Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2014, trwającego od marca do maja 2015 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2014, trwającego od marca do maja 2015 roku."

Transkrypt

1 Regulamin Knkursu na Kampanię Spłeczną Rku 2014, trwająceg d marca d maja 2015 rku. 1. CELE KONKURSU KONKURS NA KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ ROKU, zwany dalej Knkursem, jest inicjatywą Fundacji Kmunikacji Spłecznej i realizwany jest w celu prfesjnalizacji marketingu spłeczneg w Plsce. Dzięki Knkurswi mżliwa będzie cena dbrych praktyk raz wymiana pinii na temat kampanii realizwanych w Plsce i na świecie. Pprzez marketing spłeczny rzumie się wszelkie działania kmunikacyjne, wykrzystujące takie narzędzia, jak reklama i Public Relatins, które służą wspieraniu pstaw prspłecznych ukierunkwanych na siągnięcie dbra wspólneg lub bezpśredni celm zawierającym się w następujących bszarach: rzwój nauki, edukacji i wychwania, chrna i prmcja zdrwia, działanie na rzecz sób niepełnsprawnych, prmcja zatrudnienia i aktywizacja zawdwa sób pzstających bez pracy i zagrżnych zwlnieniem z pracy, pmc spłeczna, upwszechnianie i chrna praw kbiet, prmcja działalnści wspmagającej rzwój gspdarczy i rzwój przedsiębirczści, krajznawstw raz wypczynek dzieci i młdzieży, prmcja kultury i sztuki, chrna tradycji, upwszechnianie kultury fizycznej i sprtu, eklgia i chrna zwierząt raz dziedzictwa przyrdniczeg, prządek i bezpieczeństw publiczne, przeciwdziałanie patlgim spłecznym, chrna wlnści i praw człwieka raz swbód bywatelskich, działania wspmagające rzwój demkracji i spłeczeństwa bywatelskieg, prmcja umiejętnści z dziedziny ratwnictwa i chrny ludnści, prmcja pstaw sprzyjających pmcy fiarm katastrf, klęsk żywiłwych, knfliktów zbrjnych, prmcja wlntariatu. Kampania spłeczna t zaplanwane w czasie działania z wykrzystaniem narzędzi marketingu, w szczególnści reklamy i Public Relatins, które wpływają na zmianę pstaw i spsbu myślenia, c z klei prwadzi d rzwiązywania prblemów spłecznych blkujących siąganie dbra wspólneg zdefiniwaneg, jak cel marketingwy. Reklama Spłeczna t reklama będąca narzędziem kampanii spłecznej i realizująca jej załżenia.

2 2. KATEGORIE KONKURSOWE Celem Knkursu jest wyłnienie najlepszych kampanii pd względem marketingwym. Oceniane jest wyłącznie pdejście d pruszaneg w cenianej kampanii zagadnienia. Tematyka kampanii nie pdlega cenie. Kampanie są ceniane w 12 kategriach, uzależninych d ich nadawcy: KATEGORIE: Kampanie rganizacji pzarządwych Kampanie zainicjwane przez rganizacje pzarządwe, których jedynym celem jest krzyść spłeczna. Kampanie instytucji publicznych Kampanie, których głównym nadawcą jest instytucja publiczna taka jak ministerstw lub agenda rządwa. Kampanie firm i fundacji firm Kmplekswe kampanie, realizwane w ramach prgramów spłecznych firm, kampanie mające emisje w mediach. Kampanie lkalne Kampanie kreślnym lkalnym lub reginalnym zasięgu. Kampanie 1 % Kampanie mające zachęcić pdatników d przekazania 1% pdatku na kreślną Organizację Pżytku Publiczneg, które dbyły się w rku Kampanie tematyce zdrwtnej Kampanie na temat prmcji zdrwia, chrny zdrwia, prfilaktyki zdrwtnej. Kampanie tematyce eklgicznej Kampanie na temat chrny śrdwiska, recyklingu, prmcji eklgii.

3 Prgramy edukacyjne firm ( CSR) Prgramy w szkłach, przedszklach, placówkach edukacyjnych, placówkach zdrwtnych, dmach pieki itd., prgramy wspmagające prces nauczania, prgramy np. na temat dżywiania, bezpieczeństwa, krzystania z Internetu, kmunikacji. Akcje zaangażwane firm (CSR) Jednrazwe lub cykliczne wydarzenia nastawine na pmc innym lub prmujące zmiany pstaw spłecznych np. zbiórki, aukcje, eventy, ambienty. Kampanie dla rzwju Kampanie prmujące fundusze, granty i efekty ich działań, kampanie mające na celu prmcje miast, reginów. Marketing zaangażwany spłecznie (CRM) Kampanie, których załżeniem jest realizacja celów eknmicznych przy jednczesnej realizacji celów spłecznych. Kampanie te są najczęściej rganizwane przez firmy, które za zakup usługi lub prduktu ferują bietnicę realizacji przekazania śrdków na cele spłeczne. Akcje zaangażwane spłecznie Kampanie spłeczne rzumiane jak inicjatywy i działania sób prywatnych niezrzesznych w żadnych instytucjach, stwarzyszeniach, fundacjach. 3. ZASADY KONKURSU 1. Zgłaszane d knkursu kampanie spłeczne ceniane są przez jury. Eksperci wchdzący w skład jury wybierają najlepsze plskie kampanie w ramach trzynastu kategrii (pkt. 3.1.) raz przyznają im tytuły "Kampanii spłecznej rku" w danej kategrii. 2. D knkursu mgą być zgłaszane kampanie spłeczne, których przekazy reklamwe lub Public Relatins miały emisję w ciągu 2014 rku. Każda kampania mże być zgłszna w pstaci jedneg zgłszenia. W przypadku realizacji kampanii przez wiele pdmitów nadawca kampanii pwinien rzstrzygnąć frmę, w jakiej kampania zstanie zgłszna. Istnieje mżliwść zgłszenia kampanii w kilku kategriach. 3. Kampanie mgą być zgłszne przez każdą pełnletnią sbę uprzedni zalgwaną na platfrmę knkurswą na prtalu psiadającą upważnienie d rganizacji będącej inicjatrem takiej kampanii. Warunkiem zakwalifikwania kampanii d etapu ceny przez jurrów knkursu jest dknanie wpłaty na knt wydawcy prtalu Fabryki Kmunikacji Spłecznej. Bazując na infrmacjach z frmularza zgłszeń, faktura będzie wysłana na pdaneg przez zgłaszająceg maila.

4 Wpłata bez nazwy zgłaszanej kampanii w tytule przelewu będzie zwracana na knt nadawcy. Dane d faktury wpisuje się w frmularzu zgłszeniwym. Kszt udziału w knkursie (pdane kwty są kwtami nett): Kategrie pdstawwe: a) Kszt zgłszenia kampanii w kategrii: KAMPANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH i KAMPANIE LOKALNE- wynsi 100 zł+ VAT b) Kszt zgłszenia w kategrii: KAMPANIE INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, KAMPANIE DLA ROZWOJU raz KAMPANIE W KATEGORII 1%- wynsi 200 zł+ VAT c) Kszt zgłszenia w kategriach: KAMPANIE FIRM I FUNDACJI FIRM, PROGRAMY EDUKACYJNE FIRM, AKCJE ZAANGAŻOWANE FIRM, MARKETING ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE, wynsi 900 zł+ VAT lub 450 zł w przypadku firm, które zgłsiły chęć udziału w knkursie d 15 stycznia d) Kszt zgłszenia w kategrii: Akcje spłecznie zaangażwane jest bezpłatny. e) Kategrie ddatkwe: Kampanie tematyce zdrwtnej i Kampanie tematyce eklgicznej. Zgłszenie ddatkw kampanii d kategrii tematyce zdrwtnej i tematyce eklgicznej, jest bezpłatne, ale mgą w niej startwać tylk kampanie zgłszne d którejś z kategrii pdstawwej d a. d c z punktu 3 regulaminu. 4. Każda kampania mże być zgłszna maksymalnie w dwóch kategriach pdstawwych. Zgłszenie kampanii w dwóch kategriach z pdpunktów a. i b.punktu 3. wynsi 600 zł + VAT (z wyjątkiem zgłszenia d kategrii ddatkwych, gdzie wnsi się płatę tylk za pdstawwą kategrię). W kategriach wymieninych w pdpunkcie c. z punktu 3. kszt zgłszenia w dwóch kategriach wynsi 1200 zł +VAT (z wyjątkiem zgłszenia d kategrii ddatkwych, gdzie wnsi się płatę tylk za pdstawwą kategrię). 5. Kampanie z 2014 rku mżna zgłaszać d 2 marca d 23 marca 2015 rku. 6. Od 30 marca d 20 kwietnia kampanie są ceniane przez Ekspertów IMS wg zasad wymieniwych w pkt. 3. niniejszeg regulaminu.

5 4. KRYTERIA PUNKTOWE OCENY KAMPANII Kampanie są ceniane w skali 0-5 (gdzie 0 znacza, że dany wymiar nie mże być ceniany w przypadku danej kampanii) w ramach 11 wymiarów: 1. Strategia Ocena strategiczneg i hlistyczneg myślenia. Brane pd uwagę jest zdefiniwanie prblemu raz analiza grupy dcelwej i znalezienie spsbu na jej zmianę pstaw; Jednznacznść pmysłu: idei; Jednznacznść grupy adreswej; Jednznacznść prblemu; Multimedialnść - w jak wielu mediach jest realizwana kampania; Kampanijnść - czy pmysł mżliwy jest d kntynuwania. 2. Autentycznść spłeczneg przedmitu kampanii Intencje inicjatrów ukierunkwane na spłeczną skutecznść (w dróżnieniu d przedmitu marketingweg, a zwłaszcza d przedmitu pzrnie spłeczneg). 3. Oryginalnść i celwść wykrzystania kanałów kmunikacji Spsób wykrzystania kanałów kmunikacji (media tradycyjne, nietypwe, Public Relatins). 4. Wykrzystanie narzędzi kmunikacji Jakść i adekwatnść narzędzi względem celu i grupy dcelwej kampanii. 5. Ogólna kreatywnść kampanii Unikatwść/ryginalnść pmysłu; Adekwatnść pmysłu kreatywneg - relacja wynikania między wyzwaniem a pmysłem; Ocena kreatywnych pmysłów eventwych; Oryginalnść i trafnść hasła/slganu/tekstów.

6 6. Ocena argumentacji reklamwej Ocena trafneg dbru argumentacji ferującej krzyść dla dbircy (a nie tylk jeg kreatywnść); Wezwanie d działania - tzw. call t actin; Prpzycja unikatwa dla dbircy. 7. Działania PR Włączenie d kampanii grup ważnych ze względu na siągnięcie celu spłeczneg; Obecnść publicystyczna kampanii w mediach; Zbudwanie marki spłecznej. 8. Efektywnść Osiągnięty zasięg kampanii; 9. Współczynnik wydatków na kampanię d jej skutecznści. Frma Dramaturgia i zapamiętywalnść w śrdkach wyrazu (np. braz, język, tekst, muzyka). 10. Walry prdukcyjne Jakść zdjęć, grafiki, reżyserii, castingu, mntażu itp. 11. Wyjątkwść kampanii (niesklasyfikwana w innych kryteriach) Jury ma praw przyznać dwlną ilść wyróżnień m. in. za: Najlepsze działania PR, Najbardziej inspirującą kreację reklamwą, Najbardziej nwatrskie i nietypwe działanie marketingwe. 5. GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW Głswanie na zgłszne kampanie w kategrii Akcje zaangażwane spłecznie za pśrednictwem prtalu

7 6. NAGRODY 1. W Knkursie przewidziane są następujące nagrdy (dalej "Nagrdy ),: W każdej kategrii przyznany zstanie tytuł Kampanii Spłecznej Rku raz jedna statuetka. Kszt ddatkwej statuetki t 350 zł nett +VAT 2. Jakieklwiek rszczenia uczestników Knkursu z tytułu nietrzymania Nagród, które nie zstały im przyznane, są wyłączne. 7. JURY KONKURSU 1. Jurrami "Knkursu na Kampanię Spłeczną Rku" prtalu kampaniespleczne.pl są Eksperci psiadający dświadczenie w marketingu spłecznym, w szczególnści w realizacji kampanii spłecznych i działań na rzecz dbra publiczneg. Jurrzy twrzą Instytut Marketingu Spłeczneg (IMS). Działania jurrów dążą d prfesjnalizacji i pdnszenia, jakści raz efektywnści kmunikacji spłecznej i prmcji działań prspłecznych. Zadaniem Ekspertów IMS jest cena nminwanych kampanii raz piniwanie plskich kampanii spłecznych, które publikwane są na prtalu kampaniespleczne.pl. 2. Działalnść Ekspertów IMS rzpczęła się w dniu na czas niekreślny. Lista ekspertów dstępna jest na strnie: 3. Działalnść Ekspertów IMS będzie prwadzna w ramach prtalu kampaniespleczne.pl. 4. Lista aktualnych Ekspertów IMS raz ich prfile będą publikwane na strnach kampaniespleczne.pl. 5. Jury przysługuje praw nieprzyznania nagrdy w danej kategrii, jeśli nie zstaną d niej zgłszne kampanie lub żadna z nich nie uzyska punktacji pwyżej średniej sumy punktów przyznanej przez jurrów.

8 NOMINACJE EKSPERTÓW IMS 6. Ekspertem IMS mże być każda sba pełnletnia, która zstanie nminwana przez dwlneg Eksperta IMS, a następnie zstanie zaakceptwana przez 2/3 wszystkich Ekspertów IMS. Kandydaci na Ekspertów IMS pwinni psiadać dświadczenie w dziedzinie kmunikacji spłecznej, w szczególnści w realizacji przedsięwzięć charakterze spłecznie użytecznym. 7. Nminacje dknywane są za pmcą mechanizmu zwaneg "mechanizmem nminacyjnym", który umżliwia nminwanie nweg Eksperta i zaakceptwanie g przez większść Ekspertów IMS. Mechanizm nminacyjny zamieszczny jest na prtalu kampaniespleczne.pl i mają d nieg dstęp wyłącznie Eksperci IMS. 8. Każdemu Ekspertwi IMS przysługuje praw nminwania dwóch nwych Ekspertów IMS. Infrmacja sbie nminwanej na Eksperta IMS zstaje wysłana d wszystkich zarejestrwanych w tym czasie Ekspertów IMS. Aby nminwana sba dstała ficjalne zaprszenie niezbędne jest zaakceptwanie tej kandydatury, przez c najmniej 2/3 Ekspertów IMS w przeciągu 14 dni. Następnie, d sby nminwanej, której kandydatura zstała zaaprbwana, przez c najmniej 2/3 Ekspertów, wysłane zstaje ficjalne zaprszenie. 9. Pierwszym Ekspertem IMS jest Paweł Prchenk - Prezes Zarządu Fundacji Kmunikacji Spłecznej, który ma praw nminwania 10 Ekspertów IMS zgdnie z ww. zasadami. 10. Prezes Zarządu Fundacji Kmunikacji Spłecznej ma praw veta wbec zgłsznej kandydatury d jury. 11. Każdy Ekspert IMS mże zrezygnwać z bycia Ekspertem IMS. Wyrejestrwanie następuje w przeciągu 14 dni d daty wysłania takieg zgłszenia na adres: 12. Wykluczenie z listy Ekspertów IMS następuje w chwili skazania sby będącej Ekspertem IMS prawmcnym wyrkiem sądu. Istnieje mżliwść przywrócenia człnkstwa p dbyciu kary na tej samej drdze, na której dbywa się przyjmwanie nwych człnków. Wykluczenie Eksperta IMS następuje również większścią głsów w drdze zgłszenia takieg wnisku przez inneg Eksperta IMS na adres Wnisek zstaje rzesłany d innych Ekspertów IMS w celu jeg przegłswania. 13. W trakcie trwania knkursu - kresu zgłaszania kampanii raz ceny eksperckiej - nminacje Ekspertów IMS zstają wstrzymane. 14. Eksperci IMS pwinni wstrzymać się d nminwania sób z firmy kmercyjnej, która psiada już, c najmniej trzech przedstawicieli w jury.

9 PRAWA OBOWIĄZKI EKSPERTÓW IMS 15. Obwiązkiem Eksperta IMS jest uzupełnienie własneg prfilu Eksperta IMS za pmcą narzędzi udstępninych przez administratra prtalu kampaniespleczne.pl. 16. Ekspert IMS trzymuje specjalny lgin i hasł, które umżliwiają wpisywanie cen eksperckich w Knkursie na prtalu kampaniespleczne.pl. 17. Zadaniem Eksperta IMS jest cena wszystkich nminwanych kampanii według kryteriów punktwych knkursu raz pinii na temat kampanii. 18. Punktacje raz pinie na temat kampanii zgłaszanych w knkursie będą publikwane na prtalu p zamknięciu etapu nminacji kampanii raz w publikacjach, pracwaniach i raprtach na temat kampanii spłecznych w Plsce wydawanych pd patrnatem prtalu kampaniespleczne.pl 19. Organizatr świadcza i zbwiązuje się d niewykrzystywania nazwisk i pinii Ekspertów IMS w jakiklwiek spsób niezgdny z wyżej wymieninymi zasadami. 20. Eksperci IMS będą przynajmniej raz w miesiącu wyrażać swją pinię na strnach prtalu kampaniespleczne.pl na dwlny temat lub na jeden z zaprpnwanych tematów dtycząceg kampanii spłecznych. Prpzycje tematów przesyłane będą d Ekspertów IMS, przez Sekretarza Redakcji.

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Liberty Ubezpieczenia

Liberty Ubezpieczenia Liberty Ubezpieczenia I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Liberty Direct) t marka należąca d amerykańskiej grupy ubezpieczeniwej Liberty Mutual Insurance, pd którą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo