PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomoci Skarbu Pastwa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomoci Skarbu Pastwa."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomoci Skarbu Pastwa. Kontrol w dniu 05 grudnia 2006r., przeprowadził zespół: Justyna Sadkowska inspektor, kierownik zespołu, na podstawie upowanienia nr 463/06 z dnia r., wydanego z up. Wojewody witokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Geodezji witokrzyskiego Urzdu Wojewódzkiego w Kielcach mgr Halin Michałowsk Wróblewsk, Łukasz Łowisz inspektor, na podstawie upowanienia nr 462/06 z dnia r., wydanego z up. Wojewody witokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Geodezji witokrzyskiego Urzdu Wojewódzkiego w Kielcach mgr Halin Michałowsk Wróblewsk Kontrola została odnotowana w ksidze kontroli Powiatu Kieleckiego pod pozycj nr 9. Jednostka nadrzdna nad jednostk kontrolowan: witokrzyski Urzd Wojewódzki w Kielcach. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc Kielce, NIP , regon W jednostce kontrolowanej funkcj Starosty Kieleckiego pełni Pan Zbigniew Banakiewicz. Sprawy objte kontrol prowadzone s w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami, kierowanym przez Naczelnika Wydziału Geodet Powiatowego - Pani Ew Miziołek. Informacji i wyjanie w czasie kontroli udzielali Pani Agnieszka Pitek oraz Pani Teresa wierk. Starostwo Powiatowe w Kielcach obejmuje swym zasigiem 19 gmin, w tym 16 wiejskich: Bieliny, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnask oraz 3 miasta i gminy: Bodzentyn, Chciny i Chmielnik. Dla wszystkich wymienionych gmin zadania z zakresu gospodarowania przez starostów nieruchomociami Skarbu Pastwa, wynikajce z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.), w tym m.in. - ewidencjonowanie nieruchomoci Skarbu Pastwa (23 ust.1 pkt 1) 1

2 - wycena nieruchomoci (23 ust.1 pkt 2) - wykonywanie czynnoci zwizanych z naliczaniem nalenoci za nieruchomoci udostpniane z zasobu oraz opłat z tytułu uytkowania wieczystego wraz z ich aktualizacj oraz windykacja tych nalenoci (23 ust.1 pkt 5) - regulacja stanów prawnych nieruchomoci bdcych we władaniu Skarbu Pastwa oraz prowadzenie działa majcych na celu doprowadzenie do zgodnoci zapisów ewidencji gruntów i budynków z aktualnym stanem prawnym (23 ust.1 pkt 8) prowadzone s przez Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami, natomiast za systematyczn kontrol terminowoci zapłaty nalenoci z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomoci Skarbu Pastwa i do podejmowania na bieco niezbdnych czynnoci zmierzajcych do zastosowania rodków egzekucyjnych odpowiedzialny jest Wydział Budetu i Finansów. Kontrol objto okres od r. do dnia r. W trakcie kontroli ustalono co nastpuje: I. Prowadzona jest komputerowa ewidencja gruntów i budynków uregulowana ustaw z dnia r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 240, poz ze zm.). Narzdziem do jej prowadzenia jest program komputerowy EWOPIS. Pozwala on wyodrbni m.in. grunty stanowice własno Skarbu Pastwa z wyszczególnieniem m.in. numerów działek, ich powierzchni, charakteru władania z podziałem na poszczególne obrby. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w opisanej powyej formie uniemoliwiało wyodrbnienie nieruchomoci stanowicych zarówno zasób nieruchomoci Skarbu Pastwa okrelonej definicj wynikajc z art. 21 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U. z 2004r., nr 261 poz. 2603), jak te nieruchomoci rozdysponowanych jednorodnie pod wzgldem prawnym (np. bdcych przedmiotem uytkowania wieczystego bd oddanych w trwały zarzd, dzieraw itd.). W trakcie kontroli stwierdzono, e nie jest prowadzony rejestr nieruchomoci bdcych w zasobie nieruchomoci Skarbu Pastwa, w zwizku z czym nie jest moliwe stwierdzenie ile i jakie nieruchomoci znajduj si w zasobie. Konsekwencj braku takiego rejestru mog by utrudnienia w gospodarowaniu nieruchomociami Skarbu Pastwa w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki wynikajcymi z art. 12 ustawy o gospodarce nieruchomociami. 2

3 Narzucone art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomociami obowizki dotyczce prowadzenia ewidencji nieruchomoci bdcych w zasobie nieruchomoci Skarbu Pastwa maj zosta w najbliszym czasie zrealizowane poprzez wdroenie programu komputerowego MIENIE. Umoliwia on prowadzenie poszerzonej ewidencji rodków trwałych stanowicych własno Skarbu Pastwa. Prowadzona w w/w programie ewidencja bdzie rejestrowa m.in. rodzaj rodka trwałego, jego oznaczenie, warto, podstaw nabycia planowany sposób zagospodarowania i aktualne wykorzystanie oraz władajcych (w tym take uytkowników nieujawnionych w ewidencji gruntów i budynków). Podczas kontroli stwierdzono take, e nie jest prowadzona ewidencja nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym, w stosunku do których Starosta Kielecki jako organ reprezentujcy Skarb Pastwa na terenie powiatu kieleckiego, jest właciwy do podejmowania czynnoci dotyczcych stwierdzenia nabycia własnoci przez zasiedzenie oraz wpisu tego prawa w ksidze wieczystej (wyodrbnienie z programu wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków nieruchomoci, w stosunku do których Skarb Pastwa jest posiadaczem, nie daje wiarygodnego zestawienia nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym). Do kontroli udostpniony został komputerowy wydruk nieruchomoci znajdujcych si w zasobie z planowanymi działaniami dotyczcymi ich rozdysponowania. Niniejszy plan został sporzdzony z uwzgldnieniem połoenia nieruchomoci (obrb, gmina) i zawiera nastpujce informacje: nr działki, jej powierzchnia, orientacyjna warto oraz przeznaczenie. Zestawienie zawiera 29 pozycji sporód których 8 nieruchomoci przeznaczonych jest do sprzeday, natomiast 21 przeznaczonych jest do oddania w dzieraw (planowany termin realizacji w/w planu okrelony został na koniec 2007r.) Jednostka kontrolowana posiada take aktualny komputerowy rejestr nieruchomoci Skarbu Pastwa, które znajduj si w trwałym zarzdzie. Zawiera on 14 pozycji i został sporzdzony z podziałem na poszczególne gminy i zawiera nastpujce informacje: numer działki, jej powierzchnia, opłata roczna z tytułu trwałego zarzdu oraz zarzdca. Łczna suma opłat rocznych z tytułu trwałego zarzdu wszystkich nieruchomoci na terenie powiatu kieleckiego wynosi 3056,74 zł. Podczas kontroli stwierdzono, e prowadzony jest komputerowy rejestr nieruchomoci stanowicych własno Skarbu Pastwa i bdcych przedmiotem uytkowania wieczystego. Rejestr prowadzony jest oddzielnie dla kadej gminy z podziałem na obrby i zawiera nastpujce informacje: numer działki, jej powierzchnia, warto gruntu, opłata roczna netto, kwota podatku VAT oraz nazwa uytkownika wieczystego. Powyszy wykaz zawiera take dane zbiorcze podsumowujce nieruchomoci znajdujce si na terenie kadej z gmin 3

4 powiatu kieleckiego. Z powyszego zestawienia wynika, e łczna powierzchnia gruntów oddanych w uytkowanie wieczyste wynosi 1839,8665 ha, warto tych nieruchomoci po aktualizacji przeprowadzonej w roku biecym ,73 zł natomiast planowana suma opłat rocznych z tytułu uytkowania wieczystego za rok 2007 na dzie kontroli wynosi 929, 503, 33 zł. Oba w/w rejestry tj. uytkowników wieczystych oraz trwałych zarzdców prowadzone s przy pomocy programu komputerowego UW wersja 2.0, który został opracowany do kompleksowego monitoringu stanu nieruchomoci bdcych w uytkowaniu wieczystym i trwałym zarzdzie. W badanym okresie odnotowano cztery darowizny nieruchomoci stanowicych własno Skarbu Pastwa (wszystkie na rzecz gmin) oraz jedn sprzeda udziału 1/2 w prawie własnoci nieruchomoci na rzecz osoby fizycznej. Podczas kontroli ustalono, e w badanym okresie adna nieruchomo nie została oddana w uytkowanie wieczyste. Zgodnie za z przedłoonym zestawieniem ustalono, e nastpiły cztery przekształcenia prawa uytkowania wieczystego we własno. Ponadto odnotowana została jedna sprzeda nieruchomoci uytkownikowi wieczystemu, która została opisana poniej. Umow notarialn z dnia r. rep. A nr 1589/2003 Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Winiówce S.A,. w wykonaniu zobowizania wynikajcego z przetargu, sprzedały Zbigniewowi i Annie mał. Bartela za cen ,00 zł prawo uytkowania wieczystego nieruchomoci połoonej we wsi Bilcza, obrb 2 Bilcza, gm. Morawica oznaczonej jako działka nr 223 o pow. 1,3200 ha wraz z prawem własnoci zwizanego z gruntem budynku. Pismem z dnia r. Pastwo Zbigniew i Anna mał. Bartela wystpili do Starosty Kieleckiego z wnioskiem o sprzeda przedmiotowej nieruchomoci. Zarzdzeniem nr 79/2006 z dnia r. Wojewoda witokrzyski wyraził zgod na sprzeda na rzecz współuytkowników wieczystych nieruchomoci opisanej powyej. Umow notarialn z dnia r. rep. A nr 9254/2006 przeniesiona została własno nieruchomoci połoonej we wsi Bilcza, obrb 2 Bilcza, gm. Morawica oznaczonej jako działka nr 223 o pow. 1,3200 ha na rzecz dotychczasowych uytkowników wieczystych tj. Pastwa Zbigniewa i Anny mał. Bartela za cen ,00zł. Podczas kontroli ustalono, i rejestry nieruchomoci stanowicych własno Skarbu Pastwa w stosunku do których organem reprezentujcym jest Starosta Kielecki i które znajduj si w uytkowaniu wieczystym i trwałym zarzdzie prowadzone s właciwie.

5 Akta wybranych do kontroli nieruchomoci przedstawiaj si nastpujco: 1. Nieruchomo połoona w Chcinach, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr nr 275/8, 275/10, 275/11, 275/13, 275/14, 275/2 i 275/3 o łcznej pow. 5,2141 ha, bdca w uytkowaniu wieczystym Przedsibiorstwa Turystycznego ŁYSOGÓRY sp. z o.o. w Kielcach, dla której Sd Rejonowy w Kielcach prowadzi ksig wieczyst Nr Umow notarialn z dnia r. Rep. A nr 5136/97 dotyczc przeniesienia przedsibiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego pełnomocnik Skarbu Pastwa, w wykonaniu zobowizania wynikajcego z umowy o oddanie mienia Skarbu Pastwa do odpłatnego korzystania w trybie ustawy z dnia r. o prywatyzacji przedsibiorstw pastwowych Dz. U. Nr 30, poz. 127), przeniósł na spółk pod firm Łysogóry Przedsibiorstwo Turystyczne sp. z o.o. w Kielcach, m.in. prawo uytkowania wieczystego gruntu opow. 7,9623 ha, w skład którego wchodziły działki połoone w Kielcach przy ul. Czarnowskiej, Sienkiewicza i elaznej oznaczone numerami 54/3, 54/5, 54/6, 54/8, 55/4, 65/13, 65/15, 65/10, 56/2, 56/4 o łcznej pow. 1,0359 ha (KW 4266), połoone we wsi misk Kocielny, gm. Miedziana Góra oznaczone numerami 439/1, 441/1 o łcznej pow. 1,6811 ha (KW i 16605), połoone w Chcinach oznaczone numerami 275/3 i 275/2 o łcznej pow. 1,0956 ha (KW 36390), połoona w Kielcach przy ul. Kapitulnej, oznaczona numerem 585 o pow. 0,0312 ha (KW 40221) oraz połoone w Chcinach - Jaskinia Raj oznaczone numerami 275/8, 275/10, 275/11, 275/13, 275/14 o łcznej pow. 4,1185 ha (KW 36390). W 1999r. wykonany został operat szacunkowy okrelajcy warto rynkow nieruchomoci połoonej w Chcinach oznaczonej jako działki nr nr 275/8, 275/10, 275/11, 275/13, 275/14, 275/2 i 275/3 o łcznej pow. 5,2141 w wysokoci ,00 zł. Pismem z dnia r. znak: GN.I /2/99 Starosta Kielecki ustalił wysoko nowej opłaty rocznej obowizujcej od roku 2000, zgodnie z w/w okrelon wartoci nieruchomoci, w wysokoci 2.830,00 zł przy stawce procentowej 3%. 2. Nieruchomo połoona w Bobrzy, gm. Miedziana Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr nr 358/4, 359/1, 359/2, 360 i 579 o łcznej pow. 4,4500 ha, bdcej w uytkowaniu wieczystym Pana Łukasza Bartosa, dla której Sd Rejonowy w Kielcach prowadzi ksig wieczyst Nr Umow notarialn z dnia r. Rep. A nr 2504/98 David S Smith Packaging Poland S.A. w Kielcach jako nastpca prawny Kieleckich Zakładów Wyrobów Papierowych w Kielcach sprzedał za cen ,00 zł prawo uytkowania wieczystego działek nr nr 5

6 358/4, 359/1, 359/2, 360 i 579 o łcznej pow. 4,4500 ha wraz z własnoci znajdujcych si na gruncie budynków, która to nieruchomo ujawniona jest w ksidze wieczystej nr prowadzonej przez Sd Rejonowy w Kielcach, na rzecz Federacji Zwizków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP w Warszawie. W padzierniku 2001r. wykonany został operat szacunkowy okrelajcy warto rynkow przedmiotowej nieruchomoci w wysokoci ,00 zł. Pismem z dnia r. znak: GN.I-7013/97/1/2001 wystosowanym do Federacji Zwizków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Starosta Kielecki ustalił wysoko nowej opłaty rocznej obowizujcej od roku 2002, zgodnie z w/w okrelon wartoci nieruchomoci, w wysokoci 2.540,37 zł przy stawce procentowej 3%. Umow notarialn z dnia r. Rep. A nr 767/2006 Federacja Zwizków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP w Warszawie sprzedała prawo uytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomoci na rzecz Pana Łukasza Bartosa. Pismem z dnia r. znak: GN.I /1/06/97/1/2001 Starosta Kielecki poinformował Pana Łukasza Bartosa o obowizku wniesienia opłaty rocznej za rok 2006 w wysokoci 2540,37 zł ustalajc jednoczenie termin płatnoci na dzie r. Stosownie do informacji pozyskanych z Wydziału Budetu i Finansów zaległo Pana Łukasza Bartosa z tytułu opłat rocznych za uytkowanie wieczyste na dzie kontroli wynosi 2 540,37 zł. 3. Nieruchomo oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr nr 1478, 1620, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073 o łcznej pow. 25,4700 ha połoona w Górnie bdca w uytkowaniu wieczystym Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Kielcach, dla której Sd Rejonowy w Kielcach prowadzi ksig wieczyst KW Nr Decyzj Wojewody Kieleckiego z dnia r. znak: GG.VII-72240/207/94-95 stwierdzono nabycie z dniem r. przez Przedsibiorstwo Pastwowe Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Kielcach prawa uytkowania wieczystego gruntów Skarbu Pastwa o pow. ogólnej 25,4700 ha połoonej w Górnie oznaczonej jako działki nr nr 1478, 1620, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, Pismem z dnia r. znak: GN.I-7013/9/1/2001 Starosta Kielecki wypowiedział dotychczasow opłat roczn wynoszc 1860,57 zł okrelon w decyzji Wojewody Kieleckiego znak: GG.VII-72240/207/94-95 z dnia r., i zaproponował przyjcie nowej opłaty obowizujcej od r. w kwocie 5117,00 zł. Opłat t ustalono na podstawie operatu szacunkowego z dnia r. 6

7 Pismem z dnia r. KOSD S.A. wystpiła do Samorzdowego Kolegium odwoławczego w Kielcach z wnioskiem, e aktualizacja jest uzasadniona, ale w innej wysokoci. W dniu r., przed SKO w Kielcach, została zawarta ugoda znak: SKO 402/193/47/02 pomidzy Starost Kieleckim a KOSD S.A., w której ustalono wysoko opłaty rocznej z tytułu uytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomoci na kwot 4050 zł. Stosownie do informacji pozyskanej z Wydziału Budetu i Finansów wynika, e zaległoci z tytułu opłat rocznych za uytkowanie wieczyste na dzie kontroli nie wystpuj. 4. Nieruchomo oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr nr 71/4, 491/1, 336, 337, 338, 339, 2216/1, 352/1, 353/3, 353/5 o łcznej pow. 8,7100 ha połoona w Kostomłotach, bdca w uytkowaniu wieczystym Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A. w Kielcach. Decyzj Wojewody Kieleckiego z dnia r. znak: GG.VII-72240/43/95 stwierdzono nabycie z dniem r. przez Przedsibiorstwo Pastwowe Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Kielcach prawa uytkowania wieczystego gruntów Skarbu Pastwa o pow. ogólnej 8,7100 ha połoonej w Kostomłotach oznaczonej jako działki nr nr 71/4, 491/1, 336, 337, 338, 339, 2216/1, 352/1, 353/3, 353/5. Decyzj t ustalono opłat roczn z tytułu uytkowania wieczystego na kwot 485,28 zł. Pismem z dnia r. znak: GN.I /1/2005 Starosta Kielecki wypowiedział dotychczasow opłat roczn wynoszc 485,82 zł okrelon w decyzji Wojewody Kieleckiego znak: GG.VII-72240/43/95 z dnia r., i zaproponował przyjcie nowej opłaty obowizujcej od r. w kwocie 4834,62 zł. Opłat t ustalono na podstawie operatu szacunkowego z dnia r. Stosownie do informacji pozyskanej z Wydziału Budetu i Finansów wynika, e zaległoci z tytułu opłat rocznych za uytkowanie wieczyste na dzie kontroli nie wystpuj. 5. Nieruchomo oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 379/3 o pow. 0,0706 ha połoona w Zagnasku przy ul. Turystycznej, bdca w uytkowaniu wieczystym Centrali Produktów Naftowych CPN Pastwowe Przedsibiorstwo Uytecznoci Publicznej w Warszawie. Decyzj Wojewody Kieleckiego z dnia r. znak: GG.VII-72240/65/95 stwierdzono nabycie z dniem r. przez dotychczasowego zarzdc Central Produktów Naftowych CPN Pastwowe Przedsibiorstwo Uytecznoci Publicznej 7

8 w Warszawie prawa uytkowania wieczystego gruntu Skarbu Pastwa o pow. 0,0706 ha połoonego w Zagnasku oznaczonego jako działka nr 379/3. Decyzj t ustalono opłat roczn z tytułu uytkowania wieczystego na kwot 63,54 zł. Pismem z dnia r. znak: GN.I-7013/46/1/2000 Starosta Kielecki wypowiedział dotychczasow opłat roczn wynoszc 63,54 zł okrelon w decyzji Wojewody Kieleckiego znak: GG.VII-72240/65/95 z dnia r., i zaproponował przyjcie nowej opłaty obowizujcej od r. w kwocie 116,49 zł. Z informacji pozyskanej z Wydziału Budetu i Finansów wynika, e zaległoci z tytułu opłat rocznych za uytkowanie wieczyste na dzie kontroli nie wystpuj. 6. Nieruchomo oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr nr 821/1 i 140/3 o łcznej pow. 3,6000 ha połoona w Górkach Szczukowskich, bdca w uytkowaniu wieczystym witokrzyskiego Przedsibiorstwa Robót Drogowych w Kielcach Trakt sp. z o.o. Decyzj Wojewody Kieleckiego z dnia r. znak: GG.VII-72240/157/95-96 stwierdzono nabycie z dniem r. przez PRD w Kielcach, prawo uytkowania wieczystego gruntu Skarbu Pastwa o pow ha połoonego w Górkach Szczukowskich oznaczonego jako działki nr 821/1 i 140/3. Decyzj t ustalono opłat roczn z tytułu uytkowania wieczystego na kwot 3780,00 zł. Aktem notarialnym z dnia r. Rep. A 3878/98 umowa przeniesienia prawa uytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własnoci budynków i budowli, Wojewoda Kielecki działajcy w imieniu i na rzecz Skarbu Pastwa przeniósł na rzecz Spółki PRD Trakt Sp. z o.o. m.in. prawo uytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu Skarbu Pastwa o pow. 3,6000 ha. Pismem z dnia r. znak: GN.I /1/99 Starosta Kielecki poinformował PRD Trakt sp. z o.o., e poczwszy od 1999 roku, opłata roczna z tytułu uytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomoci, wynosi 3780,00 zł. Pismem z dnia r. znak: GN.I /1/05 Starosta Kielecki poinformował PRD Trakt, e opłata roczna za uytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Pastwa połoonego w Górkach Szczukowskich o łcznej powierzchni 3,6000 ha, wynosi 3780,00 zł. Z informacji uzyskanej z Wydziału Budetu i Finansów wynika, e zaległoci z tytułu opłat rocznych za uytkowanie wieczyste na dzie kontroli nie wystpuj. 8

9 II. Wszystkie czynnoci zwizane z aktualizacj opłat z tytułu uytkowania wieczystego i trwałego zarzdu nale do zada Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami. Stwierdzi naley, i z wybranych do kontroli nieruchomoci stanowicych własno Skarbu Pastwa i oddanych w uytkowanie wieczyste aktualizacje nie były przeprowadzane w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Podczas kontroli udostpnione zostało zestawienie, obejmujce okres kontroli, w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu uytkowania wieczystego wykonanych w roku 2005 i Wynika z niego, e w roku 2005 zaktualizowane zostały opłaty roczne dla 28 nieruchomoci połoonych na terenie powiatu. Dochody Skarbu Pastwa z tego tytułu wzrosły z ,73 zł (opłaty przed aktualizacj) do ,90 (opłaty po aktualizacji). W roku 2006 zaktualizowane zostały opłaty dla 26 nieruchomoci, nastpstwem czego było zwikszenie si dochodu Skarbu Pastwa z kwoty ,11 zł do kwoty ,41 zł. Ponadto z pozyskanych informacji wynika, e w toku s czynnoci majce na celu aktualizacje opłat rocznych, które bd obowizywa od roku 2007, dla 6 nieruchomoci połoonych na terenie powiatu kieleckiego. Z analizy przedłoonych do kontroli akt prowadzonych dla poszczególnych nieruchomoci wynika, e Starosta Kielecki nie korzystał z uprawnienia wynikajcego z art. 87 ustawy o gospodarce nieruchomociami tj. nie przeprowadzał aktualizacji opłat z tytułu uytkowania wieczystego w sposób systematyczny. III. Podczas kontroli ustalono, e cigalnoci opłat z tytułu uytkowania wieczystego oraz trwałego zarzdu zajmuje si Wydział Budetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kielcach, natomiast wszystkie czynnoci zwizane z aktualizacj w/w opłat nale do zada Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami. Na podstawie pozyskanych informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami ustalono, e łczna kwota nalenoci z tytułu opłat rocznych za uytkowanie wieczyste za rok 2005 wyniosła ,86 zł, natomiast za rok ,03 zł. Z przedłoonego do kontroli przez Wydziału Budetu i Finansów zestawienia zaległoci z tytułu uytkowania wieczystego nieruchomociami Skarbu Pastwa, wynika, e kwota zaległoci z tego tytułu na dzie r. wyniosła ,86 zł, natomiast na dzie r ,85 zł. Jednake na dzie kontroli, tj r., zaległo za 2006 rok wyniosła ,45 zł. Z powyszego wynika, e kwota zaległoci maleje. Odnonie roku 2005 cigalno opłat za uytkowanie wieczyste wyniosła 85 %. 9

10 Z kolei w roku 2006 (na dzie kontroli) cigalno wyniosła prawie 90 % (89,8 %). Zaległoci z tytułu trwałego zarzdu nie wystpuj. cigalno tych opłat wynosi 100 %. Z przedłoonego do kontroli przez Wydział Budetu i Finansów zestawienia zaległoci w regulowaniu opłat z tytułu uytkowania wieczystego gruntów Skarbu Pastwa za rok 2005 i 2006 wynika, i na koniec 2005 roku z opłatami zalegało 222 uytkowników wieczystych na łczn kwot ,86 zł. Natomiast na dzie r., z opłatami za uytkowanie wieczyste zalegało 314 uytkowników wieczystych, z kolei na dzie kontroli liczba ta zmalała do 189 osób, na łczn kwot ,45 zł. W rejestrze dłuników brak jest informacji, jakie działania zmierzajce do wyegzekwowania nalenoci Skarbu Pastwa zostały podjte przez Starost Kieleckiego, w stosunku do zalegajcych z opłatami uytkowników wieczystych. Informacje te mona uzyska jedynie w wyniku przegldania korespondencji prowadzonej odrbnie w stosunku do poszczególnych dłuników. Analiza wybranych do kontroli działa podjtych przez Starost Kieleckiego w stosunku do dłuników Skarbu Pastwa z tytułu opłat za uytkowanie wieczyste przedstawia si nastpujco: 1. Nieruchomo połoona w Woli Murowanej, gm. Sitkówka Nowiny, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 585/70 o pow. 0,5229 ha bdcej w uytkowaniu wieczystym Kieleckiej Centrali Materiałów Budowlanych S.A. w Kielcach. Decyzj z dnia r. znak: GP.VII-72240/325/92-93 Wojewoda Kielecki stwierdził nabycie z dniem r. przez dotychczasowego zarzdc Kieleck Central Materiałów Budowlanych m.in. prawo uytkowania wieczystego nieruchomoci oznaczonej jako działka nr 585/70 o pow. 0,5229 ha. Postanowieniem z dnia r. sygn. akt V GU 55/05 Sd Rejonowy w Kielcach Sd Gospodarczy ogłosił upadło Kieleckiej Centrali Materiałów Budowlanych S.A. w Kielcach oraz wezwa wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelnoci do sdziego komisarza w terminie dwóch miesicy od daty dokonania obwieszcze. Pismem z dnia r. Starosta Kielecki złoył wniosek do Sdu Rejonowego w Kielcach o zgłoszenie wierzytelnoci w w/w postpowaniu upadłociowym w wysokoci 453,42 zł w tym 28,74 zł liczone od dnia r. do dnia r. Na dzie kontroli w/w zaległo nie została uregulowana.

11 2. Nieruchomo połoona w Woli Murowanej, gm. Sitkówka Nowiny bdca w uytkowaniu wieczystym Firmy Handlowo Usługowej TRANSPOM. Pismem z dnia r. znak: F.II.3130/46/2005 Starosta Kielecki wystosował pismo do Firmy Handlowo Usługowej TRANSPOM wzywajce do zapłaty zaległoci z tytułu opłat rocznych z tytułu uytkowania wieczystego za rok 2005 w wysokoci 768,30 zł (naleno główna) wraz z odsetkami w wysokoci 13,63 zł obliczonymi na dzie r. Z pozyskanych informacji wynika, e opłata roczna za 2006 rok została zapłacona. Pismem z dnia r. znak: BF /271/06 Starosta Kielecki wystosował pismo do Firmy Handlowo Usługowej TRANSPOM wzywajce do zapłaty zaległoci z tytułu opłat rocznych z tytułu uytkowania wieczystego za rok 2005 w wysokoci 768,30 zł (naleno główna) wraz z odsetkami w wysokoci 148,45 zł obliczonymi na dzie r. Do dnia przeprowadzenia kontroli w/w zaległoci za rok 2005 nie zostały uregulowane. 3. Nieruchomo połoona w Celinach, gm. Chmielnik, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 277 o pow. 16,0100 ha bdca w uytkowaniu wieczystym. Decyzjz dnia r. znak: GG.VII-72240/211/94 Wojewoda Kielecki stwierdził nabycie z dniem r. przez dotychczasowego zarzdc Przedsibiorstwo Robót Drogowo Inynieryjnych w Busku Zdroju m.in. prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci połoonej w miejscowoci Celiny, gm. Chmielnik oznaczonej jako działka nr 277 o pow. 16,0100 ha. Postanowieniem z dnia r. Sd Rejonowy w Kielcach Sd Gospodarczy ogłosił upadło Przedsibiorstwa Robót Inynieryjno Drogowych MAKADAM w Busku Zdroju oraz wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelnoci do sdziego komisarza w terminie dwóch miesicy od daty dokonania obwieszcze. Pismem z dnia r. Starosta Kielecki złoył wniosek do Sdu Rejonowego w Kielcach o zgłoszenie wierzytelnoci w w/w postpowaniu upadłociowym w wysokoci 6.436,23 zł (naleno główna) wraz z odsetkami 276,14 zł liczone od dnia r. do dnia r. Zarzdzeniem z dnia r. sygn. akt V GUp 10/05 Sd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłociowych i Naprawczych wezwała wierzyciela Starost Kieleckiego do usunicia braków formalnych w zgłoszeniu wierzytelnoci. Pismem z dnia r. znak j.w. wszystkie braki zostały usunite. Do dnia przeprowadzenia kontroli w/w zaległoci nie zostały uregulowane. 11

12 4. Nieruchomo Skarbu Pastwa połoona w Zagnasku przy ul. Przemysłowej o powierzchni ha, oddana w uytkowanie wieczyste Radomskiemu Przedsibiorstwu Przemysłu Drzewnego w Zagnasku, decyzj Wojewody Kieleckiego z dnia r. znak: GG.VII-72240/ Aktem notarialnym z dnia r. Rep. A 416/98 syndyk masy upadłoci Przedsibiorstwa Przemysłu Drzewnego z siedzib w Zagnasku ul. Przemysłowa 6, sprzedał na rzecz Przedsibiorstwa Produkcji i Usług Konsultingowych Polmaik Sp. z o.o. w Kielcach, prawo uytkowania wieczystego nieruchomoci Skarbu Pastwa oznaczonej jako działki nr 874/7, 591/6, 876/1, 876/2, 876/3, 876/4, 876/5, 876/6, 876/6, 876/8, 876/9, 874/1, 874/2, 874/4, 874/5, 874/6, 591/5 ujawnionej w ksidze wieczystej KW Nr Zawiadomienie syndyka masy upadłociowej z dnia r. L.Dz. 246/Up/04, informujce, e Sd Rejonowy w Kielcach postanowieniem w sprawie o sygn. akt V GUp 11/04 ogłosił z dniem r. upadło firmy Przedsibiorstwo Produkcji i Usług Konsultingowych Polmaik Sp. z o.o. w Kielcach. Ponadto w zwizku z powyszym, syndyk wezwał wierzyciela Skarb Pastwa do zgłoszenia swoich wierzytelnoci. Pismem z dnia r. znak: F.II.3130/21/2004 Starosta Kielecki złoył do Sdu Rejonowego w Kielcach, Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłociowo Naprawcza, wniosek o zgłoszenie wierzytelnoci w postpowaniu upadłociowym na łczn kwot ,67 zł, z czego kwota główna wierzytelnoci ,69 zł i odsetki 4567,98 zł. Z informacji uzyskanej w Wydziale Budetu i Finansów wynika, e na dzie r. zaległo Przedsibiorstwa Produkcji i Usług Konsultingowych Polmaik wobec Skarbu Pastwa wynosiła ,95 zł, natomiast na dzie r. kwota zaległoci wynosi ,45 zł. Z tego wynika, e kwota ,50 zł została cignita od wierzyciela. 5. Nieruchomo Skarbu Pastwa połoona w Woli Murowanej, oznaczona jako działki nr nr 35/86, 35/88, 35/65 i 35/4 o powierzchni 3,3355 ha, oddana w uytkowanie wieczyste na rzecz Kombinatu Remontowo Budowlanego Przemysłu Cementowo Wapienniczego i Gipsowego Remur w Wierzbicy, Zakład w Nowinach, decyzj Wojewody Kieleckiego z dnia r. znak: GG.VII- 7224/172/91. 12

13 Aktem notarialnym z dnia r. Rep. A Nr 9469/2000, Przedsibiorstwo Remur sprzedało na rzecz Instal-Mont sp. z o.o. prawo uytkowania wieczystego gruntu Skarbu Pastwa oznaczonego jako działki nr 35/4 i 35/65 o pow m 2. Postanowieniem z dnia r. sygn. akt V GU 108/04 Sd Rejonowy w Kielcach ogłosił upadło Przedsibiorstwa Usługowo Technicznego Instal Mont w Kielcach Sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 1. Starosta Kielecki pismem z dnia r. znak: F II 3130/20/2005 złoył do Sdu Rejonowego w Kielcach wniosek o zgłoszenie wierzytelnoci w postpowaniu upadłociowym na łczn kwot 724,27 zł, z czego kwota główna wierzytelnoci 686 zł i odsetki 38,27 zł. Z informacji uzyskanej w Wydziale Budetu i Finansów wynika, e na dzie r. zaległo Instal Mont wobec Skarbu Pastwa wynosiła 686 zł, natomiast na dzie kontroli kwota zaległoci wzrosła do 1029 zł. IV. Podczas kontroli stwierdzono take, e Starosta Kielecki nie prowadzi ewidencji nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym w stosunku do których Starosta Kielecki jako organ reprezentujcy Skarb Pastwa na terenie powiatu kieleckiego powinien podj czynnoci dotyczce stwierdzenia nabycia własnoci przez zasiedzenie oraz wpisu tego prawa w ksidze wieczystej. Stosownie do przedłoonego zestawienia wynika, e w 2005r. Starosta Kielecki działał w imieniu i na rzecz Skarbu Pastwa w 37 sprawach dot. regulacji stanu prawnego prowadzonych przez sdy, których łczna powierzchnia nieruchomoci bdcych ich przedmiotem wyniosła ok. 430 ha. W 2005r. złoone zostały cztery wnioski o zasiedzenie nieruchomoci. W roku 2006r. Starosta Kielecki reprezentował bd reprezentuje Skarb Pastwa w 47 sprawach dot. regulacji stanu prawnego prowadzonych przez sdy, których łczna powierzchnia nieruchomoci bdcych ich przedmiotem wyniosła ok. 200 ha. W 2006r. złoonych zostało pi wniosków o zasiedzenie nieruchomoci. Podsumowanie 1. Brak jest prawidłowo prowadzonej ewidencji nieruchomoci Skarbu Pastwa w stosunku do których organem reprezentujcym jest Starosta Kielecki. (brak zestawienia nieruchomoci o uregulowanym stanie prawnym art. 23 ust. 1 pkt 1 ugn, nieruchomoci rozdysponowanych art. 23 ust. 1 pkt 5 ugn). W sposób rzetelny prowadzone s rejestry nieruchomoci oddanych w uytkowanie wieczyste i trwały zarzd. 13

14 2. Z przedłoonych do kontroli akt wynika, e aktualizacje opłat z tytułu uytkowania wieczystego i trwałego zarzdu nie były wykonywane w sposób systematyczny zgodnie z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki. W roku 2005 zaktualizowane zostały opłaty roczne dla 28 nieruchomoci połoonych na terenie powiatu. W roku 2006 zaktualizowane zostały opłaty dla 26 nieruchomoci, natomiast w toku s czynnoci majce na celu aktualizacje opłat rocznych, które bd obowizywa od roku 2007, dla 6 nieruchomoci połoonych na terenie powiatu kieleckiego. 3. Porównujc kwot zaległoci z tytułu uytkowania wieczystego nieruchomoci Skarbu Pastwa na koniec 2005 roku oraz na dzie kontroli, stwierdzi naley, e kwota ta maleje. Wynika z tego, e działania Starosty Kieleckiego w zakresie windykacji nalenoci Skarbu Pastwa, s prawidłowe. Ocen działa Starosty Kieleckiego (odnonie skontrolowanych wybiórczo spraw) w tym zakresie uzna naley za prawidłow i zgodn z prawem. 4. Brak jest rejestru nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym w stosunku do których Starosta Kielecki jako organ reprezentujcy Skarb Pastwa mógłby podj czynnoci zmierzajce do ich uregulowania, co moe skutkowa zaniedbaniem poprzez niepodejmowanie w stosunku do nich naleytych czynnoci mogcych przyczyni si do uregulowania ich stanu prawnego. W badanym okresie złoonych zostało 9 wniosków o zasiedzenie nieruchomoci. W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono, i rejestr skarg w okresie objtym kontrol nie zawiera skarg z zakresu bdcego przedmiotem kontroli. Od ustale zawartych w niniejszym protokole słuy prawo wniesienia pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty jego dorczenia. Protokół sporzdzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden pozostawiano w jednostce kontrolowanej. Kontrola została odnotowana w ksidze kontroli Powiatu Kieleckiego pod pozycj Nr 9/2006. sporzdzono dnia 8 grudnia 2006r. Kontrolujcy:

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut Warszawa, 4 grudnia 2006 Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce krótkie opracowanie dotyczce zagadnie podatkowych zwizanych z wykorzystywaniem pojazdów w prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób SZANOWNI STUDENCI Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej mona składa w terminie: do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica widnica, 2004 1. WSTP... 11 1.1 UKŁAD NINIEJSZEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI... 11 1.2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP Informacja o wynikach kontroli wykorzystywania nieruchomości Skarbu Państwa połoŝonych

Bardziej szczegółowo