Odpłatność pozostali zł 640 zł zł 640 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013"

Transkrypt

1 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: - systemy zarządzania jakością - systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Studia realizowane są wspólnie z partnerem merytorycznym - PLATFORMĄ JAKOŚCI. Absolwenci niniejszych studiów uzyskują specjalistyczne i konkurencyjne na rynku kompetencje w zakresie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 i systemów bezpieczeństwa żywności takich jak ISO 22000, BRC, IFS oraz innych zagadnień związanych z szeroko rozumianą jakością i/lub bezpieczeństwem żywności. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów (trenerów, konsultantów) w zakresie standaryzowanych systemów zarządzania, praktyków i teoretyków zarządzania, jak również auditorów jednostek certyfikujących. Treści przekazywane podczas zajęć są adekwatne do wymagań i praktycznych rozwiązań stosowanych w różnych organizacjach. Absolwenci każdej specjalności studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikaty z każdego modułu. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby zainteresowane poszczególną tematyką, dzięki czemu można zdobyć uniwersalne i wyróżniające na rynku pracy kompetencje. Zasady uczestnictwa, terminy i koszty przedstawione są poniżej.

2 Nazwa modułu/certyfikatu Terminy zajęć Odpłatność - studenci I II stopnia, słuchacze studiów podyplomowych oraz absolwenci WSZ-SW oraz bezrobotni Asystent Jakości (ISO 9001) (16 h) Auditor Jakości (ISO 9001) (16 h) Auditor Bezpieczeństwa Żywności wg HACCP/ISO 22000/FSSC 22000(32 h) Auditor Wiodący Jakości (ISO 9001) (16 h) Kontroler Jakości (ISO 9001 i inne) (16 h) Lider Doskonalenia (ISO 9001 i inne) (32 h) Auditor Bezpieczeństwa Żywności wg BRC (16 h) Auditor Bezpieczeństwa Żywności wg IFS (16 h) Pełnomocnik Jakości i Bezpieczeństwa Żywności (ISO 9001, ISO i inne, BRC, IFS i inne) (24 h) Koordynator Standaryzowanych Systemów Zarządzania wg ISO 14001, PN-N/OHSAS i ISO/IEC (24 h) Menedżer Jakości (ISO 9001 i inne) (16 h) Odpłatność pozostali zł 640 zł zł 640 zł zł 980 zł zł 640 zł zł 640 zł zł 880 zł zł 700 zł zł 700 zł zł 780 zł 420 zł 840 zł zł 640 zł

3 Uwaga: 1) W nawiasach podano - obok liczby godzin danego modułu - również wiodące standardy związane z danym modułem. 2) Zasady uczestnictwa: zapisanie się i opłata przed zajęciami, udział w zajęciach (min. 80% obecności) oraz zdanie egzaminu końcowego. 3) Wszystkie osoby spełniające zasady uczestnictwa przedstawione w ww. punkcie 2 otrzymają w ramach czesnego certyfikat z danego modułu wydany przez PLATFORMĘ JAKOŚCI. 4) Zajęcia prowadzone są przez praktyków w zakresie standaryzowanych systemów zarządzania: trenerów konsultantów auditorów (w tym certyfikujących). 5) Zajęcia odbywają się w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A w Warszawie w soboty i niedziele (średnio 8 godzin lekcyjnych dziennie) najczęściej od ) W sprawie szczegółów prosimy o kontakt: a) kwestie organizacyjne (zapisy i opłaty) - Elżbieta Woźniakowska - Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa: tel.: tel. b) kwestie merytoryczne (wyjaśnienia) Dariusz Kłosowski Platforma Jakości tel. kom.: tel.: ) Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian uprzednio informując zapisane osoby. Charakterystyka i programy poszczególnych modułów zawarte są poniżej. Nazwa modułu/certyfikatu ASYSTENT JAKOŚCI AUDITOR JAKOŚCI AUDITOR BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI wg HACCP/ISO 22000/FSSC AUDITOR WIODĄCY JAKOŚCI KONTROLER JAKOŚCI Ogólny opis kompetencji Asystent jakości to osoba posiadająca kompetencje w zakresie realizacji prac dokumentacyjno-wdrożeniowych wykonująca je jako członek lub lider zespołu roboczego opracowującego SZJ wg ISO 9001 w organizacji. Auditor jakości to osoba posiadająca kompetencje do przeprowadzania auditów wewnętrznych wymaganych przez standard ISO 900 Auditor bezpieczeństwa żywności to osoba posiadająca wiedzę w zakresie wymagań HACCP, ISO 22000:2005 i FSSC 22000:2010 i umiejętność ich interpretacji jak również mająca kompetencje do przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ww. standardów. Auditor wiodący jakości to osoba posiadająca rozszerzone i dodatkowe kompetencje w zakresie auditowania SZJ wg ISO 9001 i pełniąca w zespole auditorów rolę auditora kierownika. Kontroler jakości to osoba posiadające wiedzę i umiejętności do planowania i realizacji czynności kontrolnych związanych z weryfikacją dostaw, jak również produkcji wyrobów/dostarczania usług.

4 LIDER DOSKONALENIA AUDITOR JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI wg BRC AUDITOR JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI wg IFS PEŁNOMOCNIK JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI KORDYNATOR STANDARYZOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA MENEDŻER JAKOŚCI Lider doskonalenia to osoba posiadająca wiedzę i umiejętności do nadzorowania procesu doskonalenia jak również sprawująca funkcję lidera zespołu doskonalącego w organizacji (np. koła jakości). Auditor jakości i bezpieczeństwa żywności to osoba posiadająca wiedzę w zakresie wymagań standardu BRC-6:2011 i umiejętność ich interpretacji jak również posiadająca kompetencje do przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności wg BRC-6:201 Auditor jakości i bezpieczeństwa żywności to osoba posiadająca wiedzę w zakresie wymagań standardu IIFS-6:2012 i umiejętność ich interpretacji jak również posiadająca kompetencje do przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności wg IFS-6:2012. Pełnomocnik jakości i bezpieczeństwa żywności to osoba posiadająca wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. systemu zarządzania zorientowanego na jakość wg ISO 9001:2008 i bezpieczeństwa żywności ISO 22000:2005, BRC-6:2011 i IFS6:2012. Koordynator standaryzowanych systemów zarządzania to osoba posiadająca kompetencje w obszarze koordynowania prac wdrożeniowych w zakresie implementacji standaryzowanych systemów zarządzania takich jak ISO 14001, PN-N/OHSAS i ISO/IEC 2700 Osoba ta może być członkiem zespołu roboczego nadzorowanego przez przedstawiciela kierownictwa lub liderem jednego z zespołów roboczych (w przypadku występowania ich kilku), jak również osobą odpowiedzialną za uregulowanie danego zagadnienia/wymagania wdrażanej w swojej organizacji określonej normy. Menedżer jakości to osoba z wysokiego szczebla zarządzania posiadająca kwalifikacje do ogólnego nadzorowania wszelkich działań i przedsięwzięć o charakterze jakościowym w organizacji.

5 Liczba godzin Lp. Nazwa modułu i zagadnień/przedmiotów/zajęć lekcyjnych MODUŁ ASJ ASYSTENT JAKOŚCI 16 Ewolucja jakości, nowoczesne podejście do jakości i standaryzacja systemów zarządzania 2. Wymagania i wytyczne w obszarze zarządzania jakością 3. Kluczowe definicje dotyczące zarządzania jakością 1 4. Wymagania ISO 9001:2008 i ich interpretacja 8 Dokumentowanie systemu zarządzania jakością (SZJ) wg ISO 9001:2008: księga jakości polityka jakości cele dotyczące jakości procesy (identyfikacja i mapowanie) procedury/standardy instrukcje dokumenty formularze/zapisy 6. Wdrażanie SZJ w organizacji 7. Proces certyfikacji SZJ 8. EGZAMIN 1 MODUŁ ARJ AUDITOR JAKOŚCI 16 Wymagania w zakresie auditowania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001: Audit kluczowe definicje, rodzaje, typy 3. Kompetencje auditorów 1 4. Proces auditu wewnętrznego 1 Przegląd kryteriów auditu 2 6. Opracowanie planu auditu i przygotowanie listy pytań auditowych 2 7. Spotkanie otwierające 1 8. Przeprowadzenie badań auditowych (techniki i style auditowe; formułowanie dowodów auditowych) 9. Spotkanie zamykające Opracowanie raportu z auditu 1 1 Działania poauditowe: korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze i doskonalące 12. EGZAMIN

6 MODUŁ ABŻ AUDITOR BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI wg HACCP, ISO i FSSC Struktura wymagań prawnych w zakresie żywności i jej bezpieczeństwa 2. Instytucje administracji państwowej nadzorujące branżę spożywczą 3. Standardy w zakresie HACCP 4. Wymagania dot. HACCP, GMP i GHP 3 6. Wymagania i wytyczne w obszarze zarządzania jakością wg ISO serii Kluczowe definicje dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności 7. Powiązania HACCP z ISO 22000: Wymagania ISO 22000:2005 i ich interpretacja 11,5 9. Konstrukcja standardu FSSC 22000: Kluczowe definicje zawarte w PASS 220: Wymagania specyfikacji PAS 220:2008 i ich interpretacja Specyfika auditu wewnętrznego w obszarze bezpieczeństwie żywności 13. Integracja ISO 22000:2005 i PASS 2008: Przygotowanie do auditu wewnętrznego 1 1 Przeprowadzenia auditu wewnętrznego 3,5 16. Działania poauditowe 17. EGZAMIN MODUŁ AWJ AUDITOR WIODĄCY JAKOŚCI 16 Planowanie auditu 2 2. Organizowanie pracy dla zespołu auditującego 1 3. Przygotowanie dokumentów auditowych 1 4. Komunikowanie się auditorów pomiędzy sobą i auditowanymi 2 Specyfika spotkania otwierającego i zamykającego 3 6. Raportowanie wyników auditu 2 7. Nadzór psychologiczny w procesie auditowania: projekcje stany JA i transakcje 4 8. EGZAMIN 1

7 MODUŁ KRJ KONTROLER JAKOŚCI Wymagania ISO 9001:2008 w zakresie kontroli jakości i kluczowe pojęcia związane z kontrolą jakości Rodzaje kontroli jakości i specyfika kontroli jakości w obszarze produkcji wyrobów i dostarczaniu usług 3. Identyfikacja i dobór kryteriów przyjęcia/akceptowalności w kontroli jakości 4. Specyfika kontroli jakości 100% i statystycznej Metody statystyczne w kontroli jakości 6. Kluczowe pojęcia statystyczne 7. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) 9 8. Analiza systemu pomiarowego 2 9. Nadzorowanie wyposażenia do kontroli jakości EGZAMIN 1 MODUŁ BRC AUDITOR BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI wg BRC 16 Cel i przeznaczenie BRC-6: Kluczowe definicje zawarte w BRC-6: Struktura wymagań BRC-6: Powiązania HACCP z BRC-6:2011 Wymagania BRC-6:2011 i ich interpretacja: wymagania fundamentalne wymagania standardowe Proces i zasady certyfikacji wg BRC-6: Proces auditu wewnętrznego 1,5 8. BRC-6:2011 a inne systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności 9. EGZAMIN 1 MODUŁ IFS AUDITOR BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI wg IFS 16 Cel i przeznaczenie IFS-6: Kluczowe definicje zawarte w IFS-6: Struktura wymagań IFS-6: Powiązania HACCP z IFS-6:2012 Wymagania IFS-6:2012 i ich interpretacja: wymagania KO (nokautujące) wymagania standardowe 6. Proces i zasady certyfikacji wg IFS-6: Proces auditu wewnętrznego 1,5 8. IFS-6:2011 a inne systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności 9. EGZAMIN 1 10

8 MODUŁ PJB PEŁNOMOCNIK JAKOŚCI i/lub BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 24 1 dzień jakość 8 Wymagania ISO 9001:2008 w zakresie funkcji przedstawiciela kierownictwa i kompetencje przedstawiciela kierownictwa w SZJ 2. Bezpieczeństwo produktów i odpowiedzialność za produkt 2 3. System oceny zgodności 2 4. Oznakowanie CE 2 Przegląd wymagań standardów na bazie ISO 9001:2008 1, dzień bezpieczeństwa żywności 8 Wymagania ISO 22000:2008, BRC-6:2011 i IFS-6:2012 w zakresie funkcji przedstawiciela kierownictwa i kompetencje przedstawiciela kierownictwa w systemie zarządzania bezpieczeństwie żywności 7. GFSI i standardy w zakresie bezpieczeństwa żywności 1 8. Cel i przeznaczenie standardu TFMS 3,5 9. Zastosowanie ISO 15161:2004 i ISO 15593: dzień jakość i bezpieczeństwa żywności 8 Zadania przedstawiciela kierownictwa na etapie planowania, dokumentowania, wdrażania, certyfikowania, utrzymywania i doskonalenia SZJ Nadzorowanie i/lub udział w procesach SZJ/SZBŻ: nadzór nad dokumentami i zapisami audity wewnętrzne i zewnętrzne działania korygujące i zapobiegawcze przegląd zarządzania szkolenia w zakresie systemu zarządzania 12. EGZAMIN 1 1 6

9 MODUŁ KRS KORDYNATOR STANDARYZOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2005: cel i przeznaczenie kluczowe definicje wymagania i ich interpretacja podobieństwa i różnice oraz integracja z ISO 9001:2008 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001:2004: cel i przeznaczenie kluczowe definicje wymagania i ich interpretacja podobieństwa i różnice oraz integracja z OHSAS 18001:2007 podobieństwa i różnice oraz integracja z ISO 9001:2008 Systemy zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004: cel i przeznaczenie kluczowe definicje wymagania i ich interpretacja ISO 14001:2004 a EMAS III:2009 podobieństwa i różnice oraz integracja z ISO 9001:2008 Standaryzowane systemy zarządzania w przestrzeni gospodarczej: wykaz przeznaczenie EGZAMIN 1 MODUŁ MRJ MENEDŻER JAKOŚCI 16 Zasady komunikacji interpersonalnej 3 2. Menedżer jakości jako mentor i coach 3 3. Motywowanie do działań jakościowych 2 4. Rachunek kosztów jakości 2 Przegląd wybranych koncepcji zarządzania jakością: KPI 5S SIX SIGMA BSC MUDA KAIZEN 6. Rola menedżera jakości w organizacji 1 7. EGZAMIN

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe.

Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe. Akademia Audytora Miejsce: Warszawa Termin: 30.11.-01.12.2013 r. Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe.

Bardziej szczegółowo

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Wstęp Od pierwszego opublikowania normy ISO19011 w 2002 pojawiło się szereg nowych norm dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (kierunek): Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością CZAS TRWANIA (ilośd godzin): Dwa semestry (182 godziny) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): We współczesnym świecie jakośd

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter Akademia BSI Katalog Styczeń 2015 - Grudzień 2015 Nowość By Royal Charter 1 KLIKNIJ NA WŁAŚCIWE SZKOLENIE Witamy w Akademii BSI O BSI, Nasze wartości, Szkolenia dedykowane Zarządzanie Jakością ISO 9001

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok () 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Interpretacja wymagań normy ISO 9001, zadania Auditora Wewnętrznego, planowanie,

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo