Protokół Nr LX1 / 2008 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna ^w Olkuszu z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr LX1 / 2008 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna ^w Olkuszu z dnia 07.08."

Transkrypt

1 N Protokół Nr LX1 / 2008 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna ^w Olkuszu z dnia roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin KM w Olkuszu otworzył Przew odniczący Zgrom adzenia Związku Pan Dariusz Rzepka. N a podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) stw ierdził praw om ocność obrad i zapytał, kto ma uwagi do przedstawionego niżej porządku obrad. 1. Otwarcie posiedzenia Zgrom adzenia Zw iązku i stwierdzenie praw om ocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego LX Zgrom adzenia. 4. Informacja Przew odniczącego Zarządu z Prac Zarządu Związku. 5. Podjęcie uchw ały w sprawie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii N r Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii N r Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii N r Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii N r Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii P i S 10. Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii ZZ 11. Podjęcie uchw ały w spraw ie wcześniejszej spłaty kredytu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu na 2008 rok. 13. Sprawozdanie finansowe za okres r. 14. W olne wnioski i zapytania. Przewodniczący Zarządu Związku Pan Wojciech Gleń poprosił o wprowadzenie zmian w porządku obrad: - wprowadzenie jako punktu 11 -Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii ZP, - wprowadzenie jako punktu 12 -Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii Nr 462, - jako punkt 13 - Sprawozdanie finansowe za okres r. - jako punkt 14 - Podjęcie uchw ały w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu. 1

2 - jako punkt 15 - Podjecie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu na 2008 rok. - jako punkt 16 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, - jako punkt 17 - Wolne wnioski i zap34ania. Pan Wojciech Gleń wyjaśnił, że Zarząd na wniosek Burmistrza Bukowna o przywrócenie ulg dla rencistów i emerytów przygotował projekt uchwały w sprawie przywrócenia ulg i ustalenia cen za usługi przewozowe, który proponuje się omówić właśnie w punkcie 16. Pan Ryszard Januszek złożył na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia pisem ną rezygnację z funkcji Członka Kom isji Rewizyjnej. Członkowie Zgromadzenia przyjęli do wiadomości rezygnację Pana Ryszarda Januszka, lecz podjęcie uchwały o odwołaniu i uchwały o powołaniu nowego Członka Komisji Rewizyjnej postanowili odłożyć na następne Zgrom adzenie. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy ktoś ma jeszcze uwagi do porządku obrad. Ponieważ uwag nie było, Członkowie Zgromadzenia przyjęli zmieniony porządek obrad jednogłośnie (8 głosów za). Ad. 3. Protokół z poprzedniego LXI Zgrom adzenia przyjęto jednogłośnie (8 głosów za) Ad 4. Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń przestawił sprawozdanie z prac Zarządu Związku w okresie od roku, które stanowi załącznik N r 2 do protokołu, oraz omówił rozstrzygnięcia przetargów na linie 460, 461, 464, 466, P i S, ZZ, ZP, 462. Zapoznał także Członków Zgromadzenia z zestawieniem zobowiązań z tytułu umów zawartych w latach poprzednich trwających do tej pory i zawartych w roku 2008 (zał. nr 3). Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował zebranych o wyniku przetargu na kontrolę biletową, w którym przyjęta została oferta złożona przez Firmę Usługowo -W indykacyjną Egzekutor, dotychczas prowadzącego kontrolę w autobusach, oraz omówił nowe zasady korzystania z placu i dyspozytorni przy ul. Kościuszki, i zasady korzystania z placu przy ul. K.K. Wielkiego, dzierżawionego przez Związek od Urzędu M iasta i Gminy w Olkuszu. Ponieważ wyniki przetargów na linie zostały przedstawione wcześniej przy informacji z prac Zarządu, przystąpiono do przegłosowania kolejnych uchwał dotyczących zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obsługi linii 460, 461, 464, 466, P i S,ZZ, ZP,

3 Ad 5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 460 w kwocie ,65 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 196 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Ad 6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 461 w kwocie zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 197 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Ad 7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 464 w kwocie ,30 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 198 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Ad 8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 466 w kwocie ,65 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 199 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Ad 9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr P i S w kwocie ,93 zł.

4 w głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członlcowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwałę Nr LXI/ 200 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu). A d.lo. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej ZZ w kwocie ,10 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 201 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Ad 11. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr ZP w kwocie ,40 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 202 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu). Ad 12. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że w trakcie trwania posiedzenia Zgromadzenia otwarte zostały oferty w drodze przetargu nieograniczonego na linię 462 i poprosił o 5 minut przerwy aby można było określić kwotę zobow iązania na obsługę w/w linii. Po przerwie Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń przedstawił zgromadzonym wysokość kwoty zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 462 w ynoszącą ,64 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwałę Nr LXI/ 203 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu). Ad 13. Informację o przebiegu wykonania budżetu za okres od r. przedstawiła Pani Halina M arek - Skarbnik Związku. ( sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu)

5 Wyjaśniła, że plan finansow y został uchwalony uchw ałą Zgrom adzenia Związku Nr LVIII/171/2008 z dnia r. a uchwałą Zarządu Nr CCCXXXI/ 218/2008 z dnia r. został uchw alony układ wykonawczy do planu finansow ego Planowane dochody w yniosły Planowane przychody wyniosły Planowane wydatki wyniosły Planowane rozchody wyniosły zł zł zł zł W okresie sprawozdawczym Uchwałą Zarządu Nr CCCXLII/235/2008 z dnia r. dokonano zm iany układu wykonawczego. Ogółem w tym okresie uzyskano dochody w kwocie ,51 zł co stanowi 47,72 %planu rocznego, natom iast w ydatkow ano kwotę ,81 zł co stanowi 38,94%. Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń dodał, że nie wykonano planu z tytułu dochodów z dzierżawy placu postojowego PKS w Olkuszu SA w upadłości z powodu braku uregulowań dotyczących umów na korzystanie z miejsc wjazdowych i postojowych, które są w toku podpisywania i będ ą realizow ane w drugim półroczu. Głos zabrał Pan Józef Kaczmarczyk. Wyraził swoje zadowolenie z zadawalającej sytuacji budżetowej Związku i stwierdził, że nie ma żadnej podstawy aby zwiększać wpłaty gmin. Członkowie Zgrom adzenia przyjęli informację o w ykonaniu budżetu za I półrocze. Ad 14. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, iż uchwała o wcześniejszej spłacie kredytu była proponowana na poprzednim posiedzeniu Zgromadzenia lecz odłożona na termin późniejszy. Ponieważ wykonanie budżetu za I półrocze pozwala na całkowite spłacenie kredytu Zarząd proponuje podjecie uchwały w tej sprawie i podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej związanej ze spłatą kredytu. Ponieważ nikt nie wniósł zastrzeżeń do projektu uchwały w głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwałę Nr LXI/ 204 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: wcześniejszej, całkowitej spłaty kredytu zlotowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu, (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

6 A d.l5. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwałę Nr LXI/ 205 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu na rok 2008 (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu). Ad 16. Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń wyjaśnił, że było dużo interwencji w sprawie przywrócenia ulg dla rencistów i emerytów. Zarząd wychodząc naprzeciw postanowił zaproponować projekt uchwały dotyczący zmian cen za usługi przewozowe w której: 1 uchwały dotyczy cen biletów i określenia strefy miejskiej 2 dotyczy nowych zasad nabywania biletów sprzedawanych z kas fiskalnych 3 dotyczy upraw nień do bezpłatnych przejazdów, 4 dotyczy uprawnień do ulgowych przejazdów na podstawie biletów ulgowych gminnych gdzie przywraca się prawo do przejazdów na podstawie biletów ulgowych jednorazowych i miesięcznych dla emerytów i rencistów, którzy ukończyli 60 lat życia, natomiast dla emerytów i rencistów poniżej 60 roku życia możliwość zakupu biletów ulgowych miesięcznych oraz przyznanie prawa do ulgi przy zakupie biletów jednorazowych i miesięcznych osobom niewidomym lub niedow idzących w stopniu umiarkowanym. Zarząd proponuje również zmianę cen biletów jednorazowych i okresowych przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały. Przy średniej sprzedaży ja k dotąd, sprzedaż wzrósłby zł i spowodowałaby pokrycie zmniejszenia wpływów z tytułu przywrócenia ulg. Przewodniczący Zgrom adzenia otw orzył dyskusję w sprawie proponow anej uchwały. Pan Józef Kaczmarczyk zapytał czy konieczna jest imienna legitymacja wydana przez Związek dla osób pom iędzy 70 a 75 rokiem życia i zaproponował aby z tego zapisu zrezygnować 1 ujednolicić zapis dla 70 i 75 latków - osoby, które ukończyły 70 rok życia - dowód osobisty. Zdaniem Pana Kaczmarczyka podwyżka cen biletów jest obecnie niepotrzebna, skoro nie ma zagrożenia budżetu a każda podwyżka spowoduje zmniejszenie ilości pasażerów i złożył wniosek aby zrezygnować z podw yżek cen biletów. Pan Wojciech Gleń stwierdził, że przywracając ulgi jest to dobry moment na wprowadzenie nowych cen biletów

7 Zdaniem Pana Dariusza Rzepki przywrócenie ulg spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu Zw iązku i jeżeli ceny biletów nie w zrosną trzeba będzie zw iększyć dotacje Gmin. Wójt Gminy Bolesław Pan Ryszard Januszek podzielił zdanie Pana Dariusza Rzepki. Przewodniczący Zgrom adzenia poddał w niosek Pana K arczm arczyka pod głosowanie. W głosowaniu jawnym głosując 1 głos za, 5 przeciw i 2 wstrzymujące się Członkowie Zgrom adzenia odrzucili pow yższy wniosek. Ponieważ więcej uwag i wniosków nie było Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu jawnym (7 głosów za, 1 w strzym ujący się ) C złonkowie Zgrom adzenia przyjęli: U chwałę N r L X I/ 206 / 2008 Z grom adzenia Zw iązku K om unalnego G m in K om unikacja M ięd zy g m in n a w O lkuszu w spraw ie: ustalenia cen za usługi przew ozow e (ucłiwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu). Ad. 17 Ponieważ zapytań i wolnycli wniosków nie było. Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady LXI posiedzenia Zgrom adzenia. Protokołowała: Barbara Lorek Przew odniczący Zgrom adzenia K HHZEWODNICZĄCY^ J^ g^o^ adzenia zw w źku mgr [ J a r iu s z R z ^ ^

8 Zdącr " Sprawozdanie z prac Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu w okresie od roku 1. W dniu r. W związku z uniew ażnieniem przetargu na linie ZZ i ZP Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu zamówienia prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na okres W związku z powyższym zostały przygotowane zaproszenia do składania ofert do trzecłi firm przew ozow ycłi: 1. PKS w Zawierciu SA 2. FPHU Sioła Trans inż Janusz Sioła 3. PKM Sp.zo.o w Olkuszu 2. W dniu r. Zarząd na wniosek Komisji Przetargowej przyjął rozstrzygnięcie przetargu na linię B który odbył się dnia r. po uzupełnieniu brakującycłi dokumentów przez oferenta podejmując; Uchwałę Nr C CC X LVII / 250 /2008 Zarządu Zw iązku K om unalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. W związku z unieważnionym w dniu r. przetargiem o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę linii autobusowej komunikacji miejskiej N r 462 Zarząd postanowił ogłosić nowy przetarg w związku z czym podjął: Uchwałę Nr C CC X LVII / 251 /2008 Zarządu Związku K om unalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: wyboru postępow ania oraz powołania komisji przetargowej Uchwałę Nr CCCXLV1I / 252 /2008 Zarządu Zw iązku K om unalnego Gmin Kom unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zatw ierdzenia specyfikacji istotnych w arunków zamówienia. 3. W dniu r, 1). Zarząd przyjął przedstawione przez Komisję Przetargową rozstrzygnięcia przetargów na linie 460, 461, 464 i 466 oraz linie P i S, które odbyły się dnia r. Na linię 460 wpłynęły dwie oferty: M eteor Sp.J. w Jaw orznie - cena oferty - 3,24 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 3,07 zł /w ozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę PKM Sp.zo.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kopalniana 2 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejm ując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCXLVIII / 253 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. Na linię 461 wpłynęły dwie oferty: Meteor Sp.J. w Jaworznie - cena oferty - 3,24 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,93 zł/w ozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę PKM Sp.zo.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kopalniana 2

9 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejmując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCXLVIII / 254 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Kom unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. Na linię 464 wpłynęły dwie oferty: M eteor Sp.J. w Jaw orznie - cena oferty - 3,28 zł/w ozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,94 zł/wozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę PKM Sp.zo.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kopalniana 2 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejm ując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCXLVIII / 255 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty. Na linię 466 wpłynęły dwie oferty; M eteor Sp.J. w Jaw orznie - cena oferty - 3,38 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,98 zł/wozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę PKM Sp.zo.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kopalniana 2 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejmując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCXLVII1 / 256 /2008 Zarządu Zw iązku K om unalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. Na linię P i S wpłynęły trzy oferty; DPJ Artur Półtorak - cena oferty - 2,28 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,49 zł/wozokm Usługi Transportow e Jarosława Kordaszewska - c e n a oferty - 2,46 zł/wozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę DPJ Artur Półtorak z siedzibą; Gorenice, ul. Chrzanow ska 2 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejm ując jednogłośnie; Uchwałę Nr C C C X LVIII / 257 /2008 Zarządu Zw iązku K om unalnego Gm in K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty. 2). W związku z tym, iż do przetargu na kontrolę biletową nie wpłynęła żadna oferta. Zarząd postanowił unieważnić przetarg podejm ując jednogłośnie; Uchwałę Nr CCCXLVIII / 258 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: uniew ażnienia postępow ania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kontrolę autobusow ą w środkach kom unikacji publicznej. 3). Zarząd przyjął treść zasad porządkowych w Komunikacji Miejskiej - wyciąg z regulaminu przewozu osób i bagażu. 4). Zarząd postanowił ustalić cenę dystrybucji rolek do kas fiskalnych (biletów netto) w wysokości 2 zł + VAT za sztukę.

10 4. W dniu r. 1). W związku z unieważnieniem przetargu na kontrolę autobusową w środkach komunikacji publicznej Zarząd postanowił ogłosić nowy przetarg podejmując: Uchwałę Nr CCCXLIX / 259 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru postępow ania oraz powołania komisji przetargowej. Uchwałę Nr CCCXL1X / 260 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zatw ierdzenia specyfikacji istotnych w arunków zamówienia. 2). Zarząd ustalił term in Zgrom adzenia Zw iązku na dzień 7 sierpnia 2008 roku. 3). Zarząd ustalił stawkę zł za parkowanie autobusu dla wykonawców usług na placu przy ul. Kościuszki. 5. W dniu r Zarząd przyjął: Uchwalę Nr CCCL / 261 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu w sprawie: zmiany układu wykonawczego. 6. W dniu r. W związku z Protestem złożonym przez PKM Sp. z o. o. w Olkuszu, dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZZ N r referencyjny Zamawiającego ZP/ZKG KM /74/2008 Skarżący w proteście uznał, iż nie zostały przestrzegane zasady postępowania określone w art. 82 ust. 1 Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, gdyż Zamawiający złożył dwie koperty oznaczone Przetarg nieograniczony na obsługę linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZZ. Zarząd Związku poprosił o w yjaśnienia K om isję Przetargową. Komisja Przetargowa wyjaśniła, iż na obsługę linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZZ w płynęły trzy oferty: Jarosław a K ordaszew ska - cena oferty - 2,79 zł/wozokm PHU Polkar Paulina Rzenno - cena oferty - 2,96 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,95 zł/wozokm Komisja Przetargowa w drodze wyjaśnienia złożyła notatką służbową sporządzoną w dniu otwarcia ofert tj. 11 lipca 2008r. oraz wyjaśnienie osoby przyjmującej oferty. Z wyjaśnień tych wynika, iż jedna z kopert była ł>łędnie opisana (zamiast ZP wpisano ZZ), gdyż treść oferty jak i jej integralne załączniki dotyczyły przetargu na linię ZP. W obec powyższego komisja przyjęła, że złożono w postępowaniu przetargowym ofertę na linię ZP traktując opis na kopercie jako l>łąd pisarski, który nie powodował wykluczenia tej oferty. Przyjm ując pow yższe w yjaśnienia Zarząd oddalił Protest jak o bezzasadny.

11 w dalszej części posiedzenia Zarząd przyjął przedstawione przez Komisję Przetargową rozstrzygnięcia przetargu na kontrolę autobusową w środkach komunikacji publicznej, który odbył się dnia r. W płynęła jedna oferta: Firma Usługowo-W indykacyjna EGZEKUTOR, której cena wynosiła 100% od wpłat dokonanych z tytułu nałożonych opłat dodatkowych, którą Komisja przyjęła. Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejmując jednogłośnie: Uchwałę Nr C C C Ll / 262 /2008 Zarządu Związliu Komunalnego Gmin M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty.,kom unikacja Komisja Przetargowa przedstawiła również rozstrzygnięcie przetargu na obsługę linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZP. W płynęły dwie oferty: Jarosława Kordaszewska PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,79 zł/wozokm - cena oferty - 3,07 zł/wozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę Firmy Usługi Transportowe Jarosława K ordaszew ska z siedzibą: Przeginia 335a. Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejm ując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCLI / 263 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. 7. W dniu r. 1. Zarząd rozpatrzył ofertę W ydawnictwa SOLID PRESS sc ( załącznik nr 1 do protokołu)) dotyczącą wydania Niezbędnika Pasażera, który zawierałby również rozkłady jazdy komunikacji miejskiej organizowanej przez Zw iązek. Zarząd postanow ił kupić 4 tys. egz. i rozdać przy zakupie biletów miesięcznych na miesiąc październik. 2. Zarząd rozpatrzył również dochody i wydatki wynikające z dzierżawy placu przy Dworcu PKS: - wpływy wynikające z umów na korzystanie z palcu, które wróciły podpisane w ynoszą średnio 5200 zł/m iesiąc - zatrudnienie 3 osób - ok zł 3. Omówiono prognozę wydatków na lata przyszłe zgodnie z zawartymi umowami Załączone zestawienie ( załącznik N r 2 do protokołu) przedstawia ilość kilometrów oraz średnią cenę za wozokm. 3. Zarząd omówił również pismo Burmistrza Miasta Bukowno w sprawie wprowadzenia do porządku obrad Zgromadzenia Związku problemu ulg dla rencistów i emerytów w komunikacji realizowanej przez Związek. (Pism o stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 4. Zarząd przygotował projekt uchwały zmieniającej uchwałę N r 161/LV/2007 z 25 września 2007 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe 5. Zarząd rozpatrzył pisma w sprawie dodatkowego stanowiska dla postoju oraz odjazdu autobusów z placu ZKG KM przy Supersamie w Olkuszu i wyraził zgodę na dzierżawę drugiego miejsca parkingow ego po podpisaniu aneksów do umów. (pism a w załączeniu)

12 6. W związku z potrzebą dowozu pracowników z Oś. Młodych do ZGH Bolesław Zarząd postanowił wystąpić z propozycją utworzenia nowej linii przygotowując projekt uchwały w tej sprawie, (projekt uchwały w załączeniu) 7. Zarząd przeprowadził rozmowę z Panem Lakiem prowadzącym Firmę Usługowo- W indykacyjną EG ZEK U TO R w sprawie intensywności przeprow adzanych kontroli. 8. Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu na obsługę linii ZZ wybierając najkorzystniejszą ofertę: Firmę Usługi Transportowe Jarosława Kordaszewska z siedzibą Przeginia 335a z ceną 2,79 zł/wozokm. 9. W związku z powyższym Zarząd podjął jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCLII / 264 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin,,Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty

13 Zestawienie zobowiązań /netto/ z tytułu umów przewozowycłi / w g płanu łon/ 1.według umów zawartych w poprzednich latach: Pkm Olkusz DPJ/467, PS/ Meteor Razem według przetargów odbytych w 2008 do / t narastająco , , , , , , Ogółem , , , , ,00 Plan km na 2008 /netto/ /R / ,

14 ZWIĄZEK KOMUNALNY - KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA - W OLKUSZU Ldz.ZKG KM V i ^ / /08 Siedziba Związku: ul. Aleja 1000 lecia 2c tel. (032) , (032) Olkusz Olkusz dnia r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu Q ul. Bema Oświęcim dotyczy: informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu za okres od r. Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu został przyjęty ucłiwałą Zgromadzenia Związku Nr LVIII/171/2008 z dnia r. Uchwałą Zarządu Nr CCCXXXI/21//2008 z dnia r został uchwalony układ wykonawczy do planu finansowego. Planowane dochody wyniosły Plnowane przychody wyniosły Planowane w ydatki wyniosły Planowane rozchody wyniosły zł zł zł zł W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany układu wykonawczego Uchwałą Zarządu nr CCCX LII/235/2008 z dnia r. Sprawozdanie o dochodach Rb 27s z wykonania planu dochodów oraz sprawozdanie Rb 28s z wykonania planu wydatków sporządzono na podstawie ewidencji analitycznej do bieżącego rachunku bankowego.

15 DOCHODY: W ykonanie planu dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Lokalny Transport Zbiorowy Nazwa Plan W ykonanie %wykona nia planu 0570 Grzywny, mandaty i inne Icary pieniężne od osób fizycznych , ,68 51, Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 34,72 Są to kary uzyskane od przewoźników za nienależyte wykonywanie umów przewozowych. Należności z tytułu nałożonych kar na dzień w ynoszą 608,00 zł: Z tego. -PKM Olkusz sp. z zł -M eteor SJ Jaworzno 48 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,41 15,93 Dochody uzyskano z dzierżawy budynku dyspozytorni oraz placu manewrowego przy ul Kościuszki w Olkuszu. Z powodu braku uregulowań dotyczących placu postojowego PKS w Olkuszu S.A w upadłości nie uzyskano do zaplanowanych dochodów. Od sytuacja ulegnie zmianie poprzez zawarcie umów z Przedsiębiorstwami Komunikacji Samochodowej które wykonując przewozy osób na terenie kraju będą korzystać z placu postojowego za opłatą Należności z tytułu niezapłaconych faktur za dzierżawy na wynoszą 1835,55 zł: -Kordaszewska Jarosława f nr 51/08/D na kwotę 1 007,72 zł. Uregulowano dnia Kordaszewski Jerzy f nr 52/08/D na kwotę 634,40 zł Uregulowano dnia PHU Vector f nr 22/08/D na kwotę 193,43 / w lipcu nie uregulow ano

16 0830,Wpływy z usług , Są to wpływy uzyskane ze sprzedaży usług komunikacji miejskiej. Należności na wynoszą ,40 i w większości przypadków powstały z tytułu pobranycłi biletów jednorazowych i miesięcznycłi przez punkty sprzedaży oraz przez przewoźników wykonującycłi usługi komunikacji miejskiej. Saldo zaległości na wynosi ,55 i składa się z następujących pozycji: -SJ M eteor Jaw orzno f. 1130,08 na kwotę 9770,00 uregulow ano punkty sprzedaży biletów jednorazow ycłi/kioski/ kwota 2973,50 uregulow ano w lipcu -BIK Kasta Tychy 1127,60 / nie uregulow ano/ -FHU Vector Tychy kw ota 0,45 f.48/08/d- nie uregulowano 0970 W pływy z różnych dochodów 10, ,00 Dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług VAT za listopad i grudzień 2007 r 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 50,12 Są to wpływy uzyskane z wpłat Gmin - członków Związku na finansowanie działalności bieżącej.

17 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Różne rozliczenia finansowe Nazwa Plan W ykonanie % wykonania planu 0920 Pozostałe odsetki 6 000, ,54 136,54 Odsetki uzyskano : -od środków zgrom adzonych na rachunku bankowym kw otę 7 397,43 zł -od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów kw otę 808,11 zł Ogółem w okresie od do uzyskano dochody w kwocie ,51 zł co stanowi 47,72 % planu rocznego. PRZYCHODY: Nazwa Plan W ykonanie % wykonania 9570 N adw yżka z lat ubiegłych , WYDATKI: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Lokalny transport zbiorowy W dziale 600 Rozdział w okresie od wydatkowano kwotę ,81 zł. co stanow i 38,94 % planu rocznego. W poszczególnycłi paragrafach w ykonanie w ydatków przedstawia się następująco: Nazwa Plan W ykonanie % wykonania planu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 200,00 -

18 Składki na Fundusz Pracy W ynagrodzenia bezosobow e , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 726,65 83,76 Zobowiązanie na wynosi 107,00 zł i dotyczy faktury 24/06/2008 z 30.06,08 Uregulowano Zakup energii , ,72 38,35 Zobowiązanie na wynosi 141,03 zł i w ynika z faktur; -f.l z kwota 53,83zł uregulowano f. l64/06/2008(y IIIG U p 9/06/S} z kwota 87,20 zł uregulow ano Zakup usług remontowycłi 4 000,00 520, Zakup usług pozostałycłi , ,71 39,14 Największy wydatek w tym to zapłata za usługi przewoźnikom wykonującym usługi komunikacji miejskiej. W okresie sprawozdawczym zapłacono kwotę ,14 zł zgodnie z obowiązującymi umowami. Zobowiązania na w ynoszą ,05 zł i dotyczą następującycłi faktur; Z tytułu usług komunikacji miejskiej: -f 162/06/2008 z dnia z M eteor SJ Jaworzno na kwotę ,41 z ł, uregulowano f /08 z z PKM OLkusz na kwotę ,69 zł, uregulownol f l/z/06/2008 z z DPJ Gorenice na kwotę ,03 z ł, uregulowano 11.07,2008 Pozostałe zobowiązania; /KOK02/06002/P/06/08 z 30, z PPCUK Kraków na kwotę 630,00 zł uregulowano f 55/06/08 z z W ydawnictwo Solid Press s.c Olkusz na kwotę 127,50 zł uregulowano f 164/06/2008 z z PKS w Olkuszu S.A. w upadłości na kwotę 68,56 zł uregulowano f 162/06/2008 z od PKS w Olkuszu S.A, w upadłości na kwotę 40,00 zł uregulowano 16 07,2008 A v i