REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych ( nr projektu POKL /08-00) realizowany jest przez EVENT Firmę Szkoleniową, Jolanta Niziołek z siedzibą przy ul. Jagodowa 9, Skarżysko-Kamienna w terminie r do r na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego Kielcach. 2. Biuro Projektu znajduje się na ul. Jagodowa 9, Skarżysko - Kam. Wszelkie informacje na temat Projektu są dostępne w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr5 ul. Norwida 3, Skarżysko - Kam. w godz , Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 3. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo świętokrzyskie. 4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników nazywanych dalej Beneficjentami Ostatecznymi oraz zasady uczestnictwa w projekcie Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych zwanego dalej Projektem. 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych. 3. Projekt zakłada udział 48 Beneficjentów Ostatecznych. 4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny.

2 3 Warunki uczestnictwa 1. Beneficjentem Ostatecznym może być uczeń, który spełnia następujące kryteria: - mieszka w województwie świętokrzyskim - w roku szkolnym 2008/2009 jest uczniem szkoły podstawowej klas I-VI ( weryfikacja na podstawie ważnej legitymacji szkolnej) - którego rodzice lub opiekunowie prawni podpiszą niniejszy regulamin - priorytetowo traktowani są uczniowie, którzy mieszkają w powiecie skarżyskim i których rodzice lub opiekunowie prawni podpiszą niniejszy regulamin. 2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w 3 pkt.1 niniejszego regulaminu, jest złożenie ( osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną ) następujących dokumentów rekrutacyjnych: - formularza zgłoszeniowego - formularza Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - oświadczenia o spełnieniu kryteriów udziału w Projekcie 4 Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja prowadzona będzie od do r. na zajęcia organizowane w miesiącach wrzesień 2008 czerwiec W przypadku zebrania/nie zebrania pełnych grup uczestników zajęć Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo skrócenia/wydłużenia terminu zakończenia rekrutacji. Terminy i daty zakończenia rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej 2. Zgodnie z 3 pkt.2 jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr. 5 w Skarżysku- Kamiennej ( w godz ) lub do Biura Projektu ul. Jagodowa 9 Skarżysko-Kam. ( dokumenty do pobrania w w/w miejscach oraz na stronie internetowej ) 3. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. 4. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą według daty ich wpływu do rejestru. 5. Za moment przystąpienia do Projektu Beneficjenta Ostatecznego przyjmuje się dzień udziału w pierwszej formie wsparcia. 6. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa ( 8 osób dla każdej klasy ) oraz lista rezerwowa ( po 4 osoby dla każdej klasy ). Zgłoszenia, które wpłyną po terminie rejestrowane będą na liście rezerwowej.

3 5 Kwalifikacja uczestników na zajęcia 1. Kwalifikacja uczestników na zajęcia zależy od: - daty złożenia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych - przynależności do grupy preferowanej ( uczniowie z powiatu skarżyskiego) Rodzic/opiekun prawny każdego uczestnika zakwalifikowanego na zajęcia jest zobowiązany do podpisania niniejszego regulaminu, który jest podstawą uczestnictwa w zajęciach i korzystania z praw i obowiązków Beneficjenta Ostatecznego. 2. Projekt zakłada utworzenie następujących grup: - klasa I grupa 8-osobowa - klasa II grupa 8-osobowa - klasa III grupa 8-osobowa - klasa IV grupa 8-osobowa - klasa V grupa 8-osobowa - klasa VI grupa 8-osobowa 3. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z zajęć znajdującego się na liście podstawowej, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w zajęciach. 6 Prawa Beneficjenta Ostatecznego 1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do: - udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował - zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy - otrzymania materiałów i innych pomocy dydaktycznych do zajęć - otrzymania biletów na przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia - poczęstunku podczas zajęć - otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie danych zajęciach w ramach Projektu po zdaniu egzaminu końcowego - opuszczenia maksymalnie 20 % godzin zajęć, większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie z listy uczestników Warunkiem otrzymania biletów na przejazd jest obecność na zajęciach ( podpisana lista obecności).

4 7 Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego 1. Rodzic/opiekun prawny Beneficjenta Ostatecznego zobowiązuje się do: - złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych - podpisania niniejszego regulaminu - usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u lektora prowadzącego zajęcia w terminie 7 dni od daty zaistnienie zdarzenia - bieżącego informowania o zmianie statusu dziecka ( spełnienia warunków zapisanych w 3 pkt.1 ) - bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w zajęciach 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do: - uczestniczenia we wszystkich zajęciach na które się zakwalifikował potwierdzonego własnym podpisem na liście obecności - wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających i ankiet ewaluacyjnych - przystąpienia do egzaminu końcowego 8 Rezygnacja 1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy: - rezygnacja została zgłoszona do Kierownika Projektu lub jego Asystenta do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć bez podania przyczyny - rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie od stosownej instytucji ( np. zwolnienie lekarskie ) 2. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w zajęciach z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego nie wypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie ( np. nieobecność na zajęciach ) EVENT Firma Szkoleniowa może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu materiałów szkoleniowych.

5 9 Postanowienia końcowe 1. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji należy do EVENT- Firma Szkoleniowa, Jolanta Niziołek 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w godz , w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej EVENT - Firma Szkoleniowa Jolanta Niziołek Skarżysko-Kamienna dnia r. Akceptuję warunki niniejszego regulaminu. data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego Beneficjenta Ostatecznego data i czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 629/10 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 20.IV.2010 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo