SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu"

Transkrypt

1 Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów: POŁOŻNICTWO Specjalności: -- Poziom studiów: Rodzaj studiów: I (licencjackie) X stacjonarne X Rok studiów: I II X III IV V VI Typ modułu/ przedmiotu: Rodzaj modułu/ przedmiotu: Język wykładowy: Forma kształcenia Wykład Seminarium Ćwiczenia Samokształcenie Laboratorium E-learning obowiązkowy X polski X Semestr studiów: Godziny Klinika: 10 Pielęgniarstwo: 10 Klinika: 10 Pielęgniarstwo: --- Klinika: 15 Pielęgniarstwo 15 Zajęcia praktyczne Pielęgniarstwo 40 Praktyki zawodowe Pielęgniarstwo 40 inne X 4 X Klinika 1 Pielęgniarstwo RAZEM Cele kształcenia: Celem modułu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego na podstawie, której nabędzie on umiejętności poprawnego posługiwania się nią w realizacji świadczeń pielęgnacyjnych oraz, która pozwoli na wykształcenie właściwej postawy wobec osób chorych psychicznie. Efekty kształcenia wyodrębniają : wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, które student powinien uzyskać w toku kształcenia Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć. Metody weryfikacji Numer osiągnięcia Forma zajęć efektu Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: zamierzonych dydaktycznych* kształcenia wpisz symbol efektów kształceni: WIEDZA D.W78. Omawia regulacje ustawowe (prawne) oraz zasady przyjęć pacjentów z zaburzeniami psychicznymi SSQ 1

2 D.W79. D.W80. D.W81. D.W82. D.W83. Charakteryzuje obraz kliniczny, metody diagnostyczne, terapeutyczne oraz pielęgnowanie pacjentów w depresji, z zaburzeniami lękowymi, psychozami, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz zaburzeniami odżywiania Opisuje zasady postępowania psychiatrycznego w sytuacji poronienia, urodzenia dziecka martwego, niepełnosprawnego, nieuleczalnie chorego Charakteryzuje zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych oraz omawia zaburzenia psychiczne w okresie klimakterium i senium Opisuje psychologiczne konsekwencje porodu dla matki nieletniej i samotnej oraz formy i rodzaje wsparcia Klasyfikuje i omawia objawy psychoz okołoporodowych UMIEJĘTNOŚCI Rozpoznaje i interpretuje zachowania osoby chorej pod kątem D.U54. objawów psychopatologicznych Rozpoznaje problemy chorego psychicznie (wynikające z obrazu psychopatologicznego, zastosowanej farmakoterapii), D.U55. określa cel działania i adekwatnie do tego planuje interwencje terapeutyczne Przeprowadza działania promocyjne i profilaktyczne w stosunku D.U56. do osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi Rozpoznaje problemy rodziny osoby przewlekle chorej D.57. psychicznej i udziela jej potrzebnej pomocy KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz D.K1. okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych D.K2. Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu realizacja zleconego zadania Esej refleksyjny Test/Referat OSCE OSCE Esej Test zlec. do realizacji Projekt Esej,, ĆW, ĆW D.K3. D.K4. Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece na ciężarną, rodząca, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie Wykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych D.K5. Przestrzega praw pacjenta D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe D.K7. Zachowuje tajemnicę zawodową D.K8. Współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej Samoocena D.K9. Przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami. * W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; L- laboratorium; EL- e-learning; - zajęcia praktyczne; - praktyka zawodowa; 2

3 PRZYKŁADY METOD WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy: Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy) Egzamin pisemny student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi) Egzamin z otwartą książką Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności: Egzamin praktyczny Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/ Mini-CEX (mini clinical examination) Realizacja zleconego zadania Projekt, prezentacja Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw: Esej refleksyjny Przedłużona przez / nauczyciela prowadzącego Ocena 360 (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników) Samoocena ( w tym portfolio) Proszę oznaczyć krzyżykami w skali 1-3 jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: przekaz wiedzy, umiejętności czy kształtowanie postaw np.: Wiedza Umiejętności + + Postawy + Nakład pracy studenta (bilans punktów ) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.) Obciążenie studenta (h) 1. Godziny kontaktowe 105 godzin : 4 2. Czas pracy własnej studenta 30 godzin : 1 Sumaryczne obciążenie pracy studenta Punkty za moduł/przedmiotu Uwagi: - 2, - 1, samokształcenie 1 -, wykłady godzin 5 TREŚĆ ZAJĘĆ: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia) Tematy i treść wykładów - część kliniczna 1.Etapy rozwoju psychicznego człowieka. Psychologiczna charakterystyka poszczególnych etapów życia. Osobowość przedchorobowa i jej wpływ na przebieg zaburzeń psychicznych. 2.Podział zaburzeń psychicznych. Charakterystyka zaburzeń nerwicowych, sposoby oddziaływań terapeutycznych. 3.Zaburzenia psychotyczne, charakterystyka schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych. 4.Zaburzenia afektywne, charakterystyka zaburzeń depresyjnych, dystymii, choroby afektywnej dwubiegunowej. 5.Charakterystyka uzależnienia od alkoholu, fazy rozwoju choroby alkoholowej. Zaburzenia świadomości, rodzaje i charakterystyka. Psychiatria środowiskowa, założenia i cele. Tematy ćwiczeń 5 godzin, część kliniczna 3

4 Badania pacjentów: określenie typu osobowości, objawy psychopatologiczne, diagnoza, leczenie. Tematy i treść wykładów - część praktyczna 1.Organizacja opieki psychiatrycznej w świetle przepisów prawnych. 2.Podstawy etyki zawodowej położnej w opiece nad pacjentem chorym psychicznie. 3.Sprawowanie opieki nad pacjentem hospitalizowanym w oddziale psychiatrycznym, udział położnej w diagnozowaniu i leczeniu, założenia procesu pielęgnowania. 4. Zasady poprawnej komunikacji w pracy położnej, rola zespołu terapeutycznego w kompleksowym leczeniu pacjenta chorego psychicznie. 5. Problemy pielęgnacyjne w opiece nad osobami chorymi psychicznie. 6. Postępowanie w stanach nagłych, dokumentacja pacjenta unieruchomionego mechanicznie. 7. Psychiatria środowiskowa. 8. Rehabilitacja chorych psychicznie, psychoedukacja pacjenta i rodziny, profilaktyka. Tematyka zajęć praktycznych - 40 godzin. 1.Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych u pacjenta chorego psychicznie w oparciu o objawy psychopatologiczne, wywiad, własna, analiza dokumentacji, informacje uzyskane od innych osób/ członek rodziny, zespół terapeutyczny, diagnoza i planowanie opieki. 2.Planowanie opieki na podstawie rozpoznanych problemów wobec pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii. 3.Planowanie opieki wobec pacjenta z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej. 4.Planowanie opieki na podstawie rozpoznanych problemów pacjentki z rozpoznaniem anoreksji. 5.Planowanie opieki pacjenta uzależnionego od substancji psychoaktywnych. 6.Planowanie opieki wobec pacjenta z rozpoznaniem nerwicy. 7.Proces leczenia, zespół terapeutyczny, społeczność terapeutyczna. Współpraca z rodziną chorego, grupy wsparcia, działania profilaktyczne. Tematyka praktyk zawodowych - 40 godz. 1.Doskonalenie umiejętności łączenia posiadanej wiedzy z praktycznymi czynnościami opiekuńczymi. 2.Ustalanie diagnozy, planowanie opieki, podejmowanie działań opiekuńczych wobec pacjenta. 3.Bezpieczeństwo chorego hospitalizowanego w oddziale, obowiązujące procedury. 4. Organizacja pracy własnej a dobro objętych opieką pielęgniarską pacjentów. 5.Zapobieganie zachowaniom agresywnym wśród pacjentów. 6.Współpraca w zespole terapeutycznym. 7.Udział położnej w przygotowaniu fizycznym i psychicznym pacjenta do zabiegu elektrycznego, czynny udział w czynnościach pielęgnacyjnych wykonywanych u pacjenta. 8.Objawy nasycenia lekowego, rozpoznawanie, znajomość ich korygowania. 9.Harmonogram pracy oddziału, wizyty gabinetowe, lekarskie, społeczność terapeutyczna. 10.Terapia zajęciowa : prowadzenie zajęć, organizowanie czasu wolnego, uczestniczenie w spacerach, prowadzenie pogadanek dla pacjentów, udzielanie wsparcia. Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne: 4

5 Literatura podstawowa: 1. Bilikiewicz A. Psychiatria. Wyd. Med. Urban &Partner, Wrocław Tomb D.A. Psychiatria. (red:) Sławomir Sidorowicz, Wyd. Med. Urban &Partner, Wrocław Wilczek- Rużyczka E. Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wydawnictwo Czelej, Lublin Czabała J. Czynniki leczące w psychoterapii. PWN, Warszawa Scully J.H (red) Janusz Robakowski. Psychiatria. Wyd. Med. Urban &Partner, Wrocław Literatura uzupełniająca: Lp. Autor i tytuł 1 Aleksandrowicz J. Psychoterapia medyczna. WL, Warszawa Berne E. Dzień dobry i co dalej? Dom Wydawniczy Rebis, Poznań Czabała J. Zdrowie psychiczne. Zagrożenia i promocja. IPN, Warszawa Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zachowania w ICD-10. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne ) multimedialny rzutnik, video, broszury, foldery, krzyżówki, łamigłówki, studium przypadku-bezpośredni kontakt z pacjentem. Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: uczestnictwo na wykładach, ćwiczeniach, odbycie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych zgodnie z systememm kształcenia, aktywność na zajęciach, zaliczenie na ocenę części klinicznej oraz praktycznej z przedmiotu psychiatria i i pielęgniarstwo psychiatryczne (zaliczenie ustne lub pisemne-zaliczenie testu). Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./ )..... Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia..... Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia Podpis Dziekana..... Data sporządzenia sylabusa. 5

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Dietetyka Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PSYCHIATRIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w psychiatrii Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Projekt: OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIENIE KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DLA ZAWODU FIZJOTERAPEUTA 223903 Nazwa zawodu Numer z klasyfikacji Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo