REGULAMIN 5. LUBOŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN 5. LUBOŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI"

Transkrypt

1 REGULAMIN 5. LUBOŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 1. CELE IMPREZY: Prmwanie patrityzmu, upamiętnienie 97. rcznicy dzyskania przez Plskę niepdległści, Wspieranie rzwju Plskich biegów długich, Ppularyzacja biegania, jak element aktywnści fizycznej, która ma wpływ na zdrwie rganizmu, Prpagwanie zdrweg stylu życia, pprzez aktywnść fizyczną, Prmcja miasta Lubń. 2. ORGANIZATOR: Stwarzyszenie Lubński Klub Biegacza, Lubń ul. Jana III Sbieskieg 2 NIP: , REGON: WSPÓŁPRACA: Urząd Miasta Lubń, Lubński Ośrdek Sprtu i Rekreacji, Gimnazjum nr. 2 im. Jana Pawła II w Lubniu. 4. TERMIN I MIEJSCE: Zawdy dbędą się 11 listpada 2015 (śrda) gdzinie START: ulica Wjska Plskieg ( przed skrzyżwaniem z ul. Hugna Kłłątaja) META: ulica Westerplatte (przy Lubńskim Ośrdku Sprtu i Rekreacji). Organizatr zastrzega limit 1500 uczestników. 5. TRASA I DYSTANS: Dystans: 10 kilmetrów. Limit czasu na ukńczenie biegu wynsi 1 gdzinę i 30 minut. Trasa: ulice Lubnia (100% asfalt). Trasa psiada atest PZLA. Trasa będzie znakwana c 1 km. Punkt z wdą znajduję się w klicach 5 km. Bieg dbywa na trasie się przy wyłącznym ruchu kłwym. Zawdnicy którzy nie ukńczą biegu w d gdziny 12:45 są zbwiązani d przerwania biegu i puszczenia ulic. 6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2 Aby wziąć udział w biegu, należy mieć ukńczne 16 lat. Zawdnicy pwyżej 18 rku życia pdpisują świadczenie biegu na własną dpwiedzialnść. Zawdnicy zbwiązani są d przedstawienia zaświadczenia lekarskieg zdlnści d udziału w biegach długdystanswych lub d pdpisania świadczenia udziału na własną dpwiedzialnść (przy dbirze pakietu startweg). Osby pniżej 18. rku życia muszą psiadać zgdę rdziców i przybyć na zawdy z piekunem. Opłaty startwe następują nline jak finalizacja zgłszenia uczestnictwa. Numer startwy zstanie przesłany drga elektrniczną p zaksięgwaniu wpłaty. Uiszczna płata nie pdlega zwrtwi. Za zawdnika zgłszneg uważa się sbę, która wypełniła frmularz zgłszeniwy i wnisła płatę startwą. Biur zawdów mieści się w hali Lubńskieg Ośrdka Sprtu i Rekreacji. W dniu zawdów zapisy nie będą przyjmwane. Wszyscy zawdnicy startujący w biegu muszą zstać zweryfikwani w Biurze Zawdów dnia: r. gdzinach , lub w dniu biegu, tj r. w gdzinach weryfikacja i dbiór pakietu startweg jest mżliwa także w dniach pprzedzających imprezę w sklepie Świat Biegacza w Pznaniu. Dkładny termin i gdziny zstaną pdane później. Zawdnik pdczas weryfikacji musi psiadać dkument ze zdjęciem (dwód sbisty, paszprt, praw jazdy, legitymacja), celem kntrli daty urdzenia raz miejsca zameldwania (w przypadku startu w klasyfikacji Najszybszy Lubnianin/Lubnianka). Pmiar czasu dknywany będzie za pmcą chipów umieszcznych w numerze startwym. Numeru startweg nie należy zginać, składać, zgniatać spwduje t uszkdzenie chipa i brak mżliwści ujęcia w klasyfikacji. Numer startwy należy umieścić na klatce piersiwej umżliwiając sędzim dczyt numeru. Nie dpuszcza się udziału uczestników bez numeru startweg. 7. OPŁATA STARTOWA: Opłata startwa wynsi: Pakiet Standard : dla sób pwyżej 60. rku życia - 10 złtych,

3 dla pzstałych uczestników 40 złtych Pakiet Premium (Pakiet Standard + Kszulka Techniczna New Balance) dla sób pwyżej 60. rku życia - 60 złtych, 90 zł dla pzstałych uczestników, Zapisy będą przyjmwane d d gdz. 23:59 W przypadku uzyskania 1500 płacnych sób lista startwa zstaje zamknięta. Istnieje mżliwść przepisania numeru startweg na inną sbę d niedzieli 25 października 2015r. gdz. 20:00. W tym celu należy skntaktwać się z rganizatrem. 8. KLASYFIKACJA, KONTROLA ANTYDOPINGOWA I NAGRODY: W 5. Lubńskim Biegu Niepdległści będą prwadzne następujące klasyfikacje (wg uzyskanych czasów brutt): Klasyfikacja generalna kbiet i mężczyzn - 5 pierwszych sób trzymuje następujące nagrdy finanswe: 1 miejsce 600zł 2 miejsce 500zł 3 miejsce 400zł 4 miejsce 300zł 5 miejsce 200zł Ddatkwe nagrdy dla najlepszych Plek/ Plaków W sytuacji zajęcia miejsca w pierwszej trójce przez reprezentantów Plski, nagrda ulega pdwjeniu: Zwycięzca trzymuje 1200zł, drugi zawdnik/czka 1000zł, trzeci zawdnik/czka 800zł. REKORD TRASY: Za uzyskanie najlepszeg czasu wśród kbiet w histrii Lubńskieg Biegu Niepdległści: premia 250 złtych, (34:31 Mnika Stefanwicz )* Za uzyskanie najlepszeg czasu wśród mężczyzn w histrii Lubńskieg Biegu Niepdległści: premia 250 złtych, (30:35- Tmasz Szymkwiak )*

4 Od nagród pieniężnych zstanie ptrącny pdatek dchdwy zgdnie z bwiązującymi przepisami (art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy pdatku dchdwym d sób fizycznych). Nagrdy pieniężne zdbyte przez zawdniczki i zawdników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane sbiste knt bankwe zawdnika (nagrdy nie będą wypłacane gtówką) p uzyskaniu prtkłu Kmisji d Zwalczania Dpingu w Sprcie. Warunkiem trzymania nagrdy pieniężnej na knt bankwe jest wypełnienie i dstarczenie na adres rganizatra, niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbwy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni d daty zakńczenia imprezy. Kntrla antydpingwa i wyniki Nieficjalne wyniki biegu zstaną zamieszczne na strnie plus-timing.pl raz na bezpśredni p biegu. Wyniki ficjalne biegu zstaną zamieszczne na strnie biegu p uzyskaniu stateczneg prtkłu Kmisji d Zwalczania Dpingu w Sprcie. Kntrli antydpingwej zstaną pddani lsw wybrani biegacze kategrii generalnej kbiet i mężczyzn. W przypadku stwierdzenia becnści śrdków dpingwych zabrninych zgdnie listą WADA w próbce A, zawdnik zstaje pinfrmwany mżliwści badania próbki B na własny kszt. O szczegółach prcedury dwławczej Organizatr pinfrmuje zawdnika. Odmwa badania jest równznaczna z wynikiem pzytywnym. Kategrie wiekwe: Mężczyźni: M16 - mężczyźni lat M20 - mężczyźni lat M30 - mężczyźni lat M40 - mężczyźni lat M50 - mężczyźni lat M60 - mężczyźni lat M65+ - mężczyźni 65 lat i pwyżej

5 Kbiety: K16 - kbiety lat K20 - kbiety lat K30 - kbiety lat K40 - kbiety lat K50 - kbiety lat K60 - kbiety lat K65+ - kbiety 65 lat i pwyżej Najszybszy Lubnianin - 3 pierwsze sby, Najszybsza Lubnianka - 3 pierwsze sby, Najszybsza/y zawdniczka/zawdnik biegnący z flagą** - 3 pierwsi mężczyźni i 3 pierwsze kbiety. Nagrdy nie dublują się (sba nagrdzna w kategrii generalnej nie mże być nagrdzna w kategrii wiekwej). Klasyfikacje wiekwe, mieszkańcy miasta Lubń, biegacze z flagą - miejsca 1-3: puchary, bny ufundwane przez spnsra techniczneg imprezy, Świat Biegacza w Pznaniu. Dla najlepszych zawdników w kategriach wiekwych praz klasyfikacjach ddatkwych bny d sklepu Świat Biegacza: 1 miejsce 130zł 2 miejsce 80zł 3 miejsce 50zł Osby, które nie będą becne pdczas ceremnii zakńczenia imprezy, mają czas na skntaktwanie się z rganizatrem w sprawie dbiru nagrdy d piątku 13 listpada 2015r. P tym terminie nagrda nie będzie przyznawana. *Najlepszy wynik w histrii Biegu Niepdległści- nagrdę trzymuje tylk nwy rekrdzista/kta. **Klasyfikacja biegaczy z flagą: uczestnik cały dystans musi przebiec z rzwiniętą flagą. Udział w tej kategrii należy uwzględnić przy zgłszeniu. Flagi zapewnia rganizatr liczba graniczna. O trzymaniu flagi decyduje klejnść dbiru pakietu startweg. Osby startujące z flagą przymcwaną np. d wózka dziecięceg nie będę sklasyfikwane w tej kategrii.

6 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Odbierając pakiet startwy uczestnik jest zbwiązany d pdpisania, a następnie respektwania regulaminu imprezy, Bieg dbędzie się bez względu na pgdę, Szatnie i depzyt będą znajdwać się na terenie LOSiR-u, Organizatr zapewnia szatnie, natryski, talety, napje raz psiłek regeneracyjny p biegu, W przypadku skrócenia trasy przez zawdnika, zstaje n zdyskwalifikwany, Za pmiar czasu dpwiedzialna jest firma Plus Timing, Za wyknanie medali dpwiedzialna jest firma Mennica Królewska, Wyniki raz zdjęcia z biegu zstaną zamieszczne na strnie Organizatr zastrzega sbie praw d wykrzystywania zdjęć, filmów, wypwiedzi uczestników d celów marketingwych, Prtesty należy składać w przeciągu gdziny d zakńczenia biegu, Organizatr bjęty jest ubezpieczeniem OC. Organizatr nie zapewnia uczestnikm ubezpieczenia na życie, zdrwtneg lub d dpwiedzialnści cywilnej z tytułu chrby, wypadku, dniesienia brażeń, pniesienia śmierci lub pniesienia jakichklwiek strat bądź szkód, jakie mgą wystąpić w związku z becnścią, a także uczestnictwem w biegu, Uczestnikm dradza się, jeżeli uznają za knieczne, zakup stswneg ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sprtwej W trakcie rzgrywania biegu uczestnik nie ma prawa przebiegać inną drgą niż ta wskazana przez rganizatra, W przypadku pjawienia się na trasie pjazdu uprzywilejwaneg ( karetka pgtwia, samchód plicji) uczestnicy są zbwiązani d przepuszczenia pjazdu lewą strną jezdni, Uczestnicy są zbwiązani d przestrzegania wytycznych rganizatra w celu zapewnienia bezpieczeństwa sbie raz innych uczestników biegu, Ostateczne praw interpretacji niniejszeg regulaminu przysługuje Dyrektrwi biegu. Adam Chudzicki Dyrektr Lubńskieg Biegu Niepdległści

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie aktywnści fizycznej w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. I. Cel Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. 2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie. II. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

3. Organizatorzy Buksza Polo & Riding Club Dyrektor Pokazu: Maciej Olbrych

3. Organizatorzy Buksza Polo & Riding Club Dyrektor Pokazu: Maciej Olbrych ARABIA - POLSKA 2014 ARABIAN HORSE FESTIVAL III WARSZAWSKI POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI CZEMPIONAT WARSZAWY Międzynardwy Pkaz kat B. afiliacja ECAHO nr 055/2014 Góra Kalwaria, Buksza Pl & Riding Club,

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota)

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) 1. NAZWA IMPREZY: - Rozalińska 13-tka 2. TERMIN I MIEJSCE: - zawody odbędą się 13 czerwca 2015 (sobota) w Lusówku - biuro zawodów zlokalizowane będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 REGULAMIN XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 I. ORGANIZATOR Organizatorem XXV Biegu Powstania Warszawskiego oraz II Biegu Zdobycia PAST y jest Stołeczne Centrum Sportu

Bardziej szczegółowo

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań.

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań. 1. Cel Knkursu Prmwanie i nagradzanie pmysłów w zakresie prjektwania pakwań raz materiałów POSM. Nagradzane będą innwacyjne i twórcze rzwiązania z zakresu prjektwania knstrukcji raz grafiki w kategriach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo