Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji"

Transkrypt

1 Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji Zarządzanie środowiskowe zgodne z wymaganiami normy ISO Wprowadzenie Coraz więcej przedsiębiorstw przemysłowych, a takŝe innych organizacji pragnie wykazać społeczeństwu, władzom państwowym i swoim kontrahentom, Ŝe są one przyjazne środowisku oraz Ŝe ich działalność uwzględnia wymogi prawa ochrony środowiska. Wynika to między innymi ze znacznego wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa w ostatnich latach. Władze państwowe uwzględniają ten stan, zaostrzając regulacje prawne dotyczące środowiska. Niemałą rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej odgrywają równieŝ środki masowego przekazu oraz ruchy ekologiczne [1]. 1. Strategia zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów - niesformalizowany system zarządzania środowiskowego Odpowiedzią przemysłu na rosnące wymagania w dziedzinie ochrony środowiska było rozwinięcie prewencyjnej strategii, zwanej minimalizacją odpadów lub Czystszą Produkcją, która nie tylko jest skuteczniejsza od działań na końcu rury, ale prowadzi równieŝ do obniŝki kosztów produkcji przez zmniejszenie zuŝycia surowców i energii oraz poprawy jakości wyrobów. Czystsza Produkcja, jako prewencyjna strategia ochrony środowiska kładzie szczególny nacisk na wyeliminowanie lub minimalizację u źródła powstawania odpadów stałych, ścieków, zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, oszczędność materiałów i surowców, paliw i energii, wody oraz innych zasobów naturalnych. System auditów środowiskowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami Czystszej Produkcji rozwinął się w USA i Europie Zachodniej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, a na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

2 Audity prowadzi się w oparciu o procedurę opisaną w poradniku Agencji Ochrony Środowiska USA z 1988 roku pt. Ocena moŝliwości minimalizacji odpadów (Waste Minimization Opportunity Assessment Manual) [2]. System zarządzania środowiskowego, oparty o procedurę minimalizacji odpadów, przedsiębiorstwo stosuje w sposób ciągły, korygując jego elementy, jeŝeli jest to potrzebne, w zaleŝności od zmieniających się uwarunkowań [3]. Procedura minimalizacji odpadów jest faktycznie rodzajem systemu zarządzania środowiskowego, obejmującym takie elementy jak: uzyskanie poparcia kierownictwa, sformułowanie polityki środowiskowej, stworzenie systemu organizacyjnego, analiza obowiązujących przepisów prawnych oraz oddziaływania organizacji na środowisko, wybór celów i zadań oraz ich realizacja. 2. Sformalizowane systemy zarządzania środowiskowego Przeglądy środowiskowe, audity i inne niesformalizowane systemy zarządzania środowiskowego nie zawsze zapewniają przedsiębiorstwu ciągłą zgodność z szybko zmieniającymi się regulacjami prawnymi. Do uzyskania takiej pewności potrzebny jest system zarządzania środowiskowego, który integruje całość zarządzania, który uwzględnia wszystkie aspekty podejścia do środowiska, i który opracowany jest w oparciu o wymagania określonej normy. Jeśli firma wdroŝyła taki system, moŝe poddać go procesowi certyfikacji, dokonywanemu przez niezaleŝną organizację akredytowaną w tym zakresie, w celu wykazania, Ŝe przyjęty system spełnia wymagania określone w normie Podstawowe normy i akty prawne określające wymagania w zakresie systemu zarządzania środowiskowego Norma BS 7750 Norma zarządzania środowiskowego BS 7750 została opracowana w 1991 roku przez British Standards Institution. Jej pierwsza wersja została ustanowiona w czerwcu 1992 roku. W kwietniu 1993 roku zakończono realizację programu pilotaŝowego, po czym norma została zweryfikowana i nowelizowana w styczniu 1994 r. [4]. Norma BS 7750 została wycofana w roku 1997 po ustanowieniu międzynarodowej normy ISO 14001, której dała podwaliny. 2

3 Rozporządzenie EMAS Uwzględniając zapisy Agendy 21 [5] Unia Europejska, wprowadziła w czerwcu 1993 r. system zarządzania i auditowania środowiskowego, tak zwany EMAS (Eco - Management and Audit Scheme) [6]. Rozporządzenie ustanawiające system EMAS zaczęło obowiązywać w krajach Unii Europejskiej w roku Był to dobrowolny system zarządzania dla przedsiębiorstw przemysłowych pragnących aktywnie działać na rzecz poprawy swojego oddziaływania na środowisko. W roku 2001 dokonano przeglądu wyŝej wymienionego rozporządzenia Unii Europejskiej oraz wprowadzono w nim zmiany, między innymi rozszerzające zakres jego stosowania [7]. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku spowodowało, Ŝe w kraju zaczęło obowiązywać rozporządzenie unijne - Rozporządzenie nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie dobrowolnego uczestnictwa firm w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Pełny tytuł rozporządzenia w języku angielskim brzmi: Regulation No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS). Dnia 2 kwietnia 2009 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły kolejną wersję rozporządzenia w sprawie dobrowolnego uczestnictwa organizacji w systemie ekozarządzania i audytu jest to tzw. EMAS III. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE zostało opublikowane dnia 22 grudnia 2009 r. w Dzienniku Urzędowym UE, seria L 342, tom 52 [8] Norma ISO W roku 1992, po sukcesie norm ISO serii 9000 odnoszących się do zarządzania jakością, organizacja ISO utworzyła Komitet Techniczny TC 207, którego zadaniem było opracowanie międzynarodowych norm dotyczących zarządzania środowiskowego. Pierwsze normy ISO serii (ISO 14001, ISO 14004, ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012) zostały ustanowione jesienią 1996 roku. Polskie tłumaczenie normy ISO datowane jest na wrzesień 1998 r. [9]. Norma EN ISO 14001:1996 była w zakresie wymagań systemowych zbliŝona do wymagań normy BS Inne normy ISO serii dotyczą np. przeglądów środowiskowych, oceny efektów działalności środowiskowej, zarządzania cyklem Ŝycia wyrobu oraz etykietowania ekologicznego. 3

4 Znowelizowaną normę ISO wprowadzono 16 listopada 2004 r., a jej polski odpowiednik (PN-EN ISO 14001:2005: Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania) został ustanowiony przez Polski Komitet Normalizacyjny z datą 16 maja 2005 r. [10]. 3. System zarządzania środowiskowego według normy PN EN ISO 14001: Definicja systemu System zarządzania środowiskowego definiowany jest jako część ogólnego systemu zarządzania organizacji, wykorzystywana do opracowania i wdroŝenia jej polityki środowiskowej i zarządzania jej aspektami środowiskowymi Elementy systemu zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2005 Główne elementy systemu zarządzania środowiskowego obejmują: - politykę środowiskową, - planowanie, - wdraŝanie i funkcjonowanie, - sprawdzanie, - przegląd zarządzania Zapobieganie zanieczyszczeniom w ujęciu normy PN-EN ISO 14001:2005 Zapobieganie zanieczyszczeniom to: stosowanie procesów, praktyk, technik, materiałów, wyrobów, usług lub energii w celu uniknięcia, ograniczenia lub nadzorowania powstawania, emisji lub uwolnień wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń lub odpadów w celu zmniejszenia negatywnych wpływów na środowisko. Przedstawiona powyŝej definicja zapobiegania zanieczyszczeniom uwzględnia podstawowe zasady Czystszej Produkcji. Podsumowanie Sformalizowane systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS) pomagają przedsiębiorstwom w dostosowywaniu się do rosnących wymagań przepisów ochrony środowiska. Dobrą podstawą do wdraŝania systemu zgodnego z wymaganiami normy ISO jest funkcjonowanie w organizacji niesformalizowanego systemu zarządzania 4

5 środowiskowego, jaki stanowi Czystsza Produkcja. Utrwalenie w zarządzaniu firmą postępowania opartego o zasady Czystszej Produkcji znakomicie pomaga w spełnieniu wymagań zawartych w normie ISO 14001, a następnie spełnieniu dodatkowych wymagań, charakterystycznych dla unijnego rozporządzenia EMAS. Systemy zarządzania środowiskowego, spełniające wymagania normy ISO lub rozporządzenia EMAS rozpowszechniają się szybko w przemyśle światowym, jednak doprowadzenie do certyfikacji lub rejestracji systemu wymaga zaangaŝowania i wysiłku całej załogi przedsiębiorstwa oraz nakładów finansowych. W grudniu 2010 r. liczba wydanych na świecie certyfikatów zgodności z wymaganiami normy ISO wynosiła około [11]. Udział polskich organizacji w liczbie wydanych na świecie certyfikatów ISO stanowi około 1%. Certyfikowane organizacje funkcjonują w 155 krajach. W stosunku do roku 2009 liczba certyfikatów ISO wzrosła o około 12% (około certyfikatów). Krajami przodującymi w liczbie uzyskanych certyfikatów są: Chiny, Japonia i Hiszpania. MoŜna przypuszczać, Ŝe liczba certyfikowanych organizacji w Polsce i na świecie będzie rosła w najbliŝszych latach w znaczący sposób. Literatura 1. Nowosielski R.: Co to jest Czystsza Produkcja? Czystsza Produkcja w Polsce, 1996 Nr 1, Warszawa, Simpress 2. EPA USA Ocena moŝliwości minimalizacji odpadów (Waste Minimization Opportunity Assessment Manual, Praca zbiorowa: Czystsza Produkcja. Materiały szkoleniowe dla przedsiębiorstw. GIG Katowice, BS 7750: British Standard, Specification for Environmental Management Systems, Agenda 21 materiały konferencji ONZ Środowisko i rozwój - Rio de Janeiro, Council Regulation No 1836/93 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community Eco-Management and Audit Scheme, EEC. 7 June 1993, Bruksela 7. Rozporządzenie nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie dobrowolnego uczestnictwa firm w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), Bruksela 5

6 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE 9. PN-EN ISO 14001:1998: Systemy zarządzania środowiskowego. Specyfikacja i wytyczne stosowania 10. PN-EN ISO 14001:2005: Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania 11. The ISO Survey of Certifications 2010 Opracowanie materiału: dr inŝ. Jacek Boba Kontakt: dr inŝ. Jacek Boba Główny Instytut Górnictwa Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji Katowice, Plac Gwarków 1 tel. (32) , fax (32) Niniejszy materiał opracowano w ramach projektu Czystsza Produkcja i zrównowaŝony rozwój - dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Materiał rozprowadzany jest bezpłatnie podczas seminariów promujących Czystszą Produkcję i zarządzanie środowiskowe. 6

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum Wdro e Czystszej Produkcji

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum Wdro e Czystszej Produkcji Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum Wdro e Czystszej Produkcji Zarz dzanie rodowiskowe zgodne z wymaganiami normy ISO 14001 Wprowadzenie Coraz wi cej

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji EMAS - system zarządzania ochroną środowiska w Unii Europejskiej Wprowadzenie W następstwie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej J.Kronenberg, Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji... Jakub Kronenberg * Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 14001 W WYBRANYCH ORGANIZACJACH

EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 14001 W WYBRANYCH ORGANIZACJACH PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 1/2007 Jacek Boba, Aleksandra Saratowicz EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 EMAS - system zarządzania ekologicznego Rozporządzenie Rady EWG nr 1836/93, umożliwiające dobrowolny udział (uczestnictwo) przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Anna Wiśniewska M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskichdoświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, 2004, Gdańsk, s. 91 98. Strategie

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r.

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-196-03 Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia.

CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia. Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia. Kwiecień 2006 Bielsko-Biała. LIDER CP 2001 Prezentacja Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS WŁADYSŁAWA ŁUCZKA BAKUŁA SKUTKI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mgr inż. ROMANA ZAJĄC Instytut Techniki Górniczej KOMAG System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem W artykule

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STANDARDÓW I NORM

CHARAKTERYSTYKA STANDARDÓW I NORM CHARAKTERYSTYKA STANDARDÓW I NORM Czy wiesz co oznaczają skróty takie jak AQAP lub ISO / TS 16949? Przeczytaj poniŝszy artykuł wyjaśniający czego jaka norma / standard dotyczy. ISO 9000 O popularności

Bardziej szczegółowo

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne PL 2014 nr 14 Sprawozdanie specjalne W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Ewa Mazur Wierzbicka ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego stanowi obecnie jeden z większych problemów.

Bardziej szczegółowo

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY Marek RĄCZKA Streszczenie: W artykule podjęto próbę pokazania przykładów wykorzystania znormalizowanych systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności

Bezpieczeństwo i higiena pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności dr Agata Lulewicz-Sas, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka Wstęp Bezpieczeństwo i higiena pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (Social

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo