SYLABUS na rok 2013/ 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS na rok 2013/ 2014"

Transkrypt

1 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo Studia I stopnia Stacjonarne (5) Rodzaj przedmiotu - Nauki w zakresie opieki specjalistycznej Kierunkowy (6) Rok i semestr studiów III rok, VI semestr (7) Imię i nazwisko dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz koordynatora przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz mgr Łucja Szmyd mgr Ewelina Kozak-Frankowska mgr Anna Fąfara (9)Cele zajęć z przedmiotu Celem zajęć jest: 1. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: - zdrowia psychicznego i jego zaburzeń; - klasyfikacji zaburzeń zdrowia psychicznego; - przyczyn, objawów wybranych zaburzeń zdrowia psychicznego. 2. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do: - wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej 3. Kształtowanie postawy studenta do: - aktywnego pogłębiania wiedzy z psychiatrii. (10) Wymagania wstępne Student posiada wiedzę w zakresie: - podstaw psychologii Wiedza student: D_W78 omawia regulacje prawne oraz zasady przyjęć do szpitala (11) Efekty kształcenia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi; D_W79 charakteryzuje obraz kliniczny, metody diagnostyczne, terapeutyczne oraz pielęgnowanie pacjentów w depresji, z zaburzeniami łękowymi, psychozami, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz zaburzeniami odżywiania; D_W80 opisuje zasady postępowania psychoterapeutycznego w sytuacji poronienia, urodzenia dziecka martwego, niepełnosprawnego lub nieuleczalnie chorego; D_W81 charakteryzuje zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych oraz omawia zaburzenia psychiczne w okresie klimakterium i senium; D_W82 opisuje psychologiczne konsekwencje porodu matki młodocianej i samotnej oraz wskazuje rodzaje i formy wsparcia; D_W83 klasyfikuje i omawia objawy psychoz okołoporodowych; 1

2 Umiejętności Student: D_U54 rozpoznaje i interpretuje zachowania chorego pod kątem objawów psychopatologicznych; D_U55 rozpoznaje problemy chorego psychicznie (wynikające z obrazu psychopatologicznego lub zastosowanej farmakoterapii), określa ceł działania i adekwatnie do tego planuje interwencje terapeutyczne; D_U56 przeprowadza działania promocyjne i profilaktyczne w stosunku do osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi; D_U57 rozpoznaje problemy rodziny osoby przewlekle chorej psychicznie i udziela jej potrzebnej pomocy Kompetencje społeczne student: D_K1 szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych; D_K2 systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu; D_K3 przestrzega wartości i powinności moralnych w opiece nad ciężarną, rodząca, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie; D_K4 wykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych; D_K5 przestrzega praw pacjenta; D_K6 rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe; D_K7 zachowuje tajemnicę zawodową; D_K8 spółdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej; D_K9 przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami. (12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Wykłady - 30 godz. (III rok, VI sem.) Samokształcenie 30 godz. (III rok, VI sem.) Zajęcia praktyczne 40 godz. III rok, VI sem.) Praktyka zawodowa 40 godz. (III rok, VI sem.) (13) Treści programowe Lp. Treści merytoryczne wykładów Czas (godz.) 1. Ustawodawstwo dotyczące ochrony zdrowia psychicznego Zaburzenia psychiczne związane ze sferą prokreacji Zaburzenia i choroby psychiczne w okresie ciąży Depresje poporodowe Psychozy poporodowe Zespoły lękowe Zaburzenia psychiczne w okresie klimakterium i senium. 4 Razem 30 2

3 Treści merytoryczne zajęć praktycznych. 1. Organizacja opieki nad człowiekiem z zaburzeniami psychicznymi Procedura przyjęcia pacjenta do oddziału psychiatrycznego Komunikowanie się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi Zasady gromadzenia danych o pacjencie z zaburzeniami 4 psychicznymi. 5. Rola i zadania zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z 6 zaburzeniami psychicznymi. 6. Psychoterapia w psychiatrii Udział położnej i w terapii pacjentów z chorobami psychicznymi Opieka nad pacjentką z depresją i psychozą poporodową 5 9. Pomoc kobiecie po porodzie martwego płodu, urodzeniu dziecka z 5 wadą Razem 40 Treści merytoryczne praktyk zawodowcy. 1. Pielęgnowanie pacjentów z zespołami omamowo-urojeniowymi Pielęgnowanie pacjentów z depresją Pielęgnowanie pacjenta w stanie lęku Pielęgnowanie pacjenta z psychozą schizofreniczną Pielęgnowanie pacjenta z zespołem nerwicowym Pielęgnowanie pacjenta z zespołem psychoorganicznym Pielęgnowanie pacjenta z uzależnieniem alkoholowym Zaburzenia emocjonalne związane z zespołem napięcia 4 przedmiesiączkowego, klimakterium, stanach po usunięciu narządu rodnego 9. Anoreksja, bulimia, zadania położnej w zapobieganiu i wczesnym 4 wykrywaniu tych zaburzeń. 10. Opieka nad ciężarną z zaburzeniami o podłożu psychicznym Opieka nad położnicą z zaburzeniami o podłożu psychicznym Rola psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych 4 Razem 40 (14) Metody dydaktyczne Wykład: wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, metody aktywizujące Samokształcenie: praca indywidualna, praca w grupach Zajęcia praktyczne: praca zespołowa, pokaz, instruktaż, studium przypadku Praktyki zawodowe: praca zespołowa, pokaz, instruktaż, studium przypadku (15) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Wykład: student generuje/rozpoznaje odpowiedź: test jednokrotnego wyboru, test wielokrotnej odpowiedzi, test 3

4 uzupełniania odpowiedzi Samokształcenie: realizacja zleconego zadania Zajęcia praktyczne/ Praktyki zawodowe: studenci oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, realizacji opieki nad pacjentem oraz współpracy z zespołem terapeutycznym oddziału. Dodatkowe kryterium oceny stanowią terminowość wykonywania zadań oraz dostosowanie się do wymagań (procedur) dotyczących sposobu ich wykonania. Numer efektu kształcenia Forma zajęć dydaktycznych - odniesienie do treści kształcenia Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia Metody i narzędzia dydaktyczne D_W78 W 1 ZP 1, 2, 4 Wykład, ZP D_W79 W 2-7 Wykład, ZP 6-9 D_W80 W 4-5 Wykład, ZP 8-9 PZ 11 D_W81 W 6, 7 Wykład, ZP 3-5 PZ 3, 8 D_W82 W 2 Wykład, PZ PZ D_W83 W 5 Wykład, ZP 8 PZ 11 D_U54 W 2-7 Wykład, ZP, ZP 2,5 D_U55 ZP 2, 5-9 D_U56 ZP 5, 7 ZP, D_U57 ZP 1 ZP, D_K01 D_K02 W 1-7 Wykład, D_K03 D_K04 D_K05 D_K06 4

5 D_K07 D_K08 D_K09 (16) Metody i kryteria oceny Wykłady, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe: 1. pełne uczestnictwo i aktywność 2. zaliczenia pisemne cząstkowe (kolokwium składa się z 20 pytań obejmujących obszary A,B,C,D z całości materiału, odbywa się po zakończeniu danego działu tematycznego) Zakres ocen: 2,0 5,0 1. zaliczenie testowe oraz pytania otwarte: A: Pytania z zakresu wiadomości do zapamiętania; B: Pytania z zakresu wiadomości do rozumienia; C: Rozwiązywanie zadania pisemnego typowego; D: Rozwiązywanie zadania pisemnego nietypowego; - za niewystarczające rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B = ocena 2,0 - za rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B możliwość uzyskania max. oceny 3,0 - za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C możliwość uzyskania max. oceny 4,0 - za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C + D możliwość uzyskania oceny 5,0 Ocena wiedzy: Kolokwium pisemne i/lub ustne 5.0 wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 90%-100% 4.5 wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 80%-89% 4.0 wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 70%-79% 3.5 wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 60%-69% 3.0 wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 50%-59% 2.0 wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia poniżej 50% Ocena umiejętności 5.0 student aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest dobrze przygotowany, potrafi umiejętnie sprawować całościową opiekę nad pacjentem w przebiegu schorzeń psychiatrycznych 4.5 student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z niewielką 5

6 pomocą prowadzącego, w dobrym stopniu potrafi sprawować całościową opiekę nad pacjentem w przebiegu schorzeń psychiatrycznych 4.0 student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z większą pomocą prowadzącego, jest poprawiany, w dobrym potrafi sprawować całościową opiekę nad pacjentem w przebiegu schorzeń psychiatrycznych 3.5 student uczestniczy w zajęciach, jego zakres przygotowania nie pozwala na poprawne sprawowanie opieki nad pacjentem w przebiegu schorzeń psychiatrycznych 3.0 student uczestniczy w zajęciach, wykształcił umiejętności sprawowania opieki nad pacjentem w przebiegu schorzeń psychiatrycznych poziomie dostatecznym 2.0 student biernie uczestniczy w zajęciach, wypowiedzi są niepoprawne merytorycznie, nie potrafi sprawować opieki nad pacjentem w przebiegu schorzeń psychiatrycznych Ocena kompetencji społecznych - przedłużona obserwacja przez opiekuna zawodowego, opiekuna dydaktycznego (nauczyciela akademickiego), personel oddziału - ocena innych studentek z grupy - samoocena. Kryteria stanowią punkt odniesienia względem których opracowywane są normy opanowania czynności: organizacja pracy, jakość wykonywanych zabiegów, profesjonalna/etyczna praktyka, estetyka, komunikowanie, rozwój osobowy. Warunki zaliczenia: - obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność z następujących powodów: zawarcie związku małżeńskiego, pogrzeb w najbliższej rodzinie, honorowe krwiodawstwo) - kultura osobista, staranne umundurowanie - punktualność - zaliczenie umiejętności wg Dzienniczka Kształcenia Praktycznego obowiązującego na Kierunku Położnictwo - prowadzenie indywidualnej dokumentacji proces pielęgnowania pacjenta - zaliczenie tematów seminariów - przestrzeganie regulaminu praktyki zawodowej. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej praktyka zawodowa musi być zrealizowana w innym terminie ustalonym z koordynatorem przedmiotu lub zajęć praktycznych. (17) Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz Aktywność Liczba godzin/ nakład pracy studenta wykład 30 godz. 6

7 punktach ECTS udział w konsultacjach 2 godz. samokształcenie 30 godz. zajęcia praktyczne 40 godz. praktyki zawodowe 40 godz. przygotowanie do egzaminu --- udział w egzaminie --- SUMA GODZIN 142 LICZBA PUNKTÓW 4 ECTS (18) Język wykładowy Język polski (19) Praktyki zawodowe w 40 godz. ramach przedmiotu (20) Literatura Literatura podstawowa: 1. Bilikiewicz A.: Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny.wyd. 3.Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa Popielarska A.: Psychiatria wieku rozwojowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Wilczek-Rużyczki E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. "Czelej", Lublin Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki Literatura uzupełniająca: 1. Duda J.: Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wyd. 2, stan prawny na 4 maja 2009 roku. "LexisNexis", Warszawa Klimasiński K.: Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej.wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Levi M.I.: Zarys psychiatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Mayer R.G.: Praktyczna psychologia zaburzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk red. nauk. Marek Jarema, Jolanta Rabe-Jabłońska; aut. Andrzej Czernikiewicz [et al.]. Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PSYCHIATRIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Dietetyka Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w psychiatrii Warszawa

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo