Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015"

Transkrypt

1 Regulamin knkursu Złte Spinacze Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce, Warszawa, ul. Czerska 8/10. 3 Idea knkursu Knkurs przeznaczny jest dla pdmitów prwadzących działania PR na terenie Plski. Jest wydarzeniem stanwiącym symbl integracji śrdwiska branżweg raz prmwania najwyższych standardów pracy, kreatywnści, rzetelnści i zaangażwania. Udział w knkursie jest dświadczeniem pdnszącym prestiż uczestnika i sprzyja twrzeniu jeg pzytywneg wizerunku. 4 Audytr knkursu Knkurs jest audytwany przez firmę dradczą KPMG. 5 Jakie prjekty mgą być zgłszne Celem knkursu edycji 2015 jest wyłnienie najlepszych prjektów kampanii i akcji PR zgłsznych d jednej z 27 kategrii knkurswych. 1. D knkursu mgą zstać zgłszne kampanie realizwane w kresie 2014/2015, czyli prjekty realizwane w całym rku 2014 raz w części rku d dnia przesłania zgłszenia d knkursu. D knkursu mgą zstać zgłszne prjekty pchdzące z rku 2014, ale które nie były nminwane w pprzedniej edycji knkursu. 2. D knkursu mże zstać zgłszny prjekt, który jest klejną edycją trwająceg przez kilka lat prjektu pd warunkiem, że prjekt ten we wcześniejszych edycjach knkursu nie był nminwany i nie zdbył statuetki Złteg Spinacza. Zgłaszając taki prjekt d knkursu, pdmit zgłaszający pwinien wyraźnie kreślić czas trwania prjektu, który jest zgłaszany w ramach danej edycji. 3. D knkursu mże zstać zgłszna kampania, która była realizwana przez więcej niż jeden rk, ale jej frmalne całkwite zakńczenie lub zakńczenie kresu np. kilku lat, który chcemy przedstawić d ceny przypada na bieżącą edycją Knkursu Złte Spinacze. Takiej cenie mgą zstać pddane tylk te prjekty, które nie były nminwane we wcześniejszych edycjach Knkursu (kniecznść zaznaczenia teg faktu w kwestinariuszu).

2 Pdmit zgłaszający prjekt pwinien wyraźnie zaznaczyć w zgłszeniu czy działanim PR twarzyszyły działania reklamwe i marketingwe raz przedstawić wyłącznie cele, działania i efekty zrealizwane w ramach kampanii PR. Tylk taki zakres prjektu pddawany jest cenie Jurrów. W przypadku zaprezentwania działań raz efektów niezwiązanych wyłącznie z działaniami PR, prjekt mże zstać zdyskwalifikwany przez Organizatra. Obwiązkiem zgłaszająceg jest również uzyskanie pisemnej zgdy na wzięcie udziału w Knkursie d firm, z którymi lub na zlecenie których dany prjekt wspólnie był realizwany. Jeden pdmit mże zgłsić d knkursu dwlną liczbę prjektów w jednej lub w kilku kategriach. W takiej sytuacji każdy zgłaszany prjekt musi zawierać drębną dkumentację, drębne zgłszenie, które zstanie sbn zarejestrwane i sbn płacne zgdnie z cennikiem. 6 Kategrie i ich definicje KATEGORIE GŁÓWNE - w tej części nagradzane są najlepsze praktyki w dniesieniu d głównych dyscyplin public relatins. Jeden prjekt mże być zgłszny d więcej niż jednej, ale maksymalnie d 3 kategrii głównych. 1. PR krpracyjny - prjekt prezentujący zbiór działań związanych z prwadzeniem kmunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w celu umcnienia reputacji firmy lub instytucji. Działania kmunikacyjne pwinny bejmwać mżliwie szerką grupę interesariuszy d pracwników, klientów i mediów p instytucje rządwe i edukacyjne, śrdwiska lkalne, rganizacje branżwe i pinię publiczną. 2. PR prduktu - wyróżniające się działania public relatins pprawiające pzycję rynkwą marki prduktu knsumenckieg bądź usługi knsumenckiej. W tej kategrii prmwane będą autrskie prgramy i kampanie public relatins (w tym kampanie edukacyjne), które degrały widącą rlę w strategii kmunikacji/pzycjnwania marki, przyczyniły się d zwiększenia jej świadmści i/lub pmgły zbudwać trwalsze relacje z jej dcelwymi klientami/knsumentami. W szczególnści wyróżniane będą działania/kampanie autrskie, których głównym narzędziem kmunikacji były działania public relatins. 3. Kmunikacja antykryzyswa i/lub kmunikacja kryzyswa - prjekt mający na celu przeciwdziałanie trwającemu lub ptencjalnemu kryzyswi dtyczącemu firmy, prduktu lub usługi. 4. Public Affairs i Lbbying - prjekt kampanii plegającej na kmunikacji z szerk pjętym tczeniem spłecznym, plitycznym i legislacyjnym, mający na celu zmianę nastawienia, wywarcie presji, zmiany legislacyjne. 5. Kampania spłeczna - działania public relatins (w tym działania edukacyjne) zrientwane na realizację ważnych celów spłecznych, nastawine na budwę dbra wspólneg wkół czytelnie zdefiniwanych wartści. Działania na rzecz danej grupy spłecznej lub zjawiska spłeczneg np. prjekty wspierające filantrpię, pprawę statusu słabych i/lub wyklucznych spłecznści. 6. Kmunikacja wewnętrzna - prjekt, któreg celem jest twrzenie, utrwalanie lub zmiana pstaw, jak również kmunikwanie zmian wewnątrz rganizacji. 7. Event kmercyjny - wydarzenie lub cykl wydarzeń budujących lub wzmacniających wizerunek firmy, prduktu lub usługi.

3 8. Event spłeczny - wydarzenie lub cykl wydarzeń budujących lub wzmacniających wizerunek instytucji publicznych lub NGO, zwracających uwagę na ważne cele lub prblemy spłeczne. 9. Launch nweg prduktu, usługi lub firmy - prjekt budujący wizerunek i rzpznawalnść nweg prduktu, usługi lub wprwadzanej na rynek firmy. 10. Crprate Scial Respnsibility (CSR) - działania public relatins wspierające prcesy wdrażania plityki CSR w firmach i/lub instytucjach. Spłeczną Odpwiedzialnść Biznesu (CSR) kreśla się jak kncepcję, zgdnie z którą przedsiębirstwa/instytucje na etapie budwania strategii bizneswej uwzględniają wpływ ich decyzji i działań na spłeczeństw i śrdwisk, prmują etyczne i przejrzyste działanie raz kształtują bustrnne relacje z interesariuszami. W szczególnści wyróżniane będą prjekty prmujące ideę dialgu spłeczneg, czyli pdejście w którym w prcesie pdejmwania decyzji w przedsiębirstwie/instytucji uwzględnia się stanwisk jej kluczwych interesariuszy. 11. PR miejsca, miasta lub reginu - prjekt, któreg celem jest budwa wizerunku i prmcja miejsca, miasta lub reginu. 12. Scial media - prjekt public relatins, który w isttny spsób wykrzystał media spłecznściwe w strategii kmunikacji. 13. Business-t-Business PR - działania public relatins zrealizwane dla firmy, prduktu lub usługi w bszarze business-t-business, mające na celu wsparcie sprzedaży lub/i budwę wizerunku, prduktu lub usługi wśród klientów bizneswych firmy. Typwe działania B2B bejmują relacje z mediami, internetwe działania PR wraz z scial media, współpracę strategiczną, zarządzanie kryzysem, pracwanie materiałów krpracyjnych i marketingwych. B2B psiada mniejszy rynek dcelwy, dłuższy cykl sprzedaży raz wieletapwy prces zakupu, dlateg przy pracwywaniu taktyki należy zwrócić szczególną uwagę na edukację i budwanie relacji z grupą dcelwą. 14. PR finanswy i relacje inwestrskie - kampania, której celem był wzmcnienie wizerunku spółki publicznej (lub planującej debiut na GPW/New Cnnect) wśród inwestrów instytucjnalnych, indywidualnych i/lub analityków pprzez dstarczenie im rzetelnych i kmplekswych infrmacji na temat spółki i jej działalnści raz stwrzenie narzędzi/mechanizmów ułatwiających regularną, dwustrnna kmunikacje z inwestrami w przyszłści. W przypadku publicznej ferty akcji lub bligacji lub M&A celem kampanii był ddatkw klarwne wyjaśnienie ptencjalnym inwestrm natury i warunków transakcji. 15. Media Relatins - działania skierwane d mediów, wykrzystujące wszelkie dstępne narzędzia media relatins, w tym: infrmacje praswe, wywiady, kmentarze, pzycjnwanie ekspertów, sptkania, rzwiązania autrskie służące budwaniu wyskiej jakści relacji z przedstawicielami mediów, dzięki którym mżliwe jest utrzymywanie dbrej kmunikacji firmy/rganizacji/marki z taczającym je śrdwiskiem spłecznym. KATEGORIE SPECJALNE - w tej grupie nagradzane są kampanie public relatins, które w pnadprzeciętny spsób skupiły uwagę interesariuszy i/lub szerzej pinii publicznej raz zdecydwanie wyróżniały się spśród wszystkich zgłsznych d knkursu prac pd względem kreatywnści i/lub efektywnści bizneswej. (Dany prjekt mże być zgłszny d 1 lub 2 kategrii specjalnych, warunkiem zgłszenia prjektu d kategrii specjalnej jest wcześniejsze jeg zgłszenie d przynajmniej jednej z kategrii głównych.) 1. Kreatywnść - najbardziej nwatrski i kreatywny pmysł, któreg autrem był pdmit zgłaszający. 2. Efektywnść - prjekt, który zgdnie z załżnymi celami, dznaczył się największą skutecznścią ptwierdzną mierzalnymi efektami (np. w pstaci udkumentwaneg wzrstu sprzedaży, zwiększnej rzpznawalnści marki, pzytywnej zmiany pstaw interesariuszy lub głębkści kntaktu grup

4 dcelwych z kmunikatem). Z tej kategrii będą autmatycznie wykluczane zgłszenia prezentujące efekt kampanii mierzny wskaźnikiem AVE (Adveritising Value Equilavency). W zgłszeniu należy również wyraźnie zaznaczyć, jaka część uzyskanych efektów była wynikiem współpracy charakterze redakcyjnym, jaką zaś uzyskan pprzez realizację ew. działań reklamwych. SEKTORY: - d kategrii sektrwych mgą być zgłszne kampanie public relatins zrealizwane na rzecz firm i/lub instytucji reprezentujących pszczególne branże. Zgłszenia mgą dtyczyć dyscyplin public relatins bjętych katalgiem kategrii głównych. Jeden prjekt mże być zgłszny d jedneg sektra, którym decyduje branża, z której pchdzi pdmit zgłaszający a nie tematyka prjektu. Warunkiem zgłszenia prjektu d kategrii sektrwej jest wcześniejsze jeg zgłszenie d przynajmniej jednej z kategrii głównych. 1. Technlgia, IT, telekmunikacja 2. Finanse 3. Urda, Higiena i Styl Życia 4. Sektr spżywczy 5. Kultura i Media 6. Medycyna i Zdrwie 7. Sprt, turystyka, rekreacja 8. Nieruchmści, budwnictw, dm i wnętrze 9. Przemysł, mtryzacja, transprt, lgistyka 10. NGO i Sektr publiczny Jeden prjekt musi być zgłszny przynajmniej d jednej kategrii głównej, a mże zstać zgłszny d: - maksymalnie trzech kategrii głównych, - jednej kategrii sektrwej - raz w dwlnej liczbie kategrii specjalnych. Warunkiem zgłszenia prjektu d kategrii specjalnych i wybraneg sektra jest wcześniejsze jeg zgłszenie d przynajmniej jednej z kategrii głównych. Dana kategria knkurswa zstanie uruchmina w mmencie zgłszenia d niej min. 2 prjektów. W przypadku niespełnienia teg wymgu (tj. zgłszenia d danej kategrii mniej niż 2 prjektów) zstaje na wyłączna z listy kategrii knkurswych bieżącej edycji knkursu. Zgłszenie przesłane d tej kategrii zstanie anulwane, a zgłaszający trzyma zwrt pniesinej płaty knkurswej. W przypadku zaistnienia teg typu sytuacji Organizatr w ciągu 7 dni rbczych d daty zamknięcia przyjmwania zgłszeń d knkursu (tj. zamknięcia II i stateczneg terminu przesyłania zgłszeń) pwiadmi drgą mailwą zgłaszających prjekt zaistniałym fakcie. Zwrt pniesinej płaty knkurswej dtyczącej zgłszenia d zamkniętej przez Organizatra kategrii zstanie dknany w przeciągu 14 dni rbczych d przekazania infrmacji zamknięciu danej kategrii knkurswej.

5 7 Uczestnicy knkursu W knkursie mgą brać udział prjekty zgłszne przez: - agencje Public Relatins - krpracje i firmy - rgany samrządwe - instytucje państwwe - rganizacje pzarządwe - inne pdmity realizujące prjekty PR 8 I etap knkursu Zgłszenia prjektów d knkursu (w I etapie) będą przyjmwane w następujących terminach: Termin pierwszy d 13 sierpnia 2015 r. d gdz Termin drugi (stateczny) d 20 sierpnia 2015 d gdz Warunkiem udziału w knkursie jest przesłanie zgłszenia za pśrednictwem frmularza nline znajdująceg się na (d gdziny 16:00 w pierwszym lub drugim terminie) raz dknanie płaty. Aby zgłsić prjekt d pierwszeg etapu knkursu należy: 1. Wypełnić frmularz zgłszeniwy nline dstępny na w któreg skład wchdzą następujące części: a) Skrócny pis prjektu (d 50 słów), wykrzystywany d prmcji knkursu, w szczególnści d publikacji na strnie b) Opis prjektu (pis nie mże przekraczać 7 tysięcy znaków ze spacjami łącznie) zawierający: Uzasadnienie zgłszenia d danych kategrii głównych lub/i d daneg sektra raz kategrii specjalnych. W przypadku zgłszenia d więcej niż jednej kategrii należy drębnie w ramach jedneg frmularza uzasadnić każdą z wybranych kategrii. Określenie prblemu / analizę sytuacji /wyjaśnienie kntekstu, ew. badanie, na którym part prjekt. Czy prjekt był realizwany samdzielnie, czy wspólnie z innymi pdmitami (zarówn w Plsce jak i zagranicą) Cel prjektu.

6 Grupę dcelwą. Planwanie i strategię kmunikacji / zakładane efekty. Realizację prjektu, w tym pmysły kreatywne. Realizację załżnych celów prjektu, w tym infrmacje budżecie i efektywnści ksztwej. 2. Wnieść w terminie płatę za zgłszenie prjektu. Ddatkwe infrmacje: W przypadku przesłania zgłszenia i uiszczenia płatnści w statnim dniu I lub II terminu przyjmwania zgłszeń, należy przesłać ptwierdzenie dknania płaty knkurswej na adresy lub Prjekt zgłszny w I terminie a niepłacny, będzie musiał być płacny stawką przewidzianą dla zgłszeń przesłanych w II terminie. Wszystkie pla frmularza zgłszeniweg są bwiązkwe. W rubryce Nazwa pdmitu/-ów zgłaszająceg/-ych prjekt nazwa firmy nie pwinna być nazwą handlwą tzn. nie pwinna zawierać rzszerzeń typu Sp. z.., Sp. j. etc. Nazwa pdmitu/-ów zgłaszająceg/-ych prjekt będzie przekazana audytrwi i używana przez Organizatra we wszelkiej kmunikacji dtyczącej zgłsznych d knkursu prjektów (np. głszenie listy finalistów, głszenie listy zwycięzców, przygtwanie materiałów na galę finałwą). Późniejsza zmiana tej nazwy nie będzie mżliwa. Pdmit zgłaszający prjekt, który był realizwany przez kilka pdmitów musi uzyskać d współautrów pisemną zgdę na zgłszenie prjektu (dkumenty d kazania na prśbę Organizatra). W przypadku zaistnienia pmyłek lub błędów w treści zgłszenia knkursweg, p jeg przesłaniu d knkursu nie jest mżliwa krekta bądź edycja frmularza. W celu zmiany treści zawartych w frmularzu należy pnwnie g wypełnić i przesłać drgą nline za pśrednictwem strny Aby zgłszenie mgł wziąć udział w knkursie, należy pnwnie je płacić. Frmularz zawierający błędy zstanie przez Organizatra usunięty z bazy zgłszeń knkurswych dpier p trzymaniu wiadmści mailwej przesłanej przez uczestnika knkursu na adres: lub z prśbą wycfanie błędneg zgłszenia z knkursu. Opłata za błędne zgłszenie wycfane na wnisek uczestnika nie pdlega zwrtwi. Aby uniknąć błędów i pmyłek Organizatr rekmenduje, by przygtwując zgłszenie knkurswe krzystać z frmularza pmcniczeg w frmacie dc. dstępneg d pbrania na (zakładka Frmularz zgłszeniwy ), a następnie przekleić treść zgłszenia d frmularza nline. Infrmacje zawarte w zgłszeniu muszą być prawdziwe i dpwiadać stanwi faktycznemu. W przypadku zawarcia w zgłszeniu infrmacji fałszywych, Organizatr mże usunąć prjekt z knkursu na każdym jeg etapie, czym pdmit zgłaszający prjekt zstanie pinfrmwany na piśmie (mailem). W takim przypadku płata knkurswa nie pdlega zwrtwi. Nie ma zakazu zamieszczania w zgłszeniu linków d strn internetwych. P zamknięciu stateczneg II terminu przyjmwania zgłszeń, Organizatr w terminie 7 dni rbczych prześle każdemu uczestnikwi ptwierdzenie zakwalifikwania prjektu d knkursu na adres pdanych w zgłszeniu knkurswym.

7 9 II etap knkursu 1. Lista prjektów zakwalifikwanych d II etapu knkursu zstanie publikwana na strnie knkursu w dniu 6 października 2015 r. Teg sameg dnia finaliści trzymają również ptwierdzenie mailwe z listą wszystkich nminwanych prjektów. 2. Autrzy prjektów nminwanych są zbwiązani dstarczyć wymagane materiały d ceny w II etapie knkursu w nieprzekraczalnym terminie 19 października 2015 r. d gdz Materiały d II etapu (nminwani) pwinny zawierać: - prezentację w frmacie pdf (bwiązkw) - film lub zdjęcia (5 sztuk) pcjnalnie 4. Materiały w frmacie prezentacji pdf i materiały ddatkwe (film lub zdjęcia) muszą być przesłane przez nminwanych na wskazany przez Organizatra serwer. Każdy z przesyłanych materiałów (zarówn pdf jak również film czy zdjęcia) pwinien być dpwiedni nazwany: Kategria, skrócna nazwa prjektu raz nazwa firmy zgłaszającej. Na przykład: PRkrpracyjny_ABC_ZFPR. 5. Jeżeli dany prjekt jest nminwany w więcej niż jednej kategrii, materiały dtyczące teg prjektu pwinny być zamieszczne na serwerze w tylu kategriach w ilu prjekt trzymał nminację. 6. Organizatr przekaże pdmitm nminwanym dane dstępwe d serwera d dnia 6 października 2015 r. 7. Wszelkie materiały zgłszne d knkursu pwinny być w języku plskim lub zawierać skrócne tłumaczenia przekazu na język plski. 8. Wszelkie infrmacje pufne umieszczne w dkumentacji pwinny być wyraźnie znaczne. Zastrzeżenie pufnści nie dtyczy skrócneg pisu prjektu (50 słów). Materiały złżne d knkursu nie pdlegają zwrtwi. 9. ZFPR zastrzega sbie praw wykrzystania nadesłanych materiałów w frmie pełnej lub skrócnej w celach edukacyjnych, jak również d ich publicznej prezentacji. Nie dtyczy t materiałów znacznych jak pufne. 10. Przesyłając materiały d ceny w II etapie każdy nminwany zbwiązany jest jedncześnie d załączenia materiałów d prezentacji na Galę knkursu. Materiały te bejmują: metryczkę prjektu (której wzór dstarczy Organizatr) raz wybrane zdjęcia (3 sztuki) jpg, png wyskiej rzdzielczści lub film długści 15 sek (mp4,avi)

8 10 Cennik 1. Kszt zgłszenia prjektu d jednej Kategrii Głównej wynsi : w terminie pierwszym (d 13 sierpnia 2015 rku d gdz ) 500 zł + 23% VAT za każdą zgłszną kategrię w terminie drugim (d 20 sierpnia 2015 rku d gdz ) 650 zł + 23% VAT za każdą zgłszną kategrię 2. Kszt zgłszenia prjektu d jednej Kategrii Sektry wynsi: w terminie pierwszym (d 13 sierpnia 2015 rku d gdz ) 500 zł + 23% VAT. w terminie drugim (d 20 sierpnia 2015 rku d gdz ) 650 zł + 23% VAT 3. Kszt zgłszenia d jednej Kategrii Specjalnej wynsi: 500 zł + 23% VAT niezależnie d terminu za każdą kategrię specjalną 4. Dla fundacji i rganizacji pzarządwych istnieje mżliwść bniżenia płaty p przesłaniu przez zgłaszająceg pisemnej prśby z uzasadnieniem na adres Decyzję wyskści przyznanej zniżki pdejmuje Zarząd Związku Firm Public Relatins. 5. Wszelkich wpłat należy dknywać na knt ZFPR: Związek Firm Public Relatins ul. Czerska 8/ Warszawa nr rachunku: PNB Paribas 6. W tytule przelewy należy wpisać: Złte Spinacze raz skrócna nazwę prjektu. Prjekty niepłacne w wymaganym terminie, nie będą rzpatrywane. 11 Jury 1. W skład jury wchdzą przedstawiciele rganizacji bizneswych i pzarządwych, autrytety śrdwiska mediów raz praktycy i eksperci branży PR w Plsce. Skład jury dstępny jest na 2. Każdy z jurrów zbwiązuje się d: - zachwania pufnści, c zaświadcza pdpisaniem przed rzpczęciem każdej edycji knkursu dpwiedniej klauzuli; - pełneg, aktywneg, zgdneg z wymaganiami regulaminu uczestnictwa w pracach jury (zarówn w pierwszym, jak i w drugim etapie knkursu);

9 - akceptacji zapisów pniższeg regulaminu. 3. Jurrzy pdczas pierwszeg sptkania mgą wybrać przewdnicząceg jury danej edycji knkursu Złte Spinacze. Zadaniem przewdnicząceg jury będzie wspieranie pracy jurrów raz pmc w rzwiązywaniu trudnych kwestii dtyczących ceny prjektów. 4. P ustaleniu przez rganizatra składu grup jurrskich, każda z grup zbwiązana jest wybrać przewdnicząceg danej grupy. Zadaniem przewdniczących grup będzie rzstrzyganie trudnych kwestii związanych z ceną na pzimie grupy w I i II etapie knkursu raz kierwanie sptkaniem każdej z grup w II etapie. 12 Ocena prjektów 1. Jurrzy ceniają prjekty knkurswe w I i II etapie knkursu pprzez specjalną platfrmę nline. Zarówn frmularz zgłszeniwy d knkursu, jak również panel jurra są szyfrwane dstęp za pśrednictwem prtkłu http zabezpieczny certyfikatem SSL. 2. Głswanie każdeg z jurrów w I i II etapie knkursu jest tajne. 3. Jurrzy zstają pdzieleni na grupy (d 3 d 5 grup), a każda z grup trzymuje kreślną liczbę kategrii d ceny. Pdział następuje przed I etapem prac jury, z uwzględnienie knfliktów interesów raz w miarę mżliwści bszarów eksperckich zaznacznych na sbnym dkumencie przez każdeg z jurrów. Ilść prjektów w każdej grupie mże być różna i zależna jest d ilści zgłsznych w danych kategriach prjektów. 4. Ustalne grupy jurrskie pracują w tym samym składzie w I i II etapie knkursu, również pdczas sptkań grup jurrskich i ceniają te same kategrie, które zstały im przydzielne przed rzpczęciem I etapu. 5. Jurrzy ceniają prace pełnymi kategriami, tzn. aby karta ceny daneg jurra mgła być wysłana d audytra muszą być cenine wszystkie prjekty we wszystkich przydzielnych kategriach. 13 Knflikty interesów 1. Jurr ma bwiązek pwiadmić rganizatra knkursu w terminie wskazanym w harmngramie istniejących knfliktach interesów. 2. Za knflikt interesów uznaje się:

10 pkrewieństw d drugieg stpnia, związek małżeński, lub związek charakterze niefrmalnym z autrem/autrami prjektu lub człnkami władz uczestnika knkursu zgłaszająceg prjekt; jakiklwiek związek z cenianym prjektem, w tym współautrstw prjektu lub wyknywanie jakichklwiek działań w zakresie prjektu; udział w prjekcie jak przedstawiciel rganów władzy publicznej lub instytucji prawa publiczneg, dla której lub na której zlecenie był realizwany prjekt. 3. Człnkwie jury są zbwiązani d złżenia świadczenia braku knfliktu lub ich istnieniu. Jurr ma bwiązek zaznaczenia knfliktów interesów lub ptwierdzenia ich braku w dkumencie (świadczeniu) przesłanym przez biur ZFPR. Uzupełniny dkument jurr pwinien przesłać na adres lub w terminie kreślnym w harmngramie knkursu. 4. W przypadku istniejących knfliktów interesów jurr nie cenia całej kategrii, d której zgłszny zstał dany prjekt, z którym jurr jest sknfliktwany (dtyczy t ceny prjektów w pierwszym i drugim etapie knkursu). Pdczas głswania kategrie te będą zaznaczne na szar w systemie i nieaktywne. 14 Głswanie ddatkwe 1. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy pnad płwa jurrów ceniających w I etapie dane kategrie, w stsunku d jednej lub większej liczby kategrii knkurswych wskaże knflikt interesów lub z przyczyn lswych nie będzie mgła ddać ważnych głsów, rganizatr we wskazanym w harmngramie terminie przeprwadzi ddatkwe głswanie. 2. Prjekty w ddatkwym głswaniu ceniać będzie 5 lsw wybranych jurrów, którzy nie zgłsili knfliktu interesów w stsunku d kategrii pddawanej cenie. Wezmą w nim udział wybrani na drdze lswej jurrzy z innych grup lub rganizatr udzieli mżliwści wzięcia udziału jurrm, którzy z przyczyn lswych lub zdrwtnych nie mgli wziąć udziału w bradach swjej grupy i grupa ta nie siągnęła wymaganeg prcentweg prgu głsujących. 3. Jurrzy ddadzą głsy przez platfrmę nline i w wyznacznym w harmngramie terminie prześlą karty cen d audytra knkursu. 15 Sptkania Grup Jurrskich w II etapie knkurs 1. Każdy z jurrów zbwiązany jest d uczestniczenia w sptkaniach grup jurrskich, które bradują na temat kampanii nminwanych d finału. Sptkania dbędą się w dniach 16 listpada 18 listpada 2015 r. Każda grupa jurrska sptyka się tylk raz w jednym w terminów z ww. przedziału. Knkretny termin i gdzina sptkania danej grupy jurrów zstaną pdane najpóźniej 5 października 2015 r.

11 2. Obecnść na sptkaniu grupy jurrskiej jest bwiązkwa. Jeżeli jurr nie mże pjawić się na sptkaniu w wyznacznym terminie mże być zwlniny z bwiązku uczestniczenia w bradach jury tylk na pdstawie pisemneg uzasadnineg usprawiedliwienia przesłaneg na adres Jeżeli dany jurr nie będzie uczestniczył w sptkaniu bez wcześniejszeg usprawiedliwienia, rganizatr knkursu zstanie zmuszny d wykluczenia jurra ze składu jury klejnej edycji knkursu Złte Spinacze. 3. Jedna grupa jurrska braduje w ciągu jedneg dnia i cenia wszystkie kategrie przydzielne jej d ceny. Równlegle mże bradwać kilka grup jurrskich. 4. Warunkiem kniecznym d uczestnictwa w sptkaniu i dyskusji nad nminwanymi prjektami jest wcześniejsze zapznanie się z dstarcznymi jurrm materiałami, które będą dstępne w systemie. 5. Głswanie w II etapie dbywa się również pprzez platfrmę nline, która zstanie uruchmina pdczas sptkań grup jurrskich. 6. Aby mgł nastąpić wyłnienie zwycięskieg prjektu, w głswaniu musi wziąć udział minimum 70% składu jurrskieg ceniająceg daną kategrię (z wyłączeniem knfliktów interesów). 7. W przypadku braku wymaganej liczby jurrów zrganizwane zstanie ddatkwe głswanie jurrskie w terminie wyznacznym w harmngramie przez rganizatra. Wezmą w nim udział wybrani na drdze lswej jurrzy z innych grup lub rganizatr udzieli mżliwści wzięcia udziału jurrm, którzy z przyczyn lswych lub zdrwtnych nie mgli wziąć udziału w bradach swjej grupy i grupa ta nie siągnęła wymaganeg prcentweg prgu głsujących. 16 Kryteria ceny i punktacja w kategriach głównych, sektrwych i specjalnych I etap knkursu Prjekty w Kategriach Głównych i Kategriach Sektrwych ceniane są na pdstawie następujących kryteriów: przyjęta strategia: analiza prblemu, definicja celów i adresatów, dbór adekwatnych instrumentów rzetelnść realizacji nwatrstw pdejścia i kreatywnść rzwiązań, w tym spsób adaptacji prjektu na lkalnym rynku efektywnść Ocena prjektów w Kategriach Głównych i Kategriach Sektrwych następuje w systemie punktwym. Prjekt mże trzymać maksymalnie 100 punktów, z czeg: d 0 d 25 punktów za przyjętą strategię d 0 d 25 punktów za rzetelnść realizacji d 0 d 25 punktów za nwatrstw pdejścia i kreatywnść rzwiązań, w tym spsób adaptacji prjektu na lkalnym rynku d 0 d 25 punktów za efektywnść

12 W Kategriach Specjalnych prjekty są ceniane na pdstawie następujących kryteriów: w kategrii Kreatywnść za nwatrstw pdejścia i kreatywnść rzwiązań zastswanych w prjekcie w kategrii Efektywnść za udkumentwane efekty i siągnięcie zakładanych celów, takich jak: wzrst sprzedaży, rzpznawalnść marki, zmiana pstaw Ocena prjektów w Kategriach Specjalnych następuje w systemie punktwym, prjekt mże trzymać d 0 d 10 punktów. Pdczas liczenia punktów audytr knkursu będzie drzucał skrajne ceny (najniższą i najwyższą), którą trzymał dany prjekt. D II-eg etapu przechdzą, czyli są nminwane 3 najwyżej cenine prjekty w każdej z 27 kategrii. Nminwanych w pszczególnych kategriach mże być więcej w przypadku, gdy kilka prjektów uzyska taką samą liczbę punktów. II etap knkursu W II etapie w każdej kategrii jurr przyznaje miejsca (tak jak na pdium) w następujący spsób: miejsce pierwsze miejsce drugie miejsce trzecie miejsce czwarte i klejne, w przypadku, gdy w danej kategrii są więcej niż trzy nminacje 17 Nieprzyznanie nagrdy 1. Jury mże zdecydwać nieprzyznaniu nagrdy w danej kategrii. Statuetka w danej kategrii nie zstanie przyznana, jeśli decyzja zstanie pdjęta przez 70% składu jury z danej grupy jurrskiej. W sytuacji, gdy nie zstanie w wyznacznym terminie siągnięty wymagany próg, rganizatr zwróci się cenę i głswanie d jurrów z innych grup lub z tej samej grupy, którzy z przyczyn lswych lub zdrwtnych nie mgli ddać głsów w wyznacznym terminie. Liczba jurrów w ddatkwym głswaniu jest zależna d brakująceg prcenta głsów i stanwi równicę pmiędzy uzyskanym w terminie prcentem głsów a wymaganym prgiem 70 % W sytuacji, gdy jeden z nminwanych prjektów z przyczyn regulaminwych zstanie drzucny z knkursu, na jeg miejsce wchdzi klejny prjekt z listy prjektów nminwanych, spełniający wymgi regulaminwe. Kmisja etyczna knkursu Złte Spinacze 1. Jurrzy, uczestnicy knkursu raz sby nieuczestniczące w Złtych Spinaczach mgą zgłaszać wątpliwści dtyczące zasad etyczneg prwadzenia prjektu birąceg udział w knkursie. Uwagi

13 należy kierwać d Organizatra knkursu na adres mailwy raz W przypadku pdejrzenia naruszenia zasad etyki PR lub łamania zapisów Kdeksu Dbrych Praktyk ZFPR raz innych etycznych kdeksów branżwych, sprawa będzie rzstrzygana przez siedmisbwą kmisję jurrską pwłaną na pierwszym psiedzeniu Jury. Kmisja pełni również rlę dradczą dla Organizatra knkursu i rzstrzygającą statecznie kwestie regulaminwe dtyczące przebiegu knkursu, w tym mże zarządzić ddatkwe głswanie w kategriach, gdzie wystąpią miejsca ex aequ. 2. Skład kmisji etycznej i tryb jej pwływania: Kmisja pwływana jest w trakcie pierwszeg sptkania Jury Złtych Spinaczy, pdczas któreg d 4-sbweg składu Zarządu ZFPR wybieranych jest 3 przedstawicieli Jurów. Głswanie jest jawne. Kandydaci zgłaszani są przez przedstawicieli Jury lub sami przedstawiają swje kandydatury. D kmisji etycznej wybieranych jest 3 kandydatów spśród Jury, którzy uzyskali największą liczbę głsów. 3. Zakres działań kmisji etycznej: Kmisja rzstrzyga sprawy, które dtyczą pdejrzenia naruszenia zasad etyki PR, tj. działań niezgdnych z gólnie przyjętymi nrmami prwadzenia prfesjnalnych działań PR lub naruszenia zasad kdeksów branżwych (Kdeksu Dbrych Praktyk ZFPR raz innych etycznych kdeksów branżwych). W przypadku, gdy w pinii kmisji złżny wnisek nie dtyczy kwestii natury etycznej, kmisja mże pdjąć decyzję jeg ddaleniu. 4. Składanie wnisków: Wniski pdejrzenie naruszenia zasad etycznych w stsunku d uczestniczących w knkursie prjektów mgą być składane przez: pdmity uczestniczące w knkursie, pdmity, które nie birą udziału w Złtych Spinaczach, jak również przez Jurrów ceniających prjekty. Wniski należy przesłać drgą mailwą na adres rganizatra: raz Kmisja etyczna nie rzpatruje wnisków annimwych. Wniskdawca zbwiązany jest d przekazania swich danych persnalnych (imię i nazwisk), nazwy firmy, którą reprezentuje, danych kntaktwych (adres , numer telefnu). W składanym wnisku należy szczegółw pisać zaistniałą sytuację. Kmisja etyczna mże pprsić wniskdawcę przesłanie dkumentacji dwdwej lub sptkanie, w celu pełniejszeg zapznania się ze sprawą. 5. Tryb pracy Kmisji: p trzymaniu wnisku Kmisja ma 7 dni rbczych na przedstawienie pinii w rzpatrywanej sprawie lub pdjęcie decyzji ddaleniu wnisku. Opinia kmisji zstanie przesłana d zaintereswanych strn drgą mailwą przez biur ZFPR. Decyzje pdejmwane są zwykłą większścią głsów przez c najmniej 2/3 człnków kmisji. Człnkwie kmisji mgą bradwać za pmcą pczty elektrnicznej lub pdczas bezpśrednieg sptkania. 6. Dpóki kmisja nie wyda świadczenia infrmująceg złamaniu zasad etycznych przez prjekt uczestniczący w Złtych Spinaczach, kampania bierze udział w knkursie na nrmalnych zasadach. Działania kmisji są tajne, a infrmacje dtyczące rzpatrywanych przez kmisję spraw nie są przekazywane Jurrm knkursu (z wyłączeniem sytuacji, gdy sbą wniskującą jest Jurr w tym przypadku mże być n pprszny przez Kmisję przekazanie ddatkwych wyjaśnień lub dkumentacji ptwierdzającej naruszenie zasad etycznych). 7. Wyłączanie: Człnek kmisji jest wyłączany autmatycznie z prac nad wydaniem pinii w sytuacji, gdy: jest strną w sprawie sprawa dtyczy jeg małżnka bądź krewnych 8. Człnek kmisji mże być wyłączny z pstępwania na pisemne żądanie jednej ze strn lub na własny wnisek, jeśli istnieją jakieklwiek wątpliwści lub przypuszczenia, że pwiązanie ze strną/- ami pstępwania mże wywłać wątpliwści c d jeg bezstrnnści. 9. Infrmwanie decyzjach: Decyzje kmisji sprządzane są w frmie pisemnej. P wydaniu pinii jest na przesyłana drgą mailwą d zaintereswanych strn przez biur ZFPR. W przypadku decyzji dyskwalifikacji prjektu, zstaje n wycfany z knkursu, a tym fakcie infrmwani są jurrzy. Ddatkw w przypadku, gdy dyskwalifikacji pdlega prjekt finałwy, infrmacja tym fakcie zstaje umieszczna na strnie pświęcnej knkurswi.

14 19 Harmngram knkursu Knkurs będzie przebiegał zgdnie z pniższym harmngramem: 25 maja 2015 r. I sptkanie jury 28 maja 2015 r. - ficjalne rzpczęcie knkursu d 13 sierpnia 2015 r. d gdz. 16:00 I termin nadsyłania zgłszeń d I etapu knkursu d 20 sierpnia 2015 r. d gdz. 16:00 II termin nadsyłania zgłszeń d I etapu knkursu sierpnia 2015 r. weryfikacja frmalna zgłszeń i płatnści sierpnia 2015 r. przekazanie d biura zaznacznych knfliktów interesów 31 sierpnia 2015 r. przekazanie prac jury (twarcie platfrmy dla jurrów) 1-15 września 2015 r. cena prac przez jury w I etapie 15 września 2015 r. d gdz. 24:00 zamknięcie systemu d głswania, przesłanie cen jurrów d audytra 16 września - 2 października 2015 r. audyt września 2015 r. ewentualne ddatkwe głswania jurrów 6 października 2015 r. II sptkanie jurrów; głszenie prjektów nminwanych d finału; przekazanie infrmacji nminwanym, głszenie nminwanych w mediach 6 19 października 2015 r. termin przesyłania materiałów przez nminwanych d II etapu knkursu października 2015 r. weryfikacja frmalna materiałów z II etapu 28 października 2015 r. przekazanie prac z II etapu jury 28 października 13 listpada 2015 r. jury zapznaje się z materiałami z II etapu knkursu listpada 2015 r. sptkania jurrów w II etapie knkursu 18 listpada 2015 r. zamknięcie platfrmy d głswania w II etapie knkursu (gdz. 24:00) 19 listpad - 3 grudnia 2015 r. - Audyt listpada 2015 r. ewentualne ddatkwe głswania jurrów w II etapie 4 grudnia 2015 r. Gala finałwa knkursu i wręczenie statuetek zwycięskim prjektm W bu etapach nminwani, na wezwanie Jury lub Organizatra, zbwiązani są d udzielenia szczegółwych wyjaśnień dt. realizacji prjektów w drdze wymiany krespndencji i/lub rzmwy telefnicznej z biurem Związku Firm Public Relatins. Krespndencja wa/ntatka z rzmwy telefnicznej, sprządzna przez biur ZFPR, zstanie dłączna d pzstałej dkumentacji prjektu. Udzielne dpwiedzi będą stanwić element całściwej ceny prjektu. W uzasadninych przypadkach Organizatr zastrzega sbie praw przesunięcia terminu zakńczenia pszczególnych etapów knkursu. Uczestnicy knkursu zstaną pwiadmieni ewentualnych zmianach harmngramu knkursu pisemnie (mailem).

15 20 Statuetki i dyplmy Nagrdą w knkursie jest Złty Spinacz statuetka przyznawana najlepszemu prjektwi w każdej z 27 kategrii. W każdej z kategrii zwycięski prjekt trzymuje jedną statuetkę. Laureat mże dkupić klejne statuetki p cenie kreślnej przez Organizatra. 21 Udstępnianie materiałów z uwagi na rsnące zaintereswanie i ppularnść knkursu. Organizatr infrmuje, że prjekty zgłszne d knkursu i niepsiadające klauzuli zachwaniu pufnści danych, stają się materiałem edukacyjnym d dyspzycji biura. Biur ZFPR będzie miał mżliwść udstępnienia ww. materiałów Uniwersytetm i placówkm naukwym. 22 Infrmacje ddatkwe Wszelkich ddatkwych infrmacji udziela biur ZFPR: Związek Firm Public Relatins ul. Czerska 8/ Warszawa Tel. (22) Barbara Pałdyna, tel. (22) lub Sylwia Grabek, tel. (22) lub Pstanwienia kńcwe Organizatr Złtych Spinaczy zastrzega sbie praw zmiany regulaminu knkursu. Każda zmiana będzie miała frmę pisemną i będzie publikwana na strnie w pstaci stswnych aneksów.

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2014, trwającego od marca do maja 2015 roku.

Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2014, trwającego od marca do maja 2015 roku. Regulamin Knkursu na Kampanię Spłeczną Rku 2014, trwająceg d marca d maja 2015 rku. 1. CELE KONKURSU KONKURS NA KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ ROKU, zwany dalej Knkursem, jest inicjatywą Fundacji Kmunikacji Spłecznej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo