SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO GEOLOGICZNE BUDOWNICTWA WODNEGO HYDROGEO w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO GEOLOGICZNE BUDOWNICTWA WODNEGO HYDROGEO w Krakowie"

Transkrypt

1 SP.III.DD SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: przeprowadzonej: przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w osobach: o Dorota Dyras inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli i Analiz, o Agnieszka wierczyska starszy operator urzdze przygotowania danych Oddziału Kontroli i Analiz. o Maria Lembas starszy inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru Załoycielskiego i Prywatyzacji na podstawie upowanie Wojewody Małopolskiego: nr 35/2004 z dnia 15 marca 2004 roku, nr 37/2004 z dnia 15 marca 2004 roku, nr 36/2004 z dnia 15 marca 2004 roku, w dniach 17 marca 30 kwietnia 2004 roku Jednostka kontrolowana to przedsibiorstwo pastwowe wystpujce pod nazw: Przedsibiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego HYDROGEO z siedzib w Krakowie przy ul. Halickiej 10/11, Kraków Nr identyfikacyjny przedsibiorstwa: REGON Numer identyfikacji podatkowej: NIP Nadzór załoycielski sprawuje Wojewoda Małopolski Przedsibiorstwo zarzdzane jest na podstawie umowy o zarzdzanie zawartej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 wrzenia 1981 o przedsibiorstwach pastwowych, w dniu 29 grudnia 2000 roku pomidzy organem załoycielskim Wojewod Małopolskim a Zarzdc Panem Adamem Przewi likowskim. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku. W dniu 29 grudnia 2003 roku /aneksem nr 2 do umowy o zarzdzanie ustalono, i umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2005 roku./zał Nr 1/ Zagadnienia objte zakresem przedmiotowej kontroli:

2 1. Realizacja programu restrukturyzacji Przedsibiorstwa, w tym w szczególnoci: a. struktura przychodów i kosztów 2003 roku, b. struktura zobowiza i nalenoci 2003 roku, c. restrukturyzacja zatrudnienia i zmiana systemu wynagrodze, d. wykonania załoe w zakresie restrukturyzacji organizacyjno własnociowej, 2. Wewntrzne uregulowania Przedsibiorstwa okrelajce kryteria i tryb wyboru kontrahentów Okres objty kontrol od dnia 1 stycznia 2003 roku do 31 marca 2004 roku. Osob upowanion do udzielenia informacji oraz niezbdnych dokumentów z zakresu kontrolowanych zagadnie był pan Adam Przewi likowski zarzdca. Podstawowe informacje o przedsibiorstwie Przedsibiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego działa na podstawie: a) Ustawy z dnia 25 wrzenia 1981 roku o przedsibiorstwach pastwowych /j.t.dz. U. 02 nr 112 poz. 981 z pó. zm./, b) Statutu Przedsibiorstwa Geologicznego Budownictwa Wodnego HYDROGEO w Krakowie z dnia 15 lipca 1999 roku./zał. nr 2/ Przedmiot działalnoci Przedsibiorstwa: Zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sdowego z dnia 6 lutego 2004 roku /zał. nr 3/ oraz statutem przedmiotem /zał nr 4/ działalnoci Przedsibiorstwa jest: - wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa - wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy, - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne, - wykonywanie wykopów i wierce geologiczno- inynierskich, - roboty zwizane z fundamentowaniem, - działalno geologiczno poszukiwawcza, - działalno geodezyjna i kartograficzna - działalno handlowa, - usługi finansowe 2

3 Ad. I Realizacja programu restrukturyzacji Przedsibiorstwa a. Struktura przychodów i kosztów Wyniki finansowe Przedsibiorstwa za rok 2002, 2003 oraz za I kwartał 2004 roku przedstawia ponisza tabela w tys. zł. sporzdzona w oparciu o F-01. Wyszczególnienie I kw 2002 Przychody ze sprzeday i zrównane z nimi Koszty działalnoci operacyjnej Zysk/strata ze sprzeday Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata na działalnoci operacyjnej Przychody finansowe I kw 2003 II kw 2002 II kw 2003 III kw 2002 III kw 2003 IV kw 2002 IV kw I kw Koszty finansowe Zysk/strata na działalnoci gospodarczej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto /zał. Nr 4/ Jak wynika z analizy struktury przychodów i kosztów, Przedsibiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego HYDROGEO w roku 2003 poprawiło swoje wyniki w porównaniu z rokiem 2002.Zysk netto wzrósł 3,5 krotnie w tym okresie do kwoty 1638 tys. zł. Analiza I kwartału 2004 roku do porównywalnego okresu 2003 i 2002 roku wskazuje na zwikszenie przychodów ze sprzeday w biecym roku o ok. 30% i 3 krotnie do 2002 roku. Zaobserwowano równie 3% wzrost kosztów w stosunku do I kwartału 2003 roku. W efekcie zysk netto w I kwartale 2004 roku był o 30% mniejszy ni w I kwartale Przyczyn tego jest zwikszenie kosztów zuycia materiałów i energii, wynagrodze ze stosunku pracy. Niemniej osignite wyniki ekonomiczno finansowe s korzystniejsze od przyjtych w tym zakresie załoe w Biznes Plan dla PGBW HYDROGEO na rok 2003, co wiadczy o udanym przeprowadzeniu procesu restrukturyzacyjnego Przedsibiorstwa. Obecna stabilna 3

4 sytuacja Przedsibiorstwa pozwala na generowanie zysków, co pozwoli na jego funkcjonowanie i rozwój. b. Struktura nalenoci i zobowiza Wykaz nalenoci Przedsibiorstwa za 2003 rok oraz stycze i luty 2004 roku DATA KWOTA DŁUNICY STRUKTURA I kwartał 2003 roku Energopol Katowice 73% Od I II kwartału 2003 roku Energopol Katowice 45% RZGW Gliwice 37% Od I III kwartału 2003 roku Energopol Katowice 77% Od I IV kwartału 2003 roku 950 Energopol Katowice 62% Stycze 2004 rok Energopol Katowice 76% Stycze luty 2004 rok Energopol Katowice 80% /zał. Nr 5/ Na koniec 2003 roku nalenoci Przedsibiorstwa wynosiły 950 tys. oznacza to, i były wiksze o ok.. 40% w porównywaniu do tego samego okresu 2002 roku (630 tys. zł).równie w miesicach styczniu i lutym 2004 roku nalenoci Przedsibiorstwa s wiksze ni w pierwszym kwartale 2003 roku. Wykaz zobowiza Przedsibiorstwa za 2003 rok oraz stycze i luty 2004 roku. DATA KWOTA W TYS. ZŁ. WIERZYCIELE I kwartał 2003 roku 705 TRANSMAR Kraków 13% Od I II kwartału 2003 roku AGH Kraków 9% Zakł. Mech. Urzdze Wiertniczych Sosonowiec 8% Od I III kwartał 2003 roku TRANSMAR Kraków 6% Zakł. Mech. Urzdze Wiertniczych Sosonowiec 5% Od I- IV kwartału 2003 roku AGH Kraków 5% SAN-BUD Kraków 5% CHEMKOP Kraków 4% STYCZE 2004 roku 840 GEOBIT Kraków 4% Stycze- luty 2004 roku 483 Zakł. Mech. Urzadze Wiertniczych Sosnowiec 5% NARZDZIOWNIA Kraków 5% /zał. Nr 5/ Zobowiza Przedsibiorstwa na koniec 2003 roku (1.077 tys. zł.) wzrosły w porównaniu do koca 2002 roku (587 tys. zł.) o 54%. Natomiast na koniec lutego 2004 roku zobowizania Przedsibiorstwa wynosz 483 tys. zł. W wikszoci s to zobowizania wobec dostawców i usług. c. Restrukturyzacja zatrudnienia i zmiana systemu wynagrodze 4

5 Zgodnie z Biznes Planem Przedsibiorstwa na rok 2003 nie przewidywane były wiksze zmiany zatrudnienia, jedynie w zwizku z nowym zadaniem zatrudnienie miało by zwikszone w grupie robotników bezporednio produkcyjnych o 12 osób. W praktyce w zwizku ze znacznym wzrostem zada na realizowanych obiektach hydrotechnicznych w Wiórach, Wile-Czarne oraz winna Porba zatrudniono 30 pracowników w tym 27 pracowników produkcyjnych i 3 przygotowujcych Przedsibiorstwo do prywatyzacji. W trakcie roku w zwizku z długotrwał chorob przeszły na renty inwalidzkie 2 osoby. Ogółem zatrudnienie na dzie 1 stycznia 2003 roku wynosiło 87 osób a na dzie 31 grudnia 2003 roku 115 osób. Zatrudnienie w wartociach narastajcych w okresie od stycznia do lutego 2004 roku: - w etatach 104,38 - w osobach 105 W 2003 roku Przedsibiorstwo realizowało wszystkie postanowienia obowizujcego od 2000 roku Regulaminu Wynagradzania. Zmodyfikowano system premiowania i nagradzania. W celu zwikszenia skutecznoci premiowania utworzono tylko jedn premi uznaniow, która spełnia kryteria pozytywnego i selektywnego premiowania. Selektywno premii uznaniowej oznacza premiowanie tylko tych pracowników, którzy osignli okrelony poziom efektów pracy. O przyznaniu premii indywidualnemu pracownikowi decyduje bezporedni przełoony, kierujc si nastpujcymi kryteriami oceny: - uzyskanie poziomu efektywnoci pracy, - jakoci pracy, - gotowoci do zwikszenia zakresu obowizków, - wykonywaniem dodatkowych zada, - sumiennoci, zdyscyplinowanie, - dyspozycyjnoci Zgodnie z informacj udzielon przez zarzdc Pana Adama Przewi likowskiego cyt...realizacja postanowie regulaminu Wynagrodze, przy jednoczesnym wzrocie produkcji o blisko 100% w stosunku do załoonego planu i blisko o 68% w stosunku do wykonania 2002 roku oraz 100% wzrostu wypracowanego zysku netto, musiało pocign wzrost redniej płacy na 1 zatrudnionego o ok. 11%. Powyszy wzrost został osignity w oparciu o postanowienia Regulaminu Wynagradzania w pozycji premie z Funduszu Premiowego Dyrektora. W 2003 roku udział Premii z Funduszu Dyrektora do ogólnej kwoty wynagrodzenia wyniósł 19,22% podczas gdy w analogicznym okresie 2002 roku 7,73%... koniec cyt. /zał Nr 6/ Wykonanie załoe w zakresie restrukturyzacji organizacyjno - własnociowej (sprzeda Bloku Zakładowego w Warszawe). Przedsibiorstwo prowadzi działania majce na celu zakoczenie regulacji stanu prawnego majtku pozostajcego w jego władaniu. Dotyczy to budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Olesiskiej 11 (19 lokali mieszkalnych). Po przeprowadzeniu operatu szacunkowego przez rzeczoznawc majtkowego pani [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] i w dniu 18 wrzenia 2003 roku dotyczcego wyceny poszczególnych mieszka, w grudniu 2003 roku sprzedano 18 mieszka osobom uprawnionym. Poniewa umowy sprzeday mieszka zawierano w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszka bdcych własnoci 5

6 przedsibiorstw pastwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Pastwa, pastwowych osób prawnych oraz niektórych mieszka bdcych własnoci Skarbu Pastwa (Dz. U. Nr 4, z 2001, poz. 24, z pó. zm.) przepisy teje ustawy a w szczególnoci zasady ustalenia ceny zbywanego lokalu zostały w całoci przez strony zachowane. W zwizku z powyszym cena mieszka wynosiła 5% ich wartoci ustalonych w operacie szacunkowym. L.p. Rynkowa warto Metra w m2 Rzeczywista cena sprzeday lokalu wraz z udziałem lokali w tys. w czciach wspólnych budynku i gruntu w tys , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,141 30, , , , , ,90 /zał. Nr 7-23/ W przypadku dwóch lokali nastpiła sprzeda po cenie rynkowej tj.: tys za 17,78 m tys. za 31,76 m2 /zał Nr 24-25/ Nabywcami przedmiotowych dwóch lokali były osoby uprawnione w rozumieniu art.2 pkt.2 wyej wymienionej ustawy. Poniewa osoby te nie były pracownikami Przedsibiorstwa cena sprzeday mieszka była taka sama jak cena wynikajca z operatu szacunkowego. Integraln cz przedmiotowego budynku stanowi równie dwa garae, które sprzedano drog postpowania ofertowego w wyniku ogłoszenia w prasie. W dniu 24 listopada 2003 roku poleceniem słubowym nr 5/2003 zarzdcy Przedsibiorstwa Geologicznego Budownictwa Wodnego została powołana Komisja Przetargowa, której celem było przeprowadzenie przetargu na sprzeda lokali uytkowych (garay). W skład Komisji weszli: 1. [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] ii przewodniczcy Komisji 2. [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] iii członek Komisji 3. [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] iv członek Komisji/zał nr 26/ 6

7 Zgodnie z operatami szacunkowymi dotyczcymi wyceny przedmiotowych garay sporzdzonymi przez rzeczoznawc majtkowego dr in. Pani [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] v w Krakowie w dniu 18 wrzenia 2003 roku warto rynkow garay wraz z udziałami w czciach wspólnych budynku i gruntu ustalono odpowiednio na kwoty: - gara nr tys. zł. - gara nr tys. zł./zał nr 27/ Zgodnie z protokołem z przebiegu przetargu ofertowego nieograniczonego z dnia 28 stycznia 2004 roku, najwysza cena oferowana za gara nr 1 wyniosła 7.500,00 tys. zł. /zał nr 28/ W przypadku garau nr 2 najwysza oferowana cena wyniosła 7.000,00 tys.zł /zał nr 29// W dniu 3 lutego 2004 roku w Krakowie została podpisana umowa ustanowienia odrbnej własnoci garay i sprzeday. II. Wewntrzne uregulowania Przedsibiorstwa okrelajce tryb i kryteria wyboru kontrahentów. Zgodnie z wyjanieniami udzielonymi przez Zarzdc Przedsibiorstwo prowadzi roboty specjalistyczne na przesłonach inekcyjnych i do tego celu potrzebuje odpowiednich narzdzi i nietypowego osprztu wiertniczego oraz czci zamiennych. Głównym producentem powyszego sprztu s Zakłady Mechaniczne Urzdze Wiertniczych w Sosnowcu. Pokrywaj one 60% potrzeb Przedsibiorstwa w osprzcie wiertniczym. Z pozostałymi producentami i dostawcami Przedsibiorstwo cyt....negocjuje zakupy poprzez analiz i dowiadczenie zawodowe oraz porównania cenowe poszczególnych dostawców koniec cyt. W zalenoci od specjalizacji Przedsibiorstwo współpracuje z nastpujcymi firmami: - Boart- Logyear - Zakłady Mechaniczne Urzdze Wiertniczych - PHU DIAMBOR - TOFAMA - ZREMB - WODNIK - WIERT - GEOD - OMAG - PHU TRNSMAR - KRAK-CEM - CEMEKO /zal Nr 30/ Na tym sprawozdanie zakoczono i podpisano. Sprawozdanie zostało sporzdzone w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach. 7

8 Zespół kontrolujcy: 1 (-)Dorota Dyras 2 (-)Agnieszka wierczyska 3 (-)Maria Lembas Kraków, dnia 28 kwietnia 2004 roku Załczniki: 1. Aneks NR 2 z dnia 29 grudnia 2003 roku do umowy o zarzdzanie przedsibiorstwem pastwowym pod nazwa; Przedsibiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego zawartej w dniu 29 grudnia 2000 roku. 2. Statut Przedsibiorstwa. 3. Odpis z KRS 4. F- 01 z 2002, 2003 oraz 2004 roku 5. Zestawienie nalenoci i zobowiza Przedsibiorstwa 6. Informacje zarzdcy Przedsibiorstwa dla UW 7-25.Akty notarialne dotyczce sprzeday mieszka 26. Polecenie słubowe nr 5/2003 zarzdcy w sprawie powołania Komisji Przetargowej 27. Akt notarialny dotyczcy sprzeday garay 28. Protokół z przebiegu przetargu ofertowego nieograniczonego na gara nr Protokół z przebiegu przetargu ofertowego nieograniczonego na gara nr Owiadczenie zarzdcy dotyczce kryteriów wyboru kontrahenta i A. Zakres wyłczenia: Imi i nazwisko rzeczoznawcy, ii A. Zakres wyłczenia: Imi i nazwisko członka komisji, 8

9 HYDROGEO w Krakowie iii A. Zakres wyłczenia: Imi i nazwisko członka komisji, iv A. Zakres wyłczenia: Imi i nazwisko członka komisji, v A. Zakres wyłczenia: Imi i nazwisko rzeczoznawcy, 9

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie SP.III.AB.0935-7-05 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie przeprowadzonej przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO HANDLU UBIORAMI OTEX w likwidacji w Krakowie

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO HANDLU UBIORAMI OTEX w likwidacji w Krakowie SP.III.DD. 0935-4-04 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: przeprowadzonej: przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORANEJ PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PASTWOWE PRZEDSIBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MYLENICACH

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORANEJ PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PASTWOWE PRZEDSIBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MYLENICACH SP.III.KN. 0934-7-04 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORANEJ PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PASTWOWE PRZEDSIBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MYLENICACH przeprowadzonej: przez zespół pracowników Wydziału

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Kombinat Budowlany w Tarnowie w likwidacji

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Kombinat Budowlany w Tarnowie w likwidacji SP.III.LM.0935-2-04 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Kombinat Budowlany w Tarnowie w likwidacji przeprowadzonej przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: FABRYKA WENTYLATORÓW OWENT w OLKUSZU

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: FABRYKA WENTYLATORÓW OWENT w OLKUSZU SP.III.DD.0935-32 - 04 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: FABRYKA WENTYLATORÓW OWENT w OLKUSZU przeprowadzonej: przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO BUDOWY ELEKTROWNI I PRZEMYSŁU ENERGOPRZEM w Krakowie

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO BUDOWY ELEKTROWNI I PRZEMYSŁU ENERGOPRZEM w Krakowie SP.III.AS.0935-3-05 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO BUDOWY ELEKTROWNI I PRZEMYSŁU ENERGOPRZEM w Krakowie przeprowadzonej: przez zespół pracowników Wydziału Skarbu

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.EL.0931-2-08 Owicim, 21 maja 2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Owicimiu, ul.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla kursu specjalistycznego w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Ogłasza si minimalne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2006 31.12.2006 1. Dane jednostki a) Nazwa: LSI Software Spółka Akcyjna b) siedziba Łód, Al. Piłsudskiego 135 c) organ prowadzcy rejestracj Sd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORANEJ PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO PASTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W Zakopanem

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORANEJ PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO PASTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W Zakopanem SP.III.MK.0935-40-04 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORANEJ PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO PASTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W Zakopanem przeprowadzonej: przez zespół pracowników Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. OPAKOMET w Krakowie

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. OPAKOMET w Krakowie SP.III.LM.0935-1-05 przeprowadzonej PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. OPAKOMET w Krakowie przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych Małopolskiego Urzdu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-38-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 24 padziernika

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO PASTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LIMANOWEJ

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO PASTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LIMANOWEJ SP.III.LM.0935-40-04 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO PASTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LIMANOWEJ przeprowadzonej: przez zespół pracowników Wydziału Skarbu

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 26.04.2006 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R.

PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R. PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R. Załcznik nr 5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH I. Stan funduszu na pocztek roku x -11 345 757-13 640 814 1. rodki pienine x 5 123

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku.

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. nkt cables S.A. jest Spółk Akcyjn, przedmiotem działalnoci jest produkcja, marketing, sprzeda kabli elektrycznych i innych towarów wg EKD 3130. Wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Krakowskie Zakłady Kamienia Budowlanego w likwidacji w Krzeszowicach

Sprawozdanie z kontroli przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Krakowskie Zakłady Kamienia Budowlanego w likwidacji w Krzeszowicach SN.II.MG.0933-3-07 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZĘDSIEBIORSTWA PAŃSTWOWEGO p.n. Krakowskie Zakłady Kamienia Budowlanego w likwidacji w Krzeszowicach przeprowadzonej przez zespół pracowników Wydziału Skarbu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r.

INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r. INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r. I. Ustawowe zadania Powiatu Kieleckiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w okresie stycze- grudzie 2005 r. były realizowane

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n.: Przedsibiorstwo Drogowo-Mostowe TRANSMAD w likwidacji w Krakowie

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n.: Przedsibiorstwo Drogowo-Mostowe TRANSMAD w likwidacji w Krakowie SP.III.KN.0935-13-04 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n.: Przedsibiorstwo Drogowo-Mostowe TRANSMAD w likwidacji w Krakowie przeprowadzonej - przez zespół pracowników Wydziału Skarbu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO pod nazwą: HYDROGEO W KRAKOWIE.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO pod nazwą: HYDROGEO W KRAKOWIE. SN.II.KK.0932-02-07 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO pod nazwą: HYDROGEO W KRAKOWIE. przeprowadzonej: przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym 1. Przyjte zasady rachunkowoci Niniejszy raport kwartalny został sporzdzony zgodnie z zasadami rachunkowoci opisanymi w raporcie półrocznym SA-P 2004, opublikowanym 26 sierpnia 2004 r. 2. Zdarzenia dotyczce

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2006. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q I/2006. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny SA-Q I/2006 Zgodnie z 41 Załcznika Nr 1 do Regulamin obrotu RPW CeTO SA(z pón. zm.) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU Zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej nr 15/2004 z dnia 2004-12-29 Chorzów 2004 rok I. Postanowienia ogólne 1 Dokumentem stwierdzajcym prawo do uytkowania lokalu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Mylenicach

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Mylenicach SP.III.LM.0935-9-04 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO p.n. Przedsibiorstwo Pastwowej Komunikacji Samochodowej przeprowadzonej przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.developmentlomza.pl Łoma: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

0 69 ": < : = 6 5 = <" 9; 5 =4 6"> $ =

0 69 : < : = 6 5 = < 9; 5 =4 6> $ = !" #$% &'("!')'*('"! " # $%&" '(!())! " *+,'$-.(.)$/" 012)$3-''$,$" 4560! 7***8 #5 0 65 #06 )))))-,$-3" 4()))))))"))" 9 "+,-./01 4 2 " " *+ " 012 " 4 5 6 0"8 #5065#06" 4"9 "+)!("0" 4-3 #::; 6" 6 0 69 ":

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI W oparciu o Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie okrelenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizacj informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zaktualizowanym Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2.

Aneks nr 3. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizacj informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zaktualizowanym Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2. Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego ENERGOPOL POŁUDNIE S.A. sporzdzonego w zwizku z ofert publiczn Akcji Serii F oraz dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii F, praw poboru Akcji serii

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Spis treci Otoczenie rynkowe Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej Omówienie wyników poszczególnych segmentów

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe Tabela 1. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO PASTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W NOWYM SCZU

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO PASTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W NOWYM SCZU SP.III.DD.935-25-4 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO PASTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W NOWYM SCZU przeprowadzonej: przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa

Bardziej szczegółowo