Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000"

Transkrypt

1 Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000

2 EMAS - system zarządzania ekologicznego Rozporządzenie Rady EWG nr 1836/93, umożliwiające dobrowolny udział (uczestnictwo) przedsiębiorstw sektora przemysłowego Wspólnoty w systemie zarządzania ekologicznego oraz programie eko-audytów, zostało przyjęte przez Radę Wspólnoty Europejskiej 29 czerwca 1993 Pełna nazwa Rozporządzenia w j. angielskim brzmi: Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and audit scheme Rozporządzenie EMAS zawiera 21 artykułów i 5 załączników (I-V)

3 EMAS - system zarządzania ekologicznego Nazwa EMAS pochodzi od skrótu angielskiego zwrotu: "Eco- Management and Audit Scheme pełna nazwa programu: Zarządzanie Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie dopuszczenia do dobrowolnego udziału przedsiębiorstw sektora przemysłowego Wspólnoty w systemie eko-zarządzania i ekoaudytu

4 EMAS O uzyskanie potwierdzenia zgodności działania z systemem EMAS występować mogą przedsiębiorcy oraz organizacje rządowe i pozarządowe działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, bez względu na przedmiot swojej działalności W programie EMAS może uczestniczyć zarówno przedsiębiorca działający w jakiejkolwiek branży jak i organy władzy publicznej, np. urząd miasta czy Komisja Europejska Udział w EMAS jest dobrowolny

5 Celem EMAS jest: Poprawa stanu środowiska w miejscu lokalizacji przedsiębiorstw Dążność do zniwelowania negatywnego wpływu danego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne do takiego poziomu, który mógłby zostać osiągnięty przy użyciu najlepszych, ekonomicznie opłacalnych technik Zmniejszenie szkodliwości oddziaływań na środowisko powstałych na skutek działalności firm, przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, sformułowania celów ekologicznych

6 Celem EMAS jest: Przygotowanie i stosowanie w przedsiębiorstwach systemu zarządzania środowiskowego Informowanie społeczeństwa o sprawach ochrony środowiska Zobowiązanie pracowników najemnych, podwykonawców oraz dostawców do przestrzegania norm zakładowych dotyczących ochrony środowiska

7 Przedsiębiorca lub organizacja, którzy chcą uczestniczyć w programie EMAS powinni: określić cele polityki ekologicznej oraz środki jakimi cele te mają zostać osiągnięte, przeprowadzić audyt środowiskowy swojej działalności, produktów i usług, wprowadzić system zarządzania środowiskiem, przeprowadzać regularne audyty środowiskowe, złożyć, zatwierdzone przez niezależnego weryfikatora, oświadczenie o spełnianiu wszelkich wymogów EMAS, podać zatwierdzone oświadczenie do wiadomości publicznej.

8 Korzyści płynące z uczestniczenia w programie EMAS to m.in potwierdzana przez niezależnego weryfikatora zgodność postępowania przedsiębiorcy z wymogami ochrony środowiska, korzyści finansowe związane ze spełnianiem wymogów ochrony środowiska (brak kary i podwyższonych opłat), szansa wejścia na rynki wymagające "czystej produkcji", zwiększona wiarygodność biznesowa i środowiskowa, oczywiste korzyści marketingowe

9 EMAS System EMAS, w odróżnieniu od międzynarodowego systemu ISO 14001, jest systemem wspólnotowym Jednakże, ze względu na podobieństwo regulacji obu systemów, system ISO został uznany za spełniający wymogi normy EMAS Tym samym przedsiębiorca posiadający certyfikat ISO jest zwolniony z niektórych obowiązków rejestracyjnych i może stosunkowo łatwo uzyskać również certyfikat EMAS

10 Wybrane różnice i podobieństwa między EMAS (1993) a ISO 14001: 1996 Element systemu EMAS ISO 14001: 1996 obszar ważności państwa Unii Europejskiej cały świat uczestnictwo przedsiębiorstwa przemysłowe bez ograniczeń ocena wpływu na środowisko obowiązkowa dobrowolna ocena miejsca (lokalizacji) przedsiębiorstwa forma potwierdzenia wprowadzenia systemu zaświadczenie o uczestnictwie certyfikat oświadczenie ekologiczne dla opinii publicznej obowiązkowe nie jest wymagane polityka środowiskowa wymagana cele i programy środowiskowe formułowane

11 GMP (Good Manufacturing Practice) - Dobra Praktyka Produkcyjna

12 GMP Jest to połączenie efektywnych procedur produkcyjnych oraz skutecznej kontroli i nadzoru produkcji, co gwarantuje, iż produkcja przebiega w warunkach pozwalających na wyprodukowanie wyrobów spełniających ustalone wcześniej wymagania jakościowe Wymagania GMP zazwyczaj są opisane w postaci zasad postępowania wydawanych jako tzw. Kodeksy GMP lub Kodeksy Praktyki, które są adresowane dla gałęzi lub branż przemysłowych, a także grup produktów lub pojedynczych produktów (np. przemysł spożywczy, farmaceutyczny)

13 GMP Proces wytwarzania produktu musi przebiegają prawidłowo, według ściśle określonych instrukcji i procedur zapewniających jednorodność i powtarzalność wyrobu GMP ma miejsce wtedy, gdy zapewniona jest stała i ścisła kontrola wszystkich elementów produkcji na kolejnych etapach powstawania produktu, począwszy od zaopatrzenia w surowce, poprzez magazynowanie, produkcję, pakowanie i znakowanie, a kończąc na składowaniu i dystrybucji gotowego wyrobu

14 GMP- System ten można porównać do łańcucha -pęknięcie jednego ogniwa powoduje przerwanie łańcucha, a tym samym nie spełnienie wyznaczonego celu, jakim jest osiągnięcie wysokiej jakości produktu Generalną zasadą GMP jest wyeliminowanie z procesu wytwarzania jakiejkolwiek improwizacji i przypadkowości Wszystkie czynności muszą być wykonywane dokładnie tak, jak to wskazują pisemne instrukcje i procedury Każda wykonana czynność musi być zapisana i potwierdzona w odpowiednim dokumencie, a weryfikacja produkcji ściśle według dokumentacji. GMP daje producentom prawo do uzyskania certyfikatu GMP

15 W praktyce wdrożenie GMP oznacza opracowanie i wdrożenie procedur/instrukcji dla procesu produkcyjnego oraz wymagań dla takich elementów produkcji, jak: pozyskiwanie surowców, budynki i otoczenie produkcyjne, maszyny i urządzenia, magazynowanie, transport, dystrybucja, personel, szkolenie, mycie i dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja

16 GMP W Polsce podstawą prawną regulującą tematykę GMP jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia w sprawie Wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. nr 224 z dnia )

17 GLP Good Laboratory Practice Dobra Praktyka Laboratoryjna

18 GLP W Polsce wprowadza ją Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów (Dz. U. Nr 116, poz. 1103)

19 GLP Z definicji zamieszczonej w tym rozporządzeniu Dobra Praktyka Laboratoryjna jest: "... systemem zapewnienia jakości badań, określającym zasady organizacji jednostek badawczych wykonujących niekliniczne badania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka i środowiska, w szczególności badania substancji i preparatów chemicznych wymagane ustawą, i warunki, w jakich te badania są planowane, przeprowadzane i monitorowane, a ich wyniki są zapisywane, przechowywane i podawane w sprawozdaniu

20 GLP Celem Zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jest promowanie jakości i wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, od momentu ich planowania, aż po właściwe przechowywanie danych źródłowych i sprawozdań, tak by możliwe było prześledzenie toku badania lub jego całkowite odtworzenie

21 GLP Weryfikacja spełniania zasad DPL nie dotyczy merytorycznej oceny celu, przedmiotu i metodyki badań, koncentrując się natomiast na: - Zasobach (organizacja jednostki badawczej, personel, pomieszczenia i wyposażenie); - Regułach przeprowadzania badań (plany badań, Standardowe Procedury Robocze, funkcja, zadania i odpowiedzialność kierownika badania); - Dokumentacji (dane źródłowe, sprawozdanie z badania, archiwizacja); - Programie zapewnienia jakości

22 GHP Good Higienic Practice Dobra Praktyka Higieniczna

23 GHP to spisane reguły dotyczące spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych na każdym etapie produkcji

24 GHP GHP swoim zakresem obejmuje: - stan sanitarny otoczenia zakładu, - stan sanitarny poszczególnych pomieszczeń, stanowisk pracy, aparatury, urządzeń i sprzętu, - zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami i owadami, - warunki temperaturowe i wilgotności, - skuteczność mycia i dezynfekcji, - stan sanitarny środków transportu, - przestrzeganie wymagań określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych pracowników

25 Normy z rodziny ISO 9000 Nowa rodzina norm ISO 9000 (po nowelizacji) składa się z 4 norm podstawowych: ISO 9000:2000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (odpowiednik krajowy - PN-EN ISO 9000:2001 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia), ISO 9001:2000 Quality management systems - Requirements (odpowiednik krajowy - PN-EN ISO 9001:2001Systemy zarządzania jakością - Wymagania), ISO 9004:2000 Quality management systems - Guidelines for performance improvements (odpowiednik krajowy - PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością - Wytyczne doskonalenia funkcjonowania), ISO 19011:2002 Guidelines on Quality and/or Environmental Management Systems Auditing (Odpowiednik krajowy - PN-EN ISO 19011:- Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego) oraz norm, specyfikacji technicznych i raportów technicznych wspomagających normy podstawowe, zawierających wytyczne dotyczące specyficznych zagadnień w ramach systemu zarządzania jakością

26 Normy serii ISO Normy z serii ISO dotyczące zarządzania środowiskowego, czyli tego co organizacja robi, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko swoich działań, wyrobów i usług -są kolejnymi, po ISO 9000, normami dotyczącymi zarządzania

27 ISO 14000/ISO 9000 Normy z serii ISO 9000 dotyczą takiego zarządzania organizacją, aby zapewnić jakość wyrobów zamierzonych, które wytwarzane są z myślą o sprzedaży i zadowoleniu klientów, o tyle wprowadzenie norm z serii ISO ma na celu zadowolenie wszystkich stron zainteresowanych jakością wyrobów "niezamierzonych", a więc tych, które powstają przy okazji produkcji i mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na środowisko "Klientem" w normach serii ISO jest środowisko.

28 ISO Seria norm ISO składa się z norm dotyczących systemów zarządzania środowiskowego (tj. ISO i ISO 14004) oraz narzędzi zarządzania środowiskowego (tj. wszystkich innych dokumentów serii ISO 14000) Zgodnie z tym podejściem ustanowienie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego jest związane z określeniem polityki środowiskowej organizacji oraz celów i zadańśrodowiskowych Narzędzia zarządzania środowiskowego mają natomiast pomóc organizacji w realizacji polityki, celów i zadańśrodowiskowych

29 ISO Celem norm serii ISO jest pomoc organizacjom, niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja oddziaływania na środowisko i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie działalności Obejmują one wszystkie aspekty istotne z punktu widzenia zarządzania środowiskowego i dotyczą: systemów zarządzania, auditowania i innych badań, oceny efektów działalności środowiskowej, etykietowania środowiskowego, oceny cyklu życia, terminologii, projektowania pod kątem środowiska oraz komunikacji środowiskowej

30 ISO 14000

31 Struktura norm i innych dokumentów opracowywanych w ISO/TC 207 Environmental Management

32 Ocena cyklu życia (LCA) LCA Life Cycle Analysis Jednym z podstawowych założeń LCA jest badanie aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów w całym okresie życia wyrobu, począwszy od pozyskania surowców poprzez produkcję, użytkowanie aż do likwidacji

33 Według normy PN-EN ISO technika ta może być wykorzystana do: identyfikacji możliwości poprawy aspektów środowiskowych wyrobów w różnych etapach ich cyklu życia; podejmowania decyzji w przemyśle, organizacjach rządowych lub pozarządowych (np. planowanie strategiczne, ustalanie priorytetów, projektowanie wyrobów lub procesów, a także przeprowadzanie zmian w tym zakresie); wyboru istotnych wskaźników oceny efektów działalności środowiskowej, włączając techniki pomiarowe; marketingu (dotyczącym np. oświadczeń środowiskowych, schematów eko-etykietowania lub deklaracji środowiskowych wyrobów)

34 Badania techniką LCA prowadzi się w 4 etapach: określenie celu i zakresu, analiza zbioru, ocena wpływu, Interpretacja które są przedmiotem czterech norm międzynarodowych ISO 14040:1997, ISO 14041:1998, ISO 14042:2000 i ISO 14043:2000.

35 Norma PN-EN ISO 14040:2000 -Zarządzanie środowiskowe -. Ocena cyklu życia -. Zasady i struktura omawia podstawowe zasady i strukturę LCA bez szczegółowego opisu metody;

36 PrPN-EN ISO Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Określenie celu i zakresu oraz analiza zbioru (przygotowany projekt Polskiej Normy do ustanowienia przez PKN) - prezentuje dwa pierwsze etapy LCA pierwszy to określenie celu oraz zakresu badań; drugi LCI - najmniej kontrowersyjny - analiza zbioru wejść (materiały i energia) i wyjść (materiały i odpady) w cyklu życia, czyli tzw. bilans materiałowy, którego celem jest uporządkowanie informacji o większości oddziaływań środowiskowych przedsiębiorstwa związanych z procesami produkcyjnymi, a w przypadku LCA również pozaprodukcyjnymi,

37 PrPN-EN ISO Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Ocena wpływu cyklu życia (projekt Polskiej Normy na etapie ankiety - adresowanej i powszechnej) opisuje fazę Oceny Wpływu na Środowisko LCIA, w której sporządza się między innymi katalog odpadów oraz przyporządkowuje się dane poprzedniego etapu konkretnym oddziaływaniom środowiskowym oraz przeprowadza się ich hierarchizację,

38 PrPN-EN ISO Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Interpretacja cyklu życia (projekt Polskiej Normy na etapie ankiety - adresowanej i powszechnej) jest to ostatni etap badań, w którym formułuje się ostateczne wnioski z przeprowadzonej analizy zgodnie z wytyczonym na pierwszym etapie celem

39 Można zatem wskazać te elementy danego wyrobu, procesu czy usługi, w przypadku których zagrożenia środowiskowe są największe Na tej podstawie ustala się sposoby minimalizowania wpływu na środowisko - na przykład poprzez zmianę technologii w tej fazie życia wyrobu czy procesu, który jest najbardziej uciążliwy dla środowiska Można także na podstawie LCA wskazać, któremu wyrobowi można przyznać eko-etykietę W przypadku zaś analiz porównawczych - wskazać, który wyrób jest,,lepszy'' z punktu widzenia jego oddziaływania na środowisko.

40

41

42

43

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją wyrobów medycznych.

Zarządzanie produkcją wyrobów medycznych. Zarządzanie produkcją wyrobów medycznych. W dzisiejszych czasach dużego znaczenia nabiera stałe dążenie do podnoszenia jakości produktu, jego niezawodności, do stałego poszukiwania nowych rozwiązań. Podejście

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo