III, IV, V(stacjonarne)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III, IV, V(stacjonarne)"

Transkrypt

1 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I stopnia (licencjackie) II, III ( stacjonarne) III, IV, V(stacjonarne) Student zna zagadnienia z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Typ modułu/ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Język wykładowy: Osoba(y) prowadząca(e): Forma studiów /liczba godzin/liczba punktów ECTS: obowiązkowy j. polski dr n med. Beata Sierzputowska Lebensztajn dr n med. Julia Sawicka, dr n med. Ewa Jaszczołt, dr n med. Nadzieja Sołowiej studia stacjonarne w/ćw. zajęcia zorganizowane: 45/80 praca własna studenta: 30 Studia niestacjonarne w/ćw. Liczba punktów ECTS 7 Opis przedmiotu Założenia i cel przedmiotu 1. Uzyskanie i praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu diagnostyki psychiatrycznej, terapii w psychiatrii, opieki pielęgniarskiej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. 2. Teoretyczne pogłębienie wiedzy z zakresu opieki pielęgniarskiej nad chorym z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną - omówienie funkcjonowania rodziny chorego z zaburzeniami psychicznymi - teoretyczne omówienie specyficznej relacji między pielęgniarką a chorym z zaburzeniami psychicznymi oraz jego rodziną - teoretyczne przygotowanie studentów do świadczenia profesjonalnej opieki nad chorym z zaburzeniami psychicznymi 3. Kształtowanie pozytywnej postawy w stosunku do chorego psychicznie i jego rodziny. 4. Kształtowanie właściwej postawy zawodowej.

2 Metody dydaktyczne Wykład, dyskusja, opis przypadku, analiza dokumentacji medycznej, samodzielne dochodzenie do wiedzy, analiza literatury. Efekty kształcenia: Symbol i numer przedmiotowego efektu kształcenia WIEDZA Narzędzia/środki dydaktyczne Rzutnik multimedialny Student, który zaliczy moduł/przedmiot wie/umie/potrafi Forma zajęć dydaktycznych DW04 DW05 DW06 zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie psychiatrycznym; zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia; M1D_W04 M1D_W05 M1D_W06 DW07 zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia; M1D_W07 DW08 charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania; M1D_W08 DW09 DW10 DW11 DW12 DW27 DW28 charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia; zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia; różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia; zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta; zna etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych; zna zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu M1D_W09 M1D_W10 M1D_W11 M1D_W12 M1D_W27 M1D_W28

3 DW29 DW37 bezpośredniego; zna możliwości stosowania psychoterapii u chorych z zaburzeniami układu nerwowego; zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej (ergoterapia, psychoterapia, kinezyterapia, fizjoterapia); M1D_W29 M1D_W37 UMIEJĘTNOŚCI DU01 DU03 DU04 DU09 DU10 DU11 DU12 DU13 DU20 DU22 DU26 DU27 gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki; prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień; motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego; pobiera materiał do badań diagnostycznych; ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych; doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej; przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym; dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską; rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczopielęgnacyjnego; prowadzi rozmowę terapeutyczną; przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego; asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych; M1D _U01 M1D _U03 M1D _U04 M1D _U09 M1D _U10 M1D _U11 M1D _U12 M1D _U13 M1D _U20 M1D _U22 M1D _U26 M1D _U27

4 DU28 DU31 DU32 DU33 prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki; przewiduje skutki postępowania pacjenta z określonymi zaburzeniami psychicznymi; dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych; przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza; M1D _U28 M1D _U31 M1D _U32 M1D _U33 KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWY DK01 DK02 DK03 DK04 DK05 DK06 DK07 DK08 DK09 DK10 szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece; systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu; przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece; wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych; przestrzega praw pacjenta; rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe; przestrzega tajemnicy zawodowej; współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej; jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta; przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami; M1D_K01 M1D_K02 M1D_K03 M1D_K04 M1D_K05 M1D_K06 M1D_K07 M1D_K08 M1D_K09 M1D_K10 * FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;

5 METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA **PRZYKŁADY METOD PODSUMOWUJĄCYCH Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy: Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy) Egzamin pisemny student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi) Egzamin z otwartą książką Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności: Egzamin praktyczny Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/ Mini-CEX (mini clinical examination) Realizacja zleconego zadania Projekt, prezentacja Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw: Esej refleksyjny Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego Ocena 360 (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników) Samoocena ( w tym portfolio) ***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH Obserwacja pracy studenta Test wstępny Bieżąca informacja zwrotna Ocena aktywności studenta w czasie zajęć Obserwacja pracy na ćwiczeniach Zaliczenie poszczególnych czynności Zaliczenie każdego ćwiczenia Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym Ocena przygotowania do zajęć Dyskusja w czasie ćwiczeń Wejściówki na ćwiczeniach Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń Zaliczenia cząstkowe Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów Zaliczenie wstępne Opis przypadku Próba pracy TREŚCI PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ Liczba godzin WYKŁADY Wykłady kliniczne:

6 1. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. 2. Psychozy schizofrenopodobne. 3. Zaburzenia afektywne. 4. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i alkoholu. 5. Zaburzenia odżywiania. 6. Zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym. 7. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. 8. Zaburzenia lękowe. Wykłady pielęgniarskie: 1. Pojęcie zdrowia psychicznego i choroby psychicznej. 2. Rola i zadania rodziny w pielęgnowaniu zdrowia psychicznego. 3. Promocja zdrowia psychicznego. 4. Komunikacja interpersonalna w psychiatrii. 5. Depresja wieku podeszłego. 6. Formy organizacyjne opieki psychiatrycznej. 7. Psychoedukacja w pracy pielęgniarki psychiatrycznej. 8. Agresja w instytucjach psychiatrycznych. 9. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. 10. Rola pielęgniarki w rehabilitacji psychiatrycznej. 11. Rola pielęgniarki w leczeniu chorych metodami biologicznymi. 12. Samobójstwa wśród chorych z zaburzeniami psychicznymi. ĆWICZENIA

7 SEMINARIA ZAJĘCIA PRAKTYCZE 1. Zapoznanie studentów z topografią oddziału psychiatrycznego 2. Przyjęcie chorego do szpitala psychiatrycznego 3. Specyfika pracy pielęgniarki psychiatrycznej 4. Relacja psychoterapeutyczna pielęgniarka pacjent 5. Metody poznawania chorego psychicznie 6. Ocena objawów psychopatologicznych u wybranych pacjentów oddziału psychiatrycznego 7. Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu chorych z psychozami schizofrenicznymi 8. Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu chorych z zaburzeniami afektywnymi 9. Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu chorych z zaburzeniami lękowymi 10. Pielęgnowanie chorych z zaburzeniami osobowości 11. Pielęgnowanie chorych uzależnionych od substancji psychoaktywnych 12. Rola pielęgniarki w psychoprofilaktyce zaburzeń psychicznych 13. Udział pielęgniarki w przygotowaniu i podawaniu leków psychotropowych 14. Rola pielęgniarki w opiece nad chorym po leczeniu elektrowstrząsami 15. Rola pielęgniarki w psychoedukacji chorych i ich rodzin 16. Proces pielęgnowania w pracy pielęgniarki psychiatrycznej 17. Przymus bezpośredni rola pielęgniarki 18. Udział rodziny w procesie zdrowienia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi 1h PRAKTYKI ZAWODOWE 1. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. 2. Podstawowe cechy i objawy zespołów zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości. 3. Efektywne komunikowanie się z chorym. 4. Promocja zdrowia psychicznego. 5. Zasady postępowania pielęgniarki w stanach nagłych w psychiatrii. 6. Rola pielęgniarki w rehabilitacji psychicznie chorych. 7. Zasady stosowania przymusu bezpośredniego Psychoedukacja chorych i ich rodzin. 9. Zasady przechowywania i podawania leków psychotropowych. 10. Dokumentowanie procesu pielęgnowania SAMOKSZTAŁ - 1. Znaczenie prawidłowych więzi interpersonalnych w

8 CENIE małżeństwie i rodzinie. 2. Kontakt werbalny z pacjentem, rola w relacji pacjent pielęgniarka. 3. Rola pielęgniarki w pracy społeczności terapeutycznej. 4. Psychiatryczny proces pielęgnowania z zastosowaniem standardów pielęgnowania. 5. Rola pielęgniarki w indywidualnej i zbiorowej opiece nad pacjentem uzależnionym od alkoholu. 6. Rola pielęgniarki w zapewnieniu choremu psychicznie potrzeby bezpieczeństwa. 7. Nowe trendy w pielęgniarstwie psychiatrycznym. 8. Edukacyjna rola pielęgniarki w stosunku do rodziny chorego psychicznie. 9. Edukacyjna rola pielęgniarki w profilaktyce zaburzeń psychicznych. LITERATURA PODSTAWOWA 1. Jarema M., Rabe - Jabłońska J.: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. 1, Wyd. Lek. PZWL Bilikiewicz A.: Psychiatria. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa Rybakowski J., Pużyński S., Wciórka J. (red): Psychiatria. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław Ugniewska C. : Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa Górna K., Jaracz K., Rybakowski J. (red.): Pielęgniarstwo psychiatryczne, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1. Freyberger H.J., Schneider W., Stieglitz R.D.: Kompendium psychiatrii psychoterapii medycyny psychosomatycznej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa Rzewuska M: Leczenie zaburzeń psychicznych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa Wciórka J.: Psychiatria praktyczna. Wyd. IPiN, Warszawa Bilikiewicz A., Landowski J., Radziwiłowicz P.: Psychiatria. Repetytorium. Wyd.Lek. PZWL, Warszawa Heitzman J (red.): Psychiatria. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007.

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii (Dz. U....r.) Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia o niektórych zawodach medycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Zakres merytoryczny szkoleń

Załącznik nr 6 Zakres merytoryczny szkoleń Załącznik nr 6 Zakres merytoryczny szkoleń PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Szkolenie nr 1 Terapia manualna kręgosłupa Szkolenie powinno

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Teoria rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH

ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH Zatwierdzam do wdrożenia Minister Zdrowia Organizacja zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, MZiOS Warszawa, SPIS

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo