SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów Słowo od Redaktorów CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania..."

Transkrypt

1 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów Słowo od Redaktorów CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne Zakład opieki zdrowotnej, formy organizacyjno-prawne, klasyfikacja zakładów opieki zdrowotnej Wprowadzenie Publiczny zakład opieki zdrowotnej Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Podsumowanie Bibliografia Rozdział 2. Operatywne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej Zarządzanie operacyjne, planowanie strategiczne, analiza Wprowadzenie Sformułowanie rezultatów analizy strategicznej Podsumowanie Bibliografia Rozdział 3. Strategiczne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej Zarządzanie, zakład opieki zdrowotnej, strategia Wprowadzenie Podsumowanie Bibliografia... 80

2 6 SPIS TREŚCI Rozdział 4. Dynamiczne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej Zarządzanie, zakład opieki zdrowotnej Wprowadzenie Systematyka form dynamicznego zarządzania Charakterystyka form dynamicznego zarządzania Zastosowanie zarządzania dynamicznego w zakładach opieki zdrowotnej Podsumowanie Bilbliografia Rozdział 5. Mobilność organizacji wobec zmian Organizacja, zmiana Wprowadzenie Źródła zmian Determinanty sprawnego działania organizacji Wpływ zasobów ludzkich na mobilność funkcjonowania organizacji Ocena skutków działań w organizacji Zmiany w organizacji Organizacje mobilne Podsumowanie Bibliografia Rozdział 6. Wdrażanie Jednorodnych Grup Pacjentów w lecznictwie zamkniętym jako element ewolucji systemu ochrony zdrowia w Polsce Jednorodne Grupy Pacjentów, hospitalizacja, koszty Wprowadzenie Płatnik Katalog świadczeń Tworzenie systemu JGP Towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych Podsumowanie Bibliografia

3 SPIS TREŚCI 7 Rozdział 7. Zarządzanie wizerunkiem zakładu opieki zdrowotnej Zarządzanie, wizerunek, zakład opieki zdrowotnej Wprowadzenie Tożsamość zakładu opieki zdrowotnej Wizerunek zakładu Korzyści z właściwego wizerunku Postawy pacjentów wobec wizerunku Funkcje wizerunku Wartości jako podstawa tworzenia tożsamości i wizerunku Usługi medyczne a wizerunek Kontakty z otoczeniem a wizerunek Materialne elementy wizerunku Sposoby komunikowania wizerunku Udział w wydarzeniach jako sposób budowania wizerunku Współpraca z mediami Warunki skuteczności budowania wizerunku Wprowadzanie zmian i modyfikacji Podsumowanie Bibliografia Rozdział 8. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy System zarządzania bezpieczeństwem pracy, higiena pracy, warunki pracy, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy Wprowadzenie System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy Podsumowanie Bibliografia CZĘŚĆ II Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej Rozdział 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej Zarządzanie, kierowanie, rekrutacja, selekcja Wprowadzenie Proces kierowania Zasady organizacji pracy Przywództwo

4 8 SPIS TREŚCI 1.5. Kompetencje menedżera ochrony zdrowia Proces rekrutacji i selekcji pracowników do zakładu opieki zdrowotnej Podsumowanie Bibliografia Rozdział 2. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej Zarządzanie, zasoby ludzkie, zakład opieki zdrowotnej Wprowadzenie Proces planowania zasobów ludzkich Proces oceniania pracowników (kontrola) Proces wdrożenia systemu okresowych ocen pracowniczych Podsumowanie Bibliografia Rozdział 3. Ścieżki kariery i rozwój pracowników Ścieżka kariery, rozwój pracownika Wprowadzenie Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu zawodowego Indywidualne potrzeby rozwoju i osiągnięć Kierowanie karierą Inicjowanie kariery perspektywa od osoby oraz od organizacji bottom up i bottom down Kompetencje pracownika jako czynnik przyspieszający karierę zawodową Perspektywa organizacji wybór najlepszego pracownika Diagnoza Podsumowanie Bibliografia Rozdział 4. Motywacja ekonomiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi Motywacja ekonomiczna, zarządzanie, zasoby ludzkie Wprowadzenie Zasady wynagradzania Struktura wynagrodzeń

5 SPIS TREŚCI Formy wynagrodzeń Specyfika wynagradzania pracowników zakładów opieki zdrowotnej Podsumowanie Bibliografia Rozdział 5. Motywacja pozaekonomiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej Motywacja pozaekonomiczna, zasoby ludzkie, zakład opieki zdrowotnej Wprowadzenie Modele skoncentrowane na potrzebach Teoria sprawiedliwości Model oczekiwań Teoria wzmocnienia Teoria treści Czynniki wzbudzające motywację do pracy Polityka awansowania Zwiększenie udziału w podejmowaniu decyzji Adekwatna kontrola pracy Komunikacja wewnętrzna Pozytywna atmosfera pracy Pochwała i uznanie Ewaluacja pracownicza Możliwość rozwoju zawodowego Podsumowanie Bibliografia Rozdział 6. Wartościowanie stanowisk pracy Stanowisko pracy, wartościowanie Wprowadzenie Funkcje i cele wartościowania pracy Metody wartościowania pracy Metody wartościowania pracy UMEWAP Przebieg procesu wartościowania pracy Podsumowanie Bibliografia

6 10 SPIS TREŚCI Rozdział 7. Efektywność pracy i jakość opieki medycznej w zakładzie opieki zdrowotnej Efektywność pracy, system zarządzania jakością, medycyna oparta na faktach, bezpieczeństwo pacjentów Wprowadzenie Przydatność systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w procesie poprawy efektywności pracy Podsumowanie Bibliografia CZĘŚĆ III Kompetencje psychologiczne w zarządzaniu Rozdział 1. Komunikacja asertywna w organizacjach Asertywne komunikowanie się, funkcje komunikacji, style komunikacji, skuteczność komunikacji Wprowadzenie Sposób komunikowania się w organizacji Struktura procesu komunikowania się Skuteczność komunikowania się Funkcje komunikacji w organizacjach zadaniowych Komunikowanie się w organizacji Bariery w procesie komunikacji Podsumowanie Bibliografia Rozdział 2. Rozwiązywanie konfliktów Metody zarządzania konfliktem, strategie reagowania na konflikt, detektory konfliktu, zniekształcenia percepcyjne Wprowadzenie Pojęcie, źródła i rodzaje konfliktów w organizacji Dynamika przebiegu konfliktu Mechanizmy utrudniające rozwiązanie konfliktu Konsekwencje konfliktu w organizacji Strategie reagowania w sytuacji konfliktu Zarządzanie konfliktem

7 SPIS TREŚCI Tradycyjne i nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacji Podsumowanie Bibliografia Rozdział 3. Proces podejmowania decyzji Decyzja, proces, strategia, kreatywność Wprowadzenie Typy decyzji Indywidualne, grupowe i zespołowe podejmowanie decyzji Rola informacji w podejmowaniu decyzji Kreatywne rozwiązywanie problemów decyzyjnych Podsumowanie Bibliografia Rozdział 4. Radzenie sobie ze stresem Stres, poziom motywacji, stresowy, stresory psychologiczne, zasoby odporności na stres, radzenie sobie, kontrola (SOC) Wprowadzenie Stres Zasoby odporności na stres Radzenie sobie ze stresem Podsumowanie Bibliografia Rozdział 5. Samoocena a nabywanie kompetencji menedżerskich Samoocena, styl życia, zarządzanie, rozwój Wprowadzenie Zasoby jako czynnik wpływający na podejmowanie decyzji o rozwoju Filozofia życiowa Zagrożenia dla zmiany w człowieku Problemy wynikające ze zmiany Podsumowanie Bibliografia

8 12 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ IV Zarządzanie zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej Rozdział 1. Standaryzacja i optymalizacja w zarządzaniu zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej Standaryzacja, optymalizacja, zapasy, środki trwałe Wprowadzenie Standaryzacja w zarządzaniu zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej Przykładowy problem zaopatrywania w leki apteczek oddziałowych Optymalizacja w zarządzaniu zasobami rzeczowymi Proces optymalizacji proces dynamicznych zmian dostosowawczych Metody optymalizacji w zarządzaniu zapasami Metody optymalizacji w zarządzaniu środkami trwałymi Podsumowanie Bibliografia Rozdział 2. Zarządzanie zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej Zasoby rzeczowe, zapasy, środki trwałe Wprowadzenie Pojęcie zasobów rzeczowych. Rodzaje zasobów rzeczowych występujących w zakładzie opieki zdrowotnej Pojęcie zarządzania zasobami rzeczowymi Czynniki odgrywające kluczową rolę w zarządzaniu zasobami rzeczowymi Planowanie i podejmowanie decyzji w zarządzaniu zasobami rzeczowymi Proces decyzyjny w planowaniu zasobów rzeczowych w zakładzie opieki zdrowotnej Przewodzenie w zarządzaniu zasobami rzeczowymi Organizowanie w zarządzaniu zasobami rzeczowymi Mechanizmy gospodarowania zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej na wybranych przykładach Kontrola w zarządzaniu zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej Typy kontroli

9 SPIS TREŚCI Etapy i cele kontroli Kryterium mierzalności wyznacznikiem skutecznego systemu kontrolnego Analiza techniczno-ekonomiczna w zarządzaniu zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej Podsumowanie Bibliografia Rozdział 3. Ewidencja księgowa zasobów fizycznych w zakładzie opieki zdrowotnej Środki trwałe, materiały, amortyzacja, umorzenie środków trwałych Wprowadzenie Ewidencja rzeczowego majątku trwałego Ewidencja materiałów Inwentaryzacja zasobów rzeczowych Podsumowanie Bibliografia CZĘŚĆ V Zarządzanie zasobami finansowymi w zakładzie opieki zdrowotnej Rozdział 1. Mechanizm zarządzania zasobami finansowymi w zakładzie opieki zdrowotnej Zasoby finansowe, pieniądz, przepływy pieniężne, fundusze, zjawiska finansowe, instrumenty finansowe, decyzje finansowe, fundusz, kontrola finansowa, planowanie finansowe, zasoby finansowe, zarządzanie Wprowadzenie Zasoby finansowe i ich przepływy w zakładzie opieki zdrowotnej Istota i uwarunkowania zarządzania zasobami finansowymi Planowanie finansowe i jego metodyka Gromadzenie i wydatkowanie zasobów finansowych Kontrola finansowa Podsumowanie Bibliografia

10 14 SPIS TREŚCI Rozdział 2. Wycena wartości zakładu opieki zdrowotnej i jej przydatność w zarządzaniu Wycena wartości zakładu, metody dochodowe wyceny wartości, metody rynkowe wyceny wartości, metody majątkowe wyceny wartości, dynamiczne zarządzanie Wprowadzenie Pojęcie wyceny wartości zakładu opieki zdrowotnej i podstawy jej przeprowadzania Metody wyceny wartości zakładu opieki zdrowotnej Przydatność wyceny wartości zakładu opieki zdrowotnej do zarządzania nim Podsumowanie Bibliografia Rozdział 3. Rachunkowość finansowa w zakładzie opieki zdrowotnej Rachunkowość, aktywa, pasywa, bilans Wprowadzenie Pojęcie rachunkowości Struktura i funkcje rachunkowości Zasady rachunkowości Metody rachunkowości Bilans i jego istota Rachunek zysków i strat oraz jego istota Podsumowanie Bibliografia CZĘŚĆ VI Zarządzanie zasobami informacji w zakładzie opieki zdrowotnej Rozdział 1. Nowoczesne technologie w kontekście diagnozy, terapii i zarządzania zakładem opieki zdrowotnej Produkty, systemy informatyczne, technologie medyczne Wprowadzenie Warunki korzystnych zmian Podsumowanie Bibliografia

11 SPIS TREŚCI 15 Rozdział 2. Mechanizm zarządzania zasobami informacji w zakładzie opieki zdrowotnej Zasoby informacji, zarządzanie informacją, zarządzanie wiedzą Wprowadzenie Fundament mechanizmu zarządzania zasobami informacji Praktyczny kontekst mechanizmu zarządzania zasobami informacji Podsumowanie Bibliografia Rozdział 3. Ochrona danych w zakładach opieki zdrowotnej Ochrona danych, dane osobowe, dane wrażliwe, tajemnica lekarska Wprowadzenie Podstawowe zasady ochrony danych osobowych Ochrona danych wrażliwych Ochrona i udostępnianie dokumentacji medycznej Ochrona danych a zasady zachowania tajemnicy lekarskiej Podsumowanie Bibliografia

ZARZĄDZANIE PODMIOTEM LECZNICZYM

ZARZĄDZANIE PODMIOTEM LECZNICZYM ZARZĄDZANIE PODMIOTEM LECZNICZYM redakcja naukowa Maria Danuta Głowacka Jan Galicki Ewa Mojs 2. wydanie Warszawa 2013 Tytuł poprzedniego wydania: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej Stan prawny na 1

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Rozdział 1 EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 15 1.1. Zasady naukowej organizacji szkoła klasycznej teorii organizacji... 15 1.1.1. Szkoła naukowej organizacji

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo