1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1."

Transkrypt

1 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Infrastruktury (RMI) z dnia 6 listpada 2008 r. w sprawie metdlgii bliczania charakterystyki energetycznej budynku i lkalu mieszkalneg lub części budynku stanwiącej samdzielną całść techniczn-użytkwą raz spsbu sprządzania i wzrów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Lkale niechłdzne liczne są zgdnie z metdą gólną kreślną w załączniku nr 5 d RMI. Lkale chłdzne liczne są natmiast zgdnie z metdą partą na załączniku nr 6 d RMI. Dla każdeg lkalu CERTO autmatycznie wybiera dpwiednią metdę bliczeniwą na pdstawie becnści przynajmniej jedneg pmieszczenia z przynajmniej jednym źródłem chłdu. Pdstawwe różnice między w/w metdami pdsumwuje pniższa tabela. Aspekt bliczeniwy \ Metda Źródła chłdu i przerwy w chłdzeniu Przerwy w grzewaniu Zyski d słńca Zyski wewnętrzne Urządzenia pmcnicze Lkale bez chłdzenia brak pminięte metda uprszczna tylk z przestrzeni grzewanej tylk z przestrzeni grzewanej z pminięciem urządzeń na chłdzenie Lkale chłdzne uwzględnine uwzględnine (w strefach chłdznych) metda dkładna z przestrzeni regulwanej temperaturze i z przestrzeni nieregulwanej temperaturze z przestrzeni regulwanej temperaturze i z przestrzeni nieregulwanej temperaturze z uwzględnieniem urządzeń na chłdzenie CERTO działa na platfrmie (C) Micrsft.NET 3.5 SP1. Pdstawwe wymagania systemwe: PC z dstępem d Internetu z zainstalwanym systemem peracyjnym Micrsft Windws XP SP2, Micrsft Windws Vista, Micrsft Windws Server 2003 lub Micrsft Windws Server 2008 raz przeglądarką internetwą Micrsft Internet Explrer (5.01 lub nwszą) lub Mzilla Firefx. Pzstałe kmpnenty systemwe niezbędne d krzystania z prgramu, tj.: Windws Installer 3.1, Micrsft.NET Framewrk 3.5 SP1 raz Crystal Reprts Basic fr Visual Studi 2008 są w razie ptrzeby instalwane w ramach prcesu instalacji CERTO. D twierania plików PDF z certyfikatami

2 raz wynikami bliczeń ptrzebny jest prgram Adbe Reader lub nwszy (dtyczy pełnej wersji CERTO). Minimalna rzdzielczść ekranu wynsi 1024x768. CERTO zstał stwrzny przez Dlnśląską Agencję Energii i Śrdwiska przy ścisłej współpracy z Łukaszem Dbrzańskim i Danielem Bhdanwiczem (INISWORKS) Wszelkie prawa zastrzeżne Dlnśląska Agencja Energii i Śrdwiska ul. Pełczyńska Wrcław tel./fax: (071) W razie prblemów technicznych prsimy kntakt na adres: Zapytania merytryczne dtyczące certyfikacji energetycznej mżna wysyłać na adres: Kntakt z działem handlwym: 2. Instalacja i aktualizacja 2.1. Pdstawwe wymagania systemwe PC z dstępem d Internetu z zainstalwanym systemem peracyjnym Micrsft Windws XP SP2, Micrsft Windws Vista, Micrsft Windws Server 2003 lub Micrsft Windws Server 2008 raz przeglądarką internetwą Micrsft Internet Explrer (5.01 lub nwszą) lub Mzilla Firefx. Pzstałe kmpnenty systemwe niezbędne d krzystania z prgramu, tj.: Windws Installer 3.1, Micrsft.NET Framewrk 3.5 SP1 raz Crystal Reprts Basic fr Visual Studi 2008 są w razie ptrzeby instalwane w ramach prcesu instalacji CERTO. D twierania plików PDF z certyfikatami raz wynikami bliczeń ptrzebny jest prgram Adbe Reader lub nwszy (dtyczy pełnej wersji CERTO). Minimalna rzdzielczść ekranu wynsi 1024x Prcedura instalacji W celu zainstalwania prgramu z płyty CD włóż dłączną d pakietu płytę d napędu ptyczneg kmputera. Jeżeli prgram instalacyjny nie uruchmi się samczynnie, t uruchm ręcznie plik setup.exe znajdujący się w głównym katalgu płyty. W celu zainstalwania prgramu z Internetu uruchm w przeglądarce internetwej (Micrsft Internet Explrer lub Mzilla Firefx) link d pliku setup.exe: W bydwu przypadkach prgram instalacyjny sprawdzi, czy na kmputerze zainstalwane są wszystkie kmpnenty ptrzebne d działania CERTO i w razie ptrzeby ściągnie je z Internetu i zainstaluje. P udanej instalacji prgram uruchmi się samczynnie. W późniejszym czasie będzie g mżna uruchamiać z menu start Wszystkie prgramy Dlnśląska Agencja Energii i Śrdwiska CERTO H lub pprzez iknę

3 CERTO H na pulpicie. Przed rzpczęciem pracy z prgramem sugerujemy zainstalwanie najnwszej wersji prgramu Adbe Reader Prcedura aktualizacji CERTO jest prgramem sam aktualizującym się w trakcie każdeg uruchmienia. Prces aktualizacji zarówn sameg prgramu jak i baz danych jest w pełni autmatyczny. W mmencie uruchmienia, prgram sprawdza płączenie z Internetem i stara się w pierwszej klejnści płączyć z serwerem aktualizacji DAEŚ. Jeżeli w czasie d statnieg sprawdzenia przygtwana zstała aktualizacja prgramu lub danych, t Użytkwnik zstanie pinfrmwany kniecznści jej zainstalwania. Regularne płączenie z serwerem aktualizacji jest warunkiem pewnści pracy na zawsze aktualnej wersji prgramu Instalacja i aktualizacja pprzez mbilny mdem w sieci Orange Sieć Orange dmyślnie kmpresuje pliki graficzne ściągane z Internetu, c uniemżliwia instalację/aktualizację CERTO. W celu rzwiązania teg prblemu należy: 1) Skntaktwać się z BOA Orange (dane kntaktwe: i pprsić zmianę APNa z Internet na VPN 2) P pewnym czasie d zrealizwania plecenia przez BOA Orange uruchmić Business Everywhere i wejść w Ustawienia Zaawanswane:

4 3) Rzwinąć węzeł Identyfikatr płączenia Płączenia mbilne Internet - #1 Knfiguracja i zmienić napis w plu APN z Internet na VPN : Alternatywnie, jeśli z jakichś pwdów nie chcemy dknywać pwyższej zmiany, mżemy p każdej nieudanej próbie aktualizacji wyknać następujące krki: 1) Odinstalwać CERTO w Panelu sterwania systemu MS Windws ( ile jest zainstalwany) 2) Ściągnąć ten plik: 3) Wypakwać ściągnięty plik na dysk twardy kmputera, a następnie uruchmić plik setup.exe z wypakwaneg katalgu

5 Pd linkiem z punktu 2 znajduje się zawsze najnwsza wersja CERTO zawsze mżna ją ściągnąć, wypakwać i uruchmić setup.exe w celu wyknania ręcznej aktualizacji prgramu. 3. Warunki licencji prgramu CERTO 1. Agnieszka Cena i Jerzy Żurawski prwadzący Dlnśląską Agencję Energii i Śrdwiska z siedzibą we Wrcławiu przy ul. Pełczyńskiej 11 dalej zwani Licencjdawcą świadczają, że przysługują im prawa autrskie d prgramu kmputerweg pd nazwą CERTO (dalej zwaneg Prgramem) Prgram CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej grzewanych: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe. 2. Licencjdawca udziela Licencjbircy licencji niewyłącznej na Prgram CERTO. Udzielna Licencja Licencjbircy jest niezbywalna i nieprzenszalna. Licencjbirca nie mże udzielać dalszych sublicencji. 3. Licencjbirca nie jest upważniny d sprzedawania, wynajmwania, wypżyczania lub przenszenia w inny spsób prawa d krzystania z Prgramu na sby trzecie Prgram działa w dwóch trybach: niezarejestrwanym (graniczna funkcjnalnść) prgram demnstracyjny niedpłatny raz zarejestrwanym (pełna funkcjnalnść), tj. wyknuje certyfikacje energetyczne grzewanych: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe. 2. Akceptacja niniejszych warunków licencyjnych dbywa się w trakcie pierwszeg uruchmienia Prgramu. 3. Osba akceptująca niniejsze warunki licencyjne staje się licencjbircą Prgramu (zwanym dalej Licencjbircą). Akceptacja niniejszych warunków licencyjnych jest warunkiem kniecznym i wystarczającym d krzystania z Prgramu w trybie niezarejestrwanym raz warunkiem kniecznym i niewystarczającym d krzystania z Prgramu w trybie zarejestrwanym. 4. Z Prgramu w trybie niezarejestrwanym mgą krzystać wszyscy Licencjbircy. 5. Z Prgramu w trybie zarejestrwanym mgą krzystać tylk i wyłącznie Licencjbircy upważnieni d teg przez Licencjdawcę (zwani dalej Licencjbircami Upważninymi). 6. Licencjbircami Upważninymi są sby fizyczne bądź przedsiębircy, którzy zamówili Prgram i uregulwali cenę za Prgram raz przesłali numer rejestracyjny celem wygenerwania klucza licencyjneg niezbędneg d pełnej pracy Prgramu. 4.

6 1. W celu rejestracji Prgramu Licencjbirca musi zakupić u Licencjdawcy właściwy dla wluminu, na którym zainstalwany zstał Prgram klucz licencyjny, a następnie wprwadzić g w knie Rejestracja Prgramu (dstęp z menu Pmc). 2. Prgram mże być używany na jednym kmputerze Licencjbircy, w miejscu, któreg adres zstanie wskazany w trakcie zakupu klucza licencyjneg, w celu krzystania z Prgramu w spsób zgdny z instrukcją bsługi Prgramu Licencjdawca pnsi wyłącznie dpwiedzialnść za szkdy wyrządzne Licencjbircy z winy umyślnej. 2. Licencjdawca nie pnsi dpwiedzialnści za dane przetwarzane przez Licencjbircę przy użyciu Prgramu. 6. Licencjbirca zbwiązuje się d akceptacji instalacji wszelkich ewentualnych aktualizacji Prgramu publikwanych na serwerze aktualizacji Prgramu. 7. Licencjbirca zbwiązany jest nie dknywać: - Trwałeg lub czasweg zwielkrtnienia Prgramu - ani w całści, ani w części, jakimiklwiek śrdkami i w jakiejklwiek frmie. - Tłumaczenia, pprawiania, przystswywania, zmiany układu i jakichklwiek innych zmian w wersji wynikwej Prgramu lub jeg części. - Przystswywania Prgramu lub jeg części d współpracy z innym typem kmputera aniżeli wskazany w instrukcji bsługi Licencjbircy nie wln łamać ani zmieniać plików- kdów licencyjnych. Licencjbircy nie wln również zmieniać ani usuwać jakichklwiek znaczeń lub kmunikatów dtyczących praw autrskich ani też jakichklwiek dniesień d nich znajdujących się w Prgramie lub na nśniku materialnym na którym Prgram mże zstać dstarczny. 2. Licencjbirca zbwiązany jest d chrny Prgramu przed używaniem Prgramu przez sby trzecie raz d chrny Prgramu przed jeg utratą lub uszkdzeniem. 9. Licencjdawca uprawniny jest d kntrli zgdnści krzystania przez Licencjbircę z Prgramu z warunkami udzielnej licencji, w szczególnści mże żądać dstępu d miejsca lkacji Prgramu. 10. Licencjdawcy służy praw rzwiązania licencji ze skutkiem natychmiastwym w razie naruszenia przez Licencjbircę bwiązków wynikających z udzielnej licencji. 11.

7 W razie naruszenia przez Licencjbircę bwiązków wynikających z udzielnej licencji Licencjbirca zbwiązany jest zapłacić Licencjdawcy karę umwną w kwcie PLN (słwnie trzydzieści pięć tysięcy złtych). Licencjdawca mże dchdzić na zasadach gólnych dszkdwania przewyższająceg karę umwną W sprawach nieuregulwanych niniejsza umwą mają zastswanie przepisy umwy prawa autrskieg raz inne bwiązujące przepisy prawa. W razie pwstania spru z niniejszej umwy właściwym będzie Sąd według właściwści Licencjdawcy Obsługa prgramu Obsługa CERTO jest analgiczna d bsługi innych prgramów działających pd kntrlą systemów peracyjnych MS Windws, dlateg też praca z nim nie pwinna przysprzyć żadnych trudnści Ogólne zasady interakcji z prgramem Dane wprwadza się przy użyciu klawiatury i/lub myszki kmputerwej. D przejścia d następneg w klei pla, przycisku lub zakładki służy klawisz TAB, a d pprzednieg - Shift+TAB. Dwuklik elementu listy twiera jeg kn edycyjne. Większść kien prgramu mżna zamknąć przy użyciu klawiszy Enter lub Esc, przy czym Enter znacza akceptację wprwadznych zmian, a Esc ich drzucenie. Dla większści danych przygtwan zestawy wartści typwych, z których mżna krzystać klikając przyciski ze znakiem zapytania Główne menu Plik (Alt+P) Nwy (Ctrl+N) Zamknięcie bieżąceg i twarcie nweg, pusteg prjektu. Otwórz (Ctrl+O) Zamknięcie bieżąceg i twarcie inneg prjektu zapisaneg w pliku.certh. Ostatnie pliki Otwarcie jedneg z czterech statni twieranych/zapisywanych prjektów.

8 Raprt (Alt+R) Pliki autzapisu Otwarcie jedneg z plików autzapisu. Pliki autzapisu są twrzne przez CERTO autmatycznie c 10 minut. CERTO zachwuje d 500 plików autzapisu. Zapisz (Ctrl+S) Zapisanie prjektu d pliku.certh. Zapisz jak Zapisanie prjektu d pliku.certh pd inną nazwą niż dtychczas lub w innej lkalizacji. Wyniki bliczeń Wyknanie bliczeń certyfikatu energetyczneg dla całeg budynku i twarcie kna z wynikami tych bliczeń. Zakńcz Wyjście z prgramu. Certyfikat energetyczny Wyknanie bliczeń certyfikatu energetyczneg dla całeg budynku i wydrukwanie g d pliku bez twarcia kna z wynikami tych bliczeń. Obliczenia krk p krku Wyknanie bliczeń certyfikatu energetyczneg dla całeg budynku i wydrukwanie krkweg zapisu tych bliczeń d pliku PDF bez twarcia kna z wynikami bliczeń. Charakterystyka energetyczna Wyknanie bliczeń certyfikatu energetyczneg dla całeg budynku i wydrukwanie raprtu prjektwanej charakterystyki energetycznej d pliku bez twarcia kna z wynikami tych bliczeń. Eksprtuj wykres d pliku Wyeksprtwanie wykresu ( suwaka z wartściami EP) d pliku graficzneg w frmacie JPG. Ustawienia (Alt+U) Certyfikatr Wprwadzenie/edycja danych sby sprządzającej certyfikaty energetyczne dane umieszczane na wydrukach. Frmat wydruków Ustawienie frmatu plików z wydrukami certyfikatów i prjektwanych charakterystyk energetycznych d wybru: PDF, DOC, RTF, XLS, HTML. Prjekty (Alt+J) ARCHI-PROJEKT Otwarcie katalgu prjektów typwych dmów jednrdzinnych Biura Prjektweg ARCHI- PROJEKT.

9 Lipińscy Dmy Otwarcie katalgu prjektów typwych dmów jednrdzinnych Biura Prjektweg Lipińscy Dmy. Zmień usytuwanie Zmiana usytuwania budynku na działce brót zadany kąt (dtyczy nie tylk prjektów typwych). Odbij lustrzanie Wyknanie pinweg lub pzimeg lustrzaneg dbicia budynku (dtyczy nie tylk prjektów typwych). Pmc (Alt+O) Pmc (F1) Otwarcie pliku z pmcą prgramu. Linki d materiałów pmcniczych umieszcznych w prtalu (w tym: FAQ lista najczęściej zadawanych pytań d prgramu, liczne artykuły, ) [wymaga płączenia z Internetem]. O prgramie Otwarcie kna z pdstawwymi infrmacjami prgramie. Histria wersji Otwarcie kna z histrią aktualizacji prgramu. O nas Otwarcie kien z fertą usługw-handlwą DAEŚ. Rejestracja Otwarcie kna umżliwiająceg rejestrację i tym samym dblkwanie pełneg trybu prgramu pprzez wprwadzenie nabyteg klucza licencyjneg. 5. Budynek W zakładce Budynek pdajemy następujące dane:

10 data wystawienia (certyfikatu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku na jej pdstawie prgram ustali także datę ważnści certyfikatu dla budynku cel wyknania (certyfikatu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku numer (certyfikatu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku dana pcjnalna adres (budynku) dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali ulica jest plem pcjnalnym jeśli nie znamy kdu pcztweg, t mżemy uruchmić internetwą wyszukiwarkę kdów pcztwych nazwa (budynku) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku, ile nie jest t budynek przeznaczeniu mieszkalnym właściciel (budynku) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku przeznaczenie (budynku) dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali

11 należy wybrać przeznaczenie z listy lub wpisać je z ręki w przypadku wybru przeznaczenia z listy, prgram udstępni w mmencie ddawania pmieszczeń d lkali zestaw pmieszczeń typwych dpwiedni dla wybraneg przeznaczenia decyduje szablnie wydruku certyfikatu raz mżliwści uwzględnienia świetlenia wbudwaneg rdzaj (budynku) dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali należy wybrać rdzaj z listy lub wpisać g z ręki knstrukcja (budynku) dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali należy wybrać knstrukcję z listy lub wpisać ją z ręki rdzaj gruntu (budynku) wartść dmyślna dla pdłóg na/w gruncie dana pcjnalna liczba kndygnacji (budynku) dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali rk zakńczenia budwy (budynku) dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali dana pcjnalna rk ddania (budynku) d użytkwania dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali dana pcjnalna rk budwy instalacji dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali dana pcjnalna rk mdernizacji instalacji dana ta pjawi się na wydrukach certyfikatów dla budynku raz lkali dana pcjnalna zdjęcie budynku dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku dana pcjnalna akceptwane są pliki.jpg raz.jpeg wielkści d 200 kb współczynnik zacienienia (budynku ze względu na jeg usytuwanie raz przesłny na elewacji) dana d bliczeń należy wpisać współczynnik z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi: (średnia) mc (jednstkwa) wewnętrznych zysków (ciepła)[w/m²] dana d bliczeń należy wpisać mc z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

12 strefa klimatyczna należy wybrać strefę z listy lub pprzez kliknięcie nazwy strefy na mapce Plski uruchamianej przyciskiem z flagą:

13 szerkść gegraficzna należy wybrać szerkść z listy lub pprzez kliknięcie przycisku z szerkścią na mapce Plski uruchamianej przyciskiem z flagą: stacja meterlgiczna należy wybrać stację z listy CERTO próbuje jednrazw ściągnąć dane termiczne z prtalu internetweg Ministerstwa Infrastruktury, tak więc jeśli lista stacji meterlgicznych jest pusta, t należy restartwać prgram upewniwszy się, że kmputer jest pdłączny d Internetu temperatura wewnętrzna grzewanie [ C] dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku temperatura wewnętrzna chłdzenie [ C] dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla budynku dana pcjnalna krtnść wymiany pwietrza (w budynku wywłana różnicą ciśnień 50 Pa) [1/h] dana d bliczeń należy wpisać krtnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

14 lub skrzystać z funkcji Estymatr n50 klikając na iknę Kalkulatra bk w/w pdpwiedzi, przykład: P kliknięciu na iknę Kalkulatra pjawi się kn Estymatra n50, gdzie p wybrze typu knstrukcji mżna szacwać n50 biektu:

15 słnięcie dana d bliczeń należy wybrać z ręki klasę słnięcia budynku lub wybrać je z następującej pdpwiedzi: ilść niesłniętych fasad dana d bliczeń należy wybrać z listy ilść niesłniętych fasad (d wybru 1 lub >1 ) pwierzchnia rzutu parteru (budynku)[m²] dana d bliczeń należy wpisać pwierzchnię z ręki lub bliczyć ją w Kalkulatrze Pwierzchni należy pdać pwierzchnię łącznie ze ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi

16 ple mże zstać puste, jeśli nie będzie się wprwadzać pmieszczeń na/w gruncie bwód (budynku)[m] dana d bliczeń należy pdać całkwity bwód budynku wlnstjąceg lub dla szeregu sumę długści ścian zewnętrznych ddzielających przestrzeń grzewaną d śrdwiska zewnętrzneg ple mże zstać puste, jeśli nie będzie się wprwadzać pmieszczeń na/w gruncie Szczególne wyjaśnienie należy się ramce zatytułwanej w wydrukach świadectw przyjmij wartści bliczeniwe. Jej becnść wynika m.in. z kreślenia przez ustawdawcę, że w certyfikatach dla lkali należy pdawać grzewaną pwierzchnię użytkwą budynku raz kubaturę całkwitą budynku. W przypadku gdy certyfikujemy wszystkie lkale w budynku, mżna zaznaczyć ple w wydrukach świadectw przyjmij wartści bliczeniwe, a prgram w certyfikatach dla lkali wypisze wartści bliczeniwe w/w pwierzchni raz kubatury (nie mżna tu zapmnieć wprwadzeniu d prjektu niegrzewanych części budynku). W przeciwnym wypadku (tj. nie wprwadzamy danych wszystkich lkali znajdujących się w budynku), należy dznaczyć ple w wydrukach świadectw przyjmij wartści bliczeniwe raz wprwadzić w/w pwierzchnię raz kubaturę z ręki. W analgiczny spsób mżna wymusić wydrukwanie na świadectwie dla budynku własnej pwierzchni użytkwej raz kubatury budynku. preferencje bliczeniwe kryguj Q H,nd bliczeniwą długść seznu grzewczeg kryguj Q C,nd bliczeniwą długść seznu chłdniczeg uwzględniaj przerwy w grzewaniu w pmieszczeniach niechłdznych budynków chłdznych grzewanie dana d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg należy wybrać z listy typ grzewania 6. Opisy W zakładce Opisy należy pdać piswe infrmacje dtyczące: słny budynku instalacji c.. instalacji wentylacji instalacji chłdzenia instalacji c.w.u. instalacji świetlenia wbudwaneg (tylk dla budynków przeznaczeniu innym niż mieszkalne)

17 Pdanie tych pisów przed wprwadzeniem lkali umżliwi późniejsze kpiwanie ich d danych lkali. Uwaga: Istnieje mżliwść twrzenia własnej bazy pisów. zapamiętaj pis w bazie danych p wprwadzeniu pisu kliknij na tę iknę, uzupełnij identyfikację wprwadzaneg pisu, kliknij OK, przykład: baza danych pisów aby wgrać zapisany wcześniej pis identyfikacji PRZYKŁAD z bazy danych pisów kliknij na tę iknę, wybierz dpwiednią kategrię, wyszukaj p identyfikatrze/nazwie pis, przykład:

18 usuń wybrany pis z bazy danych 7. Zmiany W zakładce Zmiany należy pdać piswe infrmacje dtyczące mżliwych zmian: w zakresie słny zewnętrznej budynku w zakresie techniki instalacyjnej i źródła energii w zakresie świetlenia wbudwaneg (tylk dla budynków przeznaczeniu innym niż mieszkalne) graniczające zaptrzebwanie na energię kńcwą w czasie eksplatacji budynku graniczające zaptrzebwanie na energię kńcwą związane z krzystaniem z c.w.u. raz inne uwagi.

19 Pdanie tych pisów przed wprwadzeniem lkali umżliwi późniejsze kpiwanie ich d danych lkali. Uwaga: Istnieje mżliwść twrzenia własnej bazy zmian. zapamiętaj zmianę w bazie danych p wprwadzeniu zmiany kliknij na tę iknę, uzupełnij identyfikację wprwadzanej zmiany d bazy danych, kliknij OK, przykład: baza danych zmian aby wgrać zapisaną wcześniej zmianę identyfikacji PRZYKŁAD 2 kliknij na tę iknę, wybierz dpwiednią kategrię, wyszukaj p identyfikatrze/nazwie zmianę, przykład:

20 usuń wybraną zmianę z bazy danych 8. Lkale Zakładka Lkale służy d ddawania lkali d budynku raz pmieszczeń d lkali. Przez lkal rzumiemy: lkal mieszkalny (mieszkanie), lkal niemieszkalny (np. sklep, biur, ), ale także np. klatkę schdwą. Należy mieć na uwadze następujące zasady: W każdym lkalu istnieje przynajmniej jedn pmieszczenie. Pmieszczenia grzewane i niegrzewane nie mgą znajdwać się razem z jednym lkalu, tym samym lkale są alb grzewane, alb niegrzewane. Wszystkie lkale mieszkalne są grzewane. Każdy lkal grzewany mże pdlegać sbnej certyfikacji. Nie ma mżliwści definiwania pmieszczeń pza lkalem. Tym samym, w szczególnym przypadku lkal mże zawierać tylk jedn pmieszczenie.

21 Górna siatka prezentuje lkale ddane d budynku, natmiast dlna pmieszczenia aktualnie zaznaczneg lkalu. UWAGA: Zaawanswani użytkwnicy CERTO zamiast pszczególnych pmieszczeń mgą wprwadzać d lkali całe strefy bliczeniwe. Należy jednak wtedy pamiętać : 1) dpwiednim kreśleniu zadanych temperatur bliczeniwych jak średnich ważnych p pwierzchniach pmieszczeń 2) pprawnym kreśleniu parametrów wentylacji, szczególnie w przypadku lkali mieszkalnych z wentylacją naturalną, w których bwiązuje reguła większy strumień z czysteg i brudneg 3) dwukrtnym wprwadzeniu przegród wewnętrznych rzdzielających pmieszczenia danej strefy wraz z pprawnym kreśleniem klejnści ich warstw Przyciski w ramce Lkale : ddanie nweg lkalu ddanie kpii aktualnie zaznaczneg lkalu usunięcie aktualnie zaznaczneg lkalu (uwaga peracja niedwracalna!) wygenerwanie certyfikatu dla aktualnie zaznaczneg lkalu

22 wygenerwanie krkweg zapisu bliczeń dla aktualnie zaznaczneg lkalu twarcie kna z wynikami bliczeń dla aktualnie zaznaczneg lkalu i przesunięcie aktualnie zaznaczneg lkalu dpwiedni w górę i w dół listy lkali Przyciski w ramce Pmieszczenia / strefy lkalu : ddanie nweg pmieszczenia d aktualnie zaznaczneg lkalu ddanie kpii aktualnie zaznaczneg pmieszczenia d aktualnie zaznaczneg lkalu ddanie kpii pmieszczenia z inneg lkalu d aktualnie zaznaczneg lkalu usunięcie aktualnie zaznaczneg pmieszczenia (uwaga peracja niedwracalna!) i przesunięcie aktualnie zaznaczneg pmieszczenia dpwiedni w górę i w dół listy pmieszczeń lkalu 9.1. Dane gólne W zakładce Dane gólne pdajemy następujące dane:

23 typ (lkalu) dana ta decyduje : 1. wybrze szablnu wydruku certyfikatu (lkal mieszkalny / część budynku stanwiąca samdzielną całść techniczn-użytkwą) 2. metdzie liczenia strumienia pwietrza wentylacyjneg w pmieszczeniach z wentylacją naturalną ( większa z czystych i brudnych / krtnść alb wymiana na sbę ) 3. mżliwści uwzględnienia świetlenia wbudwaneg dla lkali typu niemieszkalny (niegrzewany) pdajemy tylk i wyłącznie nazwę lkalu nazwa (lkalu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu nazwa musi być unikalna w brębie budynku dla lkalu mieszkalneg sugeruje się pdanie jak nazwy numeru teg lkalu właściciel (lkalu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu dmyślnie prgram wstawia w t ple właściciela budynku dana pcjnalna usytuwanie (lkalu w budynku) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu należy wybrać usytuwanie z listy lub wpisać je z ręki dana pcjnalna temperatura wewnętrzna (lkalu)- grzewanie [ C] dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu należy pdać temperaturę występującą w większści pmieszczeń w lkalu należy wpisać temperaturę z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

24 temperatura wewnętrzna (lkalu)- chłdzenie [ C] dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu należy pdać temperaturę występującą w większści pmieszczeń w lkalu data wystawienia (certyfikatu lkalu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu na jej pdstawie prgram ustali także datę ważnści certyfikatu dla lkalu cel wyknania (certyfikatu lkalu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu numer (certyfikatu lkalu) dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu dana pcjnalna zdjęcie lkalu dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu dana pcjnalna akceptwane są pliki.jpg raz.jpeg wielkści d 200 kb kubatura Ve (lkalu) dana d bliczeń wskaźnika zwartści A/Ve lkalu należy pdać kubaturę lkalu pmniejszną pdcienia, balkny, lggie, galerie itp., liczną p brysie zewnętrznym wyskść (lkalu) dana pcjnalna należy pdać wartść nett pdana wartść stanie się dmyślą wyskścią pmieszczeń ddawanych d lkalu współczynnik pprawkwy ze względu na wyskść ε dana d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg należy wybrać dpwiedni współczynnik pprawkwy ze względu na wyskść śrdka lkalu pnad pzim terenu Pdział lkalu na strefy bliczeniwe D wybru są następujące 3 tryby: Lkal jest strefą W tym trybie cały lkal jest jedną strefą, za wyjątkiem lkali, w których występuje chłdzenie miejscwe (tj. nie w całym lkalu) w takim przypadku CERTO sam dzieli lkal na 2 strefy: grzewaną raz grzewan-chłdzną. W pwdów algrytmicznych trybu teg nie mżna zastswać w przypadku lkali z różnymi przerwami w regulacji temperatury w różnych pmieszczeniach. Pmieszczenie jest strefą

25 W trym trybie każde pmieszczenie jest sbną strefą. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wprwadzenie w liście pmieszczeń / stref całych stref zamiast pszczególnych lkali i wybranie teg trybu pdziału prwadzi d uzyskania w pełni ręczneg pdziału lkalu na strefy. Autmatyczny (pcja dstępna d maja 2009) W tym trybie CERTO sam dknuje pdziału pmieszczeń na strefy zgdnie z regułami pdziału zawartymi w nrmie PN-EN ISO Jaki przyjąć tryb pdziału na strefy? Jeśli lkal jest jednstrefwy, t mżemy wprwadzić g p pmieszczeniach i skrzystać z trybu lkal jest strefą. Jeśli lkal jest wielstrefwy, ale nie d kńca wiemy jak g pprawnie pdzielić na strefy, t mżemy g wprwadzić p pmieszczeniach i wybrać tryb autmatyczny lub pmieszczenie jest strefą. Jeśli lkal jest wielstrefwy i chcemy g świadmie pdzielić według naszeg uznania, t mżemy g wprwadzić p strefach (czyli zamiast pjedynczych pmieszczeń wprwadzamy całe strefy) i wybrać tryb pmieszczenie jest strefą. UWAGA: pdział na strefy ma niewielki, aczklwiek zauważalny wpływ na wyniki bliczeń. Generalnie rzecz birąc im większe rzdrbnienie lkalu na strefy, tym większe bliczeniwe zaptrzebwanie lkalu na ciepł na grzewanie i wentylację raz chłdzenie. w bliczeniach prjektweg bciążenia cieplneg przyjmij wentylację wg PN-EN zaznaczenie teg pla pzwli na przyjęcie d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg nrmy PN-EN dtyczącej minimalnych krtnści wymiany pwietrza dla pmieszczeń następnie w zakładce Wentylacja dtyczącej pszczególnych pmieszczeń / stref lkalu należy pdać z ręki minimalną krtnść wymiany pwietrza zewnętrzneg: lub krzystając z pdpwiedzi:

26 9.2. Zyski Z uwagi na fakt, iż zryczałtwane wartści wewnętrznych zysków ciepła [W/m²] z RMI są ewidentnie zaniżne raz jak że załącznik nr 6 z RMI nakłada bwiązek uwzględnienia wewnętrznych zysków ciepła z różneg rdzaju źródeł, CERTO zstał wypsażny w mżliwść kreślania lub dkładneg liczenia w/w zysków na pzimie pszczególnych lkali raz pmieszczeń / stref. W celu przyjęcia bliczeniwych zysków ciepła w lkalu mieszkalnym należy na zakładce Zyski kna Lkal wybrać przełącznik Mc wewnętrznych zysków ciepła bliczeniwa i skrygwać dmyślne wartści dbwych strumieni cieplnych. Następnie należy w każdym pmieszczeniu / strefie (zakładka Zyski i świetlenie ) kreślić jakieg rdzaju zyski pwinny być uwzględnine w danym pmieszczeniu / strefie (uwaga różnicwanie t nie jest knieczne w przypadku bliczeń jednstrefwych).

27 Natmiast w lkalach niemieszkalnych, na zakładce Zyski i świetlenie mżemy wprwadzić dwlną liczbę źródeł ciepła następujących typów: ludzie, świetlenie, urządzenia elektryczne, urządzenia z silnikami elektrycznymi, urządzenia technlgiczne, ciecze raz inne. UWAGA: pisane pwyżej tryby kreślania wewnętrznych zysków ciepła są także dstępne w lkalach niechłdznych C.O. i chłdzenie W zakładce C.O. i chłdzenie pdajemy następujące dane:

28 pis instalacji c.. dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj wspólne źródła ciepła na c.. należy pdać dane przynajmniej jedneg źródła ciepła udziały wszystkich źródeł ciepła na c.. muszą się sumwać d 100% Przyciski w ramce Wspólne źródła ciepła na c.. : ddanie nweg źródła ddanie kpii aktualnie zaznaczneg źródła ddanie kpii źródła ciepła z inneg lkalu / pmieszczenia / strefy usunięcie aktualnie zaznaczneg źródła (uwaga peracja niedwracalna!) spsób grzewania raz typ i lkalizacja grzejników inne niż przyjęt dla budynku dana d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg jeśli ple t zstanie zaznaczne, t należy wybrać z listy spsób grzewania raz typ i lkalizację grzejników specyficzne dla daneg lkalu pis instalacji chłdzenia dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj Przyciski w ramce Opis zapamiętaj pis w bazie danych p wprwadzeniu pisu kliknij na tę iknę, uzupełnij identyfikację wprwadzaneg pisu, kliknij OK baza danych pisów aby wgrać zapisany wcześniej pis z bazy danych pisów kliknij na tę iknę, wybierz dpwiednią kategrię, wyszukaj p identyfikatrze/nazwie pis usuń wybrany pis z bazy danych Źródł ciepła na c.. lub wentylację W knie Źródł ciepła na c.. lub wentylację pdajemy następujące dane:

29 prducent ple umżliwiające wybór prducenta ktłów c.. z wprwadznej bazy prducentów d prgramu w przypadku ktła inneg prducenta należy wybrać z listy inny/ nieznany nśnik energii kńcwej należy wybrać nśnik z listy lub wpisać g z ręki w przypadku wybru nśnika z listy prgram dczyta jeg współczynnik nakładu i nie będzie mżna g zmienić współczynnik nakładu w dana d bliczeń t ple należy wypełnić tylk w przypadku pdania nśnika energii kńcwej z ręki nazwa w przypadku wybru prducenta ktłów z bazy danych prgramu dpwiedni kcił należy wybrać z listy w przypadku inneg / nieznaneg prducenta ktła ple t jest pcjnalne (prcentwy) udział (źródła w zapatrzeniu w ciepł zgdne z przeznaczeniem źródła) [%] dana d bliczeń należy wpisać wartść d 1 d 100% sprawnść wytwrzenia (ciepła) średnirczna (bliczeniwa) [%]

30 dana d bliczeń w przypadku wybru prducenta ktłów z bazy danych prgram dczyta sprawnść znrmalizwaną (prducencką) raz ile prcent sprawnść średnirczna jest zwykle niższa d znrmalizwanej: w przypadku inneg / nieznaneg prducenta ktła należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: sprawnść akumulacji (ciepła) [%] dana d bliczeń

31 należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: sprawnść transprtu (ciepła) [%] dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: sprawnść regulacji i wykrzystania (ciepła)[%] dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: Obliczeniwe sprawnści akumulacji raz transprtu ciepła instalacji centralneg grzewania Prgram CERTO umżliwia przeliczenie sprawnści akumulacji i transprtu ciepła instalacji centralneg grzewania.

32 Aby włączyć tą pcję należy zaznaczyć ple Spr. akumulacji i transprtu bliczeniwe : dcinki sieci należy pdać wszystkie dcinki sieci dystrybucji nśnika ciepła płżne wewnątrz jak i na zewnątrz słny cieplnej budynku (bez instalacji transprtu nśnika, która jest zaizlwana i płżna w bruzdach) każdy dcinek sieci definiuje się pprzez nazwę, długść raz straty ciepła: wielkść strat ciepła mżna pdać z ręki, lub wybrać z pdpwiedzi: 1. jednstkwe straty ciepła przez przewdy c.. wewnątrz słny cieplnej budynku:

33 2. jednstkwe straty ciepła przez przewdy c.. pza słną cieplną budynku: elementy pjemnściwe należy pdać wszystkie elementy pjemnściwe nśnika ciepła płżne wewnątrz jak i na zewnątrz słny cieplnej budynku każdy element pjemnściwy definiuje się pprzez nazwę, pjemnść raz straty ciepła:

34 wielkść strat ciepła mżna pdać z ręki, lub wybrać z pdpwiedzi: 1. jednstkwe straty ciepła przez zbirnik bufrwy (zasbnik) w układzie centralneg grzewania wewnątrz słny cieplnej budynku: 2. jednstkwe straty ciepła przez zbirnik bufrwy (zasbnik) w układzie centralneg grzewania pza słną cieplną budynku: 9.4. Wentylacja W zakładce Wentylacja pdajemy następujące dane:

35 pis (instalacji) wentylacji dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj Przyciski w ramce Opis zapamiętaj pis w bazie danych p wprwadzeniu pisu kliknij na tę iknę, uzupełnij identyfikację wprwadzaneg pisu, kliknij OK baza danych pisów aby wgrać zapisany wcześniej pis z bazy danych pisów kliknij na tę iknę, wybierz dpwiednią kategrię, wyszukaj p identyfikatrze/nazwie pis usuń wybrany pis z bazy danych wspólne źródła ciepła na wentylację udziały wszystkich wspólnych źródeł ciepła na wentylację muszą się sumwać d 100% Przyciski w ramce Wspólne źródła ciepła na wentylację : ddanie nweg źródła ddanie kpii aktualnie zaznaczneg źródła ddanie kpii źródła z inneg lkalu / pmieszczenia / strefy

36 ddanie kpii wszystkich wspólnych źródeł ciepła na c.. (z zakładki C.O. i chłdzenie ) usunięcie aktualnie zaznaczneg źródła (uwaga peracja niedwracalna!) 9.5. C.W.U. W zakładce C.W.U. pdajemy następujące dane: pis instalacji c.w.u. dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj Przyciski w ramce Opis zapamiętaj pis w bazie danych p wprwadzeniu pisu kliknij na tę iknę, uzupełnij identyfikację wprwadzaneg pisu, kliknij OK baza danych pisów aby wgrać zapisany wcześniej pis z bazy danych pisów kliknij na tę iknę, wybierz dpwiednią kategrię, wyszukaj p identyfikatrze/nazwie pis usuń wybrany pis z bazy danych (jednstkwe dbwe) zużycie ciepłej wdy użytkwej [dm 3 /(j..*dba)] dana d bliczeń

37 należy wpisać zużycie z ręki lub wybrać je z następującej pdpwiedzi: liczba jednstek dniesienia dana d bliczeń należy wpisać liczbę z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi (tylk dla lkalu typu mieszkalny(grzewany) ): plicz jednstki dniesienia z udziału pwierzchni użytkwej na j.. zaznaczenie teg pla pzwli nam na wprwadzenie udziału pwierzchni użytkwej na jednstkę dniesienia zamiast knkretnej liczby jednstek dniesienia jest t preferwany tryb dla lkali typu niemieszkalny (grzewany) udział (pwierzchni użytkwej na j..) [m 2 /j..] dana d bliczeń

38 należy wpisać udział z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi (tylk dla lkalu typu niemieszkalny (grzewany) ): czas użytkwania (c.w.u.) [dba/rk] dana d bliczeń należy wpisać czas z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi: czas nagrzewania [h/dba] dana d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg średni dbwy czas przygtwania c.w.u. źródła ciepła na c.w.u. udziały wszystkich źródeł ciepła na c.w.u. muszą się sumwać d 100% Przyciski w ramce Źródła ciepła na c.w.u. : ddanie nweg źródła ddanie kpii aktualnie zaznaczneg źródła ddanie kpii źródła z inneg lkalu

39 usunięcie aktualnie zaznaczneg źródła (uwaga peracja niedwracalna!) Źródł ciepła na c.w.u. W knie Źródł ciepła na c.w.u. pdajemy następujące dane: prducent ple umżliwiające wybór prducenta ktłów c.w.u. z wprwadznej bazy prducentów d prgramu w przypadku ktła inneg prducenta należy wybrać z listy inny / nieznany

40 nśnik energii kńcwej należy wybrać nśnik z listy lub wpisać g z ręki w przypadku wybru nśnika z listy prgram dczyta jeg współczynnik nakładu i nie będzie mżna g zmienić współczynnik nakładu w dana d bliczeń t ple należy wypełnić tylk w przypadku pdania nśnika energii kńcwej z ręki nazwa w przypadku wybru prducenta ktłów z bazy danych prgramu dpwiedni kcił należy wybrać z listy w przypadku inneg / nieznaneg prducenta ktła należy pdać jeg nazwę z ręki jest t szczególnie isttne w przypadku skrzystania z bliczeniwych sprawnści (patrz. niżej) (prcentwy) udział (źródła w zapatrzeniu w ciepł zgdne z przeznaczeniem źródła) [%] dana d bliczeń należy wpisać wartść d 1 d 100% sprawnść wytwrzenia (ciepła) średnirczna (bliczeniwa) [%] dana d bliczeń w przypadku wybru prducenta ktłów z bazy danych prgram dczyta sprawnść znrmalizwaną (prducencką) raz ile prcent sprawnść średnirczna jest zwykle niższa d znrmalizwanej: w przypadku inneg / nieznaneg prducenta ktła należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

41 sprawnść akumulacji (ciepła) [%] dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: sprawnść transprtu (ciepła) [%] dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

42 temperatura wdy (na wypływie z zawru czerpalneg) [ C] dana d bliczeń należy pdać wartść z zakresu C Obliczeniwe sprawnści akumulacji raz transprtu ciepła instalacji ciepłej wdy użytkwej Prgram CERTO umżliwia przeliczenie sprawnści akumulacji i transprtu ciepła instalacji ciepłej wdy użytkwej. Aby włączyć tą pcję należy zaznaczyć ple Spr. akumulacji i transprtu bliczeniwe : dcinki sieci należy pdać wszystkie dcinki sieci transprtu ciepłej wdy użytkwej płżne pza słną cieplną budynku mżna uwzględnić (ddatkw) dcinki sieci płżne wewnątrz słny cieplnej budynku, wtedy nie będą wliczane d wewnętrznych zysków ciepła każdy dcinek sieci definiuje się pprzez nazwę, długść raz straty ciepła

43 wielkść strat ciepła mżna pdać z ręki, lub wybrać z pdpwiedzi: 1. jednstkwe straty ciepła przez przewdy c.w.u. pza słną cieplną budynku: 2. jednstkwe straty ciepła przez przewdy c.w.u. wewnątrz słny cieplnej budynku:

44 elementy pjemnściwe należy pdać wszystkie elementy pjemnściwe c.w.u. ciepła płżne pza słną cieplną budynku mżna uwzględnić (ddatkw) elementy pjemnściwe c.w.u. płżne wewnątrz słny cieplnej budynku, wtedy nie będą wliczane d wewnętrznych zysków ciepła każdy element pjemnściwy definiuje się pprzez nazwę, pjemnść raz straty ciepła wielkść strat ciepła mżna pdać z ręki, lub wybrać z pdpwiedzi: 1. jednstkwe straty ciepła przez zasbnik c.w.u. pza słną cieplną budynku:

45 2. jednstkwe straty ciepła przez zasbnik c.w.u. wewnątrz słny cieplnej budynku: Zyski ciepła d instalacji ciepłej wdy użytkwej Zakładka C.W.U. (kn Pmieszczenia) umżliwia uwzględnienie zysków ciepła d instalacji transprtu ciepłej wdy i elementów pjemnściwych występujących wewnątrz słny izlacyjnej budynku.

46 Uwaga: Jeżeli instalacja transprtu ciepłej wdy jest zaizlwana i płżna w bruzdach, t nie uwzględnia się tej części instalacji w bliczeniach strat/zysków ciepła. dcinki sieci (w brębie słny bilanswej pmieszczenia / strefy) należy pdać wszystkie dcinki sieci transprtu ciepłej wdy użytkwej płżne wewnątrz słny cieplnej budynku każdy dcinek sieci definiuje się pprzez nazwę, długść, straty ciepła raz wskazując źródł ciepła: wielkść strat ciepła mżna pdać z ręki, lub wybrać z pdpwiedzi: 1. jednstkwe straty ciepła przez przewdy c.w.u. wewnątrz słny cieplnej budynku:

47 źródł ciepła należy wybrać źródł ciepła z listy UWAGA: Jeżeli lista źródeł ciepła jest pusta, znacza t, że nie uzupełnin pla nazwa w knie Źródł ciepła na c.w.u. w zakładce C.W.U. dtyczącej bieżąceg lkalu. elementy pjemnściwe należy pdać wszystkie elementy pjemnściwe c.w.u. ciepła płżne wewnątrz słny cieplnej budynku każdy element pjemnściwy definiuje się pprzez nazwę, pjemnść, straty ciepła raz wskazując źródł ciepła wielkść strat ciepła mżna pdać z ręki, lub wybrać z pdpwiedzi: jednstkwe straty ciepła przez zasbnik c.w.u. wewnątrz słny cieplnej budynku:

48 9.6. Urządzenia pmcnicze W zakładce Urządzenia pmcnicze wprwadzamy dwlną ilść urządzeń wspmagających pracę systemów c.., c.w.u., wentylacji, świetlenia wbudwaneg raz chłdzenia.

49 Przyciski: ddanie nweg urządzenia ddanie kpii aktualnie zaznaczneg urządzenia ddanie kpii urządzenia z inneg lkalu usunięcie aktualnie zaznaczneg urządzenia (uwaga peracja niedwracalna!) W knie Urządzenie pmcnicze pdajemy następujące dane: wspmagany system należy wybrać system z listy nazwa urządzenia należy wpisać nazwę z ręki nśnik energii kńcwej należy wybrać nśnik z listy lub wpisać g z ręki w przypadku wybru nśnika z listy prgram dczyta jeg współczynnik nakładu i nie będzie mżna g zmienić współczynnik nakładu w dana d bliczeń t ple należy wypełnić tylk w przypadku pdania nśnika energii kńcwej z ręki zaptrzebwanie mcy elektrycznej (d napędu urządzenia) dana d bliczeń należy kreślić jednstkę zaptrzebwania: W/m 2 lub W należy wpisać zaptrzebwanie z ręki lub wybrać je z następującej pdpwiedzi:

50 UWAGA: w przypadku urządzenia pmcniczeg zasilająceg wiele lkali mc w W należy pdać prprcjnalnie d pwierzchni użytkwej daneg lkalu. czas działania (urządzenia) równy długści kresu grzewczeg / chłdzenia t ple należy zaznaczyć, jeśli chcemy aby prgram przyjął czas działania urządzenia równy blicznej długści kresu grzewczeg / chłdzenia w tym przypadku nie pdajemy czasu działania urządzenia w h/rk czas działania (urządzenia) [h/rk] dana d bliczeń należy wpisać czas z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi:

51 9.7. Oświetlenie Oświetlenie w lkalu W zakładce Oświetlenie pdajemy następujące dane (tylk dla lkali typu niemieszkalny (grzewany) ):

52 pis (instalacji) świetlenia wbudwaneg dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj Przyciski w ramce Opis zapamiętaj pis w bazie danych p wprwadzeniu pisu kliknij na tę iknę, uzupełnij identyfikację wprwadzaneg pisu, kliknij OK baza danych pisów aby wgrać zapisany wcześniej pis z bazy danych pisów kliknij na tę iknę, wybierz dpwiednią kategrię, wyszukaj p identyfikatrze/nazwie pis usuń wybrany pis z bazy danych UWAGA: jeśli w danym lkalu niemieszkalnym nie chcemy uwzględnić świetlenia wbudwaneg (b nie jest lkalem użytecznści publicznej), t należy w pla: mc jednstkwa praw, czas użytkwania w ciągu dnia raz czas użytkwania w ciągu ncy wpisać zera. mc jednstkwa praw [W/m 2 2 ] dana d bliczeń należy pdać mc z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

53 czas użytkwania (świetlenia) w ciągu dnia [h/rk] dana d bliczeń należy pdać czas z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi: czas użytkwania (świetlenia) w ciągu ncy [h/rk] dana d bliczeń należy pdać czas z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi:

54 współczynnik utrzymania pzimu natężenia świetlenia dana d bliczeń należy pdać współczynnik z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi: współczynnik uwzględniający niebecnść pracwników (w miejscu pracy) dana d bliczeń należy pdać współczynnik z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi: współczynnik uwzględniający wykrzystanie światła dzienneg dana d bliczeń należy pdać współczynnik z ręki lub wybrać g z następującej pdpwiedzi: UWAGA: nwści w temacie świetlenie wbudwaneg jest mżliwść kreślania wartści referencyjnej mcy praw innej niż prjektwej. W tym celu należy dznaczyć ple wartść prjektwa i wpisać lub wybrać z pdpwiedzi wartść referencyjną. Jest t szczególnie przydatne w przypadku kreślenia

55 parametrów świetlenia wbudwaneg dla lkalu cenianeg indywidualnie, tj. na pzimie pmieszczeń / stref Oświetlenie w pmieszczeniu W CERTO istnieje mżliwść kreślenia parametrów świetlenia wbudwaneg dla lkalu cenianeg indywidualnie, tj. na pzimie pmieszczeń / stref. Wyknuje się t dznaczając ple Parametry świetlenia wbudwaneg wspólne dla lkalu na zakładce Zyski i świetlenie kna Pmieszczenie / strefa. Następnie należy pdać indywidualne wartści mcy praw raz czasu użytkwania świetlenia bądź skrzystać z pcji przyjmij mc i czas z danych dla zysków ciepła d świetlenia Zmiany W zakładce Zmiany pdajemy następujące dane:

56 mżliwe zmiany graniczające zaptrzebwanie na energię kńcwą w czasie eksplatacji lkalu dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj mżliwe zmiany graniczające zaptrzebwanie na energię kńcwą związane z krzystaniem z c.w.u. dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj inne uwagi sby sprządzającej świadectw charakterystyki energetycznej dana ta pjawi się na wydruku certyfikatu dla lkalu w celu skpiwania pisu pdaneg w danych budynku należy kliknąć przycisk Kpiuj Przyciski: zapamiętaj zmianę w bazie danych p wprwadzeniu zmiany kliknij na tę iknę, uzupełnij identyfikację wprwadzanej zmiany, kliknij OK baza danych zmian aby wgrać zapisaną wcześniej zmianę z bazy danych zmian kliknij na tę iknę, wybierz dpwiednią kategrię, wyszukaj p identyfikatrze/nazwie zmianę usuń wybraną zmianę z bazy danych Dane gólne Na górze zakładki Dane gólne znajduje się lista pmieszczeń typwych dla wybraneg wcześniej przeznaczenia budynku raz typu lkalu. Mżna wczytać dane pmieszczenia typweg pprzez zaznaczenie g w tej liście lub samemu pdać następujące dane:

57 UWAGA: Zaawanswani użytkwnicy CERTO zamiast pszczególnych pmieszczeń mgą wprwadzać d lkali całe strefy bliczeniwe. Należy jednak wtedy pamiętać : 4) dpwiednim kreśleniu zadanych temperatur bliczeniwych jak średnich ważnych p pwierzchniach pmieszczeń 5) pprawnym kreśleniu parametrów wentylacji, szczególnie w przypadku lkali mieszkalnych z wentylacją naturalną, w których bwiązuje reguła większy strumień z czysteg i brudneg 6) dwukrtnym wprwadzeniu przegród wewnętrznych rzdzielających pmieszczenia danej strefy wraz z pprawnym kreśleniem klejnści ich warstw nazwa (pmieszczenia) nazwa musi być unikalna w brębie lkalu przeznaczenie (pmieszczenia) należy wybrać przeznaczenie z listy UWAGA: wybranie przeznaczenia inneg niż użytkwe (tj. ruchu lub usługwe ) spwduje, że pwierzchnia użytkwa lkalu regulwanej temperaturze będzie mniejsza d pwierzchni całkwitej lkalu regulwanej temperaturze, c będzie miał wpływ na wyniki bliczeń. wentylacja (w pmieszczeniu) należy wybrać rdzaj wentylacji z listy temperatura wewnętrzna (w pmieszczeniu) - grzewanie [ C] dana d bliczeń należy wpisać temperaturę z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

58 temperatura wewnętrzna (w pmieszczeniu) - chłdzenie [ C] dana d bliczeń ilść dsłniętych twrów dana d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg pdać ilść twrów (np.: kien, drzwi) czas nagrzewania dana d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg czas nagrzewu pmieszczenia d wymaganej wewnętrznej temperatury, p kresie słabienia dana wymagana tylk w przypadku wprwadzenia w bieżącym pmieszczeniu przerw w grzewaniu gemetria (pmieszczenia) nett (tj. wentylwana ) jeśli pdamy wymiary pmieszczenia, t prgram pliczy z nich pwierzchnię [m 2 ] jeśli pdamy wyskść raz pwierzchnię pmieszczenia, t prgram pliczy z nich kubaturę [m 3 ] jeśli nie pdamy wymiarów, t mżemy wpisać pwierzchnię z ręki lub bliczyć ją w Kalkulatrze Pwierzchni jeśli nie pdamy wyskści pmieszczenia, t mżemy wpisać kubaturę z ręki lub bliczyć ją w Kalkulatrze Kubatury C.O. i chłdzenie Jedną z isttnych reguł pdziału lkali na strefy jest zasilanie grupy pmieszczeń z sbneg źródła ciepła. Dlateg też wprwadzn mżliwść definiwania indywidualnych źródeł ciepła na c.. w pmieszczeniu / strefie.

59 spsób grzewania raz typ i lkalizacja grzejników inne niż przyjęt dla lkalu dana d bliczeń prjektweg bciążenia cieplneg jeśli ple t zstanie zaznaczne, t należy wybrać z listy spsób grzewania raz typ i lkalizację grzejników specyficzne dla daneg pmieszczenia D listy Źródła chłdu ddajemy dwlną liczbę urządzeń chłdniczych, krzystając z kna Źródł chłdu.

60 nazwa pdać nazwę urządzenia klimatyzacyjneg z ręki nśnik energii kńcwej należy wybrać nśnik z listy lub wpisać g z ręki w przypadku wybru nśnika z listy prgram dczyta jeg współczynnik nakładu i nie będzie mżna g zmienić współczynnik nakładu w dana d bliczeń t ple należy wypełnić tylk w przypadku pdania nśnika energii kńcwej z ręki (prcentwy) udział (źródła w zapatrzeniu w chłód zgdne z przeznaczeniem źródła) [%] dana d bliczeń należy wpisać wartść d 1 d 100% sprawnść akumulacji (chłdu) [%] dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi:

61 sprawnść transprtu (chłdu) [%] dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: sprawnść regulacji i wykrzystania (chłdu)[%] dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: współczynnik efektywnści energetycznej wytwrzenia chłdu (ESSER) [%]

62 dana d bliczeń należy wpisać sprawnść z ręki lub wybrać ją z następującej pdpwiedzi: dla systemu bezpśrednieg: dla systemu pśrednieg: bliczeniwy współczynnik efektywnści energetycznej wytwrzenia chłdu (ESSER) [%]

63 dana d bliczeń należy wpisać z ręki współczynnik efektywnści energetycznej wytwrzenia chłdu z nśnika energii przy 100%, 75%, 50%, raz 25% bciążeniu urządzenia chłdniczeg Przerwy w regulacji temperatury kreślamy sbn dla każdeg miesiąca, przy czym istnieje mżliwść kpiwania ich d pzstałych miesięcy raz kpiwania ich z innych pmieszczeń / stref.

64 UWAGA: trzeba pamiętać, że zgdnie z RMI przerwy w grzewaniu będą uwzględnine w bliczeniach tylk i wyłącznie w pmieszczeniach / strefach chłdznych (chyba że na zakładce Budynek główneg frmularza prgramu zaznaczn pcję bliczeniwą: uwzględniaj przerwy w grzewaniu w pmieszczeniach niechłdznych (budynków chłdznych) ) Wentylacja W zakładce Wentylacja pdajemy następujące dane d bliczeń, przy czym ich wymagany zestaw zależy d typu lkalu raz rdzaju wentylacji w pmieszczeniu kreślneg w zakładce Dane gólne pmieszczenia Wentylacja naturalna

65 krtnść wymian [1/h] czy pmieszczenie jest brudne (tylk jeśli lkal jest typu mieszkalny (grzewany) ) rdzaj (pmieszczenia) brudneg tylk jeśli pmieszczenie jest brudne wymagana wymiana (pmieszczenia brudneg) [m 3 /h] tylk jeśli pmieszczenie jest brudne czy liczyć z wymiany na sbę (tylk jeśli lkal jest typu niemieszkalny (grzewany) ) wymiana na sbę [m 3 ] tylk jeśli wybran, żeby liczyć z wymiany na sbę liczba sób (w pmieszczeniu) tylk jeśli wybran, żeby liczyć z wymiany na sbę Wentylacja mechaniczna strumień pwietrza nawiewaneg (mechanicznie) [m 3 /h] strumień pwietrza wywiewaneg (mechanicznie) [m 3 /h] czy są becne urządzenia d dzysku ciepła sprawnść wymiennika d dzysku ciepła z pwietrza wywiewaneg [%] sprawnść gruntweg pwietrzneg wymiennika ciepła [%] udział czasu wyłączenia wentylatrów [h/dba] strumień pwietrza wentylacji kanałwej [m 3 /h] Jedną z isttnych reguł pdziału lkali na strefy jest zasilanie grupy pmieszczeń z sbneg źródła ciepła. Dlateg też wprwadzn mżliwść definiwania indywidualnych źródeł ciepła na wentylację w pmieszczeniu / strefie. Przyciski w ramce Indywidualne źródła ciepła na wentylację : ddanie nweg źródła ddanie kpii aktualnie zaznaczneg źródła

66 ddanie kpii źródła z inneg lkalu / pmieszczenia / strefy ddanie kpii wszystkich wspólnych źródeł ciepła na c.. z lkalu ddanie kpii wszystkich wspólnych źródeł ciepła na wentylację z lkalu usunięcie aktualnie zaznaczneg źródła (uwaga peracja niedwracalna!) Pzstałe przyciski: strumień pwietrza nawiewaneg / wywiewaneg wstaw 100% kubatury pmieszczenia/strefy strumień pwietrza wentylacji kanałwej wstaw 10% kubatury pmieszczenia/strefy Przegrdy W knie Przegrdy wprwadzamy dane przegród aktualneg pmieszczenia (lewa górna lista), przy czym należy wprwadzić przynajmniej jedną przegrdę. D każdej przegrdy niegruntwnej mżna ddać dwlną liczbę mstków liniwych (prawa górna lista), a d każdej przegrdy twrwej dwlną liczbę twrów (lewa dlna lista). Ddając twór d przegrdy twrwej nie będącej ścianą wewnętrzną prgram sam ddaje d teg twru 3 typwe mstki liniwe (prawa dlna lista), tj. nadprże, węgarek i pdkiennik. Mstki te należy uzupełnić brakujące dane lub usunąć. D każdeg twru mżna ddać dwlną liczbę mstków liniwych.

67 UWAGA: pdłgi na gruncie pwinn się wprwadzać p wprwadzeniu danych ścian zewnętrznych / ścian w gruncie. Wynika t z teg, że ściany krelujemy z pdłgami przy kazji wprwadzania danych pdłóg. Przyciski w ramce Przegrdy : ddanie nwej przegrdy ddanie kpii aktualnie zaznacznej przegrdy ddanie kpii przegrdy z inneg pmieszczenia usunięcie aktualnie zaznacznej przegrdy (uwaga peracja niedwracalna!) Przyciski w ramce Mstki liniwe przegrdy : ddanie nweg mstka ddanie kpii aktualnie zaznaczneg mstka usunięcie aktualnie zaznaczneg mstka (uwaga peracja niedwracalna!) Przyciski w ramce Otwry przegrdy : ddanie nweg twru ddanie kpii aktualnie zaznaczneg twru ddanie kpii twru z innej przegrdy usunięcie aktualnie zaznaczneg twru (uwaga peracja niedwracalna!) Przyciski w ramce Mstki liniwe twru : ddanie nweg mstka ddanie kpii aktualnie zaznaczneg mstka usunięcie aktualnie zaznaczneg mstka (uwaga peracja niedwracalna!) Przegrda W knie Przegrda pdajemy następujące dane, których wymagany zestaw zależy d wybraneg rdzaju przegrdy:

68 rdzaj (przegrdy) należy wybrać rdzaj z listy rdzaj pwinien być kreślny przed uruchmieniem Kalkulatra U w przeciwnym wypadku prgram nie ustali nrmwych prów Rsi i Rse przegrdy nazwa (przegrdy) nazwa musi być unikalna w brębie pmieszczenia należy wpisać nazwę z ręki lub wygenerwać ją za pmcą przycisku Generuj współczynnik (przenikania ciepła) U [W/(m 2 *K)] współczynnik U należy bliczyć w Kalkulatrze U wyniki t z kniecznści bliczenia przez prgram pjemnści cieplnej lkalu / budynku gemetria należy pdać wymiary przegrdy, wpisać jej pwierzchnię [m 2 ] z ręki lub bliczyć ją w Kalkulatrze Pwierzchni sugerujemy stswanie wymiarów zewnętrznych sąsiedztw (nie dtyczy przegród gruntwych) UWAGA: dla uprszczenia wprwadzania danych, jeśli przegrda sąsiaduje z pmieszczeniem grzewanym inneg lkalu, ale temperatura wewnętrzna w tym sąsiednim pmieszczeniu jest taka sama jak w pmieszczeniu aktualnej przegrdy, t mżna wybrać jak sąsiedztw pmieszczenie teg sameg lkalu.

69 Wynika t z teg, że takim układzie i tak nie występują przepływy ciepła d/z sąsiednieg pmieszczenia. T sam dtyczy pmieszczeń tej samej temperaturze sąsiadujących ze sbą w brębie teg sameg lkalu. Współczynnik redukcyjny b tr tylk jeśli wybran sąsiedztw przestrzeń niegrzewana należy wpisać współczynnik z ręki lub wybrać jeg wartść z następującej pdpwiedzi: Załącznik nr 6 d RMI nakłada bwiązek uwzględnienia zysków ciepła (d prmieniwania słneczneg i d wewnętrznych źródeł) z przestrzeni nieregulwanej temperaturze. W tym celu w knie Przegrda przegrdy sąsiadującej z interesującą nas przestrzenią niegrzewaną należy kliknąć przycisk z iknką słńca (aktywny tylk dla wsp. redukcyjneg < 1,0) i pdać wartści zysków.

70 Następnie należy kreślić zyski w spsób uprszczny (zryczałtwany) lub dkładny (bliczeniwy), tj. analgicznie d metdy przyjętej dla przestrzeni regulwanej temperaturze, czyli pprzez zdefiniwanie twrów (stlarki) raz źródeł wewnętrznych zysków ciepła, przykład: zryczałtwane zyski ciepła w przyległej strefie nieregulwanej temperaturze: bliczeniwe zyski ciepła w przyległej strefie nieregulwanej temperaturze:

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA, ZP-21/11/2010 Numer głszenia: 381084-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Instrukcja prceswa DcuSafe Dkument Wnisek przekwalifikwanie ŚT na wypsażenie Data dkumentu 04-11-2014 Przygtwany dla Akademia Mrska w Szczecinie Autr COM-PAN System Sp. z.. 1.0 Wersja dkumentu COM-PAN

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Remnt sali wykładwej IM w budynku Wydziału Inżynierii i Kształtwania Śrdwiska i Gedezji, pl. Grunwaldzki 24. Numer głszenia: 185367-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/1650.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/1650. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/1650.html Lublin: Dstawa sprzętu infrmatyczneg i audiwizualneg na ptrzeby prjektów:

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin: Dpsażenie mikrskpu Nikn Eclipse 80i z kamerą Nikn DSFi1-U2 w system cyfrwej dkumentacji i analizy brazu dla Katlickieg Uniwersytetu Lubelskieg Jana Pawła II Numer głszenia: 324734-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: WYMIANA STROPÓW PODWIESZANYCH ORAZ UTWORZENIE STANOWISKA WYDAWANIA NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo