1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1."

Transkrypt

1 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Infrastruktury (RMI) z dnia 6 listpada 2008 r. w sprawie metdlgii bliczania charakterystyki energetycznej budynku i lkalu mieszkalneg lub części budynku stanwiącej samdzielną całść techniczn-użytkwą raz spsbu sprządzania i wzrów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Lkale niechłdzne liczne są zgdnie z metdą gólną kreślną w załączniku nr 5 d RMI. Lkale chłdzne liczne są natmiast zgdnie z metdą partą na załączniku nr 6 d RMI. Dla każdeg lkalu CERTO autmatycznie wybiera dpwiednią metdę bliczeniwą na pdstawie becnści przynajmniej jedneg pmieszczenia z przynajmniej jednym źródłem chłdu. Pdstawwe różnice między w/w metdami pdsumwuje pniższa tabela. Aspekt bliczeniwy \ Metda Źródła chłdu i przerwy w chłdzeniu Przerwy w grzewaniu Zyski d słńca Zyski wewnętrzne Urządzenia pmcnicze Lkale bez chłdzenia brak pminięte metda uprszczna tylk z przestrzeni grzewanej tylk z przestrzeni grzewanej z pminięciem urządzeń na chłdzenie Lkale chłdzne uwzględnine uwzględnine (w strefach chłdznych) metda dkładna z przestrzeni regulwanej temperaturze i z przestrzeni nieregulwanej temperaturze z przestrzeni regulwanej temperaturze i z przestrzeni nieregulwanej temperaturze z uwzględnieniem urządzeń na chłdzenie CERTO działa na platfrmie (C) Micrsft.NET 3.5 SP1. Pdstawwe wymagania systemwe: PC z dstępem d Internetu z zainstalwanym systemem peracyjnym Micrsft Windws XP SP2, Micrsft Windws Vista, Micrsft Windws Server 2003 lub Micrsft Windws Server 2008 raz przeglądarką internetwą Micrsft Internet Explrer (5.01 lub nwszą) lub Mzilla Firefx. Pzstałe kmpnenty systemwe niezbędne d krzystania z prgramu, tj.: Windws Installer 3.1, Micrsft.NET Framewrk 3.5 SP1 raz Crystal Reprts Basic fr Visual Studi 2008 są w razie ptrzeby instalwane w ramach prcesu instalacji CERTO. D twierania plików PDF z certyfikatami

2 raz wynikami bliczeń ptrzebny jest prgram Adbe Reader lub nwszy (dtyczy pełnej wersji CERTO). Minimalna rzdzielczść ekranu wynsi 1024x768. CERTO zstał stwrzny przez Dlnśląską Agencję Energii i Śrdwiska przy ścisłej współpracy z Łukaszem Dbrzańskim i Danielem Bhdanwiczem (INISWORKS) Wszelkie prawa zastrzeżne Dlnśląska Agencja Energii i Śrdwiska ul. Pełczyńska Wrcław tel./fax: (071) W razie prblemów technicznych prsimy kntakt na adres: Zapytania merytryczne dtyczące certyfikacji energetycznej mżna wysyłać na adres: Kntakt z działem handlwym: 2. Instalacja i aktualizacja 2.1. Pdstawwe wymagania systemwe PC z dstępem d Internetu z zainstalwanym systemem peracyjnym Micrsft Windws XP SP2, Micrsft Windws Vista, Micrsft Windws Server 2003 lub Micrsft Windws Server 2008 raz przeglądarką internetwą Micrsft Internet Explrer (5.01 lub nwszą) lub Mzilla Firefx. Pzstałe kmpnenty systemwe niezbędne d krzystania z prgramu, tj.: Windws Installer 3.1, Micrsft.NET Framewrk 3.5 SP1 raz Crystal Reprts Basic fr Visual Studi 2008 są w razie ptrzeby instalwane w ramach prcesu instalacji CERTO. D twierania plików PDF z certyfikatami raz wynikami bliczeń ptrzebny jest prgram Adbe Reader lub nwszy (dtyczy pełnej wersji CERTO). Minimalna rzdzielczść ekranu wynsi 1024x Prcedura instalacji W celu zainstalwania prgramu z płyty CD włóż dłączną d pakietu płytę d napędu ptyczneg kmputera. Jeżeli prgram instalacyjny nie uruchmi się samczynnie, t uruchm ręcznie plik setup.exe znajdujący się w głównym katalgu płyty. W celu zainstalwania prgramu z Internetu uruchm w przeglądarce internetwej (Micrsft Internet Explrer lub Mzilla Firefx) link d pliku setup.exe: W bydwu przypadkach prgram instalacyjny sprawdzi, czy na kmputerze zainstalwane są wszystkie kmpnenty ptrzebne d działania CERTO i w razie ptrzeby ściągnie je z Internetu i zainstaluje. P udanej instalacji prgram uruchmi się samczynnie. W późniejszym czasie będzie g mżna uruchamiać z menu start Wszystkie prgramy Dlnśląska Agencja Energii i Śrdwiska CERTO H lub pprzez iknę

3 CERTO H na pulpicie. Przed rzpczęciem pracy z prgramem sugerujemy zainstalwanie najnwszej wersji prgramu Adbe Reader Prcedura aktualizacji CERTO jest prgramem sam aktualizującym się w trakcie każdeg uruchmienia. Prces aktualizacji zarówn sameg prgramu jak i baz danych jest w pełni autmatyczny. W mmencie uruchmienia, prgram sprawdza płączenie z Internetem i stara się w pierwszej klejnści płączyć z serwerem aktualizacji DAEŚ. Jeżeli w czasie d statnieg sprawdzenia przygtwana zstała aktualizacja prgramu lub danych, t Użytkwnik zstanie pinfrmwany kniecznści jej zainstalwania. Regularne płączenie z serwerem aktualizacji jest warunkiem pewnści pracy na zawsze aktualnej wersji prgramu Instalacja i aktualizacja pprzez mbilny mdem w sieci Orange Sieć Orange dmyślnie kmpresuje pliki graficzne ściągane z Internetu, c uniemżliwia instalację/aktualizację CERTO. W celu rzwiązania teg prblemu należy: 1) Skntaktwać się z BOA Orange (dane kntaktwe: i pprsić zmianę APNa z Internet na VPN 2) P pewnym czasie d zrealizwania plecenia przez BOA Orange uruchmić Business Everywhere i wejść w Ustawienia Zaawanswane:

4 3) Rzwinąć węzeł Identyfikatr płączenia Płączenia mbilne Internet - #1 Knfiguracja i zmienić napis w plu APN z Internet na VPN : Alternatywnie, jeśli z jakichś pwdów nie chcemy dknywać pwyższej zmiany, mżemy p każdej nieudanej próbie aktualizacji wyknać następujące krki: 1) Odinstalwać CERTO w Panelu sterwania systemu MS Windws ( ile jest zainstalwany) 2) Ściągnąć ten plik: 3) Wypakwać ściągnięty plik na dysk twardy kmputera, a następnie uruchmić plik setup.exe z wypakwaneg katalgu

5 Pd linkiem z punktu 2 znajduje się zawsze najnwsza wersja CERTO zawsze mżna ją ściągnąć, wypakwać i uruchmić setup.exe w celu wyknania ręcznej aktualizacji prgramu. 3. Warunki licencji prgramu CERTO 1. Agnieszka Cena i Jerzy Żurawski prwadzący Dlnśląską Agencję Energii i Śrdwiska z siedzibą we Wrcławiu przy ul. Pełczyńskiej 11 dalej zwani Licencjdawcą świadczają, że przysługują im prawa autrskie d prgramu kmputerweg pd nazwą CERTO (dalej zwaneg Prgramem) Prgram CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej grzewanych: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe. 2. Licencjdawca udziela Licencjbircy licencji niewyłącznej na Prgram CERTO. Udzielna Licencja Licencjbircy jest niezbywalna i nieprzenszalna. Licencjbirca nie mże udzielać dalszych sublicencji. 3. Licencjbirca nie jest upważniny d sprzedawania, wynajmwania, wypżyczania lub przenszenia w inny spsób prawa d krzystania z Prgramu na sby trzecie Prgram działa w dwóch trybach: niezarejestrwanym (graniczna funkcjnalnść) prgram demnstracyjny niedpłatny raz zarejestrwanym (pełna funkcjnalnść), tj. wyknuje certyfikacje energetyczne grzewanych: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe. 2. Akceptacja niniejszych warunków licencyjnych dbywa się w trakcie pierwszeg uruchmienia Prgramu. 3. Osba akceptująca niniejsze warunki licencyjne staje się licencjbircą Prgramu (zwanym dalej Licencjbircą). Akceptacja niniejszych warunków licencyjnych jest warunkiem kniecznym i wystarczającym d krzystania z Prgramu w trybie niezarejestrwanym raz warunkiem kniecznym i niewystarczającym d krzystania z Prgramu w trybie zarejestrwanym. 4. Z Prgramu w trybie niezarejestrwanym mgą krzystać wszyscy Licencjbircy. 5. Z Prgramu w trybie zarejestrwanym mgą krzystać tylk i wyłącznie Licencjbircy upważnieni d teg przez Licencjdawcę (zwani dalej Licencjbircami Upważninymi). 6. Licencjbircami Upważninymi są sby fizyczne bądź przedsiębircy, którzy zamówili Prgram i uregulwali cenę za Prgram raz przesłali numer rejestracyjny celem wygenerwania klucza licencyjneg niezbędneg d pełnej pracy Prgramu. 4.

6 1. W celu rejestracji Prgramu Licencjbirca musi zakupić u Licencjdawcy właściwy dla wluminu, na którym zainstalwany zstał Prgram klucz licencyjny, a następnie wprwadzić g w knie Rejestracja Prgramu (dstęp z menu Pmc). 2. Prgram mże być używany na jednym kmputerze Licencjbircy, w miejscu, któreg adres zstanie wskazany w trakcie zakupu klucza licencyjneg, w celu krzystania z Prgramu w spsób zgdny z instrukcją bsługi Prgramu Licencjdawca pnsi wyłącznie dpwiedzialnść za szkdy wyrządzne Licencjbircy z winy umyślnej. 2. Licencjdawca nie pnsi dpwiedzialnści za dane przetwarzane przez Licencjbircę przy użyciu Prgramu. 6. Licencjbirca zbwiązuje się d akceptacji instalacji wszelkich ewentualnych aktualizacji Prgramu publikwanych na serwerze aktualizacji Prgramu. 7. Licencjbirca zbwiązany jest nie dknywać: - Trwałeg lub czasweg zwielkrtnienia Prgramu - ani w całści, ani w części, jakimiklwiek śrdkami i w jakiejklwiek frmie. - Tłumaczenia, pprawiania, przystswywania, zmiany układu i jakichklwiek innych zmian w wersji wynikwej Prgramu lub jeg części. - Przystswywania Prgramu lub jeg części d współpracy z innym typem kmputera aniżeli wskazany w instrukcji bsługi Licencjbircy nie wln łamać ani zmieniać plików- kdów licencyjnych. Licencjbircy nie wln również zmieniać ani usuwać jakichklwiek znaczeń lub kmunikatów dtyczących praw autrskich ani też jakichklwiek dniesień d nich znajdujących się w Prgramie lub na nśniku materialnym na którym Prgram mże zstać dstarczny. 2. Licencjbirca zbwiązany jest d chrny Prgramu przed używaniem Prgramu przez sby trzecie raz d chrny Prgramu przed jeg utratą lub uszkdzeniem. 9. Licencjdawca uprawniny jest d kntrli zgdnści krzystania przez Licencjbircę z Prgramu z warunkami udzielnej licencji, w szczególnści mże żądać dstępu d miejsca lkacji Prgramu. 10. Licencjdawcy służy praw rzwiązania licencji ze skutkiem natychmiastwym w razie naruszenia przez Licencjbircę bwiązków wynikających z udzielnej licencji. 11.

7 W razie naruszenia przez Licencjbircę bwiązków wynikających z udzielnej licencji Licencjbirca zbwiązany jest zapłacić Licencjdawcy karę umwną w kwcie PLN (słwnie trzydzieści pięć tysięcy złtych). Licencjdawca mże dchdzić na zasadach gólnych dszkdwania przewyższająceg karę umwną W sprawach nieuregulwanych niniejsza umwą mają zastswanie przepisy umwy prawa autrskieg raz inne bwiązujące przepisy prawa. W razie pwstania spru z niniejszej umwy właściwym będzie Sąd według właściwści Licencjdawcy Obsługa prgramu Obsługa CERTO jest analgiczna d bsługi innych prgramów działających pd kntrlą systemów peracyjnych MS Windws, dlateg też praca z nim nie pwinna przysprzyć żadnych trudnści Ogólne zasady interakcji z prgramem Dane wprwadza się przy użyciu klawiatury i/lub myszki kmputerwej. D przejścia d następneg w klei pla, przycisku lub zakładki służy klawisz TAB, a d pprzednieg - Shift+TAB. Dwuklik elementu listy twiera jeg kn edycyjne. Większść kien prgramu mżna zamknąć przy użyciu klawiszy Enter lub Esc, przy czym Enter znacza akceptację wprwadznych zmian, a Esc ich drzucenie. Dla większści danych przygtwan zestawy wartści typwych, z których mżna krzystać klikając przyciski ze znakiem zapytania Główne menu Plik (Alt+P) Nwy (Ctrl+N) Zamknięcie bieżąceg i twarcie nweg, pusteg prjektu. Otwórz (Ctrl+O) Zamknięcie bieżąceg i twarcie inneg prjektu zapisaneg w pliku.certh. Ostatnie pliki Otwarcie jedneg z czterech statni twieranych/zapisywanych prjektów.

8 Raprt (Alt+R) Pliki autzapisu Otwarcie jedneg z plików autzapisu. Pliki autzapisu są twrzne przez CERTO autmatycznie c 10 minut. CERTO zachwuje d 500 plików autzapisu. Zapisz (Ctrl+S) Zapisanie prjektu d pliku.certh. Zapisz jak Zapisanie prjektu d pliku.certh pd inną nazwą niż dtychczas lub w innej lkalizacji. Wyniki bliczeń Wyknanie bliczeń certyfikatu energetyczneg dla całeg budynku i twarcie kna z wynikami tych bliczeń. Zakńcz Wyjście z prgramu. Certyfikat energetyczny Wyknanie bliczeń certyfikatu energetyczneg dla całeg budynku i wydrukwanie g d pliku bez twarcia kna z wynikami tych bliczeń. Obliczenia krk p krku Wyknanie bliczeń certyfikatu energetyczneg dla całeg budynku i wydrukwanie krkweg zapisu tych bliczeń d pliku PDF bez twarcia kna z wynikami bliczeń. Charakterystyka energetyczna Wyknanie bliczeń certyfikatu energetyczneg dla całeg budynku i wydrukwanie raprtu prjektwanej charakterystyki energetycznej d pliku bez twarcia kna z wynikami tych bliczeń. Eksprtuj wykres d pliku Wyeksprtwanie wykresu ( suwaka z wartściami EP) d pliku graficzneg w frmacie JPG. Ustawienia (Alt+U) Certyfikatr Wprwadzenie/edycja danych sby sprządzającej certyfikaty energetyczne dane umieszczane na wydrukach. Frmat wydruków Ustawienie frmatu plików z wydrukami certyfikatów i prjektwanych charakterystyk energetycznych d wybru: PDF, DOC, RTF, XLS, HTML. Prjekty (Alt+J) ARCHI-PROJEKT Otwarcie katalgu prjektów typwych dmów jednrdzinnych Biura Prjektweg ARCHI- PROJEKT.

9 Lipińscy Dmy Otwarcie katalgu prjektów typwych dmów jednrdzinnych Biura Prjektweg Lipińscy Dmy. Zmień usytuwanie Zmiana usytuwania budynku na działce brót zadany kąt (dtyczy nie tylk prjektów typwych). Odbij lustrzanie Wyknanie pinweg lub pzimeg lustrzaneg dbicia budynku (dtyczy nie tylk prjektów typwych). Pmc (Alt+O) Pmc (F1) Otwarcie pliku z pmcą prgramu. Linki d materiałów pmcniczych umieszcznych w prtalu (w tym: FAQ lista najczęściej zadawanych pytań d prgramu, liczne artykuły, ) [wymaga płączenia z Internetem]. O prgramie Otwarcie kna z pdstawwymi infrmacjami prgramie. Histria wersji Otwarcie kna z histrią aktualizacji prgramu. O nas Otwarcie kien z fertą usługw-handlwą DAEŚ. Rejestracja Otwarcie kna umżliwiająceg rejestrację i tym samym dblkwanie pełneg trybu prgramu pprzez wprwadzenie nabyteg klucza licencyjneg. 5. Budynek W zakładce Budynek pdajemy następujące dane:

10 data wystawienia (certyfikatu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku na jej pdstawie prgram ustali także datę ważnści certyfikatu dla budynku cel wyknania (certyfikatu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku numer (certyfikatu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku dana pcjnalna adres (budynku) dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali ulica jest plem pcjnalnym jeśli nie znamy kdu pcztweg, t mżemy uruchmić internetwą wyszukiwarkę kdów pcztwych nazwa (budynku) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku, ile nie jest t budynek przeznaczeniu mieszkalnym właściciel (budynku) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku przeznaczenie (budynku) dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali

11 należy wybrać przeznaczenie z listy lub wpisać je z ręki w przypadku wybru przeznaczenia z listy, prgram udstępni w mmencie ddawania pmieszczeń d lkali zestaw pmieszczeń typwych dpwiedni dla wybraneg przeznaczenia decyduje szablnie wydruku certyfikatu raz mżliwści uwzględnienia świetlenia wbudwaneg rdzaj (budynku) dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali należy wybrać rdzaj z listy lub wpisać g z ręki knstrukcja (budynku) dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali należy wybrać knstrukcję z listy lub wpisać ją z ręki rdzaj gruntu (budynku) wartść dmyślna dla pdłóg na/w gruncie dana pcjnalna liczba kndygnacji (budynku) dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali rk zakńczenia budwy (budynku) dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali dana pcjnalna rk ddania (budynku) d użytkwania dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali dana pcjnalna rk budwy instalacji dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali dana pcjnalna rk mdernizacji instalacji dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali dana pcjnalna zdjęcie budynku dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku dana pcjnalna akceptwane są pliki.jpg raz.jpeg wielkści d 200 kb współczynnik zacienienia (budynku ze względu na jeg usytuwanie raz przesłny na elewacji) dana d bliczeń należy wpisać współczynnik z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi: (średnia) mc (jednstkwa) wewnętrznych zysków (ciepła)[w/m²] dana d bliczeń należy wpisać mc z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

12 strefa klimatyczna należy wybrać strefę z listy lub pprzez kliknięcie nazwy strefy na mapce Plski uruchamianej przyciskiem z flagą:

13 szerkść gegraficzna należy wybrać szerkść z listy lub pprzez kliknięcie przycisku z szerkścią na mapce Plski uruchamianej przyciskiem z flagą: stacja meterlgiczna należy wybrać stację z listy CERTO próbuje jednrazw ściągnąć dane termiczne z prtalu internetweg Ministerstwa Infrastruktury, tak więc jeśli lista stacji meterlgicznych jest pusta, t należy restartwać prgram upewniwszy się, że kmputer jest pdłączny d Internetu temperatura wewnętrzna grzewanie [ C] dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku temperatura wewnętrzna chłdzenie [ C] dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku dana pcjnalna krtnść wymiany pwietrza (w budynku wywłana różnicą ciśnień 50 Pa) [1/h] dana d bliczeń należy wpisać krtnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

14 lub skrzystać z funkcji Estymatr n50 klikając na iknę Kalkulatra bk w/w pdpwiedzi, przykład: P kliknięciu na iknę Kalkulatra pjawi się kn Estymatra n50, gdzie p wybrze typu knstrukcji mżna szacwać n50 biektu:

15 słnięcie dana d bliczeń należy wybrać z ręki klasę słnięcia budynku lub wybrać je z następującej pdpwiedzi: ilść niesłniętych fasad dana d bliczeń należy wybrać z listy ilść niesłniętych fasad (d wybru 1 lub >1 ) pwierzchnia rzutu parteru (budynku)[m²] dana d bliczeń należy wpisać pwierzchnię z ręki lub bliczyć ją w Kalkulatrze Pwierzchni należy pdać pwierzchnię łącznie ze ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi

16 ple mże zstać puste, jeśli nie będzie się wprwadzać pmieszczeń na/w gruncie bwód (budynku)[m] dana d bliczeń należy pdać całkwity bwód budynku wlnstjąceg lub dla szeregu sumę długści ścian zewnętrznych ddzielających przestrzeń grzewaną d śrdwiska zewnętrzneg ple mże zstać puste, jeśli nie będzie się wprwadzać pmieszczeń na/w gruncie Szczególne wyjaśnienie należy się ramce zatytułwanej w wydrukach świadectw przyjmij wartści bliczeniwe. Jej becnść wynika m.in. z kreślenia przez ustawdawcę, że w certyfikatach dla lkali należy pdawać grzewaną pwierzchnię użytkwą budynku raz kubaturę całkwitą budynku. W przypadku gdy certyfikujemy wszystkie lkale w budynku, mżna zaznaczyć ple w wydrukach świadectw przyjmij wartści bliczeniwe, a prgram w certyfikatach dla lkali wypisze wartści bliczeniwe w/w pwierzchni raz kubatury (nie mżna tu zapmnieć wprwadzeniu d prjektu niegrzewanych części budynku). W przeciwnym wypadku (tj. nie wprwadzamy danych wszystkich lkali znajdujących się w budynku), należy dznaczyć ple w wydrukach świadectw przyjmij wartści bliczeniwe raz wprwadzić w/w pwierzchnię raz kubaturę z ręki. W analgiczny spsób mżna wymusić wydrukwanie na świadectwie dla budynku własnej pwierzchni użytkwej raz kubatury budynku. preferencje bliczeniwe kryguj Q H,nd bliczeniwą długść seznu grzewczeg kryguj Q C,nd bliczeniwą długść seznu chłdniczeg uwzględniaj przerwy w grzewaniu w pmieszczeniach niechłdznych budynków chłdznych grzewanie dana d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg należy wybrać z listy typ grzewania 6. Opisy W zakładce Opisy należy pdać piswe infrmacje dtyczące: słny budynku instalacji c.. instalacji wentylacji instalacji chłdzenia instalacji c.w.u. instalacji świetlenia wbudwaneg (tylk dla budynków przeznaczeniu innym niż mieszkalne)

17 Pdanie tych pisów przed wprwadzeniem lkali umżliwi późniejsze kpiwanie ich d danych lkali. Uwaga: Istnieje mżliwść twrzenia własnej bazy pisów. zapamiętaj pis w bazie danych p wprwadzeniu pisu kliknij na tę iknę, uzupełnij identyfikację wprwadzaneg pisu, kliknij OK, przykład: baza danych pisów aby wgrać zapisany wcześniej pis identyfikacji PRZYKŁAD z bazy danych pisów kliknij na tę iknę, wybierz dpwiednią kategrię, wyszukaj p identyfikatrze/nazwie pis, przykład:

18 usuń wybrany pis z bazy danych 7. Zmiany W zakładce Zmiany należy pdać piswe infrmacje dtyczące mżliwych zmian: w zakresie słny zewnętrznej budynku w zakresie techniki instalacyjnej i źródła energii w zakresie świetlenia wbudwaneg (tylk dla budynków przeznaczeniu innym niż mieszkalne) graniczające zaptrzebwanie na energię kńcwą w czasie eksplatacji budynku graniczające zaptrzebwanie na energię kńcwą związane z krzystaniem z c.w.u. raz inne uwagi.

19 Pdanie tych pisów przed wprwadzeniem lkali umżliwi późniejsze kpiwanie ich d danych lkali. Uwaga: Istnieje mżliwść twrzenia własnej bazy zmian. zapamiętaj zmianę w bazie danych p wprwadzeniu zmiany kliknij na tę iknę, uzupełnij identyfikację wprwadzanej zmiany d bazy danych, kliknij OK, przykład: baza danych zmian aby wgrać zapisaną wcześniej zmianę identyfikacji PRZYKŁAD 2 kliknij na tę iknę, wybierz dpwiednią kategrię, wyszukaj p identyfikatrze/nazwie zmianę, przykład:

20 usuń wybraną zmianę z bazy danych 8. Lkale Zakładka Lkale służy d ddawania lkali d budynku raz pmieszczeń d lkali. Przez lkal rzumiemy: lkal mieszkalny (mieszkanie), lkal niemieszkalny (np. sklep, biur, ), ale także np. klatkę schdwą. Należy mieć na uwadze następujące zasady: W każdym lkalu istnieje przynajmniej jedn pmieszczenie. Pmieszczenia grzewane i niegrzewane nie mgą znajdwać się razem z jednym lkalu, tym samym lkale są alb grzewane, alb niegrzewane. Wszystkie lkale mieszkalne są grzewane. Każdy lkal grzewany mże pdlegać sbnej certyfikacji. Nie ma mżliwści definiwania pmieszczeń pza lkalem. Tym samym, w szczególnym przypadku lkal mże zawierać tylk jedn pmieszczenie.

21 Górna siatka prezentuje lkale ddane d budynku, natmiast dlna pmieszczenia aktualnie zaznaczneg lkalu. UWAGA: Zaawanswani użytkwnicy CERTO zamiast pszczególnych pmieszczeń mgą wprwadzać d lkali całe strefy bliczeniwe. Należy jednak wtedy pamiętać : 1) dpwiednim kreśleniu zadanych temperatur bliczeniwych jak średnich ważnych p pwierzchniach pmieszczeń 2) pprawnym kreśleniu parametrów wentylacji, szczególnie w przypadku lkali mieszkalnych z wentylacją naturalną, w których bwiązuje reguła większy strumień z czysteg i brudneg 3) dwukrtnym wprwadzeniu przegród wewnętrznych rzdzielających pmieszczenia danej strefy wraz z pprawnym kreśleniem klejnści ich warstw Przyciski w ramce Lkale : ddanie nweg lkalu ddanie kpii aktualnie zaznaczneg lkalu usunięcie aktualnie zaznaczneg lkalu (uwaga peracja niedwracalna!) wygenerwanie certyfikatu dla aktualnie zaznaczneg lkalu

22 wygenerwanie krkweg zapisu bliczeń dla aktualnie zaznaczneg lkalu twarcie kna z wynikami bliczeń dla aktualnie zaznaczneg lkalu i przesunięcie aktualnie zaznaczneg lkalu dpwiedni w górę i w dół listy lkali Przyciski w ramce Pmieszczenia / strefy lkalu : ddanie nweg pmieszczenia d aktualnie zaznaczneg lkalu ddanie kpii aktualnie zaznaczneg pmieszczenia d aktualnie zaznaczneg lkalu ddanie kpii pmieszczenia z inneg lkalu d aktualnie zaznaczneg lkalu usunięcie aktualnie zaznaczneg pmieszczenia (uwaga peracja niedwracalna!) i przesunięcie aktualnie zaznaczneg pmieszczenia dpwiedni w górę i w dół listy pmieszczeń lkalu 9.1. Dane gólne W zakładce Dane gólne pdajemy następujące dane:

23 typ (lkalu) dana ta decyduje : 1. wybrze szablnu wydruku certyfikatu (lkal mieszkalny / część budynku stanwiąca samdzielną całść techniczn-użytkwą) 2. metdzie liczenia strumienia pwietrza wentylacyjneg w pmieszczeniach z wentylacją naturalną ( większa z czystych i brudnych / krtnść alb wymiana na sbę ) 3. mżliwści uwzględnienia świetlenia wbudwaneg dla lkali typu niemieszkalny (niegrzewany) pdajemy tylk i wyłącznie nazwę lkalu nazwa (lkalu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu nazwa musi być unikalna w brębie budynku dla lkalu mieszkalneg sugeruje się pdanie jak nazwy numeru teg lkalu właściciel (lkalu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu dmyślnie prgram wstawia w t ple właściciela budynku dana pcjnalna usytuwanie (lkalu w budynku) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu należy wybrać usytuwanie z listy lub wpisać je z ręki dana pcjnalna temperatura wewnętrzna (lkalu)- grzewanie [ C] dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu należy pdać temperaturę występującą w większści pmieszczeń w lkalu należy wpisać temperaturę z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

24 temperatura wewnętrzna (lkalu)- chłdzenie [ C] dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu należy pdać temperaturę występującą w większści pmieszczeń w lkalu data wystawienia (certyfikatu lkalu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu na jej pdstawie prgram ustali także datę ważnści certyfikatu dla lkalu cel wyknania (certyfikatu lkalu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu numer (certyfikatu lkalu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu dana pcjnalna zdjęcie lkalu dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu dana pcjnalna akceptwane są pliki.jpg raz.jpeg wielkści d 200 kb kubatura Ve (lkalu) dana d bliczeń wskaźnika zwartści A/Ve lkalu należy pdać kubaturę lkalu pmniejszną pdcienia, balkny, lggie, galerie itp., liczną p brysie zewnętrznym wyskść (lkalu) dana pcjnalna należy pdać wartść nett pdana wartść stanie się dmyślą wyskścią pmieszczeń ddawanych d lkalu współczynnik pprawkwy ze względu na wyskść ε dana d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg należy wybrać dpwiedni współczynnik pprawkwy ze względu na wyskść śrdka lkalu pnad pzim terenu Pdział lkalu na strefy bliczeniwe D wybru są następujące 3 tryby: Lkal jest strefą W tym trybie cały lkal jest jedną strefą, za wyjątkiem lkali, w których występuje chłdzenie miejscwe (tj. nie w całym lkalu) w takim przypadku CERTO sam dzieli lkal na 2 strefy: grzewaną raz grzewan-chłdzną. W pwdów algrytmicznych trybu teg nie mżna zastswać w przypadku lkali z różnymi przerwami w regulacji temperatury w różnych pmieszczeniach. Pmieszczenie jest strefą

25 W trym trybie każde pmieszczenie jest sbną strefą. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wprwadzenie w liście pmieszczeń / stref całych stref zamiast pszczególnych lkali i wybranie teg trybu pdziału prwadzi d uzyskania w pełni ręczneg pdziału lkalu na strefy. Autmatyczny (pcja dstępna d maja 2009) W tym trybie CERTO sam dknuje pdziału pmieszczeń na strefy zgdnie z regułami pdziału zawartymi w nrmie PN-EN ISO Jaki przyjąć tryb pdziału na strefy? Jeśli lkal jest jednstrefwy, t mżemy wprwadzić g p pmieszczeniach i skrzystać z trybu lkal jest strefą. Jeśli lkal jest wielstrefwy, ale nie d kńca wiemy jak g pprawnie pdzielić na strefy, t mżemy g wprwadzić p pmieszczeniach i wybrać tryb autmatyczny lub pmieszczenie jest strefą. Jeśli lkal jest wielstrefwy i chcemy g świadmie pdzielić według naszeg uznania, t mżemy g wprwadzić p strefach (czyli zamiast pjedynczych pmieszczeń wprwadzamy całe strefy) i wybrać tryb pmieszczenie jest strefą. UWAGA: pdział na strefy ma niewielki, aczklwiek zauważalny wpływ na wyniki bliczeń. Generalnie rzecz birąc im większe rzdrbnienie lkalu na strefy, tym większe bliczeniwe zaptrzebwanie lkalu na ciepł na grzewanie i wentylację raz chłdzenie. w bliczeniach prjektweg bciążenia cieplneg przyjmij wentylację wg PN-EN zaznaczenie teg pla pzwli na przyjęcie d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg nrmy PN-EN dtyczącej minimalnych krtnści wymiany pwietrza dla pmieszczeń następnie w zakładce Wentylacja dtyczącej pszczególnych pmieszczeń / stref lkalu należy pdać z ręki minimalną krtnść wymiany pwietrza zewnętrzneg: lub krzystając z pdpwiedzi:

26 9.2. Zyski Z uwagi na fakt, iż zryczałtwane wartści wewnętrznych zysków ciepła [W/m²] z RMI są ewidentnie zaniżne raz jak że załącznik nr 6 z RMI nakłada bwiązek uwzględnienia wewnętrznych zysków ciepła z różneg rdzaju źródeł, CERTO zstał wypsażny w mżliwść kreślania lub dkładneg liczenia w/w zysków na pzimie pszczególnych lkali raz pmieszczeń / stref. W celu przyjęcia bliczeniwych zysków ciepła w lkalu mieszkalnym należy na zakładce Zyski kna Lkal wybrać przełącznik Mc wewnętrznych zysków ciepła bliczeniwa i skrygwać dmyślne wartści dbwych strumieni cieplnych. Następnie należy w każdym pmieszczeniu / strefie (zakładka Zyski i świetlenie ) kreślić jakieg rdzaju zyski pwinny być uwzględnine w danym pmieszczeniu / strefie (uwaga różnicwanie t nie jest knieczne w przypadku bliczeń jednstrefwych).

27 Natmiast w lkalach niemieszkalnych, na zakładce Zyski i świetlenie mżemy wprwadzić dwlną liczbę źródeł ciepła następujących typów: ludzie, świetlenie, urządzenia elektryczne, urządzenia z silnikami elektrycznymi, urządzenia technlgiczne, ciecze raz inne. UWAGA: pisane pwyżej tryby kreślania wewnętrznych zysków ciepła są także dstępne w lkalach niechłdznych C.O. i chłdzenie W zakładce C.O. i chłdzenie pdajemy następujące dane:

28 pis instalacji c.. dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj wspólne źródła ciepła na c.. należy pdać dane przynajmniej jedneg źródła ciepła udziały wszystkich źródeł ciepła na c.. muszą się sumwać d 100% Przyciski w ramce Wspólne źródła ciepła na c.. : ddanie nweg źródła ddanie kpii aktualnie zaznaczneg źródła ddanie kpii źródła ciepła z inneg lkalu / pmieszczenia / strefy usunięcie aktualnie zaznaczneg źródła (uwaga peracja niedwracalna!) spsób grzewania raz typ i lkalizacja grzejników inne niż przyjęt dla budynku dana d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg jeśli ple t zstanie zaznaczne, t należy wybrać z listy spsób grzewania raz typ i lkalizację grzejników specyficzne dla daneg lkalu pis instalacji chłdzenia dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj Przyciski w ramce Opis zapamiętaj pis w bazie danych p wprwadzeniu pisu kliknij na tę iknę, uzupełnij identyfikację wprwadzaneg pisu, kliknij OK baza danych pisów aby wgrać zapisany wcześniej pis z bazy danych pisów kliknij na tę iknę, wybierz dpwiednią kategrię, wyszukaj p identyfikatrze/nazwie pis usuń wybrany pis z bazy danych Źródł ciepła na c.. lub wentylację W knie Źródł ciepła na c.. lub wentylację pdajemy następujące dane:

29 prducent ple umżliwiające wybór prducenta ktłów c.. z wprwadznej bazy prducentów d prgramu w przypadku ktła inneg prducenta należy wybrać z listy inny/ nieznany nśnik energii kńcwej należy wybrać nśnik z listy lub wpisać g z ręki w przypadku wybru nśnika z listy prgram dczyta jeg współczynnik nakładu i nie będzie mżna g zmienić współczynnik nakładu w dana d bliczeń t ple należy wypełnić tylk w przypadku pdania nśnika energii kńcwej z ręki nazwa w przypadku wybru prducenta ktłów z bazy danych prgramu dpwiedni kcił należy wybrać z listy w przypadku inneg / nieznaneg prducenta ktła ple t jest pcjnalne (prcentwy) udział (źródła w zapatrzeniu w ciepł zgdne z przeznaczeniem źródła) [%] dana d bliczeń należy wpisać wartść d 1 d 100% sprawnść wytwrzenia (ciepła) średnirczna (bliczeniwa) [%]

30 dana d bliczeń w przypadku wybru prducenta ktłów z bazy danych prgram dczyta sprawnść znrmalizwaną (prducencką) raz ile prcent sprawnść średnirczna jest zwykle niższa d znrmalizwanej: w przypadku inneg / nieznaneg prducenta ktła należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: sprawnść akumulacji (ciepła) [%] dana d bliczeń

31 należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: sprawnść transprtu (ciepła) [%] dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: sprawnść regulacji i wykrzystania (ciepła)[%] dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: Obliczeniwe sprawnści akumulacji raz transprtu ciepła instalacji centralneg grzewania Prgram CERTO umżliwia przeliczenie sprawnści akumulacji i transprtu ciepła instalacji centralneg grzewania.

32 Aby włączyć tą pcję należy zaznaczyć ple Spr. akumulacji i transprtu bliczeniwe : dcinki sieci należy pdać wszystkie dcinki sieci dystrybucji nśnika ciepła płżne wewnątrz jak i na zewnątrz słny cieplnej budynku (bez instalacji transprtu nśnika, która jest zaizlwana i płżna w bruzdach) każdy dcinek sieci definiuje się pprzez nazwę, długść raz straty ciepła: wielkść strat ciepła mżna pdać z ręki, lub wybrać z pdpwiedzi: 1. jednstkwe straty ciepła przez przewdy c.. wewnątrz słny cieplnej budynku:

33 2. jednstkwe straty ciepła przez przewdy c.. pza słną cieplną budynku: elementy pjemnściwe należy pdać wszystkie elementy pjemnściwe nśnika ciepła płżne wewnątrz jak i na zewnątrz słny cieplnej budynku każdy element pjemnściwy definiuje się pprzez nazwę, pjemnść raz straty ciepła:

34 wielkść strat ciepła mżna pdać z ręki, lub wybrać z pdpwiedzi: 1. jednstkwe straty ciepła przez zbirnik bufrwy (zasbnik) w układzie centralneg grzewania wewnątrz słny cieplnej budynku: 2. jednstkwe straty ciepła przez zbirnik bufrwy (zasbnik) w układzie centralneg grzewania pza słną cieplną budynku: 9.4. Wentylacja W zakładce Wentylacja pdajemy następujące dane:

35 pis (instalacji) wentylacji dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj Przyciski w ramce Opis zapamiętaj pis w bazie danych p wprwadzeniu pisu kliknij na tę iknę, uzupełnij identyfikację wprwadzaneg pisu, kliknij OK baza danych pisów aby wgrać zapisany wcześniej pis z bazy danych pisów kliknij na tę iknę, wybierz dpwiednią kategrię, wyszukaj p identyfikatrze/nazwie pis usuń wybrany pis z bazy danych wspólne źródła ciepła na wentylację udziały wszystkich wspólnych źródeł ciepła na wentylację muszą się sumwać d 100% Przyciski w ramce Wspólne źródła ciepła na wentylację : ddanie nweg źródła ddanie kpii aktualnie zaznaczneg źródła ddanie kpii źródła z inneg lkalu / pmieszczenia / strefy

36 ddanie kpii wszystkich wspólnych źródeł ciepła na c.. (z zakładki C.O. i chłdzenie ) usunięcie aktualnie zaznaczneg źródła (uwaga peracja niedwracalna!) 9.5. C.W.U. W zakładce C.W.U. pdajemy następujące dane: pis instalacji c.w.u. dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj Przyciski w ramce Opis zapamiętaj pis w bazie danych p wprwadzeniu pisu kliknij na tę iknę, uzupełnij identyfikację wprwadzaneg pisu, kliknij OK baza danych pisów aby wgrać zapisany wcześniej pis z bazy danych pisów kliknij na tę iknę, wybierz dpwiednią kategrię, wyszukaj p identyfikatrze/nazwie pis usuń wybrany pis z bazy danych (jednstkwe dbwe) zużycie ciepłej wdy użytkwej [dm 3 /(j..*dba)] dana d bliczeń

37 należy wpisać zużycie z ręki lub wybrać je z następującej pdpwiedzi: liczba jednstek dniesienia dana d bliczeń należy wpisać liczbę z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi (tylk dla lkalu typu mieszkalny(grzewany) ): plicz jednstki dniesienia z udziału pwierzchni użytkwej na j.. zaznaczenie teg pla pzwli nam na wprwadzenie udziału pwierzchni użytkwej na jednstkę dniesienia zamiast knkretnej liczby jednstek dniesienia jest t preferwany tryb dla lkali typu niemieszkalny (grzewany) udział (pwierzchni użytkwej na j..) [m 2 /j..] dana d bliczeń

38 należy wpisać udział z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi (tylk dla lkalu typu niemieszkalny (grzewany) ): czas użytkwania (c.w.u.) [dba/rk] dana d bliczeń należy wpisać czas z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi: czas nagrzewania [h/dba] dana d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg średni dbwy czas przygtwania c.w.u. źródła ciepła na c.w.u. udziały wszystkich źródeł ciepła na c.w.u. muszą się sumwać d 100% Przyciski w ramce Źródła ciepła na c.w.u. : ddanie nweg źródła ddanie kpii aktualnie zaznaczneg źródła ddanie kpii źródła z inneg lkalu

39 usunięcie aktualnie zaznaczneg źródła (uwaga peracja niedwracalna!) Źródł ciepła na c.w.u. W knie Źródł ciepła na c.w.u. pdajemy następujące dane: prducent ple umżliwiające wybór prducenta ktłów c.w.u. z wprwadznej bazy prducentów d prgramu w przypadku ktła inneg prducenta należy wybrać z listy inny / nieznany

40 nśnik energii kńcwej należy wybrać nśnik z listy lub wpisać g z ręki w przypadku wybru nśnika z listy prgram dczyta jeg współczynnik nakładu i nie będzie mżna g zmienić współczynnik nakładu w dana d bliczeń t ple należy wypełnić tylk w przypadku pdania nśnika energii kńcwej z ręki nazwa w przypadku wybru prducenta ktłów z bazy danych prgramu dpwiedni kcił należy wybrać z listy w przypadku inneg / nieznaneg prducenta ktła należy pdać jeg nazwę z ręki jest t szczególnie isttne w przypadku skrzystania z bliczeniwych sprawnści (patrz. niżej) (prcentwy) udział (źródła w zapatrzeniu w ciepł zgdne z przeznaczeniem źródła) [%] dana d bliczeń należy wpisać wartść d 1 d 100% sprawnść wytwrzenia (ciepła) średnirczna (bliczeniwa) [%] dana d bliczeń w przypadku wybru prducenta ktłów z bazy danych prgram dczyta sprawnść znrmalizwaną (prducencką) raz ile prcent sprawnść średnirczna jest zwykle niższa d znrmalizwanej: w przypadku inneg / nieznaneg prducenta ktła należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

41 sprawnść akumulacji (ciepła) [%] dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: sprawnść transprtu (ciepła) [%] dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

42 temperatura wdy (na wypływie z zawru czerpalneg) [ C] dana d bliczeń należy pdać wartść z zakresu C Obliczeniwe sprawnści akumulacji raz transprtu ciepła instalacji ciepłej wdy użytkwej Prgram CERTO umżliwia przeliczenie sprawnści akumulacji i transprtu ciepła instalacji ciepłej wdy użytkwej. Aby włączyć tą pcję należy zaznaczyć ple Spr. akumulacji i transprtu bliczeniwe : dcinki sieci należy pdać wszystkie dcinki sieci transprtu ciepłej wdy użytkwej płżne pza słną cieplną budynku mżna uwzględnić (ddatkw) dcinki sieci płżne wewnątrz słny cieplnej budynku, wtedy nie będą wliczane d wewnętrznych zysków ciepła każdy dcinek sieci definiuje się pprzez nazwę, długść raz straty ciepła

43 wielkść strat ciepła mżna pdać z ręki, lub wybrać z pdpwiedzi: 1. jednstkwe straty ciepła przez przewdy c.w.u. pza słną cieplną budynku: 2. jednstkwe straty ciepła przez przewdy c.w.u. wewnątrz słny cieplnej budynku:

44 elementy pjemnściwe należy pdać wszystkie elementy pjemnściwe c.w.u. ciepła płżne pza słną cieplną budynku mżna uwzględnić (ddatkw) elementy pjemnściwe c.w.u. płżne wewnątrz słny cieplnej budynku, wtedy nie będą wliczane d wewnętrznych zysków ciepła każdy element pjemnściwy definiuje się pprzez nazwę, pjemnść raz straty ciepła wielkść strat ciepła mżna pdać z ręki, lub wybrać z pdpwiedzi: 1. jednstkwe straty ciepła przez zasbnik c.w.u. pza słną cieplną budynku:

45 2. jednstkwe straty ciepła przez zasbnik c.w.u. wewnątrz słny cieplnej budynku: Zyski ciepła d instalacji ciepłej wdy użytkwej Zakładka C.W.U. (kn Pmieszczenia) umżliwia uwzględnienie zysków ciepła d instalacji transprtu ciepłej wdy i elementów pjemnściwych występujących wewnątrz słny izlacyjnej budynku.

46 Uwaga: Jeżeli instalacja transprtu ciepłej wdy jest zaizlwana i płżna w bruzdach, t nie uwzględnia się tej części instalacji w bliczeniach strat/zysków ciepła. dcinki sieci (w brębie słny bilanswej pmieszczenia / strefy) należy pdać wszystkie dcinki sieci transprtu ciepłej wdy użytkwej płżne wewnątrz słny cieplnej budynku każdy dcinek sieci definiuje się pprzez nazwę, długść, straty ciepła raz wskazując źródł ciepła: wielkść strat ciepła mżna pdać z ręki, lub wybrać z pdpwiedzi: 1. jednstkwe straty ciepła przez przewdy c.w.u. wewnątrz słny cieplnej budynku:

47 źródł ciepła należy wybrać źródł ciepła z listy UWAGA: Jeżeli lista źródeł ciepła jest pusta, znacza t, że nie uzupełnin pla nazwa w knie Źródł ciepła na c.w.u. w zakładce C.W.U. dtyczącej bieżąceg lkalu. elementy pjemnściwe należy pdać wszystkie elementy pjemnściwe c.w.u. ciepła płżne wewnątrz słny cieplnej budynku każdy element pjemnściwy definiuje się pprzez nazwę, pjemnść, straty ciepła raz wskazując źródł ciepła wielkść strat ciepła mżna pdać z ręki, lub wybrać z pdpwiedzi: jednstkwe straty ciepła przez zasbnik c.w.u. wewnątrz słny cieplnej budynku:

48 9.6. Urządzenia pmcnicze W zakładce Urządzenia pmcnicze wprwadzamy dwlną ilść urządzeń wspmagających pracę systemów c.., c.w.u., wentylacji, świetlenia wbudwaneg raz chłdzenia.

49 Przyciski: ddanie nweg urządzenia ddanie kpii aktualnie zaznaczneg urządzenia ddanie kpii urządzenia z inneg lkalu usunięcie aktualnie zaznaczneg urządzenia (uwaga peracja niedwracalna!) W knie Urządzenie pmcnicze pdajemy następujące dane: wspmagany system należy wybrać system z listy nazwa urządzenia należy wpisać nazwę z ręki nśnik energii kńcwej należy wybrać nśnik z listy lub wpisać g z ręki w przypadku wybru nśnika z listy prgram dczyta jeg współczynnik nakładu i nie będzie mżna g zmienić współczynnik nakładu w dana d bliczeń t ple należy wypełnić tylk w przypadku pdania nśnika energii kńcwej z ręki zaptrzebwanie mcy elektrycznej (d napędu urządzenia) dana d bliczeń należy kreślić jednstkę zaptrzebwania: W/m 2 lub W należy wpisać zaptrzebwanie z ręki lub wybrać je z następującej pdpwiedzi:

50 UWAGA: w przypadku urządzenia pmcniczeg zasilająceg wiele lkali mc w W należy pdać prprcjnalnie d pwierzchni użytkwej daneg lkalu. czas działania (urządzenia) równy długści kresu grzewczeg / chłdzenia t ple należy zaznaczyć, jeśli chcemy aby prgram przyjął czas działania urządzenia równy blicznej długści kresu grzewczeg / chłdzenia w tym przypadku nie pdajemy czasu działania urządzenia w h/rk czas działania (urządzenia) [h/rk] dana d bliczeń należy wpisać czas z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi:

51 9.7. Oświetlenie Oświetlenie w lkalu W zakładce Oświetlenie pdajemy następujące dane (tylk dla lkali typu niemieszkalny (grzewany) ):

52 pis (instalacji) świetlenia wbudwaneg dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj Przyciski w ramce Opis zapamiętaj pis w bazie danych p wprwadzeniu pisu kliknij na tę iknę, uzupełnij identyfikację wprwadzaneg pisu, kliknij OK baza danych pisów aby wgrać zapisany wcześniej pis z bazy danych pisów kliknij na tę iknę, wybierz dpwiednią kategrię, wyszukaj p identyfikatrze/nazwie pis usuń wybrany pis z bazy danych UWAGA: jeśli w danym lkalu niemieszkalnym nie chcemy uwzględnić świetlenia wbudwaneg (b nie jest lkalem użytecznści publicznej), t należy w pla: mc jednstkwa praw, czas użytkwania w ciągu dnia raz czas użytkwania w ciągu ncy wpisać zera. mc jednstkwa praw [W/m 2 2 ] dana d bliczeń należy pdać mc z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

53 czas użytkwania (świetlenia) w ciągu dnia [h/rk] dana d bliczeń należy pdać czas z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi: czas użytkwania (świetlenia) w ciągu ncy [h/rk] dana d bliczeń należy pdać czas z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi:

54 współczynnik utrzymania pzimu natężenia świetlenia dana d bliczeń należy pdać współczynnik z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi: współczynnik uwzględniający niebecnść pracwników (w miejscu pracy) dana d bliczeń należy pdać współczynnik z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi: współczynnik uwzględniający wykrzystanie światła dzienneg dana d bliczeń należy pdać współczynnik z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi: UWAGA: nwści w temacie świetlenie wbudwaneg jest mżliwść kreślania wartści referencyjnej mcy praw innej niż prjektwej. W tym celu należy dznaczyć ple wartść prjektwa i wpisać lub wybrać z pdpwiedzi wartść referencyjną. Jest t szczególnie przydatne w przypadku kreślenia

55 parametrów świetlenia wbudwaneg dla lkalu cenianeg indywidualnie, tj. na pzimie pmieszczeń / stref Oświetlenie w pmieszczeniu W CERTO istnieje mżliwść kreślenia parametrów świetlenia wbudwaneg dla lkalu cenianeg indywidualnie, tj. na pzimie pmieszczeń / stref. Wyknuje się t dznaczając ple Parametry świetlenia wbudwaneg wspólne dla lkalu na zakładce Zyski i świetlenie kna Pmieszczenie / strefa. Następnie należy pdać indywidualne wartści mcy praw raz czasu użytkwania świetlenia bądź skrzystać z pcji przyjmij mc i czas z danych dla zysków ciepła d świetlenia Zmiany W zakładce Zmiany pdajemy następujące dane:

56 mżliwe zmiany graniczające zaptrzebwanie na energię kńcwą w czasie eksplatacji lkalu dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj mżliwe zmiany graniczające zaptrzebwanie na energię kńcwą związane z krzystaniem z c.w.u. dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj inne uwagi sby sprządzającej świadectw charakterystyki energetycznej dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj Przyciski: zapamiętaj zmianę w bazie danych p wprwadzeniu zmiany kliknij na tę iknę, uzupełnij identyfikację wprwadzanej zmiany, kliknij OK baza danych zmian aby wgrać zapisaną wcześniej zmianę z bazy danych zmian kliknij na tę iknę, wybierz dpwiednią kategrię, wyszukaj p identyfikatrze/nazwie zmianę usuń wybraną zmianę z bazy danych Dane gólne Na górze zakładki Dane gólne znajduje się lista pmieszczeń typwych dla wybraneg wcześniej przeznaczenia budynku raz typu lkalu. Mżna wczytać dane pmieszczenia typweg pprzez zaznaczenie g w tej liście lub samemu pdać następujące dane:

57 UWAGA: Zaawanswani użytkwnicy CERTO zamiast pszczególnych pmieszczeń mgą wprwadzać d lkali całe strefy bliczeniwe. Należy jednak wtedy pamiętać : 4) dpwiednim kreśleniu zadanych temperatur bliczeniwych jak średnich ważnych p pwierzchniach pmieszczeń 5) pprawnym kreśleniu parametrów wentylacji, szczególnie w przypadku lkali mieszkalnych z wentylacją naturalną, w których bwiązuje reguła większy strumień z czysteg i brudneg 6) dwukrtnym wprwadzeniu przegród wewnętrznych rzdzielających pmieszczenia danej strefy wraz z pprawnym kreśleniem klejnści ich warstw nazwa (pmieszczenia) nazwa musi być unikalna w brębie lkalu przeznaczenie (pmieszczenia) należy wybrać przeznaczenie z listy UWAGA: wybranie przeznaczenia inneg niż użytkwe (tj. ruchu lub usługwe ) spwduje, że pwierzchnia użytkwa lkalu regulwanej temperaturze będzie mniejsza d pwierzchni całkwitej lkalu regulwanej temperaturze, c będzie miał wpływ na wyniki bliczeń. wentylacja (w pmieszczeniu) należy wybrać rdzaj wentylacji z listy temperatura wewnętrzna (w pmieszczeniu) - grzewanie [ C] dana d bliczeń należy wpisać temperaturę z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

58 temperatura wewnętrzna (w pmieszczeniu) - chłdzenie [ C] dana d bliczeń ilść dsłniętych twrów dana d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg pdać ilść twrów (np.: kien, drzwi) czas nagrzewania dana d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg czas nagrzewu pmieszczenia d wymaganej wewnętrznej temperatury, p kresie słabienia dana wymagana tylk w przypadku wprwadzenia w bieżącym pmieszczeniu przerw w grzewaniu gemetria (pmieszczenia) nett (tj. wentylwana ) jeśli pdamy wymiary pmieszczenia, t prgram pliczy z nich pwierzchnię [m 2 ] jeśli pdamy wyskść raz pwierzchnię pmieszczenia, t prgram pliczy z nich kubaturę [m 3 ] jeśli nie pdamy wymiarów, t mżemy wpisać pwierzchnię z ręki lub bliczyć ją w Kalkulatrze Pwierzchni jeśli nie pdamy wyskści pmieszczenia, t mżemy wpisać kubaturę z ręki lub bliczyć ją w Kalkulatrze Kubatury C.O. i chłdzenie Jedną z isttnych reguł pdziału lkali na strefy jest zasilanie grupy pmieszczeń z sbneg źródła ciepła. Dlateg też wprwadzn mżliwść definiwania indywidualnych źródeł ciepła na c.. w pmieszczeniu / strefie.

59 spsób grzewania raz typ i lkalizacja grzejników inne niż przyjęt dla lkalu dana d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg jeśli ple t zstanie zaznaczne, t należy wybrać z listy spsób grzewania raz typ i lkalizację grzejników specyficzne dla daneg pmieszczenia D listy Źródła chłdu ddajemy dwlną liczbę urządzeń chłdniczych, krzystając z kna Źródł chłdu.

60 nazwa pdać nazwę urządzenia klimatyzacyjneg z ręki nśnik energii kńcwej należy wybrać nśnik z listy lub wpisać g z ręki w przypadku wybru nśnika z listy prgram dczyta jeg współczynnik nakładu i nie będzie mżna g zmienić współczynnik nakładu w dana d bliczeń t ple należy wypełnić tylk w przypadku pdania nśnika energii kńcwej z ręki (prcentwy) udział (źródła w zapatrzeniu w chłód zgdne z przeznaczeniem źródła) [%] dana d bliczeń należy wpisać wartść d 1 d 100% sprawnść akumulacji (chłdu) [%] dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

61 sprawnść transprtu (chłdu) [%] dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: sprawnść regulacji i wykrzystania (chłdu)[%] dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: współczynnik efektywnści energetycznej wytwrzenia chłdu (ESSER) [%]

62 dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: dla systemu bezpśrednieg: dla systemu pśrednieg: bliczeniwy współczynnik efektywnści energetycznej wytwrzenia chłdu (ESSER) [%]

63 dana d bliczeń należy wpisać z ręki współczynnik efektywnści energetycznej wytwrzenia chłdu z nśnika energii przy 100%, 75%, 50%, raz 25% bciążeniu urządzenia chłdniczeg Przerwy w regulacji temperatury kreślamy sbn dla każdeg miesiąca, przy czym istnieje mżliwść kpiwania ich d pzstałych miesięcy raz kpiwania ich z innych pmieszczeń / stref.

64 UWAGA: trzeba pamiętać, że zgdnie z RMI przerwy w grzewaniu będą uwzględnine w bliczeniach tylk i wyłącznie w pmieszczeniach / strefach chłdznych (chyba że na zakładce Budynek główneg frmularza prgramu zaznaczn pcję bliczeniwą: uwzględniaj przerwy w grzewaniu w pmieszczeniach niechłdznych (budynków chłdznych) ) Wentylacja W zakładce Wentylacja pdajemy następujące dane d bliczeń, przy czym ich wymagany zestaw zależy d typu lkalu raz rdzaju wentylacji w pmieszczeniu kreślneg w zakładce Dane gólne pmieszczenia Wentylacja naturalna

65 krtnść wymian [1/h] czy pmieszczenie jest brudne (tylk jeśli lkal jest typu mieszkalny (grzewany) ) rdzaj (pmieszczenia) brudneg tylk jeśli pmieszczenie jest brudne wymagana wymiana (pmieszczenia brudneg) [m 3 /h] tylk jeśli pmieszczenie jest brudne czy liczyć z wymiany na sbę (tylk jeśli lkal jest typu niemieszkalny (grzewany) ) wymiana na sbę [m 3 ] tylk jeśli wybran, żeby liczyć z wymiany na sbę liczba sób (w pmieszczeniu) tylk jeśli wybran, żeby liczyć z wymiany na sbę Wentylacja mechaniczna strumień pwietrza nawiewaneg (mechanicznie) [m 3 /h] strumień pwietrza wywiewaneg (mechanicznie) [m 3 /h] czy są becne urządzenia d dzysku ciepła sprawnść wymiennika d dzysku ciepła z pwietrza wywiewaneg [%] sprawnść gruntweg pwietrzneg wymiennika ciepła [%] udział czasu wyłączenia wentylatrów [h/dba] strumień pwietrza wentylacji kanałwej [m 3 /h] Jedną z isttnych reguł pdziału lkali na strefy jest zasilanie grupy pmieszczeń z sbneg źródła ciepła. Dlateg też wprwadzn mżliwść definiwania indywidualnych źródeł ciepła na wentylację w pmieszczeniu / strefie. Przyciski w ramce Indywidualne źródła ciepła na wentylację : ddanie nweg źródła ddanie kpii aktualnie zaznaczneg źródła

66 ddanie kpii źródła z inneg lkalu / pmieszczenia / strefy ddanie kpii wszystkich wspólnych źródeł ciepła na c.. z lkalu ddanie kpii wszystkich wspólnych źródeł ciepła na wentylację z lkalu usunięcie aktualnie zaznaczneg źródła (uwaga peracja niedwracalna!) Pzstałe przyciski: strumień pwietrza nawiewaneg / wywiewaneg wstaw 100% kubatury pmieszczenia/strefy strumień pwietrza wentylacji kanałwej wstaw 10% kubatury pmieszczenia/strefy Przegrdy W knie Przegrdy wprwadzamy dane przegród aktualneg pmieszczenia (lewa górna lista), przy czym należy wprwadzić przynajmniej jedną przegrdę. D każdej przegrdy niegruntwnej mżna ddać dwlną liczbę mstków liniwych (prawa górna lista), a d każdej przegrdy twrwej dwlną liczbę twrów (lewa dlna lista). Ddając twór d przegrdy twrwej nie będącej ścianą wewnętrzną prgram sam ddaje d teg twru 3 typwe mstki liniwe (prawa dlna lista), tj. nadprże, węgarek i pdkiennik. Mstki te należy uzupełnić brakujące dane lub usunąć. D każdeg twru mżna ddać dwlną liczbę mstków liniwych.

67 UWAGA: pdłgi na gruncie pwinn się wprwadzać p wprwadzeniu danych ścian zewnętrznych / ścian w gruncie. Wynika t z teg, że ściany krelujemy z pdłgami przy kazji wprwadzania danych pdłóg. Przyciski w ramce Przegrdy : ddanie nwej przegrdy ddanie kpii aktualnie zaznacznej przegrdy ddanie kpii przegrdy z inneg pmieszczenia usunięcie aktualnie zaznacznej przegrdy (uwaga peracja niedwracalna!) Przyciski w ramce Mstki liniwe przegrdy : ddanie nweg mstka ddanie kpii aktualnie zaznaczneg mstka usunięcie aktualnie zaznaczneg mstka (uwaga peracja niedwracalna!) Przyciski w ramce Otwry przegrdy : ddanie nweg twru ddanie kpii aktualnie zaznaczneg twru ddanie kpii twru z innej przegrdy usunięcie aktualnie zaznaczneg twru (uwaga peracja niedwracalna!) Przyciski w ramce Mstki liniwe twru : ddanie nweg mstka ddanie kpii aktualnie zaznaczneg mstka usunięcie aktualnie zaznaczneg mstka (uwaga peracja niedwracalna!) Przegrda W knie Przegrda pdajemy następujące dane, których wymagany zestaw zależy d wybraneg rdzaju przegrdy:

68 rdzaj (przegrdy) należy wybrać rdzaj z listy rdzaj pwinien być kreślny przed uruchmieniem Kalkulatra U w przeciwnym wypadku prgram nie ustali nrmwych prów Rsi i Rse przegrdy nazwa (przegrdy) nazwa musi być unikalna w brębie pmieszczenia należy wpisać nazwę z ręki lub wygenerwać ją za pmcą przycisku Generuj współczynnik (przenikania ciepła) U [W/(m 2 *K)] współczynnik U należy bliczyć w Kalkulatrze U wyniki t z kniecznści bliczenia przez prgram pjemnści cieplnej lkalu / budynku gemetria należy pdać wymiary przegrdy, wpisać jej pwierzchnię [m 2 ] z ręki lub bliczyć ją w Kalkulatrze Pwierzchni sugerujemy stswanie wymiarów zewnętrznych sąsiedztw (nie dtyczy przegród gruntwych) UWAGA: dla uprszczenia wprwadzania danych, jeśli przegrda sąsiaduje z pmieszczeniem grzewanym inneg lkalu, ale temperatura wewnętrzna w tym sąsiednim pmieszczeniu jest taka sama jak w pmieszczeniu aktualnej przegrdy, t mżna wybrać jak sąsiedztw pmieszczenie teg sameg lkalu.

69 Wynika t z teg, że takim układzie i tak nie występują przepływy ciepła d/z sąsiednieg pmieszczenia. T sam dtyczy pmieszczeń tej samej temperaturze sąsiadujących ze sbą w brębie teg sameg lkalu. Współczynnik redukcyjny b tr tylk jeśli wybran sąsiedztw przestrzeń niegrzewana należy wpisać współczynnik z ręki lub wybrać jeg wartść z następującej pdpwiedzi: Załącznik nr 6 d RMI nakłada bwiązek uwzględnienia zysków ciepła (d prmieniwania słneczneg i d wewnętrznych źródeł) z przestrzeni nieregulwanej temperaturze. W tym celu w knie Przegrda przegrdy sąsiadującej z interesującą nas przestrzenią niegrzewaną należy kliknąć przycisk z iknką słńca (aktywny tylk dla wsp. redukcyjneg < 1,0) i pdać wartści zysków.

70 Następnie należy kreślić zyski w spsób uprszczny (zryczałtwany) lub dkładny (bliczeniwy), tj. analgicznie d metdy przyjętej dla przestrzeni regulwanej temperaturze, czyli pprzez zdefiniwanie twrów (stlarki) raz źródeł wewnętrznych zysków ciepła, przykład: zryczałtwane zyski ciepła w przyległej strefie nieregulwanej temperaturze: bliczeniwe zyski ciepła w przyległej strefie nieregulwanej temperaturze:

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo