Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela"

Transkrypt

1 SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny poziom, profil 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr Rok III, sem. V;VI Rok I, sem. II ABD Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin Wykład 45(20+25) Wykład A-10 C;D-20 6 Typ modułu 7 Punkty ECTS (1 pkt = 25-30g) 8 Pracochłonność studia stacjonarne Ćwiczenia / seminarium Ćwiczenia / seminarium Zajęcia praktyczne 80 Zajęcia praktyczne 10 Praktyka zawodowa 40 Praktyka zawodowa A- 35: C-70 D- 50 Obowiązkowy Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Wykłady Ćwiczenia/ Seminaria/ Zajęcia praktyczne Konsultacje obowiązkowe / ZP Praca własna studenta Projekty/ opracowania Nauka własna/ Suma 195 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta 9 Pracochłonność studia niestacjonarne Wykłady Ćwiczenia/ Seminaria/ Zajęcia praktyczne Konsultacje obowiązkowe/ ZP A-35; C-70 D-50 Suma A-55; C-120; D Prowadzący Dr n. med. Wioletta Ławska zajęcia 11 Egzaminator/ Dr n. med. Wioletta Ławska Zaliczający 12 Wymagania (kompetencje) wstępne Projekty/ opracowania Nauka własna Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu podstaw pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, psychologii, farmakologii 13 Cel przedmiotu Student po zrealizowaniu treści programowych pozna zagrożenia zdrowia psychicznego, będzie promował zdrowie psychiczne, a także w oparciu o rozpoznane problemy, ustali cele i zaplanuje opiekę nad pacjentem psychiatrycznym. Wykaże postawę akceptacji, empatii oraz odpowiedzialności za sprawowaną opiekę nad chorym psychicznie. 14 Efekty Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne) W wyniku student: w dziedzinie wiedzy: Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia. Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie psychiatrycznym. Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układ i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania. Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu 20 Odniesienie do efektów kierunkowych Symbol efektu D.W.2 D.W.5 D.W.8 D.W.9 Inne Inne

2 15 Forma i warunki potwierdzenia efektu zdrowia. Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej psychiatrycznej. Zna etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych. Zna zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego. w dziedzinie umiejętności: Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki zdrowia. Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień. Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego. Pobiera materiał do badań diagnostycznych. Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym. Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską. Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego. Prowadzi rozmowę terapeutyczna. Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego. Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgnacyjnych i raportów. Przewiduje skutki postępowania pacjenta z określonymi zaburzeniami psychicznymi. Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych. Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza. w dziedzinie kompetencji społecznych: Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. Przestrzega praw pacjenta. Przestrzega tajemnicy zawodowej. Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. Efekt Sposób potwierdzenia (weryfikacji) osiągany przez moduł/przedmiot Symbol wiedza efektu D.W2 D.W5 D.W8 D.W9 D.W14 D.W27 D.W28 sprawdzian pisemny lub ustny, testy wyboru lub odpowiedzi ustne D.W.14 D.W.27 D.W.28 D.U.1 D.U.3 D.U.4 D.U.9 D.U.12 D.U.13 D.U.20 D.U.22 D.U.26 D.U.28 D.U.31 D.U.32 D.U.33 D.K.1 D.K.2 D.K.5 D.K.7 D.K.8

3 16 Stosowane metody dydaktyczne 17 Forma i warunki zaliczenia modułu, zasady dopuszczenia do egzaminu oraz zaliczenia poszczególnych zajęć umiejętności Kompetencja społeczne D.U1 D.U3 D.U4 D.U9 D.U12 D.U13 D.U20 D.U22 D.U26 D.U28 D.U31 D.U32 D.U33 D.K1 D.K2 D.K5 D.K7 D.K8 dokumentacja procesu pielęgnowania, raport, sprawdzian praktyczny, obserwacja postawy studenta na zajęciach, zaangażowanie w pracę, ocena koleżeńska, samoocena studenta, opinie pielęgniarek. Wykład (wykład informacyjny, konwersatoryjny), praca z podręcznikiem, referat, praca zbiorowa, uczenie innych, dyskusja dydaktyczna, metody sytuacyjne, pacjent symulowany, ćwiczenia praktyczne, pokaz, instruktaż, zajęcia praktyczne, projekcje filmu, przeźroczy. Zasady dopuszczenia do egzaminu: 1. zaliczenie godzin bez udziału nauczyciela (praca własna studenta): (np. opracowanie tematu w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej) lub streszczenia artykułu o tematyce psychiatrycznej, 2. uzyskanie zaliczenia z zajęć praktycznych. Zaliczenie zajęć praktycznych 1. obowiązkowa obecność 100% na zajęciach, 2. przestrzeganie regulaminu zajęć praktycznych, 3. zaliczenie procesu pielęgnowania (i/lub raportu), 4. zaliczenie tematów, 5. zaliczenie efektów - wg dziennika \. Forma egzaminu pisemny test obejmujący treści wykładów i zajęć praktycznych. Na ocenę końcową składa się: 80% oceny z testu końcowego (60% prawidłowych odpowiedzi-ocena dostateczna) 20% oceny z zajęć praktycznych 18 Treści merytoryczne przedmiotu Student może być zwolniony z egzaminu końcowego i uzyskuje ocenę bardzo dobrą (o zwolnieniu decyduje koordynator przedmiotu) jeżeli: uczestniczył w wykładach w 100% wykazał się szczególną aktywnością na zajęciach praktycznych uzyskał ocenę z zajęć praktycznych bardzo dobrą. Tematyka wykładów klinika: 1. Diagnoza w psychiatrii i pielęgniarstwie psychiatrycznym. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych. Nawiązanie kontaktu z chorym. Badanie psychiatryczne. 2. Psychopatologia ogólna - znaczenie podstawowych objawów psychopatologicznych. 3. Organizacja opieki psychiatrycznej - formy opieki. 4. Metody leczenia w psychiatrii (biologiczne, psychoterapia, rehabilitacja). 5. Wybrane zaburzenia psychiczne z uwzględnieniem etiologii, obrazu klinicznego, leczenia, rokowania schizofrenia, choroby afektywne. 6. Zagadnienia etyczno prawne w psychiatrii. Postawy społeczne wobec chorych psychicznie. Postrzeganie własnej choroby przez chorych psychicznie. 7. Doraźna pomoc psychiatryczna.

4 Tematyka wykładów pielęgniarstwo: 1. Udział pielęgniarki w procesie diagnostyczno terapeutycznym. Profesjonalne podejście do osoby z zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem poszanowania praw pacjenta w myśl Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. 2. Udział pielęgniarki w leczeniu w psychiatrii (biologicznym, psychoterapii, rehabilitacji). 3. Specyfika pracy pielęgniarki psychiatrycznej. Osobowość zawodowa pielęgniarki psychiatrycznej. 4. Proces pielęgnowania w psychiatrii. 5. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych jednostkach chorobowych schizofrenia, zaburzenia nastroju. 6. Postępowanie pielęgniarki w pracy z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 7. Wybrane zagadnienia z psychiatrii wieku rozwojowego rola pielęgniarki w opiece. 8. Praca pielęgniarki w różnych formach pomocy pacjentowi choremu psychicznie. Tematyka zajęć praktycznych: 1. Zagadnienia etyczne i prawne w opiece psychiatrycznej. Podstawowe objawy psychopatologiczne, ocena stanu psychicznego pacjenta. 2. Przyjęcie chorego do szpitala i/lub oddziału psychiatrycznego standard. Badania psychiatryczne i diagnostyczne badania pomocnicze udział pielęgniarki. 3. Komunikowanie się z chorym psychicznie i jego rodziną. Gromadzenie informacji o pacjencie. Wdrożenie dokumentacji procesu pielęgnowania. 4. Udział pielęgniarki w leczeniu chorych psychicznie. Farmakoterapia, rozpoznawanie skutków ubocznych po stosowaniu leków psychotropowych, planowanie postępowania. Elektrowstrząsy postępowanie pielęgniarki. 5. Udział pielęgniarki w psychoterapii i rehabilitacji chorych psychicznie. Psychoedukacja pacjenta i jego rodziny. 6. Postępowanie w wybranych jednostkach chorobowych schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja. 7. Postępowanie z pacjentem uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. 8. Postępowanie z pacjentem z myślami i po próbie samobójczej. 9. Postępowanie z pacjentem agresywnym postępowanie zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 10. Przygotowanie pacjenta do wypisu z oddziału/szpitala psychiatrycznego. Zadania do samodzielnej pracy studenta: Student ma możliwość wyboru tematyki podanej przez nauczyciela, bądź zaproponowanie własnej, zgodnie z zainteresowaniami studenta. Student może pogłębić wiedzę m.in. na temat: 1. Zaburzenia psychiczne w aspekcie psychologicznym. 2. Potęgowanie zdrowia psychicznego. 3. Udział pielęgniarki w rehabilitacji psychicznie chorych. 4. Zaburzenia psychiczne a samobójstwa. Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu i zapobieganiu zagrożenia. 5. Pielęgnowanie pacjenta w wybranej jednostce chorobowej z uwzględnieniem problemów, sposobów leczenia, rehabilitacji. 6. Własne zainteresowania, propozycje i przemyślenia związane z przedmiotem psychiatrii. Tematyka praktyki zawodowej: 1. Poznanie specyfiki pracy w oddziale psychiatrycznym. Zapoznanie studentów z autentycznymi problemami chorych. Poznanie środowiska, w którym przebywają chorzy psychicznie. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w oddziale psychiatrycznym.

5 19 Wykaz literatury podstawowej 20 Wykaz literatury uzupełniającej (pomocniczej) 21 Wymiar, zasady i forma odbywania praktyki zawodowej 2. Nawiązanie i utrzymanie kontaktu psychoterapeutycznego z pacjentem chorym psychicznie. 3. Wdrożenie dokumentacji procesu pielęgnowania. Gromadzenie danych o pacjencie i jego rodzinie potrzebnych do procesu pielęgnowania. Rozpoznanie problemów chorych psychicznie. 4. Planowanie i sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad osobą chora psychicznie i jego rodziną. Prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania. 5. Próba oceny trafności rozpoznanych problemów, celów i sposobów działania terapeutycznego w stosunku do pacjenta psychicznie chorego. 1. Górna K, Jaracz K, Rybakowski J.Pielęgniarstwo psychiatryczne. PZWL, Warszawa, Heitzman J.(red.nauk.): Psychiatria PZWL, Warszawa Krupka-Matuszczyk I, Matuszczyk M. Psychiatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. ŚUM, Katowice Wilczek Rużyczka E. Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Czelej, Lublin, Kimak K.: Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego. Wyd. Czelej, Lublin Sidorowicz S.D. (p.red.): Psychiatria Urban&Partner Wrocław Ugniewska C.: Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. PZWL, Warszawa Studia stacjonarne: 40 godz;1.tydzień ; III rok ; VI semestr; semestralna Studia niestacjonarne pomostowe II semestr Miejsce odbywania praktyki : Oddział psychiatryczny Cel praktyki : Sprawowanie opieki nad chorym psychicznie w warunkach szpitalnych. Warunki zaliczenia praktyki zawodowej: obowiązkowa 100% obecność na zajęciach przestrzeganie regulaminu praktyk zawodowych zaliczenie procesu pielęgnowania zaliczenie tematów zaliczenie efektów wg dziennika Sposoby weryfikacji efektów : Sprawdzian praktyczny, sprawozdanie pisemne, sprawdzian ustny, prowadzonej dokumentacji, samoocena studenta ocena Zaliczenie na ocenę: średnia arytmetyczna ocen (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) przez opiekuna dydaktycznego praktyk w porozumieniu z opiekunem praktyk/ pielęgniarką z ramienia zakładu pracy.

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii (Dz. U....r.) Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia o niektórych zawodach medycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo