PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomoci Skarbu Pastwa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomoci Skarbu Pastwa."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomoci Skarbu Pastwa. Kontrol w dniu 05 grudnia 2006r., przeprowadził zespół: Justyna Sadkowska inspektor, kierownik zespołu, na podstawie upowanienia nr 463/06 z dnia r., wydanego z up. Wojewody witokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Geodezji witokrzyskiego Urzdu Wojewódzkiego w Kielcach mgr Halin Michałowsk Wróblewsk, Łukasz Łowisz inspektor, na podstawie upowanienia nr 462/06 z dnia r., wydanego z up. Wojewody witokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Geodezji witokrzyskiego Urzdu Wojewódzkiego w Kielcach mgr Halin Michałowsk Wróblewsk Kontrola została odnotowana w ksidze kontroli Powiatu Kieleckiego pod pozycj nr 9. Jednostka nadrzdna nad jednostk kontrolowan: witokrzyski Urzd Wojewódzki w Kielcach. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc Kielce, NIP , regon W jednostce kontrolowanej funkcj Starosty Kieleckiego pełni Pan Zbigniew Banakiewicz. Sprawy objte kontrol prowadzone s w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami, kierowanym przez Naczelnika Wydziału Geodet Powiatowego - Pani Ew Miziołek. Informacji i wyjanie w czasie kontroli udzielali Pani Agnieszka Pitek oraz Pani Teresa wierk. Starostwo Powiatowe w Kielcach obejmuje swym zasigiem 19 gmin, w tym 16 wiejskich: Bieliny, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnask oraz 3 miasta i gminy: Bodzentyn, Chciny i Chmielnik. Dla wszystkich wymienionych gmin zadania z zakresu gospodarowania przez starostów nieruchomociami Skarbu Pastwa, wynikajce z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.), w tym m.in. - ewidencjonowanie nieruchomoci Skarbu Pastwa (23 ust.1 pkt 1) 1

2 - wycena nieruchomoci (23 ust.1 pkt 2) - wykonywanie czynnoci zwizanych z naliczaniem nalenoci za nieruchomoci udostpniane z zasobu oraz opłat z tytułu uytkowania wieczystego wraz z ich aktualizacj oraz windykacja tych nalenoci (23 ust.1 pkt 5) - regulacja stanów prawnych nieruchomoci bdcych we władaniu Skarbu Pastwa oraz prowadzenie działa majcych na celu doprowadzenie do zgodnoci zapisów ewidencji gruntów i budynków z aktualnym stanem prawnym (23 ust.1 pkt 8) prowadzone s przez Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami, natomiast za systematyczn kontrol terminowoci zapłaty nalenoci z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomoci Skarbu Pastwa i do podejmowania na bieco niezbdnych czynnoci zmierzajcych do zastosowania rodków egzekucyjnych odpowiedzialny jest Wydział Budetu i Finansów. Kontrol objto okres od r. do dnia r. W trakcie kontroli ustalono co nastpuje: I. Prowadzona jest komputerowa ewidencja gruntów i budynków uregulowana ustaw z dnia r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 240, poz ze zm.). Narzdziem do jej prowadzenia jest program komputerowy EWOPIS. Pozwala on wyodrbni m.in. grunty stanowice własno Skarbu Pastwa z wyszczególnieniem m.in. numerów działek, ich powierzchni, charakteru władania z podziałem na poszczególne obrby. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w opisanej powyej formie uniemoliwiało wyodrbnienie nieruchomoci stanowicych zarówno zasób nieruchomoci Skarbu Pastwa okrelonej definicj wynikajc z art. 21 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U. z 2004r., nr 261 poz. 2603), jak te nieruchomoci rozdysponowanych jednorodnie pod wzgldem prawnym (np. bdcych przedmiotem uytkowania wieczystego bd oddanych w trwały zarzd, dzieraw itd.). W trakcie kontroli stwierdzono, e nie jest prowadzony rejestr nieruchomoci bdcych w zasobie nieruchomoci Skarbu Pastwa, w zwizku z czym nie jest moliwe stwierdzenie ile i jakie nieruchomoci znajduj si w zasobie. Konsekwencj braku takiego rejestru mog by utrudnienia w gospodarowaniu nieruchomociami Skarbu Pastwa w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki wynikajcymi z art. 12 ustawy o gospodarce nieruchomociami. 2

3 Narzucone art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomociami obowizki dotyczce prowadzenia ewidencji nieruchomoci bdcych w zasobie nieruchomoci Skarbu Pastwa maj zosta w najbliszym czasie zrealizowane poprzez wdroenie programu komputerowego MIENIE. Umoliwia on prowadzenie poszerzonej ewidencji rodków trwałych stanowicych własno Skarbu Pastwa. Prowadzona w w/w programie ewidencja bdzie rejestrowa m.in. rodzaj rodka trwałego, jego oznaczenie, warto, podstaw nabycia planowany sposób zagospodarowania i aktualne wykorzystanie oraz władajcych (w tym take uytkowników nieujawnionych w ewidencji gruntów i budynków). Podczas kontroli stwierdzono take, e nie jest prowadzona ewidencja nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym, w stosunku do których Starosta Kielecki jako organ reprezentujcy Skarb Pastwa na terenie powiatu kieleckiego, jest właciwy do podejmowania czynnoci dotyczcych stwierdzenia nabycia własnoci przez zasiedzenie oraz wpisu tego prawa w ksidze wieczystej (wyodrbnienie z programu wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków nieruchomoci, w stosunku do których Skarb Pastwa jest posiadaczem, nie daje wiarygodnego zestawienia nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym). Do kontroli udostpniony został komputerowy wydruk nieruchomoci znajdujcych si w zasobie z planowanymi działaniami dotyczcymi ich rozdysponowania. Niniejszy plan został sporzdzony z uwzgldnieniem połoenia nieruchomoci (obrb, gmina) i zawiera nastpujce informacje: nr działki, jej powierzchnia, orientacyjna warto oraz przeznaczenie. Zestawienie zawiera 29 pozycji sporód których 8 nieruchomoci przeznaczonych jest do sprzeday, natomiast 21 przeznaczonych jest do oddania w dzieraw (planowany termin realizacji w/w planu okrelony został na koniec 2007r.) Jednostka kontrolowana posiada take aktualny komputerowy rejestr nieruchomoci Skarbu Pastwa, które znajduj si w trwałym zarzdzie. Zawiera on 14 pozycji i został sporzdzony z podziałem na poszczególne gminy i zawiera nastpujce informacje: numer działki, jej powierzchnia, opłata roczna z tytułu trwałego zarzdu oraz zarzdca. Łczna suma opłat rocznych z tytułu trwałego zarzdu wszystkich nieruchomoci na terenie powiatu kieleckiego wynosi 3056,74 zł. Podczas kontroli stwierdzono, e prowadzony jest komputerowy rejestr nieruchomoci stanowicych własno Skarbu Pastwa i bdcych przedmiotem uytkowania wieczystego. Rejestr prowadzony jest oddzielnie dla kadej gminy z podziałem na obrby i zawiera nastpujce informacje: numer działki, jej powierzchnia, warto gruntu, opłata roczna netto, kwota podatku VAT oraz nazwa uytkownika wieczystego. Powyszy wykaz zawiera take dane zbiorcze podsumowujce nieruchomoci znajdujce si na terenie kadej z gmin 3

4 powiatu kieleckiego. Z powyszego zestawienia wynika, e łczna powierzchnia gruntów oddanych w uytkowanie wieczyste wynosi 1839,8665 ha, warto tych nieruchomoci po aktualizacji przeprowadzonej w roku biecym ,73 zł natomiast planowana suma opłat rocznych z tytułu uytkowania wieczystego za rok 2007 na dzie kontroli wynosi 929, 503, 33 zł. Oba w/w rejestry tj. uytkowników wieczystych oraz trwałych zarzdców prowadzone s przy pomocy programu komputerowego UW wersja 2.0, który został opracowany do kompleksowego monitoringu stanu nieruchomoci bdcych w uytkowaniu wieczystym i trwałym zarzdzie. W badanym okresie odnotowano cztery darowizny nieruchomoci stanowicych własno Skarbu Pastwa (wszystkie na rzecz gmin) oraz jedn sprzeda udziału 1/2 w prawie własnoci nieruchomoci na rzecz osoby fizycznej. Podczas kontroli ustalono, e w badanym okresie adna nieruchomo nie została oddana w uytkowanie wieczyste. Zgodnie za z przedłoonym zestawieniem ustalono, e nastpiły cztery przekształcenia prawa uytkowania wieczystego we własno. Ponadto odnotowana została jedna sprzeda nieruchomoci uytkownikowi wieczystemu, która została opisana poniej. Umow notarialn z dnia r. rep. A nr 1589/2003 Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Winiówce S.A,. w wykonaniu zobowizania wynikajcego z przetargu, sprzedały Zbigniewowi i Annie mał. Bartela za cen ,00 zł prawo uytkowania wieczystego nieruchomoci połoonej we wsi Bilcza, obrb 2 Bilcza, gm. Morawica oznaczonej jako działka nr 223 o pow. 1,3200 ha wraz z prawem własnoci zwizanego z gruntem budynku. Pismem z dnia r. Pastwo Zbigniew i Anna mał. Bartela wystpili do Starosty Kieleckiego z wnioskiem o sprzeda przedmiotowej nieruchomoci. Zarzdzeniem nr 79/2006 z dnia r. Wojewoda witokrzyski wyraził zgod na sprzeda na rzecz współuytkowników wieczystych nieruchomoci opisanej powyej. Umow notarialn z dnia r. rep. A nr 9254/2006 przeniesiona została własno nieruchomoci połoonej we wsi Bilcza, obrb 2 Bilcza, gm. Morawica oznaczonej jako działka nr 223 o pow. 1,3200 ha na rzecz dotychczasowych uytkowników wieczystych tj. Pastwa Zbigniewa i Anny mał. Bartela za cen ,00zł. Podczas kontroli ustalono, i rejestry nieruchomoci stanowicych własno Skarbu Pastwa w stosunku do których organem reprezentujcym jest Starosta Kielecki i które znajduj si w uytkowaniu wieczystym i trwałym zarzdzie prowadzone s właciwie.

5 Akta wybranych do kontroli nieruchomoci przedstawiaj si nastpujco: 1. Nieruchomo połoona w Chcinach, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr nr 275/8, 275/10, 275/11, 275/13, 275/14, 275/2 i 275/3 o łcznej pow. 5,2141 ha, bdca w uytkowaniu wieczystym Przedsibiorstwa Turystycznego ŁYSOGÓRY sp. z o.o. w Kielcach, dla której Sd Rejonowy w Kielcach prowadzi ksig wieczyst Nr Umow notarialn z dnia r. Rep. A nr 5136/97 dotyczc przeniesienia przedsibiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego pełnomocnik Skarbu Pastwa, w wykonaniu zobowizania wynikajcego z umowy o oddanie mienia Skarbu Pastwa do odpłatnego korzystania w trybie ustawy z dnia r. o prywatyzacji przedsibiorstw pastwowych Dz. U. Nr 30, poz. 127), przeniósł na spółk pod firm Łysogóry Przedsibiorstwo Turystyczne sp. z o.o. w Kielcach, m.in. prawo uytkowania wieczystego gruntu opow. 7,9623 ha, w skład którego wchodziły działki połoone w Kielcach przy ul. Czarnowskiej, Sienkiewicza i elaznej oznaczone numerami 54/3, 54/5, 54/6, 54/8, 55/4, 65/13, 65/15, 65/10, 56/2, 56/4 o łcznej pow. 1,0359 ha (KW 4266), połoone we wsi misk Kocielny, gm. Miedziana Góra oznaczone numerami 439/1, 441/1 o łcznej pow. 1,6811 ha (KW i 16605), połoone w Chcinach oznaczone numerami 275/3 i 275/2 o łcznej pow. 1,0956 ha (KW 36390), połoona w Kielcach przy ul. Kapitulnej, oznaczona numerem 585 o pow. 0,0312 ha (KW 40221) oraz połoone w Chcinach - Jaskinia Raj oznaczone numerami 275/8, 275/10, 275/11, 275/13, 275/14 o łcznej pow. 4,1185 ha (KW 36390). W 1999r. wykonany został operat szacunkowy okrelajcy warto rynkow nieruchomoci połoonej w Chcinach oznaczonej jako działki nr nr 275/8, 275/10, 275/11, 275/13, 275/14, 275/2 i 275/3 o łcznej pow. 5,2141 w wysokoci ,00 zł. Pismem z dnia r. znak: GN.I /2/99 Starosta Kielecki ustalił wysoko nowej opłaty rocznej obowizujcej od roku 2000, zgodnie z w/w okrelon wartoci nieruchomoci, w wysokoci 2.830,00 zł przy stawce procentowej 3%. 2. Nieruchomo połoona w Bobrzy, gm. Miedziana Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr nr 358/4, 359/1, 359/2, 360 i 579 o łcznej pow. 4,4500 ha, bdcej w uytkowaniu wieczystym Pana Łukasza Bartosa, dla której Sd Rejonowy w Kielcach prowadzi ksig wieczyst Nr Umow notarialn z dnia r. Rep. A nr 2504/98 David S Smith Packaging Poland S.A. w Kielcach jako nastpca prawny Kieleckich Zakładów Wyrobów Papierowych w Kielcach sprzedał za cen ,00 zł prawo uytkowania wieczystego działek nr nr 5

6 358/4, 359/1, 359/2, 360 i 579 o łcznej pow. 4,4500 ha wraz z własnoci znajdujcych si na gruncie budynków, która to nieruchomo ujawniona jest w ksidze wieczystej nr prowadzonej przez Sd Rejonowy w Kielcach, na rzecz Federacji Zwizków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP w Warszawie. W padzierniku 2001r. wykonany został operat szacunkowy okrelajcy warto rynkow przedmiotowej nieruchomoci w wysokoci ,00 zł. Pismem z dnia r. znak: GN.I-7013/97/1/2001 wystosowanym do Federacji Zwizków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Starosta Kielecki ustalił wysoko nowej opłaty rocznej obowizujcej od roku 2002, zgodnie z w/w okrelon wartoci nieruchomoci, w wysokoci 2.540,37 zł przy stawce procentowej 3%. Umow notarialn z dnia r. Rep. A nr 767/2006 Federacja Zwizków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP w Warszawie sprzedała prawo uytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomoci na rzecz Pana Łukasza Bartosa. Pismem z dnia r. znak: GN.I /1/06/97/1/2001 Starosta Kielecki poinformował Pana Łukasza Bartosa o obowizku wniesienia opłaty rocznej za rok 2006 w wysokoci 2540,37 zł ustalajc jednoczenie termin płatnoci na dzie r. Stosownie do informacji pozyskanych z Wydziału Budetu i Finansów zaległo Pana Łukasza Bartosa z tytułu opłat rocznych za uytkowanie wieczyste na dzie kontroli wynosi 2 540,37 zł. 3. Nieruchomo oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr nr 1478, 1620, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073 o łcznej pow. 25,4700 ha połoona w Górnie bdca w uytkowaniu wieczystym Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Kielcach, dla której Sd Rejonowy w Kielcach prowadzi ksig wieczyst KW Nr Decyzj Wojewody Kieleckiego z dnia r. znak: GG.VII-72240/207/94-95 stwierdzono nabycie z dniem r. przez Przedsibiorstwo Pastwowe Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Kielcach prawa uytkowania wieczystego gruntów Skarbu Pastwa o pow. ogólnej 25,4700 ha połoonej w Górnie oznaczonej jako działki nr nr 1478, 1620, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, Pismem z dnia r. znak: GN.I-7013/9/1/2001 Starosta Kielecki wypowiedział dotychczasow opłat roczn wynoszc 1860,57 zł okrelon w decyzji Wojewody Kieleckiego znak: GG.VII-72240/207/94-95 z dnia r., i zaproponował przyjcie nowej opłaty obowizujcej od r. w kwocie 5117,00 zł. Opłat t ustalono na podstawie operatu szacunkowego z dnia r. 6

7 Pismem z dnia r. KOSD S.A. wystpiła do Samorzdowego Kolegium odwoławczego w Kielcach z wnioskiem, e aktualizacja jest uzasadniona, ale w innej wysokoci. W dniu r., przed SKO w Kielcach, została zawarta ugoda znak: SKO 402/193/47/02 pomidzy Starost Kieleckim a KOSD S.A., w której ustalono wysoko opłaty rocznej z tytułu uytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomoci na kwot 4050 zł. Stosownie do informacji pozyskanej z Wydziału Budetu i Finansów wynika, e zaległoci z tytułu opłat rocznych za uytkowanie wieczyste na dzie kontroli nie wystpuj. 4. Nieruchomo oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr nr 71/4, 491/1, 336, 337, 338, 339, 2216/1, 352/1, 353/3, 353/5 o łcznej pow. 8,7100 ha połoona w Kostomłotach, bdca w uytkowaniu wieczystym Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A. w Kielcach. Decyzj Wojewody Kieleckiego z dnia r. znak: GG.VII-72240/43/95 stwierdzono nabycie z dniem r. przez Przedsibiorstwo Pastwowe Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Kielcach prawa uytkowania wieczystego gruntów Skarbu Pastwa o pow. ogólnej 8,7100 ha połoonej w Kostomłotach oznaczonej jako działki nr nr 71/4, 491/1, 336, 337, 338, 339, 2216/1, 352/1, 353/3, 353/5. Decyzj t ustalono opłat roczn z tytułu uytkowania wieczystego na kwot 485,28 zł. Pismem z dnia r. znak: GN.I /1/2005 Starosta Kielecki wypowiedział dotychczasow opłat roczn wynoszc 485,82 zł okrelon w decyzji Wojewody Kieleckiego znak: GG.VII-72240/43/95 z dnia r., i zaproponował przyjcie nowej opłaty obowizujcej od r. w kwocie 4834,62 zł. Opłat t ustalono na podstawie operatu szacunkowego z dnia r. Stosownie do informacji pozyskanej z Wydziału Budetu i Finansów wynika, e zaległoci z tytułu opłat rocznych za uytkowanie wieczyste na dzie kontroli nie wystpuj. 5. Nieruchomo oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 379/3 o pow. 0,0706 ha połoona w Zagnasku przy ul. Turystycznej, bdca w uytkowaniu wieczystym Centrali Produktów Naftowych CPN Pastwowe Przedsibiorstwo Uytecznoci Publicznej w Warszawie. Decyzj Wojewody Kieleckiego z dnia r. znak: GG.VII-72240/65/95 stwierdzono nabycie z dniem r. przez dotychczasowego zarzdc Central Produktów Naftowych CPN Pastwowe Przedsibiorstwo Uytecznoci Publicznej 7

8 w Warszawie prawa uytkowania wieczystego gruntu Skarbu Pastwa o pow. 0,0706 ha połoonego w Zagnasku oznaczonego jako działka nr 379/3. Decyzj t ustalono opłat roczn z tytułu uytkowania wieczystego na kwot 63,54 zł. Pismem z dnia r. znak: GN.I-7013/46/1/2000 Starosta Kielecki wypowiedział dotychczasow opłat roczn wynoszc 63,54 zł okrelon w decyzji Wojewody Kieleckiego znak: GG.VII-72240/65/95 z dnia r., i zaproponował przyjcie nowej opłaty obowizujcej od r. w kwocie 116,49 zł. Z informacji pozyskanej z Wydziału Budetu i Finansów wynika, e zaległoci z tytułu opłat rocznych za uytkowanie wieczyste na dzie kontroli nie wystpuj. 6. Nieruchomo oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr nr 821/1 i 140/3 o łcznej pow. 3,6000 ha połoona w Górkach Szczukowskich, bdca w uytkowaniu wieczystym witokrzyskiego Przedsibiorstwa Robót Drogowych w Kielcach Trakt sp. z o.o. Decyzj Wojewody Kieleckiego z dnia r. znak: GG.VII-72240/157/95-96 stwierdzono nabycie z dniem r. przez PRD w Kielcach, prawo uytkowania wieczystego gruntu Skarbu Pastwa o pow ha połoonego w Górkach Szczukowskich oznaczonego jako działki nr 821/1 i 140/3. Decyzj t ustalono opłat roczn z tytułu uytkowania wieczystego na kwot 3780,00 zł. Aktem notarialnym z dnia r. Rep. A 3878/98 umowa przeniesienia prawa uytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własnoci budynków i budowli, Wojewoda Kielecki działajcy w imieniu i na rzecz Skarbu Pastwa przeniósł na rzecz Spółki PRD Trakt Sp. z o.o. m.in. prawo uytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu Skarbu Pastwa o pow. 3,6000 ha. Pismem z dnia r. znak: GN.I /1/99 Starosta Kielecki poinformował PRD Trakt sp. z o.o., e poczwszy od 1999 roku, opłata roczna z tytułu uytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomoci, wynosi 3780,00 zł. Pismem z dnia r. znak: GN.I /1/05 Starosta Kielecki poinformował PRD Trakt, e opłata roczna za uytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Pastwa połoonego w Górkach Szczukowskich o łcznej powierzchni 3,6000 ha, wynosi 3780,00 zł. Z informacji uzyskanej z Wydziału Budetu i Finansów wynika, e zaległoci z tytułu opłat rocznych za uytkowanie wieczyste na dzie kontroli nie wystpuj. 8

9 II. Wszystkie czynnoci zwizane z aktualizacj opłat z tytułu uytkowania wieczystego i trwałego zarzdu nale do zada Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami. Stwierdzi naley, i z wybranych do kontroli nieruchomoci stanowicych własno Skarbu Pastwa i oddanych w uytkowanie wieczyste aktualizacje nie były przeprowadzane w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Podczas kontroli udostpnione zostało zestawienie, obejmujce okres kontroli, w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu uytkowania wieczystego wykonanych w roku 2005 i Wynika z niego, e w roku 2005 zaktualizowane zostały opłaty roczne dla 28 nieruchomoci połoonych na terenie powiatu. Dochody Skarbu Pastwa z tego tytułu wzrosły z ,73 zł (opłaty przed aktualizacj) do ,90 (opłaty po aktualizacji). W roku 2006 zaktualizowane zostały opłaty dla 26 nieruchomoci, nastpstwem czego było zwikszenie si dochodu Skarbu Pastwa z kwoty ,11 zł do kwoty ,41 zł. Ponadto z pozyskanych informacji wynika, e w toku s czynnoci majce na celu aktualizacje opłat rocznych, które bd obowizywa od roku 2007, dla 6 nieruchomoci połoonych na terenie powiatu kieleckiego. Z analizy przedłoonych do kontroli akt prowadzonych dla poszczególnych nieruchomoci wynika, e Starosta Kielecki nie korzystał z uprawnienia wynikajcego z art. 87 ustawy o gospodarce nieruchomociami tj. nie przeprowadzał aktualizacji opłat z tytułu uytkowania wieczystego w sposób systematyczny. III. Podczas kontroli ustalono, e cigalnoci opłat z tytułu uytkowania wieczystego oraz trwałego zarzdu zajmuje si Wydział Budetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kielcach, natomiast wszystkie czynnoci zwizane z aktualizacj w/w opłat nale do zada Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami. Na podstawie pozyskanych informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami ustalono, e łczna kwota nalenoci z tytułu opłat rocznych za uytkowanie wieczyste za rok 2005 wyniosła ,86 zł, natomiast za rok ,03 zł. Z przedłoonego do kontroli przez Wydziału Budetu i Finansów zestawienia zaległoci z tytułu uytkowania wieczystego nieruchomociami Skarbu Pastwa, wynika, e kwota zaległoci z tego tytułu na dzie r. wyniosła ,86 zł, natomiast na dzie r ,85 zł. Jednake na dzie kontroli, tj r., zaległo za 2006 rok wyniosła ,45 zł. Z powyszego wynika, e kwota zaległoci maleje. Odnonie roku 2005 cigalno opłat za uytkowanie wieczyste wyniosła 85 %. 9

10 Z kolei w roku 2006 (na dzie kontroli) cigalno wyniosła prawie 90 % (89,8 %). Zaległoci z tytułu trwałego zarzdu nie wystpuj. cigalno tych opłat wynosi 100 %. Z przedłoonego do kontroli przez Wydział Budetu i Finansów zestawienia zaległoci w regulowaniu opłat z tytułu uytkowania wieczystego gruntów Skarbu Pastwa za rok 2005 i 2006 wynika, i na koniec 2005 roku z opłatami zalegało 222 uytkowników wieczystych na łczn kwot ,86 zł. Natomiast na dzie r., z opłatami za uytkowanie wieczyste zalegało 314 uytkowników wieczystych, z kolei na dzie kontroli liczba ta zmalała do 189 osób, na łczn kwot ,45 zł. W rejestrze dłuników brak jest informacji, jakie działania zmierzajce do wyegzekwowania nalenoci Skarbu Pastwa zostały podjte przez Starost Kieleckiego, w stosunku do zalegajcych z opłatami uytkowników wieczystych. Informacje te mona uzyska jedynie w wyniku przegldania korespondencji prowadzonej odrbnie w stosunku do poszczególnych dłuników. Analiza wybranych do kontroli działa podjtych przez Starost Kieleckiego w stosunku do dłuników Skarbu Pastwa z tytułu opłat za uytkowanie wieczyste przedstawia si nastpujco: 1. Nieruchomo połoona w Woli Murowanej, gm. Sitkówka Nowiny, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 585/70 o pow. 0,5229 ha bdcej w uytkowaniu wieczystym Kieleckiej Centrali Materiałów Budowlanych S.A. w Kielcach. Decyzj z dnia r. znak: GP.VII-72240/325/92-93 Wojewoda Kielecki stwierdził nabycie z dniem r. przez dotychczasowego zarzdc Kieleck Central Materiałów Budowlanych m.in. prawo uytkowania wieczystego nieruchomoci oznaczonej jako działka nr 585/70 o pow. 0,5229 ha. Postanowieniem z dnia r. sygn. akt V GU 55/05 Sd Rejonowy w Kielcach Sd Gospodarczy ogłosił upadło Kieleckiej Centrali Materiałów Budowlanych S.A. w Kielcach oraz wezwa wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelnoci do sdziego komisarza w terminie dwóch miesicy od daty dokonania obwieszcze. Pismem z dnia r. Starosta Kielecki złoył wniosek do Sdu Rejonowego w Kielcach o zgłoszenie wierzytelnoci w w/w postpowaniu upadłociowym w wysokoci 453,42 zł w tym 28,74 zł liczone od dnia r. do dnia r. Na dzie kontroli w/w zaległo nie została uregulowana.

11 2. Nieruchomo połoona w Woli Murowanej, gm. Sitkówka Nowiny bdca w uytkowaniu wieczystym Firmy Handlowo Usługowej TRANSPOM. Pismem z dnia r. znak: F.II.3130/46/2005 Starosta Kielecki wystosował pismo do Firmy Handlowo Usługowej TRANSPOM wzywajce do zapłaty zaległoci z tytułu opłat rocznych z tytułu uytkowania wieczystego za rok 2005 w wysokoci 768,30 zł (naleno główna) wraz z odsetkami w wysokoci 13,63 zł obliczonymi na dzie r. Z pozyskanych informacji wynika, e opłata roczna za 2006 rok została zapłacona. Pismem z dnia r. znak: BF /271/06 Starosta Kielecki wystosował pismo do Firmy Handlowo Usługowej TRANSPOM wzywajce do zapłaty zaległoci z tytułu opłat rocznych z tytułu uytkowania wieczystego za rok 2005 w wysokoci 768,30 zł (naleno główna) wraz z odsetkami w wysokoci 148,45 zł obliczonymi na dzie r. Do dnia przeprowadzenia kontroli w/w zaległoci za rok 2005 nie zostały uregulowane. 3. Nieruchomo połoona w Celinach, gm. Chmielnik, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 277 o pow. 16,0100 ha bdca w uytkowaniu wieczystym. Decyzjz dnia r. znak: GG.VII-72240/211/94 Wojewoda Kielecki stwierdził nabycie z dniem r. przez dotychczasowego zarzdc Przedsibiorstwo Robót Drogowo Inynieryjnych w Busku Zdroju m.in. prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci połoonej w miejscowoci Celiny, gm. Chmielnik oznaczonej jako działka nr 277 o pow. 16,0100 ha. Postanowieniem z dnia r. Sd Rejonowy w Kielcach Sd Gospodarczy ogłosił upadło Przedsibiorstwa Robót Inynieryjno Drogowych MAKADAM w Busku Zdroju oraz wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelnoci do sdziego komisarza w terminie dwóch miesicy od daty dokonania obwieszcze. Pismem z dnia r. Starosta Kielecki złoył wniosek do Sdu Rejonowego w Kielcach o zgłoszenie wierzytelnoci w w/w postpowaniu upadłociowym w wysokoci 6.436,23 zł (naleno główna) wraz z odsetkami 276,14 zł liczone od dnia r. do dnia r. Zarzdzeniem z dnia r. sygn. akt V GUp 10/05 Sd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłociowych i Naprawczych wezwała wierzyciela Starost Kieleckiego do usunicia braków formalnych w zgłoszeniu wierzytelnoci. Pismem z dnia r. znak j.w. wszystkie braki zostały usunite. Do dnia przeprowadzenia kontroli w/w zaległoci nie zostały uregulowane. 11

12 4. Nieruchomo Skarbu Pastwa połoona w Zagnasku przy ul. Przemysłowej o powierzchni ha, oddana w uytkowanie wieczyste Radomskiemu Przedsibiorstwu Przemysłu Drzewnego w Zagnasku, decyzj Wojewody Kieleckiego z dnia r. znak: GG.VII-72240/ Aktem notarialnym z dnia r. Rep. A 416/98 syndyk masy upadłoci Przedsibiorstwa Przemysłu Drzewnego z siedzib w Zagnasku ul. Przemysłowa 6, sprzedał na rzecz Przedsibiorstwa Produkcji i Usług Konsultingowych Polmaik Sp. z o.o. w Kielcach, prawo uytkowania wieczystego nieruchomoci Skarbu Pastwa oznaczonej jako działki nr 874/7, 591/6, 876/1, 876/2, 876/3, 876/4, 876/5, 876/6, 876/6, 876/8, 876/9, 874/1, 874/2, 874/4, 874/5, 874/6, 591/5 ujawnionej w ksidze wieczystej KW Nr Zawiadomienie syndyka masy upadłociowej z dnia r. L.Dz. 246/Up/04, informujce, e Sd Rejonowy w Kielcach postanowieniem w sprawie o sygn. akt V GUp 11/04 ogłosił z dniem r. upadło firmy Przedsibiorstwo Produkcji i Usług Konsultingowych Polmaik Sp. z o.o. w Kielcach. Ponadto w zwizku z powyszym, syndyk wezwał wierzyciela Skarb Pastwa do zgłoszenia swoich wierzytelnoci. Pismem z dnia r. znak: F.II.3130/21/2004 Starosta Kielecki złoył do Sdu Rejonowego w Kielcach, Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłociowo Naprawcza, wniosek o zgłoszenie wierzytelnoci w postpowaniu upadłociowym na łczn kwot ,67 zł, z czego kwota główna wierzytelnoci ,69 zł i odsetki 4567,98 zł. Z informacji uzyskanej w Wydziale Budetu i Finansów wynika, e na dzie r. zaległo Przedsibiorstwa Produkcji i Usług Konsultingowych Polmaik wobec Skarbu Pastwa wynosiła ,95 zł, natomiast na dzie r. kwota zaległoci wynosi ,45 zł. Z tego wynika, e kwota ,50 zł została cignita od wierzyciela. 5. Nieruchomo Skarbu Pastwa połoona w Woli Murowanej, oznaczona jako działki nr nr 35/86, 35/88, 35/65 i 35/4 o powierzchni 3,3355 ha, oddana w uytkowanie wieczyste na rzecz Kombinatu Remontowo Budowlanego Przemysłu Cementowo Wapienniczego i Gipsowego Remur w Wierzbicy, Zakład w Nowinach, decyzj Wojewody Kieleckiego z dnia r. znak: GG.VII- 7224/172/91. 12

13 Aktem notarialnym z dnia r. Rep. A Nr 9469/2000, Przedsibiorstwo Remur sprzedało na rzecz Instal-Mont sp. z o.o. prawo uytkowania wieczystego gruntu Skarbu Pastwa oznaczonego jako działki nr 35/4 i 35/65 o pow m 2. Postanowieniem z dnia r. sygn. akt V GU 108/04 Sd Rejonowy w Kielcach ogłosił upadło Przedsibiorstwa Usługowo Technicznego Instal Mont w Kielcach Sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 1. Starosta Kielecki pismem z dnia r. znak: F II 3130/20/2005 złoył do Sdu Rejonowego w Kielcach wniosek o zgłoszenie wierzytelnoci w postpowaniu upadłociowym na łczn kwot 724,27 zł, z czego kwota główna wierzytelnoci 686 zł i odsetki 38,27 zł. Z informacji uzyskanej w Wydziale Budetu i Finansów wynika, e na dzie r. zaległo Instal Mont wobec Skarbu Pastwa wynosiła 686 zł, natomiast na dzie kontroli kwota zaległoci wzrosła do 1029 zł. IV. Podczas kontroli stwierdzono take, e Starosta Kielecki nie prowadzi ewidencji nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym w stosunku do których Starosta Kielecki jako organ reprezentujcy Skarb Pastwa na terenie powiatu kieleckiego powinien podj czynnoci dotyczce stwierdzenia nabycia własnoci przez zasiedzenie oraz wpisu tego prawa w ksidze wieczystej. Stosownie do przedłoonego zestawienia wynika, e w 2005r. Starosta Kielecki działał w imieniu i na rzecz Skarbu Pastwa w 37 sprawach dot. regulacji stanu prawnego prowadzonych przez sdy, których łczna powierzchnia nieruchomoci bdcych ich przedmiotem wyniosła ok. 430 ha. W 2005r. złoone zostały cztery wnioski o zasiedzenie nieruchomoci. W roku 2006r. Starosta Kielecki reprezentował bd reprezentuje Skarb Pastwa w 47 sprawach dot. regulacji stanu prawnego prowadzonych przez sdy, których łczna powierzchnia nieruchomoci bdcych ich przedmiotem wyniosła ok. 200 ha. W 2006r. złoonych zostało pi wniosków o zasiedzenie nieruchomoci. Podsumowanie 1. Brak jest prawidłowo prowadzonej ewidencji nieruchomoci Skarbu Pastwa w stosunku do których organem reprezentujcym jest Starosta Kielecki. (brak zestawienia nieruchomoci o uregulowanym stanie prawnym art. 23 ust. 1 pkt 1 ugn, nieruchomoci rozdysponowanych art. 23 ust. 1 pkt 5 ugn). W sposób rzetelny prowadzone s rejestry nieruchomoci oddanych w uytkowanie wieczyste i trwały zarzd. 13

14 2. Z przedłoonych do kontroli akt wynika, e aktualizacje opłat z tytułu uytkowania wieczystego i trwałego zarzdu nie były wykonywane w sposób systematyczny zgodnie z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki. W roku 2005 zaktualizowane zostały opłaty roczne dla 28 nieruchomoci połoonych na terenie powiatu. W roku 2006 zaktualizowane zostały opłaty dla 26 nieruchomoci, natomiast w toku s czynnoci majce na celu aktualizacje opłat rocznych, które bd obowizywa od roku 2007, dla 6 nieruchomoci połoonych na terenie powiatu kieleckiego. 3. Porównujc kwot zaległoci z tytułu uytkowania wieczystego nieruchomoci Skarbu Pastwa na koniec 2005 roku oraz na dzie kontroli, stwierdzi naley, e kwota ta maleje. Wynika z tego, e działania Starosty Kieleckiego w zakresie windykacji nalenoci Skarbu Pastwa, s prawidłowe. Ocen działa Starosty Kieleckiego (odnonie skontrolowanych wybiórczo spraw) w tym zakresie uzna naley za prawidłow i zgodn z prawem. 4. Brak jest rejestru nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym w stosunku do których Starosta Kielecki jako organ reprezentujcy Skarb Pastwa mógłby podj czynnoci zmierzajce do ich uregulowania, co moe skutkowa zaniedbaniem poprzez niepodejmowanie w stosunku do nich naleytych czynnoci mogcych przyczyni si do uregulowania ich stanu prawnego. W badanym okresie złoonych zostało 9 wniosków o zasiedzenie nieruchomoci. W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono, i rejestr skarg w okresie objtym kontrol nie zawiera skarg z zakresu bdcego przedmiotem kontroli. Od ustale zawartych w niniejszym protokole słuy prawo wniesienia pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty jego dorczenia. Protokół sporzdzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden pozostawiano w jednostce kontrolowanej. Kontrola została odnotowana w ksidze kontroli Powiatu Kieleckiego pod pozycj Nr 9/2006. sporzdzono dnia 8 grudnia 2006r. Kontrolujcy:

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

tym: ogłoszenia o rozgraniczeniu, protokoły ustalenia stanu władania, mapy, szkice polowe z pomiaru

tym: ogłoszenia o rozgraniczeniu, protokoły ustalenia stanu władania, mapy, szkice polowe z pomiaru Z a ł. O p i s P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Opis Przedmiotu zamówienia : usługi geodezyjne Kod CPV : 70 00 00 00 - Przedmiot zamówienia został podzielony na zadań (części), z których każda stanowi

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy:

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: UMOWA DZIERAWY zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: BUD-BANK LEASING Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Twarda 44, wpisan do Rejestru Przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

5678958: +!); 7<9=>88:=3=8:=7?>= &'()! (*+* '$'$,!+-#.!! '$!/! 0'.1 "2-34'$

5678958: +!); 7<9=>88:=3=8:=7?>= &'()! (*+* '$'$,!+-#.!! '$!/! 0'.1 2-34'$ 5678958: +!); 788:=3=8:=7?>=!"# "$%! &'()! (*+* '$'$,!+-#.!! '$!/! 0'.1 "2-34'$ @!'/!!!" #!*/ $% &'!' ( ) %$ '!'*)'+')!"# "$%! &'()! (*+* '$'$,!+-#.!! '$!/! 0'.1 "2-34'$,,! & -!#%.!%/ 0 11 ='/ # >?!!234

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.102.15.2012 RISS 2109991 Zielona Góra, 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Banakiewicz Starosta Kielecki

Zbigniew Banakiewicz Starosta Kielecki NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al Tysiclecia Pastwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-maii: lki@nik.gov.pl P/06/135 LKI-4105-2-06 Kielce, 7 lipca 2006 r. tekst

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł KONTROLI PROBLEMOWEJ PRZEPROWADZONEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

P R O T O K Ó Ł KONTROLI PROBLEMOWEJ PRZEPROWADZONEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM P R O T O K Ó Ł KONTROLI PROBLEMOWEJ PRZEPROWADZONEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w zakresie prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami. (tekst jednolity) Dział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami. (tekst jednolity) Dział I. Przepisy ogólne Dz.U.00.46.543 2000-12-31 zm. przen. Dz.U.00.6.70 art.1 2001-11-12 zm.wyn.z Dz.U.01.129.1447 ogólne 2002-01-01 zm. Dz.U.01.154.1800 art.27 2002-04-01 zm. Dz.U.02.25.253 art.46 2002-06-29 zm. Dz.U.02.74.676

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Uzasadnienie

DECYZJA. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 maja 2005 r. dotyczca nieuprawnionego udostpnienia Spółce danych osobowych klientów Banku. Bank przekazał powysze dane, wnoszc do spółki

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci.

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci. UMOWA zawarta w dniu..2008r. w Głuchołazach pomidzy Głuchołaskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzib w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzeda nieruchomoci gruntowej, niezabudowanej, połoonej w Zielonej Górze przy ul. Reja w obrbie 19, oznaczonej geodezyjnie nr działki

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r nr 193 poz. 1278)

17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r nr 193 poz. 1278) Z a ł. 1 O p i s P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Opis Przedmiotu zamówienia : usługi geodezyjne Kod CPV : 70 00 00 00-1 Przedmiot zamówienia został podzielony na 29 zadań (części), z których każda

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2013-2015

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2013-2015 PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2013-2015 Kielce, lipiec 2013 r. 1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PLANU WYKORZYSTANIA ZASOBU Podstawę prawną sporządzonego planu stanowią

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI W oparciu o Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie okrelenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla kursu specjalistycznego w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Ogłasza si minimalne

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 maja 2005 r. przetwarzania przez Syndyka Masy Upadłoci Banku danych osobowych. Zdaniem Skarcego Syndyk bezprawnie, bo bez jego zgody, opublikował

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Kombinat Budowlany w Tarnowie w likwidacji

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Kombinat Budowlany w Tarnowie w likwidacji SP.III.LM.0935-2-04 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Kombinat Budowlany w Tarnowie w likwidacji przeprowadzonej przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. Z SIEDZIB W WARSZAWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU W SPRAWIE PRZYJCIA PORZDKU OBRAD ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 2 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. Z SIEDZIB W WARSZAWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU W SPRAWIE PRZYJCIA PORZDKU OBRAD ZGROMADZENIA UCHWAŁA NR 1 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZCEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i 5 Regulaminu Walnych Zgromadze Spółki EUROFILMS SA, Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 11, art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczca skargi na przekazanie przez Syndyka akt osobowych Sdowi Okrgowemu - Sdowi Pracy i Ubezpiecze Społecznych. Skarcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO GEOLOGICZNE BUDOWNICTWA WODNEGO HYDROGEO w Krakowie

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO GEOLOGICZNE BUDOWNICTWA WODNEGO HYDROGEO w Krakowie SP.III.DD.0935-11-04 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: przeprowadzonej: przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

O p i s P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O p i s P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Zał. 1 do siwz O p i s P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Opis Przedmiotu zamówienia : usługi geodezyjne Kod CPV : 70 00 00 00-1 Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 zadań (części), z których

Bardziej szczegółowo

Stan prawny dróg )!" #$% # &'(" #$% # stanowice cig drogi powiatowej Nr %**+! działka nr geodezyjny: .((."%")+- #+/0#(+- #

Stan prawny dróg )! #$% # &'( #$% # stanowice cig drogi powiatowej Nr %**+! działka nr geodezyjny: .((.%)+- #+/0#(+- # Stan prawny dróg W myl art. 73 ustawy z dnia 13 padziernika 1998r. Przepisy wprowadzajce ustawy reformujce administracj publiczn decyzj Wojewody Podlaskiego potwierdzona została własno na rzecz Powiatu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN.II.431.8.2012.3.JŚ.JD Szczecin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Wiktor Tołoczko Starosta Pyrzycki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając w trybie art. 47 w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie SP.III.AB.0935-7-05 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie przeprowadzonej przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-38 STR. 1

Broszura do PIT-38 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-38 O WYSOKOCI OSIGNITEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2011 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie:

D E C Y Z J A. Uzasadnienie: Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczca nakazania Stray Miejskiej udostpnienie Bankowi danych osobowych Skarcego w zakresie jego adresu zamieszkania. Warszawa, dnia 19 stycznia

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 16 maja 2005 r. GI-DEC-DS-101/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 16 maja 2005 r. GI-DEC-DS-101/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 maja 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank i Biuro Informacji Kredytowej S.A., które pomimo spłaty zadłuenia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W celu realizacji Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013, jest niezbdne dokoczenie procesu wyposaania spółek, które PKP SA utworzyła na podstawie ustawy z dnia 8 wrzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.6.1.2014 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej.

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej. 1 SPÓŁKA JAWNA Spółka jawn jest spółk osobow, która prowadzi przedsibiorstwo pod własn firm. Firma spółki jawnej wg art. 24 k.s.h., powinna zawiera nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Na podstawie

Bardziej szczegółowo