CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku dochodowym przyznawane z Ministerstwa Finansów oraz dotacje stanowią źródło finansowania wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy Brwinów. Na plan wydatków budżetowych składają się: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (w tym składki ZUS i na Fundusz Pracy) - w kwocie ,30 zł wydatki na zakupy materiałów, usługi remontowe, usługi pozostałe, podatek VAT, odpisy na fundusz socjalny, różne opłaty i składki, zakup energii i inne - w kwocie ,36 zł, dotacje dla instytucji kultury, bibliotek, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy, na działalność sportową, kulturalną i zdrowotną, na dodatkowe patrole Policji, dla Powiatu Pruszkowskiego na odławianie i transport zwierząt wolno żyjących - w ogólnej kwocie ,24 zł, odsetki od pożyczek i kredytów - w kwocie zł, rezerwy budżetowe - w kwocie zł, wydatki majątkowe - w kwocie ,10 zł. Przy opracowywaniu planu wydatków budżetowych uwzględniono wysokość planu dochodów na 2014 r., realne wykonanie wydatków za trzy kwartały 2013 r., przewidywany wskaźnik inflacji na 2014 r. - ok. 2,4% (zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2014) oraz najważniejsze i najpilniejsze zadania, które powinny być zrealizowane w roku Największe środki finansowe na wydatki bieżące i majątkowe planuje się przeznaczyć na: - oświatę i wychowanie ,24 zł - transport i łączność ,94 zł - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ,62 zł - administrację publiczną ,00 zł - pomoc społeczną ,00 zł Szczegółowy opis planowanych zadań majątkowych zawierają załączniki nr 3 i 3a do budżetu.

2 OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH DZIAŁ 010 ROLNICTWO Wydatkowanie środków finansowych w tym dziale planuje się na: - działalność bieżącą w kwocie zł, - wydatki majątkowe - w kwocie zł. Środki na działalność bieżącą planuje się m. in. na: prenumeratę publikacji Wieś Mazowiecka, Gazeta Sołecka", organizację konkursu bezpieczne gospodarstwo oraz największe warzywo największy owoc, wyjazdy sołtysów na coroczne zjazdy w ramach imprez ogólnopolskich, na obowiązkową składkę na Mazowiecką Izbę Rolniczą, stanowiącą 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego, organizację dożynek gminnych oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń (infrastruktury) w drogach powiatowych i wojewódzkich. W dziale tym ujęto wydatki na kwotę zł w ramach Funduszu Sołeckiego. DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W 2014 r. zaplanowano tu wydatki na dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pod nazwą Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW). Jest to wkład własny gminy Brwinów w wysokości zł. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ W 2014 roku planuje się w tym dziale wydatki na: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł. Środki bieżące planuje się m.in. na: - dopłaty do wody dostarczanej dla mieszkańców, zgodnie z uchwałą w sprawie stawek odpłatności za wodę i ścieki, - inne wydatki, np. opłaty za pobór wody podziemnej /WIOS/, opłaty za umieszczenie urządzeń (infrastruktury) w drogach innych niż gminne. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W 2014 roku planuje się wydatki w tym dziale na: - wydatki bieżące w kwocie ,94zł - wydatki majątkowe - w kwocie zł. Środki finansowe na wydatki bieżące planuje się m. in. na równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żużlowej, nakładki i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty chodników i nakładki bitumiczne oraz zimowe utrzymanie dróg. Planuje się środki na zakup usług transportowych na przewóz mieszkańców na terenie gminy oraz utrzymanie związanej z tym infrastruktury. W dziale tym zaplanowano również środki na wydatki związane z kosztami eksploatacji Gminnej Informatycznej Sieci Edukacyjnej (GISE) oraz na realizowany z udziałem środków UE projekt Internet w zasięgu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów. W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości ,94 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego. 2

3 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W roku 2014 w dziale tym planuje się wydatki ogółem w kwocie zł, z czego: - bieżące - w kwocie zł, - majątkowe w kwocie zł. Wydatki bieżące rozdysponowuje się w sposób następujący: 1) Gospodarka Mieszkaniowa - wynagrodzenia pracowników w kwocie zł (obejmują płace brutto pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, wykonujących prace związane z zadaniami zawartymi w tym dziale, wraz z tzw. trzynastkami ), - pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł (w wysokości ok. 20 % wynagrodzeń brutto wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi), - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie zł przeznaczonych na umowy zlecenia i umowy o dzieło, - materiały i wyposażenie w kwocie zł (zakup paliwa oraz części i materiałów do samochodów, zakup węgla i innego opału do budynków komunalnych, materiałów do remontów budynków komunalnych), - energia w kwocie zł (rachunki za dostawę energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych i w budynkach Urzędu), - usługi remontowe i pozostałe w kwocie zł (paragrafy te obejmują roboty modernizacyjne i naprawcze w budynkach komunalnych, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, nadzór sanitarny, wymianę drzwi, okien, pokrycia dachów i ocieplenie budynków, itp. w zależności od potrzeb i możliwości finansowych gminy. Ponadto z tego paragrafu finansowane są: przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków komunalnych, konserwacja urządzeń sanitarnych i elektrycznych, opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych), - opłaty różne w kwocie zł (ubezpieczenia mienia komunalnego, zwroty kaucji gwarancyjnych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie zł, - szkolenia pracowników w kwocie zł, - pozostałe wydatki w kwocie zł przeznaczone m.in. na zapłatę odszkodowań za brak mieszkań socjalnych, delegacje i ryczałty samochodowe, usługi telefoniczne, usługi medyczne dla pracowników. Wyższe niż w latach poprzednich wydatki wynikają z planowanego zasiedlenia zakupionego przez gminę budynku w miejscowości Moszna 49A, w którym znajduje się docelowo 59 mieszkań. 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane są wydatki w kwocie zł z przeznaczeniem na: - inwentaryzacje budynków komunalnych do sprzedaży najemcom, - opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, - opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, - wznowienie granic działek, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek, - wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, - wydatki na wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia opłaty adiacenckiej oraz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, koszty sporządzania aktów notarialnych, ustalenia wysokości kwoty dzierżawy, sprzedaży mienia, - zapłatę podatku VAT, - opłaty za dzierżawę działek, - opłaty z tytułu służebności gruntowej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, - koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem targowiskiem miejskim. 3

4 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Środki w tym dziale przeznacza się na wydatki bieżące - w kwocie zł. Przeznacza się je na kontynuację rozpoczętych i sporządzanie nowych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia renty planistycznej, na odbitki map, ogłoszenia prasowe, publikacje, wypłatę odszkodowań z tytułu uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, posiedzenia Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Ponadto, w dziale tym zaplanowano środki na materiały do remontów kwater żołnierskich, znajdujących się na terenie gminy Brwinów, w związku z otrzymaną dotacją na te cele. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Środki finansowe na administrację planuje się na wydatki: - bieżące - w kwocie zł, - majątkowe w kwocie zł. Wydatki bieżące planuje się według następującego podziału, zgodnie z rozdziałami klasyfikacji budżetowej: rozdz Urzędy Wojewódzkie Zaplanowana kwota w wysokości zł pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC i OC). rozdz Rady Gmin W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie zł, w tym na wypłaty diet radnych zł. Pozostałe środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, m.in. zakup materiałów, usługi telefoniczne, zakup wyposażenia, zakup Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego. rozdz Urzędy Gmin Zaplanowane tu środki na działalność bieżącą w kwocie zł pokryć mają całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Środki w wysokości zł na zakupy inwestycyjne przeznaczone są na modernizację komputerów oraz oprogramowania, inne zakupy o wartości przekraczającej zł, itp., a kwotę zł zaplanowano na instalacje systemu klimatyzacji w budynku zajmowanym przez Urząd Gminy i Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Na kwotę zł składają się: wynagrodzenia, tzw. trzynastki, wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło. Od r. znajdują się tu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do r. w Jednostce Realizującej Projekt Czyste Życie, rozwiązanej Zarządzeniem Burmistrza nr o likwidacji JRP. W związku z tym Zarządzeniem pracownicy zostali przeniesieni do innych referatów, a ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotychczas obciążające koszty inwestycji, zwiększają plan wydatków w administracji. Ponadto w rozdziale tym wyodrębniono plan wydatków dotyczących pracowników obsługujących zadanie gospodarowania odpadami (głównie wynagrodzenia i pochodne). Kwota zł planowana jest na zapłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy. Obowiązkowy odpis na ZFŚS planuje się w wysokości zł. Ponadto planuje się kwotę zł na wpłaty na PFRON. Pozostałe środki w wysokości zł są zaplanowane na zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, remonty budynków Urzędu Gminy, remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne i za 4

5 polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty publikacji i poradników wykorzystywanych w pracy urzędu, zakup druków. Ponadto wydatki na zakup: paliwa do samochodów, drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia, aktualizacje licencji na zakupione programy komputerowe, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych. W tym rozdziale są uwzględnione koszty opłat za szkolenia pracowników ( zł), ryczałty samochodowe pracowników i zwroty za podróże służbowe. rozdz Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego Środki w kwocie zł przeznaczone są na promocję Gminy m.in. na: - wydawnictwa książkowe i broszury, - program realizowany w ramach małych projektów Zielonego Sąsiedztwa, - wydanie kalendarza promocyjnego Gminy Brwinów, - przygotowanie gadżetów reklamowych, - publikacje i audycje reklamowe w lokalnych mediach, - patronaty honorowe Burmistrza Gminy, - udział w konkursach i programach certyfikujących, - wydawanie biuletynu informacyjnego Ratusz, - elementy wystawiennicze i udział w targach mieszkaniowych. rozdz Pozostała Działalność Zaplanowane tu środki finansowe w kwocie zł, przeznaczone są na zapłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Brwinów, na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę oraz nagród dla najlepszych uczniów, organizację spotkań (np. ze stowarzyszeniami pozarządowymi, współpracującymi z gminą), organizację uroczystości państwowych, samorządowych i lokalnych oraz imprez okolicznościowych, takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Gwiazdka, itp. W rozdziale tym zaplanowane są środki na wypłatę diet sołtysów oraz wynagrodzenia za uczestnictwo w komisjach powoływanych przez Burmistrza Gminy, stanowiących organy doradcze, np. Komisja ds. ulg i zwolnień, Komisja Mieszkaniowa. Zaplanowane są też tu środki na wypłatę inkasa dla inkasentów podatków oraz inne opłaty związane z poborem podatków, np. opłaty sądowe za wpisy do hipotek. Ponadto zaplanowano tu środki na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości zł. Jest to udział własny gminy Brwinów w projekcie pod nazwą Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA). W wydatkach działu 750 uwzględniono kwotę zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów etatów zleconych nie pokrywa ona kosztów całkowitych funkcjonowania tych etatów. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców w wysokości zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA W dziale tym zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością obronną w wysokości 600 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.. 5

6 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ Środki finansowe w tym dziale w wysokości zł planuje się na wydatki bieżące, a kwotę ,46 zł zaplanowano na wydatki majątkowe. W dziale tym zaplanowano środki na cele Obrony Cywilnej (75414) w wysokości zł (w tym 400 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) na konserwację i naprawy systemu alarmowego OC, zespołów prądotwórczych, syren alarmowych i sprzętu radiowego, szkolenie obronne pracowników urzędu oraz Zespołu Reagowania Kryzysowego, zakupy sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej. Zaplanowano też w tym dziale wydatki bieżące na: 1) Ochotnicze Straże Pożarne (75412)- w kwocie zł, przeznaczone m.in. na: - koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach prowadzonych przez PSP oraz ćwiczeniach, wynikających z art. 28 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia r. o ochronie przeciwpożarowej (jego wysokość wynika z ilości przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych), - zakup umundurowania bojowego oraz innego umundurowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zakup sprzętu np.: hełmów pożarniczych i butów bojowych, - umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz Komendanta Gminnego OSP, - zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu silnikowego eksploatowanego przez OSP, węży pożarniczych i armatury wodnej do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych, sprzętu ratowniczego, energii elektrycznej do budynków, gazu i wody, - remonty budynków OSP, naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek OSP, motopompy z OSP Brwinów, Moszna, Biskupice i Żółwin, - koszty związane z badaniami okresowymi strażaków, zakupy czasopism fachowych, szkolenia specjalistyczne, koszty eksploatacji systemu powiadamiania strażaków, opłaty za eksploatację telefonów służbowych OSP, koszty związane z ubezpieczeniem samochodów i członków OSP. Ponadto zaplanowano kwotę ,46 zł na wydatki inwestycyjne. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości ,46 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego. 2) Utrzymanie bieżące Straży Miejskiej (75416) - w kwocie zł. Na wynagrodzenia (wraz z tzw. trzynastkami) oraz na pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości zł. Pozostała kwota w wysokości zł jest przeznaczona na uzupełnienie umundurowania strażników, ekwiwalent za pranie umundurowania, zakup paliwa, części zamiennych i remonty pojazdów służbowych, opłaty ubezpieczeniowe pojazdów, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie strażników, zakup usług medycznych, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za wykorzystywany program LAS, obsługujący kamerę oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. 3) Kwotę zł zaplanowano na dodatkowe patrole oraz nagrody dla Policji. 4) Kwotę zł zaplanowano na zarządzanie kryzysowe. 5) Kwotę zł zaplanowano na inwestycje z zakresu monitoringu miasta. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w wysokości zł powinny pokryć odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od linii kredytowej udzielonej na realizację zadań inwestycyjnych w PKO Bank Polski, od kredytu 6

7 udzielonego gminie w 2006 przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, jak i kredytu z Banku Ochrony Środowiska, uruchomionego w roku Zabezpieczono również plan wydatków na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach oraz odsetki od planowanego w 2014 r. kredytu krótkoterminowego i kredytu na pokrycie deficytu 2014 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych w budżetach gminy może być tworzona rezerwa budżetowa do wysokości 1% planowanych wydatków. Ponadto zg z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Na rok 2014 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości zł, co stanowi 0,35 % planowanych wydatków budżetu Gminy, oraz rezerwę celową w wysokości zł. Rezerwa ogólna tworzona jest głównie na pokrycie wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w chwili obecnej. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Ogółem na oświatę planuje się środki finansowe w kwocie ,24 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą zł. Na płace i pochodne od płac przeznacza się w tym dziale zł. Środki finansowe na wydatki bieżące zostały podzielone w następujący sposób: Szkoły podstawowe zł, w tym płace i pochodne zł, Oddziały przedszkolne zł, w tym płace i pochodne zł, Przedszkola ,60 zł, w tym płace i pochodne zł, Inne formy wych. przedszkolnego ,64 zł, Gimnazja zł, w tym płace i pochodne zł, Dowożenie zł, w tym płace i pochodne zł, Liceum ogólnokształcące zł, w tym płace i pochodne zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł, Pozostała działalność zł, w tym płace i pochodne zł Razem ,24 zł SZKOŁY PODSTAWOWE- rozdział Zaplanowane na 2014 rok środki w kwocie zł przeznacza się na płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z ubieganiem się kolejnych osób o awans zawodowy i przysługujące nagrody jubileuszowe, zaplanowano zakup materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, energii, gazu, wody, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych oraz remonty szkół. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH rozdział Zaplanowane na 2014 rok środki w kwocie zł przeznacza się na płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS. PRZEDSZKOLA rozdział Zaplanowano środki w kwocie zł (w tym zł na działalność nowego przedszkola, które jest w trakcie budowy i które ma rozpocząć działalność r.) na utrzymanie 7

8 samorządowych placówek przedszkolnych, które zostaną przeznaczone m. in. na: płace i pochodne dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi, opłaty za energię elektryczną i gaz, dostawę wody, remonty i naprawy w budynkach przedszkolnych, pomoce dydaktyczne, zakup środków żywności, zwrot za podróże służbowe. Zaplanowano obowiązkowy odpis na ZFŚS. Ponadto, zaplanowano dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy w wysokości ,60 zł oraz środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brwinów, w wysokości zł. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO rozdział Zaplanowano środki w kwocie ,64 zł na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy. GIMNAZJA- rozdział Środki finansowe w kwocie zł zabezpieczają płace oraz pochodne od płac, tj. ZUS i Fundusz Płac, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki na materiały i wyposażenie, zakup energii, gazu, zakup usług zdrowotnych, usług remontowych i pozostałych oraz pomocy dydaktyczno-naukowych. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - rozdział Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie zł przeznaczone są na: płace z pochodnymi, zabezpieczenie dowozu dzieci z sołectw gminy Brwinów do szkół, na bieżące naprawy i paliwo do autobusów, na zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół na obszarze gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - rozdział Środki w kwocie zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami, wypłatę nagród jubileuszowych. Zaplanowano również środki na zakupy materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, zakupy usług remontowych i pozostałych oraz pomocy naukowych. Przewidziano środki na badania okresowe pracowników oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - rozdział Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie zł przeznaczone są na dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - rozdział W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie zł przeznaczone na: wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie zł, na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w kwocie zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu Oświaty, który prowadzi całokształt spraw oświatowych oraz obsługę finansową placówek oświatowych na terenie gminy. Ponadto zaplanowano tu wydatki w kwocie zł w ramach realizowanego przez gminę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Umiem coraz więcej. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Środki w kwocie zł przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się w kwocie zł (w tym wynagrodzenia terapeutów). Pozostałe wydatki to: - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - zakupy materiałów profilaktycznych, biurowych, - zakup żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe, 8

9 - opłaty za wnioski sądowe, szkolenia, kolonie, transport dzieci, świadczenia zdrowotne w WOTUW i poradni odwykowej, programy profilaktyczne, imprezy promujące zdrowie, - opłaty za opinie biegłych, - opłaty za wynajem sali, - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, - podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników, - dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W rozdziale zaplanowano kwotę zł na dotację dla stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w konkursach na realizację zadań związanych z promocją zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA W dziale tym ogólna kwota planowanych wydatków bieżących wynosi zł, w tym z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i zadania własne zł, środki własne gminy zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wynoszą zł. Plan wydatków został utworzony w oparciu o zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób: rozdział Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Środki w kwocie zł zaplanowano na zabezpieczenie zadań z zakresu przewidzianego w tym rozdziale - wynagrodzenie terapeuty i obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i Punktu Przeciwdziałania Przemocy. rozdział Wspieranie rodziny Środki w kwocie zł zaplanowano na wynagrodzenia wychowawców i asystenta rodzinnego wraz z pochodnymi w wysokości zł, pozostałe środki przeznaczono m.in. na umowy zlecenia z zakresu zajęć plastycznych i teatralnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenia i pieczę zastępczą, odpis na ZFŚS. rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział został utworzony po wejściu w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 maja 2004 r. Zaplanowana kwota zł zawiera koszty wypłacanych świadczeń jak również koszty obsługi. Od 1 października 2008 w rozdziale tym mieści się również Fundusz Alimentacyjny. Świadczenia rodzinne i Fundusz należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki finansuje wypłatę świadczeń, jednakże na utrzymanie przeznacza jedynie kwotę w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń. rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie zł są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych od obligatoryjnych świadczeń pokrywanych przez Ośrodek - zasiłków stałych i niektórych świadczeń rodzinnych. 9

10 rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki w kwocie zł zaplanowano na zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach opieki społecznej. Po zmianie ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe stały się świadczeniami obligatoryjnymi i przysługują osobom niepełnosprawnym, długotrwale chorym, bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym i niepełnym spełniającym kryterium dochodowe. Zasiłki te należą do zadań własnych gminy. Gmina zabezpieczyła zł na 20 % wkładu własnego. W ramach zasiłków celowych, będących zadaniem gminy, przeznacza się środki na opał, leki i leczenie, opłaty za gaz i energie elektryczną, żywność, drobne remonty. Przyznawane są one w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zabezpieczone zostały środki w wysokości zł jako 40% wkładu gminy do programu dożywiania. Ponadto gmina pokrywa też koszty pogrzebów osób zmarłych, które były nie ubezpieczone i samotne. rozdział Dodatki mieszkaniowe Środki w kwocie zł zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (po uwzględnieniu waloryzacji emerytur i rent, zmiany cen energii oraz podwyżki czynszów mieszkaniowych). Dodatki mieszkaniowe są zadaniem gminy. Od 2004 r. gminy nie otrzymują na ten cel dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. rozdział Zasiłki stałe Od 2010 r. zasiłki stałe są w odrębnym rozdziale jako zadanie własne gminy, dotowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki do wysokości 100%. Środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie zł na zasiłki oraz w kwocie zł na zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych (na podstawie analizy realizacji budżetów w latach ubiegłych). rozdział Ośrodki pomocy społecznej Środki w wysokości zł (w tym środki z dotacji z MUW w wysokości zł) zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na płace i pochodne pracowników, w tym opiekunek zaplanowano kwotę zł. Pozostałe środki w kwocie zł mają zapewnić zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i licencyjne za użytkowanie programów komputerowych, energii, usług remontowych i pozostałych, szkolenia pracowników, składki ubezpieczeniowe wolontariuszy, samochodu służbowego oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych. rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Środki w kwocie zł zaplanowano na zabezpieczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej. W kwocie tej ujęto dotację z MUW w wysokości zł oraz środki własne gminy w kwocie zł. Znajdują się tu środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, dzieci z autyzmem. Jest to zadanie współfinansowane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, którego realizację ŚOPS rozpoczął od marca 2004 r. rozdział Pozostała działalność Środki w kwocie zł zaplanowano na zabezpieczenie wkładu własnego gminy przy pracach społecznie użytecznych. Kwota zł pochodzi z dotacji na dożywianie. Zaplanowano też zł na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Ogółem zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie zł. 10

11 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Środki planowane w tym dziale w wysokości zł przeznaczone są na: - Świetlice szkolne zł - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku zł - Pomoc materialną dla uczniów zł - Pozostałą działalność stypendia zł. Powyższe środki są w całości pokrywane z dochodów gminy, bez udziału subwencji oświatowej. rozdział Świetlice szkolne Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie zł pokrywają wydatki na płace i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach (w wysokości zł), zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Środki finansowe planowane w tym rozdziale w kwocie zł przeznaczone są na dofinansowanie wyjazdów na kolonie dla dzieci wiejskich i dzieci z rodzin ubogich. rozdział Pomoc materialna dla uczniów Planuje się środki w wysokości zł dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, jako udział gminy w dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozdział Pozostała działalność Planuje się tu środki w kwocie zł przeznaczone na wypłatę stypendiów Burmistrza Gminy dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W dziale tym zaplanowano środki w kwocie zabezpieczającej tylko podstawowe wykonanie zadań na 2014 r. Dlatego też wszelkie zwiększenia dochodów budżetu w ciągu roku powinny zwiększać plan wydatków w tym dziale, gdyż wymienione niżej zadania są wykonywane na bieżąco i zależą w dużym stopniu od cen kształtujących się na rynku. Planowane na 2014 r. środki w wysokości ,98 zł przeznacza się na działalność bieżącą, natomiast na działalność inwestycyjną - kwotę ,64 zł. rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki bieżące w wysokości zł zaplanowano m.in. na: - zakup materiałów i wyposażenia w związku z obsługą zadań realizowanych w tym rozdziale, - opłaty na rzecz funduszu ochrony środowiska /WIOŚ/, - opłaty za przepływ ścieków przez teren Milanówka, - dopłaty do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stawek odpłatności za ścieki, - podatek VAT od czynszu dzierżawnego płaconego przez BPWiK. Rozdział Gospodarka odpadami W rozdziale tym zaplanowano kwotę zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, prowadzoną zgodnie z nową ustawą. Środki na ten cel zaplanowano na podstawie dochodów, po analizie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Plan wydatków zabezpiecza zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, zapłatę dla firm wyłonionych w przetargu i odbierających odpady, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, druk ulotek i informacji itp. Wynagrodzenia i inne koszty utrzymania pracowników zajmujących się tymi zadaniami są ujęte w rozdziale

12 rozdział Oczyszczanie miast i wsi Środki w wysokości ,30 zł zaplanowano w tym rozdziale na np.: - wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Referatu Gospodarki Komunalnej realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości, porządku i ładu w gminie Brwinów w kwocie ,30 zł (w tym tzw. trzynastki oraz umowy-zlecenia), - dotację dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadania odławiania i transportu zwierząt wolno żyjących, - zakup części do koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego oraz ciągnika, paliwa, materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy, - zakup worków na śmieci, w tym na akcje Sprzątanie świata i Dzień ziemi, - zakup słupów i tablic, - zakup ławek, koszy ulicznych, - sprzątanie utwardzonych jezdni, chodników oraz usuwanie odpadów z koszy ulicznych, - sprzątanie dzikich wysypisk, - opłata za usługi weterynaryjne /schronisko, weterynarz/, - inne usługi interwencyjne, - wynajem i serwis kabin sanitarnych, - remonty samochodów i sprzętu, - ubezpieczenia OC/AC/NW samochodów i sprzętu. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości zł na realizację Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt oraz kwotę ,30 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu sołeckiego na zadania bieżące. rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach Środki w wysokości zł zaplanowano na np.: - zakup materiałów roślinnych na istniejące oraz nowo zakładane zieleńce i kwietniki, zakupy benzyny, oleju, części zamiennych oraz narzędzi ogrodniczych - pielęgnację terenów zieleni w gminie, tj. utrzymanie bieżące zieleńców i skwerów wraz z parkami (pielenie, sprzątanie, koszenie, nawożenie, podlewanie), - wykonanie ekspertyz, - ubezpieczenie sprzętu, - wycinkę drzew, - koszenie trawy przez firmę wyłonioną z przetargu. - zakup usług analiz i ekspertyz. W rozdziale tym zabezpieczono kwotę zł na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Rozdział Ochrona gleby i wód podziemnych W rozdziale tym zaplanowano kwotę na prace remontowe związane z zabezpieczeniem cieków wodnych, wód opadowych, zapobieganie podtopieniom, w zakresie nie podlegającym Spółce Wodnej oraz kwotę zł na realizację inwestycji związanych z odwodnieniem. rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Środki w wysokości zł przeznacza się m.in. na: - zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych, - konserwację oświetlenia, wykonanie dobudowy oświetlenia, usługi remontowe, - montaż iluminacji świątecznych ulic, - koszty utrzymania rozdzielni budowlanych, - opłaty przyłączeniowe dla ZEWT. Kwotę ,93 zł przeznaczono na inwestycje, w tym ,93 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego. 12

13 rozdział Pozostała działalność Środki w wysokości zł przeznacza się na zadania finansowane ze środków pochodzących z opłat za wycinkę drzew oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Pozostałe środki w wysokości ,68 zł zaplanowano m.in. na utrzymanie i doposażenie placów zabaw mieszczących się na terenie gminy. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości ,68 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu sołeckiego (bieżące w kwocie ,68 zł i zakupy inwestycyjne w kwocie zł). DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Środki bieżące planowane w tym dziale w wysokości ,74 zł przeznacza się na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie w kwocie zł, zgodnie z przedłożonym harmonogramem prac Ośrodka, dla Biblioteki Publicznej w Brwinowie w kwocie zł. Środki te planuje się wydatkować m.in. na: płace i pochodne pracowników, utrzymanie i wyposażenie 7 placówek (GOK przy ul. Wilsona, świetlica GOK w Otrębusach, biblioteka dla dorosłych w Brwinowie, biblioteka dla dzieci i młodzieży w Brwinowie oraz biblioteka w Otrębusach, boiska Orlik oraz świetlicy wiejskiej w Owczarni), zakup pomocy dydaktycznych, książek dla bibliotek oraz imprezy plenerowe (np. Dni Brwinowa, koncerty, wystawy) a także na prowadzenie Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku). Kwotę zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury. Ponadto zaplanowano tu kwotę ,74 zł w pozostałej działalności jako zabezpieczenie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego (bieżące w wysokości ,74 zł oraz inwestycyjne w wysokości zł). DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Środki finansowe w tym dziale w kwocie zł wydatkowane będą na zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 176 ustawy o finansach publicznych, gmina może dofinansować takie przedsięwzięcia na zasadach ujętych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Środki w kwocie zł zaplanowano na utrzymanie i konserwację Stadionu Miejskiego przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. Środki w kwocie zł zaplanowano na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego. W budżecie na 2014 r. w części obejmującej rozchody uwzględniono kwotę w wysokości zł na spłatę rat pożyczek udzielonych gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kwotę zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Brwinów w latach poprzednich. Reasumując powyższe, plan wydatków budżetowych na rok 2014 kształtuje się w następujący sposób: wydatki ogółem ,00 zł z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe ,90 zł ,10 zł. Procent wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem wynosi 24,66 %. 13

14 Należy zaznaczyć, iż w czasie roku budżetowego plan będzie nowelizowany i będzie ulegał zmianie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Będzie to spowodowane m.in. zmianami kwot przyznanych subwencji i dotacji. Planując plan wydatków na 2014 r. szczególny nacisk położono na zredukowanie wydatków bieżących a wszystkie uzyskane oszczędności zapisano w zadaniach majątkowych. Priorytetem wydatków roku 2014 są zadania w ramach transportu oraz oświaty. 14

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2013 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2013 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2013 WYDATKI Planowane na rok 2013 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2013 rok

Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2013 rok Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2013 rok Szanowni Państwo Projekt uchwały został przygotowany na podstawie zbioru zadań. Przy ich wyborze, kierowałem się najważniejszymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr 7/II/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku Budżet gminy na rok 2015 został opracowany w oparciu o dochody własne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i. Dział 600 Transport i łączność

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i. Dział 600 Transport i łączność DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Wydatki bieżące ogółem Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01030 Izby rolnicze 352.250.907 zł 50 zł 50 zł Planowane wydatki stanowią wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok. Plan na Dział. Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy. 2005 rok O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 507 820

Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok. Plan na Dział. Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy. 2005 rok O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 507 820 1 Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/159/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2004 roku Rozdział Plan na Dział Wyszczególnienie wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r.

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. D O C H O D Y p.w.2014r 30.760.000 plan na 2015r 36.951.957 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 861.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 5.000 dotacja na częściowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145 Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 1 2 3 4 5 12. Subwencja wyrównawcza 1.528.669,00 1.528.669,0 13. Subwencja uzupełniająca 16.598,00 16.598,00 14. Dotacje na zadania zlecone 2.736.064,00 2.719.783,35

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-244/06 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 listopada 2006 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-244/06 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 listopada 2006 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-244/06 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 listopada 2006 ROKU w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE Tabela Nr 1 Źródło Lp. Dz. Własne Dotacje Porozumienia dochodu LEŚNICTWO 1. 020 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki ogółem wynoszą 59.311.063,00zł i zostały wykonane w wysokości 22.016.620,09 zł co stanowi 37,12%

Planowane wydatki ogółem wynoszą 59.311.063,00zł i zostały wykonane w wysokości 22.016.620,09 zł co stanowi 37,12% Planowane wydatki ogółem wynoszą 59.311.063,00zł i zostały wykonane w wysokości 22.016.620,09 zł co stanowi 37,12% Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 1. Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 1024

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 1024 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 1024 UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY BIEŻUŃ NA ROK 2014 Nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU na 2012 rok. składka na izby rolnicze. wynagrodzenia prac.robót publicznych po. uwzględnieniu refundacji z PUP ZFŚS.

WYDATKI BUDŻETU na 2012 rok. składka na izby rolnicze. wynagrodzenia prac.robót publicznych po. uwzględnieniu refundacji z PUP ZFŚS. załącznik Nr 2 do Uchwały RM z dnia grudnia 2011r. WYDATKI BUDŻETU na 2012 rok Dział Rozdział Treść Wartość uzasadnienie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 932,00 01008 Melioracje wodne 1 000,00 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA. Dochody

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA. Dochody PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA Dochody Projekt budżetu na 2013 rok opracowany został z dokładnością do pełnych złotych. W budżecie przyjęto podstawowe parametry przyjęte Zarządzeniem Nr 67/2012

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy Biały

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 458/1243/14 z dnia 2.09.2014r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI OGÓŁEM: 3 125 000 + 50 000 + 362 086

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/2011 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/2011 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/105/2011 BURMISTRZA SUPRAŚLA w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r. Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr VI/188/2013 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 19 grudnia 2013r. W 2014

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2744 UCHWAŁA NR XXII/109/12 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Lublin, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2744 UCHWAŁA NR XXII/109/12 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2744 UCHWAŁA NR XXII/109/12 RADY GMINY FIRLEJ z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 31.05.2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 31.05.2005 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2005 rok ZARZĄDZENIE Nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 31.05.2005 r. Na podstawie art. ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012 CZĘŚĆ OPISOWA. Dochody

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012 CZĘŚĆ OPISOWA. Dochody PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012 CZĘŚĆ OPISOWA Dochody Projekt budżetu na 2012 rok opracowany został z dokładnością do pełnych złotych. W budżecie przyjęto podstawowe parametry przyjęte Zarządzeniem Nr 101/2011

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2008 rok Dział Treść Plan na 2008 r. Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.

Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2008 rok Dział Treść Plan na 2008 r. Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4. Załącznik Nr 1 do uzasadnienia budżetu na 2008 r. Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2008 rok Dział Treść Plan na 2008 r. Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.910,00 - wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Uchwałą Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo