Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015"

Transkrypt

1 Regulamin knkursu Złte Spinacze Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce, Warszawa, ul. Czerska 8/10. 3 Idea knkursu Knkurs przeznaczny jest dla pdmitów prwadzących działania PR na terenie Plski. Jest wydarzeniem stanwiącym symbl integracji śrdwiska branżweg raz prmwania najwyższych standardów pracy, kreatywnści, rzetelnści i zaangażwania. Udział w knkursie jest dświadczeniem pdnszącym prestiż uczestnika i sprzyja twrzeniu jeg pzytywneg wizerunku. 4 Audytr knkursu Knkurs jest audytwany przez firmę dradczą KPMG. 5 Jakie prjekty mgą być zgłszne Celem knkursu edycji 2015 jest wyłnienie najlepszych prjektów kampanii i akcji PR zgłsznych d jednej z 27 kategrii knkurswych. 1. D knkursu mgą zstać zgłszne kampanie realizwane w kresie 2014/2015, czyli prjekty realizwane w całym rku 2014 raz w części rku d dnia przesłania zgłszenia d knkursu. D knkursu mgą zstać zgłszne prjekty pchdzące z rku 2014, ale które nie były nminwane w pprzedniej edycji knkursu. 2. D knkursu mże zstać zgłszny prjekt, który jest klejną edycją trwająceg przez kilka lat prjektu pd warunkiem, że prjekt ten we wcześniejszych edycjach knkursu nie był nminwany i nie zdbył statuetki Złteg Spinacza. Zgłaszając taki prjekt d knkursu, pdmit zgłaszający pwinien wyraźnie kreślić czas trwania prjektu, który jest zgłaszany w ramach danej edycji. 3. D knkursu mże zstać zgłszna kampania, która była realizwana przez więcej niż jeden rk, ale jej frmalne całkwite zakńczenie lub zakńczenie kresu np. kilku lat, który chcemy przedstawić d ceny przypada na bieżącą edycją Knkursu Złte Spinacze. Takiej cenie mgą zstać pddane tylk te prjekty, które nie były nminwane we wcześniejszych edycjach Knkursu (kniecznść zaznaczenia teg faktu w kwestinariuszu).

2 Pdmit zgłaszający prjekt pwinien wyraźnie zaznaczyć w zgłszeniu czy działanim PR twarzyszyły działania reklamwe i marketingwe raz przedstawić wyłącznie cele, działania i efekty zrealizwane w ramach kampanii PR. Tylk taki zakres prjektu pddawany jest cenie Jurrów. W przypadku zaprezentwania działań raz efektów niezwiązanych wyłącznie z działaniami PR, prjekt mże zstać zdyskwalifikwany przez Organizatra. Obwiązkiem zgłaszająceg jest również uzyskanie pisemnej zgdy na wzięcie udziału w Knkursie d firm, z którymi lub na zlecenie których dany prjekt wspólnie był realizwany. Jeden pdmit mże zgłsić d knkursu dwlną liczbę prjektów w jednej lub w kilku kategriach. W takiej sytuacji każdy zgłaszany prjekt musi zawierać drębną dkumentację, drębne zgłszenie, które zstanie sbn zarejestrwane i sbn płacne zgdnie z cennikiem. 6 Kategrie i ich definicje KATEGORIE GŁÓWNE - w tej części nagradzane są najlepsze praktyki w dniesieniu d głównych dyscyplin public relatins. Jeden prjekt mże być zgłszny d więcej niż jednej, ale maksymalnie d 3 kategrii głównych. 1. PR krpracyjny - prjekt prezentujący zbiór działań związanych z prwadzeniem kmunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w celu umcnienia reputacji firmy lub instytucji. Działania kmunikacyjne pwinny bejmwać mżliwie szerką grupę interesariuszy d pracwników, klientów i mediów p instytucje rządwe i edukacyjne, śrdwiska lkalne, rganizacje branżwe i pinię publiczną. 2. PR prduktu - wyróżniające się działania public relatins pprawiające pzycję rynkwą marki prduktu knsumenckieg bądź usługi knsumenckiej. W tej kategrii prmwane będą autrskie prgramy i kampanie public relatins (w tym kampanie edukacyjne), które degrały widącą rlę w strategii kmunikacji/pzycjnwania marki, przyczyniły się d zwiększenia jej świadmści i/lub pmgły zbudwać trwalsze relacje z jej dcelwymi klientami/knsumentami. W szczególnści wyróżniane będą działania/kampanie autrskie, których głównym narzędziem kmunikacji były działania public relatins. 3. Kmunikacja antykryzyswa i/lub kmunikacja kryzyswa - prjekt mający na celu przeciwdziałanie trwającemu lub ptencjalnemu kryzyswi dtyczącemu firmy, prduktu lub usługi. 4. Public Affairs i Lbbying - prjekt kampanii plegającej na kmunikacji z szerk pjętym tczeniem spłecznym, plitycznym i legislacyjnym, mający na celu zmianę nastawienia, wywarcie presji, zmiany legislacyjne. 5. Kampania spłeczna - działania public relatins (w tym działania edukacyjne) zrientwane na realizację ważnych celów spłecznych, nastawine na budwę dbra wspólneg wkół czytelnie zdefiniwanych wartści. Działania na rzecz danej grupy spłecznej lub zjawiska spłeczneg np. prjekty wspierające filantrpię, pprawę statusu słabych i/lub wyklucznych spłecznści. 6. Kmunikacja wewnętrzna - prjekt, któreg celem jest twrzenie, utrwalanie lub zmiana pstaw, jak również kmunikwanie zmian wewnątrz rganizacji. 7. Event kmercyjny - wydarzenie lub cykl wydarzeń budujących lub wzmacniających wizerunek firmy, prduktu lub usługi.

3 8. Event spłeczny - wydarzenie lub cykl wydarzeń budujących lub wzmacniających wizerunek instytucji publicznych lub NGO, zwracających uwagę na ważne cele lub prblemy spłeczne. 9. Launch nweg prduktu, usługi lub firmy - prjekt budujący wizerunek i rzpznawalnść nweg prduktu, usługi lub wprwadzanej na rynek firmy. 10. Crprate Scial Respnsibility (CSR) - działania public relatins wspierające prcesy wdrażania plityki CSR w firmach i/lub instytucjach. Spłeczną Odpwiedzialnść Biznesu (CSR) kreśla się jak kncepcję, zgdnie z którą przedsiębirstwa/instytucje na etapie budwania strategii bizneswej uwzględniają wpływ ich decyzji i działań na spłeczeństw i śrdwisk, prmują etyczne i przejrzyste działanie raz kształtują bustrnne relacje z interesariuszami. W szczególnści wyróżniane będą prjekty prmujące ideę dialgu spłeczneg, czyli pdejście w którym w prcesie pdejmwania decyzji w przedsiębirstwie/instytucji uwzględnia się stanwisk jej kluczwych interesariuszy. 11. PR miejsca, miasta lub reginu - prjekt, któreg celem jest budwa wizerunku i prmcja miejsca, miasta lub reginu. 12. Scial media - prjekt public relatins, który w isttny spsób wykrzystał media spłecznściwe w strategii kmunikacji. 13. Business-t-Business PR - działania public relatins zrealizwane dla firmy, prduktu lub usługi w bszarze business-t-business, mające na celu wsparcie sprzedaży lub/i budwę wizerunku, prduktu lub usługi wśród klientów bizneswych firmy. Typwe działania B2B bejmują relacje z mediami, internetwe działania PR wraz z scial media, współpracę strategiczną, zarządzanie kryzysem, pracwanie materiałów krpracyjnych i marketingwych. B2B psiada mniejszy rynek dcelwy, dłuższy cykl sprzedaży raz wieletapwy prces zakupu, dlateg przy pracwywaniu taktyki należy zwrócić szczególną uwagę na edukację i budwanie relacji z grupą dcelwą. 14. PR finanswy i relacje inwestrskie - kampania, której celem był wzmcnienie wizerunku spółki publicznej (lub planującej debiut na GPW/New Cnnect) wśród inwestrów instytucjnalnych, indywidualnych i/lub analityków pprzez dstarczenie im rzetelnych i kmplekswych infrmacji na temat spółki i jej działalnści raz stwrzenie narzędzi/mechanizmów ułatwiających regularną, dwustrnna kmunikacje z inwestrami w przyszłści. W przypadku publicznej ferty akcji lub bligacji lub M&A celem kampanii był ddatkw klarwne wyjaśnienie ptencjalnym inwestrm natury i warunków transakcji. 15. Media Relatins - działania skierwane d mediów, wykrzystujące wszelkie dstępne narzędzia media relatins, w tym: infrmacje praswe, wywiady, kmentarze, pzycjnwanie ekspertów, sptkania, rzwiązania autrskie służące budwaniu wyskiej jakści relacji z przedstawicielami mediów, dzięki którym mżliwe jest utrzymywanie dbrej kmunikacji firmy/rganizacji/marki z taczającym je śrdwiskiem spłecznym. KATEGORIE SPECJALNE - w tej grupie nagradzane są kampanie public relatins, które w pnadprzeciętny spsób skupiły uwagę interesariuszy i/lub szerzej pinii publicznej raz zdecydwanie wyróżniały się spśród wszystkich zgłsznych d knkursu prac pd względem kreatywnści i/lub efektywnści bizneswej. (Dany prjekt mże być zgłszny d 1 lub 2 kategrii specjalnych, warunkiem zgłszenia prjektu d kategrii specjalnej jest wcześniejsze jeg zgłszenie d przynajmniej jednej z kategrii głównych.) 1. Kreatywnść - najbardziej nwatrski i kreatywny pmysł, któreg autrem był pdmit zgłaszający. 2. Efektywnść - prjekt, który zgdnie z załżnymi celami, dznaczył się największą skutecznścią ptwierdzną mierzalnymi efektami (np. w pstaci udkumentwaneg wzrstu sprzedaży, zwiększnej rzpznawalnści marki, pzytywnej zmiany pstaw interesariuszy lub głębkści kntaktu grup

4 dcelwych z kmunikatem). Z tej kategrii będą autmatycznie wykluczane zgłszenia prezentujące efekt kampanii mierzny wskaźnikiem AVE (Adveritising Value Equilavency). W zgłszeniu należy również wyraźnie zaznaczyć, jaka część uzyskanych efektów była wynikiem współpracy charakterze redakcyjnym, jaką zaś uzyskan pprzez realizację ew. działań reklamwych. SEKTORY: - d kategrii sektrwych mgą być zgłszne kampanie public relatins zrealizwane na rzecz firm i/lub instytucji reprezentujących pszczególne branże. Zgłszenia mgą dtyczyć dyscyplin public relatins bjętych katalgiem kategrii głównych. Jeden prjekt mże być zgłszny d jedneg sektra, którym decyduje branża, z której pchdzi pdmit zgłaszający a nie tematyka prjektu. Warunkiem zgłszenia prjektu d kategrii sektrwej jest wcześniejsze jeg zgłszenie d przynajmniej jednej z kategrii głównych. 1. Technlgia, IT, telekmunikacja 2. Finanse 3. Urda, Higiena i Styl Życia 4. Sektr spżywczy 5. Kultura i Media 6. Medycyna i Zdrwie 7. Sprt, turystyka, rekreacja 8. Nieruchmści, budwnictw, dm i wnętrze 9. Przemysł, mtryzacja, transprt, lgistyka 10. NGO i Sektr publiczny Jeden prjekt musi być zgłszny przynajmniej d jednej kategrii głównej, a mże zstać zgłszny d: - maksymalnie trzech kategrii głównych, - jednej kategrii sektrwej - raz w dwlnej liczbie kategrii specjalnych. Warunkiem zgłszenia prjektu d kategrii specjalnych i wybraneg sektra jest wcześniejsze jeg zgłszenie d przynajmniej jednej z kategrii głównych. Dana kategria knkurswa zstanie uruchmina w mmencie zgłszenia d niej min. 2 prjektów. W przypadku niespełnienia teg wymgu (tj. zgłszenia d danej kategrii mniej niż 2 prjektów) zstaje na wyłączna z listy kategrii knkurswych bieżącej edycji knkursu. Zgłszenie przesłane d tej kategrii zstanie anulwane, a zgłaszający trzyma zwrt pniesinej płaty knkurswej. W przypadku zaistnienia teg typu sytuacji Organizatr w ciągu 7 dni rbczych d daty zamknięcia przyjmwania zgłszeń d knkursu (tj. zamknięcia II i stateczneg terminu przesyłania zgłszeń) pwiadmi drgą mailwą zgłaszających prjekt zaistniałym fakcie. Zwrt pniesinej płaty knkurswej dtyczącej zgłszenia d zamkniętej przez Organizatra kategrii zstanie dknany w przeciągu 14 dni rbczych d przekazania infrmacji zamknięciu danej kategrii knkurswej.

5 7 Uczestnicy knkursu W knkursie mgą brać udział prjekty zgłszne przez: - agencje Public Relatins - krpracje i firmy - rgany samrządwe - instytucje państwwe - rganizacje pzarządwe - inne pdmity realizujące prjekty PR 8 I etap knkursu Zgłszenia prjektów d knkursu (w I etapie) będą przyjmwane w następujących terminach: Termin pierwszy d 13 sierpnia 2015 r. d gdz Termin drugi (stateczny) d 20 sierpnia 2015 d gdz Warunkiem udziału w knkursie jest przesłanie zgłszenia za pśrednictwem frmularza nline znajdująceg się na (d gdziny 16:00 w pierwszym lub drugim terminie) raz dknanie płaty. Aby zgłsić prjekt d pierwszeg etapu knkursu należy: 1. Wypełnić frmularz zgłszeniwy nline dstępny na w któreg skład wchdzą następujące części: a) Skrócny pis prjektu (d 50 słów), wykrzystywany d prmcji knkursu, w szczególnści d publikacji na strnie b) Opis prjektu (pis nie mże przekraczać 7 tysięcy znaków ze spacjami łącznie) zawierający: Uzasadnienie zgłszenia d danych kategrii głównych lub/i d daneg sektra raz kategrii specjalnych. W przypadku zgłszenia d więcej niż jednej kategrii należy drębnie w ramach jedneg frmularza uzasadnić każdą z wybranych kategrii. Określenie prblemu / analizę sytuacji /wyjaśnienie kntekstu, ew. badanie, na którym part prjekt. Czy prjekt był realizwany samdzielnie, czy wspólnie z innymi pdmitami (zarówn w Plsce jak i zagranicą) Cel prjektu.

6 Grupę dcelwą. Planwanie i strategię kmunikacji / zakładane efekty. Realizację prjektu, w tym pmysły kreatywne. Realizację załżnych celów prjektu, w tym infrmacje budżecie i efektywnści ksztwej. 2. Wnieść w terminie płatę za zgłszenie prjektu. Ddatkwe infrmacje: W przypadku przesłania zgłszenia i uiszczenia płatnści w statnim dniu I lub II terminu przyjmwania zgłszeń, należy przesłać ptwierdzenie dknania płaty knkurswej na adresy lub Prjekt zgłszny w I terminie a niepłacny, będzie musiał być płacny stawką przewidzianą dla zgłszeń przesłanych w II terminie. Wszystkie pla frmularza zgłszeniweg są bwiązkwe. W rubryce Nazwa pdmitu/-ów zgłaszająceg/-ych prjekt nazwa firmy nie pwinna być nazwą handlwą tzn. nie pwinna zawierać rzszerzeń typu Sp. z.., Sp. j. etc. Nazwa pdmitu/-ów zgłaszająceg/-ych prjekt będzie przekazana audytrwi i używana przez Organizatra we wszelkiej kmunikacji dtyczącej zgłsznych d knkursu prjektów (np. głszenie listy finalistów, głszenie listy zwycięzców, przygtwanie materiałów na galę finałwą). Późniejsza zmiana tej nazwy nie będzie mżliwa. Pdmit zgłaszający prjekt, który był realizwany przez kilka pdmitów musi uzyskać d współautrów pisemną zgdę na zgłszenie prjektu (dkumenty d kazania na prśbę Organizatra). W przypadku zaistnienia pmyłek lub błędów w treści zgłszenia knkursweg, p jeg przesłaniu d knkursu nie jest mżliwa krekta bądź edycja frmularza. W celu zmiany treści zawartych w frmularzu należy pnwnie g wypełnić i przesłać drgą nline za pśrednictwem strny Aby zgłszenie mgł wziąć udział w knkursie, należy pnwnie je płacić. Frmularz zawierający błędy zstanie przez Organizatra usunięty z bazy zgłszeń knkurswych dpier p trzymaniu wiadmści mailwej przesłanej przez uczestnika knkursu na adres: lub z prśbą wycfanie błędneg zgłszenia z knkursu. Opłata za błędne zgłszenie wycfane na wnisek uczestnika nie pdlega zwrtwi. Aby uniknąć błędów i pmyłek Organizatr rekmenduje, by przygtwując zgłszenie knkurswe krzystać z frmularza pmcniczeg w frmacie dc. dstępneg d pbrania na (zakładka Frmularz zgłszeniwy ), a następnie przekleić treść zgłszenia d frmularza nline. Infrmacje zawarte w zgłszeniu muszą być prawdziwe i dpwiadać stanwi faktycznemu. W przypadku zawarcia w zgłszeniu infrmacji fałszywych, Organizatr mże usunąć prjekt z knkursu na każdym jeg etapie, czym pdmit zgłaszający prjekt zstanie pinfrmwany na piśmie (mailem). W takim przypadku płata knkurswa nie pdlega zwrtwi. Nie ma zakazu zamieszczania w zgłszeniu linków d strn internetwych. P zamknięciu stateczneg II terminu przyjmwania zgłszeń, Organizatr w terminie 7 dni rbczych prześle każdemu uczestnikwi ptwierdzenie zakwalifikwania prjektu d knkursu na adres pdanych w zgłszeniu knkurswym.

7 9 II etap knkursu 1. Lista prjektów zakwalifikwanych d II etapu knkursu zstanie publikwana na strnie knkursu w dniu 6 października 2015 r. Teg sameg dnia finaliści trzymają również ptwierdzenie mailwe z listą wszystkich nminwanych prjektów. 2. Autrzy prjektów nminwanych są zbwiązani dstarczyć wymagane materiały d ceny w II etapie knkursu w nieprzekraczalnym terminie 19 października 2015 r. d gdz Materiały d II etapu (nminwani) pwinny zawierać: - prezentację w frmacie pdf (bwiązkw) - film lub zdjęcia (5 sztuk) pcjnalnie 4. Materiały w frmacie prezentacji pdf i materiały ddatkwe (film lub zdjęcia) muszą być przesłane przez nminwanych na wskazany przez Organizatra serwer. Każdy z przesyłanych materiałów (zarówn pdf jak również film czy zdjęcia) pwinien być dpwiedni nazwany: Kategria, skrócna nazwa prjektu raz nazwa firmy zgłaszającej. Na przykład: PRkrpracyjny_ABC_ZFPR. 5. Jeżeli dany prjekt jest nminwany w więcej niż jednej kategrii, materiały dtyczące teg prjektu pwinny być zamieszczne na serwerze w tylu kategriach w ilu prjekt trzymał nminację. 6. Organizatr przekaże pdmitm nminwanym dane dstępwe d serwera d dnia 6 października 2015 r. 7. Wszelkie materiały zgłszne d knkursu pwinny być w języku plskim lub zawierać skrócne tłumaczenia przekazu na język plski. 8. Wszelkie infrmacje pufne umieszczne w dkumentacji pwinny być wyraźnie znaczne. Zastrzeżenie pufnści nie dtyczy skrócneg pisu prjektu (50 słów). Materiały złżne d knkursu nie pdlegają zwrtwi. 9. ZFPR zastrzega sbie praw wykrzystania nadesłanych materiałów w frmie pełnej lub skrócnej w celach edukacyjnych, jak również d ich publicznej prezentacji. Nie dtyczy t materiałów znacznych jak pufne. 10. Przesyłając materiały d ceny w II etapie każdy nminwany zbwiązany jest jedncześnie d załączenia materiałów d prezentacji na Galę knkursu. Materiały te bejmują: metryczkę prjektu (której wzór dstarczy Organizatr) raz wybrane zdjęcia (3 sztuki) jpg, png wyskiej rzdzielczści lub film długści 15 sek (mp4,avi)

8 10 Cennik 1. Kszt zgłszenia prjektu d jednej Kategrii Głównej wynsi : w terminie pierwszym (d 13 sierpnia 2015 rku d gdz ) 500 zł + 23% VAT za każdą zgłszną kategrię w terminie drugim (d 20 sierpnia 2015 rku d gdz ) 650 zł + 23% VAT za każdą zgłszną kategrię 2. Kszt zgłszenia prjektu d jednej Kategrii Sektry wynsi: w terminie pierwszym (d 13 sierpnia 2015 rku d gdz ) 500 zł + 23% VAT. w terminie drugim (d 20 sierpnia 2015 rku d gdz ) 650 zł + 23% VAT 3. Kszt zgłszenia d jednej Kategrii Specjalnej wynsi: 500 zł + 23% VAT niezależnie d terminu za każdą kategrię specjalną 4. Dla fundacji i rganizacji pzarządwych istnieje mżliwść bniżenia płaty p przesłaniu przez zgłaszająceg pisemnej prśby z uzasadnieniem na adres Decyzję wyskści przyznanej zniżki pdejmuje Zarząd Związku Firm Public Relatins. 5. Wszelkich wpłat należy dknywać na knt ZFPR: Związek Firm Public Relatins ul. Czerska 8/ Warszawa nr rachunku: PNB Paribas 6. W tytule przelewy należy wpisać: Złte Spinacze raz skrócna nazwę prjektu. Prjekty niepłacne w wymaganym terminie, nie będą rzpatrywane. 11 Jury 1. W skład jury wchdzą przedstawiciele rganizacji bizneswych i pzarządwych, autrytety śrdwiska mediów raz praktycy i eksperci branży PR w Plsce. Skład jury dstępny jest na 2. Każdy z jurrów zbwiązuje się d: - zachwania pufnści, c zaświadcza pdpisaniem przed rzpczęciem każdej edycji knkursu dpwiedniej klauzuli; - pełneg, aktywneg, zgdneg z wymaganiami regulaminu uczestnictwa w pracach jury (zarówn w pierwszym, jak i w drugim etapie knkursu);

9 - akceptacji zapisów pniższeg regulaminu. 3. Jurrzy pdczas pierwszeg sptkania mgą wybrać przewdnicząceg jury danej edycji knkursu Złte Spinacze. Zadaniem przewdnicząceg jury będzie wspieranie pracy jurrów raz pmc w rzwiązywaniu trudnych kwestii dtyczących ceny prjektów. 4. P ustaleniu przez rganizatra składu grup jurrskich, każda z grup zbwiązana jest wybrać przewdnicząceg danej grupy. Zadaniem przewdniczących grup będzie rzstrzyganie trudnych kwestii związanych z ceną na pzimie grupy w I i II etapie knkursu raz kierwanie sptkaniem każdej z grup w II etapie. 12 Ocena prjektów 1. Jurrzy ceniają prjekty knkurswe w I i II etapie knkursu pprzez specjalną platfrmę nline. Zarówn frmularz zgłszeniwy d knkursu, jak również panel jurra są szyfrwane dstęp za pśrednictwem prtkłu http zabezpieczny certyfikatem SSL. 2. Głswanie każdeg z jurrów w I i II etapie knkursu jest tajne. 3. Jurrzy zstają pdzieleni na grupy (d 3 d 5 grup), a każda z grup trzymuje kreślną liczbę kategrii d ceny. Pdział następuje przed I etapem prac jury, z uwzględnienie knfliktów interesów raz w miarę mżliwści bszarów eksperckich zaznacznych na sbnym dkumencie przez każdeg z jurrów. Ilść prjektów w każdej grupie mże być różna i zależna jest d ilści zgłsznych w danych kategriach prjektów. 4. Ustalne grupy jurrskie pracują w tym samym składzie w I i II etapie knkursu, również pdczas sptkań grup jurrskich i ceniają te same kategrie, które zstały im przydzielne przed rzpczęciem I etapu. 5. Jurrzy ceniają prace pełnymi kategriami, tzn. aby karta ceny daneg jurra mgła być wysłana d audytra muszą być cenine wszystkie prjekty we wszystkich przydzielnych kategriach. 13 Knflikty interesów 1. Jurr ma bwiązek pwiadmić rganizatra knkursu w terminie wskazanym w harmngramie istniejących knfliktach interesów. 2. Za knflikt interesów uznaje się:

10 pkrewieństw d drugieg stpnia, związek małżeński, lub związek charakterze niefrmalnym z autrem/autrami prjektu lub człnkami władz uczestnika knkursu zgłaszająceg prjekt; jakiklwiek związek z cenianym prjektem, w tym współautrstw prjektu lub wyknywanie jakichklwiek działań w zakresie prjektu; udział w prjekcie jak przedstawiciel rganów władzy publicznej lub instytucji prawa publiczneg, dla której lub na której zlecenie był realizwany prjekt. 3. Człnkwie jury są zbwiązani d złżenia świadczenia braku knfliktu lub ich istnieniu. Jurr ma bwiązek zaznaczenia knfliktów interesów lub ptwierdzenia ich braku w dkumencie (świadczeniu) przesłanym przez biur ZFPR. Uzupełniny dkument jurr pwinien przesłać na adres lub w terminie kreślnym w harmngramie knkursu. 4. W przypadku istniejących knfliktów interesów jurr nie cenia całej kategrii, d której zgłszny zstał dany prjekt, z którym jurr jest sknfliktwany (dtyczy t ceny prjektów w pierwszym i drugim etapie knkursu). Pdczas głswania kategrie te będą zaznaczne na szar w systemie i nieaktywne. 14 Głswanie ddatkwe 1. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy pnad płwa jurrów ceniających w I etapie dane kategrie, w stsunku d jednej lub większej liczby kategrii knkurswych wskaże knflikt interesów lub z przyczyn lswych nie będzie mgła ddać ważnych głsów, rganizatr we wskazanym w harmngramie terminie przeprwadzi ddatkwe głswanie. 2. Prjekty w ddatkwym głswaniu ceniać będzie 5 lsw wybranych jurrów, którzy nie zgłsili knfliktu interesów w stsunku d kategrii pddawanej cenie. Wezmą w nim udział wybrani na drdze lswej jurrzy z innych grup lub rganizatr udzieli mżliwści wzięcia udziału jurrm, którzy z przyczyn lswych lub zdrwtnych nie mgli wziąć udziału w bradach swjej grupy i grupa ta nie siągnęła wymaganeg prcentweg prgu głsujących. 3. Jurrzy ddadzą głsy przez platfrmę nline i w wyznacznym w harmngramie terminie prześlą karty cen d audytra knkursu. 15 Sptkania Grup Jurrskich w II etapie knkurs 1. Każdy z jurrów zbwiązany jest d uczestniczenia w sptkaniach grup jurrskich, które bradują na temat kampanii nminwanych d finału. Sptkania dbędą się w dniach 16 listpada 18 listpada 2015 r. Każda grupa jurrska sptyka się tylk raz w jednym w terminów z ww. przedziału. Knkretny termin i gdzina sptkania danej grupy jurrów zstaną pdane najpóźniej 5 października 2015 r.

11 2. Obecnść na sptkaniu grupy jurrskiej jest bwiązkwa. Jeżeli jurr nie mże pjawić się na sptkaniu w wyznacznym terminie mże być zwlniny z bwiązku uczestniczenia w bradach jury tylk na pdstawie pisemneg uzasadnineg usprawiedliwienia przesłaneg na adres Jeżeli dany jurr nie będzie uczestniczył w sptkaniu bez wcześniejszeg usprawiedliwienia, rganizatr knkursu zstanie zmuszny d wykluczenia jurra ze składu jury klejnej edycji knkursu Złte Spinacze. 3. Jedna grupa jurrska braduje w ciągu jedneg dnia i cenia wszystkie kategrie przydzielne jej d ceny. Równlegle mże bradwać kilka grup jurrskich. 4. Warunkiem kniecznym d uczestnictwa w sptkaniu i dyskusji nad nminwanymi prjektami jest wcześniejsze zapznanie się z dstarcznymi jurrm materiałami, które będą dstępne w systemie. 5. Głswanie w II etapie dbywa się również pprzez platfrmę nline, która zstanie uruchmina pdczas sptkań grup jurrskich. 6. Aby mgł nastąpić wyłnienie zwycięskieg prjektu, w głswaniu musi wziąć udział minimum 70% składu jurrskieg ceniająceg daną kategrię (z wyłączeniem knfliktów interesów). 7. W przypadku braku wymaganej liczby jurrów zrganizwane zstanie ddatkwe głswanie jurrskie w terminie wyznacznym w harmngramie przez rganizatra. Wezmą w nim udział wybrani na drdze lswej jurrzy z innych grup lub rganizatr udzieli mżliwści wzięcia udziału jurrm, którzy z przyczyn lswych lub zdrwtnych nie mgli wziąć udziału w bradach swjej grupy i grupa ta nie siągnęła wymaganeg prcentweg prgu głsujących. 16 Kryteria ceny i punktacja w kategriach głównych, sektrwych i specjalnych I etap knkursu Prjekty w Kategriach Głównych i Kategriach Sektrwych ceniane są na pdstawie następujących kryteriów: przyjęta strategia: analiza prblemu, definicja celów i adresatów, dbór adekwatnych instrumentów rzetelnść realizacji nwatrstw pdejścia i kreatywnść rzwiązań, w tym spsób adaptacji prjektu na lkalnym rynku efektywnść Ocena prjektów w Kategriach Głównych i Kategriach Sektrwych następuje w systemie punktwym. Prjekt mże trzymać maksymalnie 100 punktów, z czeg: d 0 d 25 punktów za przyjętą strategię d 0 d 25 punktów za rzetelnść realizacji d 0 d 25 punktów za nwatrstw pdejścia i kreatywnść rzwiązań, w tym spsób adaptacji prjektu na lkalnym rynku d 0 d 25 punktów za efektywnść

12 W Kategriach Specjalnych prjekty są ceniane na pdstawie następujących kryteriów: w kategrii Kreatywnść za nwatrstw pdejścia i kreatywnść rzwiązań zastswanych w prjekcie w kategrii Efektywnść za udkumentwane efekty i siągnięcie zakładanych celów, takich jak: wzrst sprzedaży, rzpznawalnść marki, zmiana pstaw Ocena prjektów w Kategriach Specjalnych następuje w systemie punktwym, prjekt mże trzymać d 0 d 10 punktów. Pdczas liczenia punktów audytr knkursu będzie drzucał skrajne ceny (najniższą i najwyższą), którą trzymał dany prjekt. D II-eg etapu przechdzą, czyli są nminwane 3 najwyżej cenine prjekty w każdej z 27 kategrii. Nminwanych w pszczególnych kategriach mże być więcej w przypadku, gdy kilka prjektów uzyska taką samą liczbę punktów. II etap knkursu W II etapie w każdej kategrii jurr przyznaje miejsca (tak jak na pdium) w następujący spsób: miejsce pierwsze miejsce drugie miejsce trzecie miejsce czwarte i klejne, w przypadku, gdy w danej kategrii są więcej niż trzy nminacje 17 Nieprzyznanie nagrdy 1. Jury mże zdecydwać nieprzyznaniu nagrdy w danej kategrii. Statuetka w danej kategrii nie zstanie przyznana, jeśli decyzja zstanie pdjęta przez 70% składu jury z danej grupy jurrskiej. W sytuacji, gdy nie zstanie w wyznacznym terminie siągnięty wymagany próg, rganizatr zwróci się cenę i głswanie d jurrów z innych grup lub z tej samej grupy, którzy z przyczyn lswych lub zdrwtnych nie mgli ddać głsów w wyznacznym terminie. Liczba jurrów w ddatkwym głswaniu jest zależna d brakująceg prcenta głsów i stanwi równicę pmiędzy uzyskanym w terminie prcentem głsów a wymaganym prgiem 70 % W sytuacji, gdy jeden z nminwanych prjektów z przyczyn regulaminwych zstanie drzucny z knkursu, na jeg miejsce wchdzi klejny prjekt z listy prjektów nminwanych, spełniający wymgi regulaminwe. Kmisja etyczna knkursu Złte Spinacze 1. Jurrzy, uczestnicy knkursu raz sby nieuczestniczące w Złtych Spinaczach mgą zgłaszać wątpliwści dtyczące zasad etyczneg prwadzenia prjektu birąceg udział w knkursie. Uwagi

13 należy kierwać d Organizatra knkursu na adres mailwy raz W przypadku pdejrzenia naruszenia zasad etyki PR lub łamania zapisów Kdeksu Dbrych Praktyk ZFPR raz innych etycznych kdeksów branżwych, sprawa będzie rzstrzygana przez siedmisbwą kmisję jurrską pwłaną na pierwszym psiedzeniu Jury. Kmisja pełni również rlę dradczą dla Organizatra knkursu i rzstrzygającą statecznie kwestie regulaminwe dtyczące przebiegu knkursu, w tym mże zarządzić ddatkwe głswanie w kategriach, gdzie wystąpią miejsca ex aequ. 2. Skład kmisji etycznej i tryb jej pwływania: Kmisja pwływana jest w trakcie pierwszeg sptkania Jury Złtych Spinaczy, pdczas któreg d 4-sbweg składu Zarządu ZFPR wybieranych jest 3 przedstawicieli Jurów. Głswanie jest jawne. Kandydaci zgłaszani są przez przedstawicieli Jury lub sami przedstawiają swje kandydatury. D kmisji etycznej wybieranych jest 3 kandydatów spśród Jury, którzy uzyskali największą liczbę głsów. 3. Zakres działań kmisji etycznej: Kmisja rzstrzyga sprawy, które dtyczą pdejrzenia naruszenia zasad etyki PR, tj. działań niezgdnych z gólnie przyjętymi nrmami prwadzenia prfesjnalnych działań PR lub naruszenia zasad kdeksów branżwych (Kdeksu Dbrych Praktyk ZFPR raz innych etycznych kdeksów branżwych). W przypadku, gdy w pinii kmisji złżny wnisek nie dtyczy kwestii natury etycznej, kmisja mże pdjąć decyzję jeg ddaleniu. 4. Składanie wnisków: Wniski pdejrzenie naruszenia zasad etycznych w stsunku d uczestniczących w knkursie prjektów mgą być składane przez: pdmity uczestniczące w knkursie, pdmity, które nie birą udziału w Złtych Spinaczach, jak również przez Jurrów ceniających prjekty. Wniski należy przesłać drgą mailwą na adres rganizatra: raz Kmisja etyczna nie rzpatruje wnisków annimwych. Wniskdawca zbwiązany jest d przekazania swich danych persnalnych (imię i nazwisk), nazwy firmy, którą reprezentuje, danych kntaktwych (adres , numer telefnu). W składanym wnisku należy szczegółw pisać zaistniałą sytuację. Kmisja etyczna mże pprsić wniskdawcę przesłanie dkumentacji dwdwej lub sptkanie, w celu pełniejszeg zapznania się ze sprawą. 5. Tryb pracy Kmisji: p trzymaniu wnisku Kmisja ma 7 dni rbczych na przedstawienie pinii w rzpatrywanej sprawie lub pdjęcie decyzji ddaleniu wnisku. Opinia kmisji zstanie przesłana d zaintereswanych strn drgą mailwą przez biur ZFPR. Decyzje pdejmwane są zwykłą większścią głsów przez c najmniej 2/3 człnków kmisji. Człnkwie kmisji mgą bradwać za pmcą pczty elektrnicznej lub pdczas bezpśrednieg sptkania. 6. Dpóki kmisja nie wyda świadczenia infrmująceg złamaniu zasad etycznych przez prjekt uczestniczący w Złtych Spinaczach, kampania bierze udział w knkursie na nrmalnych zasadach. Działania kmisji są tajne, a infrmacje dtyczące rzpatrywanych przez kmisję spraw nie są przekazywane Jurrm knkursu (z wyłączeniem sytuacji, gdy sbą wniskującą jest Jurr w tym przypadku mże być n pprszny przez Kmisję przekazanie ddatkwych wyjaśnień lub dkumentacji ptwierdzającej naruszenie zasad etycznych). 7. Wyłączanie: Człnek kmisji jest wyłączany autmatycznie z prac nad wydaniem pinii w sytuacji, gdy: jest strną w sprawie sprawa dtyczy jeg małżnka bądź krewnych 8. Człnek kmisji mże być wyłączny z pstępwania na pisemne żądanie jednej ze strn lub na własny wnisek, jeśli istnieją jakieklwiek wątpliwści lub przypuszczenia, że pwiązanie ze strną/- ami pstępwania mże wywłać wątpliwści c d jeg bezstrnnści. 9. Infrmwanie decyzjach: Decyzje kmisji sprządzane są w frmie pisemnej. P wydaniu pinii jest na przesyłana drgą mailwą d zaintereswanych strn przez biur ZFPR. W przypadku decyzji dyskwalifikacji prjektu, zstaje n wycfany z knkursu, a tym fakcie infrmwani są jurrzy. Ddatkw w przypadku, gdy dyskwalifikacji pdlega prjekt finałwy, infrmacja tym fakcie zstaje umieszczna na strnie pświęcnej knkurswi.

14 19 Harmngram knkursu Knkurs będzie przebiegał zgdnie z pniższym harmngramem: 25 maja 2015 r. I sptkanie jury 28 maja 2015 r. - ficjalne rzpczęcie knkursu d 13 sierpnia 2015 r. d gdz. 16:00 I termin nadsyłania zgłszeń d I etapu knkursu d 20 sierpnia 2015 r. d gdz. 16:00 II termin nadsyłania zgłszeń d I etapu knkursu sierpnia 2015 r. weryfikacja frmalna zgłszeń i płatnści sierpnia 2015 r. przekazanie d biura zaznacznych knfliktów interesów 31 sierpnia 2015 r. przekazanie prac jury (twarcie platfrmy dla jurrów) 1-15 września 2015 r. cena prac przez jury w I etapie 15 września 2015 r. d gdz. 24:00 zamknięcie systemu d głswania, przesłanie cen jurrów d audytra 16 września - 2 października 2015 r. audyt września 2015 r. ewentualne ddatkwe głswania jurrów 6 października 2015 r. II sptkanie jurrów; głszenie prjektów nminwanych d finału; przekazanie infrmacji nminwanym, głszenie nminwanych w mediach 6 19 października 2015 r. termin przesyłania materiałów przez nminwanych d II etapu knkursu października 2015 r. weryfikacja frmalna materiałów z II etapu 28 października 2015 r. przekazanie prac z II etapu jury 28 października 13 listpada 2015 r. jury zapznaje się z materiałami z II etapu knkursu listpada 2015 r. sptkania jurrów w II etapie knkursu 18 listpada 2015 r. zamknięcie platfrmy d głswania w II etapie knkursu (gdz. 24:00) 19 listpad - 3 grudnia 2015 r. - Audyt listpada 2015 r. ewentualne ddatkwe głswania jurrów w II etapie 4 grudnia 2015 r. Gala finałwa knkursu i wręczenie statuetek zwycięskim prjektm W bu etapach nminwani, na wezwanie Jury lub Organizatra, zbwiązani są d udzielenia szczegółwych wyjaśnień dt. realizacji prjektów w drdze wymiany krespndencji i/lub rzmwy telefnicznej z biurem Związku Firm Public Relatins. Krespndencja wa/ntatka z rzmwy telefnicznej, sprządzna przez biur ZFPR, zstanie dłączna d pzstałej dkumentacji prjektu. Udzielne dpwiedzi będą stanwić element całściwej ceny prjektu. W uzasadninych przypadkach Organizatr zastrzega sbie praw przesunięcia terminu zakńczenia pszczególnych etapów knkursu. Uczestnicy knkursu zstaną pwiadmieni ewentualnych zmianach harmngramu knkursu pisemnie (mailem).

15 20 Statuetki i dyplmy Nagrdą w knkursie jest Złty Spinacz statuetka przyznawana najlepszemu prjektwi w każdej z 27 kategrii. W każdej z kategrii zwycięski prjekt trzymuje jedną statuetkę. Laureat mże dkupić klejne statuetki p cenie kreślnej przez Organizatra. 21 Udstępnianie materiałów z uwagi na rsnące zaintereswanie i ppularnść knkursu. Organizatr infrmuje, że prjekty zgłszne d knkursu i niepsiadające klauzuli zachwaniu pufnści danych, stają się materiałem edukacyjnym d dyspzycji biura. Biur ZFPR będzie miał mżliwść udstępnienia ww. materiałów Uniwersytetm i placówkm naukwym. 22 Infrmacje ddatkwe Wszelkich ddatkwych infrmacji udziela biur ZFPR: Związek Firm Public Relatins ul. Czerska 8/ Warszawa Tel. (22) Barbara Pałdyna, tel. (22) lub Sylwia Grabek, tel. (22) lub Pstanwienia kńcwe Organizatr Złtych Spinaczy zastrzega sbie praw zmiany regulaminu knkursu. Każda zmiana będzie miała frmę pisemną i będzie publikwana na strnie w pstaci stswnych aneksów.

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja.

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja. Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja. Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja, dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań.

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań. 1. Cel Knkursu Prmwanie i nagradzanie pmysłów w zakresie prjektwania pakwań raz materiałów POSM. Nagradzane będą innwacyjne i twórcze rzwiązania z zakresu prjektwania knstrukcji raz grafiki w kategriach

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: I. Organizatorzy konkursu. II. Uczestnicy konkursu. III. Terminarz

Regulamin Konkursu: I. Organizatorzy konkursu. II. Uczestnicy konkursu. III. Terminarz Regulamin Knkursu: I. Organizatrzy knkursu 1.1 Organizatrem Knkursu Artystyczneg UNLTD., zwaneg dalej Knkursem, jest Grayling Pland Sp. z.. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80, lk. 10A, 00-175

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2014, trwającego od marca do maja 2015 roku.

Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2014, trwającego od marca do maja 2015 roku. Regulamin Knkursu na Kampanię Spłeczną Rku 2014, trwająceg d marca d maja 2015 rku. 1. CELE KONKURSU KONKURS NA KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ ROKU, zwany dalej Knkursem, jest inicjatywą Fundacji Kmunikacji Spłecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU na pracwanie prjektu kubka z biplimerów ( Regulamin ) 1. Infrmacje gólne 1. Organizatrem knkursu na pracwanie prjektu kubka z biplimerów (dalej zwaneg Knkursem) jest GLOKOR Sp. z.. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN Sieć współpracy na rzecz nwczesnej szkły zawdwej www.kz.rcre.plskie.pl Regulamin knkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN 1 Uczestnicy Knkursu W knkursie mgą uczestniczyć uczniwie szkół birących udział w prjekcie systemwym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie

Regulamin konkurs Festiwal Baterii dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie Regulamin knkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem 1. Infrmacje gólne knkursie Organizatrzy 1. Organizatrem knkursu jest: Bisystem Elektrrecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektryczneg i Elektrniczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzgorzelec.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzgorzelec.pl Zgrzelec: termmdernizacja budynków szkły pprzez dcieplenie ścian zewnętrznych i strpdachu, wymianę stlarki kiennej i instalacji c.. raz wymianę instalacji wdnkanalizacyjnej Numer głszenia: 95653-2010;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Warsztaty szkleniwe i dradztw grupwe dla 53-78 sób zakładających spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do III edycji konkursu Zwyczajnie Aktywni

Formularz zgłoszeniowy do III edycji konkursu Zwyczajnie Aktywni Frmularz zgłszeniwy d III edycji knkursu Zwyczajnie Aktywni Knkurs Zwyczajnie Aktywni skierwany jest d rganizacji zrzeszających pacjentów cierpiących na autimmunlgiczne chrby zapalne z bszaru reumatlgii,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu niegraniczneg wartści zamówienia mniejszej niż wyrażna w złtych równwartść 193 000 eur NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Niniejsze głszenie zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www: zkbiebrza.pl Jaświły: Mój dm, mje śrdwisk - prmcja zachwań Numer głszenia: 17310-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl/bip/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Kampania prmcyjn-infrmacyjna prjektu Równść kbiet

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj. Włów: Przetarg niegraniczny na zrganizwanie i przeprwadzanie szklenia na: Praw jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszną na przewóz rzeczy,dla 5 sób bezrbtnych Numer głszenia: 79905-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

amjam 2015 Regulamin

amjam 2015 Regulamin 0 amjam, zwany dalej wydarzeniem, t GameJam dla sób prfesjnalnie zajmujących się twrzeniem gier kmputerwych. Pwstał z inicjatywy i rganizwany jest przez studi Artifex Mundi, zwane dalej rganizatrem. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu II Gorzowska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00

REGULAMIN Biegu II Gorzowska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00 REGULAMIN Biegu II Grzwska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE

REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE I. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Nadawanie stpni uczniwskich kyu w IMAF Plska dbywa się na pdstawie egzaminów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Prudnik: Sukcesywna dstawa błn rentgenwskich gólndiagnstycznych, mammgraficznych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Dstawę usług cachingu dla pracwników departamentów ministerstw bjętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo