Protokół Nr LX1 / 2008 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna ^w Olkuszu z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr LX1 / 2008 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna ^w Olkuszu z dnia 07.08."

Transkrypt

1 N Protokół Nr LX1 / 2008 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna ^w Olkuszu z dnia roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin KM w Olkuszu otworzył Przew odniczący Zgrom adzenia Związku Pan Dariusz Rzepka. N a podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) stw ierdził praw om ocność obrad i zapytał, kto ma uwagi do przedstawionego niżej porządku obrad. 1. Otwarcie posiedzenia Zgrom adzenia Zw iązku i stwierdzenie praw om ocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego LX Zgrom adzenia. 4. Informacja Przew odniczącego Zarządu z Prac Zarządu Związku. 5. Podjęcie uchw ały w sprawie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii N r Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii N r Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii N r Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii N r Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii P i S 10. Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii ZZ 11. Podjęcie uchw ały w spraw ie wcześniejszej spłaty kredytu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu na 2008 rok. 13. Sprawozdanie finansowe za okres r. 14. W olne wnioski i zapytania. Przewodniczący Zarządu Związku Pan Wojciech Gleń poprosił o wprowadzenie zmian w porządku obrad: - wprowadzenie jako punktu 11 -Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii ZP, - wprowadzenie jako punktu 12 -Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii Nr 462, - jako punkt 13 - Sprawozdanie finansowe za okres r. - jako punkt 14 - Podjęcie uchw ały w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu. 1

2 - jako punkt 15 - Podjecie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu na 2008 rok. - jako punkt 16 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, - jako punkt 17 - Wolne wnioski i zap34ania. Pan Wojciech Gleń wyjaśnił, że Zarząd na wniosek Burmistrza Bukowna o przywrócenie ulg dla rencistów i emerytów przygotował projekt uchwały w sprawie przywrócenia ulg i ustalenia cen za usługi przewozowe, który proponuje się omówić właśnie w punkcie 16. Pan Ryszard Januszek złożył na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia pisem ną rezygnację z funkcji Członka Kom isji Rewizyjnej. Członkowie Zgromadzenia przyjęli do wiadomości rezygnację Pana Ryszarda Januszka, lecz podjęcie uchwały o odwołaniu i uchwały o powołaniu nowego Członka Komisji Rewizyjnej postanowili odłożyć na następne Zgrom adzenie. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy ktoś ma jeszcze uwagi do porządku obrad. Ponieważ uwag nie było, Członkowie Zgromadzenia przyjęli zmieniony porządek obrad jednogłośnie (8 głosów za). Ad. 3. Protokół z poprzedniego LXI Zgrom adzenia przyjęto jednogłośnie (8 głosów za) Ad 4. Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń przestawił sprawozdanie z prac Zarządu Związku w okresie od roku, które stanowi załącznik N r 2 do protokołu, oraz omówił rozstrzygnięcia przetargów na linie 460, 461, 464, 466, P i S, ZZ, ZP, 462. Zapoznał także Członków Zgromadzenia z zestawieniem zobowiązań z tytułu umów zawartych w latach poprzednich trwających do tej pory i zawartych w roku 2008 (zał. nr 3). Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował zebranych o wyniku przetargu na kontrolę biletową, w którym przyjęta została oferta złożona przez Firmę Usługowo -W indykacyjną Egzekutor, dotychczas prowadzącego kontrolę w autobusach, oraz omówił nowe zasady korzystania z placu i dyspozytorni przy ul. Kościuszki, i zasady korzystania z placu przy ul. K.K. Wielkiego, dzierżawionego przez Związek od Urzędu M iasta i Gminy w Olkuszu. Ponieważ wyniki przetargów na linie zostały przedstawione wcześniej przy informacji z prac Zarządu, przystąpiono do przegłosowania kolejnych uchwał dotyczących zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obsługi linii 460, 461, 464, 466, P i S,ZZ, ZP,

3 Ad 5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 460 w kwocie ,65 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 196 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Ad 6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 461 w kwocie zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 197 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Ad 7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 464 w kwocie ,30 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 198 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Ad 8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 466 w kwocie ,65 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 199 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Ad 9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr P i S w kwocie ,93 zł.

4 w głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członlcowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwałę Nr LXI/ 200 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu). A d.lo. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej ZZ w kwocie ,10 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 201 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Ad 11. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr ZP w kwocie ,40 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 202 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu). Ad 12. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że w trakcie trwania posiedzenia Zgromadzenia otwarte zostały oferty w drodze przetargu nieograniczonego na linię 462 i poprosił o 5 minut przerwy aby można było określić kwotę zobow iązania na obsługę w/w linii. Po przerwie Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń przedstawił zgromadzonym wysokość kwoty zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 462 w ynoszącą ,64 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwałę Nr LXI/ 203 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu). Ad 13. Informację o przebiegu wykonania budżetu za okres od r. przedstawiła Pani Halina M arek - Skarbnik Związku. ( sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu)

5 Wyjaśniła, że plan finansow y został uchwalony uchw ałą Zgrom adzenia Związku Nr LVIII/171/2008 z dnia r. a uchwałą Zarządu Nr CCCXXXI/ 218/2008 z dnia r. został uchw alony układ wykonawczy do planu finansow ego Planowane dochody w yniosły Planowane przychody wyniosły Planowane wydatki wyniosły Planowane rozchody wyniosły zł zł zł zł W okresie sprawozdawczym Uchwałą Zarządu Nr CCCXLII/235/2008 z dnia r. dokonano zm iany układu wykonawczego. Ogółem w tym okresie uzyskano dochody w kwocie ,51 zł co stanowi 47,72 %planu rocznego, natom iast w ydatkow ano kwotę ,81 zł co stanowi 38,94%. Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń dodał, że nie wykonano planu z tytułu dochodów z dzierżawy placu postojowego PKS w Olkuszu SA w upadłości z powodu braku uregulowań dotyczących umów na korzystanie z miejsc wjazdowych i postojowych, które są w toku podpisywania i będ ą realizow ane w drugim półroczu. Głos zabrał Pan Józef Kaczmarczyk. Wyraził swoje zadowolenie z zadawalającej sytuacji budżetowej Związku i stwierdził, że nie ma żadnej podstawy aby zwiększać wpłaty gmin. Członkowie Zgrom adzenia przyjęli informację o w ykonaniu budżetu za I półrocze. Ad 14. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, iż uchwała o wcześniejszej spłacie kredytu była proponowana na poprzednim posiedzeniu Zgromadzenia lecz odłożona na termin późniejszy. Ponieważ wykonanie budżetu za I półrocze pozwala na całkowite spłacenie kredytu Zarząd proponuje podjecie uchwały w tej sprawie i podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej związanej ze spłatą kredytu. Ponieważ nikt nie wniósł zastrzeżeń do projektu uchwały w głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwałę Nr LXI/ 204 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: wcześniejszej, całkowitej spłaty kredytu zlotowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu, (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

6 A d.l5. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwałę Nr LXI/ 205 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu na rok 2008 (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu). Ad 16. Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń wyjaśnił, że było dużo interwencji w sprawie przywrócenia ulg dla rencistów i emerytów. Zarząd wychodząc naprzeciw postanowił zaproponować projekt uchwały dotyczący zmian cen za usługi przewozowe w której: 1 uchwały dotyczy cen biletów i określenia strefy miejskiej 2 dotyczy nowych zasad nabywania biletów sprzedawanych z kas fiskalnych 3 dotyczy upraw nień do bezpłatnych przejazdów, 4 dotyczy uprawnień do ulgowych przejazdów na podstawie biletów ulgowych gminnych gdzie przywraca się prawo do przejazdów na podstawie biletów ulgowych jednorazowych i miesięcznych dla emerytów i rencistów, którzy ukończyli 60 lat życia, natomiast dla emerytów i rencistów poniżej 60 roku życia możliwość zakupu biletów ulgowych miesięcznych oraz przyznanie prawa do ulgi przy zakupie biletów jednorazowych i miesięcznych osobom niewidomym lub niedow idzących w stopniu umiarkowanym. Zarząd proponuje również zmianę cen biletów jednorazowych i okresowych przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały. Przy średniej sprzedaży ja k dotąd, sprzedaż wzrósłby zł i spowodowałaby pokrycie zmniejszenia wpływów z tytułu przywrócenia ulg. Przewodniczący Zgrom adzenia otw orzył dyskusję w sprawie proponow anej uchwały. Pan Józef Kaczmarczyk zapytał czy konieczna jest imienna legitymacja wydana przez Związek dla osób pom iędzy 70 a 75 rokiem życia i zaproponował aby z tego zapisu zrezygnować 1 ujednolicić zapis dla 70 i 75 latków - osoby, które ukończyły 70 rok życia - dowód osobisty. Zdaniem Pana Kaczmarczyka podwyżka cen biletów jest obecnie niepotrzebna, skoro nie ma zagrożenia budżetu a każda podwyżka spowoduje zmniejszenie ilości pasażerów i złożył wniosek aby zrezygnować z podw yżek cen biletów. Pan Wojciech Gleń stwierdził, że przywracając ulgi jest to dobry moment na wprowadzenie nowych cen biletów

7 Zdaniem Pana Dariusza Rzepki przywrócenie ulg spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu Zw iązku i jeżeli ceny biletów nie w zrosną trzeba będzie zw iększyć dotacje Gmin. Wójt Gminy Bolesław Pan Ryszard Januszek podzielił zdanie Pana Dariusza Rzepki. Przewodniczący Zgrom adzenia poddał w niosek Pana K arczm arczyka pod głosowanie. W głosowaniu jawnym głosując 1 głos za, 5 przeciw i 2 wstrzymujące się Członkowie Zgrom adzenia odrzucili pow yższy wniosek. Ponieważ więcej uwag i wniosków nie było Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu jawnym (7 głosów za, 1 w strzym ujący się ) C złonkowie Zgrom adzenia przyjęli: U chwałę N r L X I/ 206 / 2008 Z grom adzenia Zw iązku K om unalnego G m in K om unikacja M ięd zy g m in n a w O lkuszu w spraw ie: ustalenia cen za usługi przew ozow e (ucłiwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu). Ad. 17 Ponieważ zapytań i wolnycli wniosków nie było. Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady LXI posiedzenia Zgrom adzenia. Protokołowała: Barbara Lorek Przew odniczący Zgrom adzenia K HHZEWODNICZĄCY^ J^ g^o^ adzenia zw w źku mgr [ J a r iu s z R z ^ ^

8 Zdącr " Sprawozdanie z prac Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu w okresie od roku 1. W dniu r. W związku z uniew ażnieniem przetargu na linie ZZ i ZP Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu zamówienia prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na okres W związku z powyższym zostały przygotowane zaproszenia do składania ofert do trzecłi firm przew ozow ycłi: 1. PKS w Zawierciu SA 2. FPHU Sioła Trans inż Janusz Sioła 3. PKM Sp.zo.o w Olkuszu 2. W dniu r. Zarząd na wniosek Komisji Przetargowej przyjął rozstrzygnięcie przetargu na linię B który odbył się dnia r. po uzupełnieniu brakującycłi dokumentów przez oferenta podejmując; Uchwałę Nr C CC X LVII / 250 /2008 Zarządu Zw iązku K om unalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. W związku z unieważnionym w dniu r. przetargiem o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę linii autobusowej komunikacji miejskiej N r 462 Zarząd postanowił ogłosić nowy przetarg w związku z czym podjął: Uchwałę Nr C CC X LVII / 251 /2008 Zarządu Związku K om unalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: wyboru postępow ania oraz powołania komisji przetargowej Uchwałę Nr CCCXLV1I / 252 /2008 Zarządu Zw iązku K om unalnego Gmin Kom unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zatw ierdzenia specyfikacji istotnych w arunków zamówienia. 3. W dniu r, 1). Zarząd przyjął przedstawione przez Komisję Przetargową rozstrzygnięcia przetargów na linie 460, 461, 464 i 466 oraz linie P i S, które odbyły się dnia r. Na linię 460 wpłynęły dwie oferty: M eteor Sp.J. w Jaw orznie - cena oferty - 3,24 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 3,07 zł /w ozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę PKM Sp.zo.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kopalniana 2 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejm ując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCXLVIII / 253 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. Na linię 461 wpłynęły dwie oferty: Meteor Sp.J. w Jaworznie - cena oferty - 3,24 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,93 zł/w ozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę PKM Sp.zo.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kopalniana 2

9 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejmując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCXLVIII / 254 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Kom unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. Na linię 464 wpłynęły dwie oferty: M eteor Sp.J. w Jaw orznie - cena oferty - 3,28 zł/w ozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,94 zł/wozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę PKM Sp.zo.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kopalniana 2 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejm ując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCXLVIII / 255 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty. Na linię 466 wpłynęły dwie oferty; M eteor Sp.J. w Jaw orznie - cena oferty - 3,38 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,98 zł/wozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę PKM Sp.zo.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kopalniana 2 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejmując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCXLVII1 / 256 /2008 Zarządu Zw iązku K om unalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. Na linię P i S wpłynęły trzy oferty; DPJ Artur Półtorak - cena oferty - 2,28 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,49 zł/wozokm Usługi Transportow e Jarosława Kordaszewska - c e n a oferty - 2,46 zł/wozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę DPJ Artur Półtorak z siedzibą; Gorenice, ul. Chrzanow ska 2 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejm ując jednogłośnie; Uchwałę Nr C C C X LVIII / 257 /2008 Zarządu Zw iązku K om unalnego Gm in K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty. 2). W związku z tym, iż do przetargu na kontrolę biletową nie wpłynęła żadna oferta. Zarząd postanowił unieważnić przetarg podejm ując jednogłośnie; Uchwałę Nr CCCXLVIII / 258 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: uniew ażnienia postępow ania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kontrolę autobusow ą w środkach kom unikacji publicznej. 3). Zarząd przyjął treść zasad porządkowych w Komunikacji Miejskiej - wyciąg z regulaminu przewozu osób i bagażu. 4). Zarząd postanowił ustalić cenę dystrybucji rolek do kas fiskalnych (biletów netto) w wysokości 2 zł + VAT za sztukę.

10 4. W dniu r. 1). W związku z unieważnieniem przetargu na kontrolę autobusową w środkach komunikacji publicznej Zarząd postanowił ogłosić nowy przetarg podejmując: Uchwałę Nr CCCXLIX / 259 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru postępow ania oraz powołania komisji przetargowej. Uchwałę Nr CCCXL1X / 260 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zatw ierdzenia specyfikacji istotnych w arunków zamówienia. 2). Zarząd ustalił term in Zgrom adzenia Zw iązku na dzień 7 sierpnia 2008 roku. 3). Zarząd ustalił stawkę zł za parkowanie autobusu dla wykonawców usług na placu przy ul. Kościuszki. 5. W dniu r Zarząd przyjął: Uchwalę Nr CCCL / 261 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu w sprawie: zmiany układu wykonawczego. 6. W dniu r. W związku z Protestem złożonym przez PKM Sp. z o. o. w Olkuszu, dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZZ N r referencyjny Zamawiającego ZP/ZKG KM /74/2008 Skarżący w proteście uznał, iż nie zostały przestrzegane zasady postępowania określone w art. 82 ust. 1 Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, gdyż Zamawiający złożył dwie koperty oznaczone Przetarg nieograniczony na obsługę linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZZ. Zarząd Związku poprosił o w yjaśnienia K om isję Przetargową. Komisja Przetargowa wyjaśniła, iż na obsługę linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZZ w płynęły trzy oferty: Jarosław a K ordaszew ska - cena oferty - 2,79 zł/wozokm PHU Polkar Paulina Rzenno - cena oferty - 2,96 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,95 zł/wozokm Komisja Przetargowa w drodze wyjaśnienia złożyła notatką służbową sporządzoną w dniu otwarcia ofert tj. 11 lipca 2008r. oraz wyjaśnienie osoby przyjmującej oferty. Z wyjaśnień tych wynika, iż jedna z kopert była ł>łędnie opisana (zamiast ZP wpisano ZZ), gdyż treść oferty jak i jej integralne załączniki dotyczyły przetargu na linię ZP. W obec powyższego komisja przyjęła, że złożono w postępowaniu przetargowym ofertę na linię ZP traktując opis na kopercie jako l>łąd pisarski, który nie powodował wykluczenia tej oferty. Przyjm ując pow yższe w yjaśnienia Zarząd oddalił Protest jak o bezzasadny.

11 w dalszej części posiedzenia Zarząd przyjął przedstawione przez Komisję Przetargową rozstrzygnięcia przetargu na kontrolę autobusową w środkach komunikacji publicznej, który odbył się dnia r. W płynęła jedna oferta: Firma Usługowo-W indykacyjna EGZEKUTOR, której cena wynosiła 100% od wpłat dokonanych z tytułu nałożonych opłat dodatkowych, którą Komisja przyjęła. Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejmując jednogłośnie: Uchwałę Nr C C C Ll / 262 /2008 Zarządu Związliu Komunalnego Gmin M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty.,kom unikacja Komisja Przetargowa przedstawiła również rozstrzygnięcie przetargu na obsługę linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZP. W płynęły dwie oferty: Jarosława Kordaszewska PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,79 zł/wozokm - cena oferty - 3,07 zł/wozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę Firmy Usługi Transportowe Jarosława K ordaszew ska z siedzibą: Przeginia 335a. Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejm ując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCLI / 263 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. 7. W dniu r. 1. Zarząd rozpatrzył ofertę W ydawnictwa SOLID PRESS sc ( załącznik nr 1 do protokołu)) dotyczącą wydania Niezbędnika Pasażera, który zawierałby również rozkłady jazdy komunikacji miejskiej organizowanej przez Zw iązek. Zarząd postanow ił kupić 4 tys. egz. i rozdać przy zakupie biletów miesięcznych na miesiąc październik. 2. Zarząd rozpatrzył również dochody i wydatki wynikające z dzierżawy placu przy Dworcu PKS: - wpływy wynikające z umów na korzystanie z palcu, które wróciły podpisane w ynoszą średnio 5200 zł/m iesiąc - zatrudnienie 3 osób - ok zł 3. Omówiono prognozę wydatków na lata przyszłe zgodnie z zawartymi umowami Załączone zestawienie ( załącznik N r 2 do protokołu) przedstawia ilość kilometrów oraz średnią cenę za wozokm. 3. Zarząd omówił również pismo Burmistrza Miasta Bukowno w sprawie wprowadzenia do porządku obrad Zgromadzenia Związku problemu ulg dla rencistów i emerytów w komunikacji realizowanej przez Związek. (Pism o stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 4. Zarząd przygotował projekt uchwały zmieniającej uchwałę N r 161/LV/2007 z 25 września 2007 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe 5. Zarząd rozpatrzył pisma w sprawie dodatkowego stanowiska dla postoju oraz odjazdu autobusów z placu ZKG KM przy Supersamie w Olkuszu i wyraził zgodę na dzierżawę drugiego miejsca parkingow ego po podpisaniu aneksów do umów. (pism a w załączeniu)

12 6. W związku z potrzebą dowozu pracowników z Oś. Młodych do ZGH Bolesław Zarząd postanowił wystąpić z propozycją utworzenia nowej linii przygotowując projekt uchwały w tej sprawie, (projekt uchwały w załączeniu) 7. Zarząd przeprowadził rozmowę z Panem Lakiem prowadzącym Firmę Usługowo- W indykacyjną EG ZEK U TO R w sprawie intensywności przeprow adzanych kontroli. 8. Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu na obsługę linii ZZ wybierając najkorzystniejszą ofertę: Firmę Usługi Transportowe Jarosława Kordaszewska z siedzibą Przeginia 335a z ceną 2,79 zł/wozokm. 9. W związku z powyższym Zarząd podjął jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCLII / 264 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin,,Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty

13 Zestawienie zobowiązań /netto/ z tytułu umów przewozowycłi / w g płanu łon/ 1.według umów zawartych w poprzednich latach: Pkm Olkusz DPJ/467, PS/ Meteor Razem według przetargów odbytych w 2008 do / t narastająco , , , , , , Ogółem , , , , ,00 Plan km na 2008 /netto/ /R / ,

14 ZWIĄZEK KOMUNALNY - KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA - W OLKUSZU Ldz.ZKG KM V i ^ / /08 Siedziba Związku: ul. Aleja 1000 lecia 2c tel. (032) , (032) Olkusz Olkusz dnia r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu Q ul. Bema Oświęcim dotyczy: informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu za okres od r. Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu został przyjęty ucłiwałą Zgromadzenia Związku Nr LVIII/171/2008 z dnia r. Uchwałą Zarządu Nr CCCXXXI/21//2008 z dnia r został uchwalony układ wykonawczy do planu finansowego. Planowane dochody wyniosły Plnowane przychody wyniosły Planowane w ydatki wyniosły Planowane rozchody wyniosły zł zł zł zł W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany układu wykonawczego Uchwałą Zarządu nr CCCX LII/235/2008 z dnia r. Sprawozdanie o dochodach Rb 27s z wykonania planu dochodów oraz sprawozdanie Rb 28s z wykonania planu wydatków sporządzono na podstawie ewidencji analitycznej do bieżącego rachunku bankowego.

15 DOCHODY: W ykonanie planu dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Lokalny Transport Zbiorowy Nazwa Plan W ykonanie %wykona nia planu 0570 Grzywny, mandaty i inne Icary pieniężne od osób fizycznych , ,68 51, Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 34,72 Są to kary uzyskane od przewoźników za nienależyte wykonywanie umów przewozowych. Należności z tytułu nałożonych kar na dzień w ynoszą 608,00 zł: Z tego. -PKM Olkusz sp. z zł -M eteor SJ Jaworzno 48 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,41 15,93 Dochody uzyskano z dzierżawy budynku dyspozytorni oraz placu manewrowego przy ul Kościuszki w Olkuszu. Z powodu braku uregulowań dotyczących placu postojowego PKS w Olkuszu S.A w upadłości nie uzyskano do zaplanowanych dochodów. Od sytuacja ulegnie zmianie poprzez zawarcie umów z Przedsiębiorstwami Komunikacji Samochodowej które wykonując przewozy osób na terenie kraju będą korzystać z placu postojowego za opłatą Należności z tytułu niezapłaconych faktur za dzierżawy na wynoszą 1835,55 zł: -Kordaszewska Jarosława f nr 51/08/D na kwotę 1 007,72 zł. Uregulowano dnia Kordaszewski Jerzy f nr 52/08/D na kwotę 634,40 zł Uregulowano dnia PHU Vector f nr 22/08/D na kwotę 193,43 / w lipcu nie uregulow ano

16 0830,Wpływy z usług , Są to wpływy uzyskane ze sprzedaży usług komunikacji miejskiej. Należności na wynoszą ,40 i w większości przypadków powstały z tytułu pobranycłi biletów jednorazowych i miesięcznycłi przez punkty sprzedaży oraz przez przewoźników wykonującycłi usługi komunikacji miejskiej. Saldo zaległości na wynosi ,55 i składa się z następujących pozycji: -SJ M eteor Jaw orzno f. 1130,08 na kwotę 9770,00 uregulow ano punkty sprzedaży biletów jednorazow ycłi/kioski/ kwota 2973,50 uregulow ano w lipcu -BIK Kasta Tychy 1127,60 / nie uregulow ano/ -FHU Vector Tychy kw ota 0,45 f.48/08/d- nie uregulowano 0970 W pływy z różnych dochodów 10, ,00 Dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług VAT za listopad i grudzień 2007 r 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 50,12 Są to wpływy uzyskane z wpłat Gmin - członków Związku na finansowanie działalności bieżącej.

17 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Różne rozliczenia finansowe Nazwa Plan W ykonanie % wykonania planu 0920 Pozostałe odsetki 6 000, ,54 136,54 Odsetki uzyskano : -od środków zgrom adzonych na rachunku bankowym kw otę 7 397,43 zł -od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów kw otę 808,11 zł Ogółem w okresie od do uzyskano dochody w kwocie ,51 zł co stanowi 47,72 % planu rocznego. PRZYCHODY: Nazwa Plan W ykonanie % wykonania 9570 N adw yżka z lat ubiegłych , WYDATKI: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Lokalny transport zbiorowy W dziale 600 Rozdział w okresie od wydatkowano kwotę ,81 zł. co stanow i 38,94 % planu rocznego. W poszczególnycłi paragrafach w ykonanie w ydatków przedstawia się następująco: Nazwa Plan W ykonanie % wykonania planu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 200,00 -

18 Składki na Fundusz Pracy W ynagrodzenia bezosobow e , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 726,65 83,76 Zobowiązanie na wynosi 107,00 zł i dotyczy faktury 24/06/2008 z 30.06,08 Uregulowano Zakup energii , ,72 38,35 Zobowiązanie na wynosi 141,03 zł i w ynika z faktur; -f.l z kwota 53,83zł uregulowano f. l64/06/2008(y IIIG U p 9/06/S} z kwota 87,20 zł uregulow ano Zakup usług remontowycłi 4 000,00 520, Zakup usług pozostałycłi , ,71 39,14 Największy wydatek w tym to zapłata za usługi przewoźnikom wykonującym usługi komunikacji miejskiej. W okresie sprawozdawczym zapłacono kwotę ,14 zł zgodnie z obowiązującymi umowami. Zobowiązania na w ynoszą ,05 zł i dotyczą następującycłi faktur; Z tytułu usług komunikacji miejskiej: -f 162/06/2008 z dnia z M eteor SJ Jaworzno na kwotę ,41 z ł, uregulowano f /08 z z PKM OLkusz na kwotę ,69 zł, uregulownol f l/z/06/2008 z z DPJ Gorenice na kwotę ,03 z ł, uregulowano 11.07,2008 Pozostałe zobowiązania; /KOK02/06002/P/06/08 z 30, z PPCUK Kraków na kwotę 630,00 zł uregulowano f 55/06/08 z z W ydawnictwo Solid Press s.c Olkusz na kwotę 127,50 zł uregulowano f 164/06/2008 z z PKS w Olkuszu S.A. w upadłości na kwotę 68,56 zł uregulowano f 162/06/2008 z od PKS w Olkuszu S.A, w upadłości na kwotę 40,00 zł uregulowano 16 07,2008 A v i

19 -t ZO/3346/08 z z ALi^A MPO Sp z o o na kwotę 228,00 zł uregulowano f.202/06/kw/2008 z z Clipper sp z o o W arszawa na kwotę 500,00 zi uregulowano f z na kwotę 53,34 zł, uregulowano /EG/08 z 02.07,2008 z FUW Egzekutor Kraków na kwotę 5706,60 zł, uregulowano f.korekta 78/08 z dnia na kwotę 186,92 zł,uregulow ano Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 455,00 45,50 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 1 000,00 390,00 39,00 stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 906,84 45,34 Zobowiązanie na wynosi zł i wynika z faktury 162/06/2008 i zobowiązanie uregulow ano Podróże służbowe krajowe 1500,00 294,20 19, Różne opłaty i składki 3 000, ,00 79,97 Wydatki w tym poniesiono na ubezpieczenia ; budynku dyspozytorni, monitoringu, OC związane z użytkowaniem placu manewrow ego przy ulicy K ościuszki, 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 41,18 Podatek od budynku dyspozytorni, wiaty przystankowej oraz od placów postojowycłi Podatek od tow arów i usług VAT , ,23 34, Pozostałe odsetki 1 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 95,40

20 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 17,00 1, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500,00 311,91 12, Zakup akcesoriów komputerowych w tym program ów i licencji 4 000, ,55 29,89 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 34,58 Poniesiono wydatek na zakup monitoringu w celu monitorowania placu manewrowego przy ul.kościuszki, Zobowiązanie na wynosi 4 320,00 zł i dotyczy f 13/06/2008 z zakupiono wiatę przystankow ą.uregulowano Dział 750 Adm inistracja Publiczna Rozdział Pozostała działalność W dziale 750 rozdział wydatkowano ogółem ,85 zł, co stanowi 43,32% planu. W poszczególnych paragrafach w ykonanie w ydatków przedstawia się następująco: V Nazwa Plan W ykonanie % wykonania planu 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do w ynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenie osobowe pracow ników 1 000,00 128,25 12, , ,00 43, , ,79 40, Dodatkowe w ynagrodzenie roczne , ,90 89, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 41, Składki na Fundusz Pracy , ,04 42,32

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" I półrocze 2012 roku.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa I półrocze 2012 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" I półrocze 2012 roku. Budżet Związku w roku 2012 realizowany był w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr II/72/2012

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 P R O J E K T UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr CCLIV/2006

Protokół Nr CCLIV/2006 Protokół Nr CCLIV/2006 z dnia 14.09.2006 roku z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 18 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 18 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA GOLINY z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Marszałek Województwa Marek Woźniak Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08 Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY W/G ŹRÓDEŁ - w porównaniu do 2006 roku w/g paragrafów klasyfikacji budżetowej i ważniejszyvh źródeł

DOCHODY BUDŻETU GMINY W/G ŹRÓDEŁ - w porównaniu do 2006 roku w/g paragrafów klasyfikacji budżetowej i ważniejszyvh źródeł Załączniki tabelaryczne obowiązkowe SPIS TRESCI ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ 46 Załącznik nr 2 DOCHODY BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 50 Załącznik nr 2 A DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 1015 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2011 r. Nr 89 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKI EJ 1021 nr V/26/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp 2-19. Dochody 20-119. Wydatki 120-291. Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych 292-301

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp 2-19. Dochody 20-119. Wydatki 120-291. Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych 292-301 SPIS TREŚCI STRONY Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/381/2009 RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XLVIII/381/2009 RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2010. UCHWAŁA Nr XLVIII/381/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/21/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/21/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

wg stanu na 31.08.2015 r.

wg stanu na 31.08.2015 r. wg stanu na 31.08.2015 r. Gimnazjum nr 1 99 150,00 80110 Gimnazja 99 150,00 15 482,00 60 289,00 18 568,00 4 811,00 Razem 99 150,00 Strona: 1 Gimnazjum nr 3 83 369,00 80110 Gimnazja 4400 Opłaty za administrowanie

Bardziej szczegółowo

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j.

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 211 r. 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 211 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48 L.P. PARAGRAF SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW I WYDATKÓW** I WYDATKÓW PLANOWANA W ROKU 2010 I WYDATKÓW WYKONANA DO 31.12.2010r.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UG. 2710/21/14 Jarosław, dnia 20.11.2014 r. W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo