Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum Wdro e Czystszej Produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum Wdro e Czystszej Produkcji"

Transkrypt

1 Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum Wdro e Czystszej Produkcji Zarz dzanie rodowiskowe zgodne z wymaganiami normy ISO Wprowadzenie Coraz wi cej przedsi biorstw przemysłowych, a tak e innych organizacji pragnie wykaza społecze stwu, władzom pa stwowym i swoim kontrahentom, e s one przyjazne rodowisku oraz e ich działalno uwzgl dnia wymogi prawa ochrony rodowiska. Wynika to mi dzy innymi ze znacznego wzrostu wiadomo ci ekologicznej społecze stwa w ostatnich latach. Władze pa stwowe uwzgl dniaj ten stan, zaostrzaj c regulacje prawne dotycz ce rodowiska. Niemał rol w kształtowaniu wiadomo ci ekologicznej odgrywaj równie rodki masowego przekazu oraz ruchy ekologiczne [1]. 1. Strategia zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów - niesformalizowany system zarz dzania rodowiskowego Odpowiedzi przemysłu na rosn ce wymagania w dziedzinie ochrony rodowiska było rozwini cie prewencyjnej strategii, zwanej minimalizacj odpadów lub Czystsz Produkcj, która nie tylko jest skuteczniejsza od działa na ko cu rury, ale prowadzi równie do obni ki kosztów produkcji przez zmniejszenie zu ycia surowców i energii oraz poprawy jako ci wyrobów. Czystsza Produkcja, jako prewencyjna strategia ochrony rodowiska kładzie szczególny nacisk na wyeliminowanie lub minimalizacj u ródła powstawania odpadów stałych, cieków, zanieczyszcze pyłowo - gazowych, oszcz dno materiałów i surowców, paliw i energii, wody oraz innych zasobów naturalnych. System auditów rodowiskowych prowadzonych przez przedsi biorstwa zgodnie z zasadami Czystszej Produkcji rozwin ł si w USA i Europie Zachodniej w drugiej połowie lat osiemdziesi tych, a na pocz tku lat dziewi dziesi tych XX wieku w krajach Europy rodkowej i Wschodniej.

2 Audity prowadzi si w oparciu o procedur opisan w poradniku Agencji Ochrony rodowiska USA z 1988 roku pt. Ocena mo liwo ci minimalizacji odpadów (Waste Minimization Opportunity Assessment Manual) [2]. System zarz dzania rodowiskowego, oparty o procedur minimalizacji odpadów, przedsi biorstwo stosuje w sposób ci gły, koryguj c jego elementy, je eli jest to potrzebne, w zale no ci od zmieniaj cych si uwarunkowa [3]. Procedura minimalizacji odpadów jest faktycznie rodzajem systemu zarz dzania rodowiskowego, obejmuj cym takie elementy jak: uzyskanie poparcia kierownictwa, sformułowanie polityki rodowiskowej, stworzenie systemu organizacyjnego, analiza obowi zuj cych przepisów prawnych oraz oddziaływania organizacji na rodowisko, wybór celów i zada oraz ich realizacja. 2. Sformalizowane systemy zarz dzania rodowiskowego Przegl dy rodowiskowe, audity i inne niesformalizowane systemy zarz dzania rodowiskowego nie zawsze zapewniaj przedsi biorstwu ci gł zgodno z szybko zmieniaj cymi si regulacjami prawnymi. Do uzyskania takiej pewno ci potrzebny jest system zarz dzania rodowiskowego, który integruje cało zarz dzania, który uwzgl dnia wszystkie aspekty podej cia do rodowiska, i który opracowany jest w oparciu o wymagania okre lonej normy. Je li firma wdro yła taki system, mo e podda go procesowi certyfikacji, dokonywanemu przez niezale n organizacj akredytowan w tym zakresie, w celu wykazania, e przyj ty system spełnia wymagania okre lone w normie Podstawowe normy i akty prawne okre laj ce wymagania w zakresie systemu zarz dzania rodowiskowego Norma BS 7750 Norma zarz dzania rodowiskowego BS 7750 została opracowana w 1991 roku przez British Standards Institution. Jej pierwsza wersja została ustanowiona w czerwcu 1992 roku. W kwietniu 1993 roku zako czono realizacj programu pilota owego, po czym norma została zweryfikowana i nowelizowana w styczniu 1994 r. [4]. Norma BS 7750 została wycofana w roku 1997 po ustanowieniu mi dzynarodowej normy ISO 14001, której dała podwaliny. 2

3 Rozporz dzenie EMAS Uwzgl dniaj c zapisy Agendy 21 [5] Unia Europejska, wprowadziła w czerwcu 1993 r. system zarz dzania i auditowania rodowiskowego, tak zwany EMAS (Eco - Managment and Audit Scheme) [6]. Rozporz dzenie ustanawiaj ce system EMAS zacz ło obowi zywa w krajach Unii Europejskiej w roku Był to dobrowolny system zarz dzania dla przedsi biorstw przemysłowych pragn cych aktywnie działa na rzecz poprawy swojego oddziaływania na rodowisko. W roku 2001 dokonano przegl du wy ej wymienionego rozporz dzenia Unii Europejskiej oraz wprowadzono w nim zmiany, mi dzy innymi rozszerzaj ce zakres jego stosowania [7]. Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku spowodowało, e w kraju zacz ło obowi zywa rozporz dzenie unijne - Regulation No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), którego angielsk nazw tłumaczy si obecnie na j zyk polski, jako system ekozarz dzania i audytu (EMAS). Dnia 2 kwietnia 2009 r. Parlament Europejski i Rada przyj ły kolejn wersj rozporz dzenia w sprawie dobrowolnego uczestnictwa organizacji w systemie ekozarz dzania i audytu jest to tzw. EMAS III. Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarz dzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylaj ce rozporz dzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE zostało opublikowane dnia 22 grudnia 2009 r. w Dzienniku Urz dowym UE, seria L 342, tom 52 [8] Norma ISO W roku 1992, po sukcesie norm ISO serii 9000 odnosz cych si do zarz dzania jako ci, organizacja ISO utworzyła Komitet Techniczny TC 207, którego zadaniem było opracowanie mi dzynarodowych norm dotycz cych zarz dzania rodowiskowego. Pierwsze normy ISO serii (ISO 14001, ISO 14004, ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012) zostały ustanowione jesieni 1996 roku. Polskie tłumaczenie normy ISO datowane jest na wrzesie 1998 r. [9]. Norma EN ISO 14001:1996 była w zakresie wymaga systemowych zbli ona do wymaga normy BS Inne normy ISO serii dotycz np. przegl dów rodowiskowych, oceny efektów działalno ci rodowiskowej, zarz dzania cyklem ycia wyrobu oraz etykietowania ekologicznego. Znowelizowan norm ISO wprowadzono 16 listopada 2004 r., a jej polski odpowiednik (PN-EN ISO 14001:2005: Systemy zarz dzania rodowiskowego. Wymagania i 3

4 wytyczne stosowania) został ustanowiony przez Polski Komitet Normalizacyjny z dat 16 maja 2005 r. [10]. 3. System zarz dzania rodowiskowego według normy PN EN ISO 14001: Definicja systemu System zarz dzania rodowiskowego definiowany jest jako cz ogólnego systemu zarz dzania organizacji, wykorzystywana do opracowania i wdro enia jej polityki rodowiskowej i zarz dzania jej aspektami rodowiskowymi Elementy systemu zarz dzania rodowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2005 Główne elementy systemu zarz dzania rodowiskowego obejmuj : - polityk rodowiskow, - planowanie, - wdra anie i funkcjonowanie, - sprawdzanie, - przegl d zarz dzania Zapobieganie zanieczyszczeniom w uj ciu normy PN-EN ISO 14001:2005 Zapobieganie zanieczyszczeniom to: stosowanie procesów, praktyk, technik, materiałów, wyrobów, usług lub energii w celu unikni cia, ograniczenia lub nadzorowania powstawania, emisji lub uwolnie wszelkiego rodzaju zanieczyszcze lub odpadów w celu zmniejszenia negatywnych wpływów na rodowisko. Przedstawiona powy ej definicja zapobiegania zanieczyszczeniom uwzgl dnia podstawowe zasady Czystszej Produkcji. Podsumowanie Sformalizowane systemy zarz dzania rodowiskowego (ISO 14001, EMAS) pomagaj przedsi biorstwom w dostosowywaniu si do rosn cych wymaga przepisów ochrony rodowiska. Dobr podstaw do wdra ania systemu zgodnego z wymaganiami normy ISO jest funkcjonowanie w organizacji niesformalizowanego systemu zarz dzania rodowiskowego, jaki stanowi Czystsza Produkcja. Utrwalenie w zarz dzaniu firm post powania opartego o zasady Czystszej Produkcji znakomicie pomaga w spełnieniu 4

5 wymaga zawartych w normie ISO 14001, a nast pnie spełnieniu dodatkowych wymaga, charakterystycznych dla unijnego rozporz dzenia EMAS. Systemy zarz dzania rodowiskowego, spełniaj ce wymagania normy ISO lub rozporz dzenia EMAS rozpowszechniaj si szybko w przemy le wiatowym, jednak doprowadzenie do certyfikacji lub rejestracji systemu wymaga zaanga owania i wysiłku całej załogi przedsi biorstwa oraz nakładów finansowych. W grudniu 2009 liczba wydanych na wiecie certyfikatów ISO wynosiła około [11]. Udział polskich organizacji w liczbie wydanych na wiecie certyfikatów ISO stanowi około 1%. Mo na przypuszcza, e liczba certyfikowanych organizacji w Polsce i na wiecie b dzie rosła w najbli szych latach w sposób dynamiczny. Literatura 1. Nowosielski R.: Co to jest Czystsza Produkcja? Czystsza Produkcja w Polsce, 1996 Nr 1, Warszawa, Simpress 2. EPA USA Ocena mo liwo ci minimalizacji odpadów (Waste Minimization Opportunity Assessment Manual, Praca zbiorowa: Czystsza Produkcja. Materiały szkoleniowe dla przedsi biorstw. GIG Katowice, BS 7750: British Standard, Specification for Environmental Management Systems, Agenda 21 materiały konferencji ONZ rodowisko i rozwój - Rio de Janeiro, Council Regulation No 1836/93 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community Eco-Management and Audit Scheme, EEC. 7 June 1993, Bruksela 7. Regulation No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme, Bruksela 8. Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarz dzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylaj ce rozporz dzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE 9. PN-EN ISO 14001:1998: Systemy zarz dzania rodowiskowego. Specyfikacja i wytyczne stosowania 5

6 10. PN-EN ISO 14001:2005: Systemy zarz dzania rodowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania 11. The ISO Survey of Certifications 2009 Opracowanie materiału: dr in. Jacek Boba Kontakt: dr in. Jacek Boba Główny Instytut Górnictwa Krajowe Centrum Wdro e Czystszej Produkcji Katowice, Plac Gwarków 1 tel. (32) , fax (32) Niniejszy materiał opracowano w ramach projektu Czystsza Produkcja i zrównowa ony rozwój - dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Materiał rozprowadzany jest bezpłatnie podczas seminariów promuj cych Czystsz Produkcj i zarz dzanie rodowiskowe. 6

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji EMAS - system zarządzania ochroną środowiska w Unii Europejskiej Wprowadzenie W następstwie

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Aneta Wysoki ska-senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Proces wdra ania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 14001 W WYBRANYCH ORGANIZACJACH

EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 14001 W WYBRANYCH ORGANIZACJACH PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 1/2007 Jacek Boba, Aleksandra Saratowicz EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Maciej Urbaniak WYMAGANIA JAKO CIOWE WOBEC DOSTAWCÓW NA RYNKU B2B

Maciej Urbaniak WYMAGANIA JAKO CIOWE WOBEC DOSTAWCÓW NA RYNKU B2B A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 WYMAGANIA JAKO CIOWE WOBEC DOSTAWCÓW NA RYNKU B2B 1. WYMAGANIA JAKO CIOWE STAWIANE DOSTAWCOM PRZEZ FIRMY Budowanie relacji

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 EMAS - system zarządzania ekologicznego Rozporządzenie Rady EWG nr 1836/93, umożliwiające dobrowolny udział (uczestnictwo) przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY OBSZAR P ATNO CI W EURO (SEPA) SAMOREGULACJA CZY ODGÓRNA INTERWENCJA PRAWNA?

JEDNOLITY OBSZAR P ATNO CI W EURO (SEPA) SAMOREGULACJA CZY ODGÓRNA INTERWENCJA PRAWNA? Artur Borcuch * JEDNOLITY OBSZAR P ATNO CI W EURO (SEPA) SAMOREGULACJA CZY ODGÓRNA INTERWENCJA PRAWNA? WST P Jednolity Obszar P atno ci w Euro (SEPA) to wa ny projekt, który w szczególny sposób umacnia

Bardziej szczegółowo