prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)"

Transkrypt

1 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) Opieka specjalistyczna Pierwszy stopień pomostowe 7. Semestr wg planu 8. Rok studiów 9. Forma zajęć i liczba godzin: wg planu Ścieżka A: wykład 10 godzin, zajęcia praktyczne 5 godzin ( semestr II) Ścieżka C: wykład 10 godzin ( semestr II), zajęcia praktyczne 5 godzin ( semestr III), Ścieżka D: wykład 10 godzin, zajęcia praktyczne 5 godzin ( semestr II), 10. Ogólna liczba godzin ścieżka A: 15 godzin, ścieżka C: 15 godzin, ścieżka D: 15 godzin, 11.Język wykładowy 12. Wymagania wstępne i dodatkowe 13. Typ modułu polski Dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie pielęgniarki obowiązkowy

2 kształcenia 14.Efekty kształcenia dla modułu: Szczegółowe efekty kształcenia osiągane przez moduł. Wiedza Szczegółowe efekty kształcenia Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym, geriatrycznym, chirurgicznym, pediatrycznym, neurologicznym, psychiatrycznym, Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układ i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej (geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej, Różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona, i depresji Zna metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności Zna etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych Symbol Efektu kształcenia D.W5. D.W6. D.W8 D.W9 D.W10 D. W11 D.W12 D.W14 D.W15 D.W26 D.W27

3 Umiejętności Zna zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego Zna możliwości stosowania psychoterapii u chorych z zaburzeniami układu nerwowego Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki zdrowia; Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień; Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego; Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczopielęgnacyjnego Prowadzi rozmowę terapeutyczną D. W28 D.W29 D.U1 D.U3 D.U4 D.U13 D.U20 D.U22 Kompetencje społeczne Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgnacyjnych i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki Przewiduje skutki postępowania pacjenta z określonymi zaburzeniami psychicznymi Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych; Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece przestrzega praw pacjenta rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe przestrzega tajemnicy zawodowej D.U26 D.U28 D.U31 D.U32 D.U33 D.K1 D.K5 D.K6 D.K7

4 współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami D.K8 D.K Stosowane metody dydaktyczne Wykład: wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna Zajęcia praktyczne: studium przypadku, dyskusja dydaktyczna 16. Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia SYMBOL Formy sprawdzenia osiągnięcia efektu Efektu Kształcenia D.W 5, 14, 15, 27, 28, 29, 6,7,8,9,10,11,12,26 DU1,3,4,13,20,22,2 628,31,32,33, 5,6,7,8,10 DK1, 5,6,7,8, Forma i warunki zaliczenia modułu, zasady dopuszczenia do egzaminu oraz zaliczenia poszczególnych zajęć, jeśli takie wchodzą w zakres danego modułu 18. Treści merytoryczne modułu Test sprawdzający jednokrotnego wyboru opisy przypadków klinicznych ustalenie i prezentacja procesu pielęgnowania pisemne przygotowanie procesu pielęgnowania sprawdzanie wypełnianej przez studentów dokumentacji pacjenta obserwacja nauczyciela Warunkiem zaliczenia modułu jest: zaliczenie min. 50% testu jednokrotnego wyboru. Zasady zaliczenia zajęć praktycznych: - obowiązkowa obecność -100% zajęć - udokumentowany proces pielęgnowania Psychiatria: 1.Psychopatologia i badanie psychiatryczne.2 godz. 2. Etiologia i epidemiologia zaburzeń psychicznych.2 godz. 3.Obraz kliniczny zaburzeń psychicznych:10 godz. - schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne -choroby afektywne -organiczne zaburzenia psychiczne - zaburzenia nerwicowe 4.Substancje psychoaktywne- symptomatologia wybranych zespołów uzależnień: 3 godz. - narkotyki -alkohol 5. Stany ostre w psychiatrii:2 godz.

5 -czynniki ryzyka popełnienia samobójstwa -postępowanie z pacjentem pobudzonym, agresywnym -przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez zgody 6.Metody diagnostyki i terapii w psychiatrii. 2godz 7.Zasady psychoterapii indywidualnej, grupowej, terapii rodzin 2 godz. 8.Metody pracy z pacjentem w oddziale psychiatrycznym: trening umiejętności społecznych, psychoedukacja, terapia zajęciowa, relaks, collage i psychorysunek 2 godz. Pielęgniarstwo psychiatryczne: 1. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad chorym z zaburzeniami psychicznymi: 10godz. - pojęcie, zasady, cele psychopielęgnacji - wywiad z chorym psychicznie cechy i warunki prawidłowo przeprowadzonego wywiadu - obserwacja chorego pod kątem występowania objawów psychopatologicznych - pielęgnowanie chorych pobudzonych (zapewnienie bezpieczeństwa, obserwacja chorych unieruchomionych) - pielęgnowanie chorych w stanach depresji - monitowanie tendencji samobójczych - kierunki pielęgnacji chorych z nerwicą 2.Terapeutyczne formy relacji: 5 godz. - założenia komunikacji pielęgniarka pacjent - techniki kontaktu terapeutycznego - fazy kontaktu terapeutycznego (orientacji, identyfikacji, zgłębiania osobowości, zakończenia kontaktu) - etapy kontaktu terapeutycznego pielęgniarka podopieczny: 1 godz. 3. Nieterapeutyczne formy kontaktu z pacjentem zaburzonym psychicznie - kontakty wynikające ze sprawowania funkcji pielęgnacyjnych pielęgniarki - kontakty wynikające z organizacji pracy dnia codziennego - znaczenie i planowanie indywidualnej opieki pielęgniarskiej. 4. Udział pielęgniarki w psychoterapii: 2 godz. - psychoterapia indywidualna (rodzaje oddziaływań, zasady psychoterapii elementarnej) - psychoterapia grupowa (formy organizowania grup terapeutycznych - przygotowanie podopiecznego do udziału w terapii grupowej - czynniki leczące w terapii grupowej - terapia zajęciowa (formy terapii zajęciowej, aktywizacja chorych przy zastosowaniu form terapii zajęciowej, organizacja czasu wolnego podopiecznych) 5. Udział pielęgniarki w rehabilitacji chorych psychicznie: 2godz. - zakres działania rehabilitacji chorych psychicznie (rehabilitacja lecznicza, społeczna, zawodowa - udział pielęgniarki w rehabilitacji osób chorych psychicznie - współpraca pielęgniarki z członkami zespołu interdyscyplinarnego Zajęcia praktyczne:

6 1. Nawiązanie kontaktu z chorymi z różnymi zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinami, zespołem terapeutycznym. 2. Metody zbierania wywiadu, zasady planowania, realizacji i oceny podejmowanych działań (prowadzenie procesu pielęgnowania) 3. Udział w diagnozowaniu i kompleksowej terapii chorób psychicznych z uwzględnieniem farmakoterapii, psychoterapii, terapii zajęciowej. 4.Rozpoznawanie zachowań agresywnych; przestrzeganie podstawowych zasad kontaktu z pacjentem agresywnym; znajomość środków przymusu, zasad i procedur ich stosowanie; dokumentowanie. 19. Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Literatura podstawowa: 1.Bilikiewicz A.(red.): Psychiatria dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J.: Psychiatria. Tom I : Podstawy Psychiatrii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław Jarosz M.: Podstawy psychiatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Koślacz A., Nowak R.: Psychiatria kliniczna i pielęgniarstwo psychiatryczne. PZWL, Warszawa Wilczek-Rużyczka E.: Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo Czelej, Lublin Ugniewska C.: Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. PZWL, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1.Aleksandrowicz J.: Psychoterapia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Aleksandrowicz J.: Zaburzenia nerwicowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Dąbrowski S.(red.): Psychiatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1999.Jakubik A.: Zaburzenia osobowości. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Golec S., Kokoszka A.: Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych. Medycyna Praktyczna, Kraków Jaroszyński J.: Zespoły zaburzeń psychicznych. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Krzymiński S. (red.): Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego.pzwl, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD -10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków - Warszawa Meder J. (red.): Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa Motyka M.: Pielęgnowanie a pomoc psychiczna w chorobie. Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa Namysłowska I.:. Terapia rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa Popielarska A. M.: Psychiatria wieku rozwojowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Pużyński S.: Depresje i zaburzenia afektywne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Sidorowicz S., Harold I., Kaplan B. (red.): Psychiatria kliniczna.

7 Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław Pużyński S.: Leksykon Psychiatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993.

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia Warszawa 2009 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska (1) Nazwa przedmiotu Położnictwo środowiskowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RAMOWY PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO BLOK SPECJALISTYCZNY Program przeznaczony dla pielęgniarek AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w psychiatrii Warszawa

Bardziej szczegółowo

Lek. spec. Piotr Mrówczyński

Lek. spec. Piotr Mrówczyński KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OS-IiPI CHOROBY ENĘTRZNE Internal Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: pecjalności: YLABU Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Psychologia lekarska Kod modułu LK.3.D.002 I Wydział Lekarski z Oddziałem tomatologicznym

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Pielęgniarstwo drugi praktyczny Kod efektu kształcenia A.W1. A.W2. A.W3. A.W4. A.W5.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo