Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013"

Transkrypt

1 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania jednostek i zespołów w organizacjach. A zatem pokazanie, jakim celom może służyć coaching w organizacji, jakie są jego uwarunkowania i wyznaczniki jego skuteczności. Wykład dostarcza wiedzę o coachingu, a także mentoringu, definicjach, oraz o planowaniu i realizowaniu coachingu w organizacji. 1. Definicje coachingu, coaching a inne metody wspierania rozwoju jednostek i organizacji - m.in. szkolenia, konsultacje, mentoring. 2. Mentoring definicja; mentoring a coaching. 3. Funkcje coachingu w organizacji, czyli potencjalne cele coachingu z perspektywy firmy. 4. Coaching a zarządzanie firmą. Różnice w roli coacha, mentora a menedżera. 5. Wykorzystanie poszczególnych typów coachingu w kontekście różnych potrzeb rozwojowych kadr w organizacji. 6. Kiedy przestać szkolić a rozpocząć coaching czyli efektywny cykl rozwoju zasobów ludzkich w organizacji. 7. Uwarunkowania coachingu organizacja jako system. 8. Wyzwania i ograniczenia towarzyszące efektywnemu wdrażaniu coachingu w organizacji. 9. Organizacja procesu coachingu w firmie (m.in. wybór coacha, komunikowanie procesu coachingu, raportowanie, ocena wyników coachingu).

2 10. Kontrakt w coachingu. Specyfika coachingu wewnętrznego w organizacji. 2. Warsztaty z zakresu komunikowania się i oraz pracy na poziomie świadomym i nieświadomym dla coachów. A. Warsztat Umiejętności komunikowania się, wpływ na innych, oraz motywowanie (18 h, 3 dni) Zajęcia mają na celu poznania i trenowanie ważnych wzorców komunikowania się (werbalnie i niewerbalnie). Omówione zostanie na czym polega przywództwo, wpływ na innych w kontekście tzw. przywództwa zadaniowego. Trenowane będę także wzorce komunikowania się w kontekście zarówno roli menedżera, jak i coacha. 1. Poziomy funkcjonowania jednostki i organizacji. Diagnozowanie ewentualnych trudności czy ograniczeń oraz obszarów do rozwoju, 2. Składniki efektywnego komunikowania się, w tym umiejętności tzw. przywództwa zadaniowego 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna - składniki i podstawowe wzorce do interpretacji. 4. Synchronizacja podstawowe narzędzie budowania kontaktu. 5. Synchronizacja na poziomie werbalnym i niewerbalnym. 6. Ocena motywacji a ewentualne obiekcje, wątpliwości. 7. Przepracowywanie wątpliwości. 8. Radzenie sobie z negatywna reakcją, odmową. 9. Model zadawania pytań służący doprecyzowywaniu zbieranych informacji. 10. Ustalanie dobrze sformułowanego celu. 11. Czynniki wpływające na motywację. 12. Zlecanie zdań. 13. Udzielanie informacji zwrotnej. 14. Zasady komunikacji przydatne w kontakcie z grupą. 15. Podsumowanie zajęć, zaplanowanie wdrożenia zastosowań w

3 zadaniach w pracy (także zadanie tzw. prac domowych). B. Warsztat Świadomość i nieświadomość, czynniki mające wpływ na emocje, źródła tzw. wewnętrznej motywacji i kreatywności (18 h, 2 dni) Zajęcia poświęcone są kolejnym składowym procesu komunikowania się, w tym elementom komunikowania się, które trafiają do nieświadomości odbiorcy. Uczestnicy zapoznają się też z typologią, która pozwala rozumieć różnice indywidualne, a zatem zapobiegać konfliktom, a przede wszystkim dobierać odpowiednio osoby i zadania w pracy. Część zajęć będzie poświęcona na poznania mechanizmów wpływających na emocje oraz tych, które uruchamiają kreatywność potrzebną przy rozwiązywaniu problemów. 1. Wprowadzenie do zajęć oraz omówienie rezultatów zadanych prac domowych. 2. Indywidualne wzorce porządkowania informacji. 3. Typologia wzorców komunikowania się, czyli jak zapobiegać niektórym konfliktom. 4. Typologia źródeł wewnętrznej motywacji, czyli jak dobierać osobę do zadań w pracy. 5. Trzy pozycje percepcyjne. 6. Czynniki nasilające emocje oraz czynniki sprzyjające dystansowaniu się tzw. pozycja aktora i pozycja obserwatora). 7. Wykorzystanie trzech pozycji percepcyjnych do analizy konfliktowej sytuacji. 8. Reagowanie na krytykę. 9. Uruchamianie pozytywnych stanów emocjonalnych w trudnych sytuacjach a) tzw. kotwiczenie, b) krótkie przeformułowanie. 10. Przeformułowania wykorzystane jako wzorce argumentowania, przekonywania. 11. Strategie rozwiązywania problemów i kreatywności: a) Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem przeformułowania (np. dotyczących niepożądanych zachowań pracowników zmiana ograniczeń w rozwój w pożądanym kierunku).

4 b) Strategia kreatywności Walta Disneya (twórcze planowanie, rozwiązywanie problemów). 12. Komunikaty do świadomości i do nieświadomości; jak można je spożytkować w różnych sferach (kreatywność, uczenie się, regeneracja, antystres/relaksacja, rozwiązywanie problemów, reklama itd.). 13. Model Miltona typologia komunikatów do nieświadomości. 14. Podsumowanie zajęć, zaplanowanie wdrożenia zastosowań w zadaniach w pracy. 3. Seminarium Coaching zasady etyczne i kontrakt (9 h, 2 dni) W ramach zajęć dyskutowana będzie także realizacja coachingu i postawa coacha według zasad etycznych, przy wykorzystaniu przykładów i studiów przypadków. Celem zajęć jest wskazanie wypracowanych rozwiązań w przypadku dylematów etycznych, a także dostarczenie kryteriów do ich rozstrzygania w indywidualnych przypadkach. Omówione zostaną także ważne elementy kontraktu zawieranego na początku coachingu, jego związek z zasadami etycznymi i wpływ na skuteczność realizacji coachingu. 1. Zasady etyczne w coachingu: - zachowanie granic między pełnionymi rolami, - Respektowanie zasady świadomego i dobrowolnego uczestniczenia klienta w coachingu, - konflikty interesów, dobro klienta a dobro organizacji, - przestrzeganie tajemnicy zawodowej, - kompetencje i ograniczenia coacha. 11. Kontrakt w coachingu. 12. Elementy kontraktu. 13. Specyfika zawierania kontraktu w organizacji. 3. Warsztaty Coaching wielopoziomowy techniki pracy w coachingu indywidualnym (trzy 2 dniowe warsztaty po 14 h) Warsztaty służą prezentacji i trenowaniu konkretnych metod pracy w ramach podejścia wielopoziomowego. A zatem obejmuje metody pracy począwszy od

5 wypracowywania konkretnych zachowań, pracy z emocjami, wzmacnianie i wykorzystywanie mocnych stron, doskonalenie umiejętności, także pracę nad ograniczeniami w sposobie myślenia (przekonania), wartościami, dotyczącą pełnionych ról zawodowych, a także coaching ścieżki kariery czy dotyczący podejmowania kluczowych decyzji w życiu zawodowym. Ponadto treść warsztatów dotyczy modelowania, sposobów pracy możliwych do wykorzystania w mentoringu, a także technik integrujących mechanizmy i poziomy zmiany. 1. Wprowadzenie do zajęć oraz omówienie dotychczasowych doświadczeń z wykorzystywaniem materiału ze szkoleń. 2. Model i techniki określania celu. 3. Zasady dobrze sformułowanego celu i etapy realizacji celu. 4. Model SCORE. 5. Symboliczna praca nad celem. 6. Pytania coacha jako podstawowe narzędzie pracy w coachingu oraz wyjście do formułowania i realizacji celów. 7. Mechanizmy pozwalające oddziaływać na emocje klienta coachingu. 8. Techniki wykorzystujące mocne strony klienta, w tym dotyczące oddziaływania na emocje. 9. Technika generowania nowych zachowań. 10. Przeformułowania i dialog wewnętrzny. 11. Odkodowywanie i modyfikacja strategii używanych przez klienta, bądź budowanie nowych strategii (umiejętności). 12. Pojęcie wewnętrznej reprezentacji czasu, wpływ na funkcjonowanie osoby oraz mechanizmy zmiany. 13. Rozpoznawanie ograniczających przekonań i ich modyfikacja, w tym także przekonania dotyczące osiągania celów. 14. Ustalanie hierarchii wartości. 15. Techniki dotyczące tożsamości, pełnionych ról. 16. Wykorzystanie metafory. 17. Coaching ścieżki kariery czy dotyczący podejmowania kluczowych decyzji w życiu zawodowym. 18. Wybrane technika a rola mentora. 19. Modelowanie : a) uczenie się umiejętności,

6 b) modelowanie przekonań. 20. Integracja i wykorzystanie mocnych stron w roli coacha (bądź w dowolnej zawodowe roli). 21. Synteza mechanizmów i poziomów zmiany - zintegrowane pole NLP, analiza wykorzystująca SCORE i poziomy funkcjonowania jednostki i organizacji. 22. Integracja materiału dotyczącego coachingu indywidualnego oraz przykładowa sesja coachingowa. 4. Warsztat Specyfika coachingu realizowanego przez coacha wewnętrznego w organizacji (14 h, 2 dni) Zajęcia służą zapoznaniu uczestników ze specyfiką pracy coacha wewnętrznego w organizacji - z uwarunkowaniami, ograniczeniami, jak i możliwościami. Celem warsztatów jest praktyczne doświadczenie rozmów coacha z klientem i sponsorem oraz analiza studiów przypadków. Podczas warsztatu każdy jego uczestnik będzie uczestniczył w symulacji kluczowych sytuacji dla roli coacha wewnętrznego przy obserwacji prowadzącego, tak by możliwa była indywidualna informacja zwrotna. 1. Identyfikacja potrzeb ulepszania lub zmian w organizacji. 2. Funkcje coachingu w organizacji, czyli potencjalne cele coachingu z perspektywy firmy. 3. Organizacja procesu coachingu w firmie. a) Wybór coacha, podstawowe umiejętności potrzebne do prowadzenia coachingu. b) Komunikowanie i wspieranie procesu coachingu. c) Ocena wyników coachingu, mierzenie skuteczności coacha, nagłaśnianie sukcesów. 4. Rola coacha wewnętrznego a rola trenera lub mentora. 5. Siła rozmowy przed sesjami coachingowymi jako świadome tworzenie atmosfery coachingowej. 6. Wybór klienta i określenie jego celów zgodnych z celami sponsora. 7. Kontrakt (rola sponsora i ich liczba, raportowanie, liczba sesji

7 coachingowych, itd.). 8. Zakończenie coachingu podsumowanie. 9. Studia przypadków. a) Prowadzenie rozmowy ze sponsorem. b) Prowadzenie rozmowy ze sponsorem i klientem. c) Formułowanie celu klienta zbieżnego z celem sponsora. d) Pokonywanie ograniczeń. 10. Rola mentora i coacha - jako indywidualna forma rozwoju. a) Zastosowanie mentoringu w procesie coachingu. b) Wspieranie początkujących coachów przez coachów certyfikowanych z doświadczeniem, mentor-coach. 5. Warsztat Coaching zespołu (21 h, 3 dni, dwóch prowadzących) Zajęcia służą zapoznaniu ze specyfiką pracy w kontekście coachingu zespołowego. Wprowadzeniem do pracy coacha z zespołem jest zrozumienie funkcjonowania grup w organizacjach, istniejące role w zespołach, charakterystyka zespołu jako realizatora zadań w organizacji. Przedstawiony zostanie sposób pracy w coachingu zespołowym i techniki pracy. Zarówno w kontekście zwiększenia współpracy w zespole, lepszej komunikacji, zapobiegania destruktywnym konfliktom, jak też do ustalania wspólnych celów zadaniowych i efektywnego realizowania zadań, skutecznego wdrażania zmian. 1. Grupy i zespoły w organizacji. 2. Fazy powstawania zespołu. 3. Identyfikacja indywidualna z celem zespołu. 4. Zespół jako system. 5. Coaching zespołu specyfika zjawiska. Modele coachingu zespołowego. 6. Destrukcyjne i konstruktywne role zespołowe. 7. Rola lidera w zespole. Przywództwo a coaching 8. Coaching zespołowy jako metoda modelowania i moderowania pożądanych. zachowań w zespole. 9. Spotkania zespołu zasady prowadzenia, cele. 10. Integracja zespołu a coaching. 11. Wspólne wartości jako element zwiększający spoistość zespołu. 12. Zwiększanie spójności zespołu poprzez budowanie wizji

8 zespołowej. 13. Coaching zespołu jako narzędzie wsparcia w procesie zmian. 14. Konflikty - zjawisko, typy, dynamika, wskaźniki. 15. Coaching zespołu jako metoda pracy z konfliktem - możliwe zyski. 16. Przeformułowanie konfliktu jako metoda pracy. 17. Coach w roli mediatora. 18. Narzędzia coachingu zespołowego a) Praca z celem b) Zasoby zespołu c) Ograniczenia i ich pokonywanie d) Uruchamianie kreatywności w zespole (strategia kreatywności Walta Disney a). e) Metafora f) Hierarchia wartości 19. Przeformułowanie jako technika zespołowej pracy z problemem 20. Transfer umiejętności - wzajemne modelowanie kompetencji i umiejętności w zespole.

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

L.20: Zasady prowadzenia spotkań i coachingu

L.20: Zasady prowadzenia spotkań i coachingu Strona1 Nazwa Cel narzędzia Poziom L.20: Zasady prowadzenia spotkań i coachingu Lepsze wzajemne zrozumienie przez strony dialogu Poprawa umiejętności komunikacji uczestników dialogu Zwiększenie efektywności

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

OTWÓRZ SWÓJ UMYSŁ Cykl zajęć warsztatowych służących przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu studium przypadku

OTWÓRZ SWÓJ UMYSŁ Cykl zajęć warsztatowych służących przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu studium przypadku OTWÓRZ SWÓJ UMYSŁ Cykl zajęć warsztatowych służących przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu studium przypadku Szymon Kudła Autor jest prezesem zarządu i konsultantem w firmie JET Centrum Szkoleniowe sp.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo