Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń w ramach niniejszego modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji Pełnomocnika jakości w ZOZ. Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkoleń pomogą sprawnie wdrożyć, nadzorować i doskonalić system jakości w miejscach pracy Uczestników Projektu. System Jakości (ISO 9001:2008, Program Akredytacji Szpitali, Program Akredytacji Placówek Opieki Zdrowotnej) w ZOZ [MI-1] Dokumentowanie systemów jakości (ISO 9001, Program Akredytacji Szpitali, Program Akredytacji POZ) w ZOZ praktyczne rozwiązania [MI-2] Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 9001:2008 oraz wymaganiami Programów Akredytacji Szpitali i Programu Akredytacji POZ. Szkolenie wprowadza uczestników w zasady funkcjonujących w zakładach opieki zdrowotnej systemów zarządzania oraz rozwija umiejętność interpretacji wymagań. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności do określania i opisywania procesów funkcjonujących w zakładzie opieki zdrowotnej, przygotowywania dokumentacji wg wymagań normy ISO 9001:2008 oraz Programów Akredytacji Szpitali i Programu Akredytacji POZ, jak również poznanie zasad zarządzania dokumentacją medyczną. System zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej. Program Akredytacji Szpitali, Program Akredytacji POZ i system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 wspólne elementy i różnice. Porównanie standardów akredytacyjnych z wymaganiami normy ISO 9001:2008 Proces wdrażania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 i standardów programu akredytacji w zakładzie opieki zdrowotnej oraz procedura certyfikacji i akredytacji. Motywy i korzyści z wdrażania systemu jakości w zakładzie opieki zdrowotnej. Dyskusja. Przegląd wymagań normy ISO 9001:2008 w ujęciu placówki medycznej. Przegląd standardów Programów Akredytacji Szpitali i POZ. Podstawowe dokumenty występujące w systemie zarządzania jakością. Opis i nadzorowanie procesów sytemu zarządzania jakością. Struktura dokumentacji w systemie zarządzania jakością. Dokumentacja wymagana w Programach Akredytacji Szpitali i POZ. Nadzorowanie zapisów dotyczących jakości. Polityka jakości. Księga jakości. Rola i nadzorowanie dokumentacji medycznej. Organizacja prac przy dokumentowaniu systemu zarządzania jakością oraz Programów Akredytacji Szpitali i POZ. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 Techniki i narzędzia doskonalenia jakości w ZOZ [MI-3] Zarządzanie niezgodnościami w ZOZ - koszty błędów medycznych /system raportowania zdarzeń niepożądanych [MI-4] Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w ZOZ [MI-5] Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami, narzędziami i technikami przydatnymi do analizowania i rozwiązywania problemów jakości w zakładzie opieki zdrowotnej. Szkolenie przygotowuje uczestników do pełnienia roli Liderów we wdrożonych i funkcjonujących systemach zarządzania. Szkolenie prowadzone jest głównie w formie zajęć praktycznych podpartych teorią z wykorzystywaniem przykładów z funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w obszarze nadzorowania niezgodności i budowy systemu raportowania zdarzeń niepożądanych w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz poszerzenie i uzupełnienie wiedzy na temat kosztów błędów medycznych. Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji w zakresie pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie prawidłowego planowania, prowadzenia i dokumentowania auditów wewnętrznych. Szkolenie rozwija umiejętności w zakresie oceny, wykrywania sytuacji niepożądanych oraz poszukiwania możliwości doskonalenia systemu zarządzania jakością. Szkolenie zakończone egzaminem, uczestnicy otrzymują certyfikat auditora wewnętrznego w ZOZ wydany przez włoską jednostkę certyfikującej IMQ. Wykorzystanie narzędzi doskonalenia jakości w rozwiązywaniu problemów w zoz. Praca zespołowa. Techniki poszukiwania pomysłów. Techniki podejmowania decyzji. Histogramy. Diagram Ishikawy. Diagram Pareto. Siedem nowych narzędzi jakości. Jakość usług medycznych podstawowe definicje. Systemy monitorowania i pomiaru jakości usług medycznych. Systemy zarządzania a jakość usług zdrowotnych. Nadzór na niezgodnościami. Definiowanie błędu medycznego. Klasyfikacja błędu medycznego. Błąd w sztuce w toku interdyscyplinarnego postępowania leczniczego. Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej. System raportowania zdarzeń niepożądanych w placówce medycznej modele. Wymagania i podstawowe informacje dotyczące auditu wewnętrznego. Proces auditu wewnętrznego. Przygotowanie do auditu. Skuteczne listy kontrolne. Badania auditowe. Dokumentowanie auditu. Audit dokumentacji systemu zarządzania jakością i Programu Akredytacji Szpitali/POZ. Audit dokumentacji medycznej. Działania korygujące poauditowe. Metodyka prowadzenia rozmów auditowych. Komunikacja interpersonalna. Warsztaty. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Rola i zadania Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości w ZOZ [MI-6] Celem szkolenia jest pozyskanie kompetencji w zakresie pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Jakości w zakładzie opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie sprawnego nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz stosowania technik i metod doskonalenia do rozwiązywania problemów, oraz kreowania zmian organizacyjnych. Szkolenie zakończone egzaminem, uczestnicy otrzymują certyfikat Pełnomocnika ds. Jakości w zakładzie opieki zdrowotnej. Moduł Szkoleniowy II: Doskonalenie umiejętności Liderów jakości w ZOZ Procesowa struktura zakładu opieki zdrowotnej oraz zarządzanie procesami. 8 zasad jakości i ich interpretacja w zakładzie opieki zdrowotnej. Praktyczne rozwiązania spełnienia wymagań normy ISO 9001:2008. Akredytacja a certyfikacja systemu jakości. Wskaźniki skuteczności procesów. Dokumentacja normatywna, medyczna i systemowa w placówce medycznej. Integracja systemu zarządzania jakością z innymi systemami zarządzania (ISO 14001, PN-N 18001, akredytacja szpitala i POZ). Instrumenty oceny jakości usług zdrowotnych. Zarządzanie auditami wewnętrznymi. Rola i zadania Pełnomocnika ds. Jakości w zakładzie opieki zdrowotnej. Warsztaty. Celem szkoleń w ramach niniejszego modułu jest nabycie przez uczestników kompetencji w zakresie sprawnego nadzorowania i doskonalenia systemów jakości funkcjonujących w ich miejscach pracy. Szkolenia ugruntowują wiedzę osób pełniących rolę Liderów Jakości (audytorzy, pełnomocnicy). Rozszerzają i integrują zagadnienia związane z szeroko pojętą jakością usług medycznych Integracja systemu jakości ISO 9001:2000 i Programu Akredytacji CMJ [MII-1] Ochrona danych osobowych i medycznych w jednostce ochrony zdrowia. [MII-2] Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie implementacji w zakładzie opieki zdrowotnej wymagań normy ISO 9001:2008 oraz Programów Akredytacji Szpitali lub POZ, jak również ich skutecznej integracji w celu stworzenia jednolitego systemu jakości spełniającego powyższe wymagania. Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników unormowań prawnych i właściwej praktyki w zakresie ochrony danych osobowych i medycznych w zakładzie opieki zdrowotnej. Szkolenie daje podstawy do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakładzie opieki zdrowotnej. Wymagania normy ISO 9001:2008. Omówienie Programu Akredytacji Szpitali i POZ oraz standardów akredytacyjnych. Dokumentowanie sytemu zarządzania jakością i Programu Akredytacji Szpitali i Programu Akredytacji POZ praktyczne rozwiązania. Miejsce i rola dokumentacji medycznej. Problemy związane z przygotowaniem do certyfikacji i akredytacji. Integracja dokumentacji. Proces certyfikacji i akredytacji zakładu opieki zdrowotnej. Warsztaty Problemy prawne i praktyczne ochrony osobowych danych medycznych w zakładzie opieki zdrowotnej. Przetwarzanie danych osobowych w zakładzie opieki zdrowotnej. Odpowiedzialność pracowników ochrony zdrowia w zakresie ochrony osobowych danych medycznych. Informowanie o stanie zdrowia jako jedno z praw pacjenta, tajemnica zawodowa i wyjątki od jej przestrzegania (udzielanie informacji przez lekarza i pielęgniarkę, zakres informacji przekazywany pacjentowi, prawo do zrozumiałej informacji, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3

4 ograniczenie prawa do informacji) Odpowiedzialność pracownika ochrony zdrowia w zakresie ochrony osobowych danych medycznych w kontekście ustawy o ZOZ-ach. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ kontrolujący Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności Znaczenie auditów wewnętrznych w doskonaleniu systemu zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej. Wytyczne normy ISO 19011:2002. Doskonalenie praktycznych auditorów wewnętrznych, umożliwienie prowadzenia im bardziej skutecznych w auditów w Zasady auditowania. Audit wewnętrzny w świetle ISO 9000:2005, ISO 9001:2008 i ISO 9004:2000. umiejętności auditora celu monitorowania i doskonalenia systemu Proces doskonalenia wewnętrznych auditów jakości. wewnętrznego w systemie zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej. Audit dokumentacji medycznej. zarządzania jakością w W szkoleniu wykorzystane zostaną doświadczenia ZOZ trenerów z prowadzenia auditów wewnętrznych, jak i Odnotowywanie niezgodności i spostrzeżeń. [MII-3] certyfikacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej. Proces oceny auditorów wewnętrznych. Najczęstsze błędy popełniane w prowadzeniu auditów wskazówki do ich uniknięcia. Proces efektywnej komunikacji. Warsztaty Moduł Szkoleniowy III: Trudny pacjent-warsztaty komunikacji interpersonalnej Celem szkoleń w ramach niniejszego modułu jest zdobycie umiejętności z zakresu właściwej komunikacji z pacjentem, rozwiązywania konfliktów, właściwego zarządzania kolejką, budowy pozytywnego wizerunku placówki. Szkolenia dostarczają praktycznych umiejętności redukowania efektów stresu w oparciu o osobiste uwarunkowania uczestników. Profesjonalna obsługa pacjenta warsztaty [MIII-1] Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności służących nawiązywaniu właściwego kontaktu z pacjentem, diagnozowaniu obszaru trudności w relacji, zastosowaniu narzędzi skutecznego wpływu, tak by właściwie pokierować sytuacją i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Wiąże się on również a umiejętnością zarządzania kolejką i dbałością o pozytywny wizerunek placówki Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami wykładu i dyskusji Ja w kontakcie z pacjentem - umiejętności interpersonalne - właściwa ocena relacji z pacjentem i jego reakcji: typy pacjentów, ich sposób formułowania potrzeb i oczekiwań, główne obszary trudności w kontakcie - empatia a asertywność: empatia jako technika służąca trafnej diagnozie relacji z pacjentem, sprzyjająca efektywnej komunikacji - asertywność w kontakcie z pacjentem, wybrane techniki asertywne i ich zastosowanie - umiejętności komunikacyjne: techniki aktywnego słuchania, elementy języka perswazji Pacjent w mojej placówce - właściwe pokierowanie - zbieranie i udzielanie informacji: proces komunikacji w pokierowaniu pacjentem, wzmacnianie jego poczucia bezpieczeństwa - zarządzanie kolejką: kierowanie procesem, przejrzystość reguł dla pacjenta - sytuacje konfliktowe: profilaktyka konfliktu, zasady reagowania wg metody czerwonego dywaniku w obsłudze klienta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 Metody radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej [MIII-2] Trening umiejętności negocjacyjnych [MIII-3] Celem szkolenia jest zrozumienie zjawiska stresu, diagnoza jego źródeł w obszarze zawodowym, wypracowanie własnych metod radzenia sobie z nadmiernym poziomem stresu poprzez zmianę stylów myślenia, zarządzanie czasem, techniki relaksacyjne. Uwzględnia on zrozumienie wpływu poziomu stresu na proces komunikacji. Zajęcia obejmują część teoretyczną, dyskusję oraz ćwiczenia warsztatowe Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat mechanizmu powstawania konfliktu, zwiększenie umiejętności w zakresie właściwego diagnozowania sytuacji, zastosowania narzędzi komunikacji interpersonalnej w procesie negocjacji oraz odpowiednich technik negocjacyjnych. U podstaw założonego celu leży zyskanie umiejętności budowania relacji współpracy w sytuacjach trudnych w obszarze zawodowym. Zajęcia maja charakter warsztatowy z elementami wykładu i dyskusji Budowanie wizerunku placówki - elementy relacji i otoczenia wpływające na postrzeganie placówki przez pacjenta - korzyści obu stron wynikające z dobrego wizerunku - sposoby budowania wizerunku w oparciu o własne zasoby Mechanizm zjawiska stresu i jego źródła - dobry i zły stres, regulowanie poziomu stresu - autodiagnoza: czynniki sprzyjające i osłabiające wzrost poziomu stresu - stosowane dotychczas własne strategie regulacji Radzenie sobie ze stresem - wzorce myślenia wyzwalające nadmierny poziom stresu a wzorce konstruktywne - zarządzanie czasem jako jeden z mechanizmów regulacyjnych - techniki relaksacyjne Wpływ poziomu stresu na proces komunikacji - bariery w komunikacji wynikające z nadmiernego napięcia - stany emocjonalne sprzyjające skutecznej komunikacji - redukowanie poziomu stresu u pacjenta w przebiegu kontaktu Indywidualne programy radzenia sobie ze stresem - uwzględnienie zasobów i ograniczeń - budowanie własnego potencjału Konflikt - jego mechanizm i źródła - anatomia konfliktu - najczęstsze źródła konfliktu w obszarze zawodowym - przebieg konfliktu, zależność od nastawienia obu stron - zarządzanie konfliktem, style radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych Negocjacje jako proces dochodzenia do współpracy - typy negocjacji, ich zastosowanie w relacjach zawodowych - techniki negocjacyjne, znaczenie nastawienia - wygrany-wygrany jako efekt skutecznych negocjacji Zastosowanie negocjacji w określonych sytuacjach zawodowych - definiowanie celów jako podstawa procesu negocjacyjnego - orientacja na rozwiązania jako styl komunikacji - pozyskiwanie do współpracy trudnego partnera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5

6 Moduł Szkoleniowy IV: Praktyczne aspekty zarządzania personelem w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń w ramach niniejszego modułu jest zdobycie wiedzy w zakresie wykorzystania w pracy narzędzi i koncepcji nowoczesnego zarządzania personelem, w tym zdobycie umiejętności tworzenia, wdrażania i optymalizacji procesów zarządzania personelem, m.in. system ocen pracowniczych, strategie rekrutacji i adaptacji zawodowej, efektywne zarządzanie szkoleniami i ocenę szkoleń. Strategie rekrutacji i adaptacja zawodowa [MIV-1] System ocen pracowniczych, Systemy motywacyjne [MIV-2] Zarządzanie szkoleniami i ocena skuteczności szkoleń [MIV-3] Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą niezbędną do przygotowania i przeprowadzenia skutecznego procesu rekrutacji oraz właściwej adaptacji zawodowej w zakładzie opieki zdrowotnej, mając na uwadze dobro organizacji. teoretycznych oraz dyskusji i warsztatów Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników systemów zarządzania personelem, rozwinięcie umiejętności oceny okresowej pracowników. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z systemami motywacyjnymi stosowanymi w organizacjach tak aby utrzymać właściwe zaangażowanie pracowników w wykonywanie swoich obowiązków. teoretycznych i warsztatów. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą na temat zakresu zadań i priorytetów działania w obszarze funkcji szkoleniowej. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami do identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, dowiedzą się jak planować i organizować szkolenia oraz oceniać ich efektywności. teoretycznych oraz dyskusji i warsztatów. Istota i znaczenie planowania zatrudnienia Identyfikacja potrzeb kadrowych Tworzenie profilu wymagań wobec kandydata Metody rekrutacji Sztuka prowadzenia wywiadu selekcyjnego Wprowadzenie do pracy i ocena po okresie próbnym Proces adaptacji społeczno zawodowej Szkolenie stanowiskowe Ocena kompetencji i zaangażowania, przewidywanie efektywności po procesie adaptacji Błędy w procesie wprowadzenia do pracy Ocena pracownicza w polityce personalnej firmy Ocena jako narzędzie kształtowania zasobów ludzkich Cele i zadania systemu okresowych ocen pracowniczych Funkcje systemu oceniania, funkcja motywacyjna Zasady systemu ocen pracowniczych Uwarunkowania wdrażania oceny Wdrażanie i zarządzanie systemem oceny pracowniczej Metody dokonywania oceny Błędy pojawiające się w implementacji oceny pracowniczej Uwarunkowania motywacji pracowników Motywacyjna struktura organizacyjna ścieżki kariery Systemy ocen okresowych a miejsce pracownika w widełkach System zarządzania celami Systemy premiowe Motywacja niefinansowa Integrowanie potrzeb pracowników z potrzebami firmy Czym jest zarządzanie szkoleniami? Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych Planowanie i budżetowanie szkoleń Realizacja projektów szkoleniowych Ocena i ewaluacja szkoleń Procedury szkoleniowe i korzyści z ich stosowania - materiał dodatkowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA I PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA I PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA I PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium które odbędą się w sierpniu 2016r. w Szczyrku Oferowany

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

- Zawarcie umowy rachunku bankowego. - Pozostałe obowiązki rejestracyjne przedsiębiorcy

- Zawarcie umowy rachunku bankowego. - Pozostałe obowiązki rejestracyjne przedsiębiorcy SZKOLENIE: Działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych Wymagania wstępne: nie formułuje się wymagań wstępnych. Cena: 50,00 zł /osoba Szkolenie zostaje uruchomione przy liczbie uczestników:

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SYNERGIAgroup

SZKOLENIA SYNERGIAgroup SZKOLENIA SYNERGIAgroup Efektywne zarządzanie Twoją Organizacją SZKOLENIE: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną SYNERGIAgroup

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią 20 11 - Zarządzanie Jakoscią SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_Q1 - System Zarządzania Jakością wymagania normy ISO 9001: 2008 kod: QA_Q2 - System Zarządzania Jakością w organizacji ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 Strona 1 z 5 OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000. KURS DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ WARSZTATY PRAKTYCZNE Strona 2 z 5 Biuro Handlowe

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Koordynator projektu: Schulungszentrum Fohnsdorf Instytucje partnerskie: University of Gothenburg

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie kadry do pełnienia funkcji doradczych. Kandydaci na doradców otrzymają podstawową wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Audyt bezpieczeństwa informacji AW-02

Warsztaty Audyt bezpieczeństwa informacji AW-02 Warsztaty Audyt bezpieczeństwa informacji AW-02 Program szkolenia: Warsztaty doskonalące dla audytorów bezpieczeństwa informacji Program doskonalący kompetencje audytorów bezpieczeństwa informacji Audyt

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. NOWOŚĆ: Superwizja Trening umiejętności interpersonalnych Treningu umiejętności komunikacyjnych

Szanowni Państwo. NOWOŚĆ: Superwizja Trening umiejętności interpersonalnych Treningu umiejętności komunikacyjnych Szanowni Państwo Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR oferuje Państwu szkolenia które mają na celu zwiększenie i usystematyzowanie wiedzy pracowników Domów Pomocy Społecznej jak i Środowiskowych Domów

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów;

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów; Celem szkolenia Zarządzanie projektem fundraisingowym jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie planowania i osiągania celów projektowych. Uczestnik pozna i nauczy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz najważniejszych skrótów... 11

SPIS TREŚCI. Wykaz najważniejszych skrótów... 11 5 SPIS TREŚCI Wykaz najważniejszych skrótów... 11 Rozdział 1. Organizacja doskonaląca się... 13 Organizacja, przywództwo, menedżer, kultura organizacyjna... 13 1.1.Wprowadzenie... 13 1.2. Istota organizacji...

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/06/8177/10350 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania AW-01

Szkolenie Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania AW-01 Szkolenie Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania AW-01 Program szkolenia: Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania Audyt wewnętrzny to dziedzina wymagająca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DORADZTWO ZAWODOWE Moduł I Podstawy teoretyczne doradztwa zawodowego 60h Socjologia pracy 15h Pedagogika pracy 15h Teorie orientacji i poradnictwa 20h Poradnictwo edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta

Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Poznanie skutecznych metod prowadzenia i kierowania efektywną rozmową, umiejętność budowania pozytywnego wizerunku, nastawienia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność Aktywne poszukiwanie pracy rozeznanie w sytuacji na rynku pracy, poznanie źródeł i metod poszukiwania pracy, nabycie wiedzy o wymogach pracodawców wobec potencjalnych pracowników. poznanie i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 1 grupa Liczba

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego.

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego. POZIOM ZAAWANSOWANY Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany jest to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych.

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie zespołem projektowym Zarządzanie zespołem projektowym Cele szkolenia Efektywne zarządzanie projektem wymaga nie tylko tzw. wiedzy twardej, jak definiowanie zakresu, harmonogramowanie czy budżetowanie projektu, lecz także umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY nia Warszawa I miejsce w rankingu 23-24 października Warszawa firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń organizowanych przez jednostkę certyfikującą Noble Cert. Jesień 2016

Harmonogram szkoleń organizowanych przez jednostkę certyfikującą Noble Cert. Jesień 2016 Harmonogram szkoleń organizowanych przez jednostkę certyfikującą Noble Cert. Jesień 2016 Aktualne terminy szkoleń Jesień 2016 Nazwa szkolenia Lokalizacja i termin ISO 9001:2015 WYMAGANIA, KORELACJA I PRZEJŚCIE

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Procedury szkoleniowe mogą zostać dopasowane do konkretnych potrzeb zamawiających szkolenie. W tym celu zapraszamy do kontaktu.

Procedury szkoleniowe mogą zostać dopasowane do konkretnych potrzeb zamawiających szkolenie. W tym celu zapraszamy do kontaktu. PROCEDURY I STANDARD WDRAŻANIA PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA (PNZ) I ETAP SZKOLENIE Podstawowe szkolenie prezentacja programu uczestnikom i szkołom (uczestnicy szkolenia mogą zaprezentować po szkoleniu program

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/17/6568/23874 Cena netto 0,00 zł Cena brutto 0,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 26-27 lutego, Warszawa Warszawa WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja opisu

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Szkolenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie Informacji Administrator Bezpieczeństwa ODO-05 Program szkolenia: Administrator Bezpieczeństwa Informacji Przedstawiane szkolenie powstało, by przekazać Państwu wiedzę potrzebną do sprawnego

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI. obsługa trudnego Klienta

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI. obsługa trudnego Klienta 2014 ObslugaReklamacji.pl Andrzej Piróg PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI ZAWARTOŚĆ Cele szkolenia... 2 Korzyści dla uczestników... 2 Zakres merytoryczny szkolenia z profesjonalnej obsługi reklamacji -...

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność Oferta szkoleniowa Elastyczność Jak działamy? prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji Rzetelność nie akceptujemy status quo szukamy najlepszych rozwiązań dokładne zapoznajemy

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo