CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia."

Transkrypt

1 Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia. Kwiecień 2006 Bielsko-Biała. LIDER CP 2001

2 Prezentacja Przedsiębiorstwa FAMED ŻYWIEC S.A. - największy polski producent sprzętu medycznego. Działa na rynku od ponad 80 lat. Wieloletnie doświadczenie, wspierane najnowocześniejszymi technologiami i posiadanym zapleczem badawczo-rozwojowym, poparte współpracą z instytucjami naukowo-badawczymi, pozwala na tworzenie i oferowanie sprzętu medycznego o najwyższej jakości. Proces wytwarzania wyrobów prowadzony zgodnie z międzynarodowymi systemami zarządzania jakością ISO 9001 i ISO pozwolił na dynamiczny wzrost sprzedaży eksportowej. Odbiorcami produktów FAMED są firmy z ponad 100 krajów świata.

3 Prezentacja Przedsiębiorstwa W procesie produkcji wyrobów od 1994 roku FAMED Żywiec S.A. stosuje strategię Czystszej Produkcji. Efekty stosowanej strategii CP: - Świadectwo Czystszej Produkcji - Wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości - Wdrożony System Zarządzania Środowiskiem zgodny z normą ISO 14001, rozszerzony o wymagania Rozporządzenia Rady i Parlamentu Unii Europejskiej z dnia w sprawie dobrowolnego uczestnictwa firm w programie Ekozarządzania i Audytowania Wspólnoty (EMAS) nr 761/2001.

4 Prezentacja Przedsiębiorstwa Uzyskanie prestiżowej nagrody Lidera CP to wynik właściwego zarządzania, dowód na to, że można pogodzić na zasadach zrównoważonego rozwoju interes środowiska z działalnością Spółki.

5 Prezentacja Przedsiębiorstwa SYSTEMY ZARZĄDZANIA W 1999 roku z 70-ciu zakładów CP wybrano FAMED Żywiec S.A. do realizacji projektu Transfer Czystszych Technologii dla Przemysłu Elektromechanicznego w Polsce. W ramach projektu w Spółce: wdrożony został System Zarządzania Środowiskiem w oparciu o normę PN-EN ISO przeprowadzona została Ocena Cyklu Życia Wyrobu / łóżka elektrycznego LE /.

6 od CP do ISO Organizacja i wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001w Spółce odbywało się stopniowo w kilku etapach: Zarządzenie Prezesa Żywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalnego FAMED SA nr 1/99 z dnia r w sprawie wdrażania systemów zarządzania. Powołanie Zarządzeniem nr 4/99 z dn Zespołu do wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskiem w którego skład wchodził Zespół Roboczy CP. Przygotowanie i przekazanie pracownikom do publicznej wiadomości zatwierdzonej przez Zarząd Polityki Środowiskowej

7 od CP do ISO Przygotowanie i przeprowadzenie wstępnego przeglądu środowiskowego: Przygotowanie spisu wymagań prawnych centralnych i lokalnych dotyczących ochrony środowiska. Przygotowanie listy procesów oraz schematu przepływów materiałowych. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej emisji do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, oraz gospodarki odpadami. Określenie i organizacja udziału pracowników w trakcie przeglądu środowiskowego. Dokonano podziału zakładu na 12 obszarów oraz powołano osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie przeglądu środowiskowego w każdym obszarze. Identyfikacja aspektów środowiskowych /emisja do atmosfery, źródła ścieków, zużycie wody, odpady, środki chemiczne stosowane w procesie produkcji itp./ Przekazanie materiałów z przeglądu Pełnomocnikowi CP.

8 Prezentacja Przedsiębiorstwa - STOSOWANIE STRATEGII CP - CERTYFIKACJA ISO Schemat przepływów materiałowych dla kluczowych produktów FAMED Żywiec S.A. Stal zwykła /ST3S/ Cięcie Mycie Obróbka mechaniczna Gięcie Stal nierdzewna Cięcie Gięcie Spawanie Matowanie Śrutowanie Toczenie Frezowanie Gwintowanie Wiercenie Metale Kolorowe Cięcie Toczenie Frezowanie Nitowanie Wiercenie Prace tapicerskie Cięcie Toczenie Tworzywa sztuczne Wtrysk Frezowanie Termoforming Spienianie poliuretanów Drewno Cięcie Struganie Wiercenie Frezowanie Szlifowanie Spawanie Zgrzewanie Wiercenie otworów Mycie Śrutowanie Malowanie Szlifowanie ręczne Polerowanie Nakładanie powłoki galwanicznej Fe/ Ni d Cr Usuwanie wadliwych powłok Montaż Pakownia, Magazyn Wyrobów Gotowych

9 od CP DO ISO Zidentyfikowane aspekty środowiskowe ISO wg normy PN EN Aspekty bezpośrednie: emisje do atmosfery odpady substancje niebezpieczne ścieki technologiczne. Aspekty pośrednie: transport substancji niebezpiecznych eksploatacja i likwidacja produktów FAMED.A. działalność poddostawców

10 od CP do ISO Analiza zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, określenie mierzalnej wielkości oddziaływań na środowisko były podstawą do przygotowania: Listy zadań środowiskowych. Listy zadań środowiskowych priorytetowych. Lista celów, zadań, wskaźników środowiskowych. Programu Zarządzania Środowiskowego. Szczegółowych Planów Działań Środowiskowych dla realizowanych zadań z PZŚ. Przygotowanie przez zespół CP i zatwierdzenie przez Zarząd dokumentacji SZŚ. Podręcznik Zarządzania Środowiskiem 14 procedur, instrukcje, listy sprawdzające, formularze, załączniki. Przekazanie dokumentacji SZŚ do komórek organizacyjnych Spółki.

11 od CP do ISO Przeprowadzenie szkoleń Kadry Kierowniczej oraz całej załogi w zakresie : normy PN EN- ISO dokumentacji SZŚ Przeprowadzenie szkoleń auditorów SZŚ Przeprowadzenie auditu wewnętrznego SZŚ Podjęcie działań korygująco- zapobiegawczych dla stwierdzonych w trakcie auditu wewnętrznego niezgodności. Przeprowadzenie przeglądu przez Kierownictwo dla oceny: celów i zadań środowiskowych, efektów środowiskowych, oceny wyników przeprowadzonych auditów, skuteczności systemu, Polityki Środowiskowej i Programu Zarządzania Środowiskiem i potrzeby ich zmian z powodu zmieniających się przepisów prawnych, oczekiwań i wymagań zainteresowanych stron itp.

12 od CP do ISO Przygotowanie Raportu Środowiskowego - syntetycznego podsumowania środowiskowych aspektów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, osiągniętych wyników i dokonań CP oraz istniejącego stanu SZŚ. Raport będący źródłem informacji o działaniach ekologicznych Spółki podano do publicznej wiadomości. Przeprowadzenie auditu zewnętrznego wstępnego SZŚ przez przedstawicieli Polskiego Centrum Czystszej Produkcji oraz auditorów Firmy Carl Bro als. Wynik auditu wstępnego - audit wstępny zewnętrzny potwierdził że SZŚ został wdrożony, należy go utrzymać i doskonalić; w zakresie stwierdzonych niezgodności podjąć działania korygujące.

13 od CP do ISO Audit certyfikacyjny Uzyskanie certyfikatu ISO Styczeń 2002 Doskonalenie systemu / wprowadzanie zmian do istniejącej dokumentacji dla sprawniejszego funkcjonowania systemu, audity wewnętrzne, przeglądy SZŚ wykonywane przez kierownictwo, ocena realizacji celów i zadań środowiskowych / Zarządzanie środowiskiem zgodne z zarządzaniem opartym na strategii Czystszej produkcji gwarancja spełnienia wymagań normy ISO 14001

14 od CP do BAT W drugim kwartale 2001 roku FAMED Żywiec S.A. został wybrany, jako jedno z pięciu przedsiębiorstw województwa śląskiego, do udziału w pilotażowym projekcie duńsko polskim "Projekt pomocy dla Polski przy wdrażaniu Dyrektywy IPPC w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń". Szczegółowa analiza prowadzonych procesów elektrochemicznych i chemicznych instalacji IPPC oraz pozostałych procesów prowadzonych Spółce wykazała zgodność z wymaganiami BAT i prawem krajowym. Spełnienie wymagań BAT to wynik stosowanej w FAMED Żywiec S.A. strategii ochrony środowiska zgodnej z zasadami Czystszej Produkcji, wychodzącej z założenia zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń u źródła i prowadzonych dla jej realizacji działań. Zrealizowane projekty CP pozwoliły na spełnienie wymagań BAT.

15 od CP do EMAS W 2003 roku istniejący System Zarządzania w FAMED Żywiec S.A. spełniający wymagania normy ISO 14001oparty na strategii czystszej produkcji w ramach pilotażowego projektu Próbne wdrożenie wymagań Rozporządzenia Rady i Parlamentu Unii Europejskiej nr 761/2001dotyczącego dobrowolnego udziału organizacji w programie Eko-Zarządzania i Auditów Unii w wybranych polskich zakładach przemysłowych był analizowany w zakresie zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Rady Europy EEC/761/2001EMAS w celu przygotowania zakładu do rejestracji w programie Eko-Zarządzania i Auditowania UE.

16 od CP do EMAS Program EMAS wymaga od ubiegających się o rejestrację jednostek przestrzegania dwóch podstawowych zasad: ZASADA I - utrzymanie pełnej zgodności z przepisami prawnymi w sferze ochrony środowiska, FAMED Żywiec S.A. posiada wymagane przez prawo ochrony środowiska decyzje, pozwolenia na prowadzenie działalności, nie płaci i nie płacił do chwili obecnej kar za ponadnormatywną emisję. Prowadzony monitoring nowych przepisów, zmian obecnie obowiązujących, przepisów UE pozwala na podjęcie odpowiednio wcześnie skutecznych działań, które gwarantują dostosowanie Spółki do zmieniających się wymagań prawnych w wymaganych terminach.

17 od CP do EMAS Trzy kategorie działań środowiskowych prowadzonych w FAMED Żywiec S.A. pozwalają utrzymanie pełnej zgodności z przepisami prawnymi RP w sferze ochrony środowiska oraz realizację regulacji obowiązujących w UE, które sukcesywnie wdrażane są do prawa 1.Działania zapobiegające zanieczyszczeniom, chroniące zasoby w nowych przedsięwzięciach inwestycyjnych, zmianach procesów, zarządzaniu zasobami i majątkiem oraz w nowych wyrobach i opakowaniach: na etapie projektowania przeprowadzana jest analiza uciążliwości planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w celu określenia ich oddziaływania na środowisko, kupując nowe urządzenia analizuje się zużycie energii, wody, wielkości emisji, warunki środowiska pracy. przy zakupie nieruchomości, gruntów dokonuje się analizy ich stanu formalno- prawnego w zakresie ochrony środowiska w chwili obecnej i przeszłości.

18 od CP do EMAS projektując produkowany sprzęt i opakowania wybiera się najlepsze rozwiązania dla zapewnienia postępu i minimalizacji oddziaływania na środowisko, stosuje jeżeli jest to możliwe materiały przyjazne środowisku podlegające recyklingowi, posiadające wymagane atesty, dopuszczenia w zakresie ochrony zdrowia użytkownika wprowadzając nowe ekologiczne technologie czyni się starania aby były bardziej przyjazne dla środowiska zgodne z wymaganiami BAT - każda zmiana technologiczna podlega opiniowaniu przez komórkę ochrony środowiska. 2. Codzienne działania kierownictwa, mające na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi Spółki, zapewnienie ich skuteczności, efektywności i minimalizacji oddziaływania na środowisko. procesy produkcyjne prowadzone są zgodnie z obowiązującymi procedurami, instrukcjami, prowadzony jest monitoring procesów, operacji technologicznych,

19 od CP do EMAS 3. Działania strategiczne mające na celu przewidywanie i reagowanie na zmieniające się wymagania środowiskowe zasady monitoringu przepisów prawa w Spółce. Monitoring propozycji nowych przepisów i zmian w obecnie obowiązujących /Źródło internet/ Monitoring przepisów UE /Źródło internet, materiały opracowania/ Przepisy prawa i regulacji lokalnych /Źródło - Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta/ Kierownik Działu Ochrony Środowiska /analiza regulacji RP i UE wdrożenie regulacji RP / Wykaz uregulowań prawnych i przepisów Informacja dla Zarządu w przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian Przepisy nowe oraz zmiany przepisów obowiązujących /Źródło Dział Organizacyjno Prawny/ Informacja dla komórek organizacyjnych, których regulacje dotyczą

20 od CP do EMAS ZASADA II -zapewnienie ciągłej poprawy w sferze ograniczania oddziaływania na środowisko. Prowadzone w latach procesy inwestycyjne niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości produktów, obejmowały równocześnie nowoczesne, czystsze technologie, które obecnie spełniają wymagania najlepszej dostępnej techniki zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, ramowego aktu prawnego obejmującego podstawowe regulacje prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.

21 od CP do EMAS Realizowane w FAMED S.A projekty CP gwarantują ciągłą poprawę w zakresie ograniczania oddziaływania na środowisko, co przedstawia poniższa tabela oraz zamieszczony wykres. Przy ciągłym wzroście produkcji i zatrudnienia zmniejszeniu ulegają zużycie zasobów /woda, energia/ oraz emisje do środowiska.

22 Prezentacja Przedsiębiorstwa - STOSOWANIE STRATEGII CP - ISO EMAS II Dane dotyczące zużycia surowców oraz zrzutów do środowiska

23 Prezentacja Przedsiębiorstwa - STOSOWANIE STRATEGII CP - ISO EMAS II Dane dotyczące zużycia surowców oraz zrzutów do środowiska Dane dotyczące zużycia surowców oraz zrzutów do środowiska ROK 1995 % ROK 1996 % ROK 1997 % ROK 1998 % Wytworzone odpady Rok 1999 % Rok 2000 % Rok 2001 % Rok 2002 % Rok 2003 % Rok 2004 % Rok 2005 % Odpady gospodarczo wykorzystane lub unieszkodliwione Odpady składowane Łączne zużycie wody Odprowadzane ścieki Łączna emisja do atmosfery /z procesów technologicznych/ w tym : pył NO x CO Rozpuszczalniki organiczne Całkowite zużycie energii elektrycznej Produkcja sprzedana Zatrudnienie /ilość pracowników/

24 Prezentacja Przedsiębiorstwa STOSOWANIE STRATEGII CP Wynikiem stosowanej w FAMED S.A. od 1994 roku strategii ochrony środowiska zgodnej z zasadami Czystszej Produkcji, wychodzącej z założenia zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i prowadzonych dla jej realizacji działań zakład: Certyfikował funkcjonujący system zarządzania na zgodność z normą ISO Został uznany za spełniający wymagania BAT oraz Prawa Ochrony Środowiska RP w czasie pilotażowego projektu Pomoc dla Polski we wdrażaniu Dyrektywy 96/61/WE w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń /IPPC/. Został wpisany do Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości Jest przygotowany do rejestracji w programie Eko-Zarządzania i Auditowania Unii Europejskiej EMAS II

25 Przyczyny wdrażania w FAMED Żywiec S.A. Systemów Zarządzania Środowiskowego Główne przyczyny wdrażania w FAMED SA Systemów Zarządzania Środowiskowego: Możliwość certyfikacji SZŚ z wymaganiami dowolnie wybranej normy przez niezależną organizację. Potwierdzenie, że działania Spółki są wiarygodne i prowadzą do ograniczenia oddziaływania na środowisko. Dobra opinia o Firmie, która prowadzi do poprawy pozycji na rynku. Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności za oddziaływanie na środowisko. Zapewnienie, że spełniamy wymagania prawne i inne dotyczące środowiska. Zapewnienie, że zużywamy mniej energii, wody, surowców naturalnych, oraz że ograniczamy emisję do atmosfery, ilość ścieków, odpadów wymagających składowania.

26 Prezentacja Przedsiębiorstwa Przyczyny wdrażania w FAMED SA Systemów Zarządzania Środowiskowego Zapewnienie, że w porę podjęte zostaną działania zapobiegawcze lub korygujące. Gwarancja poprawy warunków BHP i ppoż. Zapewnienie, że minimalizujemy oddziaływanie na środowisko produkowanego sprzętu w całym jego cyklu życia poczynając od zużycia surowców do produkcji, a kończąc na postępowaniu ze zużytym produktem. Zapewnienie ciągłego podnoszenia świadomości pracowników w zakresie ich oddziaływania na środowisko przynosi korzyści dla środowiska. Zmniejszenie wysokości stawek ubezpieczeniowych. W firmach posiadających SZŚ mniejsze ryzyko wypłacania odszkodowań z tytułu zanieczyszczenia Środowiska.

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kontakt: Lidia Skórzak Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A Żywiec ul Fabryczna 1 Tel. / /

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 14001 W WYBRANYCH ORGANIZACJACH

EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 14001 W WYBRANYCH ORGANIZACJACH PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 1/2007 Jacek Boba, Aleksandra Saratowicz EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 EMAS - system zarządzania ekologicznego Rozporządzenie Rady EWG nr 1836/93, umożliwiające dobrowolny udział (uczestnictwo) przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r.

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-196-03 Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY Marek RĄCZKA Streszczenie: W artykule podjęto próbę pokazania przykładów wykorzystania znormalizowanych systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo