. -6, Gliwice 8 MAGNETYCZNE TŁUMIENIE DRGAŃ OSCYLATORA HARMONICZNEGO PIOTR PRZYBYŁOWICZ, TOMASZ SZMIDT Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

I. Mikroskop optyczny podstawowe informacje. 1. Budowa i rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu.

I. Mikroskop optyczny podstawowe informacje. 1. Budowa i rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu. I. Mikroskop optyczny podstawowe informacje. 1. Budowa i rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu. Rysunek 1 Budowa mikroskopu [1] 1 Okular 2 Rewolwer obrotowa tarcza zawierająca zestaw obiektywów

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MIKROSKOPOWE

TECHNIKI MIKROSKOPOWE MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski TECHNIKI MIKROSKOPOWE Przez wiele tysiącleci człowiek gromadził wiedzę o obiektach ożywionych na

Bardziej szczegółowo

BADANIA MIKROSKOPOWE

BADANIA MIKROSKOPOWE BADANIA MIKROSKOPOWE Cel ćwiczenia. Zapoznanie się z budową i obsługą mikroskopów metalograficznych Zapoznanie się z podstawowymi technikami mikroskopii metalograficznej świetlnej Zapoznanie się z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski)

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski) ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH (opracował Eligiusz Pawłowski) Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości tensometrów oporowych, metod ich badania oraz podstawowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo