CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku dochodowym przyznawane z Ministerstwa Finansów oraz dotacje stanowią źródło finansowania wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy Brwinów. Na plan wydatków budżetowych składają się: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (w tym składki ZUS i na Fundusz Pracy) - w kwocie ,30 zł wydatki na zakupy materiałów, usługi remontowe, usługi pozostałe, podatek VAT, odpisy na fundusz socjalny, różne opłaty i składki, zakup energii i inne - w kwocie ,36 zł, dotacje dla instytucji kultury, bibliotek, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy, na działalność sportową, kulturalną i zdrowotną, na dodatkowe patrole Policji, dla Powiatu Pruszkowskiego na odławianie i transport zwierząt wolno żyjących - w ogólnej kwocie ,24 zł, odsetki od pożyczek i kredytów - w kwocie zł, rezerwy budżetowe - w kwocie zł, wydatki majątkowe - w kwocie ,10 zł. Przy opracowywaniu planu wydatków budżetowych uwzględniono wysokość planu dochodów na 2014 r., realne wykonanie wydatków za trzy kwartały 2013 r., przewidywany wskaźnik inflacji na 2014 r. - ok. 2,4% (zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2014) oraz najważniejsze i najpilniejsze zadania, które powinny być zrealizowane w roku Największe środki finansowe na wydatki bieżące i majątkowe planuje się przeznaczyć na: - oświatę i wychowanie ,24 zł - transport i łączność ,94 zł - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ,62 zł - administrację publiczną ,00 zł - pomoc społeczną ,00 zł Szczegółowy opis planowanych zadań majątkowych zawierają załączniki nr 3 i 3a do budżetu.

2 OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH DZIAŁ 010 ROLNICTWO Wydatkowanie środków finansowych w tym dziale planuje się na: - działalność bieżącą w kwocie zł, - wydatki majątkowe - w kwocie zł. Środki na działalność bieżącą planuje się m. in. na: prenumeratę publikacji Wieś Mazowiecka, Gazeta Sołecka", organizację konkursu bezpieczne gospodarstwo oraz największe warzywo największy owoc, wyjazdy sołtysów na coroczne zjazdy w ramach imprez ogólnopolskich, na obowiązkową składkę na Mazowiecką Izbę Rolniczą, stanowiącą 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego, organizację dożynek gminnych oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń (infrastruktury) w drogach powiatowych i wojewódzkich. W dziale tym ujęto wydatki na kwotę zł w ramach Funduszu Sołeckiego. DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W 2014 r. zaplanowano tu wydatki na dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pod nazwą Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW). Jest to wkład własny gminy Brwinów w wysokości zł. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ W 2014 roku planuje się w tym dziale wydatki na: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł. Środki bieżące planuje się m.in. na: - dopłaty do wody dostarczanej dla mieszkańców, zgodnie z uchwałą w sprawie stawek odpłatności za wodę i ścieki, - inne wydatki, np. opłaty za pobór wody podziemnej /WIOS/, opłaty za umieszczenie urządzeń (infrastruktury) w drogach innych niż gminne. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W 2014 roku planuje się wydatki w tym dziale na: - wydatki bieżące w kwocie ,94zł - wydatki majątkowe - w kwocie zł. Środki finansowe na wydatki bieżące planuje się m. in. na równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żużlowej, nakładki i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty chodników i nakładki bitumiczne oraz zimowe utrzymanie dróg. Planuje się środki na zakup usług transportowych na przewóz mieszkańców na terenie gminy oraz utrzymanie związanej z tym infrastruktury. W dziale tym zaplanowano również środki na wydatki związane z kosztami eksploatacji Gminnej Informatycznej Sieci Edukacyjnej (GISE) oraz na realizowany z udziałem środków UE projekt Internet w zasięgu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów. W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości ,94 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego. 2

3 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W roku 2014 w dziale tym planuje się wydatki ogółem w kwocie zł, z czego: - bieżące - w kwocie zł, - majątkowe w kwocie zł. Wydatki bieżące rozdysponowuje się w sposób następujący: 1) Gospodarka Mieszkaniowa - wynagrodzenia pracowników w kwocie zł (obejmują płace brutto pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, wykonujących prace związane z zadaniami zawartymi w tym dziale, wraz z tzw. trzynastkami ), - pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł (w wysokości ok. 20 % wynagrodzeń brutto wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi), - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie zł przeznaczonych na umowy zlecenia i umowy o dzieło, - materiały i wyposażenie w kwocie zł (zakup paliwa oraz części i materiałów do samochodów, zakup węgla i innego opału do budynków komunalnych, materiałów do remontów budynków komunalnych), - energia w kwocie zł (rachunki za dostawę energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych i w budynkach Urzędu), - usługi remontowe i pozostałe w kwocie zł (paragrafy te obejmują roboty modernizacyjne i naprawcze w budynkach komunalnych, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, nadzór sanitarny, wymianę drzwi, okien, pokrycia dachów i ocieplenie budynków, itp. w zależności od potrzeb i możliwości finansowych gminy. Ponadto z tego paragrafu finansowane są: przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków komunalnych, konserwacja urządzeń sanitarnych i elektrycznych, opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych), - opłaty różne w kwocie zł (ubezpieczenia mienia komunalnego, zwroty kaucji gwarancyjnych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie zł, - szkolenia pracowników w kwocie zł, - pozostałe wydatki w kwocie zł przeznaczone m.in. na zapłatę odszkodowań za brak mieszkań socjalnych, delegacje i ryczałty samochodowe, usługi telefoniczne, usługi medyczne dla pracowników. Wyższe niż w latach poprzednich wydatki wynikają z planowanego zasiedlenia zakupionego przez gminę budynku w miejscowości Moszna 49A, w którym znajduje się docelowo 59 mieszkań. 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane są wydatki w kwocie zł z przeznaczeniem na: - inwentaryzacje budynków komunalnych do sprzedaży najemcom, - opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, - opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, - wznowienie granic działek, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek, - wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, - wydatki na wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia opłaty adiacenckiej oraz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, koszty sporządzania aktów notarialnych, ustalenia wysokości kwoty dzierżawy, sprzedaży mienia, - zapłatę podatku VAT, - opłaty za dzierżawę działek, - opłaty z tytułu służebności gruntowej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, - koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem targowiskiem miejskim. 3

4 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Środki w tym dziale przeznacza się na wydatki bieżące - w kwocie zł. Przeznacza się je na kontynuację rozpoczętych i sporządzanie nowych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia renty planistycznej, na odbitki map, ogłoszenia prasowe, publikacje, wypłatę odszkodowań z tytułu uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, posiedzenia Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Ponadto, w dziale tym zaplanowano środki na materiały do remontów kwater żołnierskich, znajdujących się na terenie gminy Brwinów, w związku z otrzymaną dotacją na te cele. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Środki finansowe na administrację planuje się na wydatki: - bieżące - w kwocie zł, - majątkowe w kwocie zł. Wydatki bieżące planuje się według następującego podziału, zgodnie z rozdziałami klasyfikacji budżetowej: rozdz Urzędy Wojewódzkie Zaplanowana kwota w wysokości zł pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC i OC). rozdz Rady Gmin W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie zł, w tym na wypłaty diet radnych zł. Pozostałe środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, m.in. zakup materiałów, usługi telefoniczne, zakup wyposażenia, zakup Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego. rozdz Urzędy Gmin Zaplanowane tu środki na działalność bieżącą w kwocie zł pokryć mają całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Środki w wysokości zł na zakupy inwestycyjne przeznaczone są na modernizację komputerów oraz oprogramowania, inne zakupy o wartości przekraczającej zł, itp., a kwotę zł zaplanowano na instalacje systemu klimatyzacji w budynku zajmowanym przez Urząd Gminy i Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Na kwotę zł składają się: wynagrodzenia, tzw. trzynastki, wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło. Od r. znajdują się tu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do r. w Jednostce Realizującej Projekt Czyste Życie, rozwiązanej Zarządzeniem Burmistrza nr o likwidacji JRP. W związku z tym Zarządzeniem pracownicy zostali przeniesieni do innych referatów, a ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotychczas obciążające koszty inwestycji, zwiększają plan wydatków w administracji. Ponadto w rozdziale tym wyodrębniono plan wydatków dotyczących pracowników obsługujących zadanie gospodarowania odpadami (głównie wynagrodzenia i pochodne). Kwota zł planowana jest na zapłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy. Obowiązkowy odpis na ZFŚS planuje się w wysokości zł. Ponadto planuje się kwotę zł na wpłaty na PFRON. Pozostałe środki w wysokości zł są zaplanowane na zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, remonty budynków Urzędu Gminy, remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne i za 4

5 polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty publikacji i poradników wykorzystywanych w pracy urzędu, zakup druków. Ponadto wydatki na zakup: paliwa do samochodów, drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia, aktualizacje licencji na zakupione programy komputerowe, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych. W tym rozdziale są uwzględnione koszty opłat za szkolenia pracowników ( zł), ryczałty samochodowe pracowników i zwroty za podróże służbowe. rozdz Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego Środki w kwocie zł przeznaczone są na promocję Gminy m.in. na: - wydawnictwa książkowe i broszury, - program realizowany w ramach małych projektów Zielonego Sąsiedztwa, - wydanie kalendarza promocyjnego Gminy Brwinów, - przygotowanie gadżetów reklamowych, - publikacje i audycje reklamowe w lokalnych mediach, - patronaty honorowe Burmistrza Gminy, - udział w konkursach i programach certyfikujących, - wydawanie biuletynu informacyjnego Ratusz, - elementy wystawiennicze i udział w targach mieszkaniowych. rozdz Pozostała Działalność Zaplanowane tu środki finansowe w kwocie zł, przeznaczone są na zapłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Brwinów, na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę oraz nagród dla najlepszych uczniów, organizację spotkań (np. ze stowarzyszeniami pozarządowymi, współpracującymi z gminą), organizację uroczystości państwowych, samorządowych i lokalnych oraz imprez okolicznościowych, takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Gwiazdka, itp. W rozdziale tym zaplanowane są środki na wypłatę diet sołtysów oraz wynagrodzenia za uczestnictwo w komisjach powoływanych przez Burmistrza Gminy, stanowiących organy doradcze, np. Komisja ds. ulg i zwolnień, Komisja Mieszkaniowa. Zaplanowane są też tu środki na wypłatę inkasa dla inkasentów podatków oraz inne opłaty związane z poborem podatków, np. opłaty sądowe za wpisy do hipotek. Ponadto zaplanowano tu środki na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości zł. Jest to udział własny gminy Brwinów w projekcie pod nazwą Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA). W wydatkach działu 750 uwzględniono kwotę zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów etatów zleconych nie pokrywa ona kosztów całkowitych funkcjonowania tych etatów. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców w wysokości zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA W dziale tym zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością obronną w wysokości 600 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.. 5

6 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ Środki finansowe w tym dziale w wysokości zł planuje się na wydatki bieżące, a kwotę ,46 zł zaplanowano na wydatki majątkowe. W dziale tym zaplanowano środki na cele Obrony Cywilnej (75414) w wysokości zł (w tym 400 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) na konserwację i naprawy systemu alarmowego OC, zespołów prądotwórczych, syren alarmowych i sprzętu radiowego, szkolenie obronne pracowników urzędu oraz Zespołu Reagowania Kryzysowego, zakupy sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej. Zaplanowano też w tym dziale wydatki bieżące na: 1) Ochotnicze Straże Pożarne (75412)- w kwocie zł, przeznaczone m.in. na: - koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach prowadzonych przez PSP oraz ćwiczeniach, wynikających z art. 28 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia r. o ochronie przeciwpożarowej (jego wysokość wynika z ilości przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych), - zakup umundurowania bojowego oraz innego umundurowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zakup sprzętu np.: hełmów pożarniczych i butów bojowych, - umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz Komendanta Gminnego OSP, - zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu silnikowego eksploatowanego przez OSP, węży pożarniczych i armatury wodnej do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych, sprzętu ratowniczego, energii elektrycznej do budynków, gazu i wody, - remonty budynków OSP, naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek OSP, motopompy z OSP Brwinów, Moszna, Biskupice i Żółwin, - koszty związane z badaniami okresowymi strażaków, zakupy czasopism fachowych, szkolenia specjalistyczne, koszty eksploatacji systemu powiadamiania strażaków, opłaty za eksploatację telefonów służbowych OSP, koszty związane z ubezpieczeniem samochodów i członków OSP. Ponadto zaplanowano kwotę ,46 zł na wydatki inwestycyjne. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości ,46 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego. 2) Utrzymanie bieżące Straży Miejskiej (75416) - w kwocie zł. Na wynagrodzenia (wraz z tzw. trzynastkami) oraz na pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości zł. Pozostała kwota w wysokości zł jest przeznaczona na uzupełnienie umundurowania strażników, ekwiwalent za pranie umundurowania, zakup paliwa, części zamiennych i remonty pojazdów służbowych, opłaty ubezpieczeniowe pojazdów, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie strażników, zakup usług medycznych, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za wykorzystywany program LAS, obsługujący kamerę oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. 3) Kwotę zł zaplanowano na dodatkowe patrole oraz nagrody dla Policji. 4) Kwotę zł zaplanowano na zarządzanie kryzysowe. 5) Kwotę zł zaplanowano na inwestycje z zakresu monitoringu miasta. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w wysokości zł powinny pokryć odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od linii kredytowej udzielonej na realizację zadań inwestycyjnych w PKO Bank Polski, od kredytu 6

7 udzielonego gminie w 2006 przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, jak i kredytu z Banku Ochrony Środowiska, uruchomionego w roku Zabezpieczono również plan wydatków na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach oraz odsetki od planowanego w 2014 r. kredytu krótkoterminowego i kredytu na pokrycie deficytu 2014 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych w budżetach gminy może być tworzona rezerwa budżetowa do wysokości 1% planowanych wydatków. Ponadto zg z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Na rok 2014 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości zł, co stanowi 0,35 % planowanych wydatków budżetu Gminy, oraz rezerwę celową w wysokości zł. Rezerwa ogólna tworzona jest głównie na pokrycie wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w chwili obecnej. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Ogółem na oświatę planuje się środki finansowe w kwocie ,24 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą zł. Na płace i pochodne od płac przeznacza się w tym dziale zł. Środki finansowe na wydatki bieżące zostały podzielone w następujący sposób: Szkoły podstawowe zł, w tym płace i pochodne zł, Oddziały przedszkolne zł, w tym płace i pochodne zł, Przedszkola ,60 zł, w tym płace i pochodne zł, Inne formy wych. przedszkolnego ,64 zł, Gimnazja zł, w tym płace i pochodne zł, Dowożenie zł, w tym płace i pochodne zł, Liceum ogólnokształcące zł, w tym płace i pochodne zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł, Pozostała działalność zł, w tym płace i pochodne zł Razem ,24 zł SZKOŁY PODSTAWOWE- rozdział Zaplanowane na 2014 rok środki w kwocie zł przeznacza się na płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z ubieganiem się kolejnych osób o awans zawodowy i przysługujące nagrody jubileuszowe, zaplanowano zakup materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, energii, gazu, wody, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych oraz remonty szkół. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH rozdział Zaplanowane na 2014 rok środki w kwocie zł przeznacza się na płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS. PRZEDSZKOLA rozdział Zaplanowano środki w kwocie zł (w tym zł na działalność nowego przedszkola, które jest w trakcie budowy i które ma rozpocząć działalność r.) na utrzymanie 7

8 samorządowych placówek przedszkolnych, które zostaną przeznaczone m. in. na: płace i pochodne dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi, opłaty za energię elektryczną i gaz, dostawę wody, remonty i naprawy w budynkach przedszkolnych, pomoce dydaktyczne, zakup środków żywności, zwrot za podróże służbowe. Zaplanowano obowiązkowy odpis na ZFŚS. Ponadto, zaplanowano dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy w wysokości ,60 zł oraz środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brwinów, w wysokości zł. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO rozdział Zaplanowano środki w kwocie ,64 zł na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy. GIMNAZJA- rozdział Środki finansowe w kwocie zł zabezpieczają płace oraz pochodne od płac, tj. ZUS i Fundusz Płac, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki na materiały i wyposażenie, zakup energii, gazu, zakup usług zdrowotnych, usług remontowych i pozostałych oraz pomocy dydaktyczno-naukowych. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - rozdział Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie zł przeznaczone są na: płace z pochodnymi, zabezpieczenie dowozu dzieci z sołectw gminy Brwinów do szkół, na bieżące naprawy i paliwo do autobusów, na zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół na obszarze gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - rozdział Środki w kwocie zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami, wypłatę nagród jubileuszowych. Zaplanowano również środki na zakupy materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, zakupy usług remontowych i pozostałych oraz pomocy naukowych. Przewidziano środki na badania okresowe pracowników oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - rozdział Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie zł przeznaczone są na dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - rozdział W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie zł przeznaczone na: wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie zł, na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w kwocie zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu Oświaty, który prowadzi całokształt spraw oświatowych oraz obsługę finansową placówek oświatowych na terenie gminy. Ponadto zaplanowano tu wydatki w kwocie zł w ramach realizowanego przez gminę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Umiem coraz więcej. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Środki w kwocie zł przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się w kwocie zł (w tym wynagrodzenia terapeutów). Pozostałe wydatki to: - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - zakupy materiałów profilaktycznych, biurowych, - zakup żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe, 8

9 - opłaty za wnioski sądowe, szkolenia, kolonie, transport dzieci, świadczenia zdrowotne w WOTUW i poradni odwykowej, programy profilaktyczne, imprezy promujące zdrowie, - opłaty za opinie biegłych, - opłaty za wynajem sali, - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, - podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników, - dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W rozdziale zaplanowano kwotę zł na dotację dla stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w konkursach na realizację zadań związanych z promocją zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA W dziale tym ogólna kwota planowanych wydatków bieżących wynosi zł, w tym z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i zadania własne zł, środki własne gminy zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wynoszą zł. Plan wydatków został utworzony w oparciu o zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób: rozdział Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Środki w kwocie zł zaplanowano na zabezpieczenie zadań z zakresu przewidzianego w tym rozdziale - wynagrodzenie terapeuty i obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i Punktu Przeciwdziałania Przemocy. rozdział Wspieranie rodziny Środki w kwocie zł zaplanowano na wynagrodzenia wychowawców i asystenta rodzinnego wraz z pochodnymi w wysokości zł, pozostałe środki przeznaczono m.in. na umowy zlecenia z zakresu zajęć plastycznych i teatralnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenia i pieczę zastępczą, odpis na ZFŚS. rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział został utworzony po wejściu w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 maja 2004 r. Zaplanowana kwota zł zawiera koszty wypłacanych świadczeń jak również koszty obsługi. Od 1 października 2008 w rozdziale tym mieści się również Fundusz Alimentacyjny. Świadczenia rodzinne i Fundusz należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki finansuje wypłatę świadczeń, jednakże na utrzymanie przeznacza jedynie kwotę w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń. rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie zł są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych od obligatoryjnych świadczeń pokrywanych przez Ośrodek - zasiłków stałych i niektórych świadczeń rodzinnych. 9

10 rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki w kwocie zł zaplanowano na zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach opieki społecznej. Po zmianie ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe stały się świadczeniami obligatoryjnymi i przysługują osobom niepełnosprawnym, długotrwale chorym, bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym i niepełnym spełniającym kryterium dochodowe. Zasiłki te należą do zadań własnych gminy. Gmina zabezpieczyła zł na 20 % wkładu własnego. W ramach zasiłków celowych, będących zadaniem gminy, przeznacza się środki na opał, leki i leczenie, opłaty za gaz i energie elektryczną, żywność, drobne remonty. Przyznawane są one w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zabezpieczone zostały środki w wysokości zł jako 40% wkładu gminy do programu dożywiania. Ponadto gmina pokrywa też koszty pogrzebów osób zmarłych, które były nie ubezpieczone i samotne. rozdział Dodatki mieszkaniowe Środki w kwocie zł zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (po uwzględnieniu waloryzacji emerytur i rent, zmiany cen energii oraz podwyżki czynszów mieszkaniowych). Dodatki mieszkaniowe są zadaniem gminy. Od 2004 r. gminy nie otrzymują na ten cel dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. rozdział Zasiłki stałe Od 2010 r. zasiłki stałe są w odrębnym rozdziale jako zadanie własne gminy, dotowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki do wysokości 100%. Środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie zł na zasiłki oraz w kwocie zł na zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych (na podstawie analizy realizacji budżetów w latach ubiegłych). rozdział Ośrodki pomocy społecznej Środki w wysokości zł (w tym środki z dotacji z MUW w wysokości zł) zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na płace i pochodne pracowników, w tym opiekunek zaplanowano kwotę zł. Pozostałe środki w kwocie zł mają zapewnić zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i licencyjne za użytkowanie programów komputerowych, energii, usług remontowych i pozostałych, szkolenia pracowników, składki ubezpieczeniowe wolontariuszy, samochodu służbowego oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych. rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Środki w kwocie zł zaplanowano na zabezpieczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej. W kwocie tej ujęto dotację z MUW w wysokości zł oraz środki własne gminy w kwocie zł. Znajdują się tu środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, dzieci z autyzmem. Jest to zadanie współfinansowane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, którego realizację ŚOPS rozpoczął od marca 2004 r. rozdział Pozostała działalność Środki w kwocie zł zaplanowano na zabezpieczenie wkładu własnego gminy przy pracach społecznie użytecznych. Kwota zł pochodzi z dotacji na dożywianie. Zaplanowano też zł na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Ogółem zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie zł. 10

11 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Środki planowane w tym dziale w wysokości zł przeznaczone są na: - Świetlice szkolne zł - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku zł - Pomoc materialną dla uczniów zł - Pozostałą działalność stypendia zł. Powyższe środki są w całości pokrywane z dochodów gminy, bez udziału subwencji oświatowej. rozdział Świetlice szkolne Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie zł pokrywają wydatki na płace i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach (w wysokości zł), zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Środki finansowe planowane w tym rozdziale w kwocie zł przeznaczone są na dofinansowanie wyjazdów na kolonie dla dzieci wiejskich i dzieci z rodzin ubogich. rozdział Pomoc materialna dla uczniów Planuje się środki w wysokości zł dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, jako udział gminy w dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozdział Pozostała działalność Planuje się tu środki w kwocie zł przeznaczone na wypłatę stypendiów Burmistrza Gminy dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W dziale tym zaplanowano środki w kwocie zabezpieczającej tylko podstawowe wykonanie zadań na 2014 r. Dlatego też wszelkie zwiększenia dochodów budżetu w ciągu roku powinny zwiększać plan wydatków w tym dziale, gdyż wymienione niżej zadania są wykonywane na bieżąco i zależą w dużym stopniu od cen kształtujących się na rynku. Planowane na 2014 r. środki w wysokości ,98 zł przeznacza się na działalność bieżącą, natomiast na działalność inwestycyjną - kwotę ,64 zł. rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki bieżące w wysokości zł zaplanowano m.in. na: - zakup materiałów i wyposażenia w związku z obsługą zadań realizowanych w tym rozdziale, - opłaty na rzecz funduszu ochrony środowiska /WIOŚ/, - opłaty za przepływ ścieków przez teren Milanówka, - dopłaty do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stawek odpłatności za ścieki, - podatek VAT od czynszu dzierżawnego płaconego przez BPWiK. Rozdział Gospodarka odpadami W rozdziale tym zaplanowano kwotę zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, prowadzoną zgodnie z nową ustawą. Środki na ten cel zaplanowano na podstawie dochodów, po analizie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Plan wydatków zabezpiecza zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, zapłatę dla firm wyłonionych w przetargu i odbierających odpady, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, druk ulotek i informacji itp. Wynagrodzenia i inne koszty utrzymania pracowników zajmujących się tymi zadaniami są ujęte w rozdziale

12 rozdział Oczyszczanie miast i wsi Środki w wysokości ,30 zł zaplanowano w tym rozdziale na np.: - wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Referatu Gospodarki Komunalnej realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości, porządku i ładu w gminie Brwinów w kwocie ,30 zł (w tym tzw. trzynastki oraz umowy-zlecenia), - dotację dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadania odławiania i transportu zwierząt wolno żyjących, - zakup części do koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego oraz ciągnika, paliwa, materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy, - zakup worków na śmieci, w tym na akcje Sprzątanie świata i Dzień ziemi, - zakup słupów i tablic, - zakup ławek, koszy ulicznych, - sprzątanie utwardzonych jezdni, chodników oraz usuwanie odpadów z koszy ulicznych, - sprzątanie dzikich wysypisk, - opłata za usługi weterynaryjne /schronisko, weterynarz/, - inne usługi interwencyjne, - wynajem i serwis kabin sanitarnych, - remonty samochodów i sprzętu, - ubezpieczenia OC/AC/NW samochodów i sprzętu. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości zł na realizację Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt oraz kwotę ,30 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu sołeckiego na zadania bieżące. rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach Środki w wysokości zł zaplanowano na np.: - zakup materiałów roślinnych na istniejące oraz nowo zakładane zieleńce i kwietniki, zakupy benzyny, oleju, części zamiennych oraz narzędzi ogrodniczych - pielęgnację terenów zieleni w gminie, tj. utrzymanie bieżące zieleńców i skwerów wraz z parkami (pielenie, sprzątanie, koszenie, nawożenie, podlewanie), - wykonanie ekspertyz, - ubezpieczenie sprzętu, - wycinkę drzew, - koszenie trawy przez firmę wyłonioną z przetargu. - zakup usług analiz i ekspertyz. W rozdziale tym zabezpieczono kwotę zł na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Rozdział Ochrona gleby i wód podziemnych W rozdziale tym zaplanowano kwotę na prace remontowe związane z zabezpieczeniem cieków wodnych, wód opadowych, zapobieganie podtopieniom, w zakresie nie podlegającym Spółce Wodnej oraz kwotę zł na realizację inwestycji związanych z odwodnieniem. rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Środki w wysokości zł przeznacza się m.in. na: - zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych, - konserwację oświetlenia, wykonanie dobudowy oświetlenia, usługi remontowe, - montaż iluminacji świątecznych ulic, - koszty utrzymania rozdzielni budowlanych, - opłaty przyłączeniowe dla ZEWT. Kwotę ,93 zł przeznaczono na inwestycje, w tym ,93 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego. 12

13 rozdział Pozostała działalność Środki w wysokości zł przeznacza się na zadania finansowane ze środków pochodzących z opłat za wycinkę drzew oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Pozostałe środki w wysokości ,68 zł zaplanowano m.in. na utrzymanie i doposażenie placów zabaw mieszczących się na terenie gminy. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości ,68 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu sołeckiego (bieżące w kwocie ,68 zł i zakupy inwestycyjne w kwocie zł). DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Środki bieżące planowane w tym dziale w wysokości ,74 zł przeznacza się na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie w kwocie zł, zgodnie z przedłożonym harmonogramem prac Ośrodka, dla Biblioteki Publicznej w Brwinowie w kwocie zł. Środki te planuje się wydatkować m.in. na: płace i pochodne pracowników, utrzymanie i wyposażenie 7 placówek (GOK przy ul. Wilsona, świetlica GOK w Otrębusach, biblioteka dla dorosłych w Brwinowie, biblioteka dla dzieci i młodzieży w Brwinowie oraz biblioteka w Otrębusach, boiska Orlik oraz świetlicy wiejskiej w Owczarni), zakup pomocy dydaktycznych, książek dla bibliotek oraz imprezy plenerowe (np. Dni Brwinowa, koncerty, wystawy) a także na prowadzenie Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku). Kwotę zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury. Ponadto zaplanowano tu kwotę ,74 zł w pozostałej działalności jako zabezpieczenie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego (bieżące w wysokości ,74 zł oraz inwestycyjne w wysokości zł). DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Środki finansowe w tym dziale w kwocie zł wydatkowane będą na zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 176 ustawy o finansach publicznych, gmina może dofinansować takie przedsięwzięcia na zasadach ujętych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Środki w kwocie zł zaplanowano na utrzymanie i konserwację Stadionu Miejskiego przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. Środki w kwocie zł zaplanowano na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego. W budżecie na 2014 r. w części obejmującej rozchody uwzględniono kwotę w wysokości zł na spłatę rat pożyczek udzielonych gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kwotę zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Brwinów w latach poprzednich. Reasumując powyższe, plan wydatków budżetowych na rok 2014 kształtuje się w następujący sposób: wydatki ogółem ,00 zł z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe ,90 zł ,10 zł. Procent wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem wynosi 24,66 %. 13

14 Należy zaznaczyć, iż w czasie roku budżetowego plan będzie nowelizowany i będzie ulegał zmianie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Będzie to spowodowane m.in. zmianami kwot przyznanych subwencji i dotacji. Planując plan wydatków na 2014 r. szczególny nacisk położono na zredukowanie wydatków bieżących a wszystkie uzyskane oszczędności zapisano w zadaniach majątkowych. Priorytetem wydatków roku 2014 są zadania w ramach transportu oraz oświaty. 14

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI Planowane na rok 2015 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2013 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2013 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2013 WYDATKI Planowane na rok 2013 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo