Protokół Nr LX1 / 2008 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna ^w Olkuszu z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr LX1 / 2008 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna ^w Olkuszu z dnia 07.08."

Transkrypt

1 N Protokół Nr LX1 / 2008 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna ^w Olkuszu z dnia roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin KM w Olkuszu otworzył Przew odniczący Zgrom adzenia Związku Pan Dariusz Rzepka. N a podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) stw ierdził praw om ocność obrad i zapytał, kto ma uwagi do przedstawionego niżej porządku obrad. 1. Otwarcie posiedzenia Zgrom adzenia Zw iązku i stwierdzenie praw om ocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego LX Zgrom adzenia. 4. Informacja Przew odniczącego Zarządu z Prac Zarządu Związku. 5. Podjęcie uchw ały w sprawie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii N r Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii N r Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii N r Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii N r Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii P i S 10. Podjęcie uchw ały w spraw ie zaciągnięcia zobow iązania z tytułu obsługi linii ZZ 11. Podjęcie uchw ały w spraw ie wcześniejszej spłaty kredytu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu na 2008 rok. 13. Sprawozdanie finansowe za okres r. 14. W olne wnioski i zapytania. Przewodniczący Zarządu Związku Pan Wojciech Gleń poprosił o wprowadzenie zmian w porządku obrad: - wprowadzenie jako punktu 11 -Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii ZP, - wprowadzenie jako punktu 12 -Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii Nr 462, - jako punkt 13 - Sprawozdanie finansowe za okres r. - jako punkt 14 - Podjęcie uchw ały w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu. 1

2 - jako punkt 15 - Podjecie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu na 2008 rok. - jako punkt 16 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, - jako punkt 17 - Wolne wnioski i zap34ania. Pan Wojciech Gleń wyjaśnił, że Zarząd na wniosek Burmistrza Bukowna o przywrócenie ulg dla rencistów i emerytów przygotował projekt uchwały w sprawie przywrócenia ulg i ustalenia cen za usługi przewozowe, który proponuje się omówić właśnie w punkcie 16. Pan Ryszard Januszek złożył na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia pisem ną rezygnację z funkcji Członka Kom isji Rewizyjnej. Członkowie Zgromadzenia przyjęli do wiadomości rezygnację Pana Ryszarda Januszka, lecz podjęcie uchwały o odwołaniu i uchwały o powołaniu nowego Członka Komisji Rewizyjnej postanowili odłożyć na następne Zgrom adzenie. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy ktoś ma jeszcze uwagi do porządku obrad. Ponieważ uwag nie było, Członkowie Zgromadzenia przyjęli zmieniony porządek obrad jednogłośnie (8 głosów za). Ad. 3. Protokół z poprzedniego LXI Zgrom adzenia przyjęto jednogłośnie (8 głosów za) Ad 4. Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń przestawił sprawozdanie z prac Zarządu Związku w okresie od roku, które stanowi załącznik N r 2 do protokołu, oraz omówił rozstrzygnięcia przetargów na linie 460, 461, 464, 466, P i S, ZZ, ZP, 462. Zapoznał także Członków Zgromadzenia z zestawieniem zobowiązań z tytułu umów zawartych w latach poprzednich trwających do tej pory i zawartych w roku 2008 (zał. nr 3). Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował zebranych o wyniku przetargu na kontrolę biletową, w którym przyjęta została oferta złożona przez Firmę Usługowo -W indykacyjną Egzekutor, dotychczas prowadzącego kontrolę w autobusach, oraz omówił nowe zasady korzystania z placu i dyspozytorni przy ul. Kościuszki, i zasady korzystania z placu przy ul. K.K. Wielkiego, dzierżawionego przez Związek od Urzędu M iasta i Gminy w Olkuszu. Ponieważ wyniki przetargów na linie zostały przedstawione wcześniej przy informacji z prac Zarządu, przystąpiono do przegłosowania kolejnych uchwał dotyczących zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obsługi linii 460, 461, 464, 466, P i S,ZZ, ZP,

3 Ad 5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 460 w kwocie ,65 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 196 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Ad 6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 461 w kwocie zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 197 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Ad 7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 464 w kwocie ,30 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 198 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Ad 8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 466 w kwocie ,65 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 199 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Ad 9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr P i S w kwocie ,93 zł.

4 w głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członlcowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwałę Nr LXI/ 200 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu). A d.lo. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej ZZ w kwocie ,10 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 201 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Ad 11. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr ZP w kwocie ,40 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwalę Nr LXI/ 202 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu). Ad 12. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że w trakcie trwania posiedzenia Zgromadzenia otwarte zostały oferty w drodze przetargu nieograniczonego na linię 462 i poprosił o 5 minut przerwy aby można było określić kwotę zobow iązania na obsługę w/w linii. Po przerwie Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń przedstawił zgromadzonym wysokość kwoty zobowiązania z tytułu obsługi linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 462 w ynoszącą ,64 zł. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwałę Nr LXI/ 203 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zaciągnięcia zobow iązania przez Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu). Ad 13. Informację o przebiegu wykonania budżetu za okres od r. przedstawiła Pani Halina M arek - Skarbnik Związku. ( sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu)

5 Wyjaśniła, że plan finansow y został uchwalony uchw ałą Zgrom adzenia Związku Nr LVIII/171/2008 z dnia r. a uchwałą Zarządu Nr CCCXXXI/ 218/2008 z dnia r. został uchw alony układ wykonawczy do planu finansow ego Planowane dochody w yniosły Planowane przychody wyniosły Planowane wydatki wyniosły Planowane rozchody wyniosły zł zł zł zł W okresie sprawozdawczym Uchwałą Zarządu Nr CCCXLII/235/2008 z dnia r. dokonano zm iany układu wykonawczego. Ogółem w tym okresie uzyskano dochody w kwocie ,51 zł co stanowi 47,72 %planu rocznego, natom iast w ydatkow ano kwotę ,81 zł co stanowi 38,94%. Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń dodał, że nie wykonano planu z tytułu dochodów z dzierżawy placu postojowego PKS w Olkuszu SA w upadłości z powodu braku uregulowań dotyczących umów na korzystanie z miejsc wjazdowych i postojowych, które są w toku podpisywania i będ ą realizow ane w drugim półroczu. Głos zabrał Pan Józef Kaczmarczyk. Wyraził swoje zadowolenie z zadawalającej sytuacji budżetowej Związku i stwierdził, że nie ma żadnej podstawy aby zwiększać wpłaty gmin. Członkowie Zgrom adzenia przyjęli informację o w ykonaniu budżetu za I półrocze. Ad 14. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, iż uchwała o wcześniejszej spłacie kredytu była proponowana na poprzednim posiedzeniu Zgromadzenia lecz odłożona na termin późniejszy. Ponieważ wykonanie budżetu za I półrocze pozwala na całkowite spłacenie kredytu Zarząd proponuje podjecie uchwały w tej sprawie i podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej związanej ze spłatą kredytu. Ponieważ nikt nie wniósł zastrzeżeń do projektu uchwały w głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwałę Nr LXI/ 204 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: wcześniejszej, całkowitej spłaty kredytu zlotowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu, (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

6 A d.l5. W głosowaniu jaw nym jednogłośnie (8 głosów z a ) Członkowie Zgrom adzenia przyjęli: Uchwałę Nr LXI/ 205 / 2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu na rok 2008 (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu). Ad 16. Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń wyjaśnił, że było dużo interwencji w sprawie przywrócenia ulg dla rencistów i emerytów. Zarząd wychodząc naprzeciw postanowił zaproponować projekt uchwały dotyczący zmian cen za usługi przewozowe w której: 1 uchwały dotyczy cen biletów i określenia strefy miejskiej 2 dotyczy nowych zasad nabywania biletów sprzedawanych z kas fiskalnych 3 dotyczy upraw nień do bezpłatnych przejazdów, 4 dotyczy uprawnień do ulgowych przejazdów na podstawie biletów ulgowych gminnych gdzie przywraca się prawo do przejazdów na podstawie biletów ulgowych jednorazowych i miesięcznych dla emerytów i rencistów, którzy ukończyli 60 lat życia, natomiast dla emerytów i rencistów poniżej 60 roku życia możliwość zakupu biletów ulgowych miesięcznych oraz przyznanie prawa do ulgi przy zakupie biletów jednorazowych i miesięcznych osobom niewidomym lub niedow idzących w stopniu umiarkowanym. Zarząd proponuje również zmianę cen biletów jednorazowych i okresowych przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały. Przy średniej sprzedaży ja k dotąd, sprzedaż wzrósłby zł i spowodowałaby pokrycie zmniejszenia wpływów z tytułu przywrócenia ulg. Przewodniczący Zgrom adzenia otw orzył dyskusję w sprawie proponow anej uchwały. Pan Józef Kaczmarczyk zapytał czy konieczna jest imienna legitymacja wydana przez Związek dla osób pom iędzy 70 a 75 rokiem życia i zaproponował aby z tego zapisu zrezygnować 1 ujednolicić zapis dla 70 i 75 latków - osoby, które ukończyły 70 rok życia - dowód osobisty. Zdaniem Pana Kaczmarczyka podwyżka cen biletów jest obecnie niepotrzebna, skoro nie ma zagrożenia budżetu a każda podwyżka spowoduje zmniejszenie ilości pasażerów i złożył wniosek aby zrezygnować z podw yżek cen biletów. Pan Wojciech Gleń stwierdził, że przywracając ulgi jest to dobry moment na wprowadzenie nowych cen biletów

7 Zdaniem Pana Dariusza Rzepki przywrócenie ulg spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu Zw iązku i jeżeli ceny biletów nie w zrosną trzeba będzie zw iększyć dotacje Gmin. Wójt Gminy Bolesław Pan Ryszard Januszek podzielił zdanie Pana Dariusza Rzepki. Przewodniczący Zgrom adzenia poddał w niosek Pana K arczm arczyka pod głosowanie. W głosowaniu jawnym głosując 1 głos za, 5 przeciw i 2 wstrzymujące się Członkowie Zgrom adzenia odrzucili pow yższy wniosek. Ponieważ więcej uwag i wniosków nie było Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu jawnym (7 głosów za, 1 w strzym ujący się ) C złonkowie Zgrom adzenia przyjęli: U chwałę N r L X I/ 206 / 2008 Z grom adzenia Zw iązku K om unalnego G m in K om unikacja M ięd zy g m in n a w O lkuszu w spraw ie: ustalenia cen za usługi przew ozow e (ucłiwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu). Ad. 17 Ponieważ zapytań i wolnycli wniosków nie było. Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady LXI posiedzenia Zgrom adzenia. Protokołowała: Barbara Lorek Przew odniczący Zgrom adzenia K HHZEWODNICZĄCY^ J^ g^o^ adzenia zw w źku mgr [ J a r iu s z R z ^ ^

8 Zdącr " Sprawozdanie z prac Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu w okresie od roku 1. W dniu r. W związku z uniew ażnieniem przetargu na linie ZZ i ZP Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu zamówienia prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na okres W związku z powyższym zostały przygotowane zaproszenia do składania ofert do trzecłi firm przew ozow ycłi: 1. PKS w Zawierciu SA 2. FPHU Sioła Trans inż Janusz Sioła 3. PKM Sp.zo.o w Olkuszu 2. W dniu r. Zarząd na wniosek Komisji Przetargowej przyjął rozstrzygnięcie przetargu na linię B który odbył się dnia r. po uzupełnieniu brakującycłi dokumentów przez oferenta podejmując; Uchwałę Nr C CC X LVII / 250 /2008 Zarządu Zw iązku K om unalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. W związku z unieważnionym w dniu r. przetargiem o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę linii autobusowej komunikacji miejskiej N r 462 Zarząd postanowił ogłosić nowy przetarg w związku z czym podjął: Uchwałę Nr C CC X LVII / 251 /2008 Zarządu Związku K om unalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: wyboru postępow ania oraz powołania komisji przetargowej Uchwałę Nr CCCXLV1I / 252 /2008 Zarządu Zw iązku K om unalnego Gmin Kom unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zatw ierdzenia specyfikacji istotnych w arunków zamówienia. 3. W dniu r, 1). Zarząd przyjął przedstawione przez Komisję Przetargową rozstrzygnięcia przetargów na linie 460, 461, 464 i 466 oraz linie P i S, które odbyły się dnia r. Na linię 460 wpłynęły dwie oferty: M eteor Sp.J. w Jaw orznie - cena oferty - 3,24 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 3,07 zł /w ozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę PKM Sp.zo.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kopalniana 2 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejm ując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCXLVIII / 253 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. Na linię 461 wpłynęły dwie oferty: Meteor Sp.J. w Jaworznie - cena oferty - 3,24 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,93 zł/w ozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę PKM Sp.zo.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kopalniana 2

9 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejmując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCXLVIII / 254 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Kom unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. Na linię 464 wpłynęły dwie oferty: M eteor Sp.J. w Jaw orznie - cena oferty - 3,28 zł/w ozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,94 zł/wozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę PKM Sp.zo.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kopalniana 2 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejm ując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCXLVIII / 255 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty. Na linię 466 wpłynęły dwie oferty; M eteor Sp.J. w Jaw orznie - cena oferty - 3,38 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,98 zł/wozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę PKM Sp.zo.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kopalniana 2 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejmując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCXLVII1 / 256 /2008 Zarządu Zw iązku K om unalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. Na linię P i S wpłynęły trzy oferty; DPJ Artur Półtorak - cena oferty - 2,28 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,49 zł/wozokm Usługi Transportow e Jarosława Kordaszewska - c e n a oferty - 2,46 zł/wozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę DPJ Artur Półtorak z siedzibą; Gorenice, ul. Chrzanow ska 2 Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejm ując jednogłośnie; Uchwałę Nr C C C X LVIII / 257 /2008 Zarządu Zw iązku K om unalnego Gm in K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty. 2). W związku z tym, iż do przetargu na kontrolę biletową nie wpłynęła żadna oferta. Zarząd postanowił unieważnić przetarg podejm ując jednogłośnie; Uchwałę Nr CCCXLVIII / 258 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: uniew ażnienia postępow ania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kontrolę autobusow ą w środkach kom unikacji publicznej. 3). Zarząd przyjął treść zasad porządkowych w Komunikacji Miejskiej - wyciąg z regulaminu przewozu osób i bagażu. 4). Zarząd postanowił ustalić cenę dystrybucji rolek do kas fiskalnych (biletów netto) w wysokości 2 zł + VAT za sztukę.

10 4. W dniu r. 1). W związku z unieważnieniem przetargu na kontrolę autobusową w środkach komunikacji publicznej Zarząd postanowił ogłosić nowy przetarg podejmując: Uchwałę Nr CCCXLIX / 259 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru postępow ania oraz powołania komisji przetargowej. Uchwałę Nr CCCXL1X / 260 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin K om unikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: zatw ierdzenia specyfikacji istotnych w arunków zamówienia. 2). Zarząd ustalił term in Zgrom adzenia Zw iązku na dzień 7 sierpnia 2008 roku. 3). Zarząd ustalił stawkę zł za parkowanie autobusu dla wykonawców usług na placu przy ul. Kościuszki. 5. W dniu r Zarząd przyjął: Uchwalę Nr CCCL / 261 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu w sprawie: zmiany układu wykonawczego. 6. W dniu r. W związku z Protestem złożonym przez PKM Sp. z o. o. w Olkuszu, dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZZ N r referencyjny Zamawiającego ZP/ZKG KM /74/2008 Skarżący w proteście uznał, iż nie zostały przestrzegane zasady postępowania określone w art. 82 ust. 1 Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, gdyż Zamawiający złożył dwie koperty oznaczone Przetarg nieograniczony na obsługę linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZZ. Zarząd Związku poprosił o w yjaśnienia K om isję Przetargową. Komisja Przetargowa wyjaśniła, iż na obsługę linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZZ w płynęły trzy oferty: Jarosław a K ordaszew ska - cena oferty - 2,79 zł/wozokm PHU Polkar Paulina Rzenno - cena oferty - 2,96 zł/wozokm PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,95 zł/wozokm Komisja Przetargowa w drodze wyjaśnienia złożyła notatką służbową sporządzoną w dniu otwarcia ofert tj. 11 lipca 2008r. oraz wyjaśnienie osoby przyjmującej oferty. Z wyjaśnień tych wynika, iż jedna z kopert była ł>łędnie opisana (zamiast ZP wpisano ZZ), gdyż treść oferty jak i jej integralne załączniki dotyczyły przetargu na linię ZP. W obec powyższego komisja przyjęła, że złożono w postępowaniu przetargowym ofertę na linię ZP traktując opis na kopercie jako l>łąd pisarski, który nie powodował wykluczenia tej oferty. Przyjm ując pow yższe w yjaśnienia Zarząd oddalił Protest jak o bezzasadny.

11 w dalszej części posiedzenia Zarząd przyjął przedstawione przez Komisję Przetargową rozstrzygnięcia przetargu na kontrolę autobusową w środkach komunikacji publicznej, który odbył się dnia r. W płynęła jedna oferta: Firma Usługowo-W indykacyjna EGZEKUTOR, której cena wynosiła 100% od wpłat dokonanych z tytułu nałożonych opłat dodatkowych, którą Komisja przyjęła. Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejmując jednogłośnie: Uchwałę Nr C C C Ll / 262 /2008 Zarządu Związliu Komunalnego Gmin M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty.,kom unikacja Komisja Przetargowa przedstawiła również rozstrzygnięcie przetargu na obsługę linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZP. W płynęły dwie oferty: Jarosława Kordaszewska PKM Sp.zo.o. w Olkuszu - cena oferty - 2,79 zł/wozokm - cena oferty - 3,07 zł/wozokm Jako najkorzystniejszą Komisja wskazała ofertę Firmy Usługi Transportowe Jarosława K ordaszew ska z siedzibą: Przeginia 335a. Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu podejm ując jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCLI / 263 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty. 7. W dniu r. 1. Zarząd rozpatrzył ofertę W ydawnictwa SOLID PRESS sc ( załącznik nr 1 do protokołu)) dotyczącą wydania Niezbędnika Pasażera, który zawierałby również rozkłady jazdy komunikacji miejskiej organizowanej przez Zw iązek. Zarząd postanow ił kupić 4 tys. egz. i rozdać przy zakupie biletów miesięcznych na miesiąc październik. 2. Zarząd rozpatrzył również dochody i wydatki wynikające z dzierżawy placu przy Dworcu PKS: - wpływy wynikające z umów na korzystanie z palcu, które wróciły podpisane w ynoszą średnio 5200 zł/m iesiąc - zatrudnienie 3 osób - ok zł 3. Omówiono prognozę wydatków na lata przyszłe zgodnie z zawartymi umowami Załączone zestawienie ( załącznik N r 2 do protokołu) przedstawia ilość kilometrów oraz średnią cenę za wozokm. 3. Zarząd omówił również pismo Burmistrza Miasta Bukowno w sprawie wprowadzenia do porządku obrad Zgromadzenia Związku problemu ulg dla rencistów i emerytów w komunikacji realizowanej przez Związek. (Pism o stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 4. Zarząd przygotował projekt uchwały zmieniającej uchwałę N r 161/LV/2007 z 25 września 2007 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe 5. Zarząd rozpatrzył pisma w sprawie dodatkowego stanowiska dla postoju oraz odjazdu autobusów z placu ZKG KM przy Supersamie w Olkuszu i wyraził zgodę na dzierżawę drugiego miejsca parkingow ego po podpisaniu aneksów do umów. (pism a w załączeniu)

12 6. W związku z potrzebą dowozu pracowników z Oś. Młodych do ZGH Bolesław Zarząd postanowił wystąpić z propozycją utworzenia nowej linii przygotowując projekt uchwały w tej sprawie, (projekt uchwały w załączeniu) 7. Zarząd przeprowadził rozmowę z Panem Lakiem prowadzącym Firmę Usługowo- W indykacyjną EG ZEK U TO R w sprawie intensywności przeprow adzanych kontroli. 8. Zarząd przyjął rozstrzygnięcie przetargu na obsługę linii ZZ wybierając najkorzystniejszą ofertę: Firmę Usługi Transportowe Jarosława Kordaszewska z siedzibą Przeginia 335a z ceną 2,79 zł/wozokm. 9. W związku z powyższym Zarząd podjął jednogłośnie: Uchwałę Nr CCCLII / 264 /2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin,,Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu w sprawie: w yboru najkorzystniejszej oferty

13 Zestawienie zobowiązań /netto/ z tytułu umów przewozowycłi / w g płanu łon/ 1.według umów zawartych w poprzednich latach: Pkm Olkusz DPJ/467, PS/ Meteor Razem według przetargów odbytych w 2008 do / t narastająco , , , , , , Ogółem , , , , ,00 Plan km na 2008 /netto/ /R / ,

14 ZWIĄZEK KOMUNALNY - KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA - W OLKUSZU Ldz.ZKG KM V i ^ / /08 Siedziba Związku: ul. Aleja 1000 lecia 2c tel. (032) , (032) Olkusz Olkusz dnia r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu Q ul. Bema Oświęcim dotyczy: informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygm inna w Olkuszu za okres od r. Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin Komunikacja M iędzygminna w Olkuszu został przyjęty ucłiwałą Zgromadzenia Związku Nr LVIII/171/2008 z dnia r. Uchwałą Zarządu Nr CCCXXXI/21//2008 z dnia r został uchwalony układ wykonawczy do planu finansowego. Planowane dochody wyniosły Plnowane przychody wyniosły Planowane w ydatki wyniosły Planowane rozchody wyniosły zł zł zł zł W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany układu wykonawczego Uchwałą Zarządu nr CCCX LII/235/2008 z dnia r. Sprawozdanie o dochodach Rb 27s z wykonania planu dochodów oraz sprawozdanie Rb 28s z wykonania planu wydatków sporządzono na podstawie ewidencji analitycznej do bieżącego rachunku bankowego.

15 DOCHODY: W ykonanie planu dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Lokalny Transport Zbiorowy Nazwa Plan W ykonanie %wykona nia planu 0570 Grzywny, mandaty i inne Icary pieniężne od osób fizycznych , ,68 51, Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 34,72 Są to kary uzyskane od przewoźników za nienależyte wykonywanie umów przewozowych. Należności z tytułu nałożonych kar na dzień w ynoszą 608,00 zł: Z tego. -PKM Olkusz sp. z zł -M eteor SJ Jaworzno 48 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,41 15,93 Dochody uzyskano z dzierżawy budynku dyspozytorni oraz placu manewrowego przy ul Kościuszki w Olkuszu. Z powodu braku uregulowań dotyczących placu postojowego PKS w Olkuszu S.A w upadłości nie uzyskano do zaplanowanych dochodów. Od sytuacja ulegnie zmianie poprzez zawarcie umów z Przedsiębiorstwami Komunikacji Samochodowej które wykonując przewozy osób na terenie kraju będą korzystać z placu postojowego za opłatą Należności z tytułu niezapłaconych faktur za dzierżawy na wynoszą 1835,55 zł: -Kordaszewska Jarosława f nr 51/08/D na kwotę 1 007,72 zł. Uregulowano dnia Kordaszewski Jerzy f nr 52/08/D na kwotę 634,40 zł Uregulowano dnia PHU Vector f nr 22/08/D na kwotę 193,43 / w lipcu nie uregulow ano

16 0830,Wpływy z usług , Są to wpływy uzyskane ze sprzedaży usług komunikacji miejskiej. Należności na wynoszą ,40 i w większości przypadków powstały z tytułu pobranycłi biletów jednorazowych i miesięcznycłi przez punkty sprzedaży oraz przez przewoźników wykonującycłi usługi komunikacji miejskiej. Saldo zaległości na wynosi ,55 i składa się z następujących pozycji: -SJ M eteor Jaw orzno f. 1130,08 na kwotę 9770,00 uregulow ano punkty sprzedaży biletów jednorazow ycłi/kioski/ kwota 2973,50 uregulow ano w lipcu -BIK Kasta Tychy 1127,60 / nie uregulow ano/ -FHU Vector Tychy kw ota 0,45 f.48/08/d- nie uregulowano 0970 W pływy z różnych dochodów 10, ,00 Dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług VAT za listopad i grudzień 2007 r 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 50,12 Są to wpływy uzyskane z wpłat Gmin - członków Związku na finansowanie działalności bieżącej.

17 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Różne rozliczenia finansowe Nazwa Plan W ykonanie % wykonania planu 0920 Pozostałe odsetki 6 000, ,54 136,54 Odsetki uzyskano : -od środków zgrom adzonych na rachunku bankowym kw otę 7 397,43 zł -od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów kw otę 808,11 zł Ogółem w okresie od do uzyskano dochody w kwocie ,51 zł co stanowi 47,72 % planu rocznego. PRZYCHODY: Nazwa Plan W ykonanie % wykonania 9570 N adw yżka z lat ubiegłych , WYDATKI: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Lokalny transport zbiorowy W dziale 600 Rozdział w okresie od wydatkowano kwotę ,81 zł. co stanow i 38,94 % planu rocznego. W poszczególnycłi paragrafach w ykonanie w ydatków przedstawia się następująco: Nazwa Plan W ykonanie % wykonania planu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 200,00 -

18 Składki na Fundusz Pracy W ynagrodzenia bezosobow e , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 726,65 83,76 Zobowiązanie na wynosi 107,00 zł i dotyczy faktury 24/06/2008 z 30.06,08 Uregulowano Zakup energii , ,72 38,35 Zobowiązanie na wynosi 141,03 zł i w ynika z faktur; -f.l z kwota 53,83zł uregulowano f. l64/06/2008(y IIIG U p 9/06/S} z kwota 87,20 zł uregulow ano Zakup usług remontowycłi 4 000,00 520, Zakup usług pozostałycłi , ,71 39,14 Największy wydatek w tym to zapłata za usługi przewoźnikom wykonującym usługi komunikacji miejskiej. W okresie sprawozdawczym zapłacono kwotę ,14 zł zgodnie z obowiązującymi umowami. Zobowiązania na w ynoszą ,05 zł i dotyczą następującycłi faktur; Z tytułu usług komunikacji miejskiej: -f 162/06/2008 z dnia z M eteor SJ Jaworzno na kwotę ,41 z ł, uregulowano f /08 z z PKM OLkusz na kwotę ,69 zł, uregulownol f l/z/06/2008 z z DPJ Gorenice na kwotę ,03 z ł, uregulowano 11.07,2008 Pozostałe zobowiązania; /KOK02/06002/P/06/08 z 30, z PPCUK Kraków na kwotę 630,00 zł uregulowano f 55/06/08 z z W ydawnictwo Solid Press s.c Olkusz na kwotę 127,50 zł uregulowano f 164/06/2008 z z PKS w Olkuszu S.A. w upadłości na kwotę 68,56 zł uregulowano f 162/06/2008 z od PKS w Olkuszu S.A, w upadłości na kwotę 40,00 zł uregulowano 16 07,2008 A v i

Protokół Nr LIY/2007

Protokół Nr LIY/2007 Protokół Nr LIY/2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 07.08.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin KM w Olkuszu otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX /1999

Protokół Nr IX /1999 Protokół Nr IX /1999 Z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 31.03.1999 roku Posiedzenie Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 6/2016 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR" z dnia 20 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 6/2016 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR z dnia 20 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 6/2016 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR" w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra-Nysa-Bóbr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" I półrocze 2012 roku.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa I półrocze 2012 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" I półrocze 2012 roku. Budżet Związku w roku 2012 realizowany był w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr II/72/2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Iławie z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2010 r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Iławie z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2010 r. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA IŁAWY na 2010 rok Listopad 2009 Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Iławie z dnia... Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Iława Nr 0151-113/2009 z dnia 9.11.2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr CCLIV/2006

Protokół Nr CCLIV/2006 Protokół Nr CCLIV/2006 z dnia 14.09.2006 roku z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu. Obecni na posiedzeniu wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 P R O J E K T UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Marszałek Województwa Marek Woźniak Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

P o s t a n o w i e n i e Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 7 kwietnia 2004 r.

P o s t a n o w i e n i e Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 7 kwietnia 2004 r. P o s t a n o w i e n i e Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo